UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28,poz.146 Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: 1.Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd 1. Franciszek Budrowski Alicja Rysiejko Sławomir Kraśnicki Aleksy Oleksza Czesław Poskrobko...

2 Załącznik do uchwały Nr 100/2012 Zarządu Powiatu Sokólskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO ZA ROK 2011 Sprawozdanie zawiera: 1. Dochody 1/ plan po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, 2/ wykonanie ,13 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki 1/ plan po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, 2/ wykonanie ,66 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3 Załącznik Nr 1 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % Zadania z zakresu administracji rządowej , , ,28 99, Rolnictwo i łowiectwo , , ,75 90,62 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,75 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,75 90, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 84, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 84, Działalność usługowa , , ,41 99, Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100, Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 5 000, , ,00 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, , ,00 90,00 Strona 1

4 71015 Nadzór budowlany , , ,41 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,41 100, Administracja publiczna , , ,94 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , , ,94 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,94 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,98 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,98 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,98 100,00 0, ,00 zł ,00 zł 100, Ochrona zdrowia , , ,20 99,93 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,20 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,20 99,93 Strona 2

5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 100, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00 Zadania własne , , ,82 101, Rolnictwo i łowiectwo , , ,07 100, Pozostała działalność , , ,07 100, Środki na difinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,07 100, Transport i łączność , , ,21 116, Drogi publiczne powiatowe , , ,21 116,42 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego , , ,10 107, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 884,97 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, , ,35 108, Wpływy z róznych opłat , , ,09 134,28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,70 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,22 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,22 101,53 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomości 0, , ,17 131, Wpływy z róznych opłat 0, , ,00 133,24 Strona 3

6 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,19 104,82 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego , , ,32 105,63 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , ,00 100, Pozostałe odsetki 1 000, , ,07 287, Wpływy z róznych dochodów 5 000, , ,47 98, Działalność usługowa 200,00 200,00 376,28 188, Nadzór budowlany 200,00 200,00 376,28 188, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 62,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 314,28 157, Administracja publiczna , , ,95 132, Rady powiatów 1 000, , ,38 201, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,38 201, Starostwa powiatowe , , ,57 132, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,00 136, Wpływy z różnych opłat 1 000, , ,00 389, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego , , ,75 102, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 13,66 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, , ,16 131,08 Strona 4

7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 4,42 0, Komendy Powiatowe PSP ,00 0,00 4,42 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 4,42 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,56 105,24 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,26 122, Wpływy z różnych opłat , , ,81 122, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 38,45 0,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,30 104, Podatek od osób fizycznych , , ,00 103, Podatek od osób prawnych , , ,30 115, Różne rozliczenia , , ,80 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst , , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,80 173, Pozostałe odsetki , , ,80 173,86 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00 Strona 5

8 801 Oświata i wychowanie , , ,78 72, Licea ogólnokształcące , , ,07 61,86 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 676,51 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,50 150, Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,41 0,00 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 96,00 0, Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w 0, , ,70 100,04 nadmiernej wysokości 0,00 0, ,60 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,35 28, Szkoły zawodowe , , ,55 74, Wpływy z dywidend 0,00 0,00 121,30 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 66,40 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,76 102, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 322,42 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,67 73,24 Strona 6

9 80148 Stołówki szkolne ,00 0,00 102,64 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 102,64 0, Pozostała działalność , , ,52 87,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 552,00 550,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,14 87, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,38 83, Ochrona zdrowia 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalnośc , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna 0, , ,35 122, Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0, , ,11 300, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych 0, , ,11 300, Rodziny zastępcze 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 966,00 966,24 100,02 0,00 966,00 966,24 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, , ,00 68, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 91,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0, , ,00 66,67 Strona 7

10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,61 97, Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 98, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 98, Powiatowe urzędy pracy , , ,77 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,77 215, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 394,00 0, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,84 93, , , ,54 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 892, , ,30 96,90 0, , ,00 100, ,00 600,00 600,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,65 475, Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 0, , ,99 161, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 122,00 0, Wpływy z usług 0, , ,35 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 504, ,64 414, Internaty i bursy szkolne 0,00 805, , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 10,60 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 805,00 805,70 100,09 Strona 8

11 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0, ,36 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,92 69,21 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,92 69, Wpływy z różnych opłat , , ,92 69,21 Porozumienia z Administracją Rządową , , ,75 99, Transport i łączność , , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,75 100, Licea ogólnokształcące , , ,75 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,75 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , ,00 97, Pozostała działalność 0, , ,00 97, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 0, , ,00 97, , , ,28 98, Transport i łączność , , ,80 98, Drogi publiczne powiatowe , , ,80 98, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,80 99, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 98,29 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6309 zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 41,00 Strona 9

12 801 Oświata i wychowanie 0, , ,00 100, Licea ogólnokształcące 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 100, Ochrona zdrowia 0, , ,20 93, Szpitale ogólne 0, , ,20 93, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,20 93, Pomoc społeczna , , ,28 100, Rodziny zastępcze , , ,28 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakmi samorządu terytorialnego , , ,28 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,00 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100, Kultura fizyczna i sport 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,00 OGÓŁEM , , ,13 100,61 Strona 10

13 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w złotych % , , ,28 99, Rolnictwo i łowiectwo , , ,75 90, Zadania z zakresu administracji rządowej Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,75 90, Zakup usług pozostałych , , ,75 90, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 84, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 84, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 196,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,78 81, Zakup energii 5 000, , ,80 40, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,42 100, Różne składki i opłaty 0, ,00 246,00 24, Podatek od nieruchomości 0, , ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

14 710 Działalność usługowa , , ,41 99, Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000, , ,00 90, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 90, Nadzór budowlany , , ,41 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 cywilnej , , ,88 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,79 100, Składki na Fundusz Pracy 6 000, , ,07 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,75 99, Zakup energii 2 500, , ,97 100, Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 467,00 467,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,61 100, Zakup usług dostępu do sieci internet 1 500, , ,80 99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 2 000, , ,08 99,95 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 1 500,00 896,00 895,03 99,89 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 1 000,00 412,00 411,06 99, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 173,00 172,17 99, Różne opłaty i składki 2 500, , ,20 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600, , ,62 99, Podatek od nieruchomości 500,00 377,00 377,00 100, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 680,00 680,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 274,00 273,38 99, Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 530,00 530,00 100, Administracja publiczna , , ,94 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00 Strona 2

15 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 4 564, , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , , ,94 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 278, , ,98 100, Składki na Fundusz Pracy 206,00 203,00 203,46 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 400, , ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 116, , ,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,98 100, Komendy Powiatowej PSP , , ,98 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , ,22 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,88 100,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,32 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 292, , ,96 100,00 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych 4050 oraz funkcjonariuszy , , ,27 100,00 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 4060 nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , ,11 100,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 4070 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , ,04 100,00 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez 4080 okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwol. ze służby ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 100, Składki na Fundusz Pracy 1 701, , ,08 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty na żołnierzy i funkcjonariuszy , , ,24 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,99 100, Zakup środków żywności 1 500, , ,08 100, Zakup energii , , ,04 100, Zakup usług remontowych , , ,60 100,00 Strona 3

16 4280 Zakup usług zdrowotnych , , ,20 100, Zakup usług pozostałych , , ,31 100, Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000, , ,23 100,01 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 3 200, , ,82 99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 7 500, , ,74 100, Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,50 99, Różne opłaty i składki , , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 141, , ,79 99, Podatek od nieruchomości , , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 244,00 244,00 244,32 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 100, Ochrona zdrowia , , ,20 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,20 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,20 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 100, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 891, , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 604, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 456, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 497, ,89 100, Zakup usług pozostałych 819,00 819,11 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 544,00 544,00 100,00 Zadania własne powiatu , , ,98 94, Rolnictwo i łowiectwo , , ,07 100, Pozostała działalność , , ,07 100,00 Strona 4

17 2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną miedzy jst.na dofinan.własnych zadań bież. 0, , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,07 100,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń 3 000,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,57 99, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,57 99, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,50 99, Zakup usług pozostałych , , ,76 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,31 99, Transport i łączność , , ,63 99, Drogi publiczne powiatowe , , ,63 99, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , ,20 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,56 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,40 100, Składki na Fundusz Pracy , , ,60 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,49 100, Zakup energii , , ,33 100, Zakup usług remontowych , , ,62 100, Zakup usług zdrowotnych 2 100, , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,23 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , ,53 99,98 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 6 500, , ,11 99,98 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 8 000, , ,46 99, Podróże służbowe krajowe 1 200, , ,80 99, Różne opłaty i składki , , ,20 99,99 Strona 5

18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,35 100, Podatek od nieruchomości , , ,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 704, , ,17 99,96 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 9 500, , ,07 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,16 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 44, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst , , ,35 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,31 55, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,31 55, Składki na ubezpieczenie społeczne 0, , ,45 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 195,00 194,79 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,66 78, Zakup energii , , ,71 95, Zakup usług remontowych , , ,45 3, Zakup usług pozostałych , , ,63 98, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 95, Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 500,00 0,46 0,09 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 760,00 1, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, ,00 598,22 59,82 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 55, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,94 78, Działalność usługowa , , ,36 90, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 Strona 6

19 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym , , ,36 90, Przelewy redystrybucyjne , , ,36 90, Administracja publiczna , , ,70 90, Urzędy wojewódzkie , , ,78 99, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,67 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,89 100, Składki na Fundusz Pracy , , ,76 99, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 977,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,74 100, Rady powiatów , , ,98 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,12 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,77 94, Składki na Fundusz Pracy 3 775, , ,21 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , ,88 95, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,45 65, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,69 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 285, , ,79 99, Podróże służbowe zagraniczne 0,00 400,00 346,96 86, Starostwo Powiatowe , , ,97 89, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , ,11 72, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,11 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,11 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,60 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,41 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,09 76, Zakup energii , , ,93 57, Zakup usług remontowych , , ,12 33, Zakup usług zdrowotnych 3 000, , ,50 84, Zakup usług pozostałych , , ,67 66,86 Strona 7

20 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,06 87,85 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 7 000, , ,01 96,32 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej , , ,30 95,65 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 9 000, , ,30 95, Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,50 84, Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,00 200,75 20, Różne opłaty i składki , , ,44 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,77 98, Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000, ,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, ,00 300,00 30,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , , ,99 99,97 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , , ,20 86, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,08 86, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 300, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93 87, Zakup usług pozostałych , , ,15 85, Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 318,00 63, Pozostała działalność 7 757, , ,89 100, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 7 757, , ,87 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,02 100, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,26 100,00 Strona 8

21 75405 Komendy Powiatowe Policji 0, , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , ,00 100, Straż graniczna 0, , ,00 100, Wpłaty na fundusz celowy 0, , ,00 100, Komendy powiatowe PSP 0, , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 100, Zarządzanie kryzysowe 0, , ,26 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,26 99, Pozostała działalność 0, , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną miedzy jst.na dofinan.własnych zadań bież. 0, , ,00 100, Obsługa długu publicznego , , ,04 50, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,04 92, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek , , ,04 92,01 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst , ,00 0,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 Strona 9

22 4810 Rezerwa ogólna , ,00 0,00 0, Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 0, Rezerwa celowa oświatowa ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,10 98, Szkoły podstawowe specjalne , , ,55 93,62 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , ,94 77, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,91 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,04 100, Składki na ubgezpieczenie społeczne , , ,18 99, Składki na Fundusz Pracy 7 315, , ,48 99, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Gimnazja specjalne , , ,31 99,81 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , ,98 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,45 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,07 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,91 100, Składki na Fundusz Pracy , , ,90 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Licea ogólnokształcące , , ,23 98,46 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , ,54 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,12 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,12 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,96 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,02 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,51 97, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 377,00 377,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,43 99, Wpłaty na PFRON 2 000, ,00 999,00 71, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, , ,00 100, Zakup energii , , ,86 99,98 Strona 10

23 4270 Zakup usług remontowych , , ,31 99, Zakup usług zdrowotnych 3 524, , ,50 99, Zakup usług pozostałych , , ,42 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 302, , ,19 97,06 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , ,46 99, Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,83 99, Podróże słuzbowe zagraniczne 1 000,00 147,00 146,56 99, Różne opłaty i składki , , ,47 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300, , ,00 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,45 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,77 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,71 98,53 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 99,63 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6619 porozumień miedzy jst , ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące specjalne , , ,30 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,67 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900, , ,43 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,60 99, Składki na Fundusz Pracy 3 406, , ,60 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 295, , ,00 100, Licea profilowane , , ,18 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,44 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,91 100, Składki na Fundusz Pracy , , ,83 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkoły zawodowe , , ,80 96,80 Wpłata do budżetunadwyżki środkow finan.gromadz.na 2400 wydziel.rachunku jednost.budżet. 0, , ,62 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,55 99,60 Strona 11

24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,45 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,59 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,65 94, Składki na Fundusz Pracy , , ,13 84, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,83 71, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,03 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,00 100, Zakup energii , , ,75 100, Zakup usług remontowych 9 500, , ,21 100, Zakup usług zdrowotnych 4 000, , ,50 92, Zakup usług pozostałych , , ,01 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800, , ,53 99,98 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 300,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 9 300, , ,19 99, Podróże służbowe krajowe 3 500, , ,60 99, Różne opłaty i składki , , ,49 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100,00 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , ,80 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,09 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,78 85, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100, Szkoły zawodowe specjalne , , ,16 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,88 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,49 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,08 99, Składki na Fundusz Pracy 9 700, , ,97 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,08 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 733,00 732,90 99, Zakup energii , , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 777,00 777,00 100,00 Strona 12

25 4300 Zakup usług pozostałych 4 700, , ,96 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 360,00 359,94 99,98 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 500, , ,33 99, Podróże służbowe krajowe 500,00 211,00 210,89 99, Różne opłaty i składki 1 600,00 535,00 534,89 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 790,00 789,75 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,25 95, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,65 99, Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,10 91, Stołówki szkolne , , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 200,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300, , ,30 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 291, , ,82 97, Składki na Fundusz Pracy 1 496, , ,87 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 740, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,69 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 179, ,88 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,45 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 080, , ,14 96, Składki na Fundusz Pracy 2 512, , ,47 95, Składki na Fundusz Pracy 329,00 329,00 317,10 96, Wynagrodzenia bezosobowe 552,00 550,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,54 98, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,52 98,43 Strona 13

26 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 99, Zakup materiałów i wyposażenia 765,00 765,00 763,25 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 437,00 436,60 99, Zakup usług pozostałych , , ,95 73, Zakup usług pozostałych 6 687, , ,99 52, Zakup usług dostępu do sieci Internet 40,00 36,01 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 133,00 129,59 97, Podróże słuzbowe krajowe 272,00 270,81 99, Podróże słuzbowe krajowe 48,00 47,79 99, Rózne opłaty i składki 714,00 714,00 144,64 20, Rózne opłaty i składki 126,00 126,00 25,52 20, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 0, , ,00 98, Ochrona zdrowia , , ,26 68, Szpitale ogólne , , ,06 71,60 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 6220 publicznych , , ,13 85,15 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 6229 publicznych , , ,93 39,95 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 6220 publicznych , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,20 55, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 800,00 660,00 82,50 Strona 14

27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, , ,67 84, Zakup usług pozostałych 6 000, , ,53 51, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 521,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 268,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,92 92, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,56 48, Świadczenia społeczne , , ,56 48, Rodziny zastępcze , , ,30 97, Świadczenia społeczne , , ,10 97, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 114,20 11,42 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 650, ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,06 94,40 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorz.niezgod. z 2910 przeznacz., nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 0,00 175,00 175,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 300,00 300,00 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,19 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,22 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,01 96, Składki na Fundusz Pracy 6 029, , ,64 49, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , ,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia 7 800, , ,69 88, Zakup energii 4 000, , ,88 91, Zakup usług remontowych 1 600, , ,69 95, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 390,00 78, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,84 78, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 77,00 46,31 60,14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000, , ,45 88, Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 456,47 57, Rózne opłaty i składki 555,00 155,00 136,16 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 665, , ,51 99, Podatek od nieruchomości 700,00 487,00 487,00 100,00 Strona 15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Uchwała Nr 38/150/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 w związku z art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Uchwała Nr 68/273/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 w związku z art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo