Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna"

Transkrypt

1 Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Domu Inwestycyjnym Investors S.A. Strona 1 z 16

2 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel: Zatwierdzający: Kategoria: Przeznaczenie funkcjonalne: Data zatwierdzenia ostatniej wersji: Data ostatniego przeglądu: Data kolejnego przeglądu: 24 listopada 2010 roku 24 listopada 2010 roku 24 listopada 2010 roku Dział Prawny, Departament Sprzedaży Zarząd DI Investors S.A. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna Wszyscy pracownicy DI Investors S.A. 7 września 2012 roku 12 września 2011 roku Wersja: 1.0, 2.0, 3.0 Akty powiązane: Historia zmian 12 września 2011 roku, 7 września 2012 roku Strona 2 z 16

3 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 204, poz.1577) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. z 2009 roku, Nr 204, poz z późn. zm.) zarządza się co następuje: 1. Niniejsza Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Domu Inwestycyjnym Investors S.A. określa: 1) zasady klasyfikowania Klientów DI Investors S.A. do poszczególnych kategorii; 2) zasad zróżnicowanego udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów w związku z wykonywaną przez DI Investors S.A. działalnością maklerską; 3) zasady oceny odpowiedniości dla Klientów działalności maklerskiej wykonywanej przez DI Investors S.A. 2. Definicje i skróty użyte w niniejszej Polityce oznaczają: 1) Ustawa ustawa z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku, nr 211, poz z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2009 roku, nr 204, poz. 1577); 3) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rzecz DI Investors S.A. świadczy Usługę inwestycyjną, 4) Usługa inwestycyjna wykonywanie przez DI Investors S.A. na rzecz Klienta czynności wskazanych w art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy; 5) Instrumenty finansowe instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy, tj.: 1) papiery wartościowe, 2) niebędące papierami wartościowymi: a) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, b) instrumenty rynku pieniężnego, c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, Strona 3 z 16

4 e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, f) niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę i które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, h) kontrakty na różnicę, i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych; 6) Dyrektywa MiFID I Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych; 7) Dyrektywa MiFID II Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzająca środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy, 8) DI Investors S.A. Dom Inwestycyjny Investors Spółka Akcyjna, 9) Polityka niniejsza Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Domu Inwestycyjnym Investors S.A. 3. Klienci, na rzecz których DI Investors S.A. świadczy Usługi inwestycyjne, kwalifikowani są do następujących kategorii: 1) Klientów detalicznych, 2) Klientów profesjonalnych, 3) Uprawnionych kontrahentów DI Investors S.A. przeprowadza klasyfikację Klientów przed zawarciem umowy o świadczenie Usług inwestycyjnych. 2. Jako Klienci profesjonalni zostaną zaklasyfikowani Klienci będący: 1) bankiem; 2) firmą inwestycyjną; 3) zakładem ubezpieczeń; 4) funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych; 5) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym; 6) towarowym domem maklerskim; Strona 4 z 16

5 7) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek, transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków; 8) inną niż wskazana w punkcie 1 7 instytucją finansową; 9) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazani powyżej, prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym; 10) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej; 11) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej euro, c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, 12) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, 13) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 14) podmiotem innym niż wskazane powyżej, który na swój wniosek został przez DI Investors S.A. uznany za Klienta profesjonalnego. 3. Do kategorii Uprawnionych kontrahentów DI Investors S.A. zalicza Klientów profesjonalnych, o których mowa w punkcie 1 10 oraz powyżej, z którymi DI Investors S.A. zawiera transakcje lub którzy pośredniczą przy zawieraniu transakcji w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek. DI Investors S.A. może zaliczyć do kategorii Uprawnionych kontrahentów Klienta profesjonalnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, lub jednostkę administracji samorządowej, wyłącznie pod warunkiem udzielenia przez te podmioty zgody na piśmie. 4. Do kategorii Klientów detalicznych DI Investors S.A. zalicza Klientów będących osobami fizycznymi oraz przedsiębiorców niespełniających kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 11. DI Investors S.A. może także uznać klienta profesjonalnego za klienta detalicznego pomimo braku takiego żądania. 5. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług inwestycyjnych DI Investors S.A. informuje Klienta o przyznanej kategorii, poziomie ochrony danej kategorii Klientów oraz możliwości wystąpienia z wnioskiem o zmianę klasyfikacji. Oświadczenia DI Investors S.A. i Klienta odnośnie zadośćuczynieniu przez DI Investors S.A. obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zamieszcza się w umowie o świadczenie Usługi inwestycyjnej. Strona 5 z 16

6 5. Nadana Klientowi kategoria może być zmieniona w wyniku: 1) wystąpienia Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii, 2) zmiany kategorii przez DI Investors S.A. w wyniku okresowej weryfikacji klasyfikacji Klientów Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do DI Investors S.A. o zmianę kategorii przyznanej mu przez DI Investors S.A. 2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę kategorii, która skutkuje podwyższeniem poziomu ochrony, tj. zmianą kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego lub z Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego albo Klienta detalicznego, zmiana następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez DI Investors S.A. przedmiotowego wniosku. 3. W przypadku, gdy Klient detaliczny występuje z wnioskiem o przyznanie mu kategorii Klienta profesjonalnego, zobowiązany jest do oświadczenia, czy spełnia następujące kryteria: 1) Klient zawierał transakcje odrębnie w zakresie wszystkich dostępnych instrumentów finansowych w ramach świadczonych mu przez DI Investors S.A. Usług inwestycyjnych o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej dziesięć transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów, 2) wartość portfela instrumentów finansowych Klienta (łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład) wynosi co najmniej równowartość w złotych euro, 3) Klient, będący osobą fizyczną, pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub Usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez DI Investors S.A. na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. 4. DI Investors S.A. może uzależnić rozpatrzenie wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego od dostarczenia do DI Investors S.A. dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w ust. 3 pkt Każdorazowo po rozpatrzeniu wniosku o zmianę przypisanej Klientowi kategorii, DI Investors S.A. powiadamia Klienta o swojej decyzji w formie pisemnej. 6. W przypadku uwzględnienia wniosku Klienta, DI Investors S.A. informuje o poziomie ochrony przyznawanej przez DI Investors S.A. dla danej kategorii Klientów. 7. Klient zobowiązany jest do przekazywania DI Investors S.A. informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta jako Klienta profesjonalnego albo Uprawnionego kontrahenta Klient detaliczny objęty jest najwyższym poziomem ochrony w zakresie świadczonych przez DI Investors S.A. Usług inwestycyjnych. 2. Stosowane przez DI Investors S.A. wobec Klienta detalicznego środki ochrony obejmują: 1) informowanie Klienta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz informowanie przy użyciu trwałego nośnika o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej Usługi inwestycyjnej na rzecz Klienta; 2) dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o: a) DI Investors S.A., b) Usługach inwestycyjnych świadczonych na rzecz Klientów, c) kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem Usług inwestycyjnych, Strona 6 z 16

7 d) instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej Usługi inwestycyjnej wraz z ryzykami powiązanymi z tymi instrumentami; 3) przeprowadzanie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do: a) Usług inwestycyjnych, które mają być świadczone na rzecz Klienta lub b) inwestowania w instrumenty finansowe w ramach świadczonych przez DI Investors S.A. Usług inwestycyjnych; 4) weryfikowanie celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta na potrzeby świadczenia przez DI Investors S.A. Usług inwestycyjnych; 5) wdrożenie odpowiednich zasad postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez DI Investors S.A. 3. Obowiązki określone w ust. 2 pkt 1 DI Investors S.A. wykonuje poprzez dostarczenie, za pokwitowaniem, Klientowi detalicznemu lub potencjalnemu Klientowi detalicznemu Polityki zarządzania konfliktami interesów przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. oraz poprzez zamieszczenie w umowie o świadczenie Usług inwestycyjnych stosownych oświadczeń DI Investors S.A. w przedmiocie zidentyfikowanych konfliktów interesów, powstających w związku z zawarciem lub wykonaniem tejże umowy oraz sposobu zarządzania tymi ryzykami. 4. Obowiązki określone w ust. 2 pkt 2 DI Investors S.A. wykonuje poprzez dostarczenie Klientowi detalicznemu lub potencjalnemu Klientowi detalicznemu, za pokwitowaniem, (i) Informacji o Domu Inwestycyjnym Investors S.A. stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki, (ii) regulaminu świadczenia danej Usługi inwestycyjnej wraz ze stosownym cennikiem jeżeli jest stosowany w odniesieniu do tej Usługi inwestycyjnej, (iii) dostarczeniu Klientowi detalicznemu lub potencjalnemu Klientowi detalicznemu co najmniej jednego egzemplarza umowy o świadczenie Usługi inwestycyjnej oraz (iv) sporządzonej na trwałym nośniku informacji o instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej Usługi inwestycyjnej wraz z ryzykami powiązanymi z tymi instrumentami. 5. Obowiązki określone w ust. 2 pkt 3 5 DI Investors S.A. wykonuje poprzez przeprowadzenie Ankiety informacji o Kliencie stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki ( Ankieta ). DI Investors S.A. informuje Klienta detalicznego lub potencjalnego Klienta detalicznego, że na skutek nieudzielania odpowiedzi na pytania zamieszczone w Ankiecie DI Investors S.A. nie będzie w stanie dokonać stosownej oceny odpowiedniości danej Usługi inwestycyjnej dla Klienta detalicznego. DI Investors S.A. informuje Klienta detalicznego lub potencjalnego Klienta detalicznego, za pomocą trwałego nośnika informacji i za pokwitowaniem, że w wyniku przeprowadzonej Ankiety stwierdzono, iż dana Usługa inwestycyjna jest nieodpowiednia. W takiej sytuacji DI Investors S.A. może przystąpić do zawarcia i wykonania umowy o daną Usługę inwestycyjną jedynie na wyraźne żądanie Klienta detalicznego lub potencjalnego Klienta detalicznego zgłoszone w formie pisemnej Klient profesjonalny jest objęty niższym poziomem ochrony niż Klient detaliczny. 2. Stosowane przez DI Investors S.A. wobec Klienta profesjonalnego środki ochrony obejmują: 1) informowanie Klienta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz informowanie przy użyciu trwałego nośnika o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej Usługi inwestycyjnej na rzecz Klienta; 2) dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o: a) DI Investors S.A., b) Usługach inwestycyjnych świadczonych na rzecz Klientów, c) kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem Usług inwestycyjnych, Strona 7 z 16

8 d) instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej Usługi inwestycyjnej wraz z ryzykami powiązanymi z tymi instrumentami; 3) przeprowadzenie na prośbę Klienta oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do: a) Usług inwestycyjnych, które mają być świadczone na rzecz Klienta lub b) inwestowania w instrumenty finansowe w ramach świadczonych przez DI Investors S.A. Usług inwestycyjnych; 4) weryfikowanie celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta na potrzeby świadczenia przez DI Investors S.A. Usług inwestycyjnych; 5) wdrożenie odpowiednich zasad postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez DI Investors S.A. 3. Do wykonywania obowiązków DI Investors S.A. określonych w ust. 2 przepisy 7 ust. 3 5 stosuje się odpowiednio Klient profesjonalny, o którym mowa w 4 ust. 2 pkt 1 10 oraz 12 13, z którym DI Investors S.A., w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, jest Uprawnionym kontrahentem, objętym najniższym poziomem ochrony. 2. DI Investors S.A. informuje Uprawnionego kontrahenta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz przy użyciu trwałego nośnika informuje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej Usługi inwestycyjnej na rzecz Klienta. Przepis 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio W przypadkach określonych w regulaminach, na podstawie których świadczone są poszczególne Usługi inwestycyjne, DI Investors S.A. może traktować wszystkich Klientów w sposób jednolity jako Klientów detalicznych i z uwagi na powyższe stosować identyczne środki ochrony dla wszystkich Klientów. 2. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług inwestycyjnych DI Investors S.A. przekazuje, za pokwitowaniem, Klientowi lub potencjalnemu Klientowi Politykę. 3. DI Investors S.A. zamieszcza aktualny tekst Polityki na swojej stronie internetowej. 4. DI Investors S.A. dokonuje corocznych przeglądów Polityki. 5. Dział Prawny na bieżąco monitoruje adekwatność informacji zawartych w Załączniku numer 1. Zmiana załącznika w celu dostosowania go do zmian stanu faktycznego lub zmian prawnych nie wymaga zmiany niniejszej Polityki. Strona 8 z 16

9 Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 INFORMACJA O DOMU INWESTYCYJNYM INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA Dom Inwestycyjny Investors S.A. ul. Mokotowska Warszawa Załącznik do umowy INFORMACJE DOTYCZĄCE DI INVESORS S.A. Nazwa firmy inwestycyjnej Dom Inwestycyjny Investors Spółka Akcyjna Skrót nazwy DI Investors S.A. ul. Mokotowska 1, Warszawa tel Siedziba i adres fax adres Internet: KRS Nr KRS i oznaczenie sądu Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział rejestrowego Gospodarczy Nr NIP NIP Nr REGON REGON Kapitał zakładowy i kapitał Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi wpłacony zł. Język dokumentacji i korespondencji pomiędzy polski Klientem a DI Investors S.A. Sposoby wskazane w Umowie lub w regulaminie: 1) osobiście w siedzibie DI Investors S.A. 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, 3) telefon, Sposób komunikowania się 4) za pośrednictwem poczty Klienta z DI Investors S.A. Poczta polecona na adres: ul. Mokotowska 1, Warszawa 5) oraz inne zdalne kanały komunikacji udostępnione przez DI Investors S.A. Strona 9 z 16

10 Organ nadzoru, który udzielił firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej Ochrona aktywów DI Investors S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/89/I/76/1/MR/2007/35/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Plac Powstańców Warszawy Warszawa Aktywa klientów są zdeponowane na rachunkach prowadzonych przez banki, instytucje kredytowe oraz firmy inwestycyjne na zasadach określonych w wydanych przez nie regulacjach. DI Investors S.A. jest uczestnikiem obowiązkowego Systemu Rekompensat, utworzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu gromadzenia środków na wypłaty rekompensat inwestorom. DI Investors S.A. deponuje środki pieniężne powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem usług maklerskich w sposób umożliwiający wyodrębnienie tych środków pieniężnych od własnych środków DI Investors S.A. oraz ustalenie wysokości roszczeń klientów o zwrot tych środków pieniężnych. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko DI Investors S.A. środki pieniężne powierzone przez klientów DI Investors S.A. w związku ze świadczeniem przez nią usług maklerskich nie podlegają zajęciu. W razie ogłoszenia upadłości DI Investors S.A. firmy inwestycyjnej środki pieniężne powierzone przez klientów DI Investors S.A. w związku ze świadczeniem przez nią usług maklerskich podlegają wyłączeniu z masy upadłości firmy. Powyższe zapisy nie naruszają przepisów gwarantujących rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji. DI Investors S.A. nie wykorzystuje na własny rachunek środków pieniężnych powierzonych przez klientów w związku ze świadczeniem przez DI Investors S.A. usług maklerskich. Strona 10 z 16

11 Zakres i zasady świadczenia usług przez DI Investors S.A. Informacje dotyczące usługi Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji Działalność maklerska świadczona przez DI Investors S.A. to wykonywanie czynności polegających na: 1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 2. wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie; 3. zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 4. oferowaniu instrumentów finansowych; 5. przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych; 6. doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; 7. doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw; 8. sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia usług maklerskich oraz procesu realizacji poszczególnej usługi zawarte są w Umowie oraz w regulaminach obowiązujących w DI Investors S.A. Reklamacje dotyczące jakości świadczenia przez DII usług w zakresie instrumentów finansowych Klienci mogą składać bezpośrednio w DI Investors S.A. lub przesyłać na adres DI Investors S.A. Skargi i wnioski należy składać w formie pisemnej do DI Investors S.A. Do skargi powinny być dołączone kopie dokumentów, których skarga dotyczy. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania skargi, DI Investors S.A. przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz przesyła Klientowi odpowiedź w formie pisemnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających dokonania dodatkowych czynności zmierzających do prawidłowego rozpatrzenia skargi, termin ten może ulec przedłużeniu. W takim przypadku DI informuje Klienta o nowym terminie rozpatrzenia skargi. DI Investors S.A. informuje Klienta pisemnie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Strona 11 z 16

12 Informacje o raportach dotyczących świadczenia usługi maklerskiej Konflikt interesów Koszty i opłaty DI Investors S.A. informuje klienta o świadczeniu usługi maklerskiej na zasadach określonych w Umowie Sposoby składania dyspozycji Klienci mogą składać dyspozycje: 1) osobiście w siedzibie DI Investors S.A., 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, 3) telefon, 4) za pośrednictwem poczty, 5) oraz inne zdalne kanały komunikacji udostępnione przez DI Investors S.A. W związku ze świadczeniem usługi, potencjalnie może powstać konflikt interesów w rozumieniu Rozporządzenia. W celu zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów DI Investors S.A. podjął następujące działania: 1) posiada strukturę organizacyjną zapewniającą wydzielenie stref poufności, 2) posiada regulacje wewnętrzne zapewniające ochronę informacji poufnych lub informacji objętych tajemnicą zawodową, 3) posiada regulacje wewnętrzne określające zasady inwestowania na własny rachunek przez pracowników oraz osób wchodzących w skład organów DI Investors S.A. W przypadku potencjalnego powstania konfliktu interesów, DI Investors S.A. stosuje następujące zasady: 1) zasada ujawniania konfliktów interesów; 2) zasada pierwszeństwa interesów Klienta nad interesem DI Investors S.A. oraz interesem pracowników DI Investors S.A. Przed podpisaniem Umowy oraz w trakcie jej obowiązywania DI Investors S.A. informuje Klienta o potencjalnych konfliktach interesów na zasadach określonych w Regulaminie. W chwili podpisania umowy o świadczenie usług maklerskich na rzecz Klienta, DI Investors S.A. udostępnia szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania DI Investors S.A. w przypadku powstania konfliktu interesów opisane w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. Za świadczone usługi inwestycyjne, DI Investors S.A. pobiera od Klientów opłaty i prowizje zgodnie z odpowiednim Cennikiem, na zasadach określonych w Cenniku, umowie o świadczenie danej usługi inwestycyjnej lub regulaminie świadczenia danej usługi inwestycyjnej. Koszty i opłaty związane ze świadczeniem danej usługi maklerskiej określone są szczegółowo w Umowie z Klientem dotyczącej tej usługi. Strona 12 z 16

13 Załącznik nr 2 ANKIETA INFORMACJI O KLIENCIE KORZYSTAJĄCYM Z USŁUG MAKLERSKICH Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 204, poz. 1577), Dom Inwestycyjny Investors S.A. zwraca sie o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta. Rodzaj informacji Odpowiedź (Prosimy o wskazanie odpowiedzi lub o zaznaczenie odpowiedzi najbardziej zbliżonej do sytuacji faktycznej) 1. DANE OSOBOWE 1.1 Imię nazwisko / Firma / Nazwa WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 1.2 PESEL / Nr KRS 1.3 Dane dokumentu tożsamości (dotyczy osób fizycznych) 2.1 Wykształcenie (dotyczy osób fizycznych) 2.2 Branża, w której Klient pracuje lub wykonuje swoją działalność... rodzaj... seria i numer... data wystawienia... podstawowe średnie wyższe ekonomiczne wyższe prawnicze wyższe inne bankowość / finanse / rynek kapitałowy inna branża Strona 13 z 16

14 3. SYTUACJA FINANSOWA I ZAWODOWA 4. WIEDZA I DOŚWIADCZENI E W ZAKRESIE INWESTOWANIA gospodarczą 3.1 Zawód (dotyczy osób fizycznych) 3.2 Wysokość stałych dochodów brutto (w PLN/miesięcznie) (dotyczy osób fizycznych) 4.1 Posiadana wiedza w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe oraz osobiste doświadczenie w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe Kadra kierownicza Specjalista w branży: bankowość / finanse / rynek kapitałowy Przedsiębiorca będący osobą fizyczną Pracownik (urzędnik) administracji publicznej Pracownik fizyczny Emeryt / rencista Inny zawód Bezrobotny mniej niż PLN PLN powyżej PLN brak wiedzy w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe oraz brak jakiegokolwiek doświadczenia w inwestowaniu w instrumenty finansowe przeciętna wiedza o inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz niewielkie doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe szeroka i gruntowna wiedza o inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz duże doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe Strona 14 z 16

15 4.2 Wskazanie źródeł, z których Klient pozyskuje wiedzę w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe (wybór może być wielokrotny) 4.3 Typy usług, transakcji oraz instrumentów finansowych, które są znane Klientowi (wybór może być wielokrotny) 4.4 Rodzaj usług maklerskich, transakcji i instrumentów finansowych, które są znane Klientowi (wybór może być wielokrotny) 4.5 Typy usług finansowych, z jakich Klient posiadane wykształcenie (np. ekonomiczne / prawnicze) prywatne zainteresowania (telewizja, prasa, Internet) praktyka w lokowaniu własnych oszczędności wykonywany zawód informacje przekazane przez doradcę inwestycyjnego nie posiadam wiedzy w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe żadne jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte obligacje akcje kontrakty terminowe opcje CFD przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych doradztwo inwestycyjne oferowanie instrumentów finansowych zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią inne usługi finansowe bez doradztwa inwestycyjnego doradztwo inwestycyjne / zarządzanie Strona 15 z 16

16 korzystał w przeszłości (wybór może być wielokrotny) 4.6 Częstotliwość transakcji instrumentami finansowymi 4.7 Okres dokonywania transakcji instrumentami finansowymi portfelem żadne z wymienionych 0 transakcji rocznie 1-10 transakcji rocznie transakcji rocznie ponad 100 transakcji rocznie krócej niż rok od roku do 5 lat dłużej niż 5 lat Oświadczam, że: przyjmuję do wiadomości, iż odmowa wypełnienia niniejszej Ankiety lub nie udzielenie przeze mnie odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania może uniemożliwić DI Investors S.A. dokonanie stosownej oceny czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla Klienta odpowiednie, potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Jednocześnie oświadczam, że wszyscy pracownicy i współpracownicy Klienta uczestniczący w wykonaniu umowy będą do tego upoważnieni, a ich doświadczenie i wiedza będą zgodne ze wskazanymi w ankiecie powyżej, otrzymałem/otrzymałam informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy, zapoznałem/zapoznałam się z poniższymi dokumentami dostępnymi na stronie o Polityką klasyfikacji Klientów, zasadami udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasadami oceny odpowiedniości dla świadczonych usług w Domu Inwestycyjnym Investors S.A., o Informacją o Domu Inwestycyjnym Investors S.A., o regulaminem świadczenia danej Usługi inwestycyjnej wraz ze stosownym cennikiem jeżeli jest stosowany w odniesieniu do tej Usługi inwestycyjnej, o charakterystyką instrumentów finansowych oferowanych w ramach świadczonej Usługi inwestycyjnej wraz z ryzykami powiązanymi z tymi instrumentami. zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługą,... Miejscowość, data, podpis Klienta Strona 16 z 16

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem niniejszego Regulaminu jest opisanie zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta.

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta. KWESTIONARIUSZ MIFID Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta Numer umowy 1. Przepisy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wymagają od spółki

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów/usług dotyczy MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Polityka ) Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 79 /2013 z

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA MIFID TEST ODPOWIEDNIOŚCI ORAZ STOSOWNOŚCI

DYREKTYWA MIFID TEST ODPOWIEDNIOŚCI ORAZ STOSOWNOŚCI DYREKTYWA MIFID TEST ODPOWIEDNIOŚCI ORAZ STOSOWNOŚCI Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000249524,

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 94 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Dz.U. 2014 poz. 94 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2014 poz. 94 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 878 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa..., dnia... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy rynku kapitałowego

Uczestnicy rynku kapitałowego Uczestnicy rynku kapitałowego Klasyfikacja uczestników rynku kapitałowego Firmy inwestycyjne Agenci firm inwestycyjnych Banki powiernicze Kluby inwestorów Maklerzy i doradcy inwestycyjni Inwestorzy Emitenci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 183 poz USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 183 poz USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/175 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2010 Nr 211, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. MiFID Broszura Informacyjna dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Spis treści MiFID - informacje ogólne 04 MiFID - definicja i cel 05 Korzyści dla Klienta wynikające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej maj 2010 Wstęp Niniejsza Broszura

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA Informacje dotyczące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ 1. NAZWA FIRMY INWESTYCYJNEJ: Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna 2. DANE POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z FIRMĄ INWESTYCYJNĄ: Adres siedziby i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Wstęp Niniejsza Broszura jest przeznaczona dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A., w tym Domu Maklerskiego PKO Banku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych Niniejszy Formularz, zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.pl

Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.pl BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH Informacje podstawowe Nazwa i dane kontaktowe Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Adres do korespondencji ul. Postępu

Bardziej szczegółowo