CUDA ćwiczenia praktyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CUDA ćwiczenia praktyczne"

Transkrypt

1 CUDA ćwiczenia praktyczne 7 kwietnia 2011, Poznań Marek Błażewicz, Michał Kierzynka,

2 Agenda Wprowadzenie do narzędzi umożliwiających tworzenie programów w środowisku CUDA. Zadanie 0; stworzenie i skompilowanie pierwszego programu Zapoznanie z prostym środowiskiem stworzonym na potrzeby szkolenia; Zadanie 1: Hello World na karcie graficznej; Zadanie 2: porównanie wydajności kopiowania danych pomiędzy różnymi typami pamięci; Zadanie 3: zapoznanie z tablicami 2D i ich zastosowaniem; debugowanie i szukanie błędów; Zadanie 4: transpozycja macierzy; optymalizacja dostępu do pamięci global, shared i optymalizacja przy pomocy okienkowego profilowania; Zadanie 5: algorytm redukcji; Zadanie 6: ukrywanie opóźnień związanych z uruchamianiem kernela i dodatkowych wątków 2

3 Hello World 0.1 (~/workshop/les0) CUDA Driver /dev/nvidiactl /dev/nvidia<n> /usr/lib[64]/libopencl.so moduł jądra odpowiedzialny za komunikację z kartą GPGPU; CUDA Toolkit domyślna ścieżka: /usr/local/cuda; zbiór narzędzi (/bin) do: kompilacji (nvcc), debugowania (cuda-gdb), optymalizowania (computeprof); biblioteki dołączane dynamicznie (/lib[64]); pliki nagłówkowe (/include); obszerna dokumentacja (/doc); NVIDIA GPU Computing SDK domyślna ścieżka: $(HOME)/NVIDIA_GPU_Computing_SDK ścieżka w trakcie zajęć: /opt/nvidia_gpu_computing_sdk przykładowe programy na GPU (/C/src) zbiór funkcji i makr przydatnych do uruchamiania, zarządzania i sprawdzania poprawności uruchamianych kerneli; /opt/nvidia_gpu_computing_sdk/c/bin/linux/release/devicequery 3

4 Hello World 0.1 (~/workshop/les0) 4 Image by NVIDIA

5 Agenda Wprowadzenie do narzędzi umożliwiających tworzenie programów w środowisku CUDA. Zadanie 0; stworzenie i skompilowanie pierwszego programu Zapoznanie z prostym środowiskiem stworzonym na potrzeby szkolenia; Zadanie 1: Hello World na karcie graficznej; Zadanie 2: porównanie wydajności kopiowania danych pomiędzy różnymi typami pamięci; Zadanie 3: zapoznanie z tablicami 2D i ich zastosowaniem; debugowanie i szukanie błędów; Zadanie 4: transpozycja macierzy; optymalizacja dostępu do pamięci global, shared i optymalizacja przy pomocy okienkowego profilowania; Zadanie 5: algorytm redukcji; Zadanie 6: ukrywanie opóźnień związanych z uruchamianiem kernela i dodatkowych wątków 5

6 Hello World 0.1 (~/workshop/les0) Prosta kompilacja: [/usr/local/cuda/bin/]nvcc main.cu Kompilacja z zewnętrznym linkerem: [/usr/local/cuda/bin/]nvcc -c main.cu -o main.cu.o g++ -L[/usr/local/cuda/]lib[64]/ -lcudart main.cu.o Uruchamianie: export LD_LIBRARY_PATH=[/usr/local/cuda/]lib[64]/./a.out Zadanie 0 - napisać prosty program, który: a) zaalokuje tablicę na CPU i wypełni ją przykładowymi liczbami; b) zaalokuje tablicę na GPU i przegra do niej uprzednio wykreowane liczby; c) uruchomi kernel, którego zadaniem jest przemnożenie każdego elementu przez 2; d) skopiuje wynikową tablicę z karty i wypisze ją na ekran; 6

7 Hello World 0.1 (~/workshop/les0) #include<stdio.h> int src[ ] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; int dst[10] = {0}; global <definicja kernela> int main(){ int * src_dev, * dst_dev; <allokacja pamięci na karcie (cudamalloc)> <skopiowanie danych na kartę (cudamemcpy)> <uruchmienie kernela> <skopiowanie danych z karty (cudamemcpy)> } for(int i = 0; i < 10; i++) printf("%d\t", dst[i]); printf("\n"); 7

8 Hello World 0.1 (~/workshop/les0) #include <stdio.h> int src[ ] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; int dst[10] = {0}; } global void kernel(int * src, int * dst){ dst[threadidx.x] = src[threadidx.x] * 2; int main(){ int * src_dev, * dst_dev; cudamalloc(&src_dev, sizeof(src)); cudamalloc(&dst_dev, sizeof(dst)); cudamemcpy(src_dev, src, sizeof(src), cudamemcpyhosttodevice); kernel<<<1, 10>>>(src_dev, dst_dev); cudamemcpy(dst, dst_dev, sizeof(src), cudamemcpydevicetohost); } for(int i = 0; i < 10; i++) printf("\n"); printf("%d\t", dst[i]); 8

9 Agenda Wprowadzenie do narzędzi umożliwiających tworzenie programów w środowisku CUDA. Zadanie 0; stworzenie i skompilowanie pierwszego programu Zapoznanie z prostym środowiskiem stworzonym na potrzeby szkolenia; Zadanie 1: Hello World na karcie graficznej; Zadanie 2: porównanie wydajności kopiowania danych pomiędzy różnymi typami pamięci; Zadanie 3: zapoznanie z tablicami 2D i ich zastosowaniem; debugowanie i szukanie błędów; Zadanie 4: transpozycja macierzy; optymalizacja dostępu do pamięci global, shared i optymalizacja przy pomocy okienkowego profilowania; Zadanie 5: algorytm redukcji; Zadanie 6: ukrywanie opóźnień związanych z uruchamianiem kernela i dodatkowych wątków 9

10 Lista plików i katalogów w zadaniach szkoleniowych ~/workshop/les<n>_xxx katalog z zadaniem szkoleniowym, gdzie n jest numerem lekcji, a xxx skrótowym opisem jej treści; ~/workshop/les<n>_c_xxx j.w. z tą różnicą, że jest to katalog wgrany na życzenie i zawiera prawidłowe rozwiązanie zadania; Makefile plik do automatycznej kompilacji przygotowanych zadań; automatycznie wyszukuje najnowszą wersję kompilatora nvcc i podlinkowuje wymagane biblioteki, wystarczy wpisać: make; src/ - katalog z plikami źródłowymi danego zadania, w tym: main.cu główny plik zarządzający przeprowadzanymi obliczeniami; params.h (opcjonalnie) parametry obliczeń (szerokość, wysokość tablicy, typ danych, etc.) cpu_func.c(h)(opcjonalnie) plik zawierający referencyjne funkcje na CPU; obj/ - katalog zawierający pliki obiektowe; les<n>_.* - plik wykonywalny danego zadania; ~/workshop/common/common.h definicje przydatnych funkcji i makr, pomagających sprawdzać poprawność i mierzyć wydajność przeprowadzanych obliczeń; 10

11 Spis makr i funkcji w pliku: common.h #define CUDA_SAFE_CALL(call) makro otaczające funkcje API języka CUDA C (cudamalloc, cudamemcpy, etc.), i sprawdzające poprawność ich wykonania; w razie błędu makro to kończy wykonywanie programu, wypisując nr linii i nazwę pliku, w którym wystąpił błąd; #define cudacheckmsg(msg) makro sprawdzające poprawność ostatnio wykonanych kerneli oraz funkcji asynchronicznych; w razie porażki wypisuje wiadomość msg i kończy wykonywanie programu; template<class T> void printpartofthetable(...) - bardzo przydatna funkcja do wizualnego poszukiwania błędów w obliczeniach; porównuje dwie tablice w zadanych przez użytkownika miejscach i wypisuje pierwszą z zaznaczonymi w kolorze różniącymi się miejscami; template<class T> bool checkresults(...) - porównuje 2 tablice i wypisuje informacje czy są identyczne; void starttime(); long stoptime(...); - funkcje odmierzające czas interwału pomiędzy ich uruchomieniem; 2. zwraca czas w μs; double getgflops(...); - zwraca i opcjonalnie wypisuje ilość operacji arytmetycznych/s. na podstawie czasu i sum. liczby operacji; double getbandwidthgbs(...) - zwraca i opcjonalnie wypisuje przepustość/s. na podstawie czasu i wielkości pamięci; template <class T>T divup(t x, T y) zwraca sufit dzielenia liczb x przez y; przydatne w obliczaniu ilości koniecznych bloków potrzebnych do pokrycia całej domeny obliczeniowej; template <typename T> T getgpuval(t * valptr) przydatna w debugowaniu funkcja pobierająca z karty graficznej wartość typu T wskazanej przez wskaźnik valptr; #define val(ptr, x, y, pitch) makro pozwalające na szybkie znalezienie miejsca w tablicy 2D wskazanej przez wskaźnik ptr, w kolumnie x, wierszu y i długości wiersza w bajtach pitch. 11

12 Spis makr, funkcji i zmiennych wspólnych dla wszystkich zadań Lista funkcji i makr znajdujących się w pliku params.h: #define WIDTH #define HEIGHT makra definiujące szerokość i wysokość tablicy, na której przeprowadzane są obliczenia; #define MEMSIZE makra definiujące wielkość tablicy oraz ilość wykonanych operacji arytmetycznych; makra te najczęściej są zależne #define FLOP od WIDTH oraz HEIGHT, i służą do obliczania przepustowości pamięci i obliczeń; #define P makro definiujące typ danych na których przeprowadzane są obliczenia; Lista funkcji i makr znajdujących się w pliku main.cu: int main() główna funkcja zawierająca wywołania wszystkich pozostałych procedur i kerneli; void init_host_mem() funkcja inicjalizująca pamięć w przestrzeni adresowej procesora; void init_dev_mem() funkcja inicjalizująca pamięć w przestrzeni adresowej karty graficznej; global void kernel<n>() - definicja kernela wykonywanego na karcie graficznej; n oznacza stopień optymalizacji kernela; P *src, *dst, *ref wskaźniki do tablic znajdujących się w przestrzeni adresowej procesora, wskazujących kolejno na tablicę: źródłową, docelową i referencyjną; zmienne o tej samej nazwie, tylko, że z przyrostkiem, oznaczają, w zależności od przyrostka: _dev wskazywany adres znajduje się na karcie graficznej; _dev_pitched wskazywany adres znajduje się na karcie graficznej i jest tablicą 2D; _pl wskazywany adres znajduje się w przestrzeni adresowej procesora i jest zaalokowany w trybie Page-Locked; 12

13 Ogólny schemat obliczeń w zadaniach szkoleniowych int main(){ long t = 0; init_host_mem(); init_dev_mem(); starttime(); // inicjalizacja pamięci na procesorze // inicjalizacja pamięci na karcie graficznej // rozpoczęcie odmierzania czasu kernel_host(src, ref, 150, 20); // obliczenia referencyjne na procesorze t = stoptime(); getbandwidthgbs(t, MEMSIZE * 2); getgflops(t, FLOP); // zakończenie odmierzania czasu // obliczenie i wypisanie wydajności obliczeń dim3 blockdim(16, 16); // zdefiniowanie konfiguracji uruchomienia kernela dim3 griddim(divup<int>(width, blockdim.x), starttime(); divup<int>(height, blockdim.y)); kernel<<<griddim, blockdim>>>(src_dev, dst_dev, 150, 20); cudathreadsynchronize(); t = stoptime(); getbandwidthgbs(t, MEMSIZE * 2); getgflops(t, FLOP); // poprzez stworzenie odpowiednich struktur; // griddim: wymiary siatki bloków; blockdim: wym. bloku // j.w. // uruchomienia obliczeń na GPU // oczekiwanie na zakończenie obliczeń // j.w. // j.w. CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(dst, dst_dev, MEMSIZE, cudamemcpydevicetohost));// skopowianie tablic z GPU w celu if(!checkresults(stdout, dst, MEMSIZE, ref, MEMSIZE, // sprawdzenia poprawności obliczeń; MEMSIZE / sizeof(p), 1)){// sprawdzenie poprawności obliczeń; // printpartofthetable(...) // opcjonalne wypisanie tablicy w celu wizualnego zlokalizowania } // miejsca w którym obliczenia są niepoprawne; } 13

14 Agenda Wprowadzenie do narzędzi umożliwiających tworzenie programów w środowisku CUDA. Zadanie 0; stworzenie i skompilowanie pierwszego programu Zapoznanie z prostym środowiskiem stworzonym na potrzeby szkolenia; Zadanie 1: Hello World na karcie graficznej; Zadanie 2: porównanie wydajności kopiowania danych pomiędzy różnymi typami pamięci; Zadanie 3: zapoznanie z tablicami 2D i ich zastosowaniem; debugowanie i szukanie błędów; Zadanie 4: transpozycja macierzy; optymalizacja dostępu do pamięci global, shared i optymalizacja przy pomocy okienkowego profilowania; Zadanie 5: algorytm redukcji; Zadanie 6: ukrywanie opóźnień związanych z uruchamianiem kernela i dodatkowych wątków 14

15 1.0 Hello World (~/workshop/les1_hello) Zadanie 1: TODO: stworzony program ma skopiować tablicę ref=>src_dev, następnie przy pomocy dedykowanego kernela przegrać src_dev=>dst_dev; następnie przesłać tablicę dst_dev=>dst; po wykonanych operacjach tablica dst ma mieć postać Hello World a) skopiować tablicę ref (na hoście) => src_dev (na GPU); b) stworzyć kernel, który w już zdefiniowanej konfiguracji uruchomienia ma przegrać tablice src_dev => dst_dev; każdy wątek ma skopiować dokładnie jeden element tablicy; c) znaleźć błąd w istniejącym szkielecie (podpowiedź: użyj CUDA_SAFE_CALL); d) pytania mile widzianą alternatywą wspólnego oczekiwania na zakończenie zadania ;). 15

16 Agenda Wprowadzenie do narzędzi umożliwiających tworzenie programów w środowisku CUDA. Zadanie 0; stworzenie i skompilowanie pierwszego programu Zapoznanie z prostym środowiskiem stworzonym na potrzeby szkolenia; Zadanie 1: Hello World na karcie graficznej; Zadanie 2: porównanie wydajności kopiowania danych pomiędzy różnymi typami pamięci; Zadanie 3: zapoznanie z tablicami 2D i ich zastosowaniem; debugowanie i szukanie błędów; Zadanie 4: transpozycja macierzy; optymalizacja dostępu do pamięci global, shared i optymalizacja przy pomocy okienkowego profilowania; Zadanie 5: algorytm redukcji; Zadanie 6: ukrywanie opóźnień związanych z uruchamianiem kernela i dodatkowych wątków 16

17 2.0 kopiowanie (~/workshop/les2_kopiowanie) Zadanie 2: TODO, porównanie wydajności różnych rodzai kopiowania: host<=>host; host<=>device; device<=>device; host_pl<=>host_pl; host_pl<=>device; a) dopisać kopiowanie: host_pl<=>host_pl, host=>device, host<=device, host=>device, host_pl<=device, host_pl=>device, device=>device, device=>(kernel)device b) przetestować wydajność różnych konfiguracji uruchomienia kernela; c) porównać wydajność różnych typów kopiowania; 17

18 Agenda Wprowadzenie do narzędzi umożliwiających tworzenie programów w środowisku CUDA. Zadanie 0; stworzenie i skompilowanie pierwszego programu Zapoznanie z prostym środowiskiem stworzonym na potrzeby szkolenia; Zadanie 1: Hello World na karcie graficznej; Zadanie 2: porównanie wydajności kopiowania danych pomiędzy różnymi typami pamięci; Zadanie 3: zapoznanie z tablicami 2D i ich zastosowaniem; debugowanie i szukanie błędów; Zadanie 4: transpozycja macierzy; optymalizacja dostępu do pamięci global, shared i optymalizacja przy pomocy okienkowego profilowania; Zadanie 5: algorytm redukcji; Zadanie 6: ukrywanie opóźnień związanych z uruchamianiem kernela i dodatkowych wątków 18

19 3.0 tablice 2D (~/workshop/les3_pitch) Zadanie 3: TODO, zaznajomienie się z tablicami 2D; porównanie wydajności w porównaniu z tablicami liniowymi i znajdowanie błędów obliczeń; a) zaalokować pamięć 2D (src_dev_pitched, dst_dev_pitched); b) znaleźć błąd w pierwszym kernelu i/lub jego uruchmieniu; c) odkomentować wywołania funkcji printpartofthetable, i spróbować wykorzystać ją do znalezienia błędu; d) dopisać kernel korzystający z tablic 2D (podpowiedź, skorzystaj z makra val); e) porównać wydajność obu kerneli na różnych architekturach; f) cuda-gdb? 19

20 Agenda Wprowadzenie do narzędzi umożliwiających tworzenie programów w środowisku CUDA. Zadanie 0; stworzenie i skompilowanie pierwszego programu Zapoznanie z prostym środowiskiem stworzonym na potrzeby szkolenia; Zadanie 1: Hello World na karcie graficznej; Zadanie 2: porównanie wydajności kopiowania danych pomiędzy różnymi typami pamięci; Zadanie 3: zapoznanie z tablicami 2D i ich zastosowaniem; debugowanie i szukanie błędów; Zadanie 4: transpozycja macierzy; optymalizacja dostępu do pamięci global, shared i optymalizacja przy pomocy okienkowego profilowania; Zadanie 5: algorytm redukcji; Zadanie 6: ukrywanie opóźnień związanych z uruchamianiem kernela i dodatkowych wątków 20

21 4.0 transpozycja (~/workshop/les4_transpose) Zadanie 4: zaimplementuj i zbadaj różne techniki transponowania macierzy; KERNEL1: src_dev dst_dev TODO, kernel2 przeanalizuj sposób przetwarzania; czy da się jakoś wykorzystać posiadanie cache'u na kartach FERMI? 21

22 4.0 transpozycja (~/workshop/les4_transpose) Zadanie 4: zaimplementuj i zbadaj różne techniki transponowania macierzy; KERNEL2: src_dev dst_dev TODO, kernel3 Jak wykorzystać pamięć shared by przyspieszyć transpozycję? 22

23 4.0 transpozycja (~/workshop/les4_transpose) Zadanie 4: zaimplementuj i zbadaj różne techniki transponowania macierzy; KERNEL3: src_dev dst_dev TODO, kernel4 Czy można niskim kosztem zoptymalizować konflikty w dostępie do pamięci? 23

24 4.0 transpozycja (~/workshop/les4_transpose) Zadanie 4: zaimplementuj i zbadaj różne techniki transponowania macierzy; KERNEL4: src_dev dst_dev TODO, kernel5 partition camping? 24

25 4.0 transpozycja (~/workshop/les4_transpose) Zadanie 4: zaimplementuj i zbadaj różne techniki transponowania macierzy; KERNEL5: src_dev dst_dev

26 4.0 transpozycja (~/workshop/les4_transpose) Zadanie 4: zaimplementuj i zbadaj różne techniki transponowania macierzy; TODO: CUDA Visual Profiler. ścieżka: [/usr/local/cuda/]computeprof/bin/computeprof; local store (load) ilość zapisów (pobrań) zmiennych do (z) pamięci local; branch ilość warpów które wykonywały jedną (ta samą) ścieżkę kodu; divergent branch ilość warpów które wykonywały więcej niż jedną ścieżkę kodu; instructions liczba wykonanych instrukcji; warp serialize liczba konfliktów w dostępie do pamięci shared; cta launched ilość wykonanych bloków na multiprocesorze; occupancy procentowe wypełnienie multiprocesorów warpami; gst(gld)<n> liczba zapisów (odczytów) wielkości n bajtów do (z) pamięci globalnej; 26

27 Agenda Wprowadzenie do narzędzi umożliwiających tworzenie programów w środowisku CUDA. Zadanie 0; stworzenie i skompilowanie pierwszego programu Zapoznanie z prostym środowiskiem stworzonym na potrzeby szkolenia; Zadanie 1: Hello World na karcie graficznej; Zadanie 2: porównanie wydajności kopiowania danych pomiędzy różnymi typami pamięci; Zadanie 3: zapoznanie z tablicami 2D i ich zastosowaniem; debugowanie i szukanie błędów; Zadanie 4: transpozycja macierzy; optymalizacja dostępu do pamięci global, shared i optymalizacja przy pomocy okienkowego profilowania; Zadanie 5: algorytm redukcji; Zadanie 6: ukrywanie opóźnień związanych z uruchamianiem kernela i dodatkowych wątków 27

28 5.0 redukcja (~/workshop/les5_reduce) Zadanie 5: zaimplementuj i zoptymalizuj algorytm redukcji (1 blok); KERNEL1: ++ SM + SM global shared TODO, kernel2 przeanalizuj sposób przetwarzania; czy da się jakoś zrównoleglić 2. etap (tylko w pamięci shared) poprzez równoległe sumowanie? W jaki sposób zapewnić spójność danych? 28

29 5.0 redukcja (~/workshop/les5_reduce) Zadanie 5: zaimplementuj i zoptymalizuj algorytm redukcji (1 blok); KERNEL2: ++ SM + SM + SM global shared TODO, kernel3 W jaki sposób wykorzystać fakt, że warp zawsze wykonuje tą samą instrukcję? Czy działa to na wszystkich typach kart (podpowiedź: volatile)? 29

30 5.0 redukcja (~/workshop/les5_reduce) Zadanie 5: zaimplementuj i zoptymalizuj algorytm redukcji (1 blok); KERNEL3: ++ SM + SM if() + + SMlast warp global shared TODO, kernel4 Czy usunięcie pętli dla ostatniego warpa może przyspieszyć wykonywany proces? pragma unroll? 30

31 5.0 redukcja (~/workshop/les5_reduce) Zadanie 5: zaimplementuj i zoptymalizuj algorytm redukcji (1 blok); KERNEL4: + ++ SM SM if() for() + + SMlast warp global shared TODO, kernel5 Czy usunięcie pozostałej pętli może przyspieszyć wykonywany proces? Jak to zrobić (podpowiedź: #if TILE >= 512)? 31

32 5.0 redukcja (~/workshop/les5_reduce) Zadanie 5: zaimplementuj i zoptymalizuj algorytm redukcji (1 blok); KERNEL5: ++ for() SM SM + if() + + for() SMlast warp global shared TODO, porównanie wydajności. 32

33 6.0 (~/workshop/les6_latency_hide) Zadanie 6: zbyt duża liczba wątków powoduje, że czas ich obsługi może spowilnić obliczenia uzupełnij kernel2 (modyfikując kernel) wprowadzając do niego pętlę for redukującą liczbę uruchamianych wątków b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 bn... b1 b2... bm 33

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

CUDA PROGRAMOWANIE PIERWSZE PROSTE PRZYKŁADY RÓWNOLEGŁE. Michał Bieńkowski Katarzyna Lewenda

CUDA PROGRAMOWANIE PIERWSZE PROSTE PRZYKŁADY RÓWNOLEGŁE. Michał Bieńkowski Katarzyna Lewenda PROGRAMOWANIE RÓWNOLEGŁE PIERWSZE PROSTE PRZYKŁADY Michał Bieńkowski Katarzyna Lewenda Programowanie równoległe Dodawanie wektorów SPIS TREŚCI Fraktale Podsumowanie Ćwiczenia praktyczne Czym jest? PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest skierowany przede wszystkim

Artykuł jest skierowany przede wszystkim Piszemy własny moduł PAM Andrzej Nowak Na CD: Na dołączonej do pisma płycie CD zamieszczone są wykorzystywane w artykule programy i dokumentacja. Artykuł jest skierowany przede wszystkim do administratorów

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Ziółkowski Nr albumu: 209442 Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Programowanie procesorów graficznych GPGPU

Programowanie procesorów graficznych GPGPU Programowanie procesorów graficznych GPGPU 1 GPGPU Historia: lata 80 te popularyzacja systemów i programów z graficznym interfejsem specjalistyczne układy do przetwarzania grafiki 2D lata 90 te standaryzacja

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo