Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej"

Transkrypt

1 Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W posiedzeniu, udział wzięli: 1. Pani Jolanta Fedak - Minister Pracy i Polityki Społecznej; 2. Pan Marek Bucior - Podsekretarz Stanu w MPiPS, Przewodniczący Komitetu; 3. Pan Ireneusz Fąfara - Członek niezależny Komitetu; 4. Pan Robert Gwiazdowski - Członek niezależny Komitetu; 5. Pani Leokadia Oręziak - Członek niezależny Komitetu; 6. Pani Urszula Kalina-Prasznic - Członek niezależny Komitetu; 7. Pan Jacek Pierzyński - Członek niezależny Komitetu; 8. Pan Marcin Szemraj - Kierujący Stanowiskiem ds. Audytu Wewnętrznego MPiPS (SAW), Audytor wewnętrzny; 9. Pan Andrzej Brągiel - Audytor wewnętrzny MPiPS. Na wstępie, głos zabrała Minister Pracy i Polityki Społecznej, która przedstawiła nowo powołanych członków niezależnych Komitetu, PP.: Leokadię Oręziak oraz Urszulę Kalina- Prasznic. Na wniosek Przewodniczącego, przyjęto następujący porządek posiedzenia: 1. Przedstawienie projektu regulaminu pracy Komitetu po uwagach zgłoszonych na I posiedzeniu Komitetu. 2. Informacja o obszarach audytu wewnętrznego MPiPS wymienionych w planie audytu na rok propozycja priorytetów do planu na rok Przedstawienie postępu prac związanych z wdrożeniem systemu kontroli zarządczej w działach administracji podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie. 4. Dyskusja dotycząca pkt Wolne wnioski i propozycje. 6. Ustalenie zadań krótkoterminowych Komitetu: określenie terminu przedstawienia przez członków Komitetu priorytetów do planów audytu na rok 2011; ustalenie terminu kolejnego spotkania. Ad. 1. Audytor wewnętrzny przedstawił zakres zmian w projekcie regulaminu pracy Komitetu uwzględniający uwagi zgłoszone przez członków niezależnych Komitetu oraz uwagi zgłoszone przez Departament Prawny. Członek Komitetu zaproponował, aby wyrażanie przez Komitet opinii w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego odbywało się w trybie głosowania tajnego. Komitet przyjął propozycje zmiany 2 ust. 2 pkt. 8. lit c. regulaminu jednogłośnie. Zgodnie z uzasadnieniem do regulaminu, Przewodniczący Komitetu wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o nadanie regulaminu Komitetu Audytu. 1

2 Ad. 2. Audytor wewnętrzny przedstawił informację o obszarach audytu wewnętrznego MPiPS wymienionych w planie audytu na rok 2010 oraz elementy planu strategicznego na lata (zestawienie w załączeniu). Nawiązując do treści art ust. 1. pkt. 3. ustawy o finansach publicznych, określającego zadania komitetu audytu, zwrócił się z prośbą o wskazanie przez Komitet propozycji priorytetów do planu na rok Ad. 3. Audytor poinformował o działaniach podjętych w ramach funkcjonowania Zespołu Projektowego do opracowania systemu kontroli zarządczej w MPiPS oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej : rozpoczęto opracowanie koncepcji i przygotowanie systemu kontroli zarządczej w MPiPS oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej; rozpoczęto opracowanie projektu pn. System kontroli zarządczej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra ; zidentyfikowano i ustalono tematy cząstkowe, których opracowanie należeć będzie do poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa albo jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz ustalenie terminów ich wykonania. Równocześnie, opracowano projekt zmian do regulaminu organizacyjnego MPiPS, w którym uwzględnione zostały zakresy zadań związanych z systemem kontroli zarządczej. z inicjatywy Zespołu podjęte zostały także działania związane ze zobowiązaniem jednostek nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do samodzielnego opracowania i wdrożenia systemów kontroli zarządczej. Członkowie Komitetu zapoznali się z także z korespondencją obrazującą inicjatywy Ministerstwa związane z procesami legislacyjnymi aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych - projektów rozporządzeń Ministra Finansów: - w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej; - w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania. Ad. 4. i 5. Członek Komitetu zwrócił uwagę na poziom ryzyka w obszarze Tworzenie prawa szacowany jako niski. W uzasadnieniu, podany został przykład wysokiego poziomu ryzyka w procesie tworzenia prawa związanego z wydatkowaniem środków finansowych PFRON oraz ZUS, nawiązano także do wątku dyskusji z I. posiedzenia Komitetu Audytu, dotyczącego ryzyk związanych z funkcjonowaniem jednostek podległych i nadzorowanych. Audytor poinformował o zadaniach zrealizowanych przez Departament Audytu ZUS w obszarze funkcjonowania systemów informatycznych ZUS, a także przyjął uwagę Członków Komitetu o możliwości przeprowadzenia audytu w ZUS przez audytorów wewnętrznych MPiPS. Członek Komitetu zaproponował rozważenie przeprowadzenia oceny zasadności zaciągania przez ZUS kredytów konsumpcyjnych w bankach prywatnych. Przewodniczący Komitetu omówił zasady zaciągania zobowiązań finansowych przez ZUS na przykładzie zmian zachodzących w systemie finansów publicznych od lat 1990 do chwili obecnej, a także wyjaśnił, iż aktualny system prawny dopuszcza formę kredytów konsumpcyjnych, mając na względzie zapewnienie płynności finansowej ZUS. Wyjaśnił także różnicę pomiędzy poziomami ryzyka na szczeblu tworzenia prawa wewnątrzresortowego oraz procesu legislacyjnego w ogólnym systemie polskiego prawa. 2

3 Na prośbę Członków Komitetu, audytorzy przedstawili kryteria analizy ryzyka wykonywanej na potrzeby planu rocznego audytu lub w trakcie analizy związanej z tworzeniem programu zadania audytowego. Jako przykład analizy do planu rocznego audytu, zaprezentowano arkusz Excel Ankieta SAW z oceną DG metoda delficka do planu na Jako przykład analizy ryzyka na potrzeby programu zadania audytowego, omówiono zasady przeprowadzania tzw. przeglądu wstępnego - zapoznawanie się ze środowiskiem kontroli (plany i sprawozdania finansowe, regulacje wewnętrzne i zewnętrzne, struktura organizacyjna, systemy informatyczne, systemem audytu, auditu i kontroli wewnętrznej, badanie biegłego rewidenta itd.). Ad. 6. audytor zaproponował, aby Członkowie Komitetu - po zapoznaniu się z kompletem dotychczas przekazanych informacji - przesłali w terminie do 29 października br. pocztą elektroniczną propozycje priorytetów do planów audytu na rok 2011 odnoszących się do komórek audytu w: MPiPS; CRZL; FGŚP; PFRON; UDSKiOR; ZUS. Uzgodniono, iż termin kolejnego posiedzenia Komitetu zostanie ustalony w trybie roboczym (wstępnie zaproponowano 19 lub 26 listopada br.). Na zakończenie, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodniczący Komitetu podziękowali Członkom Komitetu za udział w posiedzeniu. Protokół przyjęto dnia r. Podpisano: 1. Marek Bucior - Przewodniczący Komitetu 2. Robert Gwiazdowski - Członek niezależny Komitetu 3. Pani Leokadia Oręziak - Członek niezależny Komitetu 4. Pani Urszula Kalina-Prasznic - Członek niezależny Komitetu 5. Jacek Pierzyński - Członek niezależny Komitetu 3

4 Załącznik do protokołu nr 2/KA/2010 Obszary działalności MPiPS zidentyfikowane przez audyt wewnętrzny z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Typ obszaru działalności Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (UE) 1 Opis obszaru działalności wspomagającej Poziom ryzyka w obszarze 1. Wykonywanie budżetu MPiPS wspomagająca Tak gospodarka finansowa Średni 2. Gospodarowanie majątkiem wspomagająca Nie zarządzanie mieniem Wysoki 3. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej wspomagająca Tak zarządzanie Wysoki 4. Zamówienia publiczne wspomagająca Nie zakupy Średni 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi wspomagająca Nie zarządzanie Średni 6. Zarządzanie systemami IT wspomagająca Nie zarządzanie Wysoki 7. System wdrażania programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 podstawowa Tak kompleksowy Wysoki 8. Wydawanie decyzji administracyjnych podstawowa Nie kompleksowy Niski 9. Udzielanie dotacji podstawowa Nie kompleksowy Wysoki 10. Nadzór nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi podstawowa Nie kompleksowy Średni 11. Tworzenie prawa podstawowa Nie zarządzanie Niski 1 Wyniki analizy obszarów ryzyka w ramach tworzenia plan audytu na rok Obszar kompleksowy - zawierający elementy zarządzania i gospodarki finansowej. 4

5 Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach (element planu strategicznego audytu określony w planie audytu na rok 2010): Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Uwagi 1. System wdrażania programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Zgodnie z procedurą audytu wewnętrznego w MPiPS zakłada się, że audyty w obszarze System wdrażania programów finansowanych z budżetu UE będą przeprowadzane w każdym roku. 2. Gospodarowanie majątkiem Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej Udzielanie dotacji 2012 Obowiązek określony w Art ustawy o finansach publicznych Obszary ryzyka wynikające z bieżących analiz 1. Badanie zgodności działania organów instytutu badawczego z przepisami prawa lub statutem oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych. 2. Ocena skutków regulacji proces legislacji w MPiPS. Uwagi Zgodnie art. 36. ust. 1 ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96. Poz. 7945), Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza audyt instytutu badawczego. Dotyczy: 1. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy; 2. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; 3. Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Zadanie zlecone przez Ministerstwo Finansów w trybie Art ustawy o finansach publicznych przewidywane w związku z realizacją projektu "Reforma procesu stanowienia prawa i uproszczenie obowiązujących przepisów", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS 5

Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 27 lutego 2015 r. odbyło się dwudzieste posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 40 M I N I S T R A F I N A N S ÓW 1) z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 179,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Katowice, Marzec 2013r. SPIS TREŚCI 1 Wstęp.... 3 2 Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2010 Spis treści WSTĘP... 3 I. TERMIN POWOŁANIA... 4 II. PODMIOTY, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK UTWORZENIA

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo