Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze"

Transkrypt

1 Zintegrowane Systemy Informatyczne Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

2 Rozwór ZSI Formułowanie i wdrażanie strategii działania przedsiębiorstwa łącznie ze strategią rozwoju informatycznego wspomagania koniec lat 80 Opracowanie metodologii łączenia tych dwóch strategii z uwzględnieniem na poziomie strategicznym elementów: misja i produkty P, rynki, klienci analiza otoczenia - koncepcja pięciu sił Portera analiza potencjału firmy w tym informatycznego analiza technologii informatycznej Obejmuje analizę misji, monitorowanie otoczenia i analizę potencjału wewnętrznego w kontekście informatycznego wspomagania zarządzania procedura łączonego formułowania strategii przedsiębiorstwa i technologii informatycznej Analiza SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats mocne strony obiektu, słabe strony obiektu, szanse w otoczeniu, zagrożenia w otoczeniu) 2

3 Źródło [5] badanie otoczenia szanse i zagrożenia Analiza SWOT misja przedsiębiorstwa (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) Badanie przedsiębiorstwa (mocne i słabe strony) wiedza o rynku trendy technologiczne szczegółowa struktura łańcucha wartości działania strategiczne Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Strategia informatyzacji 3

4 Zadania systemów informatycznego zarządzania (SIZ) Wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem rozumianego jako wieloetapowy sekwencyjny proces podejmowania decyzji Gwałtowny rozwój SIZ ich właściwości strukturalnych i funkcjonalnych, stymulowany rozwojem metod i środków technicznych informatyki wykształcił grupy systemów klasyfikowanych wg: problemów zastosowania człowiek i jego otoczenie rodzaj użytkowników (centralni, terenowi ) Istota: rozwiązanie organizacyjno-sprzętowo-programowe zakres realizowanych funkcji (planistyczne, ewidencyjne, rozliczeniowe) rodzaju i rozmieszczenia sprzętu komputerowego technologii przetwarzania danych (klasyczne zbiory, bazy danych) 4

5 Rozwój systemów informatycznego zarządzania (SIZ) Ewolucyjny charakter taki jak zagadnień informatyzacji systemy ewidencyjno transakcyjne - lata 60 systemy informacyjno-decyzyjne - lata 70 systemy wspomagania decyzji - lata 80 systemy eksperckie - lata 90 systemy sztucznej inteligencji - lata roku 2000 zintegrowane systemy informatyczne - lata roku

6 Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI DYSTRYBUCJA SPRZEDAŻ GOSPODARKA REMONTOWA KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE GOSPODARKA ZASOBAMI LUDZKIMI dla konkretnego przedsiębiorstwa Uwzględnienie specyfiki rozwiązań organizacyjno -technicznych (produkcja, usługi, handel) decyduje zakres funkcjonalny ZIS 6

7 Podstruktury systemów informatycznego zarządzania (SIZ) Kryteria: - cele, funkcje i zadania systemu - dane i algorytmy ich przekształcania - techniczne środki przetwarzania danych - lokalizacja środków technicznych struktura funkcjonalna SIZ Różnorodność składników SIZ pozwala na wskazanie kryteriów identyfikacji podstruktur struktura informacyjna struktura organizacyjna struktura techniczna struktura realizacyjna SIZ 7

8 Podstruktury systemów informatycznego zarządzania (SIZ) struktura funkcjonalna Nadrzędna wskazująca na specyfikę rozwiązań organizacyjno - technicznych - zbiór celów i funkcji systemu wraz z ich wzajemnymi zależnościami - element ustawiony podrzędnie do systemu zarządzania - zbiór elementarnych zadań wykonywanych na rzecz systemu zarządzania (podsystem, moduł, jednostka funkcjonalna, funkcja) struktura informacyjna - zbiory danych wejściowych - zbiory danych wyjściowych - zbiory danych przechowywanych, obecnych w systemie - algorytmy przetwarzania danych 8

9 Podstruktury systemów informatycznego zarządzania (SIZ) struktura organizacyjna charakteryzuje terytorialne rozmieszczenie składników systemu - rozmieszczenie podsystemów, modułów, funkcji (elementy struktury funkcjonalnej) - rozmieszczenie zbiorów danych i oprogramowania (elementy struktury informacyjnej) - rozmieszczenie środków technicznych dla zbierania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych (elementy struktury technicznej) struktura techniczna - środki techniczne i oprogramowanie systemowe realizujące działania obejmujące: zbieranie i kompletowanie danych, ich zapisywanie, przechowywanie, prezentowanie, przekształcanie, udostępnianie, przesyłanie itp. 9

10 Struktura Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) portale moduły funkcje raporty wykresy zestawienia filie oddziały bazy danych Zasoby sprzętowe hurtownie danych struktura funkcjonalna struktura organizacyjna struktura techniczna Struktura przestrzenna rozwiązania sieciowe 10

11 Integracja w systemach informatycznego zarządzania (SIZ) Typy integracji SIZ - projektowa Przedmiotem integracji są: funkcje użytkowe, dane, środki techniczne (ujednolicony system haseł, kodów, klasyfikacji, nazw dokumentów dla unifikacji założeń analitycznych i projektowych SIZ) - organizacyjna (restrukturyzacja przedsiębiorstwa pod kątem optymalizacji przetwarzania danych. Koordynacja funkcji i celów poszczególnych poziomów systemu, kanałów przesyłania oraz identyfikacja źródeł informacji) - techniczna (stosowanie na potrzeby SIZ współpracujących ze sobą elementów sprzętu i oprogramowania) 11

12 Zakres Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) (1) Zintegrowany system informatyczny klasy ERP (Enterprise Resource Planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa) można określić jako system optymalizujący procesy biznesowe zachodzące we wnętrzu jak i najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa poprzez oferowanie gotowych narzędzi automatyzujących wymianę danych z kooperantami w całym łańcuchu logistycznym. Cechy: - kompleksowość funkcjonalna ( wszystkie sfery działalności techniczno ekonomicznej firmy realizowana w ramach struktury funkcjonalnej) - integracja danych i procesów ( wymiana danych wewnątrz jak i otoczeniu obiektu realizowana w ramach struktury informacyjnej) - skalowalność (dostosowanie rozwiązań sprzętowo programowych do potrzeb obiektu i ich dynamiczne dopasowywanie się przy zmiennych wymaganiach - otwartość ( gwarantuje zdolność systemu do rozszerzania o nowe moduły oraz łączenia poprzez interfejsy z systemami zewnętrznymi 12

13 Zakres Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) (2) - zaawansowanie merytoryczne ( informatyczne wspomaganie procesów informacyjno decyzyjnych z wykorzystaniem mechanizmów ekstracji, i agregacji danych, wariantowania, optymalizacji, prognozowania itp. a także praktyczne oparcie systemu m. in. na: zarządzaniu z dostawami dokładnie na czas JiT Just in Time sterowaniu produkcją zgodnie z standardami MRP II Manufacturing Resource Plannig planowanie aasobów produkcyjnych MRP II Plus Money Resource Planning rozwinięcie MRP II o procedury finansowe kompleksowym zarządzaniu jakością TQM Total Quality Management) - zaawansowanie technologiczne ( zgodność z aktualnymi stadardami sprzętowo programowymi migracja ma nowe platformy sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, mediów i protokołów komunikacyjnych) - zgodność (zgodność z polskimi przepisami jak ustawa o rachunkowości czy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu technologii informatycznej) 13

14 Zintegrowany System Informatyczny Idea systemu CIM (Computer Integrated Integrated Manufacturing) Architektura systemu CIM CIM CAD BIS MRP II/ERP FMSs ZSI realizujący ideę systemu CIM w PP stanowi połączenie zautomatyzowanego systemu produkcji z funkcjami planowania, finansowania, zaopatrzenia, zbytu, zarządzania zasobami ludzkimi CAM BIS (Business Information System) gospodarczy system informacyjny relizowany z pomocą MRP II/ ERP zawiera: - planowanie i zarządzanie produkcją -zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi - zarządzanie zaopatrzeniem, zapasami, dostaw. -zarządzanie zasobami finansowymi i ludzkimi CAD (Computer Aided Design) komputerowe wspomaganie projektowania CAM (Computer Aided Manufacturing) komputerowe wspomaganie produkcji łączące planowanie wykonania produkcji i projektowania procesów produkcyjnych FMSs (Flexible Manufacturing Systems) elastyczne systemy produkcji obejmujące obróbkę mechaniczną, montaż, magazynowanie, transport, podawanie materiałów, 14 harmonogramowanie, bilansowanie sterowanie jakością.

15 Poziomy planowania w systemie MRP II Planowanie produkcji określonych wyrobów (świadczenia określonych usług) dokładnie w wymaganej ilości oraz na czas ich zapotrzebowania Zarządzanie popytem (prognozy i zamówienia) planowanie sprzedaży i produkcji planowanie zapotrzebowania na zasoby tworzenie głównego harmonogramu produkcji szacowanie zdolności produkcyjnych Harmonogramowanie montażu planowanie potrzeb materiałowych planowanie zdolności produkcyjnych zakup materiałów i usług zarządzanie warsztatem produkcyjnym planowanie prac na stanowisku roboczym 15

16 Poziomy planowania w systemie MRP II Planowanie produkcji określonych wyrobów (świadczenia określonych usług) dokładnie w wymaganej ilości oraz na czas ich zapotrzebowania Podstawowe poziomy planowania w systemie MRP II - planowanie działalności gospodarczej, przychodów i sprzedaży - planowanie produkcji i sprzedaży (SOP Sales Operation Planning) - planowanie podstawowych wyrobów lub zespołów główny harmonogram produkcji (MPS- Master Production Scheduling) - planowanie potrzeb materiałowych (MRP Material Requirements Planning) - planowanie i sterowanie produkcją (SFC - Shop Floor Control) 16

17 Spełnienie wymogów MRP II wariant minimalny - planowanie sprzedaży, zarządzanie popytem, planowanie potrzebnych zasobów, wstępne planowanie zdolności produkcyjnych, połączenia do modułów finansowych wariant rozwinięty dochodzą dodatkowo moduły harmonogramowania spływu produkcji, zarządzanie stanowiskiem roboczym, planowanie zasobów dystrybucyjnych, zarządzanie pomocami warsztatowymi, moduły pomiaru i symulacji Wariant pełny dodatkowo: zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi, integracja z systemami CAD/CAM, zarządzanie remontami, jakością, dystrybucją, rachunkowość zarządcza, zarządzanie strumieniami środków płatniczych, multimedia, przeglądarki baz danych itp. Standard MRP II jest ekonomicznie uzasadniony przy produkcji wyrobów powtarzalnych o wysokim stopniu złożoności, wytwarzanych w wielu odmianach na bazie wspólnego zbioru surowców i półfabrykatów 17

18 Ewolucja rozwiązań systemów MRP II MRP (Material Requirements Planning) planowanie potrzeb materiałowych MRP II (Manufacturing Resource Planning) planowanie zasobów produkcyjnych ERP (Enterprise Resource Planning) planowanie zasobów przedsiębiorstwa (określany czasem jako MRP III (Money Resources Planning) lub MRP II Plus; jest rozwinięciem MRP II o procedury finansowe (cach flow, rachunek kosztów działania) ERP II Rozwinięta wersja ERP z pełnym wykorzystaniem technologii internetowych i standardu języka XML (Extensible Markup Language (rozszerzalny język znaczników) oraz rozwiązań mobilnych Dalej powiązanie MRP II z systemem zarządzania w P. 18

19 zarządzanie finansami rejestr należności rachunkowość przedsiębiorstwa księga główna rachunkowości finansowej i zarządczej rejestr zobowiązań rachunek kosztów baza danych Indeks elementów; materiałów; półprodukt.; gotowych wyrobów; dane planistyczne cykl, wielkość partii, ewidencja zapasu elementów; ewidencja potrzeb zaopatrzenie materiałowe harmonogram spływu produkcji gotowej plan potrzeb mat. I półfabr. pomiar jakości strategiczny biznes plan przedsiębiorstwa kroczący plan sprzedaży zamówienia prognozy kroczący plan produkcji zgrubny plan wykorzystania zdolności prod. szczegółowy plan wykorzystania zdolności prod. produkcja zadania dla produkcji Kontrola realizacji zadań produkcji baza danych zestawienie planistyczne produkcji zestawienie zasobów produkcyj. Struktury wyrobów Wydziały Centra robocze Marszruty technologi. Normatywy kosztowe elementów zarządzanie strategiczne zarządzanie taktyczne zarządzanie operacyjne, realizacja harmono. warszta. i zaopatrze.

20 Rozwiązania typu ZSI zestaw modułów Praktyczne rozwiązania klasy ZSI obejmują pełen zakres funkcjonowania obiektu gospodarczego - rejestr główny ( utrzymuje dane finansowe przedsiębiorstwa) - rejestr sprzedaży ( obejmuje odbiorców oraz dokumenty sprzedaży i związane z nimi płatności) - rejestr zakupów (zobowiązania) (rejestr zobowiązań wynikających z zakupów towarów i usług) - środki trwałe ( obsługa procesów związanych z obsługą środków trwałych) - gospodarka materiałowa ( dane o każdym materiale, surowcu, produkcie, towarze umożliwiając zarządzanie zasobami magazynowymi) - obsługa zakupów ( wspomaga cykl zakupów od zamawiania przez magazyn do rozliczenia oraz dostawy z fakturą) - obsługa sprzedaży ( wsparcie od rejestracji zamówień, obsługę zwrotów i reklamacji z wystawianiem faktur korygujących) 20

21 Rozwiązania typu ZSI zestaw modułów(2) Praktyczne rozwiązania klasy ZSI obejmują pełen zakres funkcjonowania obiektu gospodarczego - planowanie ogólne działalności ( włącznie z planowaniem produkcji, zakupów, transportu, dystrybucji) -zarządzanie baza danych produkcyjnych ( obejmuje bazę danych o materiałach, półproduktach i produktach, metodach wytwarzania, stanowiskach roboczych, operacjach i narzędziach) - wspomaganie produkcji ( zawiera analizy stanowiskami roboczymi łącznie z kontrolą produkcji) - planowanie zdolności produkcyjnych ( obliczanie obciążenia i możliwości każdego stanowiska pracy) -zarządzanie zasobami ludzkimi ( ewidencja, płace, socjalne, szkolenia) - elektroniczna wymiana danych ( wsparcie dla wymiany danych z partnerami) - analizy i raporty ( analizy danych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa prognozowanie popytu, sprzedaż w czasie rzeczywistym) 21

22 Model systemu CIM (wg firmy DEC) CELE I STRATEGIA ROZWOJU PRZEDIĘBIORSTWA MARKETING FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW SPRZEDAŻ HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJA I MONTAŻ SYSTEM JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZDOLNOŚCIAMI PRODUKCYJNYMI I MATERIAŁOWYMI EKSPEDYCJA MAGAZYNOWANIE WYROBY GOTOWE Gdzie: przepływ informacji, MATERIAŁY I PÓŁPRODUKTY przepływ materiałów, półproduktów, produktów

23 Przykłady systemów ERP - R/3 SAP ( światowy standard niemieckiej firmy SAP) - mysap Business Suite ( środowisko czasu rzeczywistego SAP) - Oracle Application ( internetowa wersja kolejnych modułów E-Business Suite ) -System Baan( pięć modułów obejmujących całość procesów przedsiębiorstwa Holandia) - Pakiet Impuls ( system rozwijany przez spółkę BPSC Finanse-Księgowośćkoszty- kadry-płace- środki trwałe, sprzedaż i dystrybucja, produkcja, gospodarka materiałowa, gospodarka remontowa, CRM,) - Oracle Collaboration Suite ( komunikacja i zarządzanie treścią poczta elektroniczna, poczta głosowa, terminarz, system współużytkowania plików, wyszukiwarka, itp.) 23

24 Sprzężenie zwrotne w systemach MRP II MRP II (Manufacturing Resource Planning) narzędzie organizacyjne możliwe do wdrozenia dzięki gwałtownemu rozwojowi technologii informatycznych - pozwala na kompleksowe sterowanie procesem zarządzania i organizacji produkcji w sprzężeniu zwrotnym. ERP (Enterprice Resource planning) - jest rozszerzeniem MRP II o takie procedury jak: rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controling, cashflow, naleąności i zobowiązania, środki trwałe. SZJ (System Zarządzania Jakością) narzędzie organizacyjne pozwalające na podniesienie jakości przedsiębiorstw 24

25 INFORMATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Zamknięta pętla zarządzania MRP II POZIOM STRATEGICZNY Planowanie działalności Planowanie sprzedaży POZIOM TAKTYCZNY Główny harmonogram Planowanie materiałowe zamówienia stany magazynu POZIOM OPERACYJNY Sterowanie wytwarzaniem Sterowanie zaopatrzeniem Planowanie produkcji tak Plan zdolności produkcyjnych Dane techn. produkcji tak Śledzenie przebiegu produkcji Czy zasoby są OK? Czy plan jest OK? nie nie

26 INFORMATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Budowa systemu ERP Menadżerowie i akcjonariat Raporty KLIENCI Sprzedaż oraz dystrybucja dział sprzedaży oraz obsługi serwisowej Serwis Centralna baza danych Finanse Wytwarzanie Ewidencja oraz zaopatrzenie Administratorzy systemu i pracownicy dostawcy Administracja Rynek pracy

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zadania systemów informatycznych w zarządzaniu (SIZ) Wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zadania systemów informatycznych w zarządzaniu (SIZ) Wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Metody opisu systemów informacyjnych Wyróżniamy różne rodzaje systemów informacyjnych Metody tworzenia i opisu systemów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYKŁADY KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA LICZBA GODZIN FORMA ZALICZENIA TREŚCI: 18 zal/oc 1. informacyjne zarządzania. 2. informatyczne zarządzania. 3. Obszary wykorzystania SI w zarządzaniu. 4. Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 3 Systemy informatyczne APIS Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne wg standardu APICS APICS (American Production & Inventory Control Society) - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II

Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Rozdział 29 Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Streszczenie. W rozdziale, na tle przesłanek i ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstwem, ukazano istotę oraz

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP

zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP 2002 Krzysztof Woźniak Katedra Procesu Xarqdzanla Charakterytyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP, ERP 1. Wstęp Wymogi konkurencji oraz potrzeba dostosowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu Plan wykładu Co to jest System Informatyczny? Podział SIZ wg. zakresu obsługiwanych funkcji: systemy cząstkowe, proste,, CIM (CAD, CAP, CAM, CAQ). Podział SIZ wg. zakresu

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach

Systemy informatyczne w organizacjach Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja technologii odlewniczych w organizacjach Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Treść wykładu SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Zintegrowane Systemy Zarządzania Zintegrowane Systemy Zarządzania Systemy informatyczne w zarządzaniu Ewolucja systemów dr inż. Michał Tomaszewski Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005 Raport ERP MRP II 2010 - cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej Raport ERP MRP II 2010 - cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo