SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys"

Transkrypt

1 SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA Tomasz Parys 1. Wprowadzenie Systemy informatyczne są obecnie stosowane niemalŝe w kaŝdej firmie, niezaleŝnie od zakresu i profilu jej działalności. Od momentu pojawienia się (w połowie ubiegłego stulecia) w rzeczywistości gospodarczej firm przeszły one swoistą ewolucję. Ostatnim jej ogniwem są zintegrowane systemy informatyczne, które w przedsiębiorstwach całego świata wykorzystywane są do wspomagania zarządzania. Oferowana przez te systemy funkcjonalność zaczyna, wobec wymagań rynkowych, nie wystarczać. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych determinuje zmiany w sposobie komunikacji. TakŜe systemy informatyczne, dotychczas zamknięte w ramach przedsiębiorstw muszą wymieniać dane z otoczeniem. Czas zamkniętych systemów powoli odchodzi do przeszłości, ustępując miejsca systemom otwartym na kontakty z otoczeniem - systemom ERP II. 2. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

2 System ERP a takŝe ERP II jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie. Pełne zrozumienie czym jest system ERP/ERP II wymaga wyjaśnienia kilku pojęć. System informatyczny jest to system informacyjny, w którym proces przetwarzania jest realizowany przez system komputerowy [Nied93 s.142]. Podstawą funkcjonowania systemu informatycznego jest system informacyjny, definiowany jako wielopoziomowa struktura, która pozwala uŝytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na poŝądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli [Kisi05 s.18]. Systemy informatyczne (wspomagania) zarządzania, w skrócie określane jako SIZ to systemy, których przeznaczeniem jest wspomaganie procesu kierowania i zarządzania gospodarką jednostek organizacyjnych róŝnych szczebli [Nied93 s.147]. System informatyczny zarządzania to skomputeryzowana część systemu informacyjnego, słuŝąca wspomaganiu zarządzania organizacją gospodarczą. Definiując system informatyczny zarządzania naleŝy pamiętać, iŝ jest to pojęcie zbiorcze dla wszystkich systemów komputerowych i powinno być rozumiane jako dowolny system informatyczny wspierający wszystkie (bez wyjątku) szczeble zarządzania, tworzony w dowolnej technologii, w obojętnym dla prawdziwości definicji momencie historycznym [Chmi96]. Zintegrowany system informatyczny, w skrócie określany jako ZSI, to taki system w którym dane wprowadza się do bazy systemu tylko raz (...) i od tej chwili stają się one dostępne dla uŝytkowników wszystkich podsystemów. Podstawą funkcjonowania systemów zintegrowanych są zbiory danych zorganizowane w jednej wspólnej bazie danych, do której

3 dostęp regulowany jest za pomocą systemu haseł i praw dostępu. [Janu01 s.59] 2.1. Integracja w systemach informatycznych zarządzania Pojęcie integracji występujące w nazwie systemów zintegrowanych jest bardzo istotne. F.B. Varnadat definiuje integrację jako połączenie niejednorodnych składników w całość, tak Ŝe współdziałając w ramach tej całości, wzmacniają swoją skuteczność [cyt. za [Lase98 s.6]]. Integrację moŝna takŝe rozumieć jako wspólne uŝytkowanie z kimś (ang. sharing), czegoś przez kogoś za pomocą pewnego podejścia do realizacji określonego celu [Lase98 s.7]. W zintegrowanych systemach informatycznych ERP i ERP II osiągnięty został najwyŝszy poziom integracji - integracja biznesowa. Oznacza to, Ŝe w systemach tych zachodzi zarówno integracja systemowa, która ma miejsce na poziomie danych (standardy komunikacyjne, wymiana danych, technologia sieciowa, zdalne uruchamianie i nadzorowanie procedur), jak równieŝ integracja aplikacji - tj. integracja na poziomie wymiany informacji (współdziałanie aplikacji, środowiska przetwarzania rozproszonego). Integracja biznesowa ma miejsce na poziomie wiedzy (podejmowanie decyzji, koordynacja procesów gospodarczych, jak równieŝ wspólne wykorzystywanie baz wiedzy poprzez ich uŝywanie oraz proces stałej aktualizacji. Integracja biznesowa sprawdza się w swej istocie do integracji przetwarzania informacji gospodarczej i naleŝy ją rozumieć jako działania zmniejszające lukę między system informacyjnym a systemem zarządzania w celu całkowitego jej wyeliminowania [Lase98 s.8]. Luka taka jest naturalną konsekwencją zróŝnicowanej dynamiki

4 rozwoju systemów informacyjnego i zarządzania. Szybciej, bowiem, powstają nowe koncepcje wykorzystania informacji i zarządzania nią, niŝ konkretne rozwiązania programowe wspierające ten proces. Na początku integracja oznaczała włączanie do zakresu działania systemu coraz to nowych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, a przez to integrację danych z nich pochodzących. W chwili, kiedy system ERP osiągnął pełną funkcjonalność i wspierał juŝ całość aktywności przedsiębiorstwa przyszedł czas na integrowanie danych i procesów z róŝnych firm, będących partnerami w biznesie. Sam system ERP nie był w stanie wypełnić tego zadania, dlatego teŝ jego funkcjonalność została rozszerzona o dodanie specjalizowanych systemów odpowiedzialnych za współpracę z innymi, zewnętrznymi aplikacjami w celu wymiany danych mającej na celu osiąganie większych korzyści z prowadzonej działalności Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, zanim stały się rozwiązaniem o wysokim stopniu funkcjonalności i integracji przeszły ewolucję, w której moŝna wyróŝnić następujące etapy: [Chmi96 s.46 i Adam04 s.165] Systemy Transakcyjne Przetwarzania Danych - TPD - określane równieŝ jako TPS (ang. Transaction Processing Data Systems). Systemy takie znane są teŝ pod nazwą Systemów Elektronicznego Przetwarzania Danych - EPD (ang. Electronic Data Processing). W literaturze stosowane jest takŝe określenie Systemy ewidencyjno - transakcyjne SET,

5 Systemy Informacyjne Zarządzania - SBD 1 - określane często jako MIS (ang. Management Information Systems). Na swoim obecnym poziomie rozwoju funkcjonalnego są one utoŝsamiane z systemami Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych - RDBMS (ang. Relational Data Base Management Systems). MoŜna takŝe spotkać określenie ich jako Systemy Informacyjno Decyzyjne - SID, Systemy Wspomagania Decyzji - SWD - określane teŝ jako DSS (ang. Decision Support Systems), Systemy Eksperckie - SE - określane zamiennie skrótem ES (ang. Expert Systems), Systemy Informowania Kierownictwa - EIS (ang. Executive Information Systems). Bywają one utoŝsamiane z Systemami Wspomagania Kierownictwa - ESS (ang. Executive Support System). Oba te systemy w literaturze polskojęzycznej są określane zbiorczym skrótem SIK, Systemy Sztucznej Inteligencji - SSI (ang. Artificial Inteligence Systems), utoŝsamia się często z Systemami Sieci Neuronowych - SSN i określa jako ANN (ang. Artifical Neuron Networks), Zintegrowane systemy informatyczne ZSI - określane w terminologii anglojęzycznej jako IMIS (ang. Integrated Management Information Systems). W literaturze przedmiotu spotkać moŝna róŝne klasyfikacje systemów oparte o róŝne kryteria jak. np. zakres organizacyjny, wspierane poziomy 1 W literaturze dla określana Systemów Informacyjnych Zarządzania uŝywa się terminu SBD (Systemy Baz Danych) lub SID (Systemy Informacyjno Decyzyjne) jako Ŝe skrót SIZ uŝywany jest dla całej grupy Systemów Informatycznych Zarządzania.

6 zarządzania, obszary funkcjonalne itd. Klasyfikacja tychŝe systemów nie wchodzi jednak w zakres tematyczny niniejszego opracowania. Obecnie, złoŝone systemy informatyczne wspomagające działalność firm określane są mianem zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Są to kompleksowe rozwiązania informatyczne w ramach, których funkcjonować mogą systemy róŝnych typów. Reprezentantem takich właśnie systemów jest system ERP i jego następca system ERP II. 3. System ERP System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) - planowanie zasobów przedsiębiorstwa jest kompleksowym systemem wspierającym działalność przedsiębiorstwa w pełnym zakresie jego działalności począwszy od planowania produkcji i zaopatrzenia, przez zarządzanie produkcją, rozliczanie zarówno ilościowe jak i wartościowe, zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi i materiałowymi aŝ po sprzedaŝ i wysyłkę gotowych produktów do klienta, jak równieŝ wsparcie dla serwisu [Pary05 s. 172]. Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP korzeniami sięgają metodologii MRP oraz MRP II. Wykształciły się poprzez wielokrotne dodawanie do nich kolejnych modułów i często nazywane są MRP III (ang. Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych). Oficjalny standard 2 ERP nie został do tej pory 2 Opracowaniem standardów odnośnie systemów wspomagających planowanie zasobów i zarządzanie produkcją zajmuje się stowarzyszenie The Educational Society for Resource Managent. Poprzednia nazwa tego stowarzyszenia to APICS (ang. American Production & Inventory Control Society).

7 zdefiniowany. Przyjmuje się jednak, Ŝe podstawowy system ERP to MRP II plus rachunkowość zarządcza, cash-flow i rachunek kosztów. Systemy ERP wspomagające zarządzanie składają się z modułów, które obsługują praktycznie wszystkie funkcje w przedsiębiorstwie. Poszczególne moduły systemu są ze sobą ściśle zintegrowane, a integracja ta polega m. in. na spływaniu danych wygenerowanych w całym przedsiębiorstwie (przez poszczególne moduły) do modułu finansowego. Taka formuła funkcjonowania systemu przyczynia się do szybkiego uzyskiwania sprawozdań finansowych, które są wykorzystywane w strategicznych obszarach działalności firmy. Poprzez integrację przepływu danych system ERP jest w stanie wspomagać działanie firmy w zakresie pełnego procesu gospodarczego od zaplanowania sprzedaŝy aŝ do uzyskania zapłaty. System ten jest rozwiązaniem, które powstało jako skutek ewolucji systemów wspomagających zarządzanie. Zanim powstał, istniały inne systemy, które przeobraŝały się w coraz to nowsze i doskonalsze rozwiązania. Na bazie istniejącego systemu powstawał nowy, bardziej funkcjonalny, odznaczający się większym stopniem integracji system, którego cechą charakterystyczną było to, iŝ zawierał cechy i funkcjonalność poprzednika. Rozwój systemu zintegrowanego ERP moŝna syntetycznie ująć w następujących etapach: Systemy sterowania zapasami IC (ang. inventory control). Ich rozwój przypadł na schyłek lat 50-tych ubiegłego stulecia, kiedy to zaczęły pojawiać się pierwsze systemy ewidencjonowania zapasów wsparte

8 prostym oprogramowaniem bazującym na statystycznych i zdroworozsądkowych metodach sterowania zapasami. MRP (ang. Material Requirements Planning) - planowanie potrzeb materiałowych jest systemem wspomagającym planowanie oraz harmonogramowanie produkcji. W metodologii MRP przygotowany harmonogram produkcji łączony jest z materiałami, które są niezbędne do wykonania tejŝe produkcji. W stosunku do prostych metod sterowania zapasami MRP wzbogacony został takŝe o prognozowanie, określanie stanów magazynowych, śledzenie oraz rozliczanie ilościowe produkcji. MRP był pierwszym standardem dla systemu wspomagania zarządzania. MRP II (ang. Manufacturing Resource Planning) - planowanie zasobów produkcyjnych. Wraz z upływem czasu MRP uzupełnione zostało o planowanie innych, poza materiałami, czynników produkcji jak np. energia, praca. DuŜym osiągnięciem było zintegrowanie danych pochodzących z produkcji i sprzedaŝy z ich planowaniem. MRP II jest to sprzęŝenie zwrotne pomiędzy procesem planowania a procesem produkcji. Integruje on działania wykonywane w przedsiębiorstwie jednocześnie na trzech poziomach zarządzania tj. na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. MRP III lub MRP II+ (ang. Money Resource Planning) - planowanie zasobów finansowych przedsiębiorstwa. System ten, niekiedy w ogóle nie uwzględniany w ewolucji jako oddzielny [Adam01] stanowił uzupełnienie funkcjonalności MRP II o procedury finansowe. UmoŜliwiał rozliczanie produkcji i obszarów z nią związanych nie tylko w ujęciu ilościowym ale takŝe wartościowym.

9 ERP (ang. Enterprise Resource Planning) - planowanie zasobów przedsiębiorstwa jest kolejnym rozwinięciem poprzedniego systemu. Stanowi on uzupełnienie funkcjonalności poprzednika o dodatkowe zakresy funkcjonalności nie wspierane dotychczas przez systemy tj. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, wsparcie dla kontaktów z klientami, wspomaganie dystrybucji, zarządzanie serwisem itd. System zintegrowany klasy ERP osiągnął juŝ taką funkcjonalność, Ŝe jest w stanie wspierać całość aktywności przedsiębiorstwa. ERP II - system oparty na nowym modelu biznesu, w którym partnerzy handlowi firmy współuczestniczą w wykorzystaniu jej zasobów na kolejnych etapach tj. projektowania, wytwarzania i dystrybucji produktu [Pary05 s. 172]. W modelu tym aplikacje klasy ERP poszczególnych firm wymieniają ze sobą dane w celu polepszenia współpracy. Rys. 1: Ewolucja systemu ERP źródło : opracowanie własne

10 4. System ERP II System ERP II to zintegrowany system zarządzania (...) umoŝliwiający planowanie i zarządzanie majątkiem finansowym, a takŝe wspierający kontakty ze światem zewnętrznym, dzięki umoŝliwieniu komunikowania się z systemem przez sieć WWW, oraz oferowaniu funkcjonalności do zarządzania kontaktami z klientem [Lech03 s.20]. System ERP II to ewolucyjny następca systemu ERP, charakteryzujący się orientacją na budowanie silnych związków z klientami i partnerami biznesowymi oraz tzw. inteligencję systemową. Oznacza to, Ŝe system ERP II to system ERP, w którym moduł sprzedaŝy i dystrybucji rozbudowany jest do rozmiarów systemu zarządzania relacjami z klientami CRM (ang. Customer Relationship Management), natomiast moduł logistyki produkcyjno - zaopatrzeniowej jest zintegrowany w ramach systemu łańcucha dostaw SCM (ang. Supply Chain Management). Optymalizacja zasobów i wspomaganie procesów wewnątrz firmy, czyli zakresy jakie dotychczas wspierał system ERP zostają uzupełnione o informacje dotyczące tychŝe wielkości u partnerów biznesowych. Zarządzanie zasobami zostaje rozszerzone z jednego przedsiębiorstwa na wszystkich partnerów zaangaŝowanych w proces współpracy. W ramach systemu ERP II, którego zadaniem jest wymiana informacji z systemami, kluczową rolę odgrywa, jak dotychczas, produkt. Z produktem natomiast związana jest konieczność śledzenia i szybkiej zmiany asortymentu wyrobów. Dlatego teŝ w systemach ERP II wydzielony zostaje nowy podsystem zarządzania cyklem Ŝycia produktu

11 PLM (ang. Product Life Management), w ramach którego zgrupowane i realizowane są: projektowanie produktu, wytwarzanie, zarządzanie jakością oraz rynkowa ocena produktu. W funkcjonowaniu systemu ERP II duŝą rolę odgrywa takŝe oparty o hurtownię danych i zgromadzone w niej zasoby informacyjne podsystem strategicznego zarządzania firmą SEM (ang. Strategic Enterprise Managenent). Do głównych zadań takiego podsystemu naleŝą konsolidacja finansowa, planowanie strategiczne i symulacje, pozyskiwanie informacji, kokpit zarządzania oraz inwestycje kapitałowe. [Adam04 s.165] Rys. 2 : Architektura systemu ERP II źródło : opracowanie z wykorzystaniem [Adam04 s. 166] System ERP II cechuje orientacja na integrację zewnętrzną i współpracę z partnerami biznesowymi w celu uzyskania przewagi

12 konkurencyjnej oraz maksymalizacji zysku. W tym celu wykorzystywane są najnowsze rozwiązania technologii informatycznej, nie tylko w zakresie komunikacji ale teŝ w funkcjonalności nowoczesnych aplikacji np. hurtownie danych, systemy rynków elektronicznych itd. Dotychczasowe systemy ERP działające w ramach przedsiębiorstw w tzw. zamkniętej pętli juŝ niedługo będą musiały zostać zastąpione przez ERP II wtedy, kiedy firma będzie chciała poszerzyć swoją działalność biznesową o aktywność w świecie wirtualnym [por. Kije05 s. 117]. Obecnie, w dobie coraz większej ekspansji gospodarki elektronicznej coraz większe znaczenie mają elektroniczne formy związków biznesowych (e-commerce, e-marketplace), które oznaczają współpracę pomiędzy róŝnymi podmiotami na rynku za pomocą nowoczesnych mediów elektronicznych. Przejście na systemy ERP II stanie się koniecznością, zarówno z biznesowego jak i technologicznego punktu widzenia, dla firm chcących w pełni i aktywnie brać udział w e-biznesie. Systemy zaczną wtedy funkcjonować w zintegrowanej strukturze firm (por. rys 3).

13 Rys. 3: Zintegrowana struktura współpracujących firm źródło : opracowanie własne 5. Zakończenie Do pełnego zaistnienia systemu ERP II w praktyce gospodarczej ery globalnej komunikacji potrzebne są standardy. Wprowadzanie standardu nie jest łatwym procesem. Dotyka bowiem Ŝywotnych interesów wielu firm. Jeśli jedna zaproponuje standard, natychmiast powstanie koalicja innych, które zaproponują standard alternatywny. Pomimo faktu, iŝ systemy klasy ERP są stosunkowo niedojrzałe w kontekście współpracy z Internetem (e-commerce, CRM, SCM) to tendencja ewolucyjna w tym kierunku ma charakter stały. W sytuacji, gdy Internet powoli przejmuje rolę EDI (ang. Electronic Data Interchange) elektronicznej wymiany danych, moŝna stwierdzić, Ŝe posiadanie przez systemy ERP moŝliwości współpracy z innymi podmiotami przez sieć Internet (jako system ERP II) będzie miała zasadnicze, a nawet kluczowe znaczenie dla ich funkcjonalności. 6. Literatura [Adam01] [Adam04] Adamczewski P., Ku systemom zintegrowanym klasy ERP II, [w:] Kubiak B.F., Korowicki A. (red.), Human Computer Interaction 2001, wyd. Akwila - Roman Młodkowski, Gdańsk Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa 2004.

14 [Chmie96] Chmielarz W., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa [Janu01] Januszewski A., Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i proces informatyzacji. WyŜsza Szkoła Zarządzania i Finansów, Bydgoszcz [Kije05] Kijewska A., Systemy informatyczne w zarządzaniu, Politechnika Śląska, Gliwice [Kisi05] Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa [Lase98] Lasek M., Integracja w przetwarzaniu informacji gospodarczych, Informatyka, wydanie specjalne I/1998. [Lech03] Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa [Nied93] Niedzielska E. (red.), Wstęp do informatyki, PWE, Warszawa [Pary05] Parys T., Bariery wdroŝeniowe systemu zintegrowanego klasy ERP i ich postrzeganie przez uŝytkowników, [w:] Rószkiewicz M, Wędrowska E. (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa Informacje o autorze : dr Tomasz PARYS Katedra Podstaw Informatyki i Systemów Informatycznych WyŜsza Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna Warszawa, ul. Stokłosy 3

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Skomputeryzowane Informacyjne Systemy Zarządzania (SISZ) Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie. Systemy informacyjne. System informatyczny

Skomputeryzowane Informacyjne Systemy Zarządzania (SISZ) Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie. Systemy informacyjne. System informatyczny Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie Systemy informacyjne Informacyjne systemy zarządzania Skomputeryzowane informacyjne systemy zarządzania 2 Systemy informacyjne Najszersze pojęcie, związane z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-0692 Zintegrowane systemy zarządzania Integrated Management Systems

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Parys Wydział Zarządzania - Uniwersytet Warszawski

dr Tomasz Parys Wydział Zarządzania - Uniwersytet Warszawski Bariery wdrożeniowe systemu zintegrowanego klasy ERP i ich postrzeganie przez użytkowników dr Tomasz Parys Wydział Zarządzania - Uniwersytet Warszawski Wprowadzenie Wdrożenie systemu zintegrowanego klasy

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W środowisku biznesowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie rysuje się tendencja ciążenia

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Wykład organizacyjny - W0

Wykład organizacyjny - W0 Wykład organizacyjny - W0 dr inż. Janusz Granat 1 Systemy informatyczne zarządzania Prowadzący: dr inż. Janusz Granat Konsultacje: środa 16.30-18.00 pok.23 E-mail: j.granat@ia.pw.edu.pl Strona www wykładu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje dr Zbigniew Pastuszak, UMCS, WSPA www.umcs.lublin.pl, z.pastuszak@wspa.lublin.pl Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje 1 Informacja stanowi przekształcone dane. Umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne.

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne. Treść wykładu Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne 1 Systemy informatyczne - wyzwania Zaprojektować konkurencyjny i efektywny system. Stworzyć

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP Wybrane zagadnienia teoretyczne dr Bogdan Swoboda SYSTEMY ERP - WPROWADZENIE 1 SYSTEM INFORMACYJNY A SYSTEM INFORMATYCZNY System informacyjny system umożliwiający przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Komputerowa Integracja Produkcji Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu dr inŝ. Michał Tomaszewski Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska Zakres wykładu podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt wykładów)

Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt wykładów) Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt wykładów) semestr letni 2012/2013 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt)

Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt) Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne w zarządzaniu semestr zimowy 2016/2017 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017)

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Broker Technologii Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne dr inż. Paweł Morawski Technologie informacyjne semestr letni 2016/2017 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach

Systemy informatyczne w organizacjach Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Systemy informatyczne Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Treść wykładu Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz. Wstęp

INFORMACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz. Wstęp INFORMACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wstęp Firmy logistyczne nie mogą zbudować przewagi konkurencyjnej bez sprawnych systemów informatycznych. Mają one wiodący wpływ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach.

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach. Podział systemów informatycznych Podział ze względu na szczebel organizacyjny Systemy transakcyjne (Trascaction Processing Systems TPS) Systemy nowoczesnego biura (Office Automation Systems OAS) Systemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1. Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Jacek RUDNICKI Streszczenie: W referacie omówiono podstawowe cechy systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYKŁADY KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA LICZBA GODZIN FORMA ZALICZENIA TREŚCI: 18 zal/oc 1. informacyjne zarządzania. 2. informatyczne zarządzania. 3. Obszary wykorzystania SI w zarządzaniu. 4. Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Konrad ZARĘBA Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę funkcjonalności i elastyczności systemu informatycznego ERP

Bardziej szczegółowo

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania piorunkiewicz@woiz.polsl.pl Filozofia zarządzania łańcuchem

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA IInformacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Informatyczne systemy zarządzania 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

Od organizacji do systemu informatycznego

Od organizacji do systemu informatycznego Od organizacji do systemu informatycznego Modelowanie i analiza systemów informatycznych, w1 Dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Definicja organizacji Organizacja jest to system, zorientowany

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Metoda doboru systemu informatycznego do potrzeb firmy logistycznej 3

Metoda doboru systemu informatycznego do potrzeb firmy logistycznej 3 Tomasz Dudek 1 Akademia Morska w Szczecinie Bożena Śmiałkowska 2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Metoda doboru systemu informatycznego do potrzeb firmy logistycznej 3 Systemy informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Piotr Soja Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna w Krakowie Streszczenie Pakiety ERP (Enterprise Resource Planning) stanowią przykład zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zintegrowane Systemy Informatyczne Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Rozwór ZSI Formułowanie i wdrażanie strategii działania przedsiębiorstwa łącznie ze strategią

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach

Systemy informatyczne w organizacjach Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja technologii odlewniczych w organizacjach Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Treść wykładu SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Zintegrowane Systemy Zarządzania Zintegrowane Systemy Zarządzania Systemy informatyczne w zarządzaniu Ewolucja systemów dr inż. Michał Tomaszewski Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo