Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA"

Transkrypt

1 Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych z dnia 21 kwietnia 2004 roku b) postanowienia Dyrektywy Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 roku wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy, c) postanowienia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 25 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), d) postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r., nr 204, poz. 1577). 2. Celem niniejszej Polityki jest określenie: a) zasad klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank S.A., b) procedury postępowania w przypadku otrzymania przez Bank złożonego przez Klienta wniosku o zmianę kategorii, do której został zaklasyfikowany, c) procedury postępowania w przypadku powzięcia przez Bank informacji, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego. 2 Definicje Definicje i skróty użyte w niniejszej Polityce oznaczają: 1. Bank Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; 2. Dyrektywa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) - Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych; 3. Dyrektywa - Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 roku wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy; 4. Polskie przepisy wprowadzające MiFID ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 25 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) (w tym w szczególności w brzmieniu znowelizowanym ustawą z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 165, poz. 1316)) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy; 5. Instrumenty finansowe: a) papiery wartościowe; b) niebędące papierami wartościowymi: tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, kontrakty na różnicę, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych; 6. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nabywająca w Banku Instrumenty finansowe; 7. Klient detaliczny Klient korzystający z najwyższego poziomu ochrony przewidzianego Dyrektywą MiFID oraz polskimi przepisami wprowadzającymi MiFID, nie należący do kategorii Klientów profesjonalnych ani Uprawnionych kontrahentów, w stosunku do którego Bank obowiązany jest określić, czy Instrument finansowy przez niego wybrany odpowiada jego wiedzy i doświadczeniu oraz celom inwestycyjnym, jak również Klient profesjonalny albo Uprawniony kontrahent, który na swój wniosek uwzględniony przez Bank traktowany jest jak Klient detaliczny; 8. Klient profesjonalny- Klient posiadający doświadczenie i wiedzę, umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych i właściwą ocenę ryzyka, z którym się one wiążą, który jest: 1/10

2 a) bankiem, b) firmą inwestycyjną, c) zakładem ubezpieczeń, d) funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja o funduszach inwestycyjnych, e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, f) towarowym domem maklerskim, g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek, transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów finansowych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków, h) inną, niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową, i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h, prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym, j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i, k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów: suma bilansowa wynosi co najmniej EUR, wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej EUR, kapitał własny lub fundusz własny wynosi co najmniej EUR. l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych; n) za Klienta profesjonalnego uznany będzie również Klient detaliczny, jeżeli skieruje takie żądanie do Banku i spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów: zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych EUR każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów, wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych EUR; pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy; 9. Uprawniony kontrahent - Klient profesjonalny, z którym Bank, w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu; przy czym w przypadku gdy jako Uprawniony kontrahent ma być traktowana jednostka administracji samorządowej lub podmiot, o którym mowa w pkt. 8 lit. k powyżej, na takie zaklasyfikowanie Bank musi uzyskać wyraźną zgodę tych podmiotów, zgodnie z 4 ust. 6 niniejszej Polityki; 10. Polityka niniejsza Polityka klasyfikacji Klientów Getin Noble Bank S.A. 3 Cele i zasady klasyfikacji 1. Bank dokonuje klasyfikacji Klientów w celu zapewnienia im właściwego poziomu ochrony i bezpieczeństwa przy dokonywaniu transakcji związanych z Instrumentami finansowymi. 2. Ochrona Klientów polega na przekazywaniu Klientom szczegółowych informacji wymaganych przez Dyrektywę MiFID oraz polskie przepisy wprowadzające MiFID, dotyczących Banku oraz oferowanych przez niego Instrumentów finansowych i usług, których przedmiotem są te Instrumenty oraz na stosowaniu w stosunku do Klienta polityk, wynikających z klasyfikacji dokonanej w stosunku do danego Klienta, dotyczących działania w najlepiej pojętym interesie Klienta lub wykonywania zleceń Klientów, zarządzania konfliktami interesów oraz oceny adekwatności danego Instrumentu finansowego dla Klienta. 3. Klasyfikacji podlega Klient nabywający lub zamierzający nabyć jeden lub większą liczbę Instrumentów finansowych oferowanych przez Bank albo zawierający lub zamierzający zawrzeć z Bankiem umowę o świadczenie usługi, której przedmiotem są Instrumenty finansowe. 4. Bank dokonuje klasyfikacji Klientów w oparciu o kryteria wskazane w Dyrektywie, Dyrektywie MiFID oraz polskich przepisach wprowadzających MiFID, jak również w oparciu o dostępne Bankowi informacje dotyczące Klienta i informacje dostarczone przez samego Klienta na podstawie ankiety, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. 5. Bank kwalifikuje Klienta do jednej z trzech następujących kategorii: a) Uprawniony kontrahent, b) Klient profesjonalny, c) Klient detaliczny. 6. Najwyższy poziom ochrony przysługuje Klientom detalicznym, najniższy natomiast Klientom profesjonalnym, którzy są Uprawnionymi kontrahentami. 7. W przypadku zakwalifikowania Klienta do kategorii Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego kontrahenta, Bank nie dokonuje wobec niego oceny adekwatności i odpowiedniości przez wypełnienie stosownego kwestionariusza, jak również nie przekazuje mu szczegółowych informacji na temat Banku oraz kosztów realizacji zlecenia Klienta. 2/10

3 4 Zmiana kategorii 1. Bank przed zawarciem z Klientem transakcji dotyczącej Instrumentów finansowych przekazuje Klientowi informacje dotyczące kategorii, do której został zaklasyfikowany i poziomu ochrony przysługującej Klientowi. 2. Każdemu Klientowi przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku, dostępnego w każdym oddziale Banku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki, o zmianę kategorii przyznanej przez Bank. Do chwili złożenia przez Klienta wniosku o zmianę kategorii Klienta oraz wyrażenia przez Bank zgody na zmianę kategorii, Bank stosuje w stosunku do Klienta pierwotnie wskazaną kategorię. 3. Wniosek może zostać złożony przez Klienta w dowolnym oddziale Banku. Jeżeli wniosek składa Klient profesjonalny, o którym mowa w 2 pkt. 8 lit a, wniosek może zostać także złożony bezpośrednio w jednostce organizacyjnej Centrali Banku współpracującej z takim Klientem. 4. W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o zmianę kategorii i przyznanie takiej kategorii, z którą związany jest niższy poziom ochrony, Bank w treści wniosku przekaże Klientowi pisemne ostrzeżenie dotyczące poziomów ochrony, które Klient może utracić. Klient składając wniosek potwierdza na piśmie w treści wniosku, iż jest świadomy konsekwencji utraty takiej ochrony. 5. Jeżeli o uznanie za Klienta profesjonalnego wnioskuje do Banku Klient dotychczas skategoryzowany jako Klient detaliczny, to przed uwzględnieniem wniosku o zmianę kategorii, Bank poinformuje takiego Klienta o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych. Wzór takiej informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Polityki. 6. W przypadku gdy Bank, w ramach usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania Instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje z Klientem, którym jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot, o których mowa w 2 pkt. 8 lit. k niniejszej Polityki, to przed zawarciem takiej transakcji Bank zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę takich podmiotów na traktowanie ich jak Uprawnionych kontrahentów. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na traktowanie jak Uprawniony kontrahent stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Polityki. 7. Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Klienta, Bank może odmówić zmiany kategorii Klienta na kategorię podlegającą niższej ochronie. 8. W przypadku powzięcia przez Bank informacji, że Klient, sklasyfikowany dotychczas jako Klient profesjonalny, przestał spełniać przesłanki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego, Bank podejmie działania zmierzające do zmiany kategorii Klienta na Klienta detalicznego, informując go na piśmie o tym fakcie. Klient, który nie będzie zainteresowany zmianą kategorii, może w odpowiedzi złożyć wniosek o dalsze traktowanie go jak Klienta profesjonalnego. Wzór wniosku o zmianę kategorii Klienta, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki, stosuje się wówczas odpowiednio (w takim przypadku Klient zaznacza na wniosku opcję zmiany kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego). Po rozpoznaniu tego wniosku Bank informuje Klienta pisemnie o decyzji w sprawie jego kategoryzacji. 9. Bank, zmieniając kategorię klasyfikacji Klienta, ma obowiązek poinformować Klienta na piśmie o poziomie ochrony, jaki Bank przyznaje w danej kategorii. 10. Dokumenty związane ze zmianą kategorii przechowywane są wraz z umową zawartą z Klientem. 5 Postanowienia końcowe 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2010 roku. 2. Polityka podlega okresowej weryfikacji dokonywanej przez Zarząd Banku lub jednostkę wskazaną przez Zarząd Banku, nie rzadziej niż raz na dwa lata. 3/10

4 Ankieta klasyfikująca Klienta Dyrektywa MiFID nakłada na przedsiębiorstwa finansowe oferujące instrumenty finansowe i usługi z nimi związane (w tym m.in. na Banki) obowiązek klasyfikowania klientów oraz szacowania ich poziomu wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do danego produktu lub usługi. Ocenianie wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klientów ma na celu stwierdzenie, czy mają oni odpowiednie przygotowanie do zawierania transakcji na danym instrumencie finansowym lub do korzystania z usług związanych z instrumentami finansowymi. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w celu umożliwienia Getin Noble Bank S.A. dokonania prawidłowej klasyfikacji Państwa jako naszego Klienta. Część I. Jeżeli należycie Państwo do którejkolwiek z kategorii wskazanych poniżej, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola na następującej liście: a) bank krajowy, bank zagraniczny bądź instytucja kredytowa b) firma inwestycyjna c) krajowy zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej d) fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz zagraniczny, spółka zarządzająca lub inna instytucja wspólnego inwestowania e) fundusz emerytalny lub towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych f) towarowy dom maklerski w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych g) klient zawierający, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek, transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów finansowych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków h) inna, niż wskazane w lit. a-g instytucja finansowa i) inwestor instytucjonalny inny niż wskazany w lit. a-h, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym j) klient prowadzący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i k) przedsiębiorca spełniający dwa z poniższych wymogów: 4/10

5 suma bilansowa wynosi co najmniej EUR, wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej EUR, kapitał własny lub fundusz własny wynosi co najmniej EUR. l) jednostka administracji rządowej lub samorządowej m) organ publiczny, który zarządza długiem publicznym n) bank centralny, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub inna organizacja międzynarodowa pełniąca podobne funkcje o) inny inwestor instytucjonalny, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym klient zajmujący się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych Nie należę do żadnej ze wskazanych powyżej w lit. a) o) kategorii. Część II. Zobowiązanie do aktualizacji danych Jednocześnie zobowiązuję się do przekazywania Getin Noble Bank SA informacji o zmianach danych z Części I niniejszej ankiety, ponieważ mogą one mieć wpływ na traktowanie mnie jak Klienta profesjonalnego. Część III. Dane i podpisy składane w imieniu Klienta: Imię i nazwisko/nazwa/firma... Adres/Siedziba... Data / / (DD/MM/YYYY) Podpis(y)... 5/10

6 Wniosek Klienta o zmianę kategorii Imię i nazwisko/nazwa/firma... Adres/Siedziba... Data / / (DD/MM/YYYY) Niniejszym wnioskuję do Getin Noble Bank SA o*: zmianę kategorii Klienta z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego. Przyjmuję do wiadomości, iż zakres usług, transakcji lub instrumentów finansowych, na potrzeby których traktowany będę jak Klient detaliczny, określony zostanie w umowie zawartej z Bankiem. zmianę kategorii Klienta z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego na potrzeby*: następującej usługi, transakcji lub instrumentu finansowego: wszystkich usług, transakcji lub instrumentów finansowych oferowanych przez Bank. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy korzystania z mniejszego zakresu ochrony gwarantowanej Dyrektywą MiFID w związku ze zmianą kategorii Klienta. Oświadczam też, że zostałem poinformowany o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przez Bank i w związku z tym znam te zasady oraz skutki traktowania mnie jak Klienta profesjonalnego. Ponadto posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, z uwagi na fakt spełniania co najmniej dwóch z poniższych wymogów: zawierałem transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych euro** każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; wartość mojego portfela instrumentów finansowych łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych euro**; pracuję lub pracowałem w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które są lub będą świadczone na moją rzecz na podstawie umowy z Bankiem. zmianę kategorii Klienta z Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego / Klienta detalicznego*** na potrzeby*: 6/10 następującej usługi, transakcji lub instrumentu finansowego:......

7 wszystkich usług, transakcji lub instrumentów finansowych oferowanych przez Bank. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku uwzględnienia przez Bank powyższego wniosku, w wyżej określonym zakresie będę traktowany odpowiednio jak Klient profesjonalny lub Klient detaliczny. Zobowiązuję się do przekazywania Bankowi informacji o zmianach danych, które mają wpływ na traktowanie mnie jak Klienta profesjonalnego.... Podpis(y) w imieniu Klienta * należy postawić znak x tylko w jednym, odpowiednim polu ** równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia niniejszego wniosku *** niepotrzebne skreślić 7/10

8 Informacja o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia żądania traktowania Klienta profesjonalnego jak Klienta detalicznego W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony, wynikających z Dyrektywy MIFID*, Getin Noble Bank S.A. dzieli Klientów, na rzecz których świadczona jest lub ma być przynajmniej jedna z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na trzy kategorie: Klientów detalicznych, Klientów profesjonalnych, Uprawnionych kontrahentów (to podkategoria, do której należy część Klientów profesjonalnych). U podstaw takiej kategoryzacji klientów leży uznanie, iż różnym kategoriom klientów należy zapewnić inny poziom ochrony oraz przekazać odpowiednie informacje na temat produktów i usług inwestycyjnych świadczonych przez firmę inwestycyjną (Bank). Zgodnie z Dyrektywą MIFID, najwyższy poziom ochrony przysługuje Klientom detalicznym, zaś najniższy Klientom profesjonalnym, będącym Uprawnionymi kontrahentami. Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Klienci Banku podlegają ochronie polegającej na: przekazywaniu Klientom przez firmę inwestycyjną (Bank) ściśle określonych informacji, badaniu, czy dane usługi lub produkty są adekwatne dla Klienta, stosowaniu w stosunku do Klientów określonych polityk, których treść jest pochodną dokonanej klasyfikacji Klienta, wykonywaniu innych obowiązków przewidzianych treścią Dyrektywy MIFID. Szczegółowy zakres ochrony zależy od kategorii Klienta. Kategoria Klienci detaliczni Klienci profesjonalni Uprawnienie kontrahenci Poziom ochrony Najwyższy. Klienci z tej kategorii są zobowiązani przekazać swojej firmie inwestycyjnej najwięcej wiadomości, które posłużą firmie inwestycyjnej m.in. do oceny odpowiedniości instrumentu finansowego lub usługi dla Klienta, ale jednocześnie wobec Klienta z tej kategorii firma inwestycyjna ma najwięcej obowiązków. Średni. Klienci z tej kategorii zobowiązani są przekazać firmie inwestycyjnej mniej wiadomości aniżeli Klienci detaliczni, a firma inwestycyjna ma w stosunku do nich mniej obowiązków. Klienci profesjonalni muszą posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Najniższy. Do kategorii Uprawnionych kontrahentów są kwalifikowani tylko niektórzy Klienci profesjonalni i dodatkowo tylko w odniesieniu do niektórych usług. Są to osoby/podmioty najbardziej doświadczone w wykonywaniu transakcji i korzystaniu z usług na rynku finansowym i z tego względu otrzymują od firmy inwestycyjnej (Banku) jedynie minimalny poziom ochrony. Klient ma prawo w dowolnym czasie wnioskować w formie pisemnej o zmianę kategorii, do której został zakwalifikowany. Zmiana może dotyczyć: a) a) zwiększenia poziomu ochrony: zmiana z kategorii Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego, zmiana z kategorii Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego lub Klienta detalicznego, b) b) obniżenia poziomu ochrony: zmiana z kategorii Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego, zmiana z kategorii Klienta profesjonalnego na Uprawnionego kontrahenta. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku o zmianę kategorii oraz zastosowanie niższego poziomu ochrony, Getin Noble Bank SA w oparciu o informacje przedstawione we wniosku, jak również mając na względzie wymogi Dyrektywy MIFID, dokona oceny Państwa kompetencji, wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do produktów i usług, które potencjalnie mogą podlegać Państwa zainteresowaniu. 8/10

9 Pragniemy podkreślić, że mając na względzie wyłącznie zapewnienie możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony działalności Klienta, Getin Noble Bank SA może odmówić zmiany kategorii na podlegającą niższej ochronie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że Getin Noble Bank SA jest również uprawniony do zmiany Państwa kategorii na podlegającą większej ochronie bez Państwa wniosku, wyłącznie w oparciu o posiadane przez Bank wiadomości (podstawa prawna: art. 3a ust. 2 zd. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Potwierdzam odbiór powyższej informacji i zapoznanie się z nią. Imię i nazwisko/nazwa/firma... Adres/Siedziba... Data / / (DD/MM/YYYY) Podpis(y)... * Dyrektywa MiFID - skrót od ang. Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). Mianem dyrektywy MiFID zbiorczo określa się następujące 3 akty prawne: 1. dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID sensu stricto). 2. dyrektywę Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy do dyrektywy MiFID sensu stricto). 3. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy do dyrektywy MIFID sensu stricto). Podstawowym celem Dyrektywy MiFID jest ochrona inwestorów, promowanie dalszej konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zwiększona przejrzystość rynku. Dyrektywa MiFID dotyczy prawie wszystkich instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych. 9/10

10 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na traktowanie jak Uprawniony kontrahent* Imię i nazwisko/nazwa/firma... Adres/Siedziba... Data / / (DD/MM/YYYY) Niniejszym oświadczam, że jako**: jednostka administracji samorządowej przedsiębiorca spełniający co najmniej dwa z poniższych wymogów: moja suma bilansowa wynosi co najmniej euro***, osiągnięta przeze mnie wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej euro***, mój kapitał własny lub fundusz własny wynosi co najmniej euro***, w związku z zawieraniem z Bankiem transakcji w ramach świadczenia przez Bank usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, wyrażam zgodę na traktowanie mnie jak Uprawnionego kontrahenta na potrzeby**: następującej usługi, transakcji lub instrumentu finansowego: wszystkich usług, transakcji lub instrumentów finansowych oferowanych przez Bank.... Podpis(y) w imieniu Klienta * podstawę prawną do złożenia tego oświadczenia stanowi 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r., nr 204, poz. 1577) ** należy postawić znak x tylko w jednym, odpowiednim polu *** równowartość kwot wyrażonych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego 10/10