Strategia inwestycyjna na rynku akcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia inwestycyjna na rynku akcji"

Transkrypt

1 Strategia inwestycyjna na rynku akcji Przez ostatnie dwa lata rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ulega stosunkowo niewielkim wahaniom. Główne indeksy poruszają się w trendzie bocznym, czego ilustracją może być WIG 20, który w tym okresie osiągał pkt. Mając na względzie powyższe, opracuj główne założenia strategii inwestycyjnej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na najbliższe 3 lata. Zadanie wykonaj, korzystając z poniższego formularza. Wybór spółek Przedstaw najważniejsze informacje o pięciu spółkach, które uważasz za interesujące z perspektywy inwestycji w akcje. Przedstaw informacje w tabeli w podziale na dane makroekonomiczne, dane sektorowe i dane o spółce (uwaga proszę nie przekroczyć limitu 5000 znaków ze spacjami łącznie dla całej tabeli). Spółka 1 KGHM POLSKA MIEDŹ SA Spółka 2 Informacje makroekonomiczne - Ceny miedzi od stycznia 2015 roku przeszły w trend wzrostowy. - Ceny srebra od 22 stycznia 2015 roku mają trend spadkowy. - Obniżenie stóp procentowych (niższe koszty kredytów). - Trend wzrostowy kursu USD/PLN. - Duże zapotrzebowanie Chin i innych krajów azjatyckich na miedź. - Prognozy wzrostu eksportu o 172 mld.. - NBP przewiduję odbudowę popytu (wzrost konsumpcji). Informacje sektorowe - 8 miejsce wśród największych producentów miedzi n świecie. - Udział w światowym rynku miedzi na poziomie 2,9%. - 2 miejsce wśród największych producentów srebra. - 4,6% udziału w światowym rynku srebra. - Sektor w fazie dojrzałości - Wysokie bariery wejścia. - Silna pozycja konkurencyjna (największy bank w Polsce). - Intensywny wzrost Informacje o spółce - Wskaźnik P/E = 7,51 - Wskaźnik P/BV = 0,99 - ROA = 6,76% - ROE = 10,50% - ROS = 11,79% - Zadłużenie ogółem = 37,2% Zysk netto: spadek o 721 mln zł. - operacyjnej: spadek o inwestycyjnej: wzrost wydatków na inwestycje o 269 Aktywa: wzrost o 2,1 Zobowiązania: wzrost o 1,9 - Wskaźnik P/E = 13,3 - Wskaźnik P/BV = 1,7 - ROA = 1,56% - ROE = 13,3% - ROS = 23,6% Strona 1 z 6

2 PKO BP SA Spółka 3 PZU SA Spółka 4 ASSECO POLAND SA - Stabilizacja kursu franka szwajcarskiego. - Wzrost PKB o 3,1%. - Obniżenie stóp procentowych NBP o 0,5%. - Obniżenie opłaty interchange. - Wejście w życie rekomendacji U. - Zwiększenie składki na BFG. - Wzrost PKB na poziomie 3,1%. - Prognozy wzrostu eksportu. - Konflikt pomiędzy Rosją, a Ukrainą. - Starzenie się społeczeństwa. - Dynamiczny rozwój technologii internetowych i mobilnych. - Obniżenie stóp procentowych NBP (spadek kosztów kredytów). - Deprecjacja złotego względem dolara i funta (większa opłacalność eksportu). - Zwiększanie się zapotrzebowania na aktywów wśród konkurencji (BZ WBK prawie 80%). - Dynamiczny rozwój sektora. - Wysokie bariery wejścia. - Duże możliwości kooperacji między firmami w sektorze. - Istnieje zagrożenie z powodu nowych wejść (obecnie niewielkie). - Szacowany wzrost sektora ubezpieczeń majątkowych o 3% rocznie. - Wysokie bariery wejścia. - Czołowa pozycja w sektorze. - Niewielkie zagrożenie ze strony nowych wejść. - Niewielkie zagrożenie ze strony substytutów. - Wzrost rynku o średnio 4,8% rocznie (przychody ze sprzedaży). - Silna pozycja konkurencyjna. - Wysoka stabilność sektora. - Wysoki stopień konkurencji wewnątrz sektora. - Zadłużenie ogółem = 88,2% Zysk netto: wzrost o 110 mln zł. - operacyjnej: wzrost o 2,5 - inwestycyjnej: wzrost wydatków na inwestycje o 6,6 Aktywa: wzrost o 43 Zobowiązania: wzrost o 41,8 - Wskaźnik P/E = 12,17 - Wskaźnik P/BV = 3,05 - ROA = 4,8% - ROE = 23,9% - ROS = 21% - Zadłużenie ogółem = 81% Zysk netto: wzrost o 45 mln zł. - operacyjnej: spadek o inwestycyjnej: spadek wydatków na inwestycje o 2,5 Aktywa: wzrost o 1,03 Zobowiązania: wzrost o 2,2 - Wskaźnik P/E = 12,06 - Wskaźnik P/BV = 0,65 - ROA = 4% - ROE = 7,6% - ROS = 6,5% - Zadłużenie ogółem = 23,25% Strona 2 z 6

3 ASSECO POLAND SA Spółka 5 KERNEL HOLDING SA indywidualnie dostosowane oprogramowanie. - Zwiększanie się liczby osób potrafiących obsługiwać komputer. - Wzrost liczby ludności na świecie, a tym samym zapotrzebowania na żywność. - Poprawa sytuacji w sektorze po problemach w 2014 roku. - Niestabilna sytuacja na Ukrainie i ryzyko wprowadzenia embarga w Europie. - Wzrost stopy bezrobocia na Ukrainie (możliwość pozyskania tańszej siły roboczej). - Wzrost popytu na butelkowy olej słonecznikowy (źródło: sprawozdanie finansowe KERNEL SA). Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL - Sektor znajdujący się w fazie wzrostu. - Szerokie perspektywy rozwoju. - Sektor w fazie dojrzałości. - Niskie zagrożenie ze strony nowych wejść. - Wysoka siła przetargowa wobec dostawców. - Duże możliwości dywersyfikacji działalności poprzez wytwarzanie produktów zbliżonych do obecnych. Zysk netto: wzrost o 8 mln zł. - operacyjnej: spadek o 14 mln. zł - inwestycyjnej: wzrost wydatków na inwestycje o 83 Aktywa: wzrost o 208 Zobowiązania: wyrost o 54 - Wskaźnik P/E = -6,3 - Wskaźnik P/BV = 0,49 - ROA = -1,95 - ROE = -3,77 - ROS = -1,85 - Zadłużenie ogółem = 45,4% Zysk netto: wzrost o 114 mln USD.* - operacyjnej: wzrost o 293 mln. USD - inwestycyjnej: spadek wydatków na inwestycje o 33 mln. USD Aktywa: spadek o 639 mln. USD Zobowiązania: spadek o 315 mln. USD * Wskaźniki finansowe podawane były na podstawie sprawozdania rocznego za 2013 rok (wartości wskaźników źródło: money.pl), natomiast zmiany w finansach na podstawie zmian między sprawozdaniem półrocznym za I półrocze 2013 roku, a sprawozdaniem półrocznym za I półrocze 2014 roku. To dlatego wskaźniki są w większości ujemne mimo, że zysk netto został zapisany, jako zwiększający się (w 2013 zysk netto był ujemny, zaś w I półroczu 2014 dodatni). Propozycja strategii inwestycyjnej Wybierz co najmniej 3 spółki z powyżej przeanalizowanych. Zaproponuj główne założenia strategii inwestycyjnej w odniesieniu do inwestycji w wybrane spółki z powyższej listy. 1. Jaką część oszczędności, które posiadasz, ulokujesz w akcjach? Strona 3 z 6

4 W akcjach ulokuję 90% moich oszczędności. Postąpię w ten sposób ze względu na: Cel moich inwestycji, jakim jest w głównej mierze rozwój moich umiejętności inwestycyjnych; Dużą ilość czasu, jaką mogę poświęcać na doglądanie swoich inwestycji i zmiany podziału kapitału na poszczególne spółki; Moją skłonność do ryzyka i młody wiek, które sprawiają, że jestem w stanie zaakceptować duży poziom strat. 2. W jakich proporcjach pieniądze przeznaczone na akcje zostaną podzielone między akcje powyższych spółek? (w procentach) Spośród przeanalizowanych w tabelce spółek odrzucam KERNEL HOLDING SA. Wskaźniki dla tej firmy w większości osiągają wartość ujemną. Ponad to jej aktywa maleją, a dalsze losy są w dużym stopniu zależne od sytuacji na Ukrainie. Swoją decyzję na temat proporcji ulokowania środków w pozostałe 4 spółki uzależniam od współczynnika beta dla ich akcji oraz od ich ratingu. Ze strony notowania.pb.pl odczytuję wartości wspomnianego współczynnika dla wybranych 4 spółek natomiast ze strony stockwatch.pl odczytuję ich ratingi: KGHM POLSKA MIEDŹ SA: β=1,3, Rating AA+ ASSECO POLAND SA: β=0,8, Rating AAA PZU SA: β=0,9, Rating BB- PKO BP SA: β=1,34, Rating B- Na tej podstawie mogę stwierdzić, iż zainwestuję: 40% środków w ASSECO POLAND SA spółka posiada bardzo dobry rating oraz cechuje się najniższym współczynnikiem beta spośród wszystkich rozważanych przedsiębiorstw. Warto wspomnieć także, iż z poprzedniej tabelki możemy odczytać, że spółka jest niedowartościowana (wskaźnik P/BV jest niższy od 1). 25% środków w KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmienność cen akcji firmy jest stosunkowo wysoka, lecz firma posiada dobry rating świadczący o jej właściwej kondycji. 20% środków w PZU SA rating spółki budzi pewne wątpliwości, jednak niski współczynnik beta oznacza stosunkowo małą zmienność jej akcji co zachęca do inwestycji. 5% środków w PKO BP spółka posiada najniższy rating oraz najwyższy współczynnik beta spośród wybranych. Warto jednak ulokować w niej małą część środków ze względu na jej wysokie wydatki inwestycyjne, które w przyszłości mogą przyczynić się do wzrostu jej wartości. Tak, jak było to wspomniane wcześniej, pozostałe 10% środków zostanie zainwestowane w bezpieczniejsze instrumenty, jakimi są obligacje Skarbu Państwa. 3. Jakiej stopy zysku oczekujesz przez cały planowany okres inwestycji? (w przedziale procentowym, np. od x% do y%) Szacowaną stopę zwrotu opieram na analizie rocznej stopy zwrotu z danego koszyka spółek na przestrzeni ostatniego roku oraz rozpatrzenia 3 wariantów dalszego rozwoju sytuacji makroekonomicznej i sytuacji poszczególnych spółek. Strona 4 z 6

5 Roczna stopa zwrotu (od do ): Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL KGHM POLSKA MIEDŹ SA: 12,32%*25% 3% ASSECO POLAND SA: 22%*40%=8,8% PZU SA: 19,95%*20% 4% PKO BP SA: -14,8%*5% -0,7% Obligacje SP (3-letnie przy założeniu braku zmian oprocentowania): 2,4%*10% 0,2% Łączna roczna stopa zwrotu: 15,3% 3 warianty: Optymistyczny niemal wyłącznie pozytywne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym (np. przyspieszenie wzrostu PKB, zwiększenie dotacji na rozwój przedsiębiorstw), otoczeniu konkurencyjnym (np. szybszy wzrost danych sektorów, wzmacnianie przewag konkurencyjnych przez firmy) oraz w spółkach (np. poprawa kondycji finansowych, wzrost rentowności i płynności). Takie zmiany mogłyby przyczynić się do wzrostu wartości koszyka o ok. 10% względem roku poprzedniego. Realistyczny zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, konkurencyjnym i w przedsiębiorstwach są niewielkie, lub wpływają na część spółek pozytywnie, a na część negatywnie. Ogólny zwrot z koszyka zmienia się o +/- 2%. Pesymistyczny niemal wyłącznie negatywne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym (np. rozwój konfliktu Rosji z Ukrainą, narastająca deflacja), konkurencyjnym (utrata posiadanych przewag konkurencyjnych, spadek rentowności sektorów) oraz w spółkach (np. wzrost zadłużenia, spadek rentowności sprzedaży i płynności). Takie zmiany mogłyby przyczynić się do spadku wartości koszyka o ok. 30% względem roku poprzedniego. Analizując poszczególne warianty i zakładając, że szansa wystąpienia wariantów skrajnych jest o wiele mniejsza, niżeli w przypadku wariantu realistycznego wnioskuję, iż w 3-letniej perspektywie stopa zwrotu z zaproponowanego koszyka powinna wynieść od 20% do 40%. Uzasadnij zaproponowane założenia strategii inwestycyjnej oraz wybór spółek, w które chcesz zainwestować (maksymalnie 900 znaków ze spacjami). Podstawowym założeniem strategii jest dywersyfikacja zarówno prosta, jak i sektorowa w celu ograniczenia ryzyka. Innymi sposobami ograniczania ryzyka jest fakt, iż spółki należą do WIG 20 oraz uwzględnianie w inwestycji ich ratingu oraz współczynnika beta. Cechy świadczące o atrakcyjności inwestycyjnej wybranych spółek: KGHM POLSKA MIEDŹ SA dobry rating, wzrost cen miedzi, pozytywne oddziaływanie zmiany kursu USD, silna pozycja w sektorze, wzrost wydatków na inwestycje i aktywów, lekkie niedowartościowanie (P/BV<1). PKO BP SA silna pozycja w sektorze, wzrost aktywów i wydatków na inwestycje, wysoki ROS. Strona 5 z 6

6 PZU SA czołowa pozycja w sektorze, atrakcyjny sektor, wysoka wartość ROE, niski współczynnik beta. ASSECO POLAND SA sektor w fazie wzrostu, bardzo sprzyjające czynniki makroekonomiczne, niedowartościowanie firmy, wzrost aktywów i wydatków inwestycyjnych. Kryterium Punkty możliwe do zdobycia Ocena Trafność podanych czynników makroekonomicznych Trafność podanych czynników sektorowych Trafność informacji o spółce Spójność przyjętych założeń inwestycyjnych Spójność przyjętych założeń z dokonanym wyborem Ocena uzasadnienia strategii SUMA Strona 6 z 6

Strategia inwestycyjna na rynku akcji. Wybór spółek

Strategia inwestycyjna na rynku akcji. Wybór spółek Strategia inwestycyjna na rynku akcji Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL Przez ostatnie dwa lata rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ulega stosunkowo niewielkim wahaniom.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.)

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.) maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 KRUK / Kredyt Inkaso Wierzytelności 14.05.2015 Przetasowania na rynku Data raportu (14 pkt.) Aktualnie na rynku

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo