RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie jeleniogórskim Wnioski

3 1. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to cykliczne opracowanie sporządzane przez powiatowe urzędy pracy zgodnie z zaleceniami metodycznymi określonymi przez Departament Rynku Pracy. Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Sporządzone opracowanie przedstawia sytuację na lokalnym rynku pracy w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim w pierwszym półroczu 2014 roku, liczbę bezrobotnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 oraz ich strukturę. Celem opracowania raportu jest sporządzenie aktualnej informacji o podaży i popycie siły roboczej na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Niniejszy raport opisuje skalę i strukturę bezrobocia rejestrowanego w grupach zawodowych ( zawodów i specjalności ) i popyt na pracę dla poszczególnych zawodów wynikający ze zgłoszonych ofert pracy. Zgodnie z zaleceniami metodycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu analizowane są: Zawody deficytowe to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych posiadających te zawody, Zawody nadwyżkowe to zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób bezrobotnych w tych zawodach. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzana jest w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki ( deficytu) zawodów, który jest określony ilorazem średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie zgłoszonych w danym okresie do średniej miesięcznej napływu bezrobotnych w danym zawodzie w takim samym okresie sprawozdawczym. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowywany jest dwa razy do roku. Przy opracowaniu Monitoringu wykorzystano następujące źródła: Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 r., Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej stan za I półrocze 2014 roku, Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - za I półrocze 2014 roku, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) 3

4 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Jednym z elementów Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest analiza bezrobocia według zawodów ( grup zawodowych). Struktura kwalifikacji zawodów i specjalności to grupowanie zawodów na podstawie kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności) z uwzględnieniem poziomu kwalifikacji i specjalizacji. Struktura Klasyfikacji Zawodów i Specjalności obejmuje: 10 wielkich grup zawodowych kod 1 cyfrowy, 43 duże grupy zawodowe kod 2 - cyfrowy, 132 grupy średnie kod 3 - cyfrowy, 444 grupy elementarne kod 4 - cyfrowy, zawodów i specjalności kod 6 - cyfrowy. Analizą objęto zarówno grupy wielkie zawodów ( kod 1-cyfrowy), grupy duże zawodów ( kod 2- cyfrowy) oraz zawody i specjalności według kodu 6-cyfrowego Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Na koniec I półrocza 2014 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było bezrobotnych z Jeleniej Góry, w tym kobiet tj. 45,0% ogółu. W porównaniu do czerwca 2013 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 708 osób tj. o 20,9%. Od kilku lat wśród bezrobotnych z Jeleniej Góry dominują bezrobotni mężczyźni. Z roku na rok zwiększa się udział procentowy bezrobotnych mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych: czerwiec 2012 r. 51,4%, czerwiec 2013 r. 52,5%, czerwiec 2014 r. 55,0%. Bezrobotni z Jeleniej Góry zarejestrowani Stan na 30 czerwca Ogółem Kobiety Z tego osoby (z ogółem) W tym zwolnione dotychczas Poprzednio z przyczyn nie pracujące dot. zakładu pracujące pracy 2012 rok rok rok Bezrobotni z Jeleniej Góry pozostający w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w końcu czerwca 2014 roku zostali sklasyfikowani w 542 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy było 916 osób tj. 37,5% ogółu bezrobotnych poprzednio pracujących. Dla kobiet wskaźnik ten osiągnął podobny poziom 37,4%. W strukturze bezrobotnych według grup wielkich zawodów, najwyższym udziałem w ogólnej liczbie bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry charakteryzowała się grupa 7 4

5 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Zawody zaliczane do tej grupy posiadało 28,7% ogółu bezrobotnych. Grupa ta jest zdominowana przez mężczyzn. Trzy inne grupy wyróżniające się wysokim udziałem w analizowanej strukturze to: Grupa 3 technicy i inny średni personel 17,1% ogółu zarejestrowanych, Grupa 5 pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 15,0% ogółu zarejestrowanych, Grupa 2 specjaliści 10,7% ogółu zarejestrowanych. W 8 wielkich grupach zawodowych, nastąpiło zmniejszenie liczby bezrobotnych, jedynie w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy nastąpił wzrost o 2 osoby. Tabela.1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry w wielkich grupach zawodowych, w tym kobiety stan na koniec I półrocza 2014 i 2013 Symbol grupy Grupy zawodowe Zarejestrowani bezrobotni z Jeleniej Góry w końcu I półrocza 2013 roku Zarejestrowani bezrobotni z Jeleniej Góry w końcu I półrocza 2014 roku Ogółem % udział Ogółem Kobiety % udział Ogółem , ,0 Bez zawodu , ,8 Posiadający zawód w tym: , ,2 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 3 5 0,2 2 0,2 2 Specjaliści , ,2 3 Technicy i inny średni personel , ,3 4 Pracownicy biurowi ,3 64 5,3 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy , ,7 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,0 9 0,7 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , ,7 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,3 38 3,2 9 Pracownicy przy pracach prostych ,5 71 5,9 0 Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry zawód posiadało bezrobotnych tj. 86,8%. Wyuczonego zawodu nie posiadało 353 osoby tj. 13,2% ogółu zarejestrowanych. W tej grupie było 166 kobiet. Wśród osób bezrobotnych z Jeleniej Góry, zarejestrowanych w tut. Urzędzie najliczniejszą grupę na koniec czerwca 2014 roku stanowiły osoby zarejestrowane w grupie zawodowej: (kod 72) robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, którzy stanowili 10,0% ogółu bezrobotnych. W tej kategorii szczególnie liczni byli przedstawiciele zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy) - ślusarz 76 osób, tokarz w metalu 50 osób, w grupie (kod-31) średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (9,2 % ogółu bezrobotnych osób) - najliczniejszymi zawodami były: technik mechanik 54 osoby i technik budownictwa 43 osoby, 5

6 Symbol grupy. mniejszą liczbę osób bezrobotnych ( 215 osób tj. 8,0% ogółu) odnotowano w grupie: sprzedawcy i pokrewni kod 52. Najliczniejszymi zawodami i specjalnościami oznaczonymi kodem 6-cyfrowym wchodzącymi w jej skład byli sprzedawcy osób. Tabela. 2.Struktura bezrobotnych według grup zawodów w Jeleniej Górze stan w końcu I półrocza 2014 i 2013r. L P. Nazwa grupy zawodowej* 6 Liczba zarejestrowanych wg stanu na 30 VI 2013r. Liczba zarejestrowanych wg stanu na 30 VI 2014 Udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych Ogółem liczba bezrobotnych ,0 Bez zawodu ,2% Posiadający zawód w tym ,8% 1 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni ,0% 2 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych ,2% 3 52 Sprzedawcy i pokrewni ,0% 4 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) ,5% 5 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni ,3% 6 51 Pracownicy usług osobistych ,0% 7 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji ,6% 8 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury ,0% 9 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni ,6% Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie ,5% Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych ,4% Kierowcy i operatorzy pojazdów ,4% Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych ,3% Elektrycy i elektronicy ,3% Specjaliści nauczania i wychowania ,1% Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania ,9% Średni personel do spraw zdrowia ,8% Pomoce domowe i sprzątaczki ,8% Pracownicy obsługi klienta ,4% Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni ,0% Inne ,7% źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze * według kodu 2-cyfrowego duże grupy zawodowe Bezrobotni mieszkańcy Jeleniej Góry zaliczeni do powyżej wymienionych trzech dużych grup zawodowych to 27,3% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry będących w ewidencji na koniec czerwca 2014 roku. Utrzymuje się jest wysoka liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zaliczanych do grupy specjaliści. Na koniec I półrocza 2014 r. zarejestrowanych było 287 osób zaliczonych do tej grupy.

7 W grupie tej dominowali: - specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury - 80 osób tj. 3,0% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry, w tej grupie najwięcej było ekonomistów 39 osób. Ponadto zarejestrowanych było 64 specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, wśród których było: 7 inżynierów inżynierii środowiska instalacje sanitarne, 5 inżynierów elektroników, 5 inżynierów mechaników maszyny i urządzenia przemysłowe. W grupie specjaliści nauczania i wychowania ( ogółem 55 bezrobotnych) dominowali: pedagodzy 18 bezrobotnych, nauczyciele języka polskiego 11 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych posiadających zawód z Jeleniej Góry najmniej bezrobotnych odnotowano w dużych grupach zawodowych jak: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 1 osoba, kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych - 1 osoba, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby - 1 osoba. Ranking 20 zawodów o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry przedstawia tabela 3. W strukturze bezrobotnych według zawodów i specjalności ( oznaczonych kodem 6 cyfrowym) ujętych w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, podobnie jak w 2013 roku, najwyższym udziałem - wynoszącym 7,0 % w ogólnej liczbie bezrobotnych, charakteryzował się zawód sprzedawca. Na kolejnych miejscach uplasowały się trzy zawody, osiągające udział w granicach od 2,8% do 2,6%. Były to zawody: ślusarz 2,8% ogółu bezrobotnych, murarz 2,8 % ogółu bezrobotnych, technik ekonomista 2,6 % ogółu bezrobotnych. Istotnym problemem lokalnego rynku pracy jest wzrost udziału długotrwale bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry w ogólnej liczbie bezrobotnych. Pomimo zmniejszenia liczby bezrobotnych o 20,9%, wzrósł udział procentowy długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób pozostających bez pracy o 6,7 punktu procentowego. Dla monitorowania tego zjawiska w układzie zawodów zdefiniowano wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Jest to stosunek liczby bezrobotnych w określonym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według stanu na koniec danego okresu do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec tego okresu w tym zawodzie. 7

8 Tabela.3. Bezrobotni z Jeleniej Góry według największej liczby osób zarejestrowanych w końcu I półrocza 2014 r. w tym w tym kobiety Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem poprzednio pracujący absolwenci pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Ogółem Kobiety Razem Kobiety Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Ogółem , Sprzedawca , Ślusarz , Murarz , Technik ekonomista , Kucharz , Technik mechanik , Tokarz w metalu , Robotnik budowlany , Technik budownictwa , Ekonomista , Pozostali mechanicy pojazdów ,05 samochodowych Szwaczka , Malarz budowlany , Sprzątaczka biurowa , Krawiec ,93 16 Mechanik pojazdów samochodowych , Technik prac biurowych ,00 18 Technik żywienia i gospodarstwa domowego , Robotnik gospodarczy , Hydraulik ,90 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W rankingu 20 najbardziej licznych zawodów, na koniec czerwca 2014 roku najwyższe wskaźniki długotrwałego bezrobocia odnotowano w zawodach: sprzątaczka biurowa, malarz budowlany, pozostali mechanicy pojazdów samochodowych, technik prac biurowych, robotnik gospodarczy. 8

9 Napływ bezrobotnych nowe rejestracje w I półroczu 2014 roku W I półroczu 2014 roku zarejestrowało się osób ( napływ) zamieszkałych w Jeleniej Górze. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. liczba nowo rejestrujących się była niższa o 17,3% - zarejestrowało się o 464 osoby mniej. W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych były bezrobotne kobiety. Ponadto zarejestrowało się 138 absolwentów szkół, którzy nie znaleźli zatrudnienia i dokonali rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. W ogólnej liczbie nowo rejestrujących się w okresie styczeń czerwiec 2014 roku były 433 osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych tj. 19,6% ogółu rejestrujących się. W strukturze napływu bezrobotnych według wielkich grup zawodowych najwyższym udziałem charakteryzowała się wielka grupa 7 robotników przemysłowych i rzemieślników. Zawody zaliczane do tej grupy reprezentowało 25,2% ogółu rejestrujących się w I półroczu 2014 roku ( tabela 4). W analizowanym okresie 2014 roku jeszcze w trzech dużych grupach zawodów wystąpił znaczny napływ bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry: specjaliści 14,8% ogółu rejestrujących się w I półroczu, technicy i inny średni personel - 14,6% ogółu nowo rejestrujących, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 13,4% ogółu nowo zarejestrowanych. Tabela.4. Napływ bezrobotnych według grup zawodów w Jeleniej Górze w I półroczu 2014 r. i 2013 r. Wielkie grupy zawodowe Napływ bezrobotnych w I półroczu 2013 r. Napływ bezrobotnych w I półroczu 2014 r. Ogółem W tym absolwenci Ogółem: Bez zawodu Posiadający zawód W tym: 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Wśród osób bezrobotnych nowo rejestrujących się w I półroczu 2014 roku dominowali przedstawiciele następujących zawodów: sprzedawca 121 osób, technik ekonomista 43 osoby, ekonomista 47 osób, kucharz 56 osób, murarz 47 osób,, ślusarz 55 osób, tokarz w metalu 35 osób, robotnik budowlany 33 osoby, kucharz małej gastronomii 31 osób, mechanik pojazdów samochodowych 29 osób, technik mechanik 29 osób, fizjoterapeuta 23 osoby, technik żywienia i gospodarstwa domowego 22 osoby, pedagog 21 osób.

10 Struktura napływu bezrobotnych absolwentów w układzie wielkich grup zawodowych różniła się zasadniczo od analogicznej struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry. W rankingu zawodów i specjalności najwięcej osób zarejestrowało się z wielkiej grupy 2 specjaliści - 74 osoby tj. 53,6 % ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów. W grupie tej najbardziej liczne zawody to: specjalista zastosowań informatyki 11 osób, pedagog 9 osób, specjalista administracji publicznej 8 osób, ekonomista 7 osób. Utrzymuje się wysoki wskaźnik nowo zarejestrowanych absolwentów nie posiadających zawodu co czwarty rejestrujący się w tym okresie ( 37 osób). W okresie styczeń czerwiec 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się bezrobotnych z Jeleniej Góry poprzednio pracujących, tj. 86,2% ogółu rejestrujących. Tabela.5. Struktura napływu bezrobotnych z Jeleniej Góry wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w I półroczu 2014 r. Napływ Sekcje PKD bezrobotnych Struktura w % Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 8 0,4 Górnictwo i wydobywanie 1 0,0 Przetwórstwo przemysłowe ,2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 8 0,4 klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 18 0,8 Budownictwo 191 8,6 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 105 4,7 Transport, gospodarka magazynowa 50 2,3 Informacja i komunikacja 19 0,9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 30 1,4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 33 1,5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 79 3,6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca ,3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 37 1,7 Edukacja 56 2,5 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 83 3,8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 52 2,4 Pozostała działalność usługowa 30 1,4 Działalność niezidentyfikowana 0 Dotychczas niepracujący ,8 OGÓŁEM: ,0 10

11 Struktura napływu bezrobotnych w układzie sekcji gospodarki wskazuje, że co szósty rejestrujący się bezrobotny z Jeleniej Góry pracował przed rejestracją w handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych. Na kolejnym miejscu 14,2% ogółu nowych rejestracji znalazła się grupa bezrobotnych, dla których ostatnim pracodawcą była firma związana z przetwórstwem przemysłowym. Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących przed zarejestrowaniem pracowało w sekcjach: górnictwo i wydobywanie 1 osoba, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 8 osób, rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 8 osób, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 18 osób, informacja i komunikacja 19 osób. 2.2 Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim Na koniec czerwca 2014 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było ogółem bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, wśród których to kobiety tj. 46,9% ogółu zarejestrowanych. Od kilku lat wśród bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego dominują bezrobotni mężczyźni. Udział procentowy bezrobotnych mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych w ostatnich latach osiągał poziom: czerwiec 2012 r. 50,8%, czerwiec 2013 r. 51,9%, czerwiec 2014 r. 53,1%. Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego zarejestrowani Stan na 30 czerwca Ogółem kobiety Poprzednio pracujące Z tego osoby (z ogółem) w tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy Dotychczas nie pracujące 2012 rok rok rok W porównaniu do czerwca 2013 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 13,0 % tj. o 499 osób. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na koniec czerwca 2014 r. pozostawało 22 bezrobotnych absolwentów szkół, w tym 14 kobiet. Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego na koniec I półrocza 2014 roku ( tabela 6 ) w ujęciu wielkich grup zawodowych zaobserwowano, że podobnie jak w 2013 r. dominowały osoby zarejestrowane w grupach : 11

12 Symbol Grupy 1 Grupa 7 - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ( ślusarz, tokarz metalu, mechanicy pojazdów samochodowych, tkacz, piekarz, szwaczka) osób tj. 29,8% ogółu bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego, Grupa 5 - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ( kucharz, kelner, sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer), których zarejestrowanych było 519 bezrobotnych tj. 15,5% ogółu bezrobotnych, Grupa 3 - technicy i inny średni personel 13,2% ogółu bezrobotnych. W ogólnej liczbie bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego było 446 osób bez zawodu, w tym 236 kobiet. Zarejestrowani bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego i kursowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. Tabela.6 Struktura bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego wg wielkich grup zawodowych w końcu I półrocza Grupy zawodowe Zarejestrowani bezrobotni w końcu I półrocza 2013 roku 12 Zarejestrowani bezrobotni w końcu I półrocza 2014 roku Ogółem Powiat jeleniogórski % udział ogółem Kobiety % udział Ogółem , ,0 Bez zawodu , ,0 Posiadający zawód w tym: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy , , ,1 1 0,1 2 Specjaliści , ,2 3 Technicy i inny średni personel , ,0 4 Pracownicy biurowi ,4 85 5,4 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy , ,2 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,6 18 1,1 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , ,2 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,4 69 4,4 9 Pracownicy przy pracach prostych , ,4 0 Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W obecnie obowiązującej klasyfikacji występuje aż zawodów i specjalizacji. Ujęcie w podziale na duże grupy zawodowe ( tabela 7), które są oznaczone 2-cyfrowym kodem, pozwala przedstawić te obszary zawodowe, w których odnotowano najliczniejsze grupy zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego. Wśród osób bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, zarejestrowanych w tut. Urzędzie najliczniejszą dużą grupą zawodową na koniec czerwca 2014 roku stanowiły osoby zarejestrowane w grupie zawodowej (kod 2-cyfrowy): robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, którzy stanowili 9,4% ogółu bezrobotnych. W tej kategorii szczególnie liczni byli przedstawiciele zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy) - ślusarz 80 osób, tokarz w metalu 59 osób, w grupie sprzedawcy i pokrewni (7,6% ogółu bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego) najliczniejszy zawód to: sprzedawca 205 osób,

13 Symbol grupy Lp. nieco mniejszą liczbę osób bezrobotnych (7,5% ogółu) odnotowano w grupie pracownicy usług osobistych. Najliczniejszymi zawodami i specjalnościami oznaczonymi kodem 6- cyfrowym wchodzącymi w jej skład byli : kucharz 94 osoby, kelner 43 osoby. Pomimo funkcji turystycznej regionu, powstających nowych obiektów hotelowych i gastronomicznych, od lat utrzymuje się duża liczba bezrobotnych w wymienionych zawodach, na czwartej pozycji w powyższej klasyfikacji znajdowali się: robotnicy budowlani i pokrewni - 7,1 % ogółu bezrobotnych. W tej grupie szczególnie liczne były zawody: murarz 97 osób, malarz budowlany 21 osób, hydraulik 20 osób. Tababel.7. Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodów w powiecie jeleniogórskim stan w końcu I półrocza 2014 r. i 2013 r. Duże grupy zawodowej Ogółem liczba bezrobotnych Liczba zarejestrowanych wg stanu na 30 VI 2013 r. Liczba zarejestrowanych wg stanu na 30 VI 2014 r. Udział w ogólnej grupie bezrobotnych (w %) ,0 Bez zawodu ,3 Posiadający zawód w tym: , Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni , Sprzedawcy i pokrewni , Pracownicy usług osobistych , Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) , Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni , Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych , Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni , Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie , Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych , Kierowcy i operatorzy pojazdów , Średni personel do spraw biznesu i administracji , Elektrycy i elektronicy , Pomoce domowe i sprzątaczki , Średni personel do spraw zdrowia , Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury , Specjaliści nauczania i wychowania , Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania , Pracownicy obsługi klienta , Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych , Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki ,2 Pozostałe grupy ,5 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Utrzymuje się znaczna liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zaliczanych do grupy specjaliści 242 osoby. 13

14 W grupie tej na koniec czerwca 2014 roku dominowali: specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 70 osób tj. 2,1 % ogółu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, w tej grupie najwięcej było ekonomistów 32 osoby; zarejestrowanych było 51 specjalistów nauczania i wychowania, w tym 19 pedagogów, 6 nauczycieli wychowania fizycznego; w grupie specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania - ogółem 51 bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego było: 13 specjalistów ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, 9 pozostałych specjalistów ds. zarządzania i organizacji, 7 specjalistów administracji publicznej. Wśród bezrobotnych posiadających zawód ( osób) najmniej bezrobotnych na koniec czerwca 2014 r. odnotowano w następujących dużych grupach zawodowych: kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 1 osoba, żołnierze zawodowi 1 osoba, kierownicy do spraw produkcji i usług 3 osoby Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego pozostający w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w końcu czerwca 2014 roku zostali sklasyfikowani w 539 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Uwzględniając posiadane przez bezrobotnych kwalifikacje można stwierdzić, iż od kilku lat wśród bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego dominują te same zawody: sprzedawca - 6,1 % ogółu bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego, murarz - 2,9 % ogółu bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego, kucharz - 2,8 % ogółu bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego, ślusarz - 2,4 % ogółu bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego. W tabeli 8 przedstawiono ranking 20 zawodów o największej liczbie bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego. Podobnie jak wśród bezrobotnych z Jeleniej Góry, wzrósł w powiecie jeleniogórskim wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Na koniec czerwca 2014 roku w ewidencji było bezrobotnych poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Wskaźnik długotrwałego bezrobocia w powiecie jeleniogórskim na koniec czerwca 2014 roku osiągnął poziom 42,00 i był wyższy o 5,2 punktu procentowego w porównaniu do czerwca 2013 roku. W rankingu 20 zawodów najbardziej licznych wśród zarejestrowanych bezrobotnych na koniec czerwca 2014 roku najwyższe wskaźniki długotrwałego bezrobocia odnotowano w zawodach: sprzątaczka biurowa, robotnik budowlany, krawiec, pomoc kuchenna, kucharz, technik budownictwa, sprzedawca. 14

15 Tabela.8. Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego według największej liczby osób zarejestrowanych w końcu I półrocza 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem w tym kobiety w tym poprzednio pracujący Absolwenci pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Ogółem Kobiety Razem Kobiety Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Ogółem , Sprzedawca , Murarz , Kucharz , Ślusarz , Tokarz w metalu , Robotnik budowlany , Technik mechanik , Technik ekonomista , Piekarz , Mechanik pojazdów samochodowych ,78 11 Technik żywienia i gospodarstwa domowego , Kelner , Pomoc kuchenna , Tkacz , Pozostali mech. pojazdów samochodowych , Technik budownictwa , Ekonomista , Sprzątaczka biurowa , Robotnik gospodarczy , Krawiec ,84 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Napływ bezrobotnych nowe rejestracje w I półroczu 2014 roku: W okresie styczeń - czerwiec 2014 r. w Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowało się bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, w tym 816 kobiet. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, liczba nowych rejestracji była mniejsza o 383 osoby tj. 17,6%. Wśród nowych rejestracji było 116 absolwentów szkół, w tym 91 kobiety. W analizowanym okresie 2014 roku zarejestrowało się o 20 absolwentów mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku ( 136 osób). 15

16 Pomimo zmniejszenia liczby nowo zarejestrowanych, wzrosła liczba rejestrujących się nie posiadających zawodu o 2,7%. W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych ( tabela 9) osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych stanowiły 21,3% ogółu populacji rejestrującej się w pierwszym półroczu 2014 r. Tabela.9. Struktura napływu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według grup zawodów w I półroczu: Wielkie grupy zawodowe Napływ bezrobotnych w I półroczu 2013 r. Napływ bezrobotnych w I półroczu 2014 r. Ogółem W tym absolwenci Ogółem: Bez zawodu Posiadający zawód w tym: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W strukturze napływu bezrobotnych według wielkich grup zawodowych, podobnie jak w 2013 roku, najwyższym udziałem charakteryzowała się wielka grupa 7 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Zawody zaliczane do tej grupy reprezentowało 25,2 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego w I półroczu 2014 r.( tabela 9). W analizowanym okresie 2014 roku jeszcze w trzech dużych grupach zawodów wystąpił znaczny napływ bezrobotnych mieszkańców gmin powiatu jeleniogórskiego: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 15,1% ogółu nowo zarejestrowanych, technicy i inny średni personel - 13,4 % ogółu nowo rejestrujących się. specjaliści 11,3 % ogółu rejestrujących się w I półroczu, Wśród osób bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego rejestrujących się w I półroczu 2014 r. dominowali przedstawiciele następujących zawodów: sprzedawca 96 osób, kucharz 46 osób, murarz 44 osoby, ślusarz 36 osób, technik mechanik 32 osoby, mechanik pojazdów samochodowych 31 osób, technik ekonomista 27 osób, ekonomista 21 osób. 16

17 Struktura napływu bezrobotnych absolwentów z powiatu jeleniogórskiego w układzie wielkich grup zawodowych jest analogiczna do struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów z Jeleniej Góry. W rankingu zawodów i specjalności najwięcej osób zarejestrowało się z wielkiej grupy 2 specjaliści - 47 osób tj. 40,5 % ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów. Utrzymuje się wysoki wskaźnik nowo zarejestrowanych absolwentów nie posiadających zawodu co trzeci rejestrujący się w tym okresie ( 41 osób). Zarejestrowani absolwenci bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa ( dyplomu technika) ukończenia kształcenia zawodowego. W strukturze napływu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego ( tabela 10 ) dominowały osoby poprzednio pracujące. W ogólnej liczbie nowych rejestracji w I półroczu 2014 roku osoby poprzednio pracowały - tj. 83,8% ogółu nowo zarejestrowanych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W strukturze napływu największy odsetek stanowiły osoby, które przed zarejestrowaniem pracowały w następujących sekcjach gospodarki: handel hurtowy i detaliczny osób tj. 13,4% ogółu nowo zarejestrowanych, przetwórstwo przemysłowe 241 osób tj. 13,4% ogółu nowo zarejestrowanych, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 184 osoby tj. 10,3% ogółu nowo zarejestrowanych, budownictwo osób tj. 9,0% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Tabela.10. Struktura napływu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w I półroczu 2014 r. Sekcje PKD 17 Napływ bezrobotnych Struktura w % Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 25 1,4 Górnictwo i wydobywanie 6 0,3 Przetwórstwo przemysłowe ,4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 2 0,1 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 19 1,1 Budownictwo 161 9,0 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,3 Transport, gospodarka magazynowa 56 3,1 Informacja i komunikacja 9 0,5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 10 0,6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 14 0,8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 36 2,0 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 136 7,6 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 87 4,9 Edukacja 24 1,3

18 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 65 3,6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 15 0,8 Pozostała działalność usługowa 24 1,3 Działalność niezidentyfikowana 147 8,2 Dotychczas niepracujący ,2 OGÓŁEM: ,0 Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących, przed zarejestrowaniem pracowało w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę - 2 osoby, górnictwo i wydobywanie 6 osób, informacja i komunikacja 9 osób. 3. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) W I półroczu 2014 roku tut. Urząd Pracy posiadał w dyspozycji wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, zgłoszonych przez przedsiębiorstwa z Jeleniej Góry oraz powiatu jeleniogórskiego. Liczba ofert pracy wzrosła o 19,0% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. W ogólnej liczbie ofert pracy było miejsc pracy subsydiowanych o 88 ofert więcej w porównaniu do I półrocza 2013 roku. Tabela. 11 Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń czerwiec w tym subsydiowane: Wyszczególnienie - lata Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń czerwiec Ogółem w tym oferty subsydiowane % udział do ogółu ofert , , , , ,4 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej dotyczył ofert pracy dla osób posiadających zawód. Od lat brak ofert pracy dla osób nie posiadających zawodu. Bardzo ważnym elementem monitoringu rynku pracy jest analiza ofert pracy pod względem struktury ofert pracy według zawodów i specjalności. Analiza napływu ofert pracy pozwala na określenie skali nadwyżki i deficytu zasobów pracy w układzie zawodów i specjalności oraz grup zawodowych. 18

19 Tabela. 12. Struktura ofert pracy w odniesieniu do wielkich grup zawodowych: Wielkie grupy zawodowe Ogółem 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Liczba ofert zgłoszonych I VI Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Bez zawodu źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej było ofert pracy dla pracowników usług osobistych i sprzedawców 40,8% ogółu ofert pracy. Dominacja tej grupy zawodowej związana była z uruchomieniem przez tut. Urząd robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, w ramach których pracodawcy oferowali pracę w zawodzie robotnik gospodarczy, który był najliczniej reprezentowanym zawodem we wszystkich zgłoszonych ofertach 458 ofert pracy subsydiowanej. Drugą pod względem liczby zgłoszonych ofert grupą zawodową byli pracownicy przy pracach prostych 17,9% ogółu ofert - co spowodowane było przede wszystkim realizacją przez tut. Urząd prac społecznie użytecznych. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy ( tabela 13 ) przypadało w pierwszym półroczu 2014 r. przeciętnie 2,4 nowo zarejestrowanych bezrobotnych (w analogicznym okresie 2013 r. wskaźnik ten był wyższy 3,4). Najwyższe wskaźniki napływu bezrobotnych przypadających przeciętnie na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy zanotowano w dużych grupach zawodowych: Grupa 7 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 6,4 nowo zarejestrowanych na 1 zgłoszone miejsce pracy, Grupa 6 rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - 4,7 nowo zarejestrowanych na 1 zgłoszone miejsce pracy Grupa 8 operatorzy i monterzy maszyn 4,6 nowo zarejestrowanych bezrobotnych na 1 miejsce pracy, Grupa 2 - specjaliści 4,5 nowo zarejestrowanych bezrobotnych na 1 miejsce pracy; 19

20 Tabela. 13. Napływ bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy w układzie wielkich grup zawodowych: Wielkie grupy zawodowe Napływ bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy I półroczu 2013 roku Napływ bezrobotnych PUP ogółem I VI 2014 rok Zgłoszone oferty Napływ bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy Ogółem 3, ,4 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0, ,6 2. Specjaliści 14, ,5 3. Technicy i inny średni personel 5, ,8 4. Pracownicy biurowi 0, ,5 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 1, ,8 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 8, ,7 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 7, ,4 8. Operatorzy i monterzy maszyn 5, ,6 9. Pracownicy przy pracach prostych 0, ,6 0. Siły zbrojne 0 0 Bez zawodu źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W okresie styczeń czerwiec 2014 r. najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w sekcjach PKD: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 253 miejsca pracy, ochrona zdrowia i pomoc społeczna 226 miejsc pracy, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca miejsca pracy, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 165 miejsc pracy, administracja publiczna 161 miejsc pracy, edukacja 156 miejsc pracy. Dominacja ofert pracy z w/w wymienionych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności była związana z organizacją robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz staży w urzędach miast, gmin, instytucjach ochrony zdrowia, placówkach oświatowych Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w mieście Jelenia Góra W I półroczu 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wpłynęło ofert pracy i aktywizacji zawodowej od pracodawców z Jeleniej Góry wzrost o 16% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Tabela. 14 Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń czerwiec w tym subsydiowane: Wyszczególnienie - lata Ogółem Jelenia Góra w tym oferty subsydiowane % udział do ogółu ofert , , ,4 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 20

21 Analiza napływu bezrobotnych ( nowe rejestracje) w I półroczu 2014 roku według wielkich grup zawodowych do zgłoszonych ofert pracy oraz obliczony wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy daje pełny obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Tabela. 15. Napływ bezrobotnych z Jeleniej Góry na 1 zgłoszone miejsce pracy w układzie wielkich grup zawodowych: Napływ I VI 2014 rok bezrobotnych na 1 zgłoszone Napływ Wielkie grupy zawodowe Napływ miejsce pracy Zgłoszone bezrobotnych bezrobotnych I półroczu 2013 oferty na 1 zgłoszone PUP ogółem roku miejsce pracy Ogółem 2, ,9 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0, ,6 2. Specjaliści 11, ,6 3. Technicy i inny średni personel 3, ,8 4. Pracownicy biurowi 0, ,4 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 1, ,7 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 7, ,4 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 5, ,9 8. Operatorzy i monterzy maszyn 4, ,3 9. Pracownicy przy pracach prostych 0, ,4 Bez zawodu źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w I półroczu 2013 r. przeciętnie 2,7 nowo zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry, w I półroczu 2014 r. wskaźnik ten uległ zmniejszeniu i osiągnął poziom 1,9 nowo zarejestrowanych na 1 miejsce pracy. Zmniejszenie wskaźnika napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy jest wynikiem zmniejszenia liczby nowych rejestracji o 17,4% mniej oraz wzrostu liczby ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wzrost o 16,0%. Najwyższy wskaźnik wystąpił w grupie operatorzy i monterzy maszyn 9,3 bezrobotnych nowo zarejestrowanych z Jeleniej Góry na 1 miejsce pracy i w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 5,9 bezrobotnych nowo zarejestrowanych na 1 miejsce pracy. Utrzymuje się wysoki wskaźnik dla osób z wykształceniem wyższym zakwalifikowanych do wielkiej grupy specjaliści prawie 4 osoby nowo zarejestrowane na 1 miejsce pracy. Podobnie jak w I półroczu 2013 roku, niskie wskaźniki dla pracowników przy pracach prostych, pracowników biurowych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców, wynikały z organizowanych form wsparcia finansowanych przez Urząd roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne ( ponad 66% ogółu ofert w tych grupach). W tabeli nr 16 przedstawiono bardziej szczegółową strukturę ofert pracy według dużych grup zawodowych (według 2-cyfrowego kodu). W analizowanym okresie 2014 roku najwięcej ofert pracy ( co czwarta oferta pracy 24,4% ogółu) zgłosiły firmy z Jeleniej Góry dla pracowników usług osobistych ( kod zawodu 51 ). W następnej kolejności uplasowały się duże grupy zawodowe: sprzedawcy i pokrewni ( kod zawodu 52) 12,0 % ogółu ofert, pomoce domowe i sprzątające ( kod zawodu 91 ) 9,4 % ogółu ofert., sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni ( kod zawodu 41 ) 8,3 % ogółu ofert. Oferty pracy w tych grupach zawodowych, to przede wszystkim prace subsydiowane - roboty publiczne, prace społecznie użyteczne i realizowane staże. 21

22 Tabela. 16. Struktura ofert pracy według grup zawodowych w Jeleniej Górze zgłoszonych w I półroczu 2014 r. - udział % zgłoszonych ofert w ogólnej liczbie ofert pracy Kod zawodu (*) Nazwa grupy zawodowe Oferty zgłoszone I VI 2013 Oferty zgłoszone I VI 2014 Ogółem Udział % w ogólnej liczbie ofert pracy Ogółem liczba ofert ,00% 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2 0 0,0% 12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 7 7 0,6% 13 Kierownicy do spraw produkcji i usług 0 2 0,2% 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych ,0% 22 Specjaliści do spraw zdrowia 6 5 0,4% 23 Specjaliści nauczania i wychowania 4 4 0,3% 24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania ,9% 25 Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych 1 2 0,2% 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury ,0% 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 2 6 0,5% 32 Średni personel do spraw zdrowia ,5% 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji ,3% 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny ,0% 35 Technicy informatycy 2 9 0,8% 41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni ,3% 42 Pracownicy obsługi klienta ,9% 43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej ,2% 44 Pozostali pracownicy obsługi biura ,7% 51 Pracownicy usług osobistych ,4% 52 Sprzedawcy i pokrewni ,0% 53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni ,3% 54 Pracownicy usług ochrony ,6% 61 Rolnicy produkcji towarowej 3 5 0,4% 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryk ,1% 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni ,6% 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 5 1 0,1% 74 Elektrycy i elektronicy ,8% 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, ,6% produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 8 7 0,6% 82 Monterzy 2 5 0,4% 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów ,6% 91 Pomoce domowe i sprzątaczki ,4% 92 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0 2 0,2% 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie ,5% i transporcie 94 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki ,0% 96 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach Pr ,5% Prostych źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 22

23 W analizowanym okresie nie zanotowano ofert pracy w grupach: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, leśnicy i rybacy, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby. Liczba bezrobotnych w tych grupach zawodowych była minimalna. W tabeli 17 przedstawiono 10 zawodów, w których zgłoszono najwięcej ofert pracy. Podobnie jak w 2013 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla robotników gospodarczych 22,1% ogółu ofert w tym okresie. Tabela.17. Ranking zawodów i specjalności, dla których zgłoszono najwięcej ofert pracy w I półroczu 2014 i 2013 roku w Jeleniej Górze Oferty pracy I VI 2014 Oferty pracy Kod zgłoszone Zgłoszone Nazwa zawodu zawodu w I półroczu Ogółem 2013 r. w tym pracy subsydiowanej Ogółem Robotnik gospodarczy Sprzątaczka biurowa Technik prac biurowych Sprzedawca Kasjer handlowy Robotnik budowlany Pracownik przygotowujący posiłki fast food Doradca finansowy Technik administracji Pomoc kuchenna źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Ponadto dużo ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłosiły jeleniogórskie przedsiębiorstwa w zawodach: sprzątaczka biurowa ( 7,5% ogółu ofert), technik prac biurowych (5,8% ogółu ofert). Zaznaczyć tu należy, że większość zgłoszonych ofert w tych zawodach nie wynika z faktycznego zapotrzebowania na pracowników z firm działających w Jeleniej Górze, lecz z organizacji prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz staży Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim W I półroczu 2014 roku firmy działające na terenie powiatu jeleniogórskiego złożyły 517 ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. liczba zgłoszonych ofert pracy była wyższa o 26,4%,tj. o 108 ofert pracy więcej. Tabela. 18 Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń czerwiec w tym subsydiowane: Wyszczególnienie - lata Ogółem 23 Powiat jeleniogórski w tym oferty subsydiowane % udział do ogółu ofert , , ,8 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze

24 Analiza napływu bezrobotnych, według dużych grup zawodowych, w porównaniu do zgłoszonych ofert pracy i obliczony wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy daje pełny obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w I półroczu 2013 r. przeciętnie 5,3 nowo zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, w I półroczu 2014 r. wskaźnik ten uległ zmniejszeniu i osiągnął poziom 3,5 nowo zarejestrowanych na 1 miejsce pracy. Zmniejszenie wskaźnika napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy jest wynikiem zmniejszenia liczby nowych rejestracji o 17,6% mniej oraz wzrostu liczby ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wzrost o 26,4%. Najwyższy wskaźnik wystąpił w grupie technicy i inny średni personel i rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 8,0 bezrobotnych nowo zarejestrowanych z powiatu jeleniogórskiego na 1 miejsce pracy. Utrzymuje się wysoki wskaźnik dla osób z wykształceniem wyższym zakwalifikowanych do wielkiej grupy specjaliści 7,8 osób nowo zarejestrowanych z powiatu jeleniogórskiego na 1 miejsce pracy. Podobnie jak w I półroczu 2013 roku, niskie wskaźniki dla pracowników przy pracach prostych, pracowników biurowych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców, wynikały z organizowanych form wsparcia finansowanych przez Urząd roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne ( ponad 63% ogółu ofert w tych grupach). Tabela. 19. Napływ bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego na 1 zgłoszone miejsce pracy w układzie wielkich grup zawodowych: Napływ I VI 2014 rok bezrobotnych na 1 zgłoszone Napływ Wielkie grupy zawodowe Napływ miejsce pracy Zgłoszone bezrobotnych bezrobotnych I półroczu 2013 oferty na 1 zgłoszone PUP ogółem roku miejsce pracy Ogółem 5, ,5 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2 3 0,7 2. Specjaliści 21, ,8 3. Technicy i inny średni personel 13, ,0 4. Pracownicy biurowi 2, Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 1, ,1 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 10, ,0 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 13, ,3 8. Operatorzy i monterzy maszyn 8, ,7 9. Pracownicy przy pracach prostych 1, ,2 0. Siły zbrojne 1,6 0 0 Bez zawodu źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W tabeli nr 20 przedstawiono strukturę ofert pracy i aktywizacji zawodowej według dużych grup zawodowych ( 2-cyfrowe kody). Cztery duże grupy zawodowe generują 56,1% ogółu ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych z firm działających w powiecie jeleniogórskim: Grupa 51 pracownicy usług osobistych - 32,7% ogółu ofert, Grupa 52 sprzedawcy i pokrewni 11,2 % ogółu ofert, Grupa 91 pomoce domowe i sprzątaczki 7,4% ogółu ofert, Grupa 93 robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 4,8% ogółu ofert pracy. 24

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2013 Październik 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach 2010-2013 - relacja popytu i podaży Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17.12.2013 r. Nowe rejestracje bezrobotnych i zgłoszone wolne miejsca

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE TUCHOLSKIM w I półroczu 2012 r. Gdańsk, październik 2005 r. Tuchola, październik 2012 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp......

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Seminarium podsumowujące realizację projektu Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11.06.2015 r. Monitoring ZDiN umożliwia przede wszystkim: identyfikację wybranych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo