MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A."

Transkrypt

1 MiFID Broszura Informacyjna dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

2

3 Spis treści MiFID - informacje ogólne 04 MiFID - definicja i cel 05 Korzyści dla Klienta wynikające z MiFID 06 Kategoryzacja Klientów 07 Ocena wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego oraz porada inwestycyjna 09 Informacje przekazywane Klientom Citi Handlowy 10 Zarządzanie konfliktem interesów 11 Rozwiązywanie reklamacji 12 Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klientów Citi Handlowy 13 Usługi inwestycyjne w Citi Handlowy 14 Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych 15 Informacje o Banku 16 Spis treści Strona 3

4 1. MiFID - informacje ogólne Niniejsza broszura została przygotowana specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bank lub Citi Handlowy ), którzy korzystają z usług inwestycyjnych świadczonych przez nasz Bank lub zamierzają z nich skorzystać. Pozwoli ona Państwu lepiej zrozumieć czym jest MiFID i jakie niesie ze sobą zmiany. MiFID to skrót angielskiego zwrotu Markets in Financial Instruments Directive oznaczającego Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych. Głównym celem MiFID jest ochrona interesu Klientów oraz standaryzacja poziomu ochrony przysługującego Klientom we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Równie ważnym zadaniem MiFID jest zwiększenie przejrzystości działania instytucji świadczących usługi inwestycyjne oraz procesów obsługi Klientów. MiFID obejmuje szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne, dystrybucję funduszy inwestycyjnych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych. Trzy główne zasady, które MiFID nakłada na firmy inwestycyjne, to: działać uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, w najlepiej pojętym interesie Klienta; przekazywać Klientom pełne, rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd informacje (wiadomości dotyczące instrumentów finansowych powinny zawierać wskazanie poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z danym produktem); MiFID - informacje ogólne zapewniać poziom usług odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom Klientów, dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości. Zobowiązuje to Bank do przeprowadzania testu odpowiedniości, badającego wiedzę Klienta i jego doświadczenie w inwestowaniu oraz rzetelnego informowania o produktach inwestycyjnych oraz związanych z nimi ryzykach tak, aby Klient mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. W dalszej części znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat MiFID, sposobu w jaki Citi Handlowy realizuje postanowienia przepisów wdrażających MiFID w Polsce oraz korzyści wynikających dla Państwa z tych działań. Strona 4

5 2. MiFID definicja i cel Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) i ma zastosowanie do instytucji świadczących usługi inwestycyjne, zatem banków, domów maklerskich i pośredników finansowych. MiFID obejmuje szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne, dystrybucję funduszy inwestycyjnych, zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych. Głównym celem MiFID jest zapewnienie Klientom najwyższego poziomu ochrony oraz podwyższenie stopnia harmonizacji usług inwestycyjnych świadczonych w państwach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. MiFID obejmuje trzy akty prawne: Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych; Dyrektywę Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy). Dostosowanie krajowego porządku prawnego do regulacji MiFID przeprowadzane jest między innymi poprzez następujące akty prawne: Ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych z późniejszymi zmianami; Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z późniejszymi zmianami ( Ustawa ) oraz akty wykonawcze do Ustawy, z których najważniejsze dla wdrożenia regulacji MiFID w bankach to: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 0, poz. 1078) ( Rozporządzenie I ); Rozporządzenie z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 0, poz. 1072). MiFID - definicja i cel Strona 5

6 3. Korzyści dla Klienta wynikające z MiFID Realizując obowiązki wynikające z MiFID, Citi Handlowy dąży do zapewnienia swoim Klientom najwyższego poziomu ochrony oraz jakości świadczonych usług inwestycyjnych, działając uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta. Ochrona Klientów korzystających z usług inwestycyjnych jest jednym z głównych celów regulacji MiFID, który Citi Handlowy realizuje poprzez: kategoryzację Klientów i zapewnienie odpowiedniego zakresu ochrony, dostosowanego do przyznanej Klientowi kategorii; ocenę odpowiedniości oferowanych usług, czyli badanie poziomu wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego, w zakresie niezbędnym do ustalenia czy dany instrument finansowy, będący przedmiotem oferowanej usługi, jest odpowiedni dla danego Klienta; wprowadzanie środków i mechanizmów zapobiegających występowaniu konfliktów interesów oraz zarządzanie istniejącymi konfliktami interesów; informowanie Klientów o Banku oraz produktach i usługach, a także związanych z nimi ryzykach; wykonywanie innych obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, o których mowa w rozdziale 2. Korzyści dla Klienta wynikające z MiFID Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis sposobu w jaki Citi Handlowy realizuje poszczególne, opisane powyżej punkty. Strona 6

7 4. Kategoryzacja Klientów U podstaw klasyfikacji leży dostosowanie poziomu ochrony oraz informacji dostarczanych Klientowi do poziomu jego wiedzy, doświadczenia oraz zdolności do samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z daną usługą inwestycyjną. Kategorie Klientów Citi Handlowy Zgodnie z wymogami MiFID, Citi Handlowy dokonał kategoryzacji swoich Klientów, przydzielając ich do jednej z trzech kategorii: Klienci Detaliczni osoby fizyczne oraz niektóre przedsiębiorstwa Klienci, którym przysługuje najwyższy poziom ochrony; Klienci Profesjonalni Klienci posiadający wiedzę i doświadczenie pozwalające na ocenę ryzyk związanych z inwestycją w dany instrument finansowy. Do tej kategorii należą głównie banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne, duże przedsiębiorstwa; Uprawnieni Kontrahenci określone w Ustawie instytucje świadczące usługi inwestycyjne oraz Klienci Profesjonalni, którzy wyrażą zgodę na zaklasyfikowanie ich do tej kategorii. Systematykę kategoryzacji zastosowaną przez Bank podsumowuje poniższy schemat: Kategoria Klienta Klient Detaliczny Niebędący Klientem Profesjonalnym: osoby fizyczne oraz niektóre przedsiębiorstwa. Klient Profesjonalny Klienci posiadający wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz na właściwą ocenę ryzyk związanych z inwestycją w dany instrument finansowy. Do tej kategorii należą głównie: banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne, duże przedsiębiorstwa, osoby fizyczne spełniające warunki określone w przepisach Rozporządzenia z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Uprawniony Kontrahent Określone w Ustawie instytucje świadczące usługi inwestycyjne oraz Klienci Profesjonalni, którzy wyrażą zgodę na zaklasyfikowanie ich do tej kategorii. Kategoryzacja Klientów POZIOM OCHRONY NAJWYŻSZY NIŻSZY NAJNIŻSZY ZAKRES INFORMACJI Informacje zawierające szczegółowy opis charakteru oferowanych przez Citi Handlowy produktów inwestycyjnych oraz związanych z nimi ryzyk. Informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów. Informacje dotyczące Citi Handlowy i prowadzonej przez Bank działalności oraz informacje związane z usługą, która ma być świadczona na rzecz Klienta. Informacje zawierające ogólny opis charakteru oferowanych przez Citi Handlowy produktów inwestycyjnych oraz związanych z nimi ryzyk. Informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów. Informacje o zasadach traktowania przez bank Klientów Profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia żądania traktowania go jako Klienta Detalicznego. Informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów. Strona 7

8 W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu obsługi, wszyscy Klienci Sektora Bankowości Detalicznej zostali zaklasyfikowani jako Klienci Detaliczni, w związku z tym przed skorzystaniem z usługi inwestycyjnej świadczonej przez Citi Handlowy, zakres informacji i ochrony przysługujący Klientom obejmuje: informacje zawierające szczegółowy opis charakteru oferowanych przez Citi Handlowy produktów inwestycyjnych oraz związanych z nimi ryzyk; informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów; informacje dotyczące Citi Handlowy i prowadzonej przez Bank działalności oraz informacje związane z usługą, która ma być świadczona na rzecz Klienta. Zmiana przydzielonej przez Bank kategorii Klient Detaliczny ma prawo do zmiany kategorii na Klienta Profesjonalnego. W tym celu Klient powinien wypełnić odpowiedni wniosek oraz spełniać co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów: zawarcie przez Klienta transakcji o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; wartość portfela instrumentów finansowych Klienta, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej euro lub równowartość w złotych; Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. Kategoryzacja Klientów Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa, ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia dyspozycji Klienta o zmianę kategorii. Zmiana kategorii nastąpi w przypadku, gdy wniosek Klienta zostanie przez Bank rozpatrzony pozytywnie. Bank ma prawo odmowy zmiany Kategorii Klienta. Strona 8

9 5. Ocena wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, porada inwestycyjna oraz doradztwo inwestycyjne W celu określenia czy dany instrument finansowy jest dostosowany do wiedzy oraz doświadczenia Klienta, Citi Handlowy przeprowadza w stosunku do Klientów test odpowiedniości. Badanie poziomu wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta jest niezbędne do ustalenia czy dany instrument finansowy, będący przedmiotem oferowanej usługi, jest dla niego odpowiedni w kontekście jego wiedzy i doświadczenia. Wynikiem testu odpowiedniości jest uzyskana przez Klienta ocena określająca, które grupy produktów mogą zostać uznane za odpowiednie dla niego w kontekście jego wiedzy i doświadczenia. Poziom ochrony przysługujący Klientom Detalicznym obejmuje przede wszystkim: informowanie Klienta w sposób jasny i zrozumiały o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach, kosztach i opłatach oraz przeprowadzenie oceny wiedzy i doświadczenia. W celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług, Citi Handlowy w niektórych przypadkach ma prawo: odmówić sprzedaży Klientowi określonych instrumentów finansowych, jeżeli są one dla niego nieodpowiednie lub przekazać Klientowi udokumentowane ostrzeżenie, jeżeli Klient zdecyduje się mimo wszystko na realizację transakcji. Bank może udzielać Klientom porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym, dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe, w szczególności: ogólnej struktury portfela inwestycyjnego Klienta; wyników inwestowania w instrumenty finansowe; Ocena wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego oraz porada inwestycyjna porównania instrumentów finansowych, porównania usług świadczonych przez Bank; informowania o cechach produktów finansowych, w szczególności o ryzyku i opłatach; informowania o podmiotach trzecich, których produkty są w ofercie Banku; przekazywania Klientom analiz rynkowych, przygotowanych przez Bank lub inne podmioty. Porady ogólne udzielane są na zasadach opisanych w Regulaminie danego produktu inwestycyjnego. Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego jedynie na rzecz Klientów, którzy zawarli z Bankiem stosowną umowę oraz w zakresie produktów objętych tą umową. Usługa świadczona jest w wybranych oddziałach Banku. Strona 9

10 6. Informacje przekazywane Klientom Citi Handlowy Zgodnie z wymogami MiFID wszelkie informacje przekazywane Klientom powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd, przedstawione w sposób zrozumiały. Każdy Klient Citi Handlowy otrzyma m.in. następujące informacje: umowy i regulaminy określające podstawowe prawa i obowiązki Klienta oraz Banku; informacje zawierające szczegółowy opis charakteru oferowanych przez Citi Handlowy produktów inwestycyjnych oraz związanych z nimi ryzyk; informacje o wszystkich bezpośrednich i pośrednich kosztach, opłatach oraz sposobie ich obliczania, związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe; informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów; informacje dotyczące Citi Handlowy i prowadzonej przez Bank działalności oraz informacje związane z usługą, która ma być świadczona na rzecz Klienta. Informacje przekazywane Klientom Citi Handlowy Strona 10

11 7. Zarządzanie konfliktem interesów Przez konflikt interesów należy rozumieć okoliczności, które prowadzą lub mogą prowadzić do powstania sprzeczności interesów pomiędzy Bankiem a Klientem. Sprzeczność interesów może mieć niekorzystny wpływ na interesy Klienta. Może ona powstać w zakresie działalności prowadzonej przez Bank lub osoby z nim powiązanej, w związku ze świadczeniem na rzecz Klientów usług inwestycyjnych, które mogą przynieść korzyści Bankowi, osobie z nim powiązanej lub innemu Klientowi, na rzecz którego Bank działa. Bank dąży do unikania sytuacji wystąpienia konfliktów interesów ze swoimi Klientami poprzez wdrażanie rozwiązań organizacyjnych oraz wewnętrznych regulacji Banku. Bank dokłada należytej staranności, aby w przypadku powstania takiego konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesów Klienta. W procesie zarządzania konfliktami interesów Bank zakłada unikanie sytuacji mogących grozić powstaniem potencjalnego konfliktu interesów. W tym celu Bank wprowadził odpowiednie regulacje wewnętrzne, procedury oraz mechanizmy kontroli, których celem jest eliminowanie ryzyka powstawania konfliktu interesów. Jeżeli nie jest możliwe skuteczne wyeliminowanie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Bank kontaktuje się z Klientem w celu przekazania takiej informacji oraz uzależnia świadczenie usługi na rzecz Klienta przez Bank od potwierdzenia przez niego korzystania z usługi Banku. Szczegółowe informacje na temat zarządzania konfliktem interesów przekazywane są na żądanie Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji (w formie papierowego dokumentu). Zarządzanie konfliktem interesów Strona 11

12 8. Rozwiązywanie reklamacji W trosce o jakość świadczonych usług oraz w celu zwiększenia satysfakcji Klientów Citi Handlowy stosuje skuteczne i przejrzyste procedury obsługi reklamacji. Każdy Klient Citi Handlowy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, ma prawo zgłosić listownie, drogą elektroniczną, faksem, osobiście lub telefonicznie wszelkie nieprawidłowości dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Bank (w tym produktów lub usług podmiotów trzecich oferowanych za pośrednictwem Banku). Wszelkie pytania i reklamacje Klienci Citi Handlowy mogą składać: dzwoniąc do CitiPhone: Klienci indywidualni tel lub Klienci Citigold tel GOLD ( ) lub Małe i Średnie Przedsiębiorstwa tel lub Koszt połączenia: , cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora, za każde rozpoczęte 3 minuty; , opłata według aktualnej taryfy operatora. za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Citibank Online korzystając z formularza zamieszczonego na temat wiadomości reklamacja ; u Opiekuna w oddziale Banku lista oddziałów dostępna jest na Rozwiązywanie reklamacji korespondencyjnie na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro ds. Jakości i Współpracy z Klientem ul. Goleszowska 6, Warszawa lub faks Bank może poprosić Klienta o przedstawienia informacji i dokumentów uzupełniających, o ile ich przedstawienie jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje Klientów Bank rozpatruje niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Na złożoną reklamację Bank udzieli odpowiedzi pisemnie, telefonicznie, za pomocą wiadomości elektronicznej lub sms zgodnie z decyzją Klienta. Wszelkie opinie, sugestie i uwagi dotyczące usług świadczonych przez Citi Handlowy Klienci mogą kierować do Rzecznika Klienta w Citi Handlowy na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Rzecznik Klienta ul. Goleszowska 6, Warszawa Strona 12

13 9. Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klientów Citi Handlowy Aktywa finansowe i środki pieniężne powierzone Bankowi są chronione poprzez: oddzielenie ich od aktywów finansowych i środków pieniężnych Banku oraz środków pieniężnych innych Klientów; prowadzenie dokładnej ewidencji oraz regularne dokonywanie uzgodnień z Klientami; przekazywanie Klientowi raz w roku raportów, wynikających z realizacji umów zawartych z Bankiem, w zakresie produktów inwestycyjnych według stanu na koniec roku kalendarzowego. Bank jest członkiem obowiązkowego systemu rekompensat, prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) i dokonuje odpowiednich wpłat do tego systemu. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat, do wysokości określonej w Ustawie, środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez inwestorów m.in. w bankach prowadzących działalność maklerską, z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie określonych w Ustawie czynności stanowiących działalność maklerską. Środkami pieniężnymi inwestorów są środki pieniężne zapisane na rachunkach pieniężnych oraz inne środki pieniężne należne inwestorom m.in. od banku prowadzącego działalność maklerską, z tytułu określonych w Ustawie usług maklerskich świadczonych na ich rzecz. System rekompensat nie chroni inwestora przed ryzykiem inwestycyjnym. Ponadto depozyty zgromadzone w Banku chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Fundusz ten gwarantuje ochronę środków pieniężnych i wierzytelności wobec Banku w przypadku jego niewypłacalności. Ochronie BFG podlegają: środki zgromadzone na wszelkich rachunkach imiennych prowadzonych przez Bank na rzecz posiadacza rachunku; kwoty wymagalnych należności wynikających z innych czynności bankowych potwierdzonych wystawionymi przez Bank dokumentami imiennymi. Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klientów Citi Handlowy Gwarancji BFG nie podlegają natomiast: depozyty (wierzytelności do Banku) wynikające z dokonanych z Bankiem: czynności bankowych niepotwierdzonych wystawionym przez Bank dokumentem imiennym; czynności innych niż czynności bankowe oraz wierzytelności Klientów powstałe wobec podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania, w sytuacji gdy Bank pośredniczy w zawieraniu umowy z tym podmiotem, w tym wynikające z umów ubezpieczeń, uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub emerytalnych oraz innych produktów inwestycyjnych (za wyjątkiem Inwestycji Dwuwalutowych). Strona 13

14 10. Usługi inwestycyjne w Citi Handlowy Usługi inwestycyjne w Citi Handlowy Opis produktów i usług inwestycyjnych dostępnych w Citi Handlowy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz w broszurze Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Ponadto, opis zasad świadczenia usług inwestycyjnych oraz opłat i prowizji znajdą Państwo w Regulaminie oraz w Tabeli Opłat i Prowizji dla danego produktu inwestycyjnego bądź usługi inwestycyjnej. Zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych dostępnych w ramach usług maklerskich świadczonych przez Bank, mogą Państwo składać: osobiście w oddziałach Banku; telefonicznie pod numerami telefonów: Klienci indywidualni pod nr tel lub Klienci Citigold pod nr tel GOLD ( ) lub z telefonów komórkowych kanałem bankowości elektronicznej, za pośrednictwem strony w odniesieniu do zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Koszt połączenia: , cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora, za każde rozpoczęte 3 minuty; , opłata według aktualnej taryfy operatora. Strona 14

15 11. Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych Informacja na temat wszelkich opłat i prowizji pobieranych przez Bank w procesie świadczenia usług inwestycyjnych przekazywana jest Klientom przed zawarciem transakcji w formie Tabeli Opłat i Prowizji. Bank, jego pracownicy i osoby powiązane nie przyjmują oraz nie przekazują opłat, prowizji, korzyści finansowych i niepieniężnych innych niż te, które są niezbędne do świadczenia danej usługi finansowej na rzecz Klienta lub w związku z nabyciem/zbyciem instrumentu finansowego przez Klienta. Bank, na żądanie Klienta, udzieli Klientowi szczegółowych informacji na temat wynagrodzenia Banku w związku ze świadczeniem przez Bank na rzecz funduszy inwestycyjnych usług pośrednictwa w zakresie zbywania i odkupywania jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Opłaty, prowizje, korzyści finansowe i niepieniężne inne niż wskazane powyżej mogą być przyjmowane i przekazywane, jeżeli: informacje o istocie i wysokości lub sposobie naliczania tych opłat, prowizji, korzyści finansowych i niepieniężnych zostały przekazane Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi finansowej lub przed nabyciem/zbyciem instrumentu finansowego; są przyjmowane/przekazywane w celu poprawy jakości usług finansowych świadczonych przez Bank na rzecz Klienta. Lista dozwolonych korzyści niepieniężnych zawiera w szczególności: pracownicy Banku mogą uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach edukacyjnych, sponsorowanych w części lub całości przez partnerów biznesowych, pod warunkiem, że są one dedykowane podniesieniu poziomu kwalifikacji oraz edukacji pracowników Banku w zakresie produktów i usług świadczonych przez Bank; pracownicy Banku mogą uczestniczyć w konkursach edukacyjnych lub wiedzy z zakresu instrumentów finansowych/usług inwestycyjnych organizowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, firmy inwestycyjne lub partnerów biznesowych Banku oraz Klientów, o ile te konkursy są premiowane nagrodami o charakterze pozafinansowym; Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych otrzymywanie przez Bank od partnerów biznesowych materiałów zawierających informacje o produkcie oraz/ lub wydarzeniach na rynkach finansowych, przeznaczonych do użytku wewnętrznego lub przekazywanych Klientom; otrzymywanie przez Bank od partnerów biznesowych materiałów szkoleniowych oraz reklamowych. Strona 15

16 12. Informacje o Banku Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) ma siedzibę w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, Warszawa i działa pod marką Citi Handlowy. Bank został powołany aktem notarialnym z dnia 13 kwietnia 1870 r. i jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS: Bank jest członkiem Citigroup Inc. Jednostką dominującą dla Banku jest Citibank Overseas Investments Corporation, podmiot zależny od Citibank N.A. Klienci Citi Handlowy mogą kontaktować się z Bankiem poprzez sieć oddziałów Citi Handlowy, których lista znajduje się na stronie internetowej Klienci mogą również kontaktować się z Bankiem przez CitiPhone: Klienci indywidualni pod nr tel lub Klienci Citigold pod nr tel GOLD ( ) lub z telefonów komórkowych Małe i Średnie Przedsiębiorstwa pod nr tel lub Koszt połączenia: , cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora, za każde rozpoczęte 3 minuty, , opłata według aktualnej taryfy operatora. Informacje o Banku Citi Handlowy świadczy usługi swoim Klientom w języku polskim. Język polski jest językiem, w którym Klienci mogą kontaktować się z Bankiem. Wszelkie informacje przekazywane Klientom przez Bank przygotowywane są w języku polskim. Bank w niektórych przypadkach, na wniosek Klienta, ma możliwość komunikowania się w innym języku niż język polski oraz do przekazywania Klientom wybranych dokumentów lub informacji dodatkowo w innych językach (głównie w języku angielskim). Citi Handlowy posiada następujące zezwolenia w zakresie działalności inwestycyjnej: zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych (obecnie KNF) z dnia 4 lipca 1996 r. na prowadzenie rachunków papierów wartościowych; zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 listopada 2007 roku na przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych. Citi Handlowy, jako bank prowadzący rachunki papierów wartościowych, gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych aktywów, zachowanie pełnej poufności o przechowywanych aktywach oraz ich bezwzględne oddzielenie od aktywów własnych Banku. Ewidencja papierów wartościowych prowadzona jest przez Bank zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zasady ewidencji papierów wartościowych, zasady rozliczeń operacji na papierach oraz zasady realizacji praw z papierów wartościowych są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub regulacjami innych właściwych podmiotów przechowujących lub rejestrujących papiery wartościowe (np. Narodowego Banku Polskiego, Clearstream). W celu ochrony aktywów Klientów Bank prowadzi codzienny monitoring przechowywanych na rzecz Klienta instrumentów finansowych. Weryfikacji podlegają salda przechowywanych instrumentów oraz wszystkie transakcje rozliczone na rachunku papierów wartościowych w danym dniu ewidencyjnym. Strona 16

17 Notatki Notatki Strona 17

18

19

20 Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, Citibank, Citigold i CitiPhone są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc. 11/2012

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O.

BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O. BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O. Szanowni Państwo, Niniejsza broszura przeznaczona jest do Klientów OVB Allfinanz Sp. z.o.o., którzy zainwestowali lub zamierzają skorzystać

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. Szanowni Państwo! Niniejsza Broszura jest adresowana do Klientów Banku Millennium S.A., którzy inwestują w instrumenty i produkty

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-07 Do druku nr 64-A Warszawa,11 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych świadczących usługi w ramach działalności maklerskiej wobec klientów detalicznych

Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych świadczących usługi w ramach działalności maklerskiej wobec klientów detalicznych Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych świadczących usługi w ramach działalności maklerskiej wobec klientów detalicznych Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu było przedstawienie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Łódź, marzec 2014r. 1/10

Łódź, marzec 2014r. 1/10 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r.

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki przystąpienia do usług Private Banking...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo