MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Detalicznych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Detalicznych Banku Handlowego w Warszawie S.A."

Transkrypt

1 MiFID Broszura Informacyjna dla Klientów Detalicznych Banku Handlowego w Warszawie S.A. 07/2010

2

3 Spis treści MiFID - informacje ogólne... str. 1 MiFID - definicja i cel... str. 2 Korzyści dla Klienta wynikające z MiFID... str. 3 Kategoryzacja Klientów... str. 3 Ocena wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego oraz porada inwestycyjna... str. 5 Informacje przekazywane Klientom Citi Handlowy... str. 6 Zarządzanie konfliktem interesów... str. 6 Rozwiązywanie reklamacji... str. 7 Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klientów Citi Handlowy... str. 8 Usługi inwestycyjne w Citi Handlowy... str. 9 Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych... str. 9 Informacje o Banku... str. 10

4 1. MiFID - informacje ogólne Niniejsza broszura została przygotowana specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bank lub Citi Handlowy ), którzy korzystają z usług inwestycyjnych świadczonych przez nasz Bank lub zamierzają z nich skorzystać. Pozwoli ona Państwu lepiej zrozumieć czym jest MiFID i jakie niesie ze sobą zmiany. MiFID to skrót angielskiego zwrotu Markets in Financial Instruments Directive oznaczającego Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych. Głównym celem MiFID jest ochrona interesu Klientów oraz standaryzacja poziomu ochrony przysługującego Klientom we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Równie ważnym zadaniem MiFID jest zwiększenie przejrzystości działania instytucji świadczących usługi inwestycyjne oraz procesów obsługi Klientów. MiFID obejmuje szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne, dystrybucję funduszy inwestycyjnych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych. Trzy główne zasady, które MiFID nakłada na firmy inwestycyjne, to: działać uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, w najlepiej pojętym interesie Klienta; przekazywać Klientom pełne, rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd informacje (wiadomości dotyczące instrumentów finansowych powinny zawierać wskazanie poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z danym produktem); zapewniać poziom usług odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom Klientów, dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości. Zobowiązuje to Bank do przeprowadzania testu odpowiedniości, badającego wiedzę Klienta i jego doświadczenie w inwestowaniu oraz rzetelnego informowania o produktach inwestycyjnych oraz związanych z nimi ryzykach tak, aby Klient mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat MiFID, sposobu w jaki Citi Handlowy realizuje postanowienia przepisów wdrażających MiFID w Polsce oraz korzyści wynikających dla Państwa z tych działań. strona 1 z 11

5 2. MiFID definicja i cel Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) i ma zastosowanie do instytucji świadczących usługi inwestycyjne, zatem banków, domów maklerskich i pośredników finansowych. MiFID obejmuje szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne, dystrybucję funduszy inwestycyjnych, zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych. Głównym celem MiFID jest zapewnienie Klientom najwyższego poziomu ochrony oraz podwyższenie stopnia harmonizacji usług inwestycyjnych świadczonych w państwach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. MiFID obejmuje trzy akty prawne: Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych; Dyrektywę Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy). Dostosowanie krajowego porządku prawnego do regulacji MiFID przeprowadzane jest między innymi poprzez następujące akty prawne: Ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych zmienioną Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo Bankowe oraz Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym; Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zmienioną Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 165, poz. 1316) weszła w życie dnia 21 października 2009 r. ( Ustawa ) oraz akty wykonawcze do Ustawy, z których najważniejsze dla wdrożenia regulacji MiFID w bankach to: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych (Dz.U. nr 204, poz. 1577) ( Rozporządzenie I ); Rozporządzenie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 204, poz. 1579). strona 2 z 11

6 3. Korzyści dla Klienta wynikające z MiFID Realizując obowiązki wynikające z MiFID, Citi Handlowy dąży do zapewnienia swoim Klientom najwyższego poziomu ochrony oraz jakości świadczonych usług inwestycyjnych, działając uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta. Ochrona Klientów korzystających z usług inwestycyjnych jest jednym z głównych celów regulacji MiFID, który Citi Handlowy realizuje poprzez: kategoryzację Klientów i zapewnienie odpowiedniego zakresu ochrony, dostosowanego do przyznanej Klientowi kategorii; ocenę odpowiedniości oferowanych usług, czyli badanie poziomu wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego, w zakresie niezbędnym do ustalenia czy dany instrument finansowy, będący przedmiotem oferowanej usługi, jest odpowiedni dla danego Klienta; wprowadzanie środków i mechanizmów zapobiegających występowaniu konfliktów interesów oraz zarządzanie istniejącymi konfliktami interesów; informowanie Klientów o Banku oraz produktach i usługach, a także związanych z nimi ryzykach; wykonywanie innych obowiązków przewidzianych treścią Ustawy. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis sposobu w jaki Citi Handlowy realizuje poszczególne, opisane powyżej punkty. 4. Kategoryzacja Klientów U podstaw klasyfikacji leży dostosowanie poziomu ochrony oraz informacji dostarczanych Klientowi do poziomu jego wiedzy, doświadczenia oraz zdolności do samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z daną usługą inwestycyjną. Kategorie Klientów Citi Handlowy Zgodnie z wymogami MiFID Citi Handlowy dokonał kategoryzacji swoich Klientów, przydzielając ich do jednej z trzech kategorii: Klienci Detaliczni osoby fizyczne oraz niektóre przedsiębiorstwa Klienci, którym przysługuje najwyższy poziom ochrony; Klienci Profesjonalni Klienci posiadający wiedzę i doświadczenie pozwalające na ocenę ryzyk związanych z inwestycją w dany instrument finansowy. Do tej kategorii należą głównie banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne, duże przedsiębiorstwa; Uprawnieni Kontrahenci określone w Ustawie instytucje świadczące usługi inwestycyjne oraz Klienci Profesjonalni, którzy wyrażą zgodę na zaklasyfikowanie ich do tej kategorii. strona 3 z 11

7 Systematykę kategoryzacji zastosowaną przez Bank podsumowuje poniższy schemat: Kategoria Klienta Klient Detaliczny Klient Profesjonalny Uprawniony Kontrahent Niebędący Klientem Profesjonalnym: osoby fizyczne oraz niektóre przedsiębiorstwa. Klienci posiadający wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz na właściwą ocenę ryzyk związanych z inwestycją w dany instrument finansowy. Do tej kategorii należą głównie: banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne, duże przedsiębiorstwa, osoby fizyczne spełniające warunki określone w przepisach Rozporządzenia z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Określone w Ustawie instytucje świadczące usługi inwestycyjne oraz Klienci Profesjonalni, którzy wyrażą zgodę na zaklasyfikowanie ich do tej kategorii. POZIOM OCHRONY NAJWYŻSZY NIŻSZY NAJNIŻSZY ZAKRES INFORMACJI Informacje zawierające szczegółowy opis charakteru oferowanych przez Citi Handlowy produktów inwestycyjnych oraz związanych z nimi ryzyk. Informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów. Informacje dotyczące Citi Handlowy i prowadzonej przez Bank działalności oraz informacje związane z usługą, która ma być świadczona na rzecz Klienta. Informacje zawierające ogólny opis charakteru oferowanych przez Citi Handlowy produktów inwestycyjnych oraz związanych z nimi ryzyk. Informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów. Informacje o zasadach traktowania przez bank Klientów Profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia żądania traktowania go jako Klienta Detalicznego. Informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów. W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu obsługi, wszyscy Klienci Sektora Bankowości Detalicznej zostali zaklasyfikowani jako Klienci Detaliczni, w związku z tym przed skorzystaniem z usługi inwestycyjnej świadczonej przez Citi Handlowy, zakres informacji i ochrony przysługujący Klientom obejmuje: informacje zawierające szczegółowy opis charakteru oferowanych przez Citi Handlowy produktów inwestycyjnych oraz związanych z nimi ryzyk; informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów; informacje dotyczące Citi Handlowy i prowadzonej przez Bank działalności oraz informacje związane z usługą, która ma być świadczona na rzecz Klienta. Zmiana przydzielonej przez Bank kategorii Klient Detaliczny ma prawo do zmiany kategorii na Klienta Profesjonalnego. W tym celu Klient powinien wypełnić odpowiedni wniosek oraz spełniać co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów: zawarcie przez Klienta transakcji o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; wartość portfela instrumentów finansowych Klienta, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych euro; Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. strona 4 z 11

8 Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa, ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia dyspozycji Klienta o zmianę kategorii. Zmiana kategorii nastąpi w przypadku, gdy wniosek Klienta zostanie przez Bank rozpatrzony pozytywnie. Bank ma prawo odmowy zmiany Kategorii Klienta. 5. Ocena wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego oraz porada inwestycyjna W celu określenia czy dany instrument finansowy jest dostosowany do wiedzy oraz doświadczenia Klienta, Citi Handlowy przeprowadza w stosunku do Klientów test odpowiedniości. Badanie poziomu wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta jest niezbędne do ustalenia czy dany instrument finansowy, będący przedmiotem oferowanej usługi, jest dla niego odpowiedni. Wynikiem testu odpowiedniości jest uzyskana przez Klienta ocena określająca, które grupy produktów mogą zostać uznane za odpowiednie dla niego. Poziom ochrony przysługujący Klientom Detalicznym obejmuje przede wszystkim dwie kwestie: informowanie Klienta w sposób jasny i zrozumiały o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach, kosztach i opłatach oraz przeprowadzenie testu adekwatności. W celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług, Citi Handlowy w niektórych przypadkach ma prawo: odmówić sprzedaży Klientowi określonych instrumentów finansowych, jeżeli są one dla niego nieodpowiednie lub przekazać Klientowi udokumentowane ostrzeżenie, jeżeli Klient zdecyduje się mimo wszystko na realizację transakcji. Bank może udzielać Klientom porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym, dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe, w szczególności: ogólnej struktury portfela inwestycyjnego Klienta; wyników inwestowania w instrumenty finansowe; porównania instrumentów finansowych, porównania usług świadczonych przez Bank; informowania o cechach produktów finansowych, w szczególności o ryzyku i opłatach; informowania o podmiotach trzecich, których produkty są w ofercie Banku; przekazywania Klientom analiz rynkowych, przygotowanych przez Bank lub inne podmioty. Porady ogólne udzielane są na zasadach opisanych w Regulaminie danego produktu inwestycyjnego. strona 5 z 11

9 6. Informacje przekazywane Klientom Citi Handlowy Zgodnie z wymogami MiFID wszelkie informacje przekazywane Klientom powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd, przedstawione w sposób zrozumiały. Każdy Klient Citi Handlowy otrzyma m.in. następujące informacje: umowy i regulaminy określające podstawowe prawa i obowiązki Klienta oraz Banku; informacje zawierające szczegółowy opis charakteru oferowanych przez Citi Handlowy produktów inwestycyjnych oraz związanych z nimi ryzyk; informacje o wszystkich bezpośrednich i pośrednich kosztach, opłatach oraz sposobie ich obliczania, związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe; informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów; informacje dotyczące Citi Handlowy i prowadzonej przez Bank działalności oraz informacje związane z usługą, która ma być świadczona na rzecz Klienta. 7. Zarządzanie konfliktem interesów Przez konflikt interesów należy rozumieć okoliczności, które prowadzą lub mogą prowadzić do powstania sprzeczności interesów pomiędzy Bankiem a Klientem. Sprzeczność interesów może mieć niekorzystny wpływ na interesy Klienta. Może ona powstać w zakresie działalności prowadzonej przez Bank lub osoby z nim powiązanej, w związku ze świadczeniem na rzecz Klientów usług inwestycyjnych, które mogą przynieść korzyści Bankowi, osobie z nim powiązanej lub innemu Klientowi, na rzecz którego Bank działa. Bank dąży do unikania sytuacji wystąpienia konfliktów interesów ze swoimi Klientami poprzez wdrażanie rozwiązań organizacyjnych oraz wewnętrznych regulacji Banku. Bank dokłada należytej staranności, aby w przypadku powstania takiego konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesów Klienta. W procesie zarządzania konfliktami interesów Bank zakłada unikanie sytuacji mogących grozić powstaniem potencjalnego konfliktu interesów. W tym celu Bank wprowadził odpowiednie regulacje wewnętrzne, procedury oraz mechanizmy kontroli, których celem jest eliminowanie ryzyka powstawania konfliktu interesów. Jeżeli nie jest możliwe skuteczne wyeliminowanie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Bank kontaktuje się z Klientem w celu przekazania takiej informacji oraz uzależnia świadczenie usługi na rzecz Klienta przez Bank od potwierdzenia przez niego korzystania z usługi Banku. Szczegółowe informacje na temat zarządzania konfliktem interesów przekazywane są na żądanie Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji (w formie papierowego dokumentu). strona 6 z 11

10 8. Rozwiązywanie reklamacji W trosce o jakość świadczonych usług oraz w celu zwiększenia satysfakcji Klientów Citi Handlowy stosuje skuteczne i przejrzyste procedury obsługi reklamacji. Każdy Klient Citi Handlowy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, ma prawo zgłosić listownie, drogą elektroniczną, faksem, osobiście lub telefonicznie wszelkie nieprawidłowości dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Bank (w tym produktów lub usług podmiotów trzecich oferowanych za pośrednictwem Banku). Wszelkie pytania i reklamacje Klienci Citi Handlowy mogą składać: dzwoniąc do CitiPhone: Klienci indywidualni tel lub (48 22) Klienci CitiGold tel GOLD ( ) lub (48 022) Małe i Średnie Przedsiębiorstwa tel lub (48 22) Koszt połączenia: , cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora, za każde rozpoczęte 3 minuty; (48 22) , (48 22) opłata według aktualnej taryfy operatora. za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Citibank Online korzystając z formularza zamieszczonego na temat wiadomości reklamacja ; u Doradcy w oddziale Banku lista oddziałów dostępna jest na korespondencyjnie na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro ds. Reklamacji Pisemnych ul. Goleszowska Warszawa lub faks (22) Do złożonej reklamacji należy dołączyć bądź przesłać faksem lub pocztą (w przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje Klientów Bank rozpatruje niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia zgłoszenia w tym terminie Bank poinformuje o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. Wszelkie opinie, sugestie i uwagi dotyczące usług świadczonych przez Citi Handlowy Klienci mogą kierować do Rzecznika Klienta w Citi Handlowy na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Rzecznik Klienta ul. Goleszowska Warszawa strona 7 z 11

11 9. Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klientów Citi Handlowy Aktywa finansowe i środki pieniężne powierzone Bankowi są chronione poprzez: oddzielenie ich od aktywów finansowych i środków pieniężnych Banku oraz środków pieniężnych innych Klientów; prowadzenie dokładnej ewidencji oraz regularne dokonywanie uzgodnień z Klientami; przekazywanie Klientowi raz w roku raportów, wynikających z realizacji umów zawartych z Bankiem, w zakresie produktów inwestycyjnych według stanu na koniec roku kalendarzowego. Bank jest członkiem obowiązkowego systemu rekompensat, prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) i dokonuje odpowiednich wpłat do tego systemu. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat, do wysokości określonej w Ustawie, środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez inwestorów m.in. w bankach prowadzących działalność maklerską, z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie określonych w Ustawie czynności stanowiących działalność maklerską. Środkami pieniężnymi inwestorów są środki pieniężne zapisane na rachunkach pieniężnych oraz inne środki pieniężne należne inwestorom m.in. od banku prowadzącego działalność maklerską, z tytułu określonych w Ustawie usług maklerskich świadczonych na ich rzecz. System rekompensat nie chroni inwestora przed ryzykiem inwestycyjnym. Ponadto depozyty zgromadzone w Banku chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Fundusz ten gwarantuje ochronę środków pieniężnych i wierzytelności wobec Banku w przypadku jego niewypłacalności. Ochronie BFG podlegają: środki zgromadzone na wszelkich rachunkach imiennych prowadzonych przez Bank na rzecz posiadacza rachunku; kwoty wymagalnych należności wynikających z innych czynności bankowych potwierdzonych wystawionymi przez Bank dokumentami imiennymi. Gwarancji BFG nie podlegają natomiast: depozyty (wierzytelności do Banku) wynikające z dokonanych z Bankiem: czynności bankowych niepotwierdzonych wystawionym przez Bank dokumentem imiennym; czynności innych niż czynności bankowe oraz wierzytelności Klientów powstałe wobec podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania, w sytuacji gdy Bank pośredniczy w zawieraniu umowy z tym podmiotem, w tym wynikające z umów ubezpieczeń, uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub emerytalnych oraz innych produktów inwestycyjnych (za wyjątkiem Inwestycji Dwuwalutowych). strona 8 z 11

12 10. Usługi inwestycyjne w Citi Handlowy Opis produktów i usług inwestycyjnych dostępnych w Citi Handlowy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz w broszurze Produkty Inwestycyjne - Broszura Informacyjna. Ponadto opis zasad świadczenia usług inwestycyjnych oraz opłat i prowizji znajdą Państwo w Regulaminie oraz w Tabeli Opłat i Prowizji dla danego produktu inwestycyjnego bądź usługi inwestycyjnej. Zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w Biurze Zarządzania Usługami Maklerskimi mogą Państwo składać: osobiście w oddziałach Banku; telefonicznie pod numerami telefonów: Klienci indywidualni pod nr tel lub (48 22) Klienci CitiGold pod nr tel GOLD ( ) lub z telefonów komórkowych (48 022) kanałem bankowości elektronicznej, za pośrednictwem strony w odniesieniu do zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Koszt połączenia: , cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora, za każde rozpoczęte 3 minuty; (48 22) , (48 22) opłata według aktualnej taryfy operatora. 11. Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych Informacja na temat wszelkich opłat i prowizji pobieranych przez Bank w procesie świadczenia usług inwestycyjnych przekazywana jest Klientom przed zawarciem transakcji w formie Tabeli Opłat i Prowizji. Bank, jego pracownicy i osoby powiązane nie przyjmują oraz nie przekazują opłat, prowizji, korzyści finansowych i niepieniężnych innych niż te, które są niezbędne do świadczenia danej usługi finansowej na rzecz Klienta lub w związku z nabyciem/zbyciem instrumentu finansowego przez Klienta. Bank, na żądanie Klienta, udzieli Klientowi szczegółowych informacji na temat wynagrodzenia Banku w związku ze świadczeniem przez Bank na rzecz funduszy inwestycyjnych usług pośrednictwa w zakresie zbywania i odkupywania jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Opłaty, prowizje, korzyści finansowe i niepieniężne inne niż wskazane powyżej mogą być przyjmowane i przekazywane, jeżeli: informacje o istocie i wysokości lub sposobie naliczania tych opłat, prowizji, korzyści finansowych i niepieniężnych zostały przekazane Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi finansowej lub przed nabyciem/zbyciem instrumentu finansowego; są przyjmowane/przekazywane w celu poprawy jakości usług finansowych świadczonych przez Bank na rzecz Klienta. strona 9 z 11

13 Lista dozwolonych korzyści niepieniężnych zawiera w szczególności: pracownicy Banku mogą uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach edukacyjnych, sponsorowanych w części lub całości przez partnerów biznesowych, pod warunkiem, że są one dedykowane podniesieniu poziomu kwalifikacji oraz edukacji pracowników Banku w zakresie produktów i usług świadczonych przez Bank; pracownicy Banku mogą uczestniczyć w konkursach edukacyjnych lub wiedzy z zakresu instrumentów finansowych/usług inwestycyjnych organizowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, firmy inwestycyjne lub partnerów biznesowych Banku oraz Klientów, o ile te konkursy są premiowane nagrodami o charakterze pozafinansowym; otrzymywanie przez Bank od partnerów biznesowych materiałów zawierających informacje o produkcie oraz/lub wydarzeniach na rynkach finansowych, przeznaczonych do użytku wewnętrznego lub przekazywanych Klientom; otrzymywanie przez Bank od partnerów biznesowych materiałów szkoleniowych oraz reklamowych. 12. Informacje o Banku Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) ma siedzibę w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, Warszawa i działa pod marką Citi Handlowy. Bank został powołany aktem notarialnym z dnia 13 kwietnia 1870 r. i jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS: Bank jest członkiem Citigroup Inc. Jednostką dominującą dla Banku jest Citibank Overseas Investments Corporation, podmiot zależny od Citibank N.A. Klienci Citi Handlowy mogą kontaktować się z Bankiem poprzez sieć oddziałów Citi Handlowy, których lista znajduje się na stronie internetowej Klienci mogą również kontaktować się z Bankiem przez CitiPhone: Klienci indywidualni pod nr tel lub (48 22) Klienci CitiGold pod nr tel GOLD ( ) lub z telefonów komórkowych (48 022) Małe i Średnie Przedsiębiorstwa pod nr tel lub (48 22) Koszt połączenia: , cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora, za każde rozpoczęte 3 minuty, (48 22) , (48 22) opłata według aktualnej taryfy operatora. Citi Handlowy świadczy usługi swoim Klientom w języku polskim. Język polski jest językiem, w którym Klienci mogą kontaktować się z Bankiem. Wszelkie informacje przekazywane Klientom przez Bank przygotowywane są w języku polskim. Bank w niektórych przypadkach, na wniosek Klienta, ma możliwość komunikowania się w innym języku niż język polski oraz do przekazywania Klientom wybranych dokumentów lub informacji dodatkowo w innych językach (głównie w języku angielskim). strona 10 z 11

14 Citi Handlowy posiada następujące zezwolenia w zakresie działalności inwestycyjnej: zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych (obecnie KNF) z dnia 4 lipca 1996 r. na prowadzenie rachunków papierów wartościowych; zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 listopada 2007 roku na przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych. Citi Handlowy, jako bank prowadzący rachunki papierów wartościowych, gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych aktywów, zachowanie pełnej poufności o przechowywanych aktywach oraz ich bezwzględne oddzielenie od aktywów własnych Banku. Ewidencja papierów wartościowych prowadzona jest przez Bank zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zasady ewidencji papierów wartościowych, zasady rozliczeń operacji na papierach oraz zasady realizacji praw z papierów wartościowych są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub regulacjami innych właściwych podmiotów przechowujących lub rejestrujących papiery wartościowe (np. Narodowego Banku Polskiego, Clearstream). W celu ochrony aktywów Klientów Bank prowadzi codzienny monitoring przechowywanych na rzecz Klienta instrumentów finansowych. Weryfikacji podlegają salda przechowywanych instrumentów oraz wszystkie transakcje rozliczone na rachunku papierów wartościowych w danym dniu ewidencyjnym. strona 11 z 11

15 Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych; kapitał został w pełni opłacony.

16

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. MiFID Broszura Informacyjna dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Spis treści MiFID - informacje ogólne 04 MiFID - definicja i cel 05 Korzyści dla Klienta wynikające

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów/usług dotyczy MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MIFID? SPIS TREŚCI JAKICH PRODUKTÓW I USŁUG DOTYCZY MIFID?

CZYM JEST MIFID? SPIS TREŚCI JAKICH PRODUKTÓW I USŁUG DOTYCZY MIFID? Podstawowe informacje dotyczące świadczenia usług maklerskich oraz sposobu oferowania instrumentów finansowych przez bank (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA Informacje dotyczące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Lokaty Terminowej

Regulamin Promocji Lokaty Terminowej Regulamin Promocji Lokaty Terminowej I. Organizator 1. Organizatorem Promocji lokaty terminowej ( Promocja ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej maj 2010 Wstęp Niniejsza Broszura

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. Szanowni Państwo! Niniejsza Broszura jest adresowana do Klientów Banku Millennium S.A., którzy inwestują w instrumenty i produkty

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Wstęp Niniejsza Broszura jest przeznaczona dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A., w tym Domu Maklerskiego PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Domu Inwestycyjnym Investors S.A. Strona 1 z 16 Data powstania:

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD,

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD, Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem niniejszego Regulaminu jest opisanie zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa osłabiła się, czy umocniła?

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Konto Osobiste. Rachunki Oszczędnościowe, Lokaty i Inwestycje Dwuwalutowe. Sz.P. KOWALSKI JAN MARSZAŁKOWSKA 1 01-000 WARSZAWA

INFORMACJE OGÓLNE. Konto Osobiste. Rachunki Oszczędnościowe, Lokaty i Inwestycje Dwuwalutowe. Sz.P. KOWALSKI JAN MARSZAŁKOWSKA 1 01-000 WARSZAWA Sz.P. KOWALSKI JAN MARSZAŁKOWSKA 1 01-000 WARSZAWA INFORMACJE OGÓLNE Stan na dzień 31.01.2016 Posiadane środki Zadłużenie Konto Osobiste 6,657.55 Rachunki Oszczędnościowe, Lokaty i Inwestycje Dwuwalutowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m.

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy:

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 878 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 r.

Warszawa, marzec 2012 r. Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Formularze używane w związku z PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSTAWIANA INFORMACJI PIT-8C W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZASADY WYSTAWIANA INFORMACJI PIT-8C W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: BM) informuje o zasadach wystawiania informacji PIT-8C przez BM w oparciu o interpretację przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH Informacje podstawowe Nazwa i dane kontaktowe Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Adres do korespondencji ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo