Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi"

Transkrypt

1 Hicom 150 E optiset E entry Instrukcja obs³ugi

2 2 W tej instrukcji obs³ugi s¹ opisane wszystkie funkcje/procedury obs³ugi. Wykorzystanie poszczególnych funkcji zale y od indywidualnych uprawnieñ Twojego telefonu i konfiguracji systemu. Aparat Optiset Entry 150 E S³uchawka G³oœnik dla sygna³u dzwonienia Klawisze do programowania aparatu 3 predefiniowane przyciski funkcyjne, standardowe ustawienie: powtarzanie wybierania konsultacja roz³¹czenie Diody œwiec¹celed Klawisze do wybierania numeru Standardowe ustawienie mo e zostaæ dopasowane przez technika zgodnie z Twoimi yczeniami.

3 3

4 Spis treœci Aparat Optiset Entry 150 E... 2 Hicom 150 E Office... 5 Objaœnienia symboli... 5 Odebranie rozmowy... 6 Wybieranie numeru... 6 Ustawienia... 7 Ustawienie g³oœnoœci sygna³u dzwonienia... 7 Ustawienie barwy sygna³u dzwonienia... 7 Ustawienie g³oœnoœci w s³uchawce... 7 Klawisze funkcyjne... 8 Konsultacja... 8 Przekazanie rozmowy... 8 Powtórne wybieranie... 9 Roz³¹czenie... 9 Ods³uchanie wiadomoœci (w przypadku zainstalowania tej us³ugi)... 9 Funkcje u ytkowe aktywowane kodem Pukanie Odebranie pukania Funkcja "Nie przeszkadzaæ" Dystrybucja po³¹czeñ Funkcje dedykowane Wybieranie dedykowane Wejœcie na trzeciego Babyphone (Monitoring pomieszczenia) Kasowanie aktywowanych funkcji Interkom Przeniesienie telefonu Test aparatu telefonicznego Identyfikacja z³oœliwych po³¹czeñ (mo liwe, je eli operator sieci realizuje tê us³ugê) Przesy³anie tekstów informacyjnych (odbiorca musi mieæ aparat systemowy z wyœwietlaczem) Konferencja piêcioosobowa Indywidualna lista skróconego wybierania Centralna lista skróconego wybierania Roz³¹czenie linii Rozmowa przemienna Wybieranie tonowe (MFV) Wy³¹czanie/w³¹czanie mikrofonu Zameldowanie s³uchawki bezprzewodowej Tryb pracy nocnej Parkowanie Poszukiwanie osób Kod projektu Automatyczne oddzwonienie (tylko do abonenta wewnêtrznego)

5 4 Ukrycie w³asnego numeru przy rozmowach zewnêtrznych (mo liwe, je eli operator sieci realizuje tê us³ugê) Przyporz¹dkowanie numeru Do³¹czenie dzwonienia Numer zbiorowy/wywo³anie grupowe Sterowanie przekaÿnikiem Flesz na linii Blokowanie i odblokowanie aparatu Przesy³anie danych Przypomnienie o terminie Zezwolenie na otwarcie drzwi Otwieranie drzwi Przejêcie rozmowy do abonenta Przejêcie rozmowy w grupie Przeniesienie dzwonienia Przekazanie rozmowy na ³¹cze Centralny kod blokuj¹cy Kody funkcji Znaczenie funkcji Numery skróconego wybierania... 43

6 Hicom 150 E Office Funkcje systemu telekomunikacyjnego Hicom 150 E mog¹ Pañstwo aktywowaæ z aparatu telefonicznego za pomoc¹ klawiszy funkcyjnych i kodów funkcji. Objaœnienia symboli Symbol Znaczenie Rozmawiaj. Od³ó s³uchawkê. Wybierz numer abonenta lub kodu. 2 4 Naciœnij klawisze. S³ychaæ ton. Pomyœlnie wprowadzona procedura/funkcja jest sygnalizowana d³ugim tonem (pozytywne potwierdzenie). Odrzucona procedura/funkcja jest sygnalizowana tonem przerywanym (negatywne potwierdzenie). Naciœnij klawisz. Naciœnij podœwietlony klawisz. Naciœnij klawisz z migaj¹c¹ diod¹. Odes³anie do dalszych informacji na stronie... Objaœnienia symboli

7 Odebranie rozmowy 6 Twój telefon dzwoni: Rozmawiaj. Wybieranie numeru Rozmowa wewnêtrzna: Wybierz numer wewnêtrzny.rozmowa zewnêtrzna: Wybierz kod wyjœcia na miasto i nastêpnie numer abonenta zewnêtrznego. Je eli system jest odpowiednio skonfigurowany, przy zajêtej linii zewnêtrznej, mog¹ pañstwo zaczekaæ 5 sekund z od³o eniem s³uchawki. W ten sposób linia ta, zostanie zarezerwowana. Gdy tylko siê zwolni, aparat zacznie dzwoniæ. Wówczas trzeba podnieœæ s³uchawkê i wybraæ numer abonenta zewnêtrznego.

8 Ustawienia Ustawienie g³oœnoœci sygna³u dzwonienia Aparat znajduje siê w stanie spoczynku: OXE 1DFLQLMNODZLV] 1 :FLQLMDSDUDWG]ZRQL OXE 1DFLQLMNODZLV] MHGQRF]HQLH :FHOX]DSDPL WDQLDZSURZDG]RQ\FK]PLDQ ZFLQLMMHGQRF]HQLHRE\GZDNODZLV]H Ustawienie barwy sygna³u dzwonienia Aparat znajduje siê w stanie spoczynku: lub Naciœnij klawisz. 2 Wciœnij 2 - aparat dzwoni. lub Naciœnij klawisz. jednoczeœnie W celu zapamiêtania wprowadzonych zmian: wciœnij jednoczeœnie obydwa klawisze. Ustawienie g³oœnoœci w s³uchawce Podczas prowadzenia rozmowy przez telefon: lub Naciœnij klawisz. Odebranie rozmowy / Wybieranie numeru / Ustawienia

9 8 jednoczeœnie W celu zapamiêtania wprowadzonych zmian: wciœnij jednoczeœnie obydwa klawisze.

10 Klawisze funkcyjne Konsultacja Aparat systemowy Entry 150 E posiada klawisze funkcyjne, które umo liwiaj¹ korzystanie z nastêpuj¹cych funkcji, bez koniecznoœci wybierania kodu funkcji. Aktywacja (podczas prowadzenia rozmowy przez telefon): Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". Wybierz numer innego abonenta (wybieranie numeru wewnêtrznego/ zewnêtrznego 6). Rozmawiasz z drugim abonentem (pierwsza rozmowa czeka). Zakoñczenie: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja" i kontynuuj pierwsz¹ rozmowê. OXEZ]DOHQRFLRG NRQILJXUDFML Konsultacja Naciœnij dwa razy klawisz "Konsultacja" i kontynuuj pierwsz¹ rozmowê. Przekazanie rozmowy Prowadz¹ Pañstwo rozmowê telefoniczn¹, a nastêpnie chc¹ prze³¹czyæ j¹ do innego abonenta: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". Wybierz numer innego abonenta (wybieranie numeru wewnêtrznego/ zewnêtrznego 6). Klawisze funkcyjne

11 10 Powtórne wybieranie Nastêpnie od³ó s³uchawkê, przed odebraniem lub po odebraniu telefonu przez wewnêtrznego/zewnêtrznego abonenta, do którego ³¹czysz rozmowê. Powtórne wybieanie Naciœnij klawisz "Powtórne wybieranie". Ostatnio wybrany numer zostaje ponownie wybrany. Roz³¹czenie Roz³¹czenie po³¹czenia lub zamkniêcie innego procesu. Roz³¹czenie Naciœnij przycisk "Roz³¹czenie", rozmowa zostanie zakoñczona lub proces zostanie przerwany. Ods³uchanie wiadomoœci (w przypadku zainstalowania tej us³ugi) W skrzynce znajduje siê nowa wiadomoœæ. Wiadomoœæ/ Naciœnij klawisz "Wiadomoœæ/Info". Zostanie zestawione po³¹czenie z nadawc¹.

12 Funkcje u ytkowe aktywowane kodem Pukanie Nastêpuj¹ce funkcje mo na uaktywniæ poprzez wybranie z klawiatury aparatu odpowiedniego kodu funkcji. Wybierz numer wewnêtrzny. Je eli abonent, do którego dzwonisz jest zajêty, nie odk³adaj s³uchawki przez oko³o 5 sek. Abonent s³yszy ton ponaglenia. Odebranie pukania Podczas rozmowy telefonicznej s³ysz¹ Pañstwo ton ponaglenia: Od³ó s³uchawkê (rozmowa, któr¹ prowadzi³eœ zostanie roz³¹czona). Telefon zaczyna dzwoniæ. lub Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 5 5 Wybierz kod * 5 5. Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona, a Ty ³¹czysz siê z abonentem, który puka³. Powrót do pierwszej rozmowy: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja" i kontynuuj pierwsz¹ rozmowê (rozmowa druga zostaje roz³¹czona). lub (w zale noœci od konfiguracji) Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

13 12 Konsultacja Naciœnij 2 razy klawisz "Konsultacja" i kontynuuj pierwsz¹ rozmowê (rozmowa druga zostaje roz³¹czona). Funkcja "Nie przeszkadzaæ" W³¹czenie: 9 7 Wybierz * 9 7. Gdy jest w³¹czona ta funkcja s³ychaæ specjalny ton. W³¹czenie: # 9 7 Wybierz # 9 7.

14 Dystrybucja po³¹czeñ Meldowanie, rozpoczêcie pracy: Wybierz * WprowadŸ kod osobisty. Wymeldowanie, zakoñczenie pracy: # Wybierz # Wymeldowanie, tymczasowe: # Wybierz # Ponowne zameldowanie po tymczasowym wymeldowaniu: Wybierz * Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

15 14 Przejœcie do opracowania: Po odebraniu po³¹czenia ACD (Automatic Call Distribution), przed od³o eniem s³uchawki: Wybierz * Ponowne zameldowaniu po opracowaniu: # Wybierz # W³¹czenie trybu pracy nocnej: Wybierz * WprowadŸ numer docelowy. Wy³¹czenie trybu pracy nocnej: # Wybierz #

16 Funkcje dedykowane W³¹czanie i wy³¹czanie funkcji innym abonentom l Funkcja "Nie przeszkadzaæ" *97/#97 l Przeniesienie dzwonienia *1/#1 l Tekst odpowiedzi *69/#69 l Wy³¹czenie aktywowanych funkcji #0 l Teksty informacyjne *68/#68 l Tryb nocnej pracy *44/#44 l Ukrycie w³asnego numeru *86/#86 l Do³¹czenie dzwonienia *81/#81 l Numer zbiorowy / wywo³anie grupowe *85/#85 l W³¹cznik w³aczenie/wy³¹czenie *90/#90 l Blokowanie i odblokowanie aparatu *66/ #66 l Zezwolenie na otwarcie drzwi *89/# Wybierz * 8 3. Wybierz numer abonenta wewnêtrznego i kod funkcji - np. *97 aby w³¹czyæ funkcjê "Nie przeszkadzaæ" / #97 aby wy³¹czyæ funkcjê "Nie przeszkadzaæ", lub wprowadÿ procedurê. Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

17 16 Wybieranie dedykowane Wybieranie numeru dla innego abonenta: 6 7 Wybierz * 6 7. Wybierz numer abonenta wewnêtrznego, dla którego ma byæ wybrany numer. Wybierz ¹dany numer (je eli jest to numer zewnêtrzny musi on byæ poprzedzony kodem zajêcia linii miejskiej np. 0). Wejœcie na trzeciego Abonent wewnêtrzny jest zajêty: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 6 2 Wybierz * 6 2.

18 Babyphone (Monitoring pomieszczenia) Aktywacja aparatu monitoruj¹cego pomieszczenie: Po³ó s³uchawkê ko³o telefonu. 8 8 Wybierz * 8 8. Wy³¹czenie aparatu monitoruj¹cego pomieszczenie: Od³ó s³uchawkê. Monitoring pomieszczenia: Wybierz numer aparatu, który znajduje siê w pomieszczeniu, które ma byæ dozorowane. Kasowanie aktywowanych funkcji Kasowanie przez u ytkownika aktywowanych przez siebie funkcji: l l l l l Przeniesienie dzwonienia Do³¹czenie dzwonienia Ukrycie w³asnego numeru Funkcja "Nie przeszkadzaæ" Numer zbiorowy # 0 Wybierz # 0. Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

19 18 Interkom (abonent, do którego siê zwracamy musi mieæ aparat systemowy z wyœwietlaczem) 8 0 Wybierz * 8 0. Wybierz numer wewnêtrzny. Przeniesienie telefonu Wymeldowanie telefonu: Wybierz kod * nastêpnie wyci¹gnij wtyczkê telefonu z gniazdka. Zameldowanie telefonu w miejscu docelowym: Najpierw pod³¹cz wtyczkê telefonu do gniazdka. # Wybierz # Test aparatu telefonicznego Wybierz kod ** Twój telefon dzwoni i œwiec¹ wszystkie diody.

20 Identyfikacja z³oœliwych po³¹czeñ (mo liwe, je eli operator sieci realizuje tê us³ugê) Prowadz¹ Pañstwo rozmowê zewnêtrzn¹: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 8 4 Wybierz * 8 4. Przesy³anie tekstów informacyjnych (abonent, do którego przesy³amy tekst musi mieæ aparat systemowy z wyœwietlaczem) Przes³anie tekstu: 6 8 Wybierz * 6 8. Wybierz numer abonenta wewnêtrznego. 0 do 9 Wybierz numer tekstu z przedzia³u = proszê oddzwoniæ 1 = oczekuje goœæ 2 = uwaga! termin 3 = pilny telefon 4 = nie przeszkadzaæ 5 = odebraæ Fax/Telex 6 = proszê do notowania 7 = proszê przyjœæ 8 = proszê podaæ kawê 9 = opuszczam biuro Od³ó s³uchawkê. Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

21 20 Kasowanie wys³anej informacji: # Wybierz # Od³ó s³uchawkê. Konferencja piêcioosobowa Zainicjowanie - prowadz¹ Pañstwo rozmowê poprzez wykorzystanie funkcji Konsultacji (rozmowa pierwsza jest zawieszona): Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 3 Wybierz * 3. Wy³¹czenie siê z konferencji: Od³ó s³uchawkê. Zakoñczenie konferencji (Konsultacja, pierwsza rozmowa jest zawieszona): Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". # 3 Wybierz # 3.

22 Indywidualna lista skróconego wybierania Zapamiêtanie: 9 2 Wybierz * do 9 Wybierz numer porz¹dkowy na liœcie z przedzia³u *0 - *9. Wybierz numer z poprzedzeniem go kodem zajêcia linii miejskiej (zaczekaj 5 sekund). Wywo³anie numeru z listy (wybieranie): 7 Wybierz * 7. 0 do 9 Wybierz numer porz¹dkowy na liœcie z przedzia³u *0 - *9. Centralna lista skróconego wybierania Wywo³anie numeru z listy 7 Wybierz * do Wybierz numer porz¹dkowy na liœcie z przedzia³u lub (zapytaj siê administratora systemu). Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

23 22 Roz³¹czenie linii 4 3 Wybierz * 4 3. WprowadŸ ¹dany numer linii. Rozmowa przemienna Prowadz¹ Pañstwo rozmowê poprzez wykorzystanie funkcji Konsultacji (rozmowa pierwsza jest zawieszona): Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 2 Rozmowa z pierwszym abonentem - wybierz * 2. Drugi abonent jest zawieszony - poprzez kod * 2 mo na prze³¹czaæ na przemian pomiêdzy pierwszym a drugim abonentem Wybieranie tonowe (MFV) W celu wys³ania znaków MFV w liniê podczas rozmowy musz¹ Pañstwo w zale noœci od konfiguracji systemu (automatyczne wybieranie tonowe w³¹czone/wy³¹czone - pytaj administratora systemu) w³¹czyæ lub nie wybieranie tonowe. Automatyczne wybieranie tonowe nie jest w³¹czone, aktywacja wybierania w trybie MFV: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 5 3 Wybierz * 5 3.

24 Wybieraj cyfry (bêd¹ one wysy³ane w liniê jako znaki MFV). Automatyczne wybieranie tonowe jest w³¹czone: Wybieraj cyfry (bêd¹ one wysy³ane w liniê jako znaki MFV). Wy³¹czanie/w³¹czanie mikrofonu Wy³¹czanie mikrofonu podczas rozmowy: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 5 2 Wybierz * 5 2. W³¹czanie: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". # 5 2 Wybierz # 5 2. Zameldowanie s³uchawki bezprzewodowej Wybierz * Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

25 24 Tryb pracy nocnej W³¹czenie: 4 4 Wybierz * 4 4. W przeci¹gu 5 sekund wybierz numer abonenta, który ma odbieraæ rozmowy w trybie pracy nocnej (numer wewnêtrzny abonenta). * lub nie wybranie adnego numeru oznacza standardowe ustawienie trybu pracy nocnej. Wy³¹czenie: # 4 4 Wybierz # 4 4.

26 Parkowanie Prowadz¹ Pañstwo rozmowê telefoniczn¹: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 5 6 Wybierz * do 9 Wybierz numer parkowanej rozmowy z przedzia³u 0-9 i zapamiêtaj. Od³ó s³uchawkê. Przejêcie zaparkowanej rozmowy: # 5 6 Wybierz # do 9 Wybierz numer zaparkowanej rozmowy z przedzia³u 0-9. Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

27 26 Poszukiwanie osób Szukanie osoby: 4 5 Wybierz * 4 5. WprowadŸ numer abonenta wewnêtrznego. Zameldowanie: # 4 5 Wybierz # 4 5. Numer wewnêtrzny w³asnego telefonu Kod projektu Tylko przy w³¹czonej taryfikacji: 6 0 Wybierz * 6 0. # Wybierz kod projektu (maksymalnie 11 cyfrowy) i zakoñcz go #. WprowadŸ kod zajêcia linii miejskiej (np. 0) i numer zewnêtrzny.

28 Automatyczne oddzwonienie (tylko do abonenta wewnêtrznego) Aktywacja, maksymalnie dwie, (abonent wewnêtrzny jest zajêty lub nie zg³asza siê): Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 5 8 Wybierz * 5 8. Odebranie oddzwonienia, Twój telefon dzwoni: Podnieœ s³uchawkê, aparat abonenta, który w³¹czy³ oddzwonienie dzwoni do Ciebie. Kasowanie (wszystkich oddzwonieñ): # 5 8 Wybierz # 5 8. Ukrycie w³asnego numeru przy rozmowach zewnêtrznych (mo liwe, je eli operator sieci realizuje tê us³ugê) W³¹czenie: # 8 6 Wybierz * 8 6. Wy³¹czenie: # 8 6 Wybierz # 8 6. Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

29 28 Przyporz¹dkowanie numeru 4 1 Wybierz * 4 1. WprowadŸ numer wewnêtrzny. Wybierz kod zajêcia linii miejskiej i numer zewnêtrzny. Do³¹czenie dzwonienia W³¹czenie: 8 1 Wybierz * 8 1. Wybierz numer wewnêtrzny. Wy³¹czenie: # 8 1 Wybierz # 8 1.

30 Numer zbiorowy/wywo³anie grupowe Do³¹czenie siê: # 8 5 Wybierz * 8 5. Wy³¹czenie siê: # 8 5 Wybierz # 8 5. Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

31 30 Sterowanie przekaÿnikiem W³¹czenie lub krótkie uruchomienie: # 9 0 Wybierz * do 4 WprowadŸ ¹dany numer przekaÿnika 0-4. Wy³¹czenie: # 9 0 Wybierz # do 4 WprowadŸ ¹dany numer przekaÿnika 0-4. Flesz na linii Zbudowali Pañstwo po³¹czenie poprzez liniê miejsk¹ analogow¹: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 5 1 Wybierz * 5 1.

32 Blokowanie i odblokowanie aparatu Blokowanie (trzeba najpierw zaprogramowaæ kod): 6 6 Wybierz * 6 6. Podaj kod. Odblokowanie: Podnieœ s³uchawkê, s³ychaæ ton specjalny. # 6 6 Wybierz # 6 6. Podaj kod. Zaprogramowanie w³asnego kodu: Zapomnia³eœ kodu? Administrator systemu pomo e Ci! Wybierz Wybierz * 9 3. Wybierz stary kod (standardowo 00000). Wybierz dwa razy nowy kod. Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

33 32 Przesy³anie danych Maj¹ Pañstwo zestawione po³¹czenie zewnêtrzne: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 4 2 Wybierz * 4 2. Wybierz cyfry z przedzia³u 0-9 lub #0 - #9 (oraz ewentualnie znaki steruj¹ce). Przypomnienie o terminie Wprowadzanie terminu: 4 6 Wybierz * 4 6. WprowadŸ godzinê w postaci czterech cyfr np dla godziny 9.05 Kasowanie terminu: # 4 6 Wybierz # 4 6. Potwierdzenie terminu dzwonienia: Podnieœ s³uchawkê i nastêpnie od³ó.

34 Zezwolenie na otwarcie drzwi Aktywacja: 8 9 Wybierz * 8 9. Wybierz numer przyporz¹dkowany domofonowi. Wybierz kod 5-cio cyfrowy (standardowo 00000, zapytaj administratora systemu), a nastêpnie tryb pracy (1= zezwolenie z dzwonieniem, 2= zezwolenie bez dzwonienia) Wy³¹czenie: # 8 9 Wybierz # 8 9. Wybierz numer przyporz¹dkowany domofonowi. Otwieranie drzwi Rozmawiaj¹ Pañstwo przez telefon i domofon zintegrowany z central¹: Konsultacja Naciœnij klawisz "Konsultacja". 6 1 Wybierz * 6 1. Wybierz numer przyporz¹dkowany domofonowi. Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

35 34 Przejêcie rozmowy do abonenta Przejêcie rozmowy do konkretnego abonenta gdy dzwoni jego telefon: 5 9 Wybierz * 5 9. Wybierz numer dzwoni¹cego aparatu. Przejêcie rozmowy w grupie Przejêcie rozmowy w grupie przejmowania rozmów: 5 7 Wybierz * 5 7.

36 Przeniesienie dzwonienia Przeniesienie dzwonienia dla rozmów przychodz¹cych wewnêtrznych i zewnêtrznych: Je eli przeniesienie dzwonienia jest w³¹czone, w s³uchawce s³ychaæ ton specjalny. 1 1 Wybierz * 1 1. Wewnêtrzny cel przeniesienia: Wybierz bezpoœrednio numer wewnêtrzny. Zewnêtrzny cel przeniesienia: Mo liwe w zale noœci od konfiguracji centrali. Wybierz kod zajêcia linii miejskiej (np. 0), nastêpnie odczekaj na krótki ton potwierdzenia. Przeniesienie dzwonienia dla rozmów przychodz¹cych zewnêtrznych: Je eli przeniesienie dzwonienia jest w³¹czone, w s³uchawce s³ychaæ ton specjalny. 1 2 Wybierz * 1 2. Wewnêtrzny cel przeniesienia: Wybierz bezpoœrednio numer wewnêtrzny. Zewnêtrzny cel przeniesienia: Mo liwe w zale noœci od konfiguracji centrali. Wybierz kod zajêcia linii miejskiej (np. 0), nastêpnie odczekaj na krótki ton potwierdzenia. Funkcje u ytkowe aktywowane kodem

37 36 Przeniesienie dzwonienia dla rozmów przychodz¹cych wewnêtrznych: Je eli przeniesienie dzwonienia jest w³¹czone, w s³uchawce s³ychaæ ton specjalny. 1 3 Wybierz * 1 3. Wewnêtrzny cel przeniesienia: Wybierz bezpoœrednio numer wewnêtrzny. Zewnêtrzny cel przeniesienia: Mo liwe w zale noœci od konfiguracji centrali. Wybierz kod zajêcia linii miejskiej (np. 0), nastêpnie odczekaj na krótki ton potwierdzenia. Wy³¹czenie przeniesienia dzwonienia: Je eli przeniesienie dzwonienia jest w³¹czone, w s³uchawce s³ychaæ ton specjalny. # 1 Wybierz # 1.

38 Przekazanie rozmowy na ³¹cze Przekazanie zaparkowanej rozmowy na wskazane ³¹cze: 6 3 Wybierz * 6 3. WprowadŸ numer ³¹cza. Centralny kod blokuj¹cy Zablokowanie innego telefonu: Wybierz * Wybierz numer abonenta. Odblokowanie innego telefonu: # Wybierz # Wybierz numer abonenta. Funkcje u ytkowe aktywowane kodem Kody funkcji

39 Kody funkcji Funkcja 38 Kod funkcji Odebranie pukania *55 "Nie przeszkadzaæ" - w³¹czenie funkcji "Nie przeszkadzaæ" - wy³¹czenie funkcji Dystrybucja po³¹czeñ (ACD) Meldowanie, rozpoczêcie pracy Wymeldowanie, zakoñcz. pracy Wymeldowanie tymczasowe Ponowne zameldowanie Przejœcie do opracowania Ponowne zameld. po opracowaniu W³¹czenie trybu pracy nocnej Wy³¹czenie trybu pracy nocnej *97 #97 *401 #401 *402 #402 *403 #403 *404 #404 Funkcje dedykowane *83 Wybieranie dedykowane *67 Wejœcie na trzeciego *62 Babyphone, monitoring pomieszczenia *88 Kasowanie aktywowanych funkcji #0 Interkom *80 Przeniesienie telefonu wymeldowanie zameldowanie * 9419 # 9419 Test aparatu telefonicznego *940 Identyfikacja z³oœliwych po³¹czeñ *84 Przes³anie tekstu informacyjnego Kasowanie przes³anego tekstu Konferencja - zbudowanie Konferencja - zakoñczenie Wybieranie numeru z listy numerów Programowanie numeru na indywidualnej liœcie numerów skróconego wybierania *68 #681 *3 #3 *7 *92 Rozmowa przemienna *2 Wybieranie tonowe (MFV) *53 Mikrofon - wy³¹czenie Mikrofon - w³¹czenie Zameldowanie s³uchawki bezprzewodowej Tryb pracy nocnej - w³¹czenie Tryb pracy nocnej - wy³¹czenie *52 #52 *942 *44 #44

40 Funkcja Parkowanie rozmowy Powrót do abonenta Poszukiwanie osoby meldowanie *56 #56 *45 #45 Kod projektu *60 Oddzwonienie - w³¹czenie Oddzwonienie - kasowanie Ukrycie numeru - w³¹czenie Ukrycie numeru - wy³¹czenie *58 #58 *86 #86 Przyporz¹dkowanie numeru *41 Do³¹czenie dzwonienia - w³¹czenie Do³¹czenie dzwonienia - wy³¹czenie Dzwonienie zbiorowe/grupowe Do³¹czenie siê Wy³¹czenie siê Sterowanie przekaÿnikiem, w³¹cz. Wy³¹czenie przekaÿnika *81 #81 *85 #85 *90 #90 Flesz na linii *51 Blokowanie aparatu Odblokowanie aparatu Programowanie kodu blokady *66 #66 *93 Przesy³anie danych *42 Wprowadzenie terminu Kasowanie terminu Zezwolenie na otwarcie drzwi Zabronienie otwierania drzwi *46 #46 *89 #89 Otwieranie drzwi *61 Przejêcie rozmowy do abonenta *59 Przejêcie rozmowy w grupie *57 Przeniesienia dzwonienia w³¹czenie dla wszystkich rozmów tylko dla rozmów zewnêtrznych tylko dla rozmów wewnêtrznych Wy³¹czenie przeniesienia dzwonienia Kod funkcji *11 *12 *13 #1 Przekazanie rozmowy na ³¹cze *63 Centralny kod blokuj¹cy *493 Kody funkcjiznaczenie funkcji

41 Znaczenie funkcji 40 Poni ej znajduj¹ siê krótkie opisy wszystkich wa nych funkcji. Wykorzystanie funkcji zale y od indywidualnych uprawnieñ oraz konfiguracji Pañstwa systemu. Babyphone (monitoring pomieszczenia) Funkcja umo liwia zdalne ods³uchiwanie innego pomieszczenia. Blokowanie aparatu Mo esz zablokowaæ swój aparat,aby zapobiec u ywania go przez innych w czasie Twojej nieobecnoœci. Blokowanie telefonu Mo esz zablokowaæ swój aparat, w celu zapobie enia u ywania go przez innych w czasie Twojej nieobecnoœci. Kod blokowania mo e byæ zaprogramowany przez u ytkownika. Centralny kod blokuj¹cy Mo esz zablokowaæ/odblokowaæ inne telefony przed niepo ¹danym u yciem. Ciche powiadamianie Mo na w³¹czyæ/wy³¹czyæ sygnalizacjê akustyczn¹, pozostanie optyczna sygnalizacja na wyœwietlaczu lub klawiszu. DISA (Direct Inward System Access) Mo esz z zewn¹trz osi¹gaæ wewnêtrznych abonentów lub aktywowaæ funkcje. Do³¹czenie dzwonienia Sygnalizacja wywo³añ do abonenta, który ma np. zajêty numer lub jest nieobecny, na innym aparacie, w celu umo liwienia odebrania rozmów do niego. Dystrybucja po³¹czeñ Funkcja ta umo liwia rozdzielanie po³¹czeñ wewn¹trz grupy. Wywo³anie przychodz¹ce zostanie przydzielone agentowi posiadaj¹cemu najwiêkszy czas przerwy. Przy rozpoczêciu pracy nale y siê do systemu zalogowaæ(wylogowaæ). W trakcie pracy mo na byæ dostêpny(niedostêpny) np. w czasie trwania przerwy obiadowej. Je eli po ostatniej rozmowie jest wymagany pewien czas, mo na w³¹czyæ/wy³¹czyæ czas opracowania rozmowy. Dla funkcji dystrybucji po³¹czeñ istnieje mo liwoœæ prze³¹czenia w tryb pracy nocnej, ustawienia te s¹ niezale ne od ustawieñ systemowych trybu pracy nocnej. Mo esz sprawdziæ iloœæ rozmów oczekuj¹cych do zespo³u. Flesz na linii W celu korzystania z funkcji takich jak np. konsultacja równie na liniach przychodz¹cych analogowych, nale y przed wybraniem numeru wys³aæ sygna³ w liniê. Funkcje dedykowane W³¹czenie/wy³¹czenie funkcji dla innych telefonów.

42 Gor¹ca linia (automatyczne po³¹czenie) Mo esz skonfigurowaæ tak swój telefon, e po podniesieniu s³uchawki, natychmiast lub po pewnym czasie, zostanie zestawione po³¹czenie do ustalonego numeru. Identyfikacja z³oœliwych po³¹czeñ (mo liwe jeœli operator realizuje tê us³ugê) Umo liwienie identyfikacji numeru abonenta z³oœliwie do nas dzwoni¹cego. Interkom (tylko dla abonentów posiadaj¹cych aparat z wyœwietlaczem). Zwrócenie siê do abonenta poprzez g³oœnik w jego aparacie. Kasowanie aktywowanych funkcji Kasowanie uaktywnionych funkcji. Kod projektu Przypisanie rozmów do danego projektu lub klienta. Konferencja (5 uczestników) Do³¹czenie kolejnych abonentów do rozmowy. Konsultacja Mo esz podczas prowadzonej rozmowy po³¹czyæ siê z innym abonentem. Koszt rozmowy Wskazanie ³¹cznego kosztu rozmowy dla wskazanego aparatu. Przycisk Sprawdzenie kosztu powoduje wskazanie/odpytanie kosztu po³¹czeñ. Meldowanie s³uchawki Aby zameldowaæ s³uchawkê systemu Cordless nale y ustawiæ centralê w tryb gotowoœci do meldowania. Mikrofon - w³¹czenie i wy³¹czenie Wy³¹czenie mikrofonu w s³uchawce w celu np. przeprowadzenia konsultacji z koleg¹, który stoi obok, tak aby abonent, z którym rozmawiamy nie s³ysza³ nas. Numer zbiorowy (Wywo³anie grupowe) Je eli nale ¹ Pañstwo do grupy abonentów, która jest osi¹galna pod jednym numerem jako numer zbiorowy/grupa wywo³ania grupowego, to mo ecie Pañstwo w³¹czyæ i wy³¹czyæ siê do grupy. Rozmowy skierowane do numeru zbiorowego/grupy wywo³ania grupowego nie s¹ sygnalizowane na aparacie, który wy³¹czy³ siê z grupy. Numer zbiorowy = aparaty dzwoni¹ jeden po drugim. Wywo³anie grupowe = wszystkie aparaty dzwoni¹ jednoczeœnie. Oddzwonienie Jeœli abonent, do którego dzwonisz rozmawia lub nie zg³asza siê, to mo esz uaktywniæ automatyczne oddzwonienie. Odebranie pukania (drugiej rozmowy) W trakcie rozmowy mo esz odebraæ drug¹ rozmowê. Pierwsza rozmowa jest automatycznie parkowana. OdpowiedŸ przez interkom Je eli jest udostêpniona funkcja odpowiedzi przez interkom, wówczas nie musisz podnosiæ s³uchawki, mo esz od razu rozmawiaæ. Otwieranie drzwi Mo esz otworzyæ drzwi za pomoc¹ swojego telefonu. Znaczenie funkcji

43 42 Parkowanie Rozmowa mo e zostaæ zaparkowana i póÿniej kontynuowana z innego aparatu. Poszukiwanie osób Je eli do centrali jest do³¹czony system przywo³awczy, mo esz przywo³aæ szukan¹ osobê za pomoc¹ odbiornika osobistego (pagera). Poszukiwany mo e podejœæ do najbli szego telefonu i zameldowaæ siê. Powtórne wybieranie Ostatnie trzy wybrane numery zewnêtrzne zostaj¹ automatycznie zapamiêtane i mo na je ponownie wybraæ poprzez naciœniêcie klawisza. Przejêcie rozmowy (Przekazanie rozmowy) Je eli Twój rozmówca zechce porozmawiaæ z innym abonentem, zadzwoñ do niego i przeka rozmowê. Przejêcie rozmowy do abonenta/ w grupie Mo esz odebraæ na swoim telefonie rozmowê skierowan¹ do innego abonenta. Przekazanie rozmowy na ³¹cze Mo esz przej¹æ zawieszon¹ zewnêtrzn¹ rozmowê z przydzielonego ³¹cza. Przeniesienie Rozmowy przychodz¹ce podczas Twojej nieobecnoœci mog¹ byæ przekierowane pod inny numer wewnêtrzny lub zewnêtrzny. Przesy³anie danych Twój telefon mo e sterowaæ programy zainstalowane na komputerze przy³¹czonym do telefonu. Przyk³adowe aplikacje to: oprogramowanie hotelowe, centra informacyjne. Przesy³anie tekstów informacyjnych (tylko dla aparatów systemowych) Mo esz przes³aæ wczeœniej zdefiniowany tekst na wyœwietlacz telefonu innego abonenta. Przyporz¹dkowanie numeru Przed wybraniem numeru zewnêtrznego definiujemy numer, który pojawi siê na wyœwietlaczu wywo³ywanego abonenta jako nasza identyfikacja. Pukanie Sygnalizowanie zajêtemu abonentowi, do którego dzwonimy, e chcemy siê z nim po³¹czyæ. Rezerwacja linii Mo esz zarezerwowaæ zajêt¹ obecnie zewnêtrzn¹ liniê miejsk¹. Rozmowa przemienna Mo esz prze³¹czaæ na przemian pomiêdzy dwiema rozmowami. Test aparatu Automatyczny test telefonu. Tryb pracy nocnej Przeniesienie dzwonienia (np. po godzinach pracy) dla wszystkich rozmów przychodz¹cych na jeden standardowy lub wczeœniej zdefiniowany numer. Ukrycie w³asnego numeru przy dzwonieniu do abonenta zewnêtrznego Gdy dzwonisz do abonenta zewnêtrznego mo esz ukryæ w³asny numer/ nazwê na wyœwietlaczu jego aparatu.

44 Wejœcie na trzeciego Wejœcie na trzeciego w rozmowê, któr¹ prowadzi inny abonent; mo liwoœæ roz³¹czenia. W³¹cznik Dla w³¹czenia/wy³¹czenia wskazanego urz¹dzenia (np. przekaÿnika). Wprowadzenie terminu Mo esz wprowadziæ jeden termin na nastêpne 24 godziny lub termin powtarzaj¹cy siê codziennie. Wybieranie dedykowane Ustalenie po³¹czeñ dla innych telefonów. Wybieranie skrócone z centralnej listy Skrócone wybieranie numeru z centralnej listy, poprzez podanie kodu funkcji i numeru porz¹dkowego na tej liœcie. Wybieranie skrócone z listy indywidualnej Mo na zapamiêtaæ dziesiêæ numerów na indywidualnej liœcie, a nastêpnie wybraæ za pomoc¹ cyfr *0 do *9. Wybieranie tonowe Mo esz wysy³aæ sygna³y tonowe w liniê miejsk¹, np. w celu zdalnego sterowania automatyczn¹ sekretark¹. Zezwolenie na otwarcie drzwi Mo esz zezwoliæ goœciowi na otwarcie drzwi przy pomocy kodu. Znaczenie funkcji / Numery skróconego wybierania

45 44 Numery skróconego wybierania Tu mo esz umieœciæ swoje w³asne lub centralne numery skróconego wybierania. Na temat centralnej listy numerów wybierania skróconego dowiedz siê u administratora systemu. Numer skróconego wybierania Firma/Nazwisko

46

47 entry_4.fm Page 44 Monday, December 18, :52 PM Je eli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat swojego aparatu, zwróæ siê do administratora systemu. Administrator ma do Pañstwa dyspozycji obszern¹ instrukcjê obs³ugi. Instrukcja ta zawiera opis aparatów telefonicznych jak i funkcji systemu. Opisane w niej funkcje, w zale noœci od konfiguracji systemu s¹ dostêpne równie dla Ciebie. *1PA31003-M3030-B * 1PA31003-M3030-B Aparat spe³nia normy 89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit, 73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. Aparat nosi znak CE. Wydane przez ZWUT S.A. a Siemens Company Information and Communication Networks Siemens Aktiengesellschaft Siemens AG 1997 Wszelkie prawa zastrze one. Dozwolone zmiany techniczne. Nr zam.: A31003-M3030-B BA1197 Hicom 150 E Office 1.0

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Wspó praca z central abonenck UWAGA: Wspó praca z central abonenck mo e przyjmowa ró n form, w zale no ci od dost pno ci funkcji tego typu. Przekazanie po czenia za pomoc

Bardziej szczegółowo

Omni PCX 4400. Skrócona instrukcja obsługi. dla aparatów analogowych z wybieraniem tonowym.

Omni PCX 4400. Skrócona instrukcja obsługi. dla aparatów analogowych z wybieraniem tonowym. Omni PCX 4400 Skrócona instrukcja obsługi dla aparatów analogowych z wybieraniem tonowym. Dział Łączności - Janusz Borowski - Gliwice 2003 1 UWAGA!! Centrala przy wykonywaniu niektórych funkcji podaje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ

INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ Dział Telekomunikacji 81-339 Gdynia ul. Polska 17 1 tel. 621 5445 lub wew. 5445 fax. 621 5305 lub wew. 5305 INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ Administratorzy Centrali Telefonicznej

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM"

Zakład Teleelektroniczny ZETKOM Moduł zapowiedzi DCL15 do centrali Consul 15 wersja instrukcji: DCL15.2 Ważna dla wersji oprogramowania: 1.08 i wyższych Redagował: Z.C. Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM" Zanim zainstalujesz Moduł Opis

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY. Skyway. Model B. Instrukcja obsługi

APARAT TELEFONICZNY. Skyway. Model B. Instrukcja obsługi APARAT TELEFONICZNY Skyway Model B Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE APARATU... 3. OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY FUNKCYJNYCH... 3 3. PODŁĄCZENIE APARATU... 5 4. USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Podrêcznik u ytkownika Wstêp Jak pos³ugiwaæ siê instrukcj¹ Wybór telefonu

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Podrêcznik u ytkownika How Wstêp Jak pos³ugiwaæ siê instrukcj¹ Wybór telefonu z gamy 4018/4019 to dowód zaufania do firmy Alcatel, dziêkujemy. Aparat 4018

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Podrêcznik u ytkownika Wstêp Jak pos³ugiwaæ siê instrukcj¹ Wybór telefonu

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych INEA S.A. Usługi dodatkowe dla Usług głosowych I Opis Usług dodatkowych dostępnych standardowo 1) przekierowanie połączeń: natychmiastowe Usługa polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Uzyskiwanie połączenia 1. Wybierz spis telefonów. Aby wyświetlić spis telefonów, kliknij

Bardziej szczegółowo

CENTRALA PORTIERSKA. Nr Ref. 1038/40

CENTRALA PORTIERSKA. Nr Ref. 1038/40 Nr Ref. 1038/40 NR REF. 1038/40 SPIS TREŒCI NR REF. 1038/40 SPIS TREŒCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 Podstawowe funkcje... 3 B udowa urz¹dzenia... 3 Opis z³¹cz i zacisków pod przewody... 4 DANE TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM

OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM 13 Instrukcja obsługi AWIZA dla central MIKROTEL CA15, CA32 2. Opis klawiszy Konsoli Głównej KG1 - nieaktywny Klawisz (SP) załączenia układu głośnomówiącego.

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pos³ugiwaæ siê instrukcj¹? +RZ Posiadasz aparat cyfrowy Alcatel Easy Reflexes. Wyœwietlacz, ikony i klawisze stanowi¹ po³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń?

Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń? Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń? Aby automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń należy: 1. Wcisnąć klawisz MENU, na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Terminal głosowy 6402 Podręcznik użytkownika. DEFINITY G3 - Wersja 6.3 lub późniejsze

Terminal głosowy 6402 Podręcznik użytkownika. DEFINITY G3 - Wersja 6.3 lub późniejsze Terminal głosowy 6402 Podręcznik użytkownika DEFINITY G3 - Wersja 6.3 lub późniejsze 555-230-757PL Issue 1, July 2000 Copyright 1998 Lucent Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone Uwaga Pomimo wszelkich

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10T

Dokumentacja HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10T Dokumentacja HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10T Instrukcja obsługi Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Ważne informacje Waż ne informacje Znaki handlowe Nigdy nie należy otwierać

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII STELLAtel zestaw usług obowiązuje od dnia r Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35

USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII STELLAtel zestaw usług obowiązuje od dnia r Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35 USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII zestaw usług obowiązuje od dnia 23.10.2014 r. 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35 ( 15 842 25 33, 15 810 81 00 fax 15 844 27 66, http://stella.net.pl, * stella@stella.net.pl

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AWIZA dla central MIKROTEL CA15, CA32

Instrukcja obsługi AWIZA dla central MIKROTEL CA15, CA32 46 Jak zaprogramować klawisze funkcyjne EXT1 i EXT2? Aby zaprogramować klawisze funkcyjne EXT1 i EXT2 należy: 1. Wcisnąć klawisz MENU - na wyświetlaczu pojawi się lista komend. 2. Wybrać cyfrę 1 lub 2

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI WSPÓLPRACUJĄCY Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ. Nr Ref. 1145/1 Nr Ref. 1145/2 Nr Ref. 1145/4

MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI WSPÓLPRACUJĄCY Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ. Nr Ref. 1145/1 Nr Ref. 1145/2 Nr Ref. 1145/4 WSPÓLPRACUJĄCY Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ Nr Ref. 1145/1 Nr Ref. 1145/2 Nr Ref. 1145/4 1. INFORMACJE WSTĘPNE Gratulujemy zakupu domofonu EntryGuard. Szeroki zakres ustawień zaspokoi Twoje potrzeby komunikacji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI

APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. FUNKCJE APARATU... 1 2. PROGRAMOWANIE... 2 a. Ustawianie daty i czasu... 2 b. Ustawianie kodu centrali PBX... 2 c. Ustawianie kodu strefowego...

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa POW-WA-2910-7-SW/06 Rzeszów,dn.2.11.2006r Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32 INSTRUKCJA OBSŁUGI Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03 dla central MIKROTEL CA15, CA32 Instrukcja obsługi - Analogowy Aparat Systemowy dla central MIKROTEL CA15, CA32 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone

Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone Warszawa, Grudzień 2003 Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone Opis funkcjonalny Damovo Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa, Polska t +48 22 533 71 00 f +48 22 533 72 00 www.damovo.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010/ Level 5

Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010/ Level 5 Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010/ Level 5 Spis treści 1 Wstęp 2 1.1 Warunki gwarancyjne 2 1.2 Wskazówki do obsługi 2 1.3 Wskazówki bezpieczeńs twa 2 2 Sygnały optyczne i akustyczne 2 3 Klawiatury

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Kart interfejsu telefonicznego. Gx-TEL

System interkomowy. Kart interfejsu telefonicznego. Gx-TEL Kart interfejsu telefonicznego Gx-TEL Interfejs G1-TEL (przeznaczony do centrali GE 100), G2-TEL (przeznaczony do centrali GE 200) i G7-TEL (przeznaczony do centrali GE 700) służy do łączenia central z

Bardziej szczegółowo

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Nazwa (kliknąć w usługę aby zobaczyć opis) Przekierowania połączeń bezwarunkowe CFU Przekierowania połączeń gdy linia jest zajęta CFB Przekierowania połączeń

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie MVC-6850

Instalacja i uruchomienie MVC-6850 1. Przeznaczenie monitora Instalacja i uruchomienie to monitor ze s³uchawk¹ pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX - nie jest wymagane wciskanie adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê. Monitor dedykowany jest do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-160

Zamki hotelowe on-line GS-160 zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - programowanie z komputera recepcji - karty Unique 125 KHz 2016-01-05 zamek hotelowy on-line Komputer zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308)

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Spis treści 2.1 Parametry techniczne 2.2 Bezpośredni dostęp do linii miejskich przy awarii zasilania 3 Programowanie systemu 3.1 Przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Telefony systemowe dla systemu telekomunikacyjnego MD110 Podręcznik użytkownika Obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego położenie w tekście. Wybierz kolejno

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu

Slican dla Twojego hotelu Slican dla Twojego hotelu Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko wygodne pokoje i

Bardziej szczegółowo

DERBY 450 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DERBY 450 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY DERBY 450 INSTRUKCJA OBSŁUGI FUNKCJE: Identyfikacja rozmówcy FSK/DTMF Pamięć 30 numerów wejściowych, 5 wyjściowych i 40 VIP Tone/Pulse Regulacja głośności dzwonka Flash Pauza Powtarzanie

Bardziej szczegółowo

INTERFACE TELEFONICZNY

INTERFACE TELEFONICZNY INTERFACE TELEFONICZNY NR REF 1083/67 Interface użytkownika nr ref 1083/67 umożliwia podłączenie telefonów lub centrali telefonicznej PABX do systemu 2Voice Dzięki niemu wszystkie podstawowe funkcje systemu

Bardziej szczegółowo

,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, będąca bezpośrednim przedstawicielem firmy,, INDUSTRONIC GmbH Co&KG z Wertheim w Niemczech

,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, będąca bezpośrednim przedstawicielem firmy,, INDUSTRONIC GmbH Co&KG z Wertheim w Niemczech Niezawodna łączność jest krwioobiegiem każdego systemu zarządzania.od niej może zależeć życie i zdrowie ludzi oraz ich bezpieczeństwo, a także rozwój i zyski firmy,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Telefony systemowe Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.1 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

MODU WYWO ANIA K-STEEL Z WYŒWIETLACZEM LCD. Nr Ref. 1038/16

MODU WYWO ANIA K-STEEL Z WYŒWIETLACZEM LCD. Nr Ref. 1038/16 MODU WYWO ANIA K-STEEL Z WYŒWIETLACZEM LCD Nr Ref. 1038/16 NR REF. 1038/16 SPIS TREŒCI NR REF. 1038/16 SPIS TREŒCI IINFORMACJE OGÓLNE... 3 Podstawowe funkcje... 3 Budowa urz¹dzenia... 3 Opis z³¹cz i zacisków

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.00.01

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.00.01 PBX SERVER Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio Uwaga (znak umieszczony

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance optipoint 500 economy

optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance optipoint 500 economy HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance optipoint 500 economy 0 Informacje ogólne na temat niniejszej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Zobacz na żywo w swoim telefonie komórkowym kto czeka pod Twoimi drzwiami! Metalowa

Bardziej szczegółowo

Integracja programu RcpAccess Net+ z systemem kontroli dostêpu PR MASTER firmy Roger

Integracja programu RcpAccess Net+ z systemem kontroli dostêpu PR MASTER firmy Roger RcpAccess Net+ Integracja programu RcpAccess Net+ z systemem kontroli dostêpu PR MASTER firmy Roger System kontroli dostêpu PR Master jest zalecanym systemem kontroli dostêpu umo liwiaj¹cym jednoczesn¹

Bardziej szczegółowo

Telefon Basic. Instrukcja obsługi. Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone

Telefon Basic. Instrukcja obsługi. Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone Telefon Basic Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone Instrukcja obsługi obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego położenie w tekście. Wybierz kolejno opcję Graphics

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B

APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B (wersja +) Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI. FUNKCJE APARATU.... OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY FUNKCYJNYCH... 3. PODŁĄCZENIE APARATU... 3 4. USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania LiftCall GSMgate Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania v.3. Linia telefoniczna INSTALACJA antena SIM Gniazdo podłączenia telefonu /PBX zasilanie Extis s.c. ul. Mrówcza 243, 4-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi optipoint 500

Instrukcja obsługi optipoint 500 Instrukcja obsługi optipoint 500 Informacje ogólne na temat niniejszej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi opisuje telefony optipoint 500 advance, optipoint 500 basic, optipoint 500 economy,

Bardziej szczegółowo

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18) Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty

Bardziej szczegółowo

innovaphone IP222 / IP232

innovaphone IP222 / IP232 Instrukcja obsługi innovaphone IP222 / IP232 Wersja 11 R1 [110896] Numer wewnętrzny Nazwa Symbole w polu kontaktowym Data, Godzina Przełączanie stron Informacje o stanie dostępności Wyświetlane informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Zaplanuj, zdefiniuj i przetestuj systemy automatycznego operatora 1. Zaprojektuj własny interaktywny system zapowiedzi słownych. 2. Ustal godziny

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja Web Softphone? Klient internetowy Alcatel-Lucent Web Softphone umożliwia wygodne korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Rys. O WYMIANA BATERII

Rys. O WYMIANA BATERII Nieprzestrzeganie tych zaleceń zwalnia firmę SOMFY z wszelkiej odpowiedzialności i gwarancji. SOMFY nie może przyjąć odpowiedzialności z tytułu zmian norm i przepisów zaistniałych po opublikowaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

OXYTone Mobile - aplikacja dla ios. Instrukcja Obsługi dla użytkownika

OXYTone Mobile - aplikacja dla ios. Instrukcja Obsługi dla użytkownika Instrukcja Obsługi dla użytkownika 2 z 14 Spis treści 1. O PROGRAMIE OXYTONE MOBILE... 3 1.1 STANDARDOWE FUNKCJE OXYTONE MOBILE... 3 1.2 ZAAWANSOWANE FUNKCJE OXYTONE MOBILE... 4 2. INSTALACJA APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka elektronicznego GST S + 99 kod

Instrukcja obsługi zamka elektronicznego GST S + 99 kod Instrukcja obsługi zamka elektronicznego GST S + 99 kod Pojemnik na baterie 1 tastatura 2 Przykrywka pojemnika na baterie WSKAZÓWKI OGÓLNE Zamek moŝna otworzyć poprzez ustawienie kodu składającego się

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 1 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Kody do konfiguracji aparatów telefonicznych w usłudze 3S Telefonia

Kody do konfiguracji aparatów telefonicznych w usłudze 3S Telefonia \ 3S TeleCloud Centrala Wirtualna Kody do konfiguracji aparatów telefonicznych w usłudze 3S Telefonia SPIS TREŚCI PRZEKIEROWANIA POŁĄCZEŃ BEZWARUNKOWE - CFU... 3 PRZEKIEROWANIA POŁĄCZEŃ GDY LINIA JEST

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU. Stanowisko AWIZO Aparat systemowy DGT 3490 A

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU. Stanowisko AWIZO Aparat systemowy DGT 3490 A POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH LABORATORIUM Stanowisko AWIZO Aparat systemowy DGT 3490 A OBSŁUGA APARATU SYSTEMOWEGO

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

przewodnik do aplikacji neofon lite Spis treści

przewodnik do aplikacji neofon lite Spis treści przewodnik do aplikacji neofon lite Spis treści 1. Instalacja programu neofon lite... 2 2. Wykonywanie połączeń... 4 3. Konfiguracja programu neofon lite... 5 4. Aktualizacja... 6 5. Najczęściej zadawane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo