PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM"

Transkrypt

1 PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Opracowanie: mgr Joanna Bek mgr Przemysław Góźdź OPOLE 2011

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP.3 1.Założenia programowe.3 2.Charakterystyka programu..3 3.Warunki realizacji programu 4 II. CELE NAUCZANIA 4 1. Cele edukacyjne programu Procedury osiągania celów nauczania.5 III. ZADANIA SZKOŁY I NAUCZYCIELA.6 1. Zadania dydaktyczne Zadania wychowawcze 7 IV. METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ Metody oddziaływania wychowawczego 8 2. Metody kształcenia i wychowania fizycznego 8 3. Metody nauczania ruchu Metody nauczania ćwiczeń ruchowych w zależności od charakteru i rodzaju postrzegania zmysłowego Formy organizacji zajęć.. 8 V. ZASADY REEDUKACJI POSTURALNEJ...9 VI. OCENA POSTAWY UCZNIA... 9 VII. TREŚCI PROGRAMOWE Ogólne treści kształcenia i wychowania Zadania szczegółowe dla poszczególnych wad postawy VIII. PLAN PRACY NAUCZYCIELA IX. STANDARDY UMIEJĘTŚCI Z ZAKRESU ĆWICZEŃ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DO OPANOWANIA PRZEZ UCZNIA...21 X. EWALUACJA...23 XI. BIBLIOGRAFIA 24 XII. ZAŁĄCZNIKI 25 2

3 Żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu, ruch zastąpi każde lekarstwo prof. Wiktor Dega I. WSTĘP 1. Założenia programowe Prawidłowa postawa ciała każdego człowieka jest gwarantem jego zdrowia. Ruch jest elementem życia, a jego przejawy są obecne w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Aktywność ruchowa jest bezwzględnie konieczna dla każdego człowieka, w każdym okresie życia. Dla wszystkich dzieci, niezależnie od współistniejących dysfunkcji ruchowych, wydolności fizycznej i dojrzałości społecznej, ważne jest systematyczne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach ruchowych. Powinny one służyć w realizacji wielu celów i wspomagać rozwój w sferze ruchowej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Rozwój dziecka jest procesem niezwykle złożonym, dlatego obok tradycyjnego toku lekcyjnego zapewnia się uczniom zajęcia z rewalidacji indywidualnej, które wspomagają proces rewalidacyjny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Jedną z podstawowych form wspomagających rozwój ruchowy osób z niepełnosprawnością intelektualną, są organizowane w szkole zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Wielu uczniów trafiających do naszej placówki posiada znaczące wady postawy. Uczęszczają oni na zajęcia specjalistyczne, służące korygowaniu wad postawy i usprawnianiu narządu ruchu. Zajęcia ruchowe z gimnastyki korekcyjnej ułatwiają swobodę poruszania się, kształtowania zmysłu równowagi, koordynacji ruchowej oraz ogólnej sprawności. Aktywność ruchowa w istotny sposób wpływa na wszechstronny rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. 2. Charakterystyka programu Podstawa programowa określa ogólne cele edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym dla wszystkich etapów kształcenia. Zwraca uwagę na specyfikę kształcenia osób głębiej upośledzonych umysłowo, która polega na całościowym, zintegrowanym, wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. 3

4 Działalność dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna opiera się na indywidualnych programach terapeutycznych IPT, ustalanych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania i zawierających realne, szczegółowe cele, zadania i treści zawarte w strefie najbliższego rozwoju ucznia. Program jest spójny z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (wg Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej z dnia 23 grudnia2008, Dz. Ustaw z 15stycznia 2009 r. Nr 4, poz17) oraz Zarządzeniem MEN z dnia r. w sprawie zasad organizowania przez szkoły i placówki publiczne gimnastyki korekcyjnej oraz nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego ( MP Nr 83, poz. 724 z 1996 r.). Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej opracowany został do realizacji w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu dla trzeciego etapu edukacyjnego i szkoły ponadgimnazjalnej, w wymiarze trzech godziny tygodniowo dla każdej klasy. Wszechstronność ćwiczeń i dokładność ich wykonania mają zapobiegać wadom postawy i działać profilaktycznie. 3. Warunki realizacji programu. Zajęcia odbywać się będą na szkolnej sali gimnastyki korekcyjnej, wyposażonej w odpowiedni sprzęt sportowy (m.in. materace, drabinki, ławeczki szwedzkie, lustro, przybory do ćwiczeń korekcyjnych, trampolinę, rotory, orbitrek, stepper, twister, piłki Bobath, wałki, przybory nietypowe), sali gimnastycznej oraz w terenie w okresie wiosenno-jesiennym. Grupy na gimnastyce korekcyjnej nie są jednolite pod względem wady rozwojowej, dlatego stworzyliśmy program, który stara się sprostać zarówno założeniom gimnastyki korekcyjnej, jak i specyficznym potrzebom uczniów. Każdy uczeń, biorący udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej ma przygotowany indywidualny program postępowania korekcyjnego, który uwzględnia jego indywidualne potrzeby i możliwości psychoruchowe. II. CELE NAUCZANIA 1. Cele edukacyjne programu. Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w której ruch został w pewien sposób podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane na tych zajęciach ćwiczenia mają przede wszystkim doprowadzić do korekcji wad postawy ciała, wyrobienie w uczniu nawyku prawidłowej postawy ciała oraz odpowiedzialności za własne ciało i kondycję fizyczną. 4

5 Cel ćwiczeń korekcyjnych, którym jest prawidłowa postawa, jako wyraz pełnego zdrowia fizycznego, psychicznego i sprawności dziecka, podporządkowany jest ogólnym celom wychowania fizycznego. CELE OGÓLNE: 1. Korygowanie istniejących wad. 2. Zapobieganie pogłębianiu się wad postawy. 3. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy. 4. Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu. 5. Wdrożenie do rekreacji ruchowej i troski o własne zdrowie. CELE SZCZEGÓŁOWE: - korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego; - niedopuszczanie do powstania wad postawy ciała, u uczniów zagrożonych powstaniem wady; - doprowadzenie sprawności fizycznej dzieci do stanu uznanego za prawidłowy, a gdy nie jest to możliwe, maksymalne usprawnienie aparatu ruchowego; - wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; - wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej kręgosłupa, po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej; - wyrabianie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu; - usunięcie dystonii mięśniowej; - rozciąganie mięśni przykurczonych; - wzmacnianie mięśni osłabionych; - zwiększenie pojemności życiowej płuc; - wykształcenie świadomości odczuwania własnego ciała; - wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących; - zapobieganie nadwadze i otyłości uczniów oraz jej następstwom; - uświadomienie uczniom i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń. 2. Procedury osiągania celów nauczania: dostosowywanie form i metod nauczania do rozwoju psychofizycznego uczniów- indywidualizacja, preferowanie metod aktywnych; 5

6 stosowanie zasady aktywności i świadomości oraz wszechstronności i zdrowotności; konsekwentne realizowanie postępowania korekcyjnego wg planu; stosowanie zasady selektywnego obciążania pracą właściwych mięśni, informowanie uczniów, jakie mięśnie biorą udział w wykonywanym ćwiczeniu; dobieranie właściwych pozycji wyjściowych do ćwiczeń, przestrzeganie precyzji wykonania, tempa i czasu; rozpoczynanie korekcji od ćwiczeń w pozycjach izolowanych (odciążających), ze stopniowym przejściem do pozycji wysokich; stosowanie zasady racjonalnego natężenia wysiłku; obok ćwiczeń dynamicznych stosowanie ćwiczeń izometrycznych zasada zmienności pracy mięśniowej; przestrzeganie zasady stopniowania trudności i systematyczności; zwracanie szczególnej uwagi na poprawność wykonywania ćwiczeń, z zachowaniem skorygowanej pozycji; dostosowanie obciążenia do możliwości ćwiczącego, z zachowaniem pozycji skorygowanej; wdrażanie uczniów do samodzielnego i systematycznego wykonywania indywidualnych zestawów ćwiczeń domowych; wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny efektów postępowania korekcyjnego; wykorzystywanie w pracy środków audiowizualnych (filmy, plansze i inne materiały w celu pogłębienia wiedzy uczniów); stwarzanie w czasie zajęć miłej i przyjaznej atmosfery. III. ZADANIA SZKOŁY I NAUCZYCIELA 1. Organizacja zajęć korekcyjno kompensacyjnych i utworzenie grup ćwiczebnych. 2. Przygotowanie badań okresowych, dokonywanie oceny postawy ciała. 3. Zapewnienie odpowiednich warunków do podejmowania aktywności ruchowej, harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego, promowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. 4. Monitorowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka z wadą postawy. 5. Ścisła współpraca z rodzicami - rozmowy, instruktaż odnośnie trybu życia dziecka z wadą postawy, lekcje pokazowe (pielęgniarka szkolna, nauczyciele wf). 6.Włączenie wszystkich nauczycieli do współpracy poprzez zwracanie uwagi na prawidłową postawę ucznia na lekcji oraz przeprowadzanie ćwiczeń śródlekcyjnych. 6

7 1. Zadania dydaktyczne: Przywrócenie prawidłowej ruchomości kostno stawowo więzadłowej (stosowanie technik eliminujących bloki czynnościowe stawów oraz wyrównujących dystonię mięśniową). Wyrobienie umiejętności korygowania wadliwej postawy najpierw na drodze korekcji lokalnych, a następnie globalnych. Wyrobienie wytrzymałości posturalnej tj. zdolności do długotrwałego utrzymywania prawidłowej postawy. Uaktywnienie układów narządu ruchu, krążenia i oddychania. Wydłużanie, skracanie i wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych wpływających na wadę postawy, przywrócenie fizjologicznej długości mięśni oraz ich właściwego napięcia. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka. Wygaszenie istniejącego nieprawidłowego nawyku postawy i wytworzenie nawyku prawidłowego. Stosowanie szeroko pojętej indywidualizacji postępowania korekcyjnego: dobór ćwiczeń w zależności od wady postawy, rozwoju fizycznego i psychicznego, sprawności i wydolności, realizacji celów korekcyjnych z uwzględnieniem przeciwwskazań. Utrwalenie osiągniętej korekcji postawy ciała. Wyrobienie umiejętności automatycznego utrzymywania skorygowanej prawidłowej postawy w różnych warunkach życia codziennego bez udziału ciągłej kontroli świadomości. 2. Zadania wychowawcze: Uświadomienie dziecku i rodzicom specyfiki wady postawy i negatywnych konsekwencji w przypadku zlekceważenia problemu. Wdrożenie do poprawnego wykonywania ćwiczeń z zachowaniem pozycji skorygowanej. Wdrożenie do autokorekcji ( reedukacja czucia prawidłowej postawy ciała). Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, wdrażanie do wzajemnej ochrony i pomocy w czasie ćwiczeń. przekonanie i zachęcenie dziecka do podjęcia trudu pracy korekcyjnej. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i uprawiania tzw. sportów bezpiecznych (nie pogłębiających istniejącej wady postawy). Wdrożenie do przestrzegania 24-godzinnego systemu przeciwdziałania wadom postawy ( przestrzeganie przyjętych zasad). Wdrożenie do dbania o higienę osobistą. Akceptowanie samego siebie, samoocena postawy ciała i dążenie do stopniowego eliminowania przyczyn i skutków wady. 7

8 IV. METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ 1. Metody oddziaływania wychowawczego: - metody wpływu osobistego; - metody wpływu sytuacyjnego; - metody wpływu społecznego; - metody kierowania samowychowaniem. 2. Metody kształcenia i wychowania fizycznego w zależności od rodzaju zadań: Metody reproduktywne odtwórcze: - naśladowcza ścisła; - zadaniowa ścisła; - programowanego uczenia się; Metody aktywizujące (usamodzielniające): - zabawowo-klasyczna; - bezpośredniej celowości ruchu; - programowanego usprawniania się. 3. Metody nauczania ruchu: - syntetyczna (całościowa) - analityczna (nauczania częściami), - kombinowana (kompleksowa) 4. Metody nauczania ćwiczeń ruchowych w zależności od charakteru i rodzaju postrzegania zmysłowego: - oglądowa, - słownego ujęcia ruchu, - oddziaływania proprioceptywnego rozwijająca czucie ruchu i położenia części ciała względem siebie, - oddziaływania sensorycznego- np. test ścienny, - działania praktycznego. 5. Formy organizacji i prowadzenia zajęć ruchowych Dotyczą strony organizacyjnej przebiegu ćwiczeń czasie i przestrzeni i są ściśle owiązane z metodami realizacji zadań. Wybór odpowiedniej formy zależy od: zaawansowania zajęć, możliwości wykorzystania sprzętu, urządzeń i przyborów. Wyróżnia się: 1. Formy podziału uczniów np.: pary, grupy, drużyny. 2. Formy porządkowe. 8

9 3. Formy organizacji zajęć: - indywidualna - frontalna - zespołowa (w grupach): a) obwodowo stacyjna; b) strumieniowa np. tory przeszkód. V. ZASADY REEDUKACJI POSTURALNEJ: zasada nie szkodzić, zasada powszechności (wszystkie dzieci z wadami postawy powinny być objęte opieką), zasada wczesności większa skuteczność wczesnej interwencji we wszystkich stanach patologicznych, przeciwdziałanie rozwojowi i utrwalaniu się zmian strukturalnych oraz nawyku nieprawidłowej postawy, zasada ciągłości (systematyczności) konieczność taka wynika z podstawowego, iż wszelkie usprawnianie prowadzone nie systematycznie nie przynosi żadnych rezultatów, a przerwy w nim powodują zwykle nieobliczalna szkody, zasada kompleksowości dotyczy całokształtu opieki nad dziećmi i samego postępowania: konieczność dalszych badań, modyfikowania programów postępowania korekcyjnego, dodatkowe badania konsultacje ortopedyczne, rehabilitacyjne wspierane badaniami radiologicznymi czy fotogrametrycznymi, dodatkowe zastosowanie jakiegoś przedmiotu ortopedycznego (wkładka lub gorset), a niekiedy leczenia operacyjnego, utrwalanie efektów postępowania korekcyjnego w życiu codziennym (unikanie przyjmowania niewłaściwych pozycji, zaniechanie uprawiania sportów nie przychylnych dla postawy, zasada podmiotowego traktowania, zasada świadomości i aktywności, zasada indywidualnego doboru ćwiczeń postępowania korekcyjnego, zasada dostępności (stopniowania trudności), zasada współpracy z najbliższym otoczeniem osoby poddawanej postępowaniu korekcyjnemu. VI. OCENA POSTAWY CIAŁA UCZNIA Oględziny z przodu wyznaczamy linie poziome, poprzez połączenie punktów położonych symetrycznie względem siebie, po obu stronach ciała. W warunkach prawidłowych linie te są równoległe względem siebie i do podłoża: 9

10 linia barkowa łącząca oba wyrostki barkowe; linia sutkowa; trójkąt: linia sutkowa pępek; trójkąty talii winny być symetryczne; trójkąt: pępek linia międzykolcowa; linia międzykrętarzowa; linia rzepkowa, umownie górny lub dolny brzeg rzepki; ustawienie stóp, odległość między kostkami wewnętrznymi ponad 5 cm świadczy o koślawości kolan; ustawienie kolan, odległość między szparami stawów kolanowych ponad 5 cm świadczy o szpotawości kolanowych. Badanie w skłonie Wyznacza się również linię pionową, biegnącą przez środek brody, wcięcie jarzmowe mostka, wyrostek mieczykowaty, pępek, linię białą, spojenie łonowe i środek odległości między kłykciami przyśrodkowymi kości udowych oraz kostkami przyśrodkowymi kości piszczelowych. Linia ta powinna padać na środek płaszczyzny podparcia stóp. Oględziny z tyłu linia pionowa przebiega przez guzowatość potyliczną zewnętrzną, wyrostki kolczyste wszystkich kręgów, szparę pośladkową, środek odległości między kłykciami przyśrodkowymi kolan i kostek wewnętrznych stóp i pada na środek płaszczyzny podparcia stóp: linia barków; linia dolnych kątów łopatek, a także odległość łopatek od wyrostków kolczystych kręgów; odstawanie dolnych kątów od klatki piersiowej; linia łącząca najwyższe punkty talerza biodrowego; linia międzykrętarzowa (pomiędzy guzowatymi wyniosłościami na końcu kości udowych w miejscu przyczepu grup mięśni poruszających staw biodrowy); linia fałdów pośladkowych i napięcie mięśni pośladkowych; 10

11 linia łącząca fałdy zgięcia w dołkach podkolanowych; ustawienie głowy i szyi; ustawienie pięt odchylenie kości piętowej od osi długiej na zewnątrz świadczy o koślawości stóp, natomiast odchylenie kości piętowej do wewnątrz świadczy o szpotawości stóp. Oględziny z boku linia pionowa biegnie przez wyrostek sutkowaty, barkowy łopatki, krętarz większy kości udowej, głowę strzałki i nieco w przód od kostki bocznej; ustawienie głowy i szyi wysunięta lub cofnięta; zarys klatki piersiowej wysklepiona lub płaska; zarys pleców kifoza powiększona lub pomniejszona; kształt lordozy lędźwiowej powiększony lub pomniejszony; zarys powłok brzusznych płaski lub wypukły; ustawienie miednicy w przodopochyleniu lub w tyłopochyleniu; przeprost lub przykurcz w stawach kolanowych, kształt stopy; ustawienie barków i łopatek. VII. TREŚCI PROGRAMOWE Całokształt procesu korekcyjno-kompensacyjnego wymaga takiego postępowania dydaktycznego, w trakcie którego zakres materiału nauczania ćwiczeń ruchowych, stopień trudności, formy, metody i zasady będą dostosowane do psychofizycznego i motorycznego rozwoju oraz wydolności organizmu ucznia. Zastosowanie w procesie korekcyjnym różnych form, metod oraz zasad ma na celu osiągnięcie pozytywnych efektów całokształtu działań, a także intensyfikację ruchu, uatrakcyjnienie zajęć, wzrost zainteresowania nimi oraz pogłębienie motywacji. Uczeń powinien rozumieć sens i cel stosowanych ćwiczeń, które mają nie tylko rozwijać potrzeby ruchowa, ale także stanowić źródło wiedzy o sposobach i formach samodzielnego usprawniania się. 11

12 1. Ogólne treści kształcenia i wychowania 1. Uświadomienie dziecku jego defektu i konsekwencji (wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach korekcyjnych). 2. Uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wad postawy oraz wskazania i przeciwwskazania w formie pogadanek. 3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój fizyczny oraz jego wydolność i sprawność fizyczno ruchową. 4. Nauka umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych, następnie globalnych: a) rozciągnięcie mięśni przykurczonych - istnienie przykurczów ogranicza ruchomość stawową i uniemożliwia przyjęcie postawy skorygowanej. Rozciągając mięśnie przykurczone należy przestrzegać kilku zasad: - w początkowym okresie rozciągania mięśni powinny dominować ćwiczenia rozciągające bierne, - kierunek ruchów rozciągających powinien uwzględniać budowę mięśnia, - rozciągając mięsień i oddalając jeden z jego przyczepów należy ustabilizować drugi przyczep mięśnia; b) wzmacnianie mięsni osłabionych: - mięśnie osłabione powinny być wzmacniane w postawie skorygowanej tj. w pozycji zbliżenia ich przyczepów, - pozycja skorygowana powinna być utrzymana przez cały czas ćwiczenia, - stosowane obciążenia nie powinny powodować utraty korekcji. 5. Korygowanie zaburzeń poprzez ćwiczenia specjalne. 6. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy. 7. Wyrabianie wytrwałości posturalnej tj. zdolności do długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy np. poprzez ćwiczenia elongacyjne. 8. Aktywizacja mięśni odpowiedzialnych za pionizację ciała poprzez ćwiczenia antygrawitacyjne. 9. Utrwalenie nawyku postawy prawidłowej w najrozmaitszych warunkach zbliżonych do dnia codziennego- automatycznie tj. bez udziału ciągłej kontroli świadomości. 10. Stosowanie ćwiczeń oddechowych, które służą: - poprawie ruchomości i kształtu klatki piersiowej, - zwiększenia pojemności życiowej i wentylacji płuc, - usprawnienie oddychania. 11. Kontrolna ocena postawy ciała (badanie lekarskie). 12. Opracowanie przykładowych zestawów ćwiczeń domowych. 13. Współpraca z pielęgniarką (higienistką), nauczycielami, rodzicami i opiekunami. 12

13 2. Zadania szczegółowe dla poszczególnych wad postawy. PLECY OKRĄGŁE Sylwetka z boku: głowa i barki wysunięte do przodu, klatka piersiowa spłaszczona, zapadnięta, łopatki odstające, kifoza piersiowa nadmiernie uwypuklona. Osłabione są mięśnie grzbietu, przykurczone mięśni klatki piersiowej, upośledzona jest funkcja oddechowa klatki piersiowej. Zadania szczegółowe: 1. Likwidacja dystonii mięśniowej. 2. Nauka przyjmowania pozycji skorygowanej. 3. Utrwalenie nawyku postawy prawidłowej. 4. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego. 5. Rozciągnięcie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych: mięśni piersiowych (wielkich i małych), mięśni brzucha, mięśni zębatych przednich, 6. Wzmacnianie mięśni nadmiernie osłabionych i rozciągniętych: mięśni prostowników grzbietu odcinka mięśni karku, mięśni ściągających łopatki (czworoboczny, równoległoboczny, najszerszy grzbietu), mięśni pośladkowych, mięśni kulszowo goleniowych. 7. Hiperkorekcja nadmiernej kifozy piersiowej. Zalecenia: ćwiczenia wyrabiające nawyk prawidłowej postawy, ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia w różnych pozycjach Klappa, siad klęczny, opady tułowia, leżenia, krążenia ramion w tył. Przeciwwskazania: nadmiar skłonów w przód ( zastępujemy je opadami tułowia); podpory przodem o ramionach wyprostowanych należy zastępować podporami o ramionach ugiętych w stawach łokciowych i nadgarstkowych, krążenia ramion w przód; należy unikać zbyt długo trwającej pozycji ze wzniesionymi do poziomu ramionami w przód, ograniczyć skoczność. PLECY WKLĘSŁE Sylwetka z boku: zaznaczone wygięcie lordozy lędźwiowej nad uwypuklającymi się pośladkami, zaakcentowane przodopochylenie miednicy, brzuch wypięty. Osłabione są mięśnie brzucha, pośladków oraz zginacze stawu kolanowego. Nadmiernie napięte: mięśnie grzbietu w odcinku lędźwiowym i zginacze stawu biodrowego. 13

14 Zadania szczegółowe: 1. Likwidacja dystonii mięśniowej. 2. Nauka przyjmowania pozycji skorygowanej. 3. Utrwalenie nawyku postawy prawidłowej. 4. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego 5. Rozciągnięcie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych: mięśni prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego, mięśni czworobocznych lędźwi, mięśnia prostego uda, mięśnia biodrowo lędźwiowego, mięśnia czworobocznego grzbietu (część dolna). 6. Wzmacnianie mięśni osłabionych i rozciągniętych: 1. mięśni brzucha (prostego i skośnych), 2. mięśni: półścięgnistego, półbłoniastego, dwugłowego uda, 3. mięśni pośladkowych, 4. mięśni kulszowo goleniowych, 5. mięśni ściągających łopatki. 7. Hiperkorekcja nadmiernej lordozy lędźwiowej. Zalecenia: ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy, ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne, ćwiczenia klęczne, klęk, pozycja Klappa, pływanie, narciarstwo. Przeciwwskazania: akrobatyka, gimnastyka artystyczna, mostek, kołyska, skoki. PLECY WKLĘSŁO OKRĄGŁE Są połączeniem wymienionych wyżej wad. Obie krzywizny kręgosłupa, kifoza piersiowa i lordoza lędźwiowa są nadmiernie uwypuklone. Mięśni prostownika grzbietu odcinak piersiowego ulegają rozciągnięciu, a w odcinku lędźwiowym skróceniu. Przykurczone są również mięśni obręczy barkowej i klatki piersiowej, rozciągnięte mięśnie brzucha i osłabione mięśnie pośladkowe. Zadania szczegółowe: 1. Nauka przyjmowania pozycji skorygowanej. 2. Utrwalanie nawyku postawy prawidłowej. 3. Likwidacja dystonii mięśniowej. 4. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego. 5. Zwiększenie ruchomości w stawach poszczególnych odcinków kręgosłupa. 6. Rozciągnięcie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych: w odcinku szyjnym - mięśnia prostownika grzbietu, w odcinku piersiowym mięśnia piersiowego większego, mniejszego i zębatego przedniego, 14

15 w odcinku lędźwiowym mięśnia czworobocznego lędźwi, biodrowo lędźwiowego, prostownika grzbietu, łydki, smukłego i prostego uda, przywodziciela wielkiego. 7.Wzmocnienie mięśni osłabionych i rozciągniętych: w odcinku piersiowym- mięśni prostownika grzbietu, równoległobocznego, czworobocznego, najszerszego grzbietu, w odcinku lędźwiowym- mięśni brzucha ( prosty, skośny zewnętrzny i wewnętrzny), pośladkowych ( wielki, średni, mały), mięśni kulszowo goleniowych dwugłowy uda, półbłoniasty, półścięgnisty Zalecenia: 1. Korekcja nadmiernie powiększonej kifozy odcinka piersiowego kręgosłupa. 2. Stabilizacja odcinka lędźwiowego przez ugięcie kończyn dolnych w stawach biodrowych i kolanowych. 3. Korekcja lordozy lędźwiowej. 4.Stabilizacja kończyn górnych celem uniknięcia powiększenia kifozy piersiowej. Przeciwwskazania: akrobatyka, gimnastyka artystyczna, mostki, skoki, skłony w przód. PLECY PŁASKIE Charakteryzując sylwetkę stwierdza się: zmniejszony kąt przodopochylenia miednicy, spłaszczenie lordozy lędźwiowej, spłaszczenie kifozy piersiowej. Spłaszczenie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa jest niekorzystne dla funkcji amortyzacyjnej kręgosłupa, poszczególne segmenty kręgosłupa ulegają przeciążeniom, szybszemu zużyciu, prowadząc równocześnie do zmian zwyrodnieniowych. Podaje się również, że przy słabym gorsecie mięśniowym przy plecach płaskich istnieje tendencja do występowania bocznych skrzywień kręgosłupa, a pojemność i ruchomość klatki piersiowej jest pomniejszona. Zadania szczegółowe: 1.Zwiększenie ruchomości stawów kręgosłupa, szczególnie zgięcia w odcinku Th. 2. Nauka przyjmowania postawy skorygowanej. 3. Wykształcenie fizjologicznej kifozy, lordozy i fizjologicznego przodopochylenia miednicy. 4. Wzmacnianie mięśni osłabionych i rozciągniętych: mięśnia prostownika grzbietu w części C i L. mięśnia piersiowego (wielkich i małych). mięśnia zębatego przedniego, mięśnia czworobocznego lędźwi, 15

16 mięśnia biodrowo lędźwiowego, mięśnia prostego uda, 5. Rozciągnięcie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych: mięśnia prostownika grzbietu w odcinku Th, mięśni pośladkowych, mięśni brzucha, mięśnia półścięgnistego, półbłoniastego, dwugłowego uda, mięśnia równoległobocznego, czworobocznego grzbietu w części środkowej i dolnej. Zalecenia: W korekcji tej nieprawidłowości kręgosłupa należy dążyć do ukształtowania prawidłowej lordozy lędźwiowej, wpływającej kompensacyjnie na właściwe ustawienie pozostałych odcinków kręgosłupa. Stosujemy ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące, ćwiczenia w płaszczyźnie strzałkowej w pozycjach niskich, średnich i wysokich, ćwiczenia oddechowe z użyciem przyboru i ze współćwiczącym. Przeciwwskazania: elongacje, zwisy, wyciągi, ćwiczenia w siadach (szczególnie niskich). WADY KLATKI PIERSIOWEJ Zniekształcenia klatki piersiowej zalicza się do wad wrodzonych. Klatka piersiowa kurza polega na wysunięciu ku przodowi obwodowej części mostka wraz z najbliższą częścią żeber, które są od boku jakby ściśnięte. Łuki żebrowe często tworzą falistą linię zamiast łukowej. Po nabraniu i zatrzymaniu powietrza w płucach stopień kurzego zniekształcenia zmniejsza się. Osłabione są mięśnie oddechowe, pojemność życiowa płuc jest zmniejszona i ograniczona jest ruchomość klatki piersiowej. Klatka piersiowa lejkowata ( szewska ) jest wadą znacznie częściej spotykaną niż klatka piersiowa kurza. Wada jest następstwem wrodzonego zaburzenia rozwoju przepony lub nieproporcjonalnego rozrostu chrząstek żebrowych w stosunku do jej elementów. Charakteryzuje się lejkowatym zapadnięciem dolnej części mostka i przylegających odcinków żeber. Na skutek osłabienia mięśni grzbietu, wysunięcia barków do przodu, spłaszczenia klatki piersiowej i wiotczenia mięśni brzucha, przy oddychaniu występują paradoksalne ruchy klatki piersiowej. Zadania szczegółowe: 1.Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 2.Ćwiczenia oddechowe : przy klatce piersiowej lejkowatej akcentuje się fazę wdechu, wspomaganą pracą ramion; kształtuje się piersiowy tor oddechowy, ćw. usuwające przykurcze; 16

17 przy klatce kurzej w korekcji oddechowej dominują ćwiczenia pogłębiające fazę wydechu oraz kształtuję się przeponowy tor oddechowy. 3. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej, brzucha. 4. Ćwiczenia specjalne. 5. Utrwalanie prawidłowej postawy ciała. 6. Pływanie. SKOLIOZA I POSTAWA SKOLIOTYCZNA /asymetria ramion i łopatek/ Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, polega na wielopłaszczyznowym odchyleniu linii kręgosłupa od stanu prawidłowego. Najczęściej skoliozy dzielimy na: - czynnościowe, w których nie stwierdza się utrwalonych zmian w budowie kręgosłupa; - strukturalne, w których stwierdza się utrwalone zmiany w budowie kręgosłupa. W większości przypadków pochodzenie jest nieznane, tzw. skoliozy idiopatyczne. Najczęstsze skrzywienie prawostronne piersiowe, zniekształca klatkę piersiową - garb żebrowy. Skrzywienia o lokalizacji lędźwiowej są mniej szpecące, natomiast powodują częste bóle tego odcinka kręgosłupa. Skoliozy statyczne wynikają z zaburzeń statyki ciała na skutek urazu, anomalii kończyn złamań. Skoliozy mogą być I, II, III i IV stopnia, w zajęciach gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej powinni uczestniczyć uczniowie ze skoliozami I stopnia (do 30) oraz gdy nie ma możliwości skierowania na gimnastykę leczniczą uczniowie ze skoliozami II stopnia (od 30 60). Zadania szczegółowe: 1. Nauka przyjmowania pozycji skorygowanej. 2. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy. 3. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego. 4. Elongacja kręgosłupa /czynna i bierna, w różnych pozycjach niskich i wysokich/. 5. Ćwiczenia dla przeciwdziałania utraty fleksyjności kręgosłupa /usztywniania się kręgosłupa w części Th7 Th12/. 6. Wzmocnienia mięśni osłabionych i rozciągniętych: mięśni brzucha, mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego, mięśni pośladkowych, mięśni ściągających łopatki, mięśni karku, mięśni obręczy barkowej. 7. Rozciąganie mięśni przykurczonych: mięśnia prostego uda i wszystkich zginaczy biodra, 17

18 mięśni i tkanek przykręgosłupowych- po stronie wklęsłej skoliozy piersiowej i lędźwiowej. 8. Ćwiczenia oddechowe. 9. Zwiększenie aktywności ruchowej. Zalecenia: zwisy, elongacje, leżenie, wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu, pływanie stylem klasycznym, jazda na nartach, jazda na rowerze, zabawy na czworakach, umiarkowany bieg, dużo ruchu na świeżym powietrzu. Przeciwwskazania: skoki, dźwiganie, przewroty, mostki, nadmiar skłonów w przód, dłuższe wysiłki w pozycji stojącej, długie biegi wytrzymałościowe szczególnie na twardym podłożu, uprawianie takich sportów jak: koszykówka, lekkoatletyka, gimnastyka. Nie leczona skolioza może prowadzić do: - zniekształcenia klatki piersiowej, - uciskania narządów wewnętrznych (serce i płuca), prowadząc do upośledzenia wydolności krążenia i oddychania, duszności, - zmniejszonej sprawności fizycznej, - kompleksu psychicznego, spowodowanego obecnością garbu żebrowego KOŚLAWOŚĆ KOLAN I STÓP Zadania szczegółowe: 1. Odciążanie stawów kolanowych. 2. Zmniejszenie wagi ciała w przypadku otyłości. 3. Nauka poprawnego stania. 4. Wyrobienie odruchu i nawyku prawidłowego ustawiania i obciążania nóg i stóp w chodzie i w biegu. 5. Ograniczenie do minimum pozycji rozkrocznych (siadu płotkarskiego, siadu klęcznego ze stopami i podudziami na zewnątrz). 6. Wzmocnienie mięśni osłabionych i rozciągniętych: mięśnia półścięgnistego i półbłoniastego, mięśnia krawieckiego, mięśnia smukłego, głowy przyśrodkowej czworogłowego uda, mięśnia strzałkowego (zwłaszcza długiego), mięśnia piszczelowego tylnego, zginaczy palców i palucha 7. Rozciągnięcie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych: Mięśnia czworogłowego uda-głowy bocznej i pasma biodrowopiszczelowego. 18

19 8. Utrzymanie pełnej sprawności ruchowej stawu kolanowego oraz wszystkich stawów stopy. 9. Przeciwdziałanie płaskostopiu. 10. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych. PŁASKOSTOPIE Stopę płaską nabytą, w przeciwieństwie do wrodzonej poprzedza stan określany jako płaskostopie czynnościowe. Jest to proces stopniowego obniżania się podłużnego sklepienia stopy na skutek jej niewydolności statyczno-dynamicznej. Zadania szczegółowe: 1. Wyrobienie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie i w biegu. 2. Wyrobienie nawyku poprawnego trzymania się w staniu i siedzeniu. 3. Ćwiczenia analityczne wzmacniające poszczególne grupy mięśniowe: mięśnie strzałkowe, piszczelowy tylny, długie i krótkie zginacze palców i palucha /w odciążeniu/. 4. Ćwiczenia syntetyczne- aktywizujące wszystkie mięśnie stopy i podudzia. 5. Ćwiczenia chwytne- aktywizujące zginacze podeszwowe palców stóp. 6. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych. Zalecenia: codzienne wykonywanie ćwiczeń, kąpiele stóp w różnej temperaturze i pozycjach (stanie, siedzenie), chodzenie i bieganie po urozmaiconym podłożu. Przeciwwskazania: długotrwałe stanie, bierne zeskoki i skoki na twardym podłożu, rozsuwanie na zewnątrz palców w staniu, ćwiczenia w dużym rozkroku. VIII. PLAN PRACY NAUCZYCIELA I Semestr Zajęcia organizacyjne- zapoznanie z celem zajęć, regulaminem i przepisami BHP. Badanie i ocena postawy ciała uczniów, podział na grupy ćwiczebne Badania i testy uzupełniające - test minutowy mięśni brzucha, grzbietu, obręczy barkowej Ćwiczenia ogólnokształtujące ze szczególnym uwzględnieniem mięsni posturalnych Ćwiczenia rozluźniające i zwiększające ruchomość kręgosłupa w pozycjach niskich i izolowanych Ćwiczenia rozluźniające i zwiększające ruchomość stawów barkowych i biodrowych Nauka i doskonalenie prawidłowych pozycji i kierunku ruchu podczas ćwiczeń 19

20 Nauka korekcji lokalnych i globalnych Ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne ( przeciwwskazanie przy plecach płaskich ) Nauka prawidłowego oddychania - torem brzusznym i piersiowym Kontrola przyjmowania prawidłowej postawy ciała przez uczniów, nauka ćwiczeń domowych Ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone (w zależności od rodzaju wady postawy) Nauka ćwiczeń wzmacniających mięśnie (w zależności od rodzaju wady postawy) Ćwiczenia wzmacniające prostownik grzbietu Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej o zwiększonej intensywności Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i obręczy biodrowej o zwiększonej intensywności Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha o zwiększonej intensywności Ćwiczenia prawidłowego ustawiania kolan i stóp oraz prawidłowego chodu Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne ze współćwiczącym Ćwiczenia korekcyjne z podkładem muzycznym Test sprawdzający efektywność ćwiczeń (mięśnie brzucha, grzbietu, obręczy barkowej) II Semestr Kontrola przyjmowania prawidłowej postawy ciała, kształtowanie wytrzymałości posturalnej Ćwiczenia o zwiększonej intensywności z zastosowaniem obciążeń lub oporu mięśni: - klatki piersiowej, - grzbietu, - brzucha, - pośladkowych - stóp Ćwiczenia na obwodzie stacyjnym i indywidualne wzmacniające mięśnie: - grzbietu, - brzucha prosty i skośne, - obręczy barkowej, - pośladkowe - stóp 20

rok szkolny 2012/2013

rok szkolny 2012/2013 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych W zdrowym ciele proste plecy Realizator Hanna Antoń Termin 20 XI 2012r. - Liczba godzin 60 rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011 ZADANIA OGÓLNE: 1. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. 2. Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające

Bardziej szczegółowo

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy:

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy: Wady postawy Wada postawy jest pojęciem zbiorczym i niedostatecznie sprecyzowanym. Obejmuje szereg osobniczych odchyleń postawy ciała od wzorców uznawanych za normę stosowną do wieku, płci, typów budowy,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE.

AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE. AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE. OPRACOWAŁA: MGR ANNA KOTLARCZYK AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI WSTĘP Żadne lekarstwo nie

Bardziej szczegółowo

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PLECY WKLĘSŁE (Dorsum concavum) OPIS WADY W większości przypadków istotą wady jest pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej połączone ze zmianami w jej zasięgu i kształcie.

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO -

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNA WPROWADZENIE Zadania gimnastyki Gimnastyka wyrównawcza to zasób i rodzaj ćwiczeń, które mają skompensować pewien niedobór ruchowy zarówno pod

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym

Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym Autorski program edukacyjny Opracowała mgr Jadwiga Szponder Gozd 2005 Wstęp W rozwoju młodego człowieka bardzo ważna jest harmonia. Chodzi o to, aby prawidłowo

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

ANATOMIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ANATOMIA 1. Kręgi zaliczane są do kości: 2. Kręgi lędźwiowe nie posiadają: 3. W obrębie kręgosłupa nie występują: 4. Szkielet kręgosłupa zbudowany jest z: 5. W obrębie kręgosłupa występują połączenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III

PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III Opracowała Paulina Kochańska Nauczyciel Wychowania Fizycznego, Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej - 2

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Joanna Chrobocińska Liczba ćwiczących: do 14 osób, Czas: 30 minut, Wada: boczne skrzywienie kręgosłupa I st. (skolioza) Temat: Ćwiczenia mięśni prostownika

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - ogólne informacje Zajęcia sportowe skierowane są do wszystkich chętnych uczniów. Mimo tego, że są to lekcje nieobowiązkowe to dla osiągnięcia sukcesu duże znaczenie ma systematyczność,

Bardziej szczegółowo

Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie

Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie fizjologicznej kifozy piersiowej, kompensacyjne patologiczne pogłębienie

Bardziej szczegółowo

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się:

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się: Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej. Nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym skompensowane jest w odcinku szyjnym zwiększoną lordozą szyjną i pochyleniem

Bardziej szczegółowo

RODZAJE WAD POSTAWY. - zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową (bardzo często funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona),

RODZAJE WAD POSTAWY. - zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową (bardzo często funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona), RODZAJE WAD POSTAWY WADY KRĘGOSŁUPA PLECY OKRĄGŁE. Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej. Nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym skompensowane jest w odcinku

Bardziej szczegółowo

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa PLECY OKRĄGŁE To choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. Nieleczona kifoza może nie tylko się pogłębić i doprowadzić

Bardziej szczegółowo

Wady Postawy Cia ł a

Wady Postawy Cia ł a Wady Postawy Ciała Wada postawy - okresowe lub trwałe zaburzenie prawidłowej postawy ciała, związane z niewydolnością układu mięśniowego, kostnego i więzadłowego kręgosłupa, z zaburzeniami funkcji innych

Bardziej szczegółowo

WADY STATYCZNE KOŃCZYN DOLNYCH

WADY STATYCZNE KOŃCZYN DOLNYCH Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 WADY STATYCZNE KOŃCZYN DOLNYCH BUDOWA I CZYNNOŚĆ STOPY Jest uwarunkowana jej funkcją: podporową, nośną i amortyzacyjną. Budowa stopy jest dostosowana przede wszystkim do lokomocji.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY. Założenia programowe

ZAŁĄCZNIK nr 1 INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY. Założenia programowe ZAŁĄCZNIK nr 1 INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY Założenia programowe Program ten przygotowany jest dla ucznia klasy gimnazjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Wskazania:

Bardziej szczegółowo

SKOLIOZY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 RODZAJ SKOLIOZY. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis)

SKOLIOZY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 RODZAJ SKOLIOZY. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis) Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SKOLIOZY BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis) Jest to odchylenie osi anatomicznej kręgosłupa od mechanicznej w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Skolioza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM Opracowanie i realizacja: mgr Anna Sobczak 1 AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadzę

Bardziej szczegółowo

Wady postawy u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Wady postawy u dzieci w młodszym wieku szkolnym Wady postawy u dzieci w młodszym wieku szkolnym Wady postawy stanowią w czasach współczesnych istotny problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Gwałtowne zmiany środowiska życia człowieka odbijają się na

Bardziej szczegółowo

TOKI LEKCYJNE DLA POTRZEB PŁYWANIA KOREKCYJNEGO

TOKI LEKCYJNE DLA POTRZEB PŁYWANIA KOREKCYJNEGO TOKI LEKCYJNE DLA POTRZEB PŁYWANIA KOREKCYJNEGO Tok lekcyjny dla pleców okrągłych Ćwiczenia oddechowe można wprowadzać po każdym wykonanym zadaniu jako: uspokojenie organizmu i zadanie korekcyjne Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum)

PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum) Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum) W warunkach nieprawidłowych, patologicznych, krzywizny fizjologiczne kręgosłupa podlegają zmianom dającym obraz kliniczny różnych wad. Wyróżnia się

Bardziej szczegółowo

WADY POSTAWY U DZIECI

WADY POSTAWY U DZIECI 1 WADY POSTAWY U DZIECI Postawę dziecka kształtuje w dużej mierze środowisko, w którym najistotniejszą rolę odgrywa dom i szkoła. Od chwili rozpoczęcia nauki szkoła staje się miejscem wielogodzinnego przebywania

Bardziej szczegółowo

2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej postawy, angażowanie mięśni stóp.

2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej postawy, angażowanie mięśni stóp. Temat: Bawiąc się i ćwicząc dbam o prawidłową postawę. 1. Wada: skoliozy, stopy płaskie, płasko - koślawe 2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ĆWICZENIA ODDECHOWE I ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ

KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ĆWICZENIA ODDECHOWE I ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ Opracowanie: mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie mgr Wiesław Jóźwiak nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TEMAT ZAJĘĆ:

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Informator dla rodziców i opiekunów Sprawdź postawę swojego dziecka! Każdy Rodzic chce, aby jego dziecko było zwinne, wysportowane i miało piękną sylwetkę. Warunki, w jakich żyje, uczy sie i wypoczywa

Bardziej szczegółowo

Celem nadrzędnym profilaktyki zajęć korekcyjnych w przedszkolu jest niwelowanie przyczyn powstawania wad postawu u dzieci.

Celem nadrzędnym profilaktyki zajęć korekcyjnych w przedszkolu jest niwelowanie przyczyn powstawania wad postawu u dzieci. Szanowni Państwo, 31 sierpnia 2012r. w Przedszkolu Miejskim w Rucianem - Nidzie zrealizowano już V Spotkanie z rodzicami. Odbyło się ono w związku z realizacją projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina: Grupa: dziewczęta i chłopcy 2. Wiek ćwiczących: 7 10 lat ćwiczących: 7 3. Wada: ScThLsin śladowa DP/DC 4. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Metoda Dobosiewicz Physiotherapy & Medicine Znajduje zastosowanie w zachowawczym leczeniu dziecięcych i młodzieńczych skolioz idiopatycznych. Według tej metody czynnikiem powstawania i progresji wady są

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ĆWICZEŃ. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ ĆWICZEŃ STOSOWANYCH NA ZAJĘCIACH KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNYCH. Podział obejmuje dwie grupy ćwiczeń:

RODZAJE ĆWICZEŃ. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ ĆWICZEŃ STOSOWANYCH NA ZAJĘCIACH KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNYCH. Podział obejmuje dwie grupy ćwiczeń: Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 RODZAJE ĆWICZEŃ PODZIAŁ ĆWICZEŃ STOSOWANYCH NA ZAJĘCIACH KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNYCH Podział obejmuje dwie grupy ćwiczeń: ćwiczenia ogólnokształtujące, ćwiczenia specjalne I. ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Tok lekcyjny dla pleców okrągłych

Tok lekcyjny dla pleców okrągłych Tok lekcyjny dla pleców okrągłych (przed lustrem) 2. Zabawa lub ćwiczenie ożywiające 1. Zabawa lub ćwiczenie kształtujące nawyk prawidłowej postawy 2. Ćwiczenie głowy i szyi 3. Ćwiczenie ramion i obręczy

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Zdrowo i prosto przez życie Opracowanie: Urszula Pecha Szkoła Podstawowa nr 24 w Zabrzu Rodzaj innowacji: programowa Miejsce realizacji innowacji: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU.

PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU. PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU. Wadą postawy nazywamy zmiany w wyprostowanej swobodnej pozycji ciała, zdecydowanie różniącej się od ukształtowania typowych dla danej płci,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU WŁASNEGO Gimnastyka korekcyjna na wesoło Autor: Anna Hesse Gawęda

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU WŁASNEGO Gimnastyka korekcyjna na wesoło Autor: Anna Hesse Gawęda Gimnastyka korekcyjna na wesoło. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU WŁASNEGO Gimnastyka korekcyjna na wesoło Autor: Anna Hesse Gawęda Podstawa programowa Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA UCZNIÓW Z USTALONYMI

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA UCZNIÓW Z USTALONYMI ZESPÓŁ SZKÓŁ W RÓśEWIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY 2007 / 2008 r. PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA UCZNIÓW Z USTALONYMI WADAMI POSTAWY Opracowała: mgr Małgorzata Zdaniukiewicz WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Współczesny człowiek jest szczególnie narażony na wady postawy ciała. Siedzący tryb życia coraz mniejsza aktywność ruchowa, złe nawyki żywieniowe a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej I. Autor programu mgr Anna Sobczak II. Zadania programu Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV VI mających predyspozycje do uprawiania tej

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III (program autorski) Autor: mgr Justyna Pasternak POZNAŃ 2010r. Spis treści WSTĘP... 3 I. Charakterystyka wad postawy... 4 1. Wady kręgosłupa:... 4 a) plecy okrągłe....

Bardziej szczegółowo

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis Tabel i rycin. Spis tabel Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych. 20 2. Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej..... 21 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji. Zbiórka Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji.

Konspekt lekcji. Zbiórka Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji. Tomasz Nowak Konspekt lekcji Wada: Boczne skrzywienie kręgosłupa Wiek: 10 lat Temat: Nauka zabawy Berek na czworakach Zadanie: Ćwiczenia rozciągające mm odcinka piersiowego i lędźwiowego Miejsce ćwiczeń:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Realizacja obszaru nr 3

Realizacja obszaru nr 3 Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 3 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni.

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Temat lekcji: Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Cele operacyjne: Umiejętności: Ćwiczenia z laską gimnastyczną wzmacniające poszczególne

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji. Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji. 2

Konspekt lekcji. Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji. 2 Tomasz Nowak Konspekt lekcji Wada: Postawy skoliotyczne Wiek: 7-10 lat Temat: Nauka zabawy Ogonki Zadanie: Nauka prawidłowego oddychania torem m i przeponowym Miejsce ćwiczeń: Salka gimnastyczna Czas:

Bardziej szczegółowo

Czynności ucznia. Część. Metody 1 2 3 4 5 Część wstępna. lekcji Docelowe Zadania nauczyciela. Czynności. Słucha informacji nauczyciela.

Czynności ucznia. Część. Metody 1 2 3 4 5 Część wstępna. lekcji Docelowe Zadania nauczyciela. Czynności. Słucha informacji nauczyciela. SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY III (gimnastyka korekcyjna) ZADANIE GŁÓWNE: Plecy okrągłe ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i rozciągające mieśnie klatki piersiowej. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE.

PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE. PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE. Temat : Ruchy NN do stylu grzbietowego przy ścianie i ze współćwiczącym. Data: 26.03.2014 r. Cele szczegółowe w zakresie : A. sprawności motorycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących.

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących. PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności wzmocni mm obręczy

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich konspekty zajęć grupowych B 7 Alicja Romanowska Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich Atrakcja dla uczniów!!! Czołganie się przez tunel utworzony przez innych uczestników zabawy daje radość

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Program autorski z elementami edukacji zdrowotnej dla dzieci 6 letnich Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dziecka opracowała i realizuje: mgr Jolanta Matlak Wprowadzenie Edukacja zdrowotna to nie

Bardziej szczegółowo

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU Mięśnie grzbietu dzieli się na dwie grupy: - warstwę bardziej powierzchowną stanowią mięśnie związane ze szkieletem kończyny górnej - do warstwy głębokiej

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III (program autorski) Autor: mgr Justyna Pasternak POZNAŃ 2010r. Spis treści WSTĘP... 3 I. Charakterystyka wad postawy... 4 1. Wady kręgosłupa:... 4 a) plecy okrągłe....

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Obszar nr 1 wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne W związku z przystąpieniem naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej.

Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej. Małgorzata Sobczak nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 166 w Warszawie. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w klasach I III. Korektywę prowadzę

Bardziej szczegółowo

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Ruch wytrzymać w pozycji licząc do dziesięciu i zmiana nogi 2.

Bardziej szczegółowo

Miejsce metod neurofizjologicznych w terapii manualnej i chiropraktyce

Miejsce metod neurofizjologicznych w terapii manualnej i chiropraktyce Miejsce metod neurofizjologicznych w terapii manualnej i chiropraktyce Metody neurofizjologiczne Mają na celu badanie i leczenie ludzi z zaburzeniami napięcia, ruchu i aktywności w oparciu o wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

WADY STATYCZNE KOOCZYN DOLNYCH

WADY STATYCZNE KOOCZYN DOLNYCH WADY STATYCZNE KOOCZYN DOLNYCH BUDOWA I CZYNNOŚD STOPY Jest uwarunkowana jej funkcją: podporową, nośną i amortyzacyjną. Budowa stopy jest dostosowana przede wszystkim do lokomocji. Czynnikiem negatywnie

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Ruch zastąpi lekarstwo, ale lekarstwo nie zastąpi ruchu Wiek przedszkolny to bardzo ważny etap w życiu człowieka, kiedy to kształtują

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ. 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ. 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak 2. Wiek ćwiczących: 12-15 lat Ilość ćwiczących: 6 3. Wady: A ScThLsin DR g-0,3, B

Bardziej szczegółowo

L. przodem leżenie na brzuchu L. tyłem leżenienaplecach

L. przodem leżenie na brzuchu L. tyłem leżenienaplecach ZESTAW KOREKCYJNYCH ĆWICZEŃ DOMOWYCH PRZECIW PLECOM OKRĄGŁYM (DORSUM ROTUNDUM) PLECY OKRĄGŁE są najczęstszą wadą postawy w wieku szkolnym. Wada ta lokalizuje się w odcinku piersiowym kręgosłupa. Jest to

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROGRAM: PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Informacja o programie. Program powstał z myślą o uatrakcyjnieniu zajęć świetlicowych. Jest on propozycją podjęcia systematycznych działań w celu promowania

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIE FIZYCZNE

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIE FIZYCZNE KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIE FIZYCZNE TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające i kształtujące mięśnie obręczy barkowej. Klasa: 1technikum Miejsce: siłownia Pomoce i przyrządy: brama gimnastyczna, ławeczka do wyciskania

Bardziej szczegółowo

PIR poizometryczna relaksacja mięśni

PIR poizometryczna relaksacja mięśni PIR poizometryczna relaksacja mięśni Pojęcie PIR może wydawać się nam obce jednak to nic innego jak jedna z najlepszych technik rozciągania mięśni poprzez zastosowanie niewielkiego oporu. Rozciąganie to

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/72/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r.

Uchwała Nr XLIV/72/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. Uchwała Nr XLIV/72/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia gminnego programu zdrowotnego na 2013 rok w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze szkół

Bardziej szczegółowo

www.pandm.prv.pl METODA KLAPPA Charakterystyka :

www.pandm.prv.pl METODA KLAPPA Charakterystyka : METODA KLAPPA Charakterystyka : Metoda ta polega na zastosowaniu odpowiednich pozycji izolowanych oraz schematu ruchu jakim jest sterowanie oddolne ( obręczą biodrową ) oraz sterowanie odgórne ( obręczą

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE BADANIE ORTOPEDYCZNE

UPROSZCZONE BADANIE ORTOPEDYCZNE UPROSZCZONE BADANIE ORTOPEDYCZNE Uproszczone badanie ortopedyczne pod kątem postawy obejmuje wywiad i stan ortopedyczny. WYWIAD dotyczy warunków życia dziecka, przebytych chorób ogólnych i narządu ruchu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza. Polskie dzieci zbyt często mają wady postawy. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie

Diagnoza. Polskie dzieci zbyt często mają wady postawy. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie Diagnoza Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie Aktywność fizyczna naszych dzieci w ciągu ostatnich 20 lat wyraźnie spadła Polskie dzieci są mniej aktywne niż dzieci z innych europejskich krajów Aktywność

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze wady postawy występujące u dzieci. Wady pleców: Plecy okrągłe

Najczęstsze wady postawy występujące u dzieci. Wady pleców: Plecy okrągłe Najczęstsze wady postawy występujące u dzieci Plecy okrągłe Wady pleców: Wada ta charakteryzuje się ona zwiększonym wygięciem kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym. Dziecko takie ma głowę i barki wysunięte

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich PROGRAM KURSU Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich MODUŁ I Koncepcja Terapii Manualnej Holistycznej. Miednica, stawy biodrowe, segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego.

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet

Bardziej szczegółowo

Przybory: pompony, materace, odskocznia, ławeczki gimnastyczne, magnetofon, alfabet ruchowy oraz drobne przybory.

Przybory: pompony, materace, odskocznia, ławeczki gimnastyczne, magnetofon, alfabet ruchowy oraz drobne przybory. SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VI Temat lekcji (zadania główne): Gimnastyka. Piramidy trójkowe i wieloosobowe według inwencji uczniów i nauczyciela. Zadania szczegółowe (cele operacyjne)

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Kasperczyk WADY POSTAWY CIAŁA. diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004

Tadeusz Kasperczyk WADY POSTAWY CIAŁA. diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004 TADEUSZ KASPERCZYK Tadeusz Kasperczyk i WADY POSTAWY CIAŁA diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004 t Spis treści Od A u to ra... 7 Rozdział I Wiadomości w stępne...9 Pojęcia: postawa prawidłowa, postawa wadliwa,

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA. 1. Kręgi zaliczane są do kości: A długich B różnokształtnych C płaskich D pneumatycznych

ANATOMIA. 1. Kręgi zaliczane są do kości: A długich B różnokształtnych C płaskich D pneumatycznych ANATOMIA 1. Kręgi zaliczane są do kości: A długich B różnokształtnych C płaskich D pneumatycznych 2. Kręgi lędźwiowe nie posiadają: A wyrostków poprzecznych B guzków tylnych C wyrostków kolczystych D wyrostków

Bardziej szczegółowo

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy.

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy. KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI Temat: Doskonalenie ćwiczeń dwójkowych statycznych i dynamicznych. Klasa: IIIAC dziewczęta Miejsce: Sala gimnastyczna Przybory i przyrządy: materace Czas: 45 Cele główne: Motoryczność:

Bardziej szczegółowo

Wady postawy. Wady nabyte powstają najczęściej w wyniku następujących chorób: krzywicy, gruźlicy i choroby Scheuermanna.

Wady postawy. Wady nabyte powstają najczęściej w wyniku następujących chorób: krzywicy, gruźlicy i choroby Scheuermanna. Wady postawy. Aneta Michalska W Polsce jest coraz więcej dzieci z wadami postawy. Co to jest wada postawy? Wada postawy to zmiany utrwalone w układzie kostnym, błędy trzymania się, to także zaburzenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZEŃ DOMOWYCH Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW KLAS 0 III

ZESTAW ĆWICZEŃ DOMOWYCH Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW KLAS 0 III ZESTAW ĆWICZEŃ DOMOWYCH Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW KLAS 0 III 1 WSTĘP Zdrowe i proste dziecko to marzenie i dążenie wszystkich rodziców i wychowawców. Czy takie będzie Wasze dziecko? W dużym

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) Temat: Łączenie opanowanych wcześniej ćwiczeń na torze przeszkód Zadania zajęć: Umiejętności Korygowanie postawy ciała w różnych pozycjach

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI Temat: Uczymy się tworzyć piramidy dwójkowe i trójkowe. Zadania lekcji: Umiejętności: Uczeń wykonuje proste piramidy dwójkowe i trójkowe; Sprawność: Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Obszar nr 1 wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne W dniu 25.03.2014r. w hali sportowej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne Scenariusz zajęć ruchowych w grupie dzieci 6-letnich w ramach realizacji akcji Szkoła w ruchu odbytych dnia 6 marca 2014r. w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi "RAZEM" w Chełmie Temat

Bardziej szczegółowo

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH Podnoszenie jest bezpieczne wówczas, gdy rzut środka ciężkości układu, osoba podnosząca i obiekt podnoszony mieści się wewnątrz powierzchni ograniczonej stopami (czworobok podparcia). Stopy powinny być

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Pływanie ogólne i terapeutyczne Kierunek Fizjoterapia, Studia licencjackie, rok I i II, semestr 2 i 3.

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Pływanie ogólne i terapeutyczne Kierunek Fizjoterapia, Studia licencjackie, rok I i II, semestr 2 i 3. Katedra Teorii i Metodyki Sportu Zakład Teorii i Metodyki Sportów Wodnych PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Pływanie ogólne i terapeutyczne Kierunek Fizjoterapia, Studia licencjackie, rok I i II, semestr 2 i

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum

Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum Zadanie główne: Doskonalenie techniki zagrywki piłki siatkowej górnym Cele operacyjne w zakresie: 1. Sprawności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA

OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA KRĘGOSŁUP (columna vertebralis) Kręgosłup jest ruchomym słupem kostnym składa się z kręgów zrośniętych ze sobą w odcinkach krzyżowym i guzicznym oraz ruchomych połączeo w części

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA KLAS I - III OPRACOWAŁA: MGR KATARZYNA SZYMCZYK

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA KLAS I - III OPRACOWAŁA: MGR KATARZYNA SZYMCZYK GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SZPROTAWIE PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA KLAS I - III OPRACOWAŁA: MGR KATARZYNA SZYMCZYK OD AUTORA KAŻDY NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĄCIA GIMNASTYKI

Bardziej szczegółowo

Mamo, tato. mam wadę postawy. Poradnik dla nauczycieli i rodziców.

Mamo, tato. mam wadę postawy. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Mamo, tato mam wadę postawy. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Cierpienie jest zawsze wielką próbą nie tylko sił fizycznych, ale i duchowych Jan Paweł II Opracowała: mgr Małgorzata Smoleń 1. Wstęp Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Temat: Doskonalenie umiejętności z gimnastyki. Wzmacnianie mięśni posturalnych.

Temat: Doskonalenie umiejętności z gimnastyki. Wzmacnianie mięśni posturalnych. Temat: Doskonalenie umiejętności z gimnastyki. Wzmacnianie mięśni posturalnych. Scenariusz lekcji otwartej z wychowania fizycznego Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie: Umiejętności wymyk,

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ I STAW ŁOKCIOWY

MECHANIKA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ I STAW ŁOKCIOWY MECHANIKA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ I STAW ŁOKCIOWY POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ Kończyna górna jest połączona ze szkieletem tułowia za pomocą obręczy. W tym połączeniu znajdują się trzy

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne. Założenia i cele przedmiotu. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi.

Wychowanie fizyczne. Założenia i cele przedmiotu. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi. Wychowanie fizyczne Kod modułu: WF Rodzaj przedmiotu: ogólnokształcący; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: akademicki Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kinezjologiczna analiza łucznictwa

Kinezjologiczna analiza łucznictwa Treść Schemat mięśni szkieletowych Kinezjologiczna analiza łucznictwa Neuromuskularne podstawy ruchów ciała Anatomia górnych części ciała Mięśnie zaangażowane w łucznictwie Mięśnie podczas pracy 1 UTRZYMYWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Gliwice Ośrodek Sportu. Program autorski sportowych zajęć z judo. Rok akademicki 2013/14

Politechnika Śląska Gliwice Ośrodek Sportu. Program autorski sportowych zajęć z judo. Rok akademicki 2013/14 Politechnika Śląska Gliwice Ośrodek Sportu Program autorski sportowych zajęć z judo Rok akademicki 2013/14 I. Autor programu Mgr Bronisław Wołkowicz II. Zadania programu W dobie rosnącej popularności sztukami

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Autor mgr Lech Nowak WSTĘP Autorski program zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej został opracowany jako dopełnienie programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku 2012 Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 80-397 Gdańsk ul. Kołobrzeska 61 tel. 058 553 43 11 fax.058

Bardziej szczegółowo

WADY POSTAWY BEZ STRUKTURALNEGO ZNIEKSZTAŁCENIA KRĘGOSŁUPA. CHOROBA SCHEUERMANNA FIZJOTERAPIA I LECZENIE GORSETOWE.

WADY POSTAWY BEZ STRUKTURALNEGO ZNIEKSZTAŁCENIA KRĘGOSŁUPA. CHOROBA SCHEUERMANNA FIZJOTERAPIA I LECZENIE GORSETOWE. WADY POSTAWY BEZ STRUKTURALNEGO ZNIEKSZTAŁCENIA KRĘGOSŁUPA. CHOROBA SCHEUERMANNA FIZJOTERAPIA I LECZENIE GORSETOWE. POSTAWA W RÓŻNYM WIEKU DZIECKA FIZJOLOGICZNA I PATOLOGICZNA I. KREGOSŁUP: - fizjologiczne

Bardziej szczegółowo

Rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim

Rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim Rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim Pojęcia zabawy i gry ruchowej, w odróżnieniu od gimnastyki korekcyjnej wymagają wyjaśnienia. Zabawa ruchowa

Bardziej szczegółowo

Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej.

Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej. Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej. Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: I Czas trwania zajęć: 45 min Zakładana liczba ćwiczących:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO

KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO Do powyższych wyników dołączamy przykładowe konspekty zajęć korekcyjno- kompensacyjnych prowadzonych w wodzie jak i na sali gimnastycznej. KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO TEMAT: Ćwiczenia korekcyjne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo