ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych Skarżysko Kamienna, dn r. ZAMAWIAJĄCY Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 13, Warszawa Biuro Projektu: Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99 lok Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert. - Harmonogram postępowania: - Dnia r. zaproszenie do składania ofert - Dnia r. godzina 15:00 - termin złożenia ofert - Dnia r. ogłoszenie decyzji o wyborze oferty. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od r. do dnia r. w dniach wskazanych przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie realizacji usługi. TRYB WYBORU OFERTY Szkolenia będą odbywać się równolegle w 3 edycjach, w 15-sto osobowych grupach w następujących powiatach: I edycja - w powiecie ostrowieckim, II edycja - w powiecie skarżyskim, III edycja- w powiecie koneckim, Każde szkolenie będzie trwało 180 h. Przez jedną godzinę szkolenia Zamawiający rozumie 45 minut. Łącznie dla 3 edycji odbędzie się 540 h zajęć. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest najem sal wykładowych i komputerowych na szkolenia zawodowe Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka widłowego, realizowane w ramach projektu Młodzi kompetentni współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

3 W ramach niniejszego zamówienia mają być wynajęte sale wykładowe i komputerowe na szkolenia zawodowe Magazynier-sprzedawca dla trzech 15-osobowych grup. Szkolenia będą realizowane w okresie od r. do r. w łącznym wymiarze maksymalnie 540 godzin, w tym: I grupa godzin w Skarżysku-Kamiennej (powiat skarżyski) II grupa godzin w Końskich (powiat konecki) III grupa godzin w Ostrowcu Świętokrzyskim (powiat ostrowiecki) Sale mają być dostępne w każdym dniu tygodnia w godzinach pomiędzy 8.00 a Realizowane w nich będzie szkolenie, obejmujące 7 modułów: Moduł 1 Elementy towaroznawstwa 16 h Moduł 2 Podstawy prawa - 16 h Moduł 3 Podstawowe pojęcia z rachunkowości - 20 h Moduł 4 Gospodarka magazynowa - 20 h Moduł 5 Obsługa kas fiskalnych - 18 h Moduł 6 Obsługa programu Symfonia - Handel - 45 h Moduł 7 Obsługa programu WF-MAG 45 h Należy zaznaczyć, iż moduły 6 i 7 (90 godzin w każdej grupie musi być zrealizowane w sali komputerowej ). SZCZEGÓŁOWY OPIS SALA KOMPUTEROWA ma być wyposażona w 16 stanowisk wyposażonych w: - Komputery wyposażone w monitory LCD o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali lub laptopy, - Komputery z zainstalowanym systemem Windows w wersji co najmniej XP, - Komputery z zainstalowanym pakietem MS Office, tj. Ms Word, Ms Excel, - Komputery z zainstalowanym oprogramowaniem Symfonia-Handel, WF- MAG - Sprzęt audiowizualny, tablicę suchościeralną i/lub flipchart wraz z wymaganymi artykułami piśmienniczymi. Wielkość sali komputerowej to ok. 25 mkw. Sala komputerowa ma posiadać zaplecze sanitarne i socjalne (WC, szatnia); wymagane naturalne oświetlenie (okna). SALA WYKŁADOWA Sale mają umożliwiać przeprowadzenie ww. zajęć wyposażone być powinny w co najmniej: - krzesła dla 15 uczestników + 1 dla wykładowcy - biurko dla wykładowcy - stoły/biurka dla uczestników - zaplecze sanitarne (dostęp do WC) i socjalne (szatnia) - wymagane naturalne oświetlenie - tablicę sucho ścieralną i/lub flipchart wraz z wymaganymi art. piśmienniczymi Dodatkowo sala musi być wyposażona w co najmniej 2-3 kasy fiskalne.

4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących wynajem sal w jednej z lokalizacji: OFERTA CZĘŚCIOWA PODWYKONAWCA TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE OFERTY MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY OCENA OFERTY DODATKOWE INFORMACJE I grupa godzin w Skarżysku-Kamiennej (powiat skarżyski) II grupa godzin w Końskich (powiat konecki) III grupa godzin w Ostrowcu Świętokrzyskim (powiat ostrowiecki) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. od r. do dnia r. Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową (w przypadku składania oferty przez firmę), posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe, NIP, być podpisana czytelnie przez oferenta. Oferta powinna być złożona pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) w siedzibie Zamawiającego lub biurze Projektu w terminie do r. do godz.15:00. Istnieje możliwość przesłania oferty mailem na adres Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. Ocena oferty zostanie dokonana w dniu r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Kryteria wyboru oferty: 1. Cena 80% 2. Standard lokalu, powierzchnia, położenie budynku 20% (lokalizacja w centrum miasta lub dogodnym punkcie komunikacyjnym) Poszczególne wagi punktowe w ocenie oferty: 1. Cena (80 pkt. %), gdzie 80 pkt. % otrzymywała najtańsza oferta, pozostałe wg. wzoru (najtańsza oferta/badana oferta * 80 pkt. %) 2. Lokalizacja (20 pkt. %) w tym: Centrum miasta (10 pkt. %), Odległość od przystanku komunikacji miejskiej do 500 m (5 pkt. %), Odległość od dworca PKP do 1000 m (5 pkt. %), Dodatkowych informacji w sprawie treści oferty udziela.. pod numerem telefonu. i adresem . Załączniki: 1. Wzór formularza ofertowego. 2. Oświadczenie o braku powiązań

5 FORMULARZ OFERTOWY do oferty nr 5/2012/S., dn r. ZAMAWIAJĄCY OFERENT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 13, Warszawa, Biuro Projektu Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99 lok.103 (imię i nazwisko, adres, numer tel., adres ) (nazwa firmy, siedziba i dokładny adres, NIP, numer KRS/EDG, numer tel., adres ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: najem sal szkoleniowych i komputerowych na szkolenia zawodowe Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka widłowego, realizowane w ramach projektu Młodzi kompetentni współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W ramach niniejszego zamówienia mają być wynajęte sale wykładowe i komputerowe na szkolenia zawodowe Magazyniersprzedawca dla trzech 15-osobowych grup. Szkolenia będą realizowane w okresie r r. w łącznym wymiarze maksymalnie 540 godzin, w tym: I grupa godzin w Skarżysku-Kamiennej II grupa godzin w Końskich III grupa godzin w Ostrowcu Świętokrzyskim przy czym 90 godzin w każdej grupie musi być zrealizowane w sali komputerowej.

6 w Skarżysku-Kamiennej: tak, nie*) na łączną liczbę 180 godzin w terminie r r. czynsz najmu za godzinę brutto.. czynsz najmu za godzinę netto. czynsz całkowity brutto, zgodnie z zakresem oferty.. czynsz całkowity netto, zgodnie z zakresem oferty. w Ostrowcu Świętokrzyskim: tak, nie*) na łączną liczbę 180 godzin w terminie r r. czynsz najmu za godzinę brutto.. czynsz najmu za godzinę netto. czynsz całkowity brutto, zgodnie z zakresem oferty.. czynsz całkowity netto, zgodnie z zakresem oferty. w Końskich: tak, nie*) na łączną liczbę 180 godzin w terminie r r. OFERTA CENOWA czynsz najmu za godzinę brutto.. czynsz najmu za godzinę netto. czynsz całkowity brutto, zgodnie z zakresem oferty.. czynsz całkowity netto, zgodnie z zakresem oferty. Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą. W przypadku braku dokumentów, które pozwoliłyby na jasną ocenę oferty w podkryteriaach kryterium doświadczenie oferentowi zostanie przyznana liczba 0 pkt. w odniesieniu do ocenianego podkryterium. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o dokonanym wyborze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji w wybranymi oferentami. Zamawiający zastrzega możliwość przekazania terminu realizacji szkoleń z 7 dniowym wyprzedzeniem. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca/Oferent.

7 POSIADANE ZAPLECZE Posiadam sale szkoleniowe(np. liczba sal, metraż, wyposażenie, położenie lokalu, opis dojazdu, odległość od przystanku komunikacji miejskiej i od dworca PKP) W załączeniu przedstawiam (np. zdjęcia, plan sal, mapę z zaznaczoną lokalizacją).. OFERTA CZĘŚCIOWA PODWYKONAWCA DODATKOWE INFORMACJE Niniejsza oferta jest/nie jest ofertą częściową. Powierzę/nie powierzę całości/części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. Dodatkowych informacji w sprawie treści oferty udziela.. pod numerem telefonu. i adresem . DATA SPORZĄDZENIA OFERTY, dnia. 2012r. Pieczęć i czytelny podpis

8 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Ja niżej podpisany/a. działając w imieniu., oświadczam, że nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z BUSINESS SCHOOL H. Polak, M. Polak Sp. jawna, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu BUSINESS SCHOOL H. Polak, M. Polak Sp. jawna lub osobami wykonującymi w imieniu BUSINESS SCHOOL H. Polak, M. Polak Sp. jawna czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... Czytelny podpis wykonawcy

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.08.2013r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność Warszawa, 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją Projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo