POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI"

Transkrypt

1 POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ustanawia się niniejszą Politykę postępowania Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. w relacjach z Klientami. Elementami tej polityki są następujące dokumenty: 1. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, 2. Polityka wykonywania zleceń, 3. Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna (dalej również: Polityka zachęt ), 4. Polityka klasyfikacji Klientów w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami S.A., wraz z załącznikami (dalej również: Polityka klasyfikacji ). Definicje Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: Dom Maklerski Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna, Dyrektywa - Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, Dyrektywa wykonawcza - Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dn. 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy nr 2004/39/WE PEiR w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy, Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.), rozporządzenie w sprawie postępowania - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1078), rozporządzenie w sprawie warunków technicznych - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego. Instrumenty finansowe instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust.1 Ustawy.

2 Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, na rzecz której Dom Maklerski świadczy lub będzie świadczył usługi inwestycyjne. Usługa inwestycyjna wykonywanie przez Dom Maklerski na rzecz Klienta czynności określonej w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy tj.: zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Umowa zawarta z Klientem Umowa o świadczenie usług inwestycyjnych. Str POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku ze świadczoną na jego rzecz Usługą inwestycyjną, zgodnie z 48 ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania, przyjmuje się niniejszą Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Niniejsza polityka ma zastosowanie w sytuacji, gdy Dom Maklerski realizując zlecenia Klientów będzie korzystał z usług podmiotów wykonujących zlecenia. Warunkiem zawarcia Umowy jest wyrażenie przez Klienta zgody na przedstawioną mu Politykę. W przypadku istotnej zmiany Polityki Dom Maklerski informuje Klientów o tych zmianach w terminie umożliwiającym Klientom wypowiedzenie Umów z zachowaniem okresu wypowiedzenia, tak aby ewentualne rozwiązanie tych Umów nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian. Klient jest upoważniony do szczegółowego określenia warunków na jakich ma nastąpić wykonanie zlecenia. W szczególności może dokonać wyboru podmiotu wykonującego zlecenie. Szczegółowe określenie przez Klienta warunków na jakich nastąpić ma wykonanie zlecenia może uniemożliwić Domowi Maklerskiemu podjęcie działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami. Dom Maklerski realizuje zlecenie na warunkach określonych przez klienta, jednakże w takiej sytuacji, zgodnie z 47 ust. 3 rozporządzenia w sprawie postępowania, nie stosuje się niniejszej Polityki w zakresie warunków wykonania zlecenia określonych przez Klienta Ustalenie wag czynników wpływających na uzyskanie możliwie najlepszych wyników dla Klienta Podejmując działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku ze świadczeniem Usługi inwestycyjnej, Dom Maklerski uwzględnia odpowiednio następujące czynniki: cenę nabywanego lub zbywanego instrumentu finansowego, koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia oraz czas rozliczenia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość i charakter zlecenia, inne czynniki dotyczące zlecenia, w szczególności wiarygodność, dotychczasową historię i warunki współpracy z podmiotami wykonującymi zlecenia. Cena instrumentu finansowego oraz koszy związane z wykonaniem zlecenia są czynnikami, którym Dom Maklerski nadał najwyższą wagę. Pozostałe czynniki zostały uszeregowane w zależności od nadanej im wagi, w kolejności od najwyższej do najniższej wagi.

3 1.2. Określenie miejsc wykonania zleceń oraz rynków, na których wykonywane są zlecenia, w tym rynków innych niż rynki regulowane lub alternatywne systemy obrotu. Dom Maklerski w zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym realizuje zlecenia przede wszystkim na rynkach regulowanych w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej jak również w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w tym przede wszystkim na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. Dom Maklerski realizuje również zlecenia na rynku międzybankowym oraz na alternatywnych systemach obrotu, w tym przede wszystkim systemach organizowanego przez GPW w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Dom Maklerski korzysta z pośrednictwa podmiotu świadczącego usługi wykonywania zleceń. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie postępowania ( 2 pkt 36 b) podmiot ten jest też miejscem wykonania zlecenia. W zakresie pośrednictwa podmiotu posiadającego zezwolenie na wykonywanie zleceń zastosowanie ma Polityka wykonywania zleceń przyjęta przez ten podmiot. Pośrednictwo podmiotu posiadającego zezwolenie na wykonywanie zleceń umożliwia Domowi Maklerskiemu uzyskanie najlepszych wyników dla swoich Klientów. Dokonując wyboru podmiotu jako miejsca wykonania zlecenia, Dom Maklerski bierze pod uwagę wysokość prowizji i kosztów ponoszonych przez Dom Maklerski w związku z korzystaniem z usług danego podmiotu wykonującego zlecenia, jak również jakość świadczonej usługi (funkcjonalność systemu transakcyjnego, kompetencje pracowników). Dom Maklerski ma również możliwość realizowania zleceń bez pośrednictwa podmiotów wykonujących zlecenia. Dotyczy to realizacji zleceń poprzez zawieranie transakcji poza rynkiem regulowanym lub poza alternatywnym systemem obrotu. W tym zakresie mają zastosowanie stosowne zapisy Polityki wykonywania zleceń przez Dom Maklerski. Str Współpraca z innymi instytucjami nadzorowanymi W sytuacji, gdy wymaga tego najlepiej pojęty interes klientów Domu Maklerskiego lub jest to uzasadnione sposobem prowadzenia Usługi inwestycyjnej, Dom Maklerski współdziała z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach przeprowadzanych na ryzyko klienta. Współpraca jest realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Domu Maklerskiego, rekomendacjami, wytycznymi i zaleceniami właściwych organów nadzoru oraz postanowieniami niniejszej Polityki. Dom Maklerski oraz instytucja współpracująca ze Spółką realizują współpracę na podstawie przejrzystych zasad ustalonych między stronami w umowie lub w innym dokumencie wiążącym strony, a w szczególności w zaakceptowanym przez Dom Maklerski i instytucję współpracującą planie działania, określającym sposób wykonywania poszczególnych czynności objętych współpracą 1.4. Dokumentowanie procesu decyzyjnego Dom Maklerski dokumentuje źródła będące podstawą decyzji inwestycyjnych, podejmowanych w procesie świadczenia Usługi inwestycyjnej. Dokumentowanie odbywa się przede wszystkim poprzez określenie i stosowanie dokumentu strategii inwestycyjnej. Jeżeli transakcja nie została zawarta w ramach strategii inwestycyjnej dokumentowanie odbywa się poprzez przechowywanie decyzji jednostek organizacyjnych Domu Maklerskiego, które biorą udział w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, oraz innych dokumentów służących podjęciu takich

4 decyzji, w szczególności analiz, danych o ratingach, raportów, w tym sporządzonych przez Dom Maklerski lub na jego zlecenie. Tego rodzaju dokumenty powinny być wystarczające do udokumentowania i uzasadnienia decyzji inwestycyjnych podjętych przez Dom Maklerski. Dokumenty powinny być przechowywane na takim nośniku informacji, na jakim zostały sporządzone lub otrzymane przez Dom Maklerski, z tym że dokumenty sporządzone lub otrzymane za pomocą informatycznych nośników danych powinny być przechowywane na informatycznych nośnikach danych umożliwiających odczytanie treści informacji zawartych w tych dokumentach przez cały okres ich przechowywania. Dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające dane, które Dom Maklerski ma obowiązek przechowywać i archiwizować, powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieupoważnione oraz umożliwiający kontrolę dostępu, zapewniającą możliwość śledzenia modyfikacji i przetwarzania danych. Str Monitorowanie skuteczności wdrożonych rozwiązań i stosowanej polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Dom Maklerski nie rzadziej niż raz na rok dokonuje przeglądu Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Dom Maklerski dokonuje również przeglądu tej Polityki w przypadku wystąpienia istotnej zmiany, która trwale wpływa na zdolność Domu Maklerskiego do dalszego uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla Klienta. Dom Maklerski jest zobowiązany udowodnić Klientowi, na jego żądanie, że działa zgodnie z wdrożoną Polityką działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Dom Maklerski świadczy obecnie Usługę inwestycyjną na rzecz klientów profesjonalnych oraz klientów detalicznych. Zasady klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego określa Polityka klasyfikacji. 2. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku ze świadczoną na jego rzecz Usługą inwestycyjną, zgodnie z 48 ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania, w sytuacji, gdy Dom Maklerski realizuje bezpośrednio zlecenia poza rynkiem zorganizowanym przyjmuje się niniejszą Politykę wykonywania zleceń. Warunkiem zawarcia umowy o zarządzanie portfelem jest wyrażenie przez Klienta zgody na przedstawioną mu Politykę. W przypadku istotnej zmiany Polityki Dom Maklerski informuje Klientów o tych zmianach w terminie umożliwiającym Klientom wypowiedzenie Umów, tak aby ewentualne rozwiązanie tych Umów nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian. Klient jest upoważniony do szczegółowego określenia warunków na jakich ma nastąpić wykonanie zlecenia. W szczególności może dokonać wyboru miejsca wykonania zlecenia. Szczegółowe określenie przez Klienta warunków na jakich nastąpić ma wykonanie zlecenia może uniemożliwić Domowi Maklerskiemu podjęcie działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami. Dom Maklerski realizuje zlecenie na warunkach określonych przez klienta, jednakże w takiej sytuacji, zgodnie z 47 ust. 3 rozporządzenia w sprawie postępowania, nie stosuje się niniejszej Polityki w zakresie warunków wykonania zlecenia określonych przez Klienta Ustalenie wag czynników wpływających na uzyskanie możliwie najlepszych wyników dla klienta

5 Podejmując działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku ze świadczeniem Usługi inwestycyjnej, uwzględnia się odpowiednio następujące czynniki przy wykonywaniu zleceń przez Dom Maklerski: cenę nabywanego lub zbywanego instrumentu finansowego, koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia oraz czas rozliczenia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość i charakter zlecenia, inne czynniki dotyczące zlecenia, w szczególności wiarygodność, dotychczasową historię i warunki współpracy z podmiotami z którymi zawierane są transakcje. Cena instrumentu finansowego oraz koszy związane z wykonaniem zlecenia są czynnikami, którym Dom Maklerski nadał najwyższą wagę. Pozostałe czynniki zostały uszeregowane w zależności od nadanej im wagi, w kolejności od najwyższej do najniższej wagi. Dom Maklerski zastrzega możliwość dokonania zmian kryteriów oraz przypisanych im wag w oparciu o własną analizę rynku, w tym w szczególności analizę możliwości uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klientów w związku ze świadczeniem na ich rzecz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Str Określenie miejsc wykonania zleceń oraz rynków, na których wykonywane są zlecenia, w tym rynków innych niż rynki regulowane lub alternatywne systemy obrotu. Dom Maklerski w zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym realizuje zlecenia przede wszystkim na rynkach regulowanych w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki korzystając z pośrednictwa podmiotów wykonujących zlecenia. W tym zakresie ma zastosowanie Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Dom Maklerski ma również możliwość wykonywania zleceń poza rynkiem regulowanym lub poza alternatywnym systemem obrotu. W tym zakresie Dom Maklerski wykonuje zlecenia m.in. na rynku międzybankowym w zakresie dłużnych instrumentów finansowych (m. in. obligacje skarbowe, inne instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski a także inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe). Biorąc pod uwagę, że jest to rynek najbardziej rozwinięty, z punktu widzenia przede wszystkim jego płynności i generowanych obrotów, daje to gwarancję uzyskania uczciwej wyceny instrumentów będących przedmiotem transakcji. Umożliwia to według racjonalnej oceny w sposób trwały uzyskanie przez Dom Maklerski najlepszego wyniku dla klienta. Poza rynkiem zorganizowanym dokonywane są również transakcje dotyczące jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, oraz niepublicznych papierów wartościowych w tym niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Dom Maklerski zastrzega sobie możliwość wykorzystywania innych miejsc wykonywania zleceń. Przy wyborze tych miejsc kieruje się zasadą uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta. Dokonując wyboru miejsca wykonywania zlecenia Dom Maklerski bierze pod uwagę wysokość prowizji i ponoszonych kosztów. Dom Maklerski przed realizacją zleceń poza rynkiem zorganizowanym jest zobowiązany uzyskać uprzednią wyraźną zgodę klienta na wykonanie jego zlecenia. Zgoda może być ogólna lub też dotyczyć może poszczególnych transakcji.

6 2.3. Monitorowanie skuteczności wdrożonych rozwiązań i stosowanej polityki wykonywania zleceń Dom Maklerski nie rzadziej niż raz na rok dokonuje przeglądu niniejszej Polityki wykonywania zleceń. Dom Maklerski dokonuje również przeglądu tej Polityki w przypadku wystąpienia istotnej zmiany, która trwale wpływa na zdolność Domu Maklerskiego do dalszego uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla Klienta. Str. 6 Dom Maklerski, m.in. poprzez właściwe zabezpieczenie dokumentów, jest zobowiązany udowodnić Klientowi, na jego żądanie, że firma działa zgodnie z wdrożoną polityką wykonywania zleceń. Dom Maklerski świadczy obecnie Usługę inwestycyjną zarówno na rzecz Klientów profesjonalnych jak i Klientów detalicznych. Zasady klasyfikacji Klientów Domu maklerskiego określa Polityka klasyfikacji. 3. POLITYKA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA OPŁAT, PROWIZJI I ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH W DOMU MAKLERSKIM ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA AKCYJNA 3.1. Postanowienia ogólne Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna, określa zasady przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych (zachęty) w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna w związku ze świadczeniem Usługi inwestycyjnej. Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna świadcząc na rzecz Klientów Usługę inwestycyjną jest zobowiązany do działania w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów. Dom Maklerski nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku ze świadczeniem Usługi inwestycyjnej, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem: opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, opłat lub prowizji umożliwiających świadczenie danej Usługi inwestycyjnej na rzecz Klienta lub w tym celu niezbędnych, np. kosztów powiernictwa, opłat związanych z rozliczeniem i wymianą, obciążeń regulacyjnych lub opłat prawnych, które jednakże nie mogą stać w sprzeczności z zobowiązaniem Domu Maklerskiego do uczciwego, sprawiedliwego i profesjonalnego działania, opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane powyżej, pod warunkiem, że: o informacje o istocie i wysokości lub sposobie naliczania opłat, prowizji i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych zostały przekazane Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi inwestycyjnej, o oraz, są przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości Usługi inwestycyjnej świadczonej przez Dom Maklerski na rzecz Klienta. Na żądanie Klienta, Dom Maklerski ujawnia szczegółowe, rzetelne i przedstawione w sposób niebudzący wątpliwości informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o

7 ich istnieniu, charakterze i kwocie czy też w przypadku, gdy nie da się określić kwoty metodzie obliczania tej kwoty. Przyjmowanie przez pracowników Domu Maklerskiego świadczeń niepieniężnych w postaci drobnych prezentów i gestów grzecznościowych jest dopuszczalne i nie powinno być traktowane jako zachęta, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 300,00 PLN od jednego Klienta lub Kontrahenta w skali roku. Str POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A Wstęp Polityka klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. zgodnie z kategoriami Dyrektywy, w oparciu o zapisy Ustawy oraz rozporządzenia w sprawie postępowania. Niniejsza Polityka określa zasady i tryb klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A w ramach świadczonych na ich rzecz Usług inwestycyjnych zgodnie z Dyrektywą Cel Celem klasyfikacji klientów do określonych grup jest zapewnienie im właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony podczas korzystania przez nich z poszczególnych instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych Kategorie klientów Zgodnie z Dyrektywą, firma inwestycyjna dokonuje klasyfikacji Klientów, na rzecz których świadczy usługi inwestycyjne do następujących kategorii: 1. Klient profesjonalny 2. Klient detaliczny 3. Uprawniony kontrahent. Biorąc pod uwagę Usługę inwestycyjną świadczoną przez Dom Maklerski, klienci Domu Maklerskiego mogą być zakwalifikowani do kategorii: 1. Klient profesjonalny lub 2. Klient detaliczny Zasady klasyfikacji klientów: 1. Klasyfikacja dokonywana jest przez Dom Maklerski przed zawarciem Umowy. 2. Dom Maklerski klasyfikuje Klienta do jednej z kategorii wymienionych w punkcie 4.3 niniejszej Polityki klasyfikacji, według następujących kryteriów: Klient profesjonalny Klient, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest: a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową,

8 b) firmą inwestycyjną, c) krajowym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem ubezpieczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) funduszem inwestycyjnym, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, funduszem zagranicznym, spółka zarządzającą lub inną instytucją wspólnego inwestowania, e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.), f) towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,poz. 1019, z późn.zm.), g) Klientem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków, h) inne nie wskazane w lit. a - g instytucje finansowe, i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a - h, prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym, j) Klientem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych do działalności prowadzonej przez klientów wskazanych w lit. a - i, k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej euro, kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Klientem zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, n) Klientem innym niż wskazani w lit. a) - m), który na swój wniosek został przez podmiot uznany za Klienta profesjonalnego. W tym zakresie stosuje zasady określone w pkt 4.6. Str. 8 Klient detaliczny Klient, który nie spełnia warunków określonych dla Klienta profesjonalnego lub Klient profesjonalny uznany za Klienta detalicznego na zasadach opisanych w pkt 4.6. Przed zawarciem Umowy, Dom Maklerski informuje pisemnie Klienta o kategorii, do której został zaklasyfikowany zgodnie z Załącznikiem nr 1

9 4.5. Poziom ochrony Zgodnie z Dyrektywą zaklasyfikowanie Klienta przez Dom Maklerski do jednej z kategorii zapewnia objęcie go określonym poziomem ochrony oraz przekazanie mu odpowiednich informacji na temat produktów i usług inwestycyjnych świadczonych przez Dom Maklerski. Str. 9 Klientom profesjonalnym przysługuje poziom ochrony, w ramach którego Dom Maklerski powinien: a) przekazać rzetelne, zrozumiałe i nie wprowadzające w błąd informacje o: Domu Maklerskim, świadczonych na rzecz Klientów usługach inwestycyjnych, specyfice instrumentów finansowych będących przedmiotem świadczonej usługi, ryzykach związanych ze świadczoną usługą bądź instrumentem finansowym, kosztach i opłatach związanych ze świadczonymi usługami. b) przekazać informacje o zasadach zarządzania konfliktami oraz o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych na rzecz Klienta, pozwalające na podjęcie przez Klienta świadomej decyzji o skorzystaniu z usługi inwestycyjnej. c) zwrócić się do Klienta o przedstawienie informacji dotyczących sytuacji finansowej Klienta oraz jego celów inwestycyjnych, niezbędnych do dokonania oceny czy przewidziany produkt lub usługa są odpowiednie dla Klienta; d) umożliwić na prośbę Klienta przeprowadzenia badania wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, niezbędne do dokonania oceny czy przewidziany produkt lub usługa są odpowiednie dla Klienta; Dom Maklerski może zalecić Klientowi zmianę strategii inwestycyjnej wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji dotyczących Klienta i dokonaniu oceny, o której mowa w lit. c). Dom maklerski odmówi świadczenia usługi inwestycyjnej, jeśli nie uzyska informacji, o której mowa w lit. c) Klientom detalicznym przysługuje najwyższy poziom ochrony, w ramach którego Dom Maklerski powinien: a) przekazać rzetelne, zrozumiałe i nie wprowadzające w błąd informacje o: Domu Maklerskim, świadczonych na rzecz Klientów usługach inwestycyjnych, specyfice instrumentów finansowych będących przedmiotem świadczonej usługi, ryzykach związanych ze świadczoną usługą bądź instrumentem finansowym, kosztach i opłatach związanych ze świadczonymi usługami; b) przekazać informacje o zasadach zarządzania konfliktami oraz o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych na rzecz Klienta, pozwalające na podjęcie przez Klienta świadomej decyzji o skorzystaniu z usługi inwestycyjnej. Informacje te przekazywane są w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów; c) zwrócić się do Klienta o przedstawienie: informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, odpowiedniej do określonego rodzaju instrumentu finansowego lub usługi maklerskiej,

10 informacji dotyczących sytuacji finansowej Klienta oraz jego celów inwestycyjnych, niezbędne do dokonania oceny czy przewidziany produkt lub usługa są odpowiednie dla Klienta; d) udostępnić Politykę działania w najlepiej pojętym interesie klientów w zakresie usług świadczonych przez Dom Maklerski oraz Politykę wykonywania zleceń. Str. 10 Dom Maklerski może zalecić Klientowi zmianę strategii inwestycyjnej wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji dotyczących klienta i dokonaniu oceny, o której mowa w lit. c). Dom maklerski odmówi świadczenia usługi inwestycyjnej, jeśli nie uzyska informacji, o której mowa w lit. c) Zmiana kategorii 1. Zmiana kategorii może być dokonana w każdym czasie na wniosek Klienta (do kategorii wyższej bądź niższej). Wniosek składany przez Klienta musi mieć formę pisemną, określoną w załącznikach 2 i 3 do Polityki klasyfikacji. 2. Firma inwestycyjna, w przypadku powzięcia informacji, że klient przestał spełniać określone w pkt niniejszej polityki warunki pozwalające na traktowanie go jako klienta profesjonalnego lub zaczął spełniać takie warunki, podejmuje działania zmierzające do zmiany jego statusu, z zastrzeżeniem ust Zmiana kategorii będzie wiązała się: a) ze zwiększeniem poziomu ochrony w przypadku zmiany kategorii Klienta z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego, b) zmniejszeniem poziomu ochrony w przypadku zmiany kategorii Klienta z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego 4. W przypadku zmiany kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego Dom Maklerski: a) stosuje wobec tego Klienta przepisy rozporządzenia określające zasady traktowania Klientów detalicznych, b) może zaakceptować wniosek Klienta profesjonalnego o zmianę kategorii i traktować go jak Klienta detalicznego bez spełnienia przez Klienta dodatkowych wymogów. 5. Zmiana kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego: a) zakwalifikowanie Klienta detalicznego do kategorii Klienta profesjonalnego może nastąpić na jego żądanie pod warunkiem, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego tymi decyzjami; b) warunek określony w punkcie a) uważa się za zachowany w przypadku, gdy dany podmiot spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów: zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych EUR każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych euro pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej instrumentów finansowych lub usługi

11 inwestycyjnej, która miałaby być świadczona przez Dom Maklerski na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 4 b), jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia żądania zmiany kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego. Za dowód spełnienia powyższych warunków uważa się: wyciągi z operacji dokonywanych na rachunku instrumentów finansowych potwierdzające dokonywane transakcje oraz wartość portfela, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, określające zakres obowiązków lub adekwatne dokumenty potwierdzające staż pracy w sektorze finansowym oraz posiadaną wiedzę w zakresie instrumentów finansowych. c) Dom Maklerski uwzględnieni wniosek Klienta Detalicznego o zakwalifikowanie do kategorii Klienta profesjonalnego po spełnieniu warunków określonych w pkt b) oraz złożeniu przez Klienta podpisanego Oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego zgodnie z Załącznikiem nr 4. d) Dom Maklerski zobowiązuje Klienta do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego klienta jak Klienta profesjonalnego. Str. 11

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A.

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A. A. Cel polityki Celem Polityki Klasyfikacji Klienta jest zdefiniowanie sposobów klasyfikowania i reklasyfikacji Klientów w zakresie świadczonych na ich rzecz Usług maklerskich. B. Defninicje 1. Określenia

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa.

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa. Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A 1. Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DYREKTYWY MIFID DLA KLIENTÓW BANKU BPS S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DYREKTYWY MIFID DLA KLIENTÓW BANKU BPS S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DYREKTYWY MIFID DLA KLIENTÓW BANKU BPS S.A. Podstawowe informacje o Dyrektywie MiFID Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Firma Inwestycyjna Klient Pośrednik Doradca 1. Definicje RDM Wealth Management S.A. osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Polityka ) Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 79 /2013 z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym: Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A.

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. Metryka wewnętrznego aktu prawnego Domu Maklerskiego W Investments

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA.

INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA. INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA 2016 www.eu-capitals.com 1. Wprowadzenie Po wdrożeniu dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz zgodnie z postanownieniami usług finansowych i

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca kategoryzacji Klientów wg MIFID dla Klientów mbanku S.A.

Informacja dotycząca kategoryzacji Klientów wg MIFID dla Klientów mbanku S.A. Informacja dotycząca kategoryzacji Klientów wg MIFID dla Klientów mbanku S.A. mbank.pl Spis treści I. Informacje ogólne...3 II. Klient profesjonalny...3 III. Klient detaliczny...4 IV. Klient profesjonalny

Bardziej szczegółowo

OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG, NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem niniejszego Regulaminu jest opisanie zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Domu Inwestycyjnym Investors S.A. Strona 1 z 16 Data powstania:

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE BANKOWE. stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

FORMULARZE BANKOWE. stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FORMULARZE BANKOWE stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WYKAZ FORMULARZY BANKOWYCH TYTUŁ FORMULARZA Wynik oceny adekwatności grup instrumentów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Polityka kategoryzacji klientów

Polityka kategoryzacji klientów 1. Cel Po wdrożeniu przez Unię Europejską dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zgodnie z Ustawą o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z roku 2007 (Ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 878 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w DB Securities S.A.

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w DB Securities S.A. Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w DB Securities S.A. Dokument Informacyjny 1. Cel i zakres niniejszego dokumentu DB Securities S.A. ( DBS ) świadcząc usługi

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów i wykonywania zleceń Raiffeisen Bank Polska S.A. NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów i wykonywania zleceń Raiffeisen Bank Polska S.A. NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów i wykonywania zleceń Raiffeisen Bank Polska S.A. NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA SPIS TREŚCI: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres Usług Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów/usług dotyczy MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 138,887,330.31 165,149,377.65 1. Lokaty 138,815,305.53 165,148,571.69 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 72,024.78 805.96 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15,099,473.67 19,440,030.52 1. Lokaty 14,974,462.91 19,439,017.46 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 125,010.76 1,013.06 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 184,718.40 834,755.25 1. Lokaty 184,718.40 834,755.25 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 71,539.23 3,960,594.22 1. Lokaty 71,539.23 3,960,594.22 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia Polityki: 31 grudnia 2014 r. na podstawie uchwały Zarządu FORUM TFI S.A. nr 47/12/2014.

Data przyjęcia Polityki: 31 grudnia 2014 r. na podstawie uchwały Zarządu FORUM TFI S.A. nr 47/12/2014. POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA

Bardziej szczegółowo

r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji

r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji 14082017 r Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy, biorąc pod uwagę Państwa wiedzę o inwestowaniu w instrumenty finansowe* oraz doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,144,454.28 1,846,027.47 1. Lokaty 1,144,316.13 1,846,027.47 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 138.15 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 544 192 11 985 666 1. Lokaty 11 544 192 11 985 666 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo