Top 5 Polscy Giganci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Top 5 Polscy Giganci"

Transkrypt

1 lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to produkt łączony, składający się z promocyjnej lokaty (zakładanej na czas trwania zapisów) oraz produktu strukturyzowanego inwestycji w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, opartej na notowaniach akcji 5 wiodących spółek wchodzących w skład indeksu WIG20*. Ofertę przygotowaliśmy przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. * strona internetowa warszawskej Giełdy Papierów Wartościowych; stan na dzień

2 Lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to: lokata promocyjna cechy: atrakcyjnie oprocentowana lokata (8% w skali roku) zakładana w ramach produktu Lokata ze Strukturą Top 5 Polscy Giganci okres lokaty rozpoczyna się w dniu przyjęcia dyspozycji otwarcia lokaty i trwa do zakończenia okresu zapisów, tj r. minimalna kwota wpłaty: zł + struktura cechy: inwestycja oparta o notowania 5 wiodących polskich spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG20: KGHM Polska Miedź S.A.; PZU S.A., PKN ORLEN S.A., PKO BP S.A., PGE S.A. czas trwania inwestycji: 36 miesięcy forma: ubezpieczenie na życie i dożycie na 36 miesięcy minimalna kwota składki: zł, przekazanych z lokaty promocyjnej po jej zakończeniu możliwość osiągnięcia nawet do 45% zysku w formie premii wypłacanej po zakończeniu inwestycji gwarancja ochrony zainwestowanego kapitału po zakończeniu 36 miesięcznego okresu inwestycji zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych inwestycja dla każdego w wieku od 18 do 77 lat 2

3 Top 5 Polscy Giganci to inwestycja oparta na notowaniach 5 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20: PZU S.A. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. jeden z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie oraz jedna z największych spółek Skarbu Państwa. Sama Grupa Kapitałowa KGHM zatrudnia ponad pracowników. instytucja finansowa o ponad 200-letniej tradycji. Od wielu lat największy ubezpieczyciel w kraju, zapewniający kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego PGE S.A. spółka energetyczna, skupiająca m.in. kopalnie węgla brunatnego, elektrownie, elektrociepłownie, elektrownie wodne oraz farmę wiatrową. Dostarcza energię do ponad 5 mln użytkowników. PKN ORLEN S.A. wiodący koncern paliwowy w Europie Środkowo- Wschodniej. PKO BP S.A. jeden z największych banków w Polsce, którego głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Lider pod względem wartości aktywów, wolumenu kredytów i depozytów. 3

4 szczegóły działania lokaty ze strukturą: Lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci została stworzona z myślą o zapewnieniu klientom możliwości osiągnięcia wysokiej, potencjalnej premii, bez ryzyka utraty zainwestowanych środków - jej konstrukcja jest następująca: w okresie zapisów, czyli między 27 sierpnia a 23 września 2012 r., inwestujesz minimum zł w produkt strukturyzowany. Środki te na czas trwania zapisów zostaną umieszczone na lokacie o atrakcyjnym oprocentowaniu 8% w skali roku. gdy zakończy się okres zapisów, odsetki z lokaty przekażemy do Twojej dyspozycji na konto osobiste, zainwestowany kapitał zostanie przekazany na opłacenie składki z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach produktu strukturyzowanego czyli produktu w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, opartego o notowania akcji 5 wiodących polskich spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. przez cały czas trwania inwestycji, czyli 36 miesięcy, będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową na życie i dożycie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. po upływie 36 miesięcy otrzymasz świadczenie, na które składa się 100,1% zainwestowanej kwoty oraz potencjalny zysk (tzw. premia) wypracowany w zależności od zmian notowań akcji 5 spółek Top 5 Polscy Giganci. Premia może wówczas wynieść aż do 45% zainwestowanych środków. ewentualny zysk uzyskany z produktu strukturyzowanego zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych. Warunkiem wypłaty premii jest utrzymanie się notowań akcji wszystkich 5 spółek w przedziale w przedziale od 65% do 135% wartości początkowej wyceny, przynajmniej w jednym z trzech lat trwania inwestycji. Wielkość wypłaconej premii jest uzależniona od tego, w których latach inwestycji bariery te nie zostaną przekroczone. Za każdy rok utrzymania notowań w przedziale, przyznawane są bowiem specjalne Kupony ich suma na koniec trwania inwestycji składa się na wielkość wypłacanej premii: PREMIA = Składka (Kupon za rok 1 + Kupon za rok 2 + Kupon za rok 3) Kupon = 15% przy spełnieniu warunku / 0% przy niespełnieniu warunku Jeśli warunek w danym roku nie został spełniony, to Kupon za dany rok = 0%, natomiast jeśli warunek w danym roku został spełniony, wówczas Kupon za dany rok oblicza się wg poniższych wzorów: Kupon za rok 1 = Kupon Kupon za rok 2 = Kupon 2 - Kupon za rok 1 Kupon za rok 3 = Kupon 3 - (Kupon za rok 1 + Kupon za rok 2) Składka = kwota zainwestowana w produkt strukturyzowany 4

5 przykładowe scenariusze przebiegu inwestycji scenariusz utrzymania bariery we wszystkich latach Wartości akcji wszystkich pięciu spółek w każdym roku obserwacji utrzymały się w przedziale 65% - 135% wartości początkowej wyceny, więc za każdy rok Klient otrzymuje odpowiedni kupon. PREMIA = zł x (15% + 15% + 15%) = zł WYPŁATA = zł zł = zł w trzecim roku Wartości akcji dwóch z pięciu spółek w ostatnim roku obserwacji przekroczyły przedział 65% - 135% wartości początkowej wyceny, w związku z czym, Klient otrzymuje kupony tylko za pierwszy i drugi rok inwestycji. PREMIA = zł x (15% + 15% + 0%) = zł WYPŁATA = zł zł = zł w drugim i trzecim roku Wartości akcji dwóch z pięciu spółek w drugim i trzecim roku obserwacji przekroczyły przedział 65% - 135% wartości początkowej wyceny, w związku z czym Klient otrzymuje kupon tylko za pierwszy rok inwestycji. PREMIA = zł x (15% + 0% + 0%) = zł WYPŁATA = zł zł = zł 5

6 w pierwszym, drugim i trzecim roku Wartości akcji dwóch z pięciu spółek w każdym roku obserwacji przekroczyły przedział 65% - 135% wartości początkowej wyceny spółek we wszystkich latach obserwacji, w związku z czym Klient nie otrzymuje żadnego kuponu. PREMIA = zł x (0% + 0% + 0%) = 0 zł WYPŁATA = zł + 0 zł = zł w pierwszym roku Wartości akcji dwóch z pięciu spółek w pierwszym roku obserwacji przekroczyły przedział 65% - 135% wartości początkowej wyceny, w związku z czym Klient otrzymuje kupony za drugi i trzeci rok inwestycji, a nie otrzymuje kuponu za rok pierwszy. PREMIA = zł x (0% + 30% + 15%) = zł WYPŁATA = zł zł = zł w pierwszym i trzecim roku Wartości akcji dwóch z pięciu spółek w pierwszym i trzecim roku obserwacji przekroczyły przedział 65% - 135% wartości początkowej wyceny, w związku z czym Klient otrzymuje kupon za drugi rok inwestycji. PREMIA = zł x (0% + 30% + 0%) = zł WYPŁATA = zł zł = zł 6

7 w pierwszym i drugim roku Wartości akcji dwóch z pięciu spółek w pierwszym i trzecim roku obserwacji przekroczyły przedział 65% - 135% wartości początkowej wyceny, w związku z czym Klient otrzymuje kupon za trzeci rok inwestycji. PREMIA = zł x (0% + 0% + 45%) = zł WYPŁATA = zł zł = zł w drugim roku Wartości akcji dwóch z pięciu spółek w pierwszym roku obserwacji przekroczyły przedział 65% - 135% wartości początkowej wyceny, w związku z czym Klient otrzymuje kupony za pierwszy i trzeci rok inwestycji, a nie otrzymuje kuponu za rok drugi. PREMIA = zł x (15% + 0% + 30%) = zł WYPŁATA = zł zł = zł ubezpieczenie Przez cały okres trwania inwestycji, czyli 36 miesięcy, Klient jest objęty ochroną ubezpieczeniową na życie i dożycie. W przypadku jego śmierci w tym okresie, wskazanym przez Klienta uprawnionym osobom zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 100,1% składki. Wypłata świadczenia następuje w terminie do 30 dni od otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego. Świadczenie z tytułu zgonu nie podlega opodatkowaniu od spadków i darowizn. Ochronę ubezpieczeniową świadczy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 7

8 szczególny charakter i ryzyka produktu strukturyzowanego Top 5 Polscy Giganci poziom ryzyka inwestycyjnego Ryzyko inwestycyjne jest niskie. Ze względu na gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności, Ubezpieczony otrzymuje zwrot 100,1% wartości wpłaconej kwoty i jest to wartość gwarantowana przez Ubezpieczyciela po zakończeniu okresu ubezpieczenia. ryzyko inwestycyjne Istnieje ryzyko nieosiągnięcia premii z inwestycji. Premia jest w pełni zależna od zmian notowań akcji 5 spółek notowanych na GPW w Warszawie. Należy wziąć pod uwagę, że premia z inwestycji może być niższa niż oczekiwana lub nie wystąpić wcale, jeśli nie zostanie spełniony warunek do wypłaty premii, o którym mowa w pkt. 4 Załącznika nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Top 5 Polscy Giganci. W takim wypadku wysokość premii dla Ciebie wyniesie 0 zł i zostanie Ci wypłacona gwarantowana suma ubezpieczenia z tytułu dożycia do końca okresu odpowiedzialności równa 100,1% zainwestowanej kwoty. ryzyko utraty części środków w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed upływem 36 miesięcy (lecz po upływnie 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia) Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części wpłaconej składki, w wysokości nie większej niż 16% wpłaconej składki. Ubezpieczyciel wypłaca wówczas wartość wykupu wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: Wartość wykupu = 100,1% Składka 0,015% Składka LD gdzie: LD liczba dni, liczonych od daty rozwiązania Umowy ubezpieczenia do ostatniego dnia Okresu odpowiedzialności (terminu planowego zakończenia inwestycji) W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, Klient otrzymuje wpłaconej składki. ryzyko zmienności rynku Zmiana wartości akcji spółek, która wpływa na wysokość premii z ubezpieczenia, jest nieprzewidywalna w czasie i może podlegać różnym wahaniom. Zależy ona od wielu czynników rynkowych, które związane są m.in. z sytuacją polityczno- -gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego, zmianą kursu walut, zmianą stóp procentowych oraz relacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. 8

9 ryzyko nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do nieobjęcia Klientów ochroną ubezpieczeniową w niżej wymienionych przypadkach: 1) nie zostanie osiągnięty poziom zł sumy wszystkich zapłaconych składek w okresie zapisów. 2) zagrożona była możliwość realizacji świadczeń wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Top 5 Polscy Giganci. Odwołanie okresu zapisów lub odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia może nastąpić w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych. W takim przypadku Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą składkę w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym okres zapisów został odwołany lub w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia okresu zapisów w przypadku odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 9

10 Euro Bank S.A nie świadczy usług doradztwa w zakresie inwestycji, jak również nie udziela porad, czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w produkt strukturyzowany. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta. Przed rozpoczęciem inwestycji Klient powinien wziąć pod uwagę ryzyko transakcji, potencjalne korzyści i straty z tym związane, charakterystykę rynku oraz konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe. Klient powinien w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne związane z produktem strukturyzowanym Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia lokat promocyjnych określa regulamin lokaty promocyjnej zakładanej do produktu lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci. Szczegóły dotyczące produktu strukturyzowanego (okres zapisów, sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela) oraz warunki wypłaty premii są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dostępnych w placówkach Banku i na Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Euro Bank S.A. pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego. Premia z produktu strukturyzowanego Top 5 Polscy Giganci nie jest gwarantowana. Szczegółowe warunki jej osiągnięcia znajdują się w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Klient musi się liczyć z możliwością utraty części zainwestowanych środków 10

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Rok z Dolarem II -12M

Rok z Dolarem II -12M Rok z Dolarem II -12M Subskrypcja: 01.04.2014 23.04.2014 Inwestycja: 24.04.2014 24.04.2015 Rok z Dolarem II łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku walutowym,

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia.

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia. KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Szwajcarska Inwestycja oraz Certyfikatu Depozytowego serii PSEQIN181010 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 05 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1 Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Strona 1 Zalety lokaty inwestycyjnej Solidny Duet łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące

Bardziej szczegółowo

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Katalog instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS. (kod: 2014_PGB_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS. (kod: 2014_PGB_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS (kod: 2014_PGB_01_v.01) kod: 2014_PGB_01_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA 1 Na czym polega Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Min kwota środków oprocentowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Speedway V w pigułce: Automatyczne zakończenie okresu ubezpieczenia po 1, 2, 3 albo 4 latach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo