PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI"

Transkrypt

1 Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r.

2 Rozdział 1 Podstawowe zasady Procedury określa obowiązujące w Banku Gospodarstwa Krajowego zasady klasyfikacji Klientów zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID. 2. Celem przeprowadzenia klasyfikacji Klientów, zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID, jest zapewnienie im właściwego poziomu ochrony inwestycyjnej, polegającej na: 1) przekazywaniu Klientom zakresu informacji adekwatnego do nadanej im kategorii; 2) przeprowadzaniu oceny adekwatności oferowanych Klientom instrumentów finansowych; 3) stosowaniu przejrzystych zasad świadczenia Usług inwestycyjnych przez Bank w odniesieniu do poszczególnych kategorii Klientów. 3. Procedura uwzględnia przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego wymogi Dyrektywy MiFID, w szczególności: 1) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.); 2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. Nr 204, poz. 1579, z późn. zm.); 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 204, poz. 1577), oraz przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r Dla potrzeb niniejszej Procedury użyte w niej określenia mają następujące znaczenie: 1) Bank Bank Gospodarstwa Krajowego; 2) Dyrektywa MiFID Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG oraz Dyrektywę Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy; 3) Instrumenty finansowe instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy, znajdujące się w aktualnej ofercie Banku; 4) Klient osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, na której rzecz Bank świadczy Usługę inwestycyjną; 5) Procedura niniejsza Procedura klasyfikacji Klienta i oceny adekwatności ; 6) Trwały nośnik informacji każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub 2/11

3 przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami; 7) Uprawniona komórka organizacyjna DS, DRFS, DFSD lub inna komórka organizacyjna w Banku świadcząca na rzecz Klienta Usługi Inwestycyjne; 8) Usługa inwestycyjna usługa świadczona przez Bank na rzecz Klienta, obejmująca czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 Ustawy. Bank nie świadczy usług w zakresie zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego. 2. Użyte w treści Procedury określenia odnoszące się do struktury organizacyjnej Banku, w tym skróty nazw komórek organizacyjnych Banku, mają znaczenie określone w Regulaminie Organizacyjnym Centrali Banku. Rozdział 3 Ogólne zasady klasyfikacji Klientów Klientom/potencjalnym Klientom Banku przypisuje się następujące kategorie: 1) Klient detaliczny; 2) Klient profesjonalny; 3) Uprawniony kontrahent. 2. Uprawniona komórka organizacyjna występuje do Klienta/potencjalnego Klienta o przekazanie informacji oraz dokumentów niezbędnych do nadania Klientowi/potencjalnemu Klientowi kategorii określonej w ust. 1, a następnie przesyła je do DS. 3. Klasyfikacja Klientów/potencjalnych Klientów zgodnie z ust. 1 dokonywana jest przez DS na podstawie dokumentów i informacji otrzymanych z Uprawnionej komórki organizacyjnej. 4. Informacja o przyznanej kategorii Klientowi/potencjalnemu Klientowi, po akceptacji przez dyrektora DS, jest przekazywana do właściwej Uprawnionej komórki organizacyjnej współpracującej z Klientem/potencjalnym Klientem. 5. Uprawniona komórka organizacyjna przekazuje informacje o nadanej kategorii Klientowi/potencjalnemu Klientowi wraz z kompletem informacji określonych w 7 albo w 8, odpowiednio do przyznanej kategorii. W przypadku nadania Klientowi kategorii Klienta detalicznego, Uprawniona komórka organizacyjna przekazuje Klientowi do wypełnienia Kwestionariusze oceny, których wzory stanowią formularze bankowe BGKDS/PK/1 oraz BGKDS/PK/2. 6. Rejestr zbiorczy zawierający Klientów/potencjalnych Klientów w podziale na poszczególne kategorie oraz zawierający informacje o adekwatnych dla Klienta/potencjalnego Klienta Instrumentach finansowych w przypadku Klientów o kategorii Klientów detalicznych, prowadzony jest przez DS w formie elektronicznej i udostępniany Uprawnionej komórce organizacyjnej na dysku sieciowym N. 7. Uprawniona komórka organizacyjna zobowiązana jest do sprawdzenia przed podpisaniem umowy z Klientem/potencjalnym Klientem oraz każdorazowo przed zawarciem transakcji z udziałem Instrumentu finansowego z Klientem informacji o Kliencie w rejestrze, o którym mowa w ust Uprawniona komórka organizacyjna zobowiązana jest do przekazywania DS aktualnych informacji o wyniku dokonanej oceny adekwatności Instrumentów finansowych oraz wszelkich zmianach w zakresie adekwatności Instrumentów finansowych dla Klientów/potencjalnych Klientów zaklasyfikowanych do kategorii Klientów detalicznych, w celu aktualizacji rejestru, o którym mowa w ust. 6. Rozdział 4 Klasyfikacja Klientów 3/11

4 4. 1. Jako Klient profesjonalny zostanie zaklasyfikowany Klient/potencjalny Klient będący: 1) bankiem; 2) firmą inwestycyjną; 3) zakładem ubezpieczeń; 4) funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych; 5) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym; 6) towarowym domem maklerskim; 7) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek, transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków; 8) inną niż wskazana w pkt 1 7 instytucją finansową; 9) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazani powyżej, prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym; 10) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej; 11) przedsiębiorcą spełniającym, co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi, co najmniej euro, b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi, co najmniej euro, c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi, co najmniej euro; 12) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje; 13) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w Instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych; 14) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1-13, który na swój wniosek został przez DS uznany za Klienta profesjonalnego. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11. Uprawniona komórka organizacyjna występuje do Klienta o przekazanie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego potwierdzającego spełnienie, co najmniej dwóch wymogów określonych w ust. 1 pkt 11, z zastrzeżeniem 6 ust W przypadku Klientów profesjonalnych zakłada się, że Klient profesjonalny posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. 4. Do kategorii Uprawnionych kontrahentów DS zalicza Klientów profesjonalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 10 oraz pkt 12 13, z którymi Bank zawiera transakcje lub pośredniczy przy zawieraniu transakcji w ramach świadczenia usługi: 1) wykonywania zleceń, 2) przyjmowania i przekazywania zleceń lub 3) nabywania lub zbywania Instrumentów finansowych na własny rachunek. 4/11

5 5. Bank może zaliczyć do kategorii Uprawnionych kontrahentów Klienta profesjonalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, lub jednostkę administracji samorządowej, wyłącznie pod warunkiem udzielenia przez te podmioty zgody na piśmie. Wzór zgody stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/3. 6. Do kategorii Klientów detalicznych Bank zalicza Klientów/potencjalnych Klientów, którzy nie spełniają kryteriów wymaganych dla Klientów profesjonalnych lub Uprawnionych kontrahentów, zdefiniowanych odpowiednio w ust. 1 i 4. Ponadto, Bank może przyznać kategorię Klienta detalicznego również instytucji finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 8 oraz jednostce administracji rządowej lub samorządowej, jeżeli stwierdzi, że wyżej wymienione podmioty nie spełniają kryteriów określonych w ust. 1-4 zaklasyfikowania do kategorii Klienta profesjonalnego oraz Uprawnionego kontrahenta. 7. Po dokonaniu klasyfikacji Klienta/potencjalnego Klienta Banku, najpóźniej przed zawarciem umowy o świadczenie Usług inwestycyjnych (jeżeli istnieje obowiązek jej zawarcia), Uprawniona komórka organizacyjna informuje Klienta/potencjalnego Klienta o przyznanej kategorii, poziomie ochrony wynikającej z zaklasyfikowania do danej kategorii oraz możliwości i warunkach wystąpienia z wnioskiem o zmianę klasyfikacji. 8. Wzór informacji, o których mowa w ust. 7, stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/4. Rozdział 5 Zmiana klasyfikacji Klientów Nadana Klientowi/potencjalnemu Klientowi kategoria może być zmieniona przez DS we współpracy z Uprawnioną komórką organizacyjną, w przypadku: 1) wystąpienia Klienta/potencjalnego Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii; 2) wniosku Uprawnionej komórki organizacyjnej o zmianę kategorii Klienta/potencjalnego Klienta do DS; 3) weryfikacji kategorii nadanej Klientowi/potencjalnemu Klientowi przez DS. 2. Klientowi/potencjalnemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę kategorii przyznanej przez Bank. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Banku: lub w oddziałach Banku, CKS, Uprawnionych komórkach organizacyjnych. Wypełnione druki należy składać w CKS, Uprawnionych komórkach organizacyjnych lub oddziałach Banku. Wzory stosownych wniosków stanowią odpowiednio Formularze bankowe BGKDS/PK/5a, BGKDS/PK/5b, BGKDS/PK/5c, BGKDS/PK/5d. 4. W przypadku złożenia przez Klienta/potencjalnego Klienta wniosku o zmianę nadanej kategorii, Uprawniona komórka organizacyjna przekazuje dany wniosek do DS. Rejestr wniosków prowadzony jest przez DS w formie elektronicznej w arkuszu Excel. 5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę kategorii, która skutkuje podwyższeniem poziomu ochrony, tj. zmianą kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego lub z Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego albo Klienta detalicznego, zmiana następuje, z zastrzeżeniem ust. 10, niezwłocznie po otrzymaniu przez DS przedmiotowego wniosku. 6. Wniosek o zmianę kategorii będzie rozpatrywany kompleksowo w odniesieniu do wszystkich Instrumentów finansowych w ramach świadczonych Usług inwestycyjnych. 7. W przypadku wniosku Klienta/potencjalnego Klienta o zmianę kategorii wyłącznie dla jednego Instrumentu finansowego lub konkretnej Usługi inwestycyjnej, czy też wyłącznie na potrzeby konkretnej transakcji, wniosek taki będzie rozpatrywany w odniesieniu do wszystkich Instrumentów finansowych w ramach świadczonych Usług inwestycyjnych. 8. Uprawniony kontrahent lub Klient profesjonalny wnioskujący o traktowanie go jak Klienta detalicznego wyłącznie dla jednego Instrumentu finansowego lub konkretnej Usługi inwestycyjnej czy też wyłącznie na potrzeby konkretnej transakcji, zostanie uznany za Klienta 5/11

6 detalicznego dla wszystkich Instrumentów finansowych w ramach świadczonych Usług inwestycyjnych, jeżeli złożony przez niego wniosek o zmianę kategorii zostanie rozpatrzony pozytywnie. 9. W przypadku braku akceptacji rozwiązania, o którym mowa w ust. 8, po stronie Klienta/potencjalnego Klienta, będzie on nadal traktowany jako Klient profesjonalny/uprawniony kontrahent z zastrzeżeniem że dany Instrument finansowy lub konkretna Usługa inwestycyjna, której wniosek dotyczył, nie będzie Klientowi oferowana, do czasu dostarczenia przez Klienta oświadczenia, którego wzór stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/ DS ma prawo odmówić uwzględnienia wniosku Klienta/potencjalnego Klienta o zmianę kategorii. 11. W przypadku, gdy Klient detaliczny występuje z wnioskiem o przyznanie mu kategorii Klienta profesjonalnego, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu dwóch spośród następujących wymogów: 1) Klient zawierał transakcje odrębnie w zakresie wszystkich dostępnych Instrumentów finansowych w ramach świadczonych mu przez Bank Usług inwestycyjnych o wartości stanowiącej, co najmniej równowartość w złotych euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością, co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; 2) wartość portfela Instrumentów finansowych Klienta (łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład) wynosi, co najmniej równowartość w złotych euro; 3) osoby uprawnione, zawierające transakcje w imieniu i na rzecz Klienta z Bankiem, w zakresie Usług inwestycyjnych pracują lub pracowały w sektorze finansowym w okresie ostatnich 5 lat przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie Instrumentów finansowych lub Usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez Bank na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa w pkt 1 i 2, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego. 12. Jeżeli Klient detaliczny spełnia warunki, o których mowa w ust. 11, klasyfikowany jest jako Klient profesjonalny. 13. Zmiany w zakresie stanu faktycznego przyjętego dla uznania spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 11, nie wpływają na zmianę statusu Klienta profesjonalnego przyznanego Klientowi. 14. DS może uzależnić rozpatrzenie wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego od dostarczenia do DS przez Uprawnioną komórkę organizacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa w 4 ust Uprawniona komórka organizacyjna przed uwzględnieniem wniosku Klienta detalicznego obowiązana jest poinformować Klienta występującego z wnioskiem o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przy świadczeniu Usług inwestycyjnych. Warunkiem uwzględnienia wniosku o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Bank Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta profesjonalnego. 16. Każdorazowo po rozpatrzeniu przez DS wniosku o zmianę przypisanej Klientowi/potencjalnemu Klientowi kategorii i zaakceptowaniu decyzji przez dyrektora DS, Uprawniona komórka organizacyjna powiadamia Klienta o decyzji w formie pisemnej. Wzór informacji stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/ Klient/potencjalny Klient zobowiązany jest do przekazywania Bankowi informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jako Klienta profesjonalnego albo Uprawnionego kontrahenta. 6/11

7 18. DS we współpracy z Uprawnioną komórką organizacyjną może także z własnej inicjatywy zaklasyfikować Klienta profesjonalnego/uprawnionego kontrahenta jako Klienta detalicznego pomimo braku takiego żądania. Taka zmiana jest konieczna, w przypadku gdy Bank uzyska informacje, że Klient/potencjalny Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego/uprawnionego kontrahenta określone w 4 ust. 1-4 Bank informuje Klienta o podjętej decyzji, w formie pisemnej informacji o podjętej decyzji dotyczącej zmiany klasyfikacji Klienta którego wzór stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/ Bank ma prawo uzależnić świadczenie Usług inwestycyjnych w zakresie oferowanych Instrumentów finansowych od przyznanej Klientowi kategorii, o której mowa w 3 ust. 1, na podstawie decyzji dyrektora Uprawnionej komórki organizacyjnej w porozumieniu z dyrektorem DRF (opinia dyrektora DRF dotyczy ewentualnych ryzyk związanych ze świadczeniem Usług Inwestycyjnych). Rozdział 6 Weryfikacja kategorii Klientów W przypadku, gdy Klient/potencjalny Klient przestaje spełniać wymagania, które pozwoliły zaklasyfikować go do danej kategorii, Uprawniona komórka organizacyjna podejmuje wobec niego stosowne działania, zmierzające do zmiany dotychczasowej kategorii na adekwatną do nowej sytuacji Klienta/potencjalnego Klienta. 2. W celu upewniania się, co do adekwatności przypisanej Klientowi/potencjalnemu Klientowi kategorii, Uprawniona komórka organizacyjna może uzyskiwać o Kliencie/potencjalnym Kliencie informacje z innych źródeł, relacji oraz przeznaczone do innych celów (np. informacje pozyskiwane dla celów realizacji przepisów związanych z obowiązkiem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy). 3. Uprawniona komórka organizacyjna weryfikuje poprawność kategorii przypisanej Klientowi/potencjalnemu Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu powyższych informacji uzasadniających zmianę jego klasyfikacji. Rozdział 7 Ochrona Klientów Detalicznych Klient detaliczny objęty jest najwyższym poziomem ochrony w zakresie świadczonych przez Bank Usług inwestycyjnych obejmującym: 1) informowanie o metodach zarządzania konfliktami interesów, w tym wskazanie podstawowych zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów oraz przekazanie informacji, że na żądanie Klienta detalicznego przekazane mogą mu zostać, przy użyciu Trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej szczegółowe informacje dotyczące tych zasad; 2) informowanie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w przypadku, gdy całkowite wyeliminowanie wpływu konfliktu interesów zidentyfikowanego w relacjach z Klientem detalicznym na jego interes nie jest możliwe; 3) dostarczanie wyczerpujących, rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd informacji o: a) Banku, b) Usługach inwestycyjnych świadczonych na rzecz Klientów, c) kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem Usług inwestycyjnych, 7/11

8 d) Instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej Usługi inwestycyjnej wraz z opisem ryzyk związanych z tymi Instrumentami, e) zasadach i terminach rozpatrywania reklamacji Klientów związanych ze świadczeniem na ich rzecz Usług inwestycyjnych; 4) przeprowadzanie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do Instrumentów finansowych w ramach świadczonych przez Bank Usług inwestycyjnych; 5) poinformowanie Klienta o obowiązujących w Banku zasadach postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez Bank; 6) poinformowanie Klienta o podstawowych zasadach wykonywania zleceń przez Bank. 2. Ponadto, Uprawniona komórka organizacyjna przekazuje Klientowi detalicznemu następujące informacje: 1) pełną nazwę Banku; 2) dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta detalicznego z Bankiem; 3) wskazanie języków, w których Klient detaliczny może kontaktować się z Bankiem i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje; 4) sposoby komunikowania się Klienta detalicznego z Bankiem (w tym sposoby przekazywania zleceń); 5) skrócony opis działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony aktywów, w tym podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów detalicznych; 6) oświadczenie potwierdzające, że Bank jest uprawniony do świadczenia Usług inwestycyjnych z wykorzystaniem Instrumentów finansowych; 7) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia Usługi inwestycyjnej na podstawie zawartej umowy; 8) wskazanie podstawowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje w Banku, składane przez Klientów detalicznych w związku z zawieranymi transakcjami dotyczącymi Instrumentów finansowych; 9) wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów ze świadczenia Usługi inwestycyjnej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych Klientowi przez Bank; 10) wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem transakcji z udziałem Instrumentów finansowych oferowanych przez Bank. 3. W przypadku, gdy Bank przekazuje Klientom detalicznym informacje za pośrednictwem strony internetowej, a informacje takie nie są adresowane indywidualnie do danego Klienta detalicznego, warunkiem korzystania z takiej formy przekazywania informacji jest: 1) posiadanie przez Klienta detalicznego regularnego dostępu do Internetu; 2) wyraźna zgoda Klienta detalicznego na przekazywanie informacji w takiej formie. Wzór zgody stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/8; 3) uzyskanie przez Klienta detalicznego od Uprawnionej komórki organizacyjnej powiadomienia w formie elektronicznej zawierającego adres strony internetowej Banku oraz wskazanie miejsca na tej stronie gdzie można znaleźć informacje; 4) dostępność informacji na stronie internetowej Banku tak długo jak jest to potrzebne, aby Klient detaliczny mógł się z nimi zapoznać. 4. Podanie przez Klienta detalicznego swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia Usług inwestycyjnych traktuje się, jako spełnienie warunku posiadania regularnego dostępu do Internetu, o którym mowa w ust. 3 pkt Informacje, o których mowa w ust. 2, umieszczone są na stronie internetowej Banku. W przypadku, gdy Klient detaliczny nie ma dostępu do Internetu informacje przekazywane są mu przez Uprawnioną komórkę organizacyjną w formie pisemnej lub na innym Trwałym nośniku informacji. 6. Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, w przypadku określonym w ust. 5: 8/11

9 1) przekazywane są Klientowi detalicznemu drogą pocztową, kurierem za potwierdzeniem odbioru; albo, 2) są odbierane przez Klienta osobiście w odpowiedniej Uprawnionej komórce organizacyjnej za potwierdzeniem odbioru. 7. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są do DK przez właściwe komórki organizacyjne Banku zgodnie z zakresem odpowiedzialności. Za umieszczanie na stronie internetowej Banku oraz aktualizację informacji określonych w ust. 2 odpowiedzialny jest DK. Rozdział 8 Ochrona Klientów Profesjonalnych Klient profesjonalny jest objęty niższym poziomem ochrony niż Klient detaliczny. 2. Stosowane przez Bank wobec Klienta profesjonalnego środki ochrony obejmują: 1) informowanie o metodach zarządzania konfliktami interesów, w tym wskazanie podstawowych zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów; 2) informowanie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w przypadku, gdy całkowite wyeliminowanie wpływu konfliktu interesów zidentyfikowanego w relacjach z Klientem profesjonalnym na interes Klienta profesjonalnego nie jest możliwe; 4) przeprowadzanie na wniosek Klienta oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do Instrumentów finansowych w ramach świadczonych przez Bank Usług inwestycyjnych; 5) poinformowanie Klienta o obowiązujących w Banku zasadach postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez Bank; 6) poinformowanie Klienta o podstawowych zasadach wykonywania zleceń przez Bank. 3. Informowanie Klienta profesjonalnego odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Banku, 7 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio. Rozdział 9 Ochrona Uprawnionych Kontrahentów Uprawniony kontrahent objęty jest najniższym poziomem ochrony. 2. Bank informuje Uprawnionego kontrahenta o: 1) metodach zarządzania konfliktami interesów, w tym wskazanie podstawowych zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów; 2) sytuacji wystąpienia konfliktu interesów, w przypadku gdy całkowite wyeliminowanie wpływu konfliktu interesów zidentyfikowanego w relacjach z Uprawnionym kontrahentem na jego interes nie jest możliwe. 3. Informowanie Uprawnionego kontrahenta odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Banku. Rozdział 10 Ocena adekwatności W przypadku Klientów detalicznych Uprawniona komórka organizacyjna przeprowadza ocenę czy Instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej Usługi Inwestycyjnej, które mają być oferowane przez Bank na podstawie świadczonej Usługi inwestycyjnej są adekwatne dla danego Klienta detalicznego (ocena adekwatności). 9/11

10 2. Ocena adekwatności przeprowadzana jest przez Uprawnioną komórkę organizacyjną przed zawarciem stosownej umowy na podstawie informacji przekazanych przez Klienta detalicznego, w formie Kwestionariusza oceny, odpowiednio grup Instrumentów finansowych dla Klienta oraz grup Instrumentów finansowych dla emitenta dłużnych papierów wartościowych, o ile nie istnieją obiektywne podstawy dla uznania, że informacje te są nieaktualne, nierzetelne lub niepełne. Wzór Kwestionariusza oceny grup Instrumentów finansowych dla Klienta stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/1, wzór Wyniku oceny adekwatności grup Instrumentów finansowych dla Klienta stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/9. Wzór Kwestionariusza oceny adekwatności Instrumentu finansowego dla emitenta dłużnych papierów wartościowych będącego Klientem Banku stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/2, wzór Wyniku oceny adekwatności instrumentu finansowego dla emitenta dłużnych papierów wartościowych będącego Klientem Banku stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/ W przypadku, gdy Klient detaliczny nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 2 lub jeżeli przedstawi informacje niewystarczające, Uprawniona komórka organizacyjna informuje pisemnie Klienta detalicznego, że uniemożliwia to dokonanie oceny adekwatności. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, w przypadku, gdy Klient nie podpisał oświadczenia zawartego w Kwestionariuszu, Bank nie może świadczyć usługi na rzecz Klienta. 5. Jeżeli z zebranych przez Uprawnioną komórkę organizacyjną informacji wynika, że Instrument finansowy jest dla Klienta detalicznego nieadekwatny, to informacja taka jest niezwłocznie przesyłana do Klienta. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Uprawniona komórka organizacyjna ma prawo odmówić zawarcia z Klientem detalicznym transakcji z udziałem Instrumentów finansowych, które uzna za nieadekwatne dla danego Klienta detalicznego. 7. Uprawnione Komórki organizacyjne Banku nie mogą podejmować bezpośrednich ani pośrednich działań, które skutkować będą tym, że Klient detaliczny nie przedstawi informacji, o których mowa w ust Po dokonaniu oceny adekwatności Klient detaliczny informowany jest pisemnie o jej wynikach. 9. W przypadku Uprawnionych kontrahentów i Klientów profesjonalnych zakłada się, iż mają oni konieczne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie ryzyka związanego z daną transakcją. 10. Klientowi profesjonalnemu przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie oceny adekwatności. W takim przypadku postanowienia ust. 1-8 oraz 11 stosuje się odpowiednio Wypełnione przez Klienta Kwestionariusze oceny powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 2. Każda zmiana osoby reprezentującej lub wspólnika, o których mowa w ust. 1, powoduje konieczność ponownego wypełnienia i podpisania Kwestionariuszy oceny. 3. Klient detaliczny zobowiązany jest niezwłocznie informować Uprawnioną komórkę organizacyjną, o każdej zmianie osoby określonej w ust. 1. Brak powyższej informacji pozwala uznać, iż nie ma konieczności ponownego wypełnienia Kwestionariuszy oceny. 4. Wypełnione i podpisane Kwestionariusze oceny, odesłane przez Klienta detalicznego, przechowywane są przez Uprawnioną komórkę organizacyjną. 5. Ocena adekwatności Klienta dokonywana jest na podstawie wytycznych określonych w Formularzu bankowym BGKDS/PK/ Ocena adekwatności emitenta dłużnych papierów wartościowych dokonywana jest na podstawie wytycznych określonych w Formularzu bankowym BGKDS/PK/12. 10/11

11 Rozdział 11 Postanowienia końcowe Z uwagi na specyfikę konkretnego Klienta dopuszcza się możliwość modyfikacji ramowych wzorów Formularzy bankowych, o których mowa w niniejszej Procedurze, przez dyrektora DS przy czym wymagana jest pozytywna opinia prawna DP oraz opinia DRF.W związku z zakresem świadczonych usług Uprawniona komórka organizacyjna nie dokonuje oceny odpowiedniości. 2. DS dokonuje corocznych przeglądów niniejszej Procedury. 11/11

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Domu Inwestycyjnym Investors S.A. Strona 1 z 16 Data powstania:

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem niniejszego Regulaminu jest opisanie zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 r.

Warszawa, marzec 2012 r. Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Formularze używane w związku z PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Polityka ) Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 79 /2013 z

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej maj 2010 Wstęp Niniejsza Broszura

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Wstęp Niniejsza Broszura jest przeznaczona dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A., w tym Domu Maklerskiego PKO Banku

Bardziej szczegółowo

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. MiFID Broszura Informacyjna dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Spis treści MiFID - informacje ogólne 04 MiFID - definicja i cel 05 Korzyści dla Klienta wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 878 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów/usług dotyczy MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/Z/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 20.04.2010. roku

Załącznik do Uchwały nr 7/Z/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 20.04.2010. roku Załącznik do Uchwały nr 7/Z/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 20.04.2010. roku PROCEDURA PRZEPROWADZANIA TESTU ADEKWATNOŚCI ORAZ KATEGORYZACJI KLIENTÓW W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. Szanowni Państwo! Niniejsza Broszura jest adresowana do Klientów Banku Millennium S.A., którzy inwestują w instrumenty i produkty

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID)

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Poznań, kwiecień 2015 r. Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów korzystających

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA Informacje dotyczące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Mosina, marzec 2015 r. 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie opracowana została dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych Niniejszy Formularz, zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-07 Do druku nr 64-A Warszawa,11 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Namysłów, październik 2015 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rozpatrywania reklamacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Strona 2 z 8

Spis treści Strona 2 z 8 Polityka Informacyjna w zakresie ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu w Santander Consumer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy:

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zakres regulacji

1. Definicje. 2. Zakres regulacji POLITYKA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ORAZ SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ W RAMACH USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.pl

Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.pl BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014

Bardziej szczegółowo

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64)

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) Projekt A UT OPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Procedura rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na uwagi skierowane do KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Procedura rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na uwagi skierowane do KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Procedura rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na uwagi skierowane do KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Procedura ) 1. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Niniejsza Polityka Informacyjna określa główne zasady publikowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1. Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo