Warszawa, marzec 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, marzec 2012 r."

Transkrypt

1 Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Formularze używane w związku z PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2012 r.

2 Wykaz formularzy bankowych TYTUŁ FORMULARZA Kwestionariusz oceny adekwatności grup instrumentów finansowych dla Klienta Kwestionariusz oceny adekwatności instrumentu finansowego dla emitenta dłużnych papierów wartościowych będącego klientem Banku. Zgoda Klienta na traktowanie go jako Uprawnionego Kontrahenta Informacja o przyznaniu kategorii Wniosek o zmianę kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego Wniosek o zmianę kategorii z Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego Wniosek o zmianę kategorii na Klienta detalicznego Symbol BGKDS/PK/1 BGKDS/PK/2 BGKDS/PK/3 BGKDS/PK/4 BGKDS/PK/5a BGKDS/PK/5b BGKDS/PK/5c Wniosek o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na Uprawnionego BGKDS/PK/5d Kontrahenta Oświadczenie Klienta BGKDS/PK/6 Informacja o podjętej decyzji dotyczącej zmiany kategorii nadanej Klientowi BGKDS/PK/7 Zgoda na przekazywanie informacji BGKDS/PK/8 Wynik oceny adekwatności grup instrumentów finansowych dla Klienta BGKDS/PK/9 Wynik oceny adekwatności instrumentu finansowego dla emitenta dłużnych BGKDS/PK/10 papierów wartościowych będącego Klientem Banku Procedura oceny adekwatności Klienta na podstawie wypełnionego przez BGKDS/PK/11 Klienta Kwestionariusza oceny Procedura oceny adekwatności Klienta na podstawie wypełnionego przez BGKDS/PK/12 Klienta Kwestionariusza oceny instrumentu finansowego dla emitenta dłużnych papierów wartościowych 2/17

3 BGKDS/PK/1 data KWESTIONARIUSZ OCENY ADEKWATNOŚCI GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA KLIENTA zgodnie z 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy oraz banków powierniczych KLIENT:... REGON:... NIP... Celem niniejszego Kwestionariusza jest określenie odpowiednich instrumentów finansowych względem indywidualnej sytuacji i potrzeb Klienta, zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID. Brak wypełnienia Arkusza, uniemożliwi Bankowi dokonanie oceny, czy takie grupy instrumentów finansowych są dla Państwa firmy odpowiednie. Niniejszy Kwestionariusz kierowany jest do klientów, którzy zostali zakwalifikowani przez Bank jako klienci detaliczni. Odpowiedzi wskazane w niniejszym Kwestionariuszu pozwolą na ustalenie, które instrumenty finansowe sa dla Państwa firmy adekwatne, a które - nieadekwatne. W przypadku klientów profesjonalnych Bank uznaje, iż posiadają oni wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe niezbędne do zrozumienia i dokonania oceny ryzyk związanych z daną inwestycją. Bank BGK nie dokonuje badania odpowiedniości Klientów, gdyż nie świadczy usług zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego. DOŚWIADCZE INWESTYCYJNE KLIENTA 1 Proszę ocenić poziom wiedzy o mechanizmach działania poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk z nimi związanych osób, które zawierają transakcje w imieniu i na rzecz Państwa firmy? Grupy instrumentów finansowych Czy mogą Państwo zapewnić, iż osoby zawierające transakcje w imieniu i na rzecz Państwa firmy posiadają wiedzę w zakresie poniższych grup instrumentów finansowych? Czy mogą Państwo zapewnić, iż osoby zawierające transakcje w imieniu i na rzecz Państwa firmy posiadają doświadczenie w zakresie poniższych grup instrumentów finansowych? Jak często dokonywane są w imieniu i na rzecz Państwa firmy transakcje na poszczególnych instrumentach finansowych? (dotyczy transakcji o wartości min PLN zawieranych w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 1 INSTRUMENTY OSZCZĘDNOŚCIOWO-INWESTYCYJNE bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne >25 INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO 2 transakcje FX forward, transakcje NDF, FX Forward z opcją czasową, transakcje NDF z opcją czasową >25 3 transakcje FX Swap, waniliowe opcje walutowe >25 4 walutowe opcje barierowe, struktury opcyjne złożone z walutowych transakcji opcyjnych typu plain vanilla i/lub opcji barierowych >25 INSTRUMENTY RYNKU STOPY PROCENTOWEJ 5 kontrakty FRA, transakcje IRS >25 6 Transakcje CIRS >25 2 Dotychczas realizowane w Państwa firmie transakcje miały charakter 2.1. zabezpieczający działalność podstawową Klienta 2.2. spekulacyjny, niezwiązany z działalnością podstawową Klienta 2.3. mieszany, związany z aktywnym zarządzaniem transakcjami zabezpieczającymi działalność podstawową Klienta 2.4. brak realizowanych transakcji 3 Czy prowadzona przez Państwa firmę podstawowa działalność obejmuje inwestowanie w instrumenty finansowe i/lub obrót nimi? Proszę zaznaczyć znakiem X odpowiednią odpowiedź 3/17

4 3.1. tak 3.2. nie 4 Czy wszystkie osoby podejmujące decyzje w zakresie zawierania transakcje transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych w imieniu i na rzecz Państwa firmy mają wykształcenie wyższe lub posiadają licencje zawodowe potwierdzające profesjonalną znajomośc mechanizmów działania instrumentów finansowych i ryzyk z nimi związanych? 4.1. tak 4.2. nie 5 Czy zatrudnione przez Państwa firmę osoby, które zawierają w imieniu i na rzecz Państwa firmy transakcje z wykorzystaniem instrumentów finansowych wymienionych w pkt 1 w okresie ostatnich 5 lat, przez co najmniej 1 rok, wykonywały jeden z poniższych zawodów? 5.1. wszystkie osoby pracowały w sektorze finansowym na stanowiskach wymagających znajomości mechanizmów działania instrumentów finansowych i ryzyk z nimi związanych 5.2. wszystkie osoby pracowały w sektorze niefinansowym na stanowiskach wymagających znajomości mechanizmów działania instrumentów finansowych i ryzyk z nimi związanych 5.3. przynajmniej jedna osoba pracowała w sektorze finansowym na stanowiskach wymagających znajomości mechanizmów działania instrumentów finansowych i ryzyk z nimi związanych 5.4. przynajmniej jedna osoba pracowała w sektorze niefinansowym na stanowiskach wymagających znajomości mechanizmów działania instrumentów finansowych i ryzyk z nimi związanych 5.5. żadna z osób nie pracowała na stanowiskach wymagających znajomości mechanizmów działania instrumentów finansowych i ryzyk z nimi związanych W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania zamieszczone w Arkuszu, proszę zaznaczyć znakiem X pole obok. Ostrzeżenie dotyczące oceny adekwatności W niniejszym Kwestionariuszu przedstawili Państwo informacje dotyczące Państwa wiedzy i doświadczenia w zakresie grup instrumentów finansowych, aby umożliwić Bankowi dokonanie oceny, czy takie grupy instrumentów finansowych są dla Państwa odpowiednie. W przypadku gdy powyższe informacje nie zostaną Bankowi przekazane lub przekazane przez Państwa informacje będą niewystarczające, Bank nie będzie miał możliwości dokonać oceny, czy dana grupa instrumentów finansowych jest dla Państwa adekwatna. W takiej sytuacji Bank, na Państwa prośbę, może realizować dla Państwa usługi inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów finansowych, jednak przy założeniu, iż nie posiadają Państwo wiedzy i doświadczenia w zakresie danej grupy instrumentów finansowych. Bank pragnie podkreślić, iż podjęte w takiej sytuacji działania w zakresie usług inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów finansowych, mogą okazać się dla Państwa niekorzystne. Bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za negatywne konsekwencje nie przedstawienia nam wystarczających, rzetelnych i kompletnych informacji. Potwierdzam prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji przedstawionych w Kwestionariuszu. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Banku o wszelkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć na zmianę poziomu mojej wiedzy i doświadczenia. Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami i rozumiem ich treść. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że jeżeli zdecyduję się zawrzeć transakcję z wykorzystaniem instrumentu finansowego ponoszę ryzyko związane z danym instrumenem finansowym. W szczególności w przypadku instrumentów pochodnych, przyjmuję do wiadomości że chociaż potencjalne zyski z tej transakcji mogą być znaczące, mogę ponieść straty znacznie większe niż pierwotnie zainwestowałem/-am, jeżeli zmiany notowań instrumentów, w które zainwestowałem/-am, okażą się dla mnie niekorzystne. Zawierając transakcje z wykorzytaniem instrumentów finansowych, zarówno tych, które w ocenie Banku są adekwatne do mojej wiedzy i doświadczenia jak i dla tych, które zostały uznane jako nieadekwatne, polegam wyłącznie na własnej ocenie ryzyka i chociaż Bank może wspierać mnie w tym danymi rynkowymi, decyzję w odniesieniu do takich transkacji podejmuję wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Dane osoby uprawnionej* Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej * - przez osobę uprawnioną rozumie się: członka organu uprawnionego do reprezentowania oraz prokurenta zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 4/17

5 BGKDS/PK/2 KWESTIONARIUSZ OCENY ADEKWATNOŚCI INSTRUMENTU FINANSOWEGO DLA EMITENTA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCEGO KLIENTEM BANKU zgodnie z 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy oraz banków powierniczych KLIENT: REGON: NIP... Wypełnia osoba reprezentująca Klienta, która nadzoruje i jest odpowiedzialna za komórkę realizującą (lub która będzie realizować) transakcje z wykorzystaniem Instrumentu Finansowego jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, w imieniu Klienta. Celem niniejszego Kwestionariusza jest określenie, czy instrument finansowy jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, jest odpowiedni dla Klienta względem jego indywidualnej sytuacji i potrzeb, zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID. Brak wypełnienia Arkusza, uniemożliwi Bankowi dokonanie oceny, czy taki instrument finansowy są dla Państwa firmy odpowiedni. Niniejszy Kwestionariusz kierowany jest do klientów, którzy zostali zakwalifikowani przez Bank jako klienci detaliczni w rozumieniu przepisów Dyrektywy MiFID i przepisów impelemntujących w polskim systemie prawnym. Odpowiedzi wskazane w niniejszym Kwestionariuszu pozwolą na ustalenie, czy instrument finansowy jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych jest dla Państwa firmy adekwatny. W przypadku klientów profesjonalnych Bank uznaje, iż posiadają oni wiedzę i doświadczenie w zakresie emisji dłużnych papierów wartościowych, niezbędne do zrozumienia i dokonania oceny ryzyk związanych z daną inwestycją. Bank BGK nie dokonuje badania odpowiedniości Klientów, gdyż nie świadczy usług zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego. DOŚWIADCZE INWESTYCYJNE KLIENTA 1 Czy jest Pan/Pani świadoma faktu, iż emitując obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe zaciągają Państwo (jako Spółka, podmiot) zobowiązania? Czy jest Pan/Pani świadoma, iż w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej warunków spłaty zobowiązania lub naruszenia warunków emisji dłużnych papierów wartościowych, Spółka przez Państwa reprezentowana może zostać wezwana do spłaty przed terminem całości takiego zadłużenia? Proszę zaznaczyć znakiem X odpowiednią odpowiedź Czy ma Pan/Pani wiedzę, iż stawka bazowa oprocentowania obligacji, np. WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, jest stawką zmienną, której wysokość zależy od szeregu czynników, i tym samym oprocentowanie obligacji, a więc i wartość Państwa zobowiązania w zakresie odsetek może ulegać zmianie? Czy zaciągnięcie zobowiązania, tj. emisja obligacji podlega kontroli lub zatwierdzeniu organów Spółki? /17

6 5 Czy Spółka (podmiot), którą Pan/Pani reprezentuje, zatrudnia służby finansowe, do których kompetencji należy monitorowanie terminowego regulowania zobowiązań? Czy Spółka, którą Pan/Pani reprezentuje, zaciągała w przeszłości jakikolwiek dług lub emitowała dłużne papiery wartościowe? Czy w ramach swojego doświadczenia zawodowego Pan/Pani zaciągała lub uczestniczyła w zaciągnięciu zobowiązania (kredytowego lub w formie emisji obligacji), innego niż zaciągnięcie zobowiązania przez osobę fizyczną? W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania zamieszczone w Kwestionariuszu, proszę zaznaczyć znakiem X pole obok. Ostrzeżenie dotyczące oceny adekwatności W niniejszym Kwestionariuszu przedstawili Państwo informacje dotyczące Państwa wiedzy i doświadczenia w zakresie instrumentu finansowego, jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, aby umożliwić Bankowi dokonanie oceny, czy ten instrument finansowy jest dla Państwa odpowiedni. W przypadku gdy powyższe informacje nie zostaną Bankowi przekazane lub przekazane przez Państwa informacje będą niewystarczające, Bank nie będzie miał możliwości dokonać oceny, czy instrument finansowy, jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, jest dla Państwa adekwatny. W takiej sytuacji Bank, na Państwa prośbę, może realizować dla Państwa usługi finansowe z wykorzystaniem emisji dłużnych papierów wartościowych, jednak przy założeniu, iż nie posiadają Państwo wiedzy i doświadczenia w zakresie emisji dłużnych papierów wartościowych. Bank pragnie podkreślić, iż podjęte w takiej sytuacji działalnia w zakresie usług inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentu finansowego, jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, mogą okazać się dla Państwa niekorzystne. Bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za negatywne konsekwencje nie przedstawienia nam wystarczających, rzetelnych i kompletnych informacji. Potwierdzam prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji przedstawionych w Kwestionariuszu. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Banku o wszelkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć na zmianę poziomu mojej wiedzy i doświadczenia. Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami i rozumiem ich treść. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że jeżeli zdecyduję się zawrzeć transakcję z wykorzystaniem instrumentu finansowego, jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, ponoszę ryzyko związane z tym instrumentem finansowym. Zawierając transakcje z wykorzystaniem instrumentu finansowego, jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, zarówno te, które w ocenie Banku są adekwatne do mojej wiedzy i doświadczenia jak i te, które zostały uznane jako nieadekwatne, polegam wyłącznie na własnej ocenie ryzyka i chociaż Bank może wspierać mnie w tym danymi rynkowymi, decyzję w odniesieniu do takiej transakcji podejmuję wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Dane osoby uprawnionej* Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej * - przez osobę uprawnioną rozumie się: członka organu uprawnionego do reprezentowania oraz prokurenta zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 6/17

7 BGKDS/PK/3 (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Skarbu* Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży * Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa * Centrum Operacji i Rozliczeń * Al. Jerozolimskie Warszawa Zgoda Klienta na traktowanie go jako Uprawnionego Kontrahenta Niniejszym wyrażamy zgodę na traktowanie nas przez Bank jako Uprawnionego kontrahenta w rozumieniu przepisów Dyrektywy Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) i polskich aktów prawnych w tym zakresie, w odniesieniu do zawieranych transakcji w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawierania transakcji lub pośredniczenia w ich zawieraniu. *niewłaściwe skreślić 7/17

8 BGKDS/PK/4 Warszawa, dn.... (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Informacja o przyznaniu kategorii W związku z przepisami implementującymi Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), w szczególności na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 204, poz. 1577), Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązany jest do przeprowadzenia klasyfikacji Klientów celem zapewnienia im właściwej ochrony odpowiadającej ich wiedzy i doświadczeniu w związku z oferowanymi im przez Bank usługami inwestycyjnymi obejmującymi czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.). Uprzejmie informujemy, iż na podstawie dostępnej nam wiedzy na Państwa temat zostali Państwo zaklasyfikowani jako... Informacje o poziomie ochrony poszczególnych kategorii Klientów zamieszczone są w zakładce MiFID na stronie internetowej Banku Ponadto informujemy, iż mają Państwo prawo do wystąpienia o zmianę nadanej Państwu kategorii w celu korzystania z innego poziomu ochrony. Bank Gospodarstwa Krajowego zastrzega sobie prawo nie wyrażenia na powyższe zgody. Jednocześnie informujemy, iż są Państwo zobowiązani do niezwłocznego przekazywania do Banku informacji, które mogą mieć wpływ na zmianę nadanej Państwu kategorii. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących załączonych dokumentów bądź realizacji przepisów prawa rynku kapitałowego, prosimy o kontakt pod numer telefonu... lub na e- mail... 8/17

9 BGKDS/PK/5a (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Warszawa, dn.... Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Skarbu* Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży * Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa * Centrum Operacji i Rozliczeń * Al. Jerozolimskie Warszawa Wniosek o zmianę kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego W związku z przyznaniem nam przez Bank Gospodarstwa Krajowego kategorii Klienta detalicznego w rozumieniu polskich aktów prawnych implementujących Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) oraz faktem, iż spełniamy przynajmniej dwa spośród podanych poniżej warunków, wnioskujemy o przyznanie nam kategorii Klienta profesjonalnego. Wobec powyższego oświadczamy, iż: 1) zawieraliśmy/ nie zawieraliśmy* transakcje odrębnie w zakresie wszystkich dostępnych instrumentów finansowych w ramach świadczonych nam przez Bank Usług inwestycyjnych o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych euro** każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; 2) wartość naszego portfela instrumentów finansowych (łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład) wynosi co najmniej/ jest niższa niż* równowartość w złotych euro**; 3) osoby, zawierające transakcje w imieniu i na rzecz naszej firmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w zakresie Usług inwestycyjnych pracują/ pracowały /nie pracują/ nie pracowały* w sektorze finansowym w okresie ostatnich 5 lat, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub Usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez Bank na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. Oświadczamy ponadto, że Bank poinformował nas i znane nam są zasady traktowania przez Bank Klientów profesjonalnych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych oraz, że klientom profesjonalnym przysługuje niższy poziom ochrony niż klientom detalicznym. Zobowiązujemy się do informowania Banku o wszelkich zmianach mających wpływ na przyznanie nam kategorii Klienta profesjonalnego. * niepotrzebne skreślić ** równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa powyżej jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień sporządzenia niniejszego wniosku. 9/17

10 BGKDS/PK/5b Warszawa, dn.... (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Skarbu* Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży * Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa * Centrum Operacji i Rozliczeń * Al. Jerozolimskie Warszawa Wniosek o zmianę kategorii z Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego W związku z przyznaniem nam przez Bank Gospodarstwa Krajowego kategorii Uprawnionego kontrahenta w rozumieniu polskich aktów prawnych implementujących Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), wnioskujemy o traktowanie nas jako Klienta profesjonalnego w odniesieniu do wszystkich Instrumentów finansowych dostępnych w ramach świadczonych przez Bank usług inwestycyjnych. Jednocześnie oświadczamy, że Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował nas o zasadach traktowania przez Bank Klientów profesjonalnych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych. Mając świadomość wyższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzamy wniosek o traktowanie nas jako Klienta profesjonalnego. 10/17

11 BGKDS/PK/5c Warszawa, dn.... (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Skarbu* Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży * Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa * Centrum Operacji i Rozliczeń * Al. Jerozolimskie Warszawa Wniosek o zmianę kategorii na Klienta detalicznego Niniejszym wnioskujemy o traktowanie nas jako Klienta detalicznego w rozumieniu polskich aktów prawnych implementujących Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), w odniesieniu do wszystkich Instrumentów finansowych dostępnych w ramach wszystkich świadczonych przez Bank usług inwestycyjnych. Oświadczamy, że Bank poinformował nas o zasadach traktowania przez Bank Klientów detalicznych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych. Mając świadomość wyższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzamy wniosek o traktowanie nas jako Klienta detalicznego. * niepotrzebne skreślić 11/17

12 BGKDS/PK/5d Warszawa, dn.... (nazwa i adres oraz MODULO Klienta) Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Skarbu* Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży * Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa * Centrum Operacji i Rozliczeń * Al. Jerozolimskie Warszawa Wniosek o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na Uprawnionego kontrahenta Niniejszym wnioskujemy o traktowanie nas jako Uprawnionego kontrahenta w rozumieniu polskich aktów prawnych implementujących Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), w odniesieniu do wszystkich produktów dostępnych w ramach wszystkich świadczonych przez Bank usług inwestycyjnych. Oświadczamy, że Bank poinformował nas o zasadach traktowania przez Bank Uprawnionych kontrahentów w ramach świadczonych usług inwestycyjnych. Mając świadomość niższego poziomu ochrony, niniejszym potwierdzamy wniosek o traktowanie nas jako Uprawnionego kontrahenta. * niepotrzebne skreślić 12/17

13 BGKDS/PK/6 Warszawa, dn.... (nazwa i adres Klienta) (MODULO Klienta) Oświadczenie Klienta Oświadczam/-my*, że przyjmuję/-my* do wiadomości, iż Bank traktuje mnie/nas* jako Klienta profesjonalnego/uprawnionego kontrahenta* w odniesieniu do wszystkich Instrumentów finansowych oferowanych w ramach świadczonych na moją/naszą* rzecz Usług inwestycyjnych. Jednocześnie przyjmuję/-my* do wiadomości, że do momentu doręczenia do Banku niniejszego oświadczenia, Bank wstrzyma się od oferowania mi/nam* danego Instrumentu finansowego lub świadczenia na moją/naszą* rzecz konkretnej Usługi inwestycyjnej, w odniesieniu do której złożony został przeze mnie/przez nas* wniosek o zmianę kategorii. *niepotrzebne skreślić 13/17

14 BGKDS/PK/7 Warszawa, dn.... (nazwa i adres MODULO Klienta) Informacja o podjętej decyzji dotyczącej zmiany kategorii nadanej klientowi w rozumieniu polskich aktów prawnych implementujących Dyrektywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w związku z Państwa wnioskiem z dnia 20 roku dokonał/nie dokonał* zmiany kategorii z Klienta... na Klienta... Jednocześnie informujemy, iż zmiana kategorii z Klienta... na... wiąże się z rezygnacją z wyższego/niższego* poziomu ochrony w tym zakresie ustanowionej na mocy przepisów prawa rynku kapitałowego. Informacje o poziomie ochrony dla poszczególnych kategorii klientów zamieszczone są w zakładce MiFID na stronie internetowej Banku W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numer telefonu... lub pod adresem ... *niepotrzebne skreślić 14/17

15 BGKDS/PK/8 (nazwa i adres Klienta) (MODULO Klienta) Warszawa, dn.... Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Skarbu* Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży * Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa * Centrum Operacji i Rozliczeń * Al. Jerozolimskie Warszawa Zgoda na przekazywanie informacji Niniejszym wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących Banku oraz Usług inwestycyjnych, które mają być nam świadczone za pośrednictwem strony internetowej Banku * niepotrzebne skreślić 15/17

16 WYNIK OCENY ADEKWATNOŚCI GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA KLIENTA BGKDS/PK/9 zgodnie z 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy oraz banków powierniczych KLIENT: REGON: NIP... Bank dokonał niniejszej oceny adekwatności grup instrumentów finansowych na podstawie informacji udzielonych przez Klienta w Kwestionariuszu oceny z dnia. Grupy instrumentów finansowych WYNIK* INSTRUMENTY OSZCZĘDNOŚCIOWO-INWESTYCYJNE 1 bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO 2 transakcje FX forward, transakcje NDF, FX Forward z opcją czasową, transakcje NDF z opcją czasową 3 transakcje FX Swap, waniliowe opcje walutowe 4 walutowe opcje barierowe, struktury opcyjne złożone z walutowych transakcji opcyjnych typu plain vanilla i/lub opcji barierowych INSTRUMENTY RYNKU STOPY PROCENTOWEJ 5 kontrakty FRA, transakcje IRS 6 Transakcje CIRS * wpisać adekwatne / nieadekwatne / brak możliwości oceny W imieniu Banku Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/-am się z powyższym wynikiem oceny adekwatności i akceptuję go. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że jeżeli zdecyduję się zawrzeć transakcję z wykorzystaniem instrumentu finansowego ponoszę ryzyko związane z danym instrumenem finansowym. W szczególności w przypadku instrumentów pochodnych, przyjmuję do wiadomości że chociaż potencjalne zyski z tej transakcji mogą być znaczące, mogę ponieść straty znacznie większe niż pierwotnie zainwestowałem/-am, jeżeli zmiany notowań instrumentów, w które zainwestowałem/-am, okażą się dla mnie niekorzystne. Zawierając transakcje z wykorzytaniem instrumentów finansowych, zarówno tych, które w ocenie Banku są adekwatne do mojej wiedzy i doświadczenia jak i dla tych, które zostały uznane jako nieadekwatne, polegam wyłącznie na własnej ocenie ryzyka i chociaż Bank może wspierać mnie w tym danymi rynkowymi, decyzję w odniesieniu do takich transkacji podejmuję wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Dane osoby uprawnionej* Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej * - przez osobę uprawnioną rozumie się: członka organu uprawnionego do reprezentowania oraz prokurenta zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 16/17

17 BGKDS/PK/10 WYNIK OCENY ADEKWATNOŚCI INSTRUMENTU FINANSOWEGO DLA EMITENTA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCEGO KLIENTEM BANKU zgodnie z 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy oraz banków powierniczych KLIENT:... REGON:... NIP... Bank dokonał niniejszej oceny adekwatności instrumentu finansowego jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych na podstawie informacji udzielonych przez Klienta w Kwestionariuszu oceny z dnia. Instrument finansowy WYNIK* Emisja dłużnych papierów wartościowych * wpisać adekwatny / nieadekwatny / brak możliwości oceny W imieniu Banku Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/-am się z powyższym wynikiem oceny adekwatności i akceptuję go. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że jeżeli zdecyduję się zawrzeć transakcję z wykorzystaniem instrumentu finansowego jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, ponoszę ryzyko związane z tym instrumentem finansowym. Zawierając transakcje z wykorzystaniem instrumentu finansowego jakim jest emisja dłużnych papierów wartościowych, polegam wyłącznie na własnej ocenie ryzyka i chociaż Bank może wspierać mnie w tym danymi rynkowymi, decyzję w odniesieniu do takich transkacji podejmuję wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Dane osoby uprawnionej* Imię i nazwisko Stanowisko Podpis osoby uprawnionej * - przez osobę uprawnioną rozumie się: członka organu uprawnionego do reprezentowania oraz prokurenta zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 17/17

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych Niniejszy Formularz, zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta.

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta. KWESTIONARIUSZ MIFID Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta Numer umowy 1. Przepisy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wymagają od spółki

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Zachodniego WBK S.A. o ryzykach występujących przy zawieraniu transakcji skarbowych wraz z ogólnym opisem istoty instrumentów

Informacja Banku Zachodniego WBK S.A. o ryzykach występujących przy zawieraniu transakcji skarbowych wraz z ogólnym opisem istoty instrumentów Informacja Banku Zachodniego WBK S.A. o ryzykach występujących przy zawieraniu transakcji skarbowych wraz z ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych 1. Niniejszy dokument przedstawia ogólny opis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA MIFID TEST ODPOWIEDNIOŚCI ORAZ STOSOWNOŚCI

DYREKTYWA MIFID TEST ODPOWIEDNIOŚCI ORAZ STOSOWNOŚCI DYREKTYWA MIFID TEST ODPOWIEDNIOŚCI ORAZ STOSOWNOŚCI Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000249524,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej maj 2010 Wstęp Niniejsza Broszura

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Wstęp Niniejsza Broszura jest przeznaczona dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A., w tym Domu Maklerskiego PKO Banku

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

TEST ODPOWIEDNIOŚCI DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ DORADZTWA INWESTYCYJNEGO Szanowny Kliencie, TEST ODPOWIEDNIOŚCI DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ DORADZTWA INWESTYCYJNEGO (niniejszy Test odpowiedniości jest przeznaczony dla Klienta będącego osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. Szanowni Państwo! Niniejsza Broszura jest adresowana do Klientów Banku Millennium S.A., którzy inwestują w instrumenty i produkty

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Domu Inwestycyjnym Investors S.A. Strona 1 z 16 Data powstania:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (wniosek kierowany do BGK za pośrednictwem Banku Kredytującego) I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID)

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Poznań, kwiecień 2015 r. Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów korzystających

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych Warsztatach,

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów/usług dotyczy MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, DI.TEST.P.2015.77.1 1

Szanowny Kliencie, DI.TEST.P.2015.77.1 1 TEST ODPOWIEDNIOŚCI DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ DORADZTWA INWESTYCYJNEGO Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku Str. 1/5 Dane spółki: data Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Nazwa spółki: spółki: Numer rejestru KRS: Nr REGON: Nr NIP:... Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Wielkopolską Izbą Przemysłowo Handlową serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa..., dnia... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo