Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych (obowiązuje od r.) Ostatnia zmiana : r Garwolin, październik 2009

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych od klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie..3 I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH..5 II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTCH 6 III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZOBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 6 IV. KARTY BANKOWE IV. A. Karta płatnicza VISA Business IV. B. Karta płatnicza VISA Business Elektron....8 IV. C. Karta płatnicza VISA Business Debetowa IV.D. Karta własna bankomatowa./ V. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH...9 VII. KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH...10 VII.A. Kredyty na działalność rolniczą...10 VII.B. Kredyty na działalność gospodarczą.11 VII.C. Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego VII.D. Kredyty na finansowanie przedsięwzięć wspólnot mieszkaniowych VIII. OPERACJE DEWIZOWE VIII.A Czeki w obrocie dewizowym...14 VIII.B. Przekazy w obrocie dewizowym IX. INNE USŁUGI IX.A. Gwarancje i poręczenia bankowe IX.B. Usługi różne IX.C. Depozyty wartościowe i rzeczowe

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych od klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie 1. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Garwolinie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: a. po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; b. miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; c. zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; d. zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Garwolinie niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego ,00 zł. b) pomocniczego....15,00 zł. c) bieżącego lub pomocniczego dla rolników......bez opłat 2. Aktywacja usługi INTERNET BANKING......bez opłat 3. Aktywacja usługi SMS BANKING......bez opłat 4. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku : a) bieżącego...15,00 zł. b) pomocniczego....15,00 zł. c) bieżącego lub pomocniczego dla rolników.... 5,00 zł. Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 5. Opłata miesięczna za usługę INTERNET BANKING : a) od każdego rachunku bieżącego i pomocniczego....5,00 zł b) od każdego rachunku bieżącego i pomocniczego rolniczego..0,00 zł Uwaga: nie pobiera się opłaty za usługę za miesiąc, w którym usługa została aktywowana 6. Opłata za wydanie i instalację urządzenia e-token w siedzibie klienta dla usługi INTERNET BANKING dla FIRM (jednorazowo) ,00 zł 7. Opłata miesięczna za usługę INTERNET BANKING dla FIRM..20,00 zł 8. Naprawa urządzenia e-token......na koszt klienta zgodnie z umową 9. Opłata miesięczna za usługę SMS BANKING : a) od każdego rachunku bieżącego i pomocniczego....4,00 zł b) od każdego rachunku bieżącego i pomocniczego rolniczego..2,00 zł Uwaga: W ramach miesięcznej opłaty za usługę przekazywanych jest maksymalnie 20 bezpłatnych informacja w formie komunikatu SMS. 10. Przekazywanie komunikatów SMS przekraczających limit określony...0,20 zł. w opłacie miesięcznej za usługę SMS (za każdy SMS) 11. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez BS ( kwoty od wpłacanej ):...0,25% ( min. 3,00 zł. i nie więcej niż 200,00 zł.) w tym: wpłaty na rachunki bieżące i pomocnicze rolników. bez prowizji Uwaga: prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku, stosownie do zawartej umowy. 12. Wypłaty gotówkowe z rachunku:..0,40 %, ( min. 3,50 zł. i nie więcej niż 200,00 zł.) w tym: z rachunków bieżących i pomocniczych rolników 0,20 % ( min. 3,50 zł. i nie więcej niż 200,00 zł.) 13. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: - w Banku Spółdzielczym (przelew wewnętrzny).1,00 zł - w innym Banku: - w systemie ELIXIR...3,50 zł. - w systemie SORBNET, w kwocie pow ,00 zł..30,00 zł. 14.Realizacja przelewu na rachunek dokonanego za pośrednictwem INTERNET BANKINGU ,60 zł. 15.Realizacja przelewu na rachunek dokonanego za pośrednictwem INTERNET BANKINGU dla FIRM ,60 zł. 14. Wydanie czeków ( za jeden czek) 0,60 zł. 15. Potwierdzenie czeku- od każdego czeku.1,00 zł. 16. Inkaso czeku.5,00 zł. 17. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków, wykonanie zastrzeżenia 20,00 zł. 4

5 Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 18. Realizacja zlecenia stałego.2,00 zł. Uwaga: opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 19. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty 2,00 zł. 20. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty..3,00 zł 21. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 0,00 zł. 22. Wyciąg z rachunku bankowego: - odbierany w jednostce banku prowadzącej rachunek bez opłat - wysyłany drogą pocztową ( na terenie kraju): - listem zwykłym: - raz w miesiącu lub rzadziej...bez opłat - częściej niż raz w miesiącu ( za każdą przesyłkę).5,00 zł. - wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: - listem zwykłym 5,00 zł. - listem poleconym..10,00 zł. 23. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku...15,00 zł. 24. Debet w rachunku bieżącym rolniczym: a) opłata miesięczna za posiadanie prawa do korzystania z dopuszczalnego.bez opłat debetu w rachunku, b) opłata za uruchomienie lub podwyższenie kwoty dopuszczalnego debetu 1 % rachunku, ( min. 10,00 zł.) c) opłata za obniżenie kwoty dopuszczalnego debetu w rachunku bez opłat d) opłata za wznowienie posiadania prawa do korzystania z dopuszczalnego...1 % debetu w rachunku, ( min. 10,00 zł.) e) opłata za anulowanie posiadania prawa do korzystania z dopuszczalnego.bez opłat debetu w rachunku. II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty.bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty..bez opłat 3. Wpłaty na rachunek lokaty..bez opłat 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: - w Banku Spółdzielczym ,00 zł. - w innych bankach: a) w systemie ELIXIR... 2,00 zł. b) w systemie SORBNET w kwocie wyższej lub równej ,00 zł..30,00 zł. 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS prowadzącej rachunek.bez opłat Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, kopii lub wtórnika dowodu księgowego...10,00 zł. ( do wyciągu księgowego). 2. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku potwierdzenia przelewu...2,00 zł. 3. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia potwierdzającego...10,00 zł. posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 4. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku - zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym ( historia rachunku) a) za każdy miesiąc roku bieżącego...5,00 zł. ( max. 20,00 zł. za cały rok) b) za każdy miesiąc roku poprzedniego...10,00 zł. ( max. 30,00 zł. za cały rok) Uwaga: historia rachunku sporządzona jest w formie wydruku komputerowego. 5. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku...10,00 zł. 5

6 6. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę..20,00 zł. 7. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku...15,00 zł. np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawienie na rachunku określonego salda, itp. według indywidualnych dyspozycji klienta. 8. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu... bez opłat pełnomocnika do rozporządzania własnym rachunkiem. 9. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku...bez opłat 10. Wysyłanie wezwań ( monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu...10,00 zł. powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów ( kwota płatna od każdego wysłanego monitu). 11. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu... 15,00 zł. - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 12. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem Spółdzielczym...bez opłat b) z innymi bankami...10,00 zł. 13. Potwierdzenie wykonania blokady środków....5,00 zł. 14. Udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: - telefonicznie na hasło...5,00 zł. Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 15. Usługa bankofonu...2,00 zł. Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 16. Usługa Home Banking.. wg indywidualnych umów IV. KARTY BANKOWE IV. A. Karta płatnicza VISA Business 1. Wydanie nowej karty 50,00 zł. 2. Wznowienie karty.50,00 zł. 3. Wydanie duplikatu karty...40,00 zł. 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł. 5. Opłata miesięczna za użytkowanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku.. 10,00 zł. 6. Transakcje bezgotówkowe.. bez opłat 7. Płatność kartą w kasach Banku 1,00 % min. 4,00 zł. 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy Banku BPS S.A., i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami¹).. 1,00 % min. 2,00 zł. 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju..2,00 % min. 4,00 zł. 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą....3,00 % min. 12,00 zł. 11. Wypłata gotówki w kasach Banku.1,00 % min. 2,00 zł. 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju...2,00 % min. 5,00 zł. 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą.. 3,00 % min. 12,00 zł Sprawdzenie salda w bankomacie 2)...4,00 zł. 15. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza za okres przez niego wskazany.....6,00 zł. 16. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa 6,00 zł. 17. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika..12,00 zł. 6

7 18. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika..12,00 zł. 21. Zmiana danych Użytkownika karty..6,00 zł. 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł. 23. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utraci karty ,00 zł. 24.Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty..10,00 zł IV. B. Karta płatnicza VISA Business Electron 1. Wydanie nowej karty.10,00 zł. 2. Wznowienie karty..10,00 zł. 3. Wydanie duplikatu karty ,00 zł. 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł. 5. Opłata miesięczna za użytkowanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku.. 2,50 zł. 6. Transakcje bezgotówkowe.....bez opłat 7. Płatność kartą w kasach Banku 0,50 % min. 4,00 zł. 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy Banku BPS S.A., i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami¹)...bez opłat 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju..4,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą...2,00 % min. 10,00 zł. 11. Wypłata gotówki w kasach Banku.bez opłat 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju..5,00 zł. 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą.2,00 % min. 10,00 zł. 14. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej.. 5,00 zł. 15. Sprawdzenie salda w bankomacie 2)....2,00 zł. 16. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza za okres przez niego wskazany....3,00 zł. 17. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika..8,00 zł. 18. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika..8,00 zł 19. Zmiana danych Użytkownika karty.3,00 zł. 20. Za zmianę miesięcznego limitu indywidualnego/przyznanego bonusa.. 6,00 zł 21.Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty..10,00 zł IV. C. Karta płatnicza VISA Business Debetowa 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku...10,00 zł. 2. Wznowienie pierwszej karty do rachunku....10,00 zł. 3.Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku.30,00 zł 4.Opłata miesięczna za użytkowanie karty.. 4,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty....15,00 zł. 6. Transakcje bezgotówkowe.bez opłat 7. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy Banku BPS S.A., i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami¹)...bez opłat 8. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju ( od transakcji).4,00 zł. 9. Wypłata w bankomatach akceptujących kartę za granicą, (od transakcji)...2% min.10,00 zł 10. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju, (od transakcji).5,00 zł 11. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą, (od transakcji).2% min 10,00 zł 12. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej.. 5,00 zł. 13. Sprawdzenie salda w bankomacie 2)....2,00 zł. 14. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza za okres przez niego wskazany....3,00 zł. 15. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika..8,00 zł. 7

8 16. Zmiana danych Użytkownika karty.3,00 zł. 17. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty (jednorazowo) 1.000,00 zł. 18. Awaryjna wydanie karty za granicą po utracie karty (jednorazowo) ,00 zł. 19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty (jednorazowo)... 10,00 zł. IV.D. Karta własna bankomatowa 1. Wydanie nowej karty do rachunku rozliczeniowego bieżącego..5,00 zł 2. Opłata miesięczna za posiadanie karty.2,00 zł 3. Wpłaty na rachunki rozliczeniowe bieżące przedsiębiorców prywatnych..0,10% od wpłacanej kwoty (nie mniej niż 1,00 zł i nie więcej niż 200,00 zł ) 4. Wypłaty z rachunków rozliczeniowych bieżących przedsiębiorców prywatnych..0,15% od wypłacanej kwoty 1) lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 2) usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taka usługę (nie mniej niż 1,00 zł i nie więcej niż 200,00 zł ) V. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, w przypadku wniesienia wpłaty dla każdej waluty ,00 zł. Uwaga: minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku wynosi 200 jednostek monetarnych w każdej walucie (USD, EUR, GBP, CHF) 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty....50,00 zł. 3. Prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc..25,00 zł. Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym. rachunek został otwarty. 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych Prowadzony w BS..0,15% ( min. 5,00 zł., max. 200,00 zł. 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: a) dokonana w jednostce BS prowadzącej rachunek: - w walucie obcej...0,20 % ( min. 5,00 zł.) - w złotych..bez opłat 6. Dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nie awizowane opłata pobierana jest w dniu dokonania wypłaty.. od 0,00 % do 0,25 % b) wypłaty awizowane i nie odebrane w wyznaczonym terminieopłata pobierana jest z konta klienta następnego dnia, po wyznaczonym terminie odbioru gotówki od 0,00 % do 0,25 % 7. Realizacja przelewu na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w BS.bez opłat 8. Wyciąg z rachunku bankowego: - odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek bez opłat - wysyłany drogą pocztową ( na terenie kraju) raz w miesiącu lub rzadziej....bez opłat - częściej niż raz w miesiącu ( za każdą przesyłkę)..2,00 zł. 9. Likwidacja rachunku.bez opłat 8

9 VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce BS: a) dokonana w złotych.bez opłat b) dokonana w walucie obcej...bez opłat - dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nie awizowane opłata pobierana jest w dniu dokonania wypłaty.. od 0,00 % do 0,25% b) wypłaty awizowane i nie odebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana jest z konta klienta w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty: 2. Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w BS...bez opłat 3. Likwidacja rachunku terminowego walutowego..bez opłat VII. KREDTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH VII.A. Kredyty na działalność rolniczą 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt komercyjny w rachunku kredytowym / bieżącym/.. bez opłat 2. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej...100,00 zł. 3. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosków składanych od dnia r o udzielenie kredytu z dopłatami ARiMR... bez opłat 4. Wystawienie promesy udzielenia kredytu komercyjnego i pomostowego..0,1 % nie mniej niż 100 zł. i nie więcej niż zł. 5. Wystawienie promesy udzielenia kredytu z dopłatami ARiMR od wniosków składanych od dnia r.... bez opłat 6. Prowizja z tytułu udzielenia / odnowienia kredytu na finansowanie bieżącej działalności rolniczej..9,99 % 7. Prowizja za udzielenie kredytu z dopłatami AR i MR od wniosków składanych od dnia r.. 1,00 % 8. Prowizja za o udzielenie kredytu obrotowego komercyjnego w rachunku kredytowym...od 1,70 % 9. Prowizja za o udzielenie/odnowienie obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym...od 1,70 % 10. Prowizja za o udzielenie/odnowienie kredyty odnawialnego Kredyt Na Dobry Początek w rachunku bieżącym...2,00 % 11.Prowizja za o udzielenie Debetu Dopuszczalnego w rachunku bieżącym...2,00 % 12. Prowizja za o udzielenie kredytu inwestycyjnego komercyjnego...od 1,60 % 13. Prowizja za udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.od 1,50 % 14. Prowizja za o udzielenie obrotowego komercyjnego w rachunku w rachunku kredytowym...od 1,70 % 15. Prowizja za udzielenie kredytu w ramach Kredytowej Linii Hipotecznej....od 1,50% 9

10 16. Prowizja za udzielenie kredytu Szybka Inwestycja AGRO......od 1,50% 17. Prowizja za udzielenie pożyczki na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością rolniczą. 2,00% 18. Prowizja rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu w rachunku kredytowym (kapitału) o ile umowa nie stanowi inaczej. bez opłat 19. Prowizja za gotowość (od zaangażowania) liczona od niewykorzystanej kwoty/transzy kredytu w rachunku kredytowym. bez opłat 20. Prowizja za gotowość (od zaangażowania) liczona od niewykorzystanej kwoty kredytów w rachunku bieżącym ( dla kredytów udzielanych / odnawianych/ podwyższanych o ile umowa nie stanowi inaczej. 0,81 % w stosunku rocznym 21. Zaangażowanie kredytowe od kredytu z dopłatą ARiMR do oprocentowania. 1,00% Naliczania od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia i płatna nie mniej niż 200 zł do 15 stycznia kolejnego roku. Uwaga : nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 22.Administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania - od kredytów spłacanych w ratach miesięcznych. 0% - od kredytów spłacanych w ratach kwartalnych... 0% Uwaga: Prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca /kwartału kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej). 23. Skrócenie/ wydłużenie okresu kredytowania od kwoty aktualnego zadłużenia..0,25 % nie mniej niż 250 zł. 24. Zmiana terminu wymagalności raty w okresie kredytowania ( od kwoty raty kredytu).1,00 % nie mniej niż 50,00 zł. 25. Zawarcie umowy ugody od kwoty należności objętej ugodą.. nie mniej niż 100,00 zł. 26. Wydanie zaświadczenia o historii kredytowej na żądanie kredytobiorcy 50,00 zł. 27. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy wymagające postanowień zmiany umowy kredytu w formie aneksu do umowy, nie skutkujące zmiana kwot bądź terminów spłaty. 50,00 zł. 28. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy nie wymagające zmian postanowień umowy. 50,00 zł. 29. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy odpisu umowy kredytowej lub aneksu do umowy.20,00 zł. 30. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu lub odsetek - od każdego monitu. 20,00 zł. Uwaga: Opłata obciąża rachunek dłużnika za wezwanie wysłane do dłużnika i każdego Poręczyciela 31. Za inne czynności związane z obsługą kredytów np. wydanie zaświadczenia.. 20,00 zł. dotyczącego spłaty kredytu, zaświadczenie zezwalające na wykreślenie hipoteki 32. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej..200,00 zł. 33. Sporządzenie na wniosek klienta wyjaśnień dotyczących dokonanej przez bank jego oceny zdolności kredytowej od wnioskowanej kwoty kredytu 1,50% ( nie mniej niż 100,00 zł.) 10

11 VII.B. Kredyty na działalność gospodarczą 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt komercyjny w rachunku kredytowym/ rachunku bieżącym.bez opłat 2. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej...100,00 zł. 3. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosków składanych od dnia r o udzielenie kredytu z dopłatami ARiMR... bez opłat 4. Wystawienie promesy udzielenia kredytu komercyjnego i pomostowego..0,1 % nie mniej niż 100 zł. i nie więcej niż zł. 5. Wystawienie promesy udzielenia kredytu z dopłatami ARiMR od wniosków składanych od dnia r.... bez opłat 6. Prowizja za o udzielenie kredytu obrotowego komercyjnego w rachunku kredytowym...od 1,75 % 7. Prowizja za o udzielenie/odnowienie obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym...od 1,60 % 8. Prowizja za o udzielenie/odnowienie kredyty odnawialnego Szybka Linia Kredytowa / Szybka gotówka dla Firm / Kredyt Na Dobry Początek w rachunku bieżącym...2,00 % 9.Prowizja za o udzielenie Debetu Dopuszczalnego w rachunku bieżącym...1,00 % 10. Prowizja za o udzielenie kredytu inwestycyjnego komercyjnego...od 1,60 % 11. Prowizja za udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.od 1,25 % 12. Prowizja za o udzielenie obrotowego komercyjnego w rachunku w rachunku kredytowym...od 1,70 % 15. Prowizja za udzielenie kredytu w ramach Kredytowej Linii Hipotecznej....od 1,50% 16. Prowizja za udzielenie kredytu Szybka Inwestycja......od 1,50% 9. Prowizja za udzielenie pożyczki na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.. 2,00% 10.Prowizja za udzielenie kredytu z dopłatami AR i MR od wniosków składanych od dnia r.. 1,00 % 11. Prowizja rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu w rachunku kredytowym (kapitału) o ile umowa nie stanowi inaczej.0,50 % 12. Prowizja za gotowość (od zaangażowania) liczona od niewykorzystanej kwoty/transzy kredytu w rachunku kredytowym..bez opłat 13. Prowizja za gotowość (od zaangażowania) liczona od niewykorzystanej kwot kredytów w rachunku bieżącym ( dla kredytów udzielanych / odnawianych/ podwyższanych, o ile umowa nie stanowi inaczej..0,81 % w stosunku rocznym 14. Zaangażowanie kredytowe od kredytu z dopłatą ARiMR do oprocentowania. 1,00% Naliczania od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia i płatna nie mniej niż 200 zł do 15 stycznia kolejnego roku. Uwaga : nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 15.Administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania - od kredytów spłacanych w ratach miesięcznych..0% - od kredytów spłacanych w ratach kwartalnych....0% Uwaga: Prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca /kwartału kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej). 16. Skrócenie/ wydłużenie okresu kredytowania 11

12 - od kwoty aktualnego zadłużenia 0,25 % ( nie mniej niż 250,00 zł.) 17. Zmiana terminu wymagalności raty w okresie kredytowania ( od kwoty kredytu) 1,00 % ( nie mniej niż 50,00 zł.) 18. Zawarcie umowy ugody od kwoty należności objętej ugodą.1,00 % ( nie mniej niż 100,00 zł.) 19. Wydanie zaświadczenia o historii kredytowej na żądanie kredytobiorcy..50,00 zł. 20. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy wymagające postanowień zmiany umowy kredytu w formie aneksu do umowy, nie skutkujące zmiana kwot bądź terminów spłaty...50,00 zł. 21. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy nie wymagające zmian postanowień umowy. 50,00 zł. 22. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy odpisu umowy kredytowej lub aneksu do umowy...20,00 zł. 23. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu lub odsetek - od każdego monitu wysłanego do dłużnika i każdego poręczyciela...20,00 zł. Uwaga: Opłata obciąża rachunek dłużnika za wezwanie wysłane do dłużnika i każdego Poręczyciela. 24. Za inne czynności związane z obsługą kredytów np. wydanie zaświadczenia 20,00 zł. (dotyczącego spłaty kredytu, zaświadczenie zezwalające na wykreślenie hipoteki) 25. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej..300,00 zł 26. Sporządzenie na wniosek klienta wyjaśnień dotyczących dokonanej przez bank jego oceny zdolności kredytowej od wnioskowanej kwoty kredytu 1,50% ( nie mniej niż 100,00 zł.) VII.C. Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku kredytowym/ rachunku bieżącym bez opłat 2. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej...100,00 zł. 3. Wystawienie promesy udzielenia kredytu /gwarancji. 0,1% (nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż zł.) 4. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu od 0,50 % do 2,00 % 5. Prowizja (po uwzględnieniu opłaty przygotowawczej) za udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes Unia Super Biznes na finansowanie (we wszystkich przypadkach negocjowana ) projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej..nie mniej niż 0,50% 6. Prowizja rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (we wszystkich przypadkach negocjowana) w rachunku kredytowym (kapitału) o ile umowa nie stanowi inaczej..bez opłat 7. Prowizja za gotowość (od zaangażowania) liczona od niewykorzystanej kwoty/transzy kredytu w rachunku kredytowym. bez opłat 8. Prowizja za gotowość (od zaangażowania) liczona od niewykorzystanej kwot kredytu w rachunku bieżącym o ile umowa nie stanowi inaczej.....0,81 % 9. Skrócenie / wydłużenie okresu kredytowania w stosunku rocznym 12

13 od kwoty aktualnego zadłużenia. 0,25 % ( nie mniej niż 250,00 zł.) 10. Zmiana terminu wymagalności raty w okresie kredytowania ( od kwoty raty kredytu). 1 % nie mniej niż 50 zł. 11. Zawarcie umowy ugody od kwoty należności objętej ugodą. 1 % nie mniej niż 100 zł 12. Wydanie zaświadczenia o historii kredytowej na żądanie kredytobiorcy 50,00 zł. 13. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy wymagające postanowień zmiany umowy kredytu w formie aneksu do umowy, nie skutkujące zmiana kwot bądź terminów spłaty 50,00 zł. 14. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy nie wymagające zmian postanowień umowy..50,00 zł. 15. Za inne czynności związane z obsługą kredytów np. wydanie zaświadczenia..15,00 zł. (dotyczącego spłaty kredytu, zaświadczenie zezwalające na wykreślenie hipoteki) 16. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej.200,00 zł. VII.D. Kredyty na finansowanie przedsięwzięć wspólnot mieszkaniowych 1. Prowizja za udzielenie kredytu: - w kwocie do zł włącznie..1,95 % - w kwocie powyżej zł do zł włącznie.....1,85 % - w kwocie powyżej zł ,75 % Uwaga: w przypadku przyznania kredytu na spłatę kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych w innym banku, stawki prowizji wymienione w ust. 1 obniża się odpowiednio o 50,00 %. 2.Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych...3,00% 3. Prowizje i opłaty za inne czynności: a) podwyższenie kwoty kredytu /od kwoty podwyższenia/ 1,95 % b) skrócenie /wydłużenie okresu kredytowania / od kwoty aktualnego ( nie mniej niż 250,00 zł.) zadłużenia/ 0,25 % c) zmiany terminu wymagalności raty w okresie kredytowania ( nie mniej niż 250,00 zł.) / od kwoty aktualnego zadłużenia/ 0,25 % d) przeprowadzenie kontroli na terenie budowy przed wypłatą ( nie mniej niż 150,00 zł.) transzy kredytu..60,00 zł. e) wcześniejsza spłata kredytu / z wyłączeniem kredytu podlegającego ustawie o kredycie konsumenckim/ od kwoty spłaty..0,50 % ( nie mniej niż 200,00 zł.) f) wydanie zaświadczenia o historii kredytowej na żądanie kredytobiorcy..250,00 zł. g) inne wykonane na wniosek kredytobiorcy wymagające postanowień zmiany umowy kredytu w formie aneksu do umowy, nie skutkujące 13

14 zmianą kwot bądź terminów spłaty..120,00 zł. h) inne wykonane na wniosek kredytobiorcy nie wymagające zmiany postanowień umowy kredytu..50,00 zł. i) zawarcie umowy ugody /od kwoty należności objętej umową /.1,00 % ( nie mniej niż 150,00 zł.) j) sporządzenie i wysłanie upomnienia o braku spłaty raty kredytu lub odsetek 20,00 zł. VIII.A. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych..10,00 zł. Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 2. Skup czeków płatnych w banku.. 15,00 zł. 3. Inkaso czeków...30,00 zł Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku..30,00 zł + koszty rzeczywiste VIII.B Przekazy w obrocie dewizowym Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych 1. Przelewy SEPA ,00 zł 2. Przelewy regulowane...40,00 zł 3. Polecenia wypłaty z z przekazaniem na rachunek złotowy lub walutowy w BS, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA..30,00 zł 4. Polecenia wypłaty z z przekazaniem na rachunek złotowy lub walutowy w BS, z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR...50,00 zł 5. Opłata Non-STP za brak możliwości automatycznego przetwarzania transakcji, naliczana w przypadku braku kodu SWIFT(BIC) banku beneficjenta lub podanie nieprawidłowego numeru IBAN.40,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 i 4 6. Zlecenie przeszukania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające 85,00 zł Uwaga : opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd banku + koszty banków trzecich Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 7. Przelewy SEPA ,00 zł 8. Przelewy regulowane....20,00 zł 9.Polecenia wypłaty....30,00 zł min.30 zł, max. 300 zł Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.13, w przypadku opcji kosztowej OUR 10. Opłata Non-STP za brak możliwości automatycznego przetwarzania transakcji, naliczana w przypadku braku kodu SWIFT(BIC) banku beneficjenta lub podanie nieprawidłowego numeru IBAN.40,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przelewów trybie expressowym a) w EUR,USD i GBP - z datą waluty dziś ,00 zł - z datą waluty jutro ,00 zł b) w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro..100,00 zł 12. Zmiany/korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym na zlecenie klienta ,00 zł 14

15 + koszty banków trzecich 13. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty. 50,00 zł Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym..85,00 zł + koszty banków trzecich IX. INNE USŁUGI IX.A. Gwarancje i poręczenia bankowe 1. Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego.10,00 zł. Uwaga: - prowizja za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług, - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego. 2. Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo w dniu wydania promesy): a) z terminem ważności promesy do 3 miesięcy włącznie...od 0,20 % do 0,50 % min. 100,00 zł. b) z terminem ważności promesy powyżej 3 miesięcy włącznie.od 0,40 % do 1,00 % min. 100,00 zł. 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu wekslowego zobowiązania - od kwoty zobowiązania BS za każdy 3 miesięczny okres ważności tego zobowiązania.... od 0,50 % do 5,00 % min. 100,00 zł. 4. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres.. od 0,50 % do 5,00 % min. 100,00 zł. 5. Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia od kwoty zwiększenia. od 0,50 % do 5,00 % min. 100,00 zł. ( min. 100,00 zł.) 6. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres.... od 0,50 % do 5,00 % 7. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt.5, 6 - jednorazowo od każdego aneksu..100,00 zł. Uwaga: w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych BS - prowizji nie pobiera się. 8. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia...0,15 %. ( min.100,00 zł.) IX.B. Usługi różne 1. Wydanie kserokopii umowy..20,00 zł. 2. Wydanie opinii o kliencie banku ( na wniosek klienta).. 20,00 zł. 3. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), 15

16 na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku.100,00 zł. 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego..50,00 zł. lub na zasadach Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa wzajemności bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty. 5. Nadanie komunikatu SWIFT....10,00 zł. IX.C. Depozyty wartościowe i rzeczowe 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt....20,00 zł. 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie. 5,00 zł. b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu...5,00 zł. c) papierów wartościowych ( bonów skarbowych, obligacji itp.) - miesięcznie od jednego dokumentu.. 1,00 % wartości, min. 10,00 zł., max. 100,00 zł. Uwaga: - opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 22%, - opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. 16

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/11/2015 Zarządu BS w Wolbromiu z dnia 25.02.2015r. (obowiązuje od 02.03.2015 r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU 2015 Lp. Rodzaj usług

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo