SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz"

Transkrypt

1 SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W środowisku biznesowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie rysuje się tendencja ciążenia w kierunku koncepcji zarządzania opartej o podejście logistyczne. Na celowniku menadżerów w szczególności znalazły się rozwiązania integrujące poziomy działalności przedsiębiorstw tak by były w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego rynku dostarczając swoim klientom nie tylko oczekiwanej wartości podstawowej jaką jest produkt ale również dodatkowej wartości dodanej opartej na kompleksowej obsłudze. Już M.E Porter w swojej publikacji doszedł do przekonania, że źródłem przewagi konkurencyjnej danego podmiotu nie jest jego sprawność funkcjonowania jako całości, lecz sprawność różnych rodzajów działań, jakie podejmuje, dostarczając na rynek swoje produkty. W tym charakterze szczególnego wymiaru nabiera działalność przedsiębiorstwa, którego sukces i powodzenie na rynku w ogromnej mierze zależy od wszystkich organizacji z nim współpracujących. Wartość końcowa produktu dla klienta jest zatem wypadkową udziałów poszczególnych przedsiębiorstw biorących udział w jego wytworzeniu. Zacieśnianie współpracy pomiędzy kooperującymi przedsiębiorstwami prowadzi w konsekwencji do wyeliminowania czynnika konkurencji przyczyniając się do utrwalenia więzi partnerskich opartych na zaufaniu. Współpraca part-

2 nerska jest zatem kluczowym czynnikiem kreowania przewagi konkurencyjnej. Wymaga jednak przełamania barier w dostępie do informacji o potrzebach klientów, jego wymaganiach, aktualnych stanach magazynowych, planach produkcyjnych, przewidywanym popycie itp. Integracja kluczowych procesów biznesowych towarzyszących przepływom materiałowym i informacyjnym na płaszczyźnie dostawca producent klient przyczynia się do wdrażania koncepcji opartych o filozofię zarządzania łańcucha dostaw (SCM) [Rutk03]. Procesy SCM stanowią dla menedżerów wielu firm ogromne wyzwanie. Determinantą skutecznego zarządzania procesami logistycznymi w obrębie łańcucha dostaw jest traktowanie informacji jako zasobu strategicznego warunkującego zakres i poziom współpracy organizacji działających na rynku. Połączenie nowoczesnych technologii przetwarzania informacji wraz z kompetencjami dostawców wdrażających systemy informatyczne stanowi wymierny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej dla uczestników łańcucha dostaw. Decydującą rolę odgrywa zatem sprawny system informatyczny, który gromadzi informacje rozproszone wzdłuż ogniw łańcucha [Pior05]. Zadaniem systemu informatycznego dedykowanego dla potrzeb zarządzania logistycznego jest zatem zapewnienie koordynacji działań ogniw łańcucha i zgromadzonej wokół nich informacji, aby w pełni osiągnąć postawione cele logistyczne [GoSz00]. System taki powinna cechować: wiarygodność musi występować określony stopień wiarygodności, że informacja jest prawdziwa,

3 relewantność pełna informacja w odniesieniu do potrzeb użytkownika, przyswajalność informacja nie powinna wymagać dodatkowych przekształceń jej postaci; dostępność przy zachowaniu odpowiedniego czasu odpowiedzi, poufność dostępu przez jej odpowiednie kodowanie, tworzenie grup dostępu dla wąskiego grona użytkowników, autoryzacja dostępu, bezpieczeństwo w przypadku awarii, możliwość odtworzenia newralgicznych elementów systemu [Adam01]. Systemy informatyczne klasy SCM Rozwój systemów klasy SCM nierozerwalnie związany jest z postępującą ewolucją koncepcji łańcucha dostaw. Na przestrzeni prawie dwóch dziesięcioleci znacznie uległa zmianie ich funkcjonalność oraz stopień złożoności obsługiwanych procesów logistycznych. Pierwsze wersje systemów SCM wdrażano głównie z myślą o informatycznym wspomaganiu procesów zakupów, sprzedaży i obsługi klienta [Cies06]. Hermetyczność tworzonych w tym okresie rozwiązań na potrzeby SCM ograniczała wydatnie możliwość wymiany danych z systemami informatycznymi kooperantów. Głównie, ze względu na bariery informacyjne występujące pomiędzy ogniwami łańcucha. Sytuacja ta, na przestrzeni kilkudziesięciu kolejnych lat, uległa jednak radykalnej zmianie, dzięki technologiom informatycznym pozwalającym na wymianę informacji w czasie rzeczywistym co wydatnie przyczyniło się do optymalizacji samego łańcucha dostaw. Powyższe zmiany zdeterminowane zostały znaczącym postępem

4 telekomunikacyjnym, wszechobecnymi technologiami komputerowymi i stopniem wykorzystania multimediów w biznesie. Informacja stała się więc podstawowym zasobem nośnikiem wiedzy o procesach zachodzących wewnątrz łańcucha. Obecnie w systemach klasy SCM za priorytet uznaje się bezpieczny przepływ informacji towarzyszących kluczowym procesom biznesowym. Również funkcjonalność systemów klasy SCM z biegiem czasu uległa zmianie. Stały się one rozwiązaniami bardziej kompleksowymi, wykorzystywanymi we wspomaganiu celów strategicznych łańcucha dostaw, których główne zadanie ukierunkowano na wielopłaszczyznową biznesową integrację wszystkich kooperujących przedsiębiorstw. Wg M. Ciesielskiego funkcja integracyjna w systemach klasy SCM może być rozumiana jako [Cies06]: integracja wielofunkcyjna umożliwia scalanie i integrację wiodących funkcji przedsiębiorstwa na poziomie planowania i wykonania, integracja wielu przedsiębiorstw wykorzystuje możliwości Internetu na płaszczyźnie tworzenia powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, ich partnerami handlowymi i klientami integracja z innymi systemami w przedsiębiorstwie umożliwia konwergencje danych z systemami transakcyjnymi. Do zalet systemów klasy SCM zalicza się [BiSk06]: możliwość integracji z innymi systemami w obrębie przedsiębiorstwa, możliwość integracji z systemami działającymi w kooperujących przedsiębiorstwach, korygowanie wielkości produkcji do zgłaszanego popytu przez klientów

5 możliwość prognozowania i symulacji zgłaszanego popytu przez klientów, możliwość planowania kierunków i optymalizacji źródeł dostaw, równoczesne planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych, transparentność wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw, planowanie przebiegu procesów zaopatrzenia, magazynowania, produkcji oraz transportu wzdłuż wszystkich ogniw łańcucha dostaw, definiowanie szans oraz wąskich gardeł mogących wpływać na sprawność łańcucha dostaw. Mechanizmy systemów klasy SCM pozwalają włączyć w bieżące procesy planowania i procesy wytwórcze dostawców oraz klientów dzięki czemu przedsiębiorstwo identyfikuje pojawiające się szanse oraz eliminuje do niezbędnego minimum skutki kosztowych pomyłek. SCM a korzyści biznesowe Aktualnie obserwuje się gwałtowny rozwój systemów informatycznych klasy SCM. Oferowane na rynku rozwiązania są zaawansowane technicznie i tworzą z reguły grupę zintegrowanych aplikacji dedykowanych do różnych podobszarów łańcucha dostaw. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, iż systemy SCM działają tylko w warstwie informacyjnej łańcucha dostaw. Informacje dostępne w systemie SCM czerpane są z systemu klasy MRP II lub ERP (najczęściej ERP). Podstawowym zadaniem systemu ERP jest integracja danych w ramach jednej aplikacji. Po-

6 szczególne aplikacje SCM wykorzystują więc ERP jako podstawowe źródło danych. Dlatego implementacje systemu SCM w przedsiębiorstwie wymaga nierozerwalnie wdrożenia systemu klasy ERP [KiSr05]. SCM optymalizuje najważniejsze procesy biznesowe w przedsiębiorstwie i co istotne wspomaga elektroniczne kanały wymiany informacji pomiędzy uczestnikami łańcucha dostawcami, partnerami, czy klientami, zapewniając transparentność na poziomie przepływu towarów, kontroli zapasów, prognoz czy tworzonych planów [Cies06]. Stopień przewagi konkurencyjnej Rys1. Tendencje rozwojowe SIZ Źródło: [Adam03] Wdrożenie systemu klasy SCM w przedsiębiorstwie przekłada się na szereg korzyści wśród których do najważniejszych można zaliczyć: przetwarzanie i konsolidację danych napływających z różnych źródeł systemu ERP a następnie udostępnianie ich w formie precyzyjnej informacji o bieżących potrzebach i wymaganiach klientów, zgłaszanym popycie wszystkim partnerom kooperujących w ramach łańcucha

7 dostaw. Dzięki dokładności oraz szybkości uzyskiwanej informacji można na bieżąco dokonywać korekt w doborze środków produkcji, dopasować wielkość produkcji do zgłaszanych potrzeb czy efektywniej zarządzać zapasami wydatnie ograniczając koszty magazynowania. reakcję na zmiany zachodzące w dowolnym miejscu wzdłuż łańcucha dostaw. Zmiany popytu oraz inne nieprzewidziane zdarzenia czy błędy są natychmiast raportowane w systemie wszystkim jego uczestnikom. Dzięki temu zainteresowani mogą szybko podjąć stosowne działania korygujące w bieżących planach produkcyjny zaopatrzeniu czy dystrybucji. oszczędności dzięki lepszemu planowaniu zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji. Przetworzone dane z systemu ERP dotyczące planu produkcji u klienta, udostępnione w SCM, stają się jednocześnie harmonogramem dostaw dla dostawców. Mamy tutaj do czynienia z pełną synchronizacją działań stron łańcucha co wydatnie przyczynia się do realizacji potrzeb rynkowych zgłaszanych po stronie klienta. obniżenie poziomu zapasów do niezbędnego minimum. Dostępność informacji o bieżącym i przewidywanym poziomie produkcji pozwala na zsynchronizowanie planów produkcyjnych z wielkością dostaw w ramach koncepcji Just in Time. Dzięki temu następuje obniżenie poziomu zapasów oraz bardziej równomierne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Przy systemach SCM nieuzasadnione jest zatem stosowanie tradycyjnego podejście do planowania poziomu zapasów opartego o ekonomiczną wielkość zamówienia.

8 Podsumowanie Systemy klasy SCM na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat uległy znacznej ewolucji. W obecnie implementowanych rozwiązaniach główny nacisk kładzie się na ścisłą integrację przedsiębiorstwa z jego partnerami biznesowymi (dostawcami oraz klientami). Konsolidacja różnorodnych funkcji w ramach kluczowych procesów biznesowych, wspomaganych systemami klasy SCM, prowadzi do kreowania nowego wymiaru wartości łańcucha dostaw przekładając się również na wzrost przewagi konkurencyjnej poszczególnych jego uczestników. Literatura [Adam01] [Adam03] [BiSk06] [Cies06] [GoSz00] [KiSi05] Adamczewski P.: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Wyd. AE w Poznaniu, Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Wydanie III, Warszawa Billewicz G., Skrzecz A.: Zarządzanie wiedzą w korporacyjnym łańcuchu dostaw, [w:] Grabara K., (red.), Informatyka w zarządzaniu logistyką, PTI, Katowice Ciesielski M.: Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa, Wyd. AE w Poznaniu, Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu, Placet, Wydanie III, Warszawa 2005.

9 [Pior05] [Rutk03] Piorunkiewicz P.: Wpływ informacji na procesy zarządzania łańcuchem dostaw, Systemy Wspomagania Organizacji, Katowice Rutkowski K.: Zarządzanie łańcuchem dostaw próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2004. Mgr inż. Piotr Piorunkiewicz NET-CON ul. Wróblewskiego Będzin Numer telefonu

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Computer systems in logistics

Systemy informatyczne w logistyce Computer systems in logistics Computer systems in logistics Tomasz Kanicki Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Abstract The article presents three main computer systems which

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY DECYZYJNE W ZARZĄDZANIU PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

WYBRANE PROBLEMY DECYZYJNE W ZARZĄDZANIU PROCESAMI LOGISTYCZNYMI Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 61 Organizacja i Zarządzanie 2013 Marta CUDZIŁO * WYBRANE PROBLEMY DECYZYJNE W ZARZĄDZANIU PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W artykule

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Robert Blażlak Katedra Ekonomii i Marketingu Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Internet wywiera obecnie

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II

Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Rozdział 29 Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Streszczenie. W rozdziale, na tle przesłanek i ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstwem, ukazano istotę oraz

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE KONCEPCJI CPFR DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

ZNACZENIE KONCEPCJI CPFR DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ZNACZENIE KONCEPCJI CPFR DLA PRZEDSIĘBIORSTWA Iga KOTT Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie CPFR jako koncepcji, która w znaczący sposób ulepsza przepływ informacji między partnerami handlowymi,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: LOGISTYKA

PRZEDMIOT: LOGISTYKA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: LOGISTYKA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT specjalizacyjny ) Łódź Spis treści Moduł 1 Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s.1 1.2.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania piorunkiewicz@woiz.polsl.pl Filozofia zarządzania łańcuchem

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW TOWARÓW W CENTRUM LOGISTYCZNYM NA POMORZU ŚRODKOWYM ( NA PRZYKŁADZIE FIRMY SPEDPOL)

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW TOWARÓW W CENTRUM LOGISTYCZNYM NA POMORZU ŚRODKOWYM ( NA PRZYKŁADZIE FIRMY SPEDPOL) Mgr Joanna Dyczkowska Prof. dr hab. Stanisław Piocha Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW TOWARÓW W CENTRUM LOGISTYCZNYM NA POMORZU ŚRODKOWYM ( NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-880-6 ISBN (ebook) 978-83-7969-120-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-880-6 ISBN (ebook) 978-83-7969-120-3 Cecylia Żurak-Owczarek Zakład Logistyki, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39 RECENZENT Jerzy Kisielnicki

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW * Tomasz Dudek

NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW * Tomasz Dudek Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo