Spis treści. Deutsche Bank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Deutsche Bank"

Transkrypt

1 Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja /9

2 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne Cel i zakres Polityki Ogólne zasady działania w najlepiej pojętym interesie klienta Szczegółowe zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Otrzymywanie zgody Klienta na stosowanie polityki Wykazanie działania zgodnie z Polityką Tryb przekazywania Klientom informacji o Polityce Postanowienia końcowe /9

3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Biura Maklerskiego Polska S.A. zawiera zasady postępowania Biura Maklerskiego Polska S.A. w celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, w związku ze świadczeniem przez Biuro Maklerskie Polska S.A. Usług Inwestycyjnych. 2. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania w przypadku, gdy Klient określił niezbędne szczegółowe warunki, na jakich dane Zlecenie ma być wykonane lub przekazane, w zakresie wyznaczonym tymi szczególnymi warunkami. Przedmiotowe szczegółowe warunki obejmują: a) koszty związane z wykonaniem Zlecenia, b) cenę Instrumentu Finansowego, c) czas zawarcia transakcji, d) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, e) wielkości Zlecenia oraz f) jakiekolwiek inne aspekty, mające wpływ na wykonanie Zlecenia przez podmiot wykonujący Zlecenie. 3. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do Usług Inwestycyjnych świadczonych przez Bank, niezwiązanych z działalnością Biura Maklerskiego; w takim zakresie Bank zapewnia działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta w oparciu o postanowienia odrębnej polityki. Ilekroć w Polityce jest mowa o: Banku należy przez to rozumieć Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 2 Biurze Maklerskim należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Banku, w ramach której prowadzona jest działalność maklerska, BondSpot BondSpot S.A. DB Securities S.A Dom Maklerski DB Securities S.A. GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Instrumentach Finansowych należy przez to rozumieć: 1. Instrumenty, o których mowa w art. 2 Ustawy, będące przedmiotem obrotu za pośrednictwem w Biura Maklerskiego, w szczególności: a) papiery wartościowe, b) niebędące papierami wartościowymi: 1) instrumenty rynku pieniężnego, 2) finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe, 3) opcje kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne równoważne Instrumenty Finansowe rozliczane pieniężnie, 3/9

4 Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której Biuro Maklerskie świadczy Usługi Inwestycyjne, Kliencie detalicznym - należy przez to rozumieć Klienta, który został sklasyfikowane jako klient detaliczny zgodnie z obowiązującą w Banku Procedurą klasyfikacji klientów, Kliencie profesjonalnym należy przez to rozumieć Klienta, który został sklasyfikowane jako klient profesjonalny zgodnie z obowiązującą w Banku Procedurą klasyfikacji klientów, NewConnect należy przez to rozumieć rynek pozagiełdowy prowadzony przez GPW, Polityce należy przez to rozumieć niniejszą Politykę działania w najlepiej pojętym interesie klientów Biura Maklerskiego Polska S.A. Rozporządzeniu rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70. ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych, Uprawniony kontrahent - należy przez to rozumieć Klienta, który został sklasyfikowane jako uprawniony kontrahent zgodnie z obowiązującą w Banku Procedurą klasyfikacji klientów, wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do tej umowy, Umowa o Zarządzanie Portfelem Umowa o świadczenie usługi zarządzania pakietem instrumentów finansowych na zlecenie przez Biuro Maklerskie Polska S.A wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do tej umowy, Umowa PPZ umowa regulująca świadczenie przez Biuro Maklerskie usług związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem Zleceń Klientów, wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do tej umowy, Usługach Inwestycyjnych należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 Ustawy, będące przedmiotem działalności Biura Maklerskiego, obejmujące w szczególności: a) przyjmowanie i przekazywanie Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, b) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych, c) doradztwo inwestycyjne, d) oferowanie Instrumentów Finansowych, Ustawie należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późn. zm.) Stronie Internetowej należy przez to rozumieć publicznie dostępną stronę internetową o adresie na której znajdują się w szczególności: opisy produktów wraz z obowiązującymi regulaminami, stawkami oprocentowania oraz tabelami opłat i prowizji, Zleceniu należy przez to rozumieć zlecenie lub dyspozycję nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych Zleceniu brokerskim rozumie się przez to Zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę, kupna lub sprzedaży Instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, a także odpowiedź na taka ofertę, wystawiane przez DB Securities S.A. na podstawie Zlecenia Klienta i przekazywane na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu w celu wykonania tego Zlecenia zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku, 4/9

5 Zleceniu do Dyspozycji Maklera (DDM) rozumie się przez to Zlecenie, przyjmowane przez Biuro Maklerskie, na podstawie którego DB Securities S.A. może wystawić więcej niż jedno Zlecenie brokerskie. 2. CEL I ZAKRES POLITYKI 3 1. Celem Polityki jest świadczenie przez Biuro Maklerskie Usług Inwestycyjnych zgodnie z wysokimi standardami współpracy poprzez realizację obowiązków wynikających z Ustawy i Rozporządzenia. 2. Cele o których mowa powyżej to przede wszystkim: a) zapewnienie ochrony inwestycyjnej Klientom w zakresie transakcji dokonywanych na Instrumentach Finansowych, b) zapewnienie wysokich standardów świadczenia Usług Inwestycyjnych, które wpływają na zadowolenie oraz wzrost zaufania Klientów. 3. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA 4 W celu realizacji Zleceń na warunkach możliwie najbardziej korzystnych dla Klienta, Biuro Maklerskie świadcząc Usługi Inwestycyjne na rzecz Klienta działa: a) uczciwie dążąc do wykonania wszystkich zobowiązań wobec Klienta b) sprawiedliwe zapewniając jednolite traktowanie Klientów należących do jednej kategorii w zakresie świadczonych Usług Inwestycyjnych, tj. kategorii Klienta detalicznego, Klienta profesjonalnego i Uprawnionego kontrahenta, c) profesjonalnie zapewniając przygotowanie merytoryczne pracowników Biura Maklerskiego i pracowników zatrudnionych w punktach przyjmowania zleceń w Banku. 4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA A. PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ 5 1. Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje Zlecenia w zakresie Instrumentów Finansowych o obrocie zorganizowanym, w szczególności na: GPW, New Conect, BondSpot Catalyst" 2. Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje Zlecenia w zakresie Instrumentów Finansowych, których wykonanie następuje na zagranicznych rynkach finansowych, zgodnie z warunkami określonymi przez DB Securities Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje Zlecenia Klientów wyłącznie do DB Securities S.A. 2. Wszystkie zlecenia przyjmowane przez Biuro Maklerskie mają charakter Zlecenia DDM. 3. Warunki przyjmowania i przekazywania Zleceń zależą od rodzaju Instrumentu Finansowego, którego Zlecenie dotyczy. Tryb przyjmowania i przekazywania Zlecenia przez Biuro Maklerskie reguluje Umowa PPZ. 5/9

6 4. Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje Zlecenia Klientów postępując w sposób określony w Umowie PPZ przekazując Zlecenie wyłącznie do DB Securities S.A Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje Zlecenia niezwłocznie według kolejności ich przyjmowania. 2. Biuro Maklerskie niezwłocznie informuje Klienta, w sposób przyjęty przez Biuro dla kontaktów z Klientami o wszelkich istotnych okolicznościach, które uniemożliwiają przyjęcie lub przekazanie Zlecenia złożonego przez Klienta. 3. Warunki odmowy przyjęcia Zlecenia lub odmowy przekazania Zlecenia określa Umowa PPZ Przyjmując i przekazując do DB Securities Zlecenie DDM, Biuro Maklerskie nie ma wpływu na koszty związane z wykonaniem Zlecenia, na cenę Instrumentu Finansowego, czas zawarcia transakcji, z zastrzeżeniem 6 ust. 1, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkości Zlecenia oraz jakiekolwiek inne aspekty, mające wpływ na wykonanie Zlecenia przez podmiot wykonujący Zlecenie. 2. Zasady działania DB Securities S.A. w najlepiej pojętym interesie Klienta, w zakresie wystawiania Zlecenia brokerskiego lub Zleceń brokerskich na podstawie Zlecenia DDM przyjętego i przekazanego przez Biuro Maklerskie, są uregulowane w odrębnej polityce DB Securities S.A. 8a 1. Biuro Maklerskie może przyjąć i przekazać Zlecenie Klienta łącznie ze zleceniami innych Klientów. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Biuro Maklerskie zapewnia, że: a) połączenie Zleceń nie działa na niekorzyść tych Klientów; b) Klient został uprzednio poinformowany o takim sposobie realizacji Zlecenia, oraz c) Biuro Maklerskie, przyjmując i przekazując Zlecenia Klienta łącznie ze Zleceniami innych Klientów, działa zgodnie z zasadami alokacji, określonymi w ust W przypadku częściowego przyjęcia i przekazania połączonego Zlecenia, Biuro Maklerskie dokonuje alokacji Zlecenia w taki sposób, aby zlecenie Klienta było wykonane w całości. w przypadku, gdy połączone zlecenie zostało przyjęte i przekazane w części uniemożliwiającej wykonanie Zlecenia klienta w całości, Biuro Maklerskie dokonuje alokacji wyłącznie na rzecz Klienta. 9 W celu ochrony interesu Klienta, w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, konieczne może być odejście od zasad przyjmowania i przekazywania Zleceń wskazanych w niniejszej Polityce lub w wytycznych podanych przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o każdym przypadku takiego odstąpienia, oraz o konsekwencjach wynikających z takiego odstąpienia. B. TRANSAKCJE NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W OFERCIE PUBLICZNEJ Biuro Maklerskie przyjmuje zapisy na nabycie Instrumentów Finansowych w ustalonych okresach subskrypcji, w oparciu o umowy, które Biuro Maklerskie lub Bank zawarły z emitentem Instrumentów Finansowych. 2. Zapisy są przyjmowane w punktach przyjmowania zleceń wskazanych na Stronie Internetowej. 6/9

7 3. Działanie Biura Maklerskiego w najlepiej pojętym interesie Klienta w zakresie przyjmowania zapisów na nabycie Instrumentów Finansowych polega na przekazaniu niezbędnych informacji Klientowi o danej emisji i warunkach subskrypcji oraz realizacji czynności związanych z subskrypcją zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach emisyjnych Instrumentu Finansowego będącego przedmiotem transakcji. 4. Biuro Maklerskie umożliwia Klientowi złożenie, modyfikację lub anulowanie Zlecenia zgodnie z postanowieniami warunków subskrypcji 5. Przyjęcie zapisu nie jest jednoznaczne z realizacją transakcji. C. ZARZĄDZANIE PORTFELEM Biuro Maklerskie dokonuje zarządza portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych, działając w imieniu Klienta i na jego rachunek zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta. 2. Decyzje zarządzających portfelem podejmowane są w oparciu o strategię inwestycyjną zaakceptowaną przez Klienta. 3. Rodzaj Instrumentów Finansowych, w które upoważniony przez Biuro Maklerskie zarządzający portfelem Klienta może inwestować, określa Umowa o Zarządzanie Portfelem. 4. Zarządzający portfelem przekazuje Zlecenia do DB Securities S.A., zgodnie z zasadami i trybem określonym w Umowie o Zarządzanie Portfelem Podejmując decyzje inwestycyjne, zarządzający portfelem Klienta kieruje się następującymi czynnikami: a) ceną Instrumentu Finansowego, b) kosztami związanymi z wykonaniem Zlecenia, c) czasem zawarcia transakcji, d) prawdopodobieństwem zawarcia transakcji oraz jej rozliczeniem, e) wielkością Zlecenia, f) innymi aspektami, mającymi wpływ na wykonanie Zlecenia przez podmiot wykonujący Zlecenie. 2. Priorytetowymi czynnikami, posiadającymi decydującą wagę w zakresie decyzji inwestycyjnej, są jednocześnie: a) łączny wynik ceny Instrumentu Finansowego i kosztu związanego z wykonaniem Zlecenia, b) wysoki poziom prawdopodobieństwa zawarcia transakcji i jej rozliczenia w opinii zarządzającego portfelem. 3. Pozostałe czynniki wymienione w ust. 1 analizowane są w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, w celu oceny ich zgodności ze strategią inwestycyjną uzgodnioną z Klientem. 4. Biuro Maklerskie, w dążeniu do uzyskania korzystniejszej ceny Instrumentu Finansowego może łączyć Zlecenia, na zasadach opisanych w 12. 7/9

8 13 1. Biuro Maklerskie zastrzega sobie możliwość łączenia Zleceń Klientów w przypadku, gdy agregacja Zleceń zwiększa szansę na: a) uzyskanie korzystnych warunków ich realizacji, b) szybsze rozliczenie transakcji. 2. Łączenie Zleceń, o którym mowa w ust. 1, następuje wyłącznie w sytuacji, gdy w ocenie Biura Maklerskiego istnieje małe prawdopodobieństwo, aby agregacja działała na niekorzyść Klienta, w szczególności poprzez: a) niezrealizowanie całego wolumenu określonego w Zleceniu, b) pogorszenie warunków cenowych realizacji Zlecenia. 3. Biuro Maklerskie dokonuje łączenia Zleceń z zastrzeżeniem, że: a) w sytuacji, w której Zlecenie zostanie wykonane w ramach jednego limitu ceny, rozliczenie nastąpi proporcjonalnie dla każdego portfela, b) w sytuacji, w której Zlecenie zostanie wykonane w ramach różnych limitów ceny, rozliczenie nastąpi proporcjonalnie dla każdego portfela w ramach poszczególnych limitów cen. 4. W przypadku, gdy w ramach usługi zarządzania portfelem zostanie wystawione jedno Zlecenie na rzecz więcej niż jednego Klienta, Biuro Maklerskie zobowiązuje się do końca dnia, w którym zostanie wykonane Zlecenie określić liczbę instrumentów Finansowych kupowanych lub sprzedawanych dla poszczególnych Klientów. 5. OTRZYMYWANIE ZGODY KLIENTA NA STOSOWANIE POLITYKI Klient potwierdza otrzymanie informacji o stosowanej przez Biuro Maklerskie Polityce i wyraża zgodę na jej stosowanie. 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 musi być wyraźnie potwierdzona w formie: a) pisemnej, poprzez złożenie podpisu Klienta na Pakiecie startowym MiFID, odpowiedniej umowie dotyczącej Usług Inwestycyjnych, b) elektronicznej w sposób uzgodniony z Biurem Maklerskim, c) telefonicznie, gdy istnieje możliwość archiwizacji zapisu rozmowy. 6. WYKAZANIE DZIAŁANIA ZGODNIE Z POLITYKĄ 15 Klient może zwrócić się do Biura Maklerskiego z pisemną prośbą o udzielenie informacji, w jaki sposób Biuro Maklerskie wywiązało się z zobowiązania działania zgodnie z niniejszą Polityką. 7. TRYB PRZEKAZYWANIA KLIENTOM INFORMACJI O POLITYCE Biuro Maklerskie informuje Klienta o Polityce za pomocą ustalonego z nim podstawowego środka komunikacji, określonego w odpowiedniej umowie, na podstawie której Klient korzysta z Usług Inwestycyjnych. 2. Informacja o Polityce jest również dostępna dla potencjalnych Klientów Biura Maklerskiego, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej. 8/9

9 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W celu zbadania adekwatności i skuteczności stosowania Polityki Biuro Maklerskie dokonuje: a) przeglądu stosowania Polityki w trybie corocznym, licząc od dnia wejścia w życie Polityki, b) aktualizacji zapisów Polityki, jeżeli na podstawie przeprowadzanego przeglądu, o którym mowa w pkt. a) została rozpoznana potrzeba wprowadzenia zmian. 2. Biuro Maklerskie informuje Klienta o każdej istotnej zmianie Polityki, która trwale wpływa na zdolność Biura Maklerskiego do działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Zmiany Polityki przekazywane są za pomocą ustalonego z Klientem podstawowego środka komunikacji oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej. Tytuł dokumentu: Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Biura Maklerskiego Polska S.A. Tytuł dokumentu w języku angielskim: Klasyfikacja: Numer wersji: Poziom 3: Polityki Lokalne 1.0.; sygn. P/2010/05/03 Data wprowadzenia: Czerwiec 2010 Właściciel Dokumentu (Portfolio Owner): Autor dokumentu: Osoba(y) zatwierdzająca(e) dokument: Paweł Trzaska Marta Jedlińska Zarząd Polska S.A. Kontakt w sprawie Dokumentu: Paweł Trzaska / Grzegorz Więch Zastosowanie geograficzne: Polska Przeznaczenie funkcjonalne: Data Ostatniego Przeglądu: Sierpień 2012 Data Kolejnego Przeglądu: Sierpień 2013 Język(i): polski Tłumaczenie: Wymogi prawne lub regulacyjne: Nie Tak 9/9

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Polityka ) Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 79 /2013 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zakres regulacji

1. Definicje. 2. Zakres regulacji POLITYKA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ORAZ SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ W RAMACH USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-07 Do druku nr 64-A Warszawa,11 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution )

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution ) Nazwa procedury: Zbiór Procedur: Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution ) Zbiór Procedur Inwestycyjnych Wersja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. 1. W niniejszym Regulaminie terminy poniższe rozumieć należy jako: a) Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo