SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys"

Transkrypt

1 SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA Tomasz Parys 1. Wprowadzenie Systemy informatyczne są obecnie stosowane niemalŝe w kaŝdej firmie, niezaleŝnie od zakresu i profilu jej działalności. Od momentu pojawienia się (w połowie ubiegłego stulecia) w rzeczywistości gospodarczej firm przeszły one swoistą ewolucję. Ostatnim jej ogniwem są zintegrowane systemy informatyczne, które w przedsiębiorstwach całego świata wykorzystywane są do wspomagania zarządzania. Oferowana przez te systemy funkcjonalność zaczyna, wobec wymagań rynkowych, nie wystarczać. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych determinuje zmiany w sposobie komunikacji. TakŜe systemy informatyczne, dotychczas zamknięte w ramach przedsiębiorstw muszą wymieniać dane z otoczeniem. Czas zamkniętych systemów powoli odchodzi do przeszłości, ustępując miejsca systemom otwartym na kontakty z otoczeniem - systemom ERP II. 2. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

2 System ERP a takŝe ERP II jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie. Pełne zrozumienie czym jest system ERP/ERP II wymaga wyjaśnienia kilku pojęć. System informatyczny jest to system informacyjny, w którym proces przetwarzania jest realizowany przez system komputerowy [Nied93 s.142]. Podstawą funkcjonowania systemu informatycznego jest system informacyjny, definiowany jako wielopoziomowa struktura, która pozwala uŝytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na poŝądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli [Kisi05 s.18]. Systemy informatyczne (wspomagania) zarządzania, w skrócie określane jako SIZ to systemy, których przeznaczeniem jest wspomaganie procesu kierowania i zarządzania gospodarką jednostek organizacyjnych róŝnych szczebli [Nied93 s.147]. System informatyczny zarządzania to skomputeryzowana część systemu informacyjnego, słuŝąca wspomaganiu zarządzania organizacją gospodarczą. Definiując system informatyczny zarządzania naleŝy pamiętać, iŝ jest to pojęcie zbiorcze dla wszystkich systemów komputerowych i powinno być rozumiane jako dowolny system informatyczny wspierający wszystkie (bez wyjątku) szczeble zarządzania, tworzony w dowolnej technologii, w obojętnym dla prawdziwości definicji momencie historycznym [Chmi96]. Zintegrowany system informatyczny, w skrócie określany jako ZSI, to taki system w którym dane wprowadza się do bazy systemu tylko raz (...) i od tej chwili stają się one dostępne dla uŝytkowników wszystkich podsystemów. Podstawą funkcjonowania systemów zintegrowanych są zbiory danych zorganizowane w jednej wspólnej bazie danych, do której

3 dostęp regulowany jest za pomocą systemu haseł i praw dostępu. [Janu01 s.59] 2.1. Integracja w systemach informatycznych zarządzania Pojęcie integracji występujące w nazwie systemów zintegrowanych jest bardzo istotne. F.B. Varnadat definiuje integrację jako połączenie niejednorodnych składników w całość, tak Ŝe współdziałając w ramach tej całości, wzmacniają swoją skuteczność [cyt. za [Lase98 s.6]]. Integrację moŝna takŝe rozumieć jako wspólne uŝytkowanie z kimś (ang. sharing), czegoś przez kogoś za pomocą pewnego podejścia do realizacji określonego celu [Lase98 s.7]. W zintegrowanych systemach informatycznych ERP i ERP II osiągnięty został najwyŝszy poziom integracji - integracja biznesowa. Oznacza to, Ŝe w systemach tych zachodzi zarówno integracja systemowa, która ma miejsce na poziomie danych (standardy komunikacyjne, wymiana danych, technologia sieciowa, zdalne uruchamianie i nadzorowanie procedur), jak równieŝ integracja aplikacji - tj. integracja na poziomie wymiany informacji (współdziałanie aplikacji, środowiska przetwarzania rozproszonego). Integracja biznesowa ma miejsce na poziomie wiedzy (podejmowanie decyzji, koordynacja procesów gospodarczych, jak równieŝ wspólne wykorzystywanie baz wiedzy poprzez ich uŝywanie oraz proces stałej aktualizacji. Integracja biznesowa sprawdza się w swej istocie do integracji przetwarzania informacji gospodarczej i naleŝy ją rozumieć jako działania zmniejszające lukę między system informacyjnym a systemem zarządzania w celu całkowitego jej wyeliminowania [Lase98 s.8]. Luka taka jest naturalną konsekwencją zróŝnicowanej dynamiki

4 rozwoju systemów informacyjnego i zarządzania. Szybciej, bowiem, powstają nowe koncepcje wykorzystania informacji i zarządzania nią, niŝ konkretne rozwiązania programowe wspierające ten proces. Na początku integracja oznaczała włączanie do zakresu działania systemu coraz to nowych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, a przez to integrację danych z nich pochodzących. W chwili, kiedy system ERP osiągnął pełną funkcjonalność i wspierał juŝ całość aktywności przedsiębiorstwa przyszedł czas na integrowanie danych i procesów z róŝnych firm, będących partnerami w biznesie. Sam system ERP nie był w stanie wypełnić tego zadania, dlatego teŝ jego funkcjonalność została rozszerzona o dodanie specjalizowanych systemów odpowiedzialnych za współpracę z innymi, zewnętrznymi aplikacjami w celu wymiany danych mającej na celu osiąganie większych korzyści z prowadzonej działalności Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, zanim stały się rozwiązaniem o wysokim stopniu funkcjonalności i integracji przeszły ewolucję, w której moŝna wyróŝnić następujące etapy: [Chmi96 s.46 i Adam04 s.165] Systemy Transakcyjne Przetwarzania Danych - TPD - określane równieŝ jako TPS (ang. Transaction Processing Data Systems). Systemy takie znane są teŝ pod nazwą Systemów Elektronicznego Przetwarzania Danych - EPD (ang. Electronic Data Processing). W literaturze stosowane jest takŝe określenie Systemy ewidencyjno - transakcyjne SET,

5 Systemy Informacyjne Zarządzania - SBD 1 - określane często jako MIS (ang. Management Information Systems). Na swoim obecnym poziomie rozwoju funkcjonalnego są one utoŝsamiane z systemami Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych - RDBMS (ang. Relational Data Base Management Systems). MoŜna takŝe spotkać określenie ich jako Systemy Informacyjno Decyzyjne - SID, Systemy Wspomagania Decyzji - SWD - określane teŝ jako DSS (ang. Decision Support Systems), Systemy Eksperckie - SE - określane zamiennie skrótem ES (ang. Expert Systems), Systemy Informowania Kierownictwa - EIS (ang. Executive Information Systems). Bywają one utoŝsamiane z Systemami Wspomagania Kierownictwa - ESS (ang. Executive Support System). Oba te systemy w literaturze polskojęzycznej są określane zbiorczym skrótem SIK, Systemy Sztucznej Inteligencji - SSI (ang. Artificial Inteligence Systems), utoŝsamia się często z Systemami Sieci Neuronowych - SSN i określa jako ANN (ang. Artifical Neuron Networks), Zintegrowane systemy informatyczne ZSI - określane w terminologii anglojęzycznej jako IMIS (ang. Integrated Management Information Systems). W literaturze przedmiotu spotkać moŝna róŝne klasyfikacje systemów oparte o róŝne kryteria jak. np. zakres organizacyjny, wspierane poziomy 1 W literaturze dla określana Systemów Informacyjnych Zarządzania uŝywa się terminu SBD (Systemy Baz Danych) lub SID (Systemy Informacyjno Decyzyjne) jako Ŝe skrót SIZ uŝywany jest dla całej grupy Systemów Informatycznych Zarządzania.

6 zarządzania, obszary funkcjonalne itd. Klasyfikacja tychŝe systemów nie wchodzi jednak w zakres tematyczny niniejszego opracowania. Obecnie, złoŝone systemy informatyczne wspomagające działalność firm określane są mianem zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Są to kompleksowe rozwiązania informatyczne w ramach, których funkcjonować mogą systemy róŝnych typów. Reprezentantem takich właśnie systemów jest system ERP i jego następca system ERP II. 3. System ERP System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) - planowanie zasobów przedsiębiorstwa jest kompleksowym systemem wspierającym działalność przedsiębiorstwa w pełnym zakresie jego działalności począwszy od planowania produkcji i zaopatrzenia, przez zarządzanie produkcją, rozliczanie zarówno ilościowe jak i wartościowe, zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi i materiałowymi aŝ po sprzedaŝ i wysyłkę gotowych produktów do klienta, jak równieŝ wsparcie dla serwisu [Pary05 s. 172]. Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP korzeniami sięgają metodologii MRP oraz MRP II. Wykształciły się poprzez wielokrotne dodawanie do nich kolejnych modułów i często nazywane są MRP III (ang. Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych). Oficjalny standard 2 ERP nie został do tej pory 2 Opracowaniem standardów odnośnie systemów wspomagających planowanie zasobów i zarządzanie produkcją zajmuje się stowarzyszenie The Educational Society for Resource Managent. Poprzednia nazwa tego stowarzyszenia to APICS (ang. American Production & Inventory Control Society).

7 zdefiniowany. Przyjmuje się jednak, Ŝe podstawowy system ERP to MRP II plus rachunkowość zarządcza, cash-flow i rachunek kosztów. Systemy ERP wspomagające zarządzanie składają się z modułów, które obsługują praktycznie wszystkie funkcje w przedsiębiorstwie. Poszczególne moduły systemu są ze sobą ściśle zintegrowane, a integracja ta polega m. in. na spływaniu danych wygenerowanych w całym przedsiębiorstwie (przez poszczególne moduły) do modułu finansowego. Taka formuła funkcjonowania systemu przyczynia się do szybkiego uzyskiwania sprawozdań finansowych, które są wykorzystywane w strategicznych obszarach działalności firmy. Poprzez integrację przepływu danych system ERP jest w stanie wspomagać działanie firmy w zakresie pełnego procesu gospodarczego od zaplanowania sprzedaŝy aŝ do uzyskania zapłaty. System ten jest rozwiązaniem, które powstało jako skutek ewolucji systemów wspomagających zarządzanie. Zanim powstał, istniały inne systemy, które przeobraŝały się w coraz to nowsze i doskonalsze rozwiązania. Na bazie istniejącego systemu powstawał nowy, bardziej funkcjonalny, odznaczający się większym stopniem integracji system, którego cechą charakterystyczną było to, iŝ zawierał cechy i funkcjonalność poprzednika. Rozwój systemu zintegrowanego ERP moŝna syntetycznie ująć w następujących etapach: Systemy sterowania zapasami IC (ang. inventory control). Ich rozwój przypadł na schyłek lat 50-tych ubiegłego stulecia, kiedy to zaczęły pojawiać się pierwsze systemy ewidencjonowania zapasów wsparte

8 prostym oprogramowaniem bazującym na statystycznych i zdroworozsądkowych metodach sterowania zapasami. MRP (ang. Material Requirements Planning) - planowanie potrzeb materiałowych jest systemem wspomagającym planowanie oraz harmonogramowanie produkcji. W metodologii MRP przygotowany harmonogram produkcji łączony jest z materiałami, które są niezbędne do wykonania tejŝe produkcji. W stosunku do prostych metod sterowania zapasami MRP wzbogacony został takŝe o prognozowanie, określanie stanów magazynowych, śledzenie oraz rozliczanie ilościowe produkcji. MRP był pierwszym standardem dla systemu wspomagania zarządzania. MRP II (ang. Manufacturing Resource Planning) - planowanie zasobów produkcyjnych. Wraz z upływem czasu MRP uzupełnione zostało o planowanie innych, poza materiałami, czynników produkcji jak np. energia, praca. DuŜym osiągnięciem było zintegrowanie danych pochodzących z produkcji i sprzedaŝy z ich planowaniem. MRP II jest to sprzęŝenie zwrotne pomiędzy procesem planowania a procesem produkcji. Integruje on działania wykonywane w przedsiębiorstwie jednocześnie na trzech poziomach zarządzania tj. na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. MRP III lub MRP II+ (ang. Money Resource Planning) - planowanie zasobów finansowych przedsiębiorstwa. System ten, niekiedy w ogóle nie uwzględniany w ewolucji jako oddzielny [Adam01] stanowił uzupełnienie funkcjonalności MRP II o procedury finansowe. UmoŜliwiał rozliczanie produkcji i obszarów z nią związanych nie tylko w ujęciu ilościowym ale takŝe wartościowym.

9 ERP (ang. Enterprise Resource Planning) - planowanie zasobów przedsiębiorstwa jest kolejnym rozwinięciem poprzedniego systemu. Stanowi on uzupełnienie funkcjonalności poprzednika o dodatkowe zakresy funkcjonalności nie wspierane dotychczas przez systemy tj. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, wsparcie dla kontaktów z klientami, wspomaganie dystrybucji, zarządzanie serwisem itd. System zintegrowany klasy ERP osiągnął juŝ taką funkcjonalność, Ŝe jest w stanie wspierać całość aktywności przedsiębiorstwa. ERP II - system oparty na nowym modelu biznesu, w którym partnerzy handlowi firmy współuczestniczą w wykorzystaniu jej zasobów na kolejnych etapach tj. projektowania, wytwarzania i dystrybucji produktu [Pary05 s. 172]. W modelu tym aplikacje klasy ERP poszczególnych firm wymieniają ze sobą dane w celu polepszenia współpracy. Rys. 1: Ewolucja systemu ERP źródło : opracowanie własne

10 4. System ERP II System ERP II to zintegrowany system zarządzania (...) umoŝliwiający planowanie i zarządzanie majątkiem finansowym, a takŝe wspierający kontakty ze światem zewnętrznym, dzięki umoŝliwieniu komunikowania się z systemem przez sieć WWW, oraz oferowaniu funkcjonalności do zarządzania kontaktami z klientem [Lech03 s.20]. System ERP II to ewolucyjny następca systemu ERP, charakteryzujący się orientacją na budowanie silnych związków z klientami i partnerami biznesowymi oraz tzw. inteligencję systemową. Oznacza to, Ŝe system ERP II to system ERP, w którym moduł sprzedaŝy i dystrybucji rozbudowany jest do rozmiarów systemu zarządzania relacjami z klientami CRM (ang. Customer Relationship Management), natomiast moduł logistyki produkcyjno - zaopatrzeniowej jest zintegrowany w ramach systemu łańcucha dostaw SCM (ang. Supply Chain Management). Optymalizacja zasobów i wspomaganie procesów wewnątrz firmy, czyli zakresy jakie dotychczas wspierał system ERP zostają uzupełnione o informacje dotyczące tychŝe wielkości u partnerów biznesowych. Zarządzanie zasobami zostaje rozszerzone z jednego przedsiębiorstwa na wszystkich partnerów zaangaŝowanych w proces współpracy. W ramach systemu ERP II, którego zadaniem jest wymiana informacji z systemami, kluczową rolę odgrywa, jak dotychczas, produkt. Z produktem natomiast związana jest konieczność śledzenia i szybkiej zmiany asortymentu wyrobów. Dlatego teŝ w systemach ERP II wydzielony zostaje nowy podsystem zarządzania cyklem Ŝycia produktu

11 PLM (ang. Product Life Management), w ramach którego zgrupowane i realizowane są: projektowanie produktu, wytwarzanie, zarządzanie jakością oraz rynkowa ocena produktu. W funkcjonowaniu systemu ERP II duŝą rolę odgrywa takŝe oparty o hurtownię danych i zgromadzone w niej zasoby informacyjne podsystem strategicznego zarządzania firmą SEM (ang. Strategic Enterprise Managenent). Do głównych zadań takiego podsystemu naleŝą konsolidacja finansowa, planowanie strategiczne i symulacje, pozyskiwanie informacji, kokpit zarządzania oraz inwestycje kapitałowe. [Adam04 s.165] Rys. 2 : Architektura systemu ERP II źródło : opracowanie z wykorzystaniem [Adam04 s. 166] System ERP II cechuje orientacja na integrację zewnętrzną i współpracę z partnerami biznesowymi w celu uzyskania przewagi

12 konkurencyjnej oraz maksymalizacji zysku. W tym celu wykorzystywane są najnowsze rozwiązania technologii informatycznej, nie tylko w zakresie komunikacji ale teŝ w funkcjonalności nowoczesnych aplikacji np. hurtownie danych, systemy rynków elektronicznych itd. Dotychczasowe systemy ERP działające w ramach przedsiębiorstw w tzw. zamkniętej pętli juŝ niedługo będą musiały zostać zastąpione przez ERP II wtedy, kiedy firma będzie chciała poszerzyć swoją działalność biznesową o aktywność w świecie wirtualnym [por. Kije05 s. 117]. Obecnie, w dobie coraz większej ekspansji gospodarki elektronicznej coraz większe znaczenie mają elektroniczne formy związków biznesowych (e-commerce, e-marketplace), które oznaczają współpracę pomiędzy róŝnymi podmiotami na rynku za pomocą nowoczesnych mediów elektronicznych. Przejście na systemy ERP II stanie się koniecznością, zarówno z biznesowego jak i technologicznego punktu widzenia, dla firm chcących w pełni i aktywnie brać udział w e-biznesie. Systemy zaczną wtedy funkcjonować w zintegrowanej strukturze firm (por. rys 3).

13 Rys. 3: Zintegrowana struktura współpracujących firm źródło : opracowanie własne 5. Zakończenie Do pełnego zaistnienia systemu ERP II w praktyce gospodarczej ery globalnej komunikacji potrzebne są standardy. Wprowadzanie standardu nie jest łatwym procesem. Dotyka bowiem Ŝywotnych interesów wielu firm. Jeśli jedna zaproponuje standard, natychmiast powstanie koalicja innych, które zaproponują standard alternatywny. Pomimo faktu, iŝ systemy klasy ERP są stosunkowo niedojrzałe w kontekście współpracy z Internetem (e-commerce, CRM, SCM) to tendencja ewolucyjna w tym kierunku ma charakter stały. W sytuacji, gdy Internet powoli przejmuje rolę EDI (ang. Electronic Data Interchange) elektronicznej wymiany danych, moŝna stwierdzić, Ŝe posiadanie przez systemy ERP moŝliwości współpracy z innymi podmiotami przez sieć Internet (jako system ERP II) będzie miała zasadnicze, a nawet kluczowe znaczenie dla ich funkcjonalności. 6. Literatura [Adam01] [Adam04] Adamczewski P., Ku systemom zintegrowanym klasy ERP II, [w:] Kubiak B.F., Korowicki A. (red.), Human Computer Interaction 2001, wyd. Akwila - Roman Młodkowski, Gdańsk Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa 2004.

14 [Chmie96] Chmielarz W., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa [Janu01] Januszewski A., Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i proces informatyzacji. WyŜsza Szkoła Zarządzania i Finansów, Bydgoszcz [Kije05] Kijewska A., Systemy informatyczne w zarządzaniu, Politechnika Śląska, Gliwice [Kisi05] Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa [Lase98] Lasek M., Integracja w przetwarzaniu informacji gospodarczych, Informatyka, wydanie specjalne I/1998. [Lech03] Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa [Nied93] Niedzielska E. (red.), Wstęp do informatyki, PWE, Warszawa [Pary05] Parys T., Bariery wdroŝeniowe systemu zintegrowanego klasy ERP i ich postrzeganie przez uŝytkowników, [w:] Rószkiewicz M, Wędrowska E. (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa Informacje o autorze : dr Tomasz PARYS Katedra Podstaw Informatyki i Systemów Informatycznych WyŜsza Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna Warszawa, ul. Stokłosy 3

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Piotr Soja Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna w Krakowie Streszczenie Pakiety ERP (Enterprise Resource Planning) stanowią przykład zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo