Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A."

Transkrypt

1 Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Polityka ) Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 79 /2013 z dnia 31 lipca 2013 r. Strona 1 z 10

2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne; definicje 1. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Polityka ), określa zasady postępowania BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) w celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, w związku ze świadczeniem przez Towarzystwo usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 2. Ilekroć w Polityce jest mowa o: 1) Kliencie rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowość prawnej, zarówno rezydenta, jak i nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, która zawarła z Towarzystwem umowę o świadczenie usługi w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub która jest zainteresowana świadczeniem na jej rzecz usługi, albo na rzecz której ta usługa jest świadczona, 2) Kliencie detalicznym - rozumie się przez to Klienta niebędącego Klientem profesjonalnym, albo będącego Klientem profesjonalnym, którego Towarzystwo traktuje, świadcząc na jego rzecz Usługi, jak Klienta detalicznego; 3) Kliencie profesjonalnym rozumie się przez to podmiot klienta posiadającego doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest: a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym i instytucją kredytową, b) firmą inwestycyjną, c) krajowym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem ubezpieczeń, lub krajowym zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66, z późn. zm.), prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) funduszem inwestycyjnym, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, funduszem zagranicznym, spółką zarządzającą lub inną instytucją wspólnego inwestowania, e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.), f) towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.), g) podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, h) instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a g, i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a h, prowadzącym działalność regulowaną działalność na rynku finansowym, Strona 2 z 10

3 j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a i, k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: - suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, - osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej równowartość w złotych euro, - kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych euro, l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a m, który na swój wniosek został przez Towarzystwo uznany za klienta profesjonalnego na podstawie 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 538), 4) Miejscu wykonania rozumie się przez to podmiot wykonujący Zlecenie przekazane przez Towarzystwo w ramach wykonywania usługi Zarządzania portfelami instrumentów finansowych; 5) Rozporządzeniu rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 538); 6) Towarzystwie - rozumie się przez to BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie; 7) Umowie rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Towarzystwem a Klientem, na podstawie której Towarzystwo świadczy na rzecz Klienta usługę Zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;; 8) Ustawie o Funduszach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.1546 z późn. zm.); Strona 3 z 10

4 9) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.); 10) Zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych - rozumie się przez to zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w rozumieniu 57 ust. 1 Rozporządzenia; 11) Zleceniu rozumie się przez to zlecenie lub dyspozycja nabycia lub zbycia instrumentów finansowych składana przez Towarzystwo na rzecz Klienta w ramach uzgodnionej strategii inwestycyjnej.. 3. Polityka jest regulacją, o której mowa w 59 ust. 1 Rozporządzenia. Artykuł 2 Cel Polityki 1. Wprowadzając Politykę Towarzystwo ma na celu w szczególności: 1) zapewnienie realizacji najlepiej pojętego interesu Klientów w zakresie transakcji dokonywanych na ich rzecz w ramach Zarządzania portfelami instrumentów finansowych; 2) zapewnienie profesjonalnych standardów jakości usług, wpływających na wzrost zadowolenia i zaufania Klientów; 3) zapewnienie przewagi konkurencyjnej Towarzystwa na rynku instrumentów finansowych. 2. Polityka dotyczy składania Zleceń przez Towarzystwo za pośrednictwem Miejsc wykonania, w tym podmiotów, z którymi Towarzystwo bezpośrednio zawiera transakcje na rynku międzybankowym (dalej: zawieranie transakcji na rynku międzybankowym ). 3. Jako działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta, Towarzystwo uznaje podjęcie kroków, pozwalających na osiągnięcie możliwie najlepszego wyniku dla Klientów, w ramach realizacji Zleceń. 4. Obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie Klienta nie należy traktować jako zobowiązania Towarzystwa do uwzględniania w polityce działania wszystkich dostępnych Miejsc wykonania. 5. Wykaz Miejsc wykonania, w tym listę podmiotów, z którymi Towarzystwo bezpośrednio zawiera transakcje na rynku międzybankowym, wg stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Zmiany załącznika nr 1 dokonywane są poprzez ogłoszenie aktualnej treści załącznika na stronie internetowej Towarzystwa zastrzeżeniem art. 6 ust. 4 i nie stanowią zmiany niniejszej Polityki. 6. Przy dokonywaniu wyboru Miejsca wykonania Zlecenia, Towarzystwo bierze pod uwagę czynniki określone w art Polityka ma zastosowanie do usług Zarządzania portfelami instrumentów finansowych na rzecz Klientów detalicznych i Klientów profesjonalnych. Strona 4 z 10

5 8. Towarzystwo nie zapewnia uzyskania najlepszej możliwej ceny w sytuacji: 1) działania siły wyższej; 2) wystąpienia, z przyczyn niezależnych od Towarzystwa, sytuacji uniemożliwiającej przekazanie Zlecenia do Miejsca wykonania Zlecenia na skutek niedziałania lub niepoprawnego działania środków komunikacji służących do składania Zleceń; 3) wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie lub wykonanie Zlecenia przez Miejsce wykonania Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Miejsca wykonania Zlecenia. 9. Obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klienta nie dotyczy przypadku szczegółowego określenia przez Klienta warunków lub terminu realizacji Zlecenia. Towarzystwo realizuje Zlecenie zgodnie z tymi warunkami i w tym zakresie obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ogranicza się do postępowania zgodnie z Umową lub instrukcja Klienta. 10. Towarzystwo nie gwarantuje uzyskania najlepszej możliwej obiektywnie ceny gdy różnice w obowiązujących cenach i ponoszonych kosztach wykonania zleceń są nieznaczne dla poszczególnych pośredników lub w sytuacji, gdy ocena proponowanych cen transakcji jest utrudniona, np. ze względu na ograniczoną płynność lub gwałtowne zmiany cen na rynku. 11. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 9 i 10, Towarzystwo będzie dążyło do wykonywania Zlecenia na najlepszych warunkach, możliwych do uzyskania w danych okolicznościach. 12. W przypadkach złożenia wniosków, o których mowa w 37 ust. 1 i 39 ust. 1 Rozporządzenia, oraz w przypadku, o którym mowa w 39 ust. 6 Rozporządzenia zasady postępowania określone w 9 Regulaminu określającego sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. stosuje się odpowiednio. Artykuł 3 Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta 1. W celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, Towarzystwo świadcząc usługi Zarządzania portfelem instrumentów finansowych: 1) dąży do wykonania wszystkich zobowiązań wobec Klientów na warunkach odzwierciedlających warunki rynkowe, względnie warunkach odzwierciedlających wycenę instrumentu według stosowanego w Towarzystwie modelu, przy zachowaniu prawa Towarzystwa do wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności i podejmowanego ryzyka; 2) działa profesjonalnie, w szczególności będąc właściwie przygotowanym merytorycznie oraz spełniając wymogi organizacyjne i jakościowe przewidziane przepisami prawa. 2. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta koncentruje się na: Strona 5 z 10

6 1) wyborze właściwych Miejsc wykonania; 2) określenia czynników, branych pod uwagę przy wyborze Miejsca wykonania; 3) opisie względnych wag, jakie przypisywane są poszczególnym czynnikom istotnym przy wyborze Miejsca wykonania zleceń. 3. Towarzystwo realizuje Zlecenia za pośrednictwem Miejsc wykonania. 4. Towarzystwo wybiera Miejsca wykonania kierując się postanowieniami niniejszej Polityki oraz przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia. 5. Towarzystwo, co kwartał, dokonuje oceny Miejsc wykonania pod kątem kształtowania się czynników, które bierze pod uwagę przy wyborze Miejsca wykonania. 6. W oparciu o ocenę, o której mowa w ust. 5, Komitet Inwestycyjny Towarzystwa, w przypadku bardzo niskiej oceny danego Miejsca wykonania, może zarekomendować zaprzestanie z nim współpracy. 7. Z zastrzeżeniem ust. 8-10, w celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, Towarzystwo realizując Zlecenia za pośrednictwem Miejsc wykonania, którymi są firmy inwestycyjne, bierze pod uwagę następujące czynniki oraz przypisane im wagi: 1) doświadczenie i znajomość rynku waga 0,1(A); 2) dostępność możliwości składania różnego rodzaju Zleceń(B) - waga 0,05; 3) prawdopodobieństwo realizacji Zleceń (sprawność operacyjną realizacji transakcji) oraz jego prawidłowego rozliczenia (C) waga 0,15; 4) koszty transakcyjne Zleceń konieczne do poniesienia w związku z jego realizacją (D) waga 0,2; 5) czas realizacji Zleceń (E) waga 0,2; 6) wielkość Zleceń (rozumiana jako możliwość realizacji Zleceń z uwagi na wielkość obrotów generowanych przez Miejsce wykonania) (F) waga 0,05; 7) charakter Zleceń (G) waga 0,05; 8) oferowana cena (H) waga 0,2. Towarzystwo dokonuje wyboru Miejsca wykonania (w ramach firm inwestycyjnych) poprzez nadanie punktacji dla poszczególnych kategorii czynników wymienionych powyżej (od 1 do 10), przy czym w przypadku kosztów transakcji koniecznych do poniesienia w związku z realizacją Zlecenia (D) uwzględnia się stosunek najniższych kosztów oferowanych w Miejscach wykonania do kosztów badanego Miejsca wykonania (wartość obliczana jest na podstawie stawek prowizji określonych w umowach). 8. W celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, Towarzystwo realizując transakcje na rynku międzybankowym dotyczące depozytów zawieranych na dłużej niż 1 dzień bierze pod uwagę następujące czynniki oraz przypisane im wagi: 1) oferowana stawka/oprocentowanie (I) waga 0,6; 2) koszty związane z obsługą transakcji (w tym koszty przelewu) (J) waga 0,2; Strona 6 z 10

7 3) czas zawarcia transakcji (K) waga 0,05; 4) prawdopodobieństwo zawarcia i rozliczenia transakcji (L) waga 0,05; 5) wielkość Zlecenia (M) waga 0,05; 6) charakter Zlecenia (N) waga 0,05. Towarzystwo dokonuje wyboru podmiotu z którym zawierane są depozyty uwzględniając: stosunek stawki oferowanej w danym Miejscu wykonania do najwyższej stawki oferowanej przez podmioty, z którymi Towarzystwo ma możliwość zawarcia depozytów (stawki w skali roku), oraz stosunek najniższych spośród wszystkich badanych kosztów związanych z założeniem oraz ewentualnym zerwaniem depozytu do sumy kosztów związanych z założeniem oraz ewentualnym zerwaniem depozytu w badanym podmiocie. Powyższa zasada jest stosowana przy założeniu identycznych warunków transakcji oraz zrywalności depozytów zawieranych na dłużej niż 1 dzień. 9. W celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, Towarzystwo realizując transakcje dotyczące papierów dłużnych, walut i niewystandardowych instrumentów pochodnych zawieranych na rynku międzybankowym bierze pod uwagę następujące czynniki oraz przypisane im wagi: 1) oferowana cena (O) waga 0,6; 2) koszty związane z obsługą transakcji (w tym koszty rozliczenia) (P) waga 0,05; 3) czas zawarcia transakcji (R) waga 0,1; 4) prawdopodobieństwo zawarcia i rozliczenia transakcji (S) waga 0,15; 5) wielkość Zlecenia (T) waga 0,05; 6) charakter Zlecenia (U) waga 0, Towarzystwo dokonuje wyboru podmiotu realizacji, z którym zawierane są transakcje na rynku międzybankowym (papiery dłużne, waluty, niewystandaryzowane instrumenty pochodne) uwzględniając następujące czynniki: a. w przypadku sprzedaży - stosunek ceny oferowanej przez dany podmiot do ceny najwyższej oferowanej przez inne podmioty, z którymi Towarzystwo ma możliwość zawarcia transakcji na rynku międzybankowych, a w przypadku kupna oznacza stosunek najniższej ceny oferowanej przez podmiot, z którym Towarzystwo ma możliwość transakcji na rynku międzybankowym do ceny oferowanej przez badany podmiot; b. stosunek najniższych spośród wszystkich badanych kosztów związanych z transakcją za pośrednictwem podmiotu realizacji zlecenia na rynku międzybankowym do sumy kosztów związanych z transakcją w badanym podmiocie realizacji zlecenia na rynku międzybankowym ; c. prawdopodobieństwo prawidłowego i terminowego rozliczenia transakcji ustalone na bazie poprzednich doświadczeń Towarzystwa we współpracy z danym podmiotem poprzez nadanie punktacji od 1 do 10 (gdzie 1 jest wynikiem najsłabszym, 10 jest wynikiem najlepszym). Pod uwagę bierze się Strona 7 z 10

8 stosunek liczby punktów uzyskanych przez badany podmiot na rynku międzybankowym do najwyższej liczby punktów uzyskanej w danej kategorii. Powyższe zasady stosuje się przy założeniu identycznych warunków transakcji. 11. Ustala się, iż w ramach działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, Zlecenia mogą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Miejsc wykonania, których wynik badania określonego w ust będzie mieścił się w granicach od 80% do 100% najwyższego z wyników uzyskanych dla Miejsc wykonania, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej Polityce. 12. W przypadku zapisów na akcje nowej emisji zapis jest przeprowadzany za pośrednictwem Miejsca wykonania wskazanym w dokumencie, w oparciu o który przeprowadzana jest emisja. 13. Obowiązek podejmowania wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta nie oznacza konieczności uwzględniania przez Towarzystwo w Polityce wszystkich możliwych Miejsc wykonywania. 14. W przypadku składanego Zlecenia na rzecz Klienta detalicznego najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym przy uwzględnieniu ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych z wykonaniem złożonego Zlecenia obejmujących wszystkie koszty ponoszone przez Klienta detalicznego bezpośrednio w związku ze złożeniem danego Zlecenia, w tym opłaty pobierane przez Miejsce wykonania, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem Zlecenia. 15. Towarzystwo dopuszcza łączenie zleceń dotyczących portfeli różnych Klientów. Powyższe dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku, gdy połączenie zleceń nie działa na niekorzyść któregokolwiek Funduszu lub jego Uczestników. 16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Artykuł 8 Regulaminu działania w najlepiej pojętym interesie funduszu i uczestników funduszu w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. stosuje się odpowiednio. Artykuł 4 Wykazanie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Klientowi przysługuje prawo zwrócenia się do Towarzystwa z żądaniem udzielenia informacji, w jaki sposób Towarzystwo wywiązało się z zobowiązania działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Towarzystwo jest zobowiązane udowodnić Klientowi, że działało zgodnie z wdrożoną Polityką. Artykuł 5 Tryb przekazania Klientowi informacji o Polityce Strona 8 z 10

9 1. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznaje się z opisem niniejszej Polityki oraz uzyskuje wyjaśnienia odnośnie opisu wag jakie Towarzystwo przypisuje poszczególnym czynnikom, o których mowa w art Aktualna lista Miejsc wykonania publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa: 3. Klient detaliczny przez podpisaniem Umowy wyraża pisemną zgodę na stosowanie Polityki. W przypadku gdy Klient detaliczny odmówi zaakceptowania Polityki, Umowa nie może zostać zawarta. Artykuł 6 Przegląd i aktualizacja Polityki 1. Towarzystwo regularnie weryfikuje skuteczność stosowanej Polityki i wdrożonych rozwiązań. 2. Towarzystwo, nie rzadziej niż raz na rok, dokonuje przeglądu Polityki. Towarzystwo dokonuje przeglądu Polityki również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany, która trwale wpływa na zdolność Towarzystwa do dalszego uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla Klienta, w Miejscach wykonywania ustalonych zgodnie z Polityką. 3. Towarzystwo informuje Klientów o każdej istotnej zmianie Polityki, która trwale wpływa na zdolność Towarzystwa do działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w zakresie realizacji Zleceń oraz realizacji transakcji na rynku międzybankowym w Miejscach wykonania oraz podmiotach, z którymi zawierane są transakcje na rynku międzybankowym, ustalonych zgodnie z Polityką. Przedmiotowe informacje są przekazywane za pomocą ustalonego z Klientem sposobu komunikacji przy użyciu trwałego nośnika informacji w rozumieniu Rozporządzenia lub za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust Przekazywanie Klientowi informacji za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa, nie adresując jej indywidualnie do Klienta, jest możliwe o ile Klient oświadczy, iż posiada regularny dostęp do Internetu lub poda adres poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia usługi Zarządzania portfelami instrumentów finansowych oraz wyraźnie zgodzi się na przekazywanie informacji w takiej formie. Jednocześnie z zamieszczeniem informacji na stronie internetowej Towarzystwa Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej o adresie strony internetowej Towarzystwa oraz o miejscu na tej stronie, gdzie informacja jest opublikowana. 5. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w ciągu 30 dni od doręczenia mu zmian w Polityce. Artykuł 7 Wejście w życie Polityki Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. Strona 9 z 10

10 Załącznik nr 1 do Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Miejsca wykonania L.p. Instrument finansowy Miejsce realizacji zleceń 1 akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, kwity depozytowe, listy zastawne, inne dłużne papiery wartościowe notowane na rynkach zorganizowanych 2 Instrumenty Pochodne notowane na rynkach zorganizowanych Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski BOŚ S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski BOŚ S.A. Miejsca wykonania przy transakcji na rynku międzybankowym L.p. Instrument finansowy Podmioty realizacji zleceń na rynku międzybankowym 1 dłużne papiery wartościowe, waluty, niewystandaryzowane instrumenty pochodne Bank BPS S.A. BZ WBK S.A. mbank S.A. Alior Bank S.A. Bank Pekao S.A DI Investors S.A. PKO BP S.A. Dom Maklerski BOŚ S.A. Noble Securities S.A. DM Ipopema S.A. 2 Depozyty DM BPS S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. Espirito Santo de Investimento S.A. mbank S.A. Alior Bank S.A. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS Raiffeisen Bank Polska S.A. Espirito Santo de Investimento S.A. Strona 10 z 10

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r.

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 stycznia 2013 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. w sprawie określenia sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zakres regulacji

1. Definicje. 2. Zakres regulacji POLITYKA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ORAZ SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ W RAMACH USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy, ul. Nowogrodzkiej 47A adres internetowy: www.skarbiec.pl.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy, ul. Nowogrodzkiej 47A adres internetowy: www.skarbiec.pl. Załącznik do Uchwały 1/08.01.2013 Zarządu Skarbiec TFI S.A. Informacje dla klienta dotyczące Skarbiec TFI S.A. oraz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 28 maja 2015r. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, 23 marca 2010. Strona 1 z 8 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution )

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution ) Nazwa procedury: Zbiór Procedur: Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution ) Zbiór Procedur Inwestycyjnych Wersja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61)

A U T O P O P R A W K A. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61) Projekt A U T O P O P R A W K A do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/Z/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 20.04.2010. roku

Załącznik do Uchwały nr 7/Z/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 20.04.2010. roku Załącznik do Uchwały nr 7/Z/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 20.04.2010. roku PROCEDURA PRZEPROWADZANIA TESTU ADEKWATNOŚCI ORAZ KATEGORYZACJI KLIENTÓW W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA

Bardziej szczegółowo