Broszura informacyjna MiFID

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura informacyjna MiFID"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku

2 Aktualizacja: 26 czerwca 2014

3 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje o Banku 4 III. Lista instrumentów, produktów i transakcji finansowych objętych rygorem MiFID w Meritum Banku ICB S.A. 5 IV. Zasady świadczenia usług 6 V. Klasyfikacja Klientów 8 VI. Poziomy ochrony według zastosowanej klasyfikacji 12 VII. Kwestionariusz oceny adekwatności 14 VIII. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 14 IX. Zgłaszanie reklamacji 15 X. Informacja o zachętach 16 XI. Postanowienia końcowe 16

4

5 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku 3 I. Co to jest MiFID? MiFID to skrót od angielskiej nazwy dyrektywy Unii Europejskiej Markets in Financial Instruments Directive. Dotyczy ona rynku instrumentów finansowych i ustanawia jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych w sprawie świadczenia usług inwestycyjnych na terenie Unii Europejskiej. Podstawowym celem MiFID jest zapewnienie zwiększonej ochrony inwestorów, promowanie konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zapewnienie przejrzystości działania firm inwestycyjnych na rynku kapitałowym UE. Głównym celem dyrektywy jest ochrona klientów korzystających z usług inwestycyjnych. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Informacje kierowane przez przedsiębiorstwo inwestycyjne do klientów powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd. Ponadto, informacje dotyczące instrumentów finansowych oraz proponowanych strategii inwestycyjnych powinny obejmować stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku związanym z inwestycjami w takie instrumenty. MiFID na gruncie prawa europejskiego tworzą 3 akty prawne: MiFID I Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID), MiFID II Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw

6 4 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy. W Polsce Dyrektywa MiFID jest implementowana poprzez wdrożenie postanowień następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1078), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa a art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1072). II. Informacje o Banku Dane Banku: Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON Centrali Banku: , NIP Banku: , kapitał zakładowy Banku: zł Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Bankiem: Meritum Bank ICB S.A., ul. Piastowska 7, Gdańsk

7 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku 5 Sposoby komunikacji Klienta z Bankiem: Kontakt telefoniczny: Adres Strona Internetowa: Język, w którym Klient może się kontaktować z Bankiem i w którym będą mu przekazywane informacje oraz dokumenty: Klienci Banku mogą kontaktować się z Bankiem w języku polskim. Dokumenty podpisywane z Klientami oraz informacje przekazywane Klientom są przygotowywane również w języku polskim. Organ nadzoru: Organem sprawującym nadzór nad działalnością Meritum Banku ICB S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. III. Lista instrumentów, produktów i transakcji finansowych objętych rygorem MiFID w Meritum Banku ICB S.A. Postanowieniami MiFID objęte są następujące instrumenty i produkty finansowe oferowane przez Bank: przeznaczone dla Klientów instytucjonalnych: papiery wartościowe (bony skarbowe, bony pieniężne, obligacje Skarbu Państwa), terminowe transakcje walutowe (FX Fowrad, NDF, FX Swap), opcje walutowe, przeznaczone dla Klientów indywidualnych: tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania. Informacje o szczegółowych zasadach postępowania Banku w odniesieniu do poszczególnych instrumentów i produktów finansowych określają właściwe regulaminy Banku.

8 6 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Wykaz instrumentów i produktów finansowych będących w aktualnej ofercie Banku jest dostępny w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. IV. Zasady świadczenia usług Bank, na podstawie zawartych umów, świadczy na rzecz Klientów następujące usługi inwestycyjne: przyjmowanie zleceń dotyczących nabycia instrumentów finansowych i ich przekazywanie do podmiotów realizujących zlecenia, wykonywanie zleceń dotyczących nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Ponadto, Bank może udzielać Klientom porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym, na warunkach określonych we właściwych regulaminach Banku. Bank świadczy usługi inwestycyjne w sposób uczciwy i profesjonalny, działając w najlepszym interesie Klienta. Informacje o kosztach i opłatach związanych z wykonywaniem przez Bank usług inwestycyjnych są zawarte w: Komunikatach dotyczących lokat połączonych z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, prospektach emisyjnych oraz tabelach opłat manipulacyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych, Tabelach opłat poszczególnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Zgodnie z zasadami MiFID, Bank przed zawarciem umowy związanej ze świadczeniem usług inwestycyjnych, przekazuje Klientom kompletne, rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje na temat: charakteru produktów inwestycyjnych oferowanych przez Bank oraz związanego z nimi ryzyka (informacjana temat poziomu ryzyka nie dotyczy Uprawnionych kontrahentów), poziomu świadczonej przez Bank ochrony, wynikającego z przyznanej Klientowi kategorii,

9 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku 7 stosowanych w Banku zasad przeciwdziałania konfliktom interesów, wszelkich kosztów, związanych ze świadczoną przez Bank usługą inwestycyjną. Bank umożliwia składanie zleceń w następujący sposób: w formie pisemnej bezpośrednio w placówce Banku, za pośrednictwem telefonu na zasadach określonych w odrębnej Umowie Telefonicznej, pod warunkiem że Klient zawarł z Bankiem taką umowę, za pośrednictwem strony internetowej Banku, za pośrednictwem kanałów komunikacji określonych w umowie w zakresie instrumentów i produktów finansowych oferowanych przez Departament Skarbu, pod warunkiem że Klient zawarł z Bankiem taką umowę, przy czym dostępność poszczególnych kanałów w zakresie składania zleceń określają właściwe regulaminy Banku. W zakresie wykonywanych zleceń Bank jest zobowiązany do przekazywania Klientom potwierdzeń zawarcia transakcji niezwłocznie po realizacji transakcji, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wykonania zlecenia Klienta. Jeżeli podmiotem wykonującym zlecenia jest podmiot inny niż Bank, za przekazanie potwierdzenia zawarcia transakcji odpowiedzialny jest podmiot wykonujący zlecenie. Klienci otrzymują również regulaminy określające szczegółowe zasady obsługi instrumentów i produktów inwestycyjnych, zasady obsługi zleceń Klientów oraz zasady obsług i reklamacji. Szczegółowe informacje o produktach oferowanych przez Bank i zasadach świadczenia usług inwestycyjnych można uzyskać w placówkach Banku oraz pod numerem infolinii: lub adresem

10 8 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku V. Klasyfikacja Klientów Postanowienia dyrektywy MiFID obligują Bank do przeprowadzenia klasyfikacji Klientów chcących za pośrednictwem Banku zawierać transakcje podlegające rygorowi MiFID. Klasyfikacja przeprowadzana jest przed zawarciem z Klientem umowy dot. instrumentów finansowych. Klienci Meritum Banku ICB S.A. mogą zostać zaklasyfikowani do jednej z poniższych kategorii: A. Klienci Detaliczni Zgodnie z ustawą, Klienci detaliczni to wszyscy klienci, którzy nie należą do grupy Klientów Profesjonalnych lub Uprawnionych Kontrahentów. Klienci detaliczni podlegają pełnej ochronie, tzn. dostarczane są im broszury informacyjne o produktach i usługach inwestycyjnych, a zwłaszcza o związanych z nimi ryzykiem. W celu zapewnienia Klientom najwyższego poziomu ochrony, wszyscy Klienci indywidualni korzystający z produktów i usług Banku objętych przepisami dyrektywy MiFID, klasyfikowani są jako Klienci Detaliczni, korzystający z najwyższego poziomu ochrony. B. Klienci Profesjonalni Klient profesjonalny to Klient, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klient profesjonalny to Klient należący do jednej z poniższych grup podmiotów: 1. instytucje finansowe, w szczególności: banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń,

11 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku 9 fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne, towarowe domy maklerskie, narodowy fundusz inwestycyjny, animatorzy rynku regulowanego. 2. inwestorzy instytucjonalni niebędący instytucjami finansowymi, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym, w tym agenci transferowi, dystrybutorzy jednostek funduszy inwestycyjnych niebędący bankami ani firmami inwestycyjnymi, 3. podmioty prowadzące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w pkt. 1 i 2, takie jak zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne instytucje kredytowe, 4. jednostki administracji rządowej lub samorządowej, organy publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Banki Inwestycyjny lub inne organizacje międzynarodowe pełniące podobne funkcje, 5. inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 6. przedsiębiorcy, którzy spełniają co najmniej dwa z poniższych wymogów: suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej euro,

12 10 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro. C. Uprawniony Kontrahent Uprawniony kontrahent to Klient Profesjonalny, z którym Bank zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu w ramach: usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, transakcji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek. Na wniosek Klienta, Bank może dokonać zmiany klasyfikacji do kategorii wyższej lub niższej. W celu zmiany kategorii Klient powinien złożyć w Banku wniosek w formie pisemnej. Bank może nadać Klientom Detalicznym będącym osobami fizycznymi kategorię Klienta Profesjonalnego pod warunkiem, że Klient złoży w formie pisemnej stosowny wniosek i przedstawi dokumenty zaświadczające, że spełnia przynajmniej dwa z następujących wymogów: Klient zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość euro każda, na odpowiednim rynku instrumentów finansowych ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów, za pośrednictwem Banku lub innej instytucji finansowej, wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość euro wyrażona w złotych, włączając środki lokowane w produkty Meritum Bank ICB S.A. lub innej instytucji finansowej,

13 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku 11 Klient, będący osobą fizyczną, pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez Bank na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. Bank może nadać Klientom Detalicznym będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej kategorię klienta profesjonalnego pod warunkiem, że złoży w formie pisemnej stosowny wniosek i przedstawi dokumenty zaświadczające, że spełnia przynajmniej dwa z następujących wymogów: Klient zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość euro każda, na odpowiednim rynku instrumentów finansowych ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów, za pośrednictwem Banku lub innej instytucji finansowej, wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość euro wyrażona w złotych, włączając środki lokowane w produkty Meritum Bank ICB S.A. lub innej instytucji finansowej, wszystkie osoby fizyczne, mające prawo reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w zakresie zawierania i realizacji umów, pracują lub pracowały w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez Bank na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

14 12 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Równowartość kwot w euro, o których mowa powyżej, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zmianę kategorii Klienta z klienta detalicznego na profesjonalnego. Bank mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony działalności Klienta może odmówić zmiany kategorii na wyższą. Bank dokonuje zmiany kategorii Klienta na niższą na pisemny wniosek Klienta w odniesieniu do wszystkich oferowanych przez Bank instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych świadczonych przez Bank na rzecz Klienta. VI. Poziomy ochrony według zastosowanej klasyfikacji Zakres ochrony Klientów Banku jest zróżnicowany i zależy od zaklasyfikowania Klienta do określonej kategorii. Szczegółowe informacje w tym zakresie prezentuje poniższa Tabela. Środek ochrony Klient Detaliczny Klient Profesjonalny Uprawniony Kontrahent Zarządzanie konfliktem interesów oraz przekazanie informacji o Polityce w tym zakresie Zarządzanie zachętą (opłaty, prowizje, świadczenia niepieniężne), obowiązek i zasady ujawniania zachęty Klientom + +

15 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku 13 Działanie w najlepszym interesie klienta oraz przekazanie informacji o polityce Banku w tym zakresie + + Przedstawienie opisu istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty + + Ocena odpowiedniości dla Klienta usługi inwestycyjnej, instrumentu finansowego i poszczególnych transakcji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego Raportowanie do Klientów na temat wykonania zleceń lub zestawienia przechowywanych/ rejestrowanych aktywów w przypadku świadczenia odpowiednich usług) Obowiązek rzetelności i prawidłowego oznaczenia informacji dla Klientów, w tym w celu promocji lub reklamy + + Ocena adekwatności instrumentów lub usług do poziomu wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klienta + Przekazanie szczegółowych informacji na temat Banku oraz usługi inwestycyjnej, która ma być świadczona na rzecz Klienta +

16 14 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku VII. Kwestionariusz oceny adekwatności Przed podpisaniem umowy objętej rygorem MiFID, Bank zwraca się doklienta w celu uzyskania informacji o stanie jego wiedzy i doświadczenia w zakresie zawierania transakcji instrumentami finansowymi i produktami o charakterze inwestycyjnym. Informacje te są konieczne do dokonania oceny, czy produkt oferowany przez Bank jest adekwatny do wiedzy i doświadczenia posiadanego przez Klienta. Adekwatność oznacza co najmniej rozumienie produktu przez Klienta, a w szczególności związanego z danym produktem lub transakcją ryzyka. Ocena adekwatności dla Klientów Indywidualnych może zostać wykonana: w placówce Banku, za pośrednictwem strony internetowej Banku VIII. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Przez konflikt interesów rozumie się znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności interesów Banku, pracownika Banku bądź osoby powiązanej z Bankiem, z interesami Klienta. Dla potrzeb identyfikacji konfliktu interesów Bank bierze pod uwagę następujące okoliczności: 1. możliwość osiągnięcia korzyści lub uniknięcia straty przez Bank, pracownika lub osobę powiązaną, kosztem Klienta, 2. posiadanie przez Bank lub osoby, o których mowa w pkt. 1 interesu w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta, albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta, rozbieżnego z interesem Klienta, 3. posiadanie przez Bank lub osoby, o których mowa w pkt. 1 jakichkolwiek powodów dla przedłożenia interesu danego Klienta lub grupy Klientów nad interesy innego Klienta lub grupy Klientów,

17 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku prowadzenie przez Bank lub osoby, o których mowa w pkt. 1 działalności tożsamej z działalnością Klienta, możliwość otrzymania przez Bank lub osoby, o których mowa w pkt. 1 korzyści majątkowej od osoby trzeciej, innej niż standardowe prowizje i opłaty w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta, w tym usługą inwestycyjną. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, Bank poinformuje o tym Klienta przed zawarciem umowy dotyczącej inwestycji związanej ze świadczeniem danej usługi lub produktu inwestycyjnego na rzecz Klienta. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy, wystąpią okoliczności mogące doprowadzić do powstania konfliktu interesów, Bank niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. IX. Zgłaszanie reklamacji Klient może złożyć skargę lub reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Bank lub Fundusz Inwestycyjny, listownie, osobiście w Banku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Bank adres poczty elektronicznej. Skarga lub reklamacja Klienta powinna zawierać jednoznaczne żądania skierowane do Banku, szczegółowo określające oczekiwany sposób działania Banku. Klient może złożyć reklamację/skargę: osobiście w placówce Banku; korespondencyjnie wysyłając reklamację na adres: Meritum Bank ICB S.A., ul. Piastowska 7, Gdańsk telefonicznie pod numerem infolinii , , telefaksowo pod numerem , mailowo na adres

18 16 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Reklamacje / skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Bank może zażądać od Klienta dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z rozpatrywaną skargą lub reklamacją.wówczas bieg terminu rozpatrywania skargi lub reklamacji zostaje zawieszony do czasu otrzymania pisemnej informacji lub wyjaśnienia Klienta. X. Informacja o zachętach W związku z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa Bank nie pobiera od Klientów prowizji i opłat. Klient uiszcza prowizje i opłaty należne funduszowi na warunkach i w wysokości określonej w prospektach informacyjnych i tabelach opłat poszczególnych funduszy. Bank, w tym pracownicy i osoby powiązane, nie przyjmują i nie przekazują opłat, prowizji, korzyści finansowych i niepieniężnych innych niż te, które są niezbędne dla świadczenia danej usługi inwestycyjnej na rzecz Klienta lub w związku z nabyciem/ zbyciem instrumentów finansowych przez Klienta. XI. Postanowienia końcowe W przypadku zmiany treści niniejszej Broszury, Bank powiadomi o tym Klienta poprzez zamieszczenie aktualnego brzmienia Broszury na stronie internetowej Banku oraz poinformuje o tym fakcie Klienta w sposób przewidziany w umowie zawartej z Klientem.

19

20 Meritum Bank ICB SA ul. Piastowska 7, Gdańsk Infolinia: , , (koszt połączenia wg taryfy operatora)