UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28,poz.146 Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: 1.Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd 1. Franciszek Budrowski Alicja Rysiejko Sławomir Kraśnicki Aleksy Oleksza Czesław Poskrobko...

2 Załącznik do uchwały Nr 100/2012 Zarządu Powiatu Sokólskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO ZA ROK 2011 Sprawozdanie zawiera: 1. Dochody 1/ plan po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, 2/ wykonanie ,13 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki 1/ plan po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, 2/ wykonanie ,66 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3 Załącznik Nr 1 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % Zadania z zakresu administracji rządowej , , ,28 99, Rolnictwo i łowiectwo , , ,75 90,62 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,75 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,75 90, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 84, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 84, Działalność usługowa , , ,41 99, Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100, Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 5 000, , ,00 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, , ,00 90,00 Strona 1

4 71015 Nadzór budowlany , , ,41 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,41 100, Administracja publiczna , , ,94 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , , ,94 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,94 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,98 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,98 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,98 100,00 0, ,00 zł ,00 zł 100, Ochrona zdrowia , , ,20 99,93 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,20 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,20 99,93 Strona 2

5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 100, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00 Zadania własne , , ,82 101, Rolnictwo i łowiectwo , , ,07 100, Pozostała działalność , , ,07 100, Środki na difinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,07 100, Transport i łączność , , ,21 116, Drogi publiczne powiatowe , , ,21 116,42 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego , , ,10 107, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 884,97 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, , ,35 108, Wpływy z róznych opłat , , ,09 134,28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,70 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,22 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,22 101,53 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomości 0, , ,17 131, Wpływy z róznych opłat 0, , ,00 133,24 Strona 3

6 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,19 104,82 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego , , ,32 105,63 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , ,00 100, Pozostałe odsetki 1 000, , ,07 287, Wpływy z róznych dochodów 5 000, , ,47 98, Działalność usługowa 200,00 200,00 376,28 188, Nadzór budowlany 200,00 200,00 376,28 188, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 62,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 314,28 157, Administracja publiczna , , ,95 132, Rady powiatów 1 000, , ,38 201, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,38 201, Starostwa powiatowe , , ,57 132, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,00 136, Wpływy z różnych opłat 1 000, , ,00 389, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego , , ,75 102, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 13,66 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, , ,16 131,08 Strona 4

7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 4,42 0, Komendy Powiatowe PSP ,00 0,00 4,42 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 4,42 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,56 105,24 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,26 122, Wpływy z różnych opłat , , ,81 122, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 38,45 0,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,30 104, Podatek od osób fizycznych , , ,00 103, Podatek od osób prawnych , , ,30 115, Różne rozliczenia , , ,80 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst , , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,80 173, Pozostałe odsetki , , ,80 173,86 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00 Strona 5

8 801 Oświata i wychowanie , , ,78 72, Licea ogólnokształcące , , ,07 61,86 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 676,51 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,50 150, Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,41 0,00 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 96,00 0, Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w 0, , ,70 100,04 nadmiernej wysokości 0,00 0, ,60 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,35 28, Szkoły zawodowe , , ,55 74, Wpływy z dywidend 0,00 0,00 121,30 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 66,40 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,76 102, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 322,42 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,67 73,24 Strona 6

9 80148 Stołówki szkolne ,00 0,00 102,64 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 102,64 0, Pozostała działalność , , ,52 87,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 552,00 550,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,14 87, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,38 83, Ochrona zdrowia 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalnośc , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna 0, , ,35 122, Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0, , ,11 300, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych 0, , ,11 300, Rodziny zastępcze 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 966,00 966,24 100,02 0,00 966,00 966,24 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, , ,00 68, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 91,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0, , ,00 66,67 Strona 7

10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,61 97, Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 98, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 98, Powiatowe urzędy pracy , , ,77 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,77 215, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 394,00 0, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,84 93, , , ,54 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 892, , ,30 96,90 0, , ,00 100, ,00 600,00 600,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,65 475, Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 0, , ,99 161, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 122,00 0, Wpływy z usług 0, , ,35 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 504, ,64 414, Internaty i bursy szkolne 0,00 805, , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 10,60 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 805,00 805,70 100,09 Strona 8

11 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0, ,36 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,92 69,21 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,92 69, Wpływy z różnych opłat , , ,92 69,21 Porozumienia z Administracją Rządową , , ,75 99, Transport i łączność , , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,75 100, Licea ogólnokształcące , , ,75 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,75 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , ,00 97, Pozostała działalność 0, , ,00 97, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 0, , ,00 97, , , ,28 98, Transport i łączność , , ,80 98, Drogi publiczne powiatowe , , ,80 98, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,80 99, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 98,29 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6309 zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 41,00 Strona 9

12 801 Oświata i wychowanie 0, , ,00 100, Licea ogólnokształcące 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 100, Ochrona zdrowia 0, , ,20 93, Szpitale ogólne 0, , ,20 93, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,20 93, Pomoc społeczna , , ,28 100, Rodziny zastępcze , , ,28 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakmi samorządu terytorialnego , , ,28 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,00 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100, Kultura fizyczna i sport 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,00 OGÓŁEM , , ,13 100,61 Strona 10

13 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w złotych % , , ,28 99, Rolnictwo i łowiectwo , , ,75 90, Zadania z zakresu administracji rządowej Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,75 90, Zakup usług pozostałych , , ,75 90, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 84, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 84, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 196,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,78 81, Zakup energii 5 000, , ,80 40, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,42 100, Różne składki i opłaty 0, ,00 246,00 24, Podatek od nieruchomości 0, , ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

14 710 Działalność usługowa , , ,41 99, Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000, , ,00 90, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 90, Nadzór budowlany , , ,41 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 cywilnej , , ,88 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,79 100, Składki na Fundusz Pracy 6 000, , ,07 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,75 99, Zakup energii 2 500, , ,97 100, Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 467,00 467,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,61 100, Zakup usług dostępu do sieci internet 1 500, , ,80 99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 2 000, , ,08 99,95 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 1 500,00 896,00 895,03 99,89 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 1 000,00 412,00 411,06 99, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 173,00 172,17 99, Różne opłaty i składki 2 500, , ,20 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600, , ,62 99, Podatek od nieruchomości 500,00 377,00 377,00 100, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 680,00 680,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 274,00 273,38 99, Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 530,00 530,00 100, Administracja publiczna , , ,94 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00 Strona 2

15 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 4 564, , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , , ,94 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 278, , ,98 100, Składki na Fundusz Pracy 206,00 203,00 203,46 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 400, , ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 116, , ,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,98 100, Komendy Powiatowej PSP , , ,98 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , ,22 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,88 100,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,32 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 292, , ,96 100,00 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych 4050 oraz funkcjonariuszy , , ,27 100,00 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 4060 nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , ,11 100,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 4070 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , ,04 100,00 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez 4080 okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwol. ze służby ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 100, Składki na Fundusz Pracy 1 701, , ,08 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty na żołnierzy i funkcjonariuszy , , ,24 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,99 100, Zakup środków żywności 1 500, , ,08 100, Zakup energii , , ,04 100, Zakup usług remontowych , , ,60 100,00 Strona 3

16 4280 Zakup usług zdrowotnych , , ,20 100, Zakup usług pozostałych , , ,31 100, Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000, , ,23 100,01 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 3 200, , ,82 99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 7 500, , ,74 100, Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,50 99, Różne opłaty i składki , , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 141, , ,79 99, Podatek od nieruchomości , , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 244,00 244,00 244,32 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 100, Ochrona zdrowia , , ,20 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,20 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,20 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 100, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 891, , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 604, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 456, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 497, ,89 100, Zakup usług pozostałych 819,00 819,11 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 544,00 544,00 100,00 Zadania własne powiatu , , ,98 94, Rolnictwo i łowiectwo , , ,07 100, Pozostała działalność , , ,07 100,00 Strona 4

17 2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną miedzy jst.na dofinan.własnych zadań bież. 0, , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,07 100,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń 3 000,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,57 99, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,57 99, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,50 99, Zakup usług pozostałych , , ,76 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,31 99, Transport i łączność , , ,63 99, Drogi publiczne powiatowe , , ,63 99, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , ,20 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,56 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,40 100, Składki na Fundusz Pracy , , ,60 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,49 100, Zakup energii , , ,33 100, Zakup usług remontowych , , ,62 100, Zakup usług zdrowotnych 2 100, , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,23 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , ,53 99,98 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 6 500, , ,11 99,98 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 8 000, , ,46 99, Podróże służbowe krajowe 1 200, , ,80 99, Różne opłaty i składki , , ,20 99,99 Strona 5

18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,35 100, Podatek od nieruchomości , , ,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 704, , ,17 99,96 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 9 500, , ,07 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,16 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 44, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst , , ,35 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,31 55, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,31 55, Składki na ubezpieczenie społeczne 0, , ,45 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 195,00 194,79 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,66 78, Zakup energii , , ,71 95, Zakup usług remontowych , , ,45 3, Zakup usług pozostałych , , ,63 98, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 95, Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 500,00 0,46 0,09 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 760,00 1, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, ,00 598,22 59,82 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 55, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,94 78, Działalność usługowa , , ,36 90, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 Strona 6

19 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym , , ,36 90, Przelewy redystrybucyjne , , ,36 90, Administracja publiczna , , ,70 90, Urzędy wojewódzkie , , ,78 99, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,67 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,89 100, Składki na Fundusz Pracy , , ,76 99, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 977,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,74 100, Rady powiatów , , ,98 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,12 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,77 94, Składki na Fundusz Pracy 3 775, , ,21 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , ,88 95, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,45 65, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,69 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 285, , ,79 99, Podróże służbowe zagraniczne 0,00 400,00 346,96 86, Starostwo Powiatowe , , ,97 89, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , ,11 72, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,11 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,11 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,60 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,41 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,09 76, Zakup energii , , ,93 57, Zakup usług remontowych , , ,12 33, Zakup usług zdrowotnych 3 000, , ,50 84, Zakup usług pozostałych , , ,67 66,86 Strona 7

20 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,06 87,85 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 7 000, , ,01 96,32 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej , , ,30 95,65 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 9 000, , ,30 95, Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,50 84, Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,00 200,75 20, Różne opłaty i składki , , ,44 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,77 98, Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000, ,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, ,00 300,00 30,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , , ,99 99,97 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , , ,20 86, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,08 86, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 300, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93 87, Zakup usług pozostałych , , ,15 85, Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 318,00 63, Pozostała działalność 7 757, , ,89 100, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 7 757, , ,87 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,02 100, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,26 100,00 Strona 8

21 75405 Komendy Powiatowe Policji 0, , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , ,00 100, Straż graniczna 0, , ,00 100, Wpłaty na fundusz celowy 0, , ,00 100, Komendy powiatowe PSP 0, , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 100, Zarządzanie kryzysowe 0, , ,26 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,26 99, Pozostała działalność 0, , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną miedzy jst.na dofinan.własnych zadań bież. 0, , ,00 100, Obsługa długu publicznego , , ,04 50, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,04 92, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek , , ,04 92,01 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst , ,00 0,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 Strona 9

22 4810 Rezerwa ogólna , ,00 0,00 0, Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 0, Rezerwa celowa oświatowa ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,10 98, Szkoły podstawowe specjalne , , ,55 93,62 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , ,94 77, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,91 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,04 100, Składki na ubgezpieczenie społeczne , , ,18 99, Składki na Fundusz Pracy 7 315, , ,48 99, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Gimnazja specjalne , , ,31 99,81 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , ,98 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,45 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,07 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,91 100, Składki na Fundusz Pracy , , ,90 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Licea ogólnokształcące , , ,23 98,46 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , ,54 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,12 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,12 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,96 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,02 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,51 97, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 377,00 377,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,43 99, Wpłaty na PFRON 2 000, ,00 999,00 71, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, , ,00 100, Zakup energii , , ,86 99,98 Strona 10

23 4270 Zakup usług remontowych , , ,31 99, Zakup usług zdrowotnych 3 524, , ,50 99, Zakup usług pozostałych , , ,42 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 302, , ,19 97,06 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , ,46 99, Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,83 99, Podróże słuzbowe zagraniczne 1 000,00 147,00 146,56 99, Różne opłaty i składki , , ,47 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300, , ,00 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,45 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,77 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,71 98,53 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 99,63 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6619 porozumień miedzy jst , ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące specjalne , , ,30 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,67 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900, , ,43 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,60 99, Składki na Fundusz Pracy 3 406, , ,60 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 295, , ,00 100, Licea profilowane , , ,18 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,44 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,91 100, Składki na Fundusz Pracy , , ,83 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkoły zawodowe , , ,80 96,80 Wpłata do budżetunadwyżki środkow finan.gromadz.na 2400 wydziel.rachunku jednost.budżet. 0, , ,62 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,55 99,60 Strona 11

24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,45 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,59 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,65 94, Składki na Fundusz Pracy , , ,13 84, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,83 71, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,03 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,00 100, Zakup energii , , ,75 100, Zakup usług remontowych 9 500, , ,21 100, Zakup usług zdrowotnych 4 000, , ,50 92, Zakup usług pozostałych , , ,01 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800, , ,53 99,98 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 300,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 9 300, , ,19 99, Podróże służbowe krajowe 3 500, , ,60 99, Różne opłaty i składki , , ,49 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100,00 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , ,80 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,09 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,78 85, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100, Szkoły zawodowe specjalne , , ,16 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,88 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,49 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,08 99, Składki na Fundusz Pracy 9 700, , ,97 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,08 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 733,00 732,90 99, Zakup energii , , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 777,00 777,00 100,00 Strona 12

25 4300 Zakup usług pozostałych 4 700, , ,96 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 360,00 359,94 99,98 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 500, , ,33 99, Podróże służbowe krajowe 500,00 211,00 210,89 99, Różne opłaty i składki 1 600,00 535,00 534,89 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 790,00 789,75 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,25 95, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,65 99, Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,10 91, Stołówki szkolne , , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 200,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300, , ,30 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 291, , ,82 97, Składki na Fundusz Pracy 1 496, , ,87 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 740, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,69 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 179, ,88 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,45 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 080, , ,14 96, Składki na Fundusz Pracy 2 512, , ,47 95, Składki na Fundusz Pracy 329,00 329,00 317,10 96, Wynagrodzenia bezosobowe 552,00 550,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,54 98, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,52 98,43 Strona 13

26 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 99, Zakup materiałów i wyposażenia 765,00 765,00 763,25 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 437,00 436,60 99, Zakup usług pozostałych , , ,95 73, Zakup usług pozostałych 6 687, , ,99 52, Zakup usług dostępu do sieci Internet 40,00 36,01 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 133,00 129,59 97, Podróże słuzbowe krajowe 272,00 270,81 99, Podróże słuzbowe krajowe 48,00 47,79 99, Rózne opłaty i składki 714,00 714,00 144,64 20, Rózne opłaty i składki 126,00 126,00 25,52 20, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 0, , ,00 98, Ochrona zdrowia , , ,26 68, Szpitale ogólne , , ,06 71,60 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 6220 publicznych , , ,13 85,15 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 6229 publicznych , , ,93 39,95 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 6220 publicznych , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,20 55, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 800,00 660,00 82,50 Strona 14

27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, , ,67 84, Zakup usług pozostałych 6 000, , ,53 51, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 521,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 268,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,92 92, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,56 48, Świadczenia społeczne , , ,56 48, Rodziny zastępcze , , ,30 97, Świadczenia społeczne , , ,10 97, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 114,20 11,42 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 650, ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,06 94,40 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorz.niezgod. z 2910 przeznacz., nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 0,00 175,00 175,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 300,00 300,00 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,19 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,22 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,01 96, Składki na Fundusz Pracy 6 029, , ,64 49, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , ,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia 7 800, , ,69 88, Zakup energii 4 000, , ,88 91, Zakup usług remontowych 1 600, , ,69 95, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 390,00 78, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,84 78, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 77,00 46,31 60,14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000, , ,45 88, Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 456,47 57, Rózne opłaty i składki 555,00 155,00 136,16 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 665, , ,51 99, Podatek od nieruchomości 700,00 487,00 487,00 100,00 Strona 15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik do uchwały nr 168/2016 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo 58 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/185/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego pierwsze półrocze 2016 roku. za Na podstawie art. 266

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo