Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt)"

Transkrypt

1 Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt) semestr zimowy 2013/2014

2 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN www: konsultacje: informacje na stronie WWW 2

3 CEL PRZEDMIOTU Celem przedmiotu Informatyczne Systemy Zarządzania jest wyjaśnienie roli informacji i informatyzacji w zarządzaniu. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi kategoriami, cechami i parametrami systemów informatycznych zarządzania oraz poznają uwarunkowania informatycznego wspomagania procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. Omówione zostaną także formy i możliwości wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw a także oczekiwania biznesu odnośnie stosowania rozwiązań teleinformatycznych ICT. 3

4 PERSPEKTYWY 1. Techniczno-Technologiczny 2. Biznesowo-Funkcjonalny 3. Kosztowo-Ekonomiczny 4

5 FORMA PRZEDMIOTU INTERAKTYWNE KONWERSATORIUM 5

6 Literatura podstawowa Kisielnicki J., MIS - systemy informatyczne zarządzania, Wyd. Placet, Warszawa 2009 Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, Wyd. PWE, Warszawa 2010 Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania - T.1 Zintegrowane systemy transakcyjne, Wyd. PWN, Warszawa 2008 Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania - T.2 Systemy Business Intelligence, Wyd. PWN, Warszawa

7 Źródła WWW

8 struktura przedmiotu 1. Część wykładowa (4 spotkania w semestrze) 2. Część praktyczna (4 spotkania w semestrze) 8

9 forma zaliczenia przedmiotu 1. Test z części wykładowej 2. Udział i zaliczenie części praktycznej Ocena końcowa będzie wypadkową (1) i (2) 9

10 plan wykładów W_1 - SPRAWY ORGANIZACYJNE, WPROWADZENIE W_1 - DANE I INFORMACJE W ZARZĄDZANIU, POJĘCIA PODSTAWOWE W_2 - PODEJŚCIE SYSTEMOWE: SYSTEM INFORMACYJNY I INFORMATYCZNY W_2 - TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE W_3 - ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA W_3 - ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA W_4 - ASPEKTY WDROŻENIOWE, TRENDY ORAZ KOSZTY SIZ W_4 - PODSUMOWANIE, ZALICZENIE W FORMIE TESTU (termin zerowy) 10

11 Wstęp - motto Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć - nie możesz tym zarządzać to motto stojące u podstaw ilościowej metody mierzenia efektywności działań przedsiębiorstw BSC (ang. Balanced ScoreCard) czyli tzw. zrównoważonej karty wyników jest hasłem wyjściowym do zrozumienia roli i znaczenia informatycznych systemów zarządzania 11

12 Wstęp - teza Sprawne pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie i umiejętne wykorzystanie danych i informacji jest obecnie warunkiem koniecznym efektywnego zarządzania. 12

13 Wstęp - definicje Informatyka ekonomiczna to dyscyplina naukowa zajmująca się systemami informatycznymi w organizacjach. Celem zastosowania narzędzi informatyki ekonomicznej jest usprawnienie funkcjonowania organizacji, zwiększenie skuteczności procesów zarządzania oraz efektywności jej działań, jako całości. 13

14 Wstęp - definicje Dane są to ciągi symboli uporządkowane zgodnie z przyjętymi regułami i zapisane na nośniku danych (kartka papieru, dysk twardy komputera). Według innej definicji dane to fakty, zdarzenia, transakcje, które zostały zapisane. Dane to surowy materiał wejściowy, z którego produkowane są informacje. Z kolei fizyczny zapis wartości danych jest nazywany bazą danych. 14

15 Wstęp - definicje Same dane jako takie są tylko nośnikiem informacji. Dane stają się informacją po ich przetworzeniu, zorganizowaniu i właściwej, zależnej od zdolności percepcyjnych odbiorcy, prezentacji. Definicyjnie informacja to treść komunikatu przekazywanego za pomocą danych. 15

16 Wstęp - model przetwarzania danych 16

17 Wstęp - poziomy agregacji informacji 17

18 Wstęp zależność pojęć 18

19 Relacje między pojęciami 19

20 Wstęp - ogólny model SIZ 20

21 Wstęp - jakość informacji Jakość informacji jest determinowana przez: dostępność informacji dokładność i aktualność informacji efektywność przekazywania informacji 21

22 SYSTEM SYSTEM to wyodrębniony ze swojego otoczenia zbiór powiązanych ze sobą elementów, na który składają się: cel systemu zbiór elementów systemu zbiór relacji mechanizm transformacji 22

23 KLASYFIKACJE SYSTEMÓW 23

24 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM 24

25 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM cel systemu ->??? zbiór elementów systemu ->??? zbiór relacji ->??? mechanizm transformacji ->??? 25

26 SYSTEM INFORMACYJNY Wychodząc z definicji systemu na bazie teorii szkoły systemowej, a w szczególności jej nurtów cybernetycznego i analizy systemowej, można podać bazową definicję systemu informacyjnego, jako takiego, który przetwarza dane w informacje. Jest to system komunikacyjny organizacji, który łączy w jedną całość elementy systemu zarządzania. 26

27 SYSTEM INFORMACYJNY 27

28 SYSTEM INFORMACYJNY Uszczegóławiając, system informacyjny to zbiór elementów, które zbierają i gromadzą dane (input), zmieniają ich treść i formę (processing), emitują dane i informacje (output) oraz dostarczają sprzężenia zwrotnego (feedback), aby osiągnąć zamierzony cel 28

29 SYSTEM INFORMACYJNY - definicje System informacyjny jest to mechanizm przekształcający wejścia do systemu w wyjście z tego systemu (tu. dane w informacje) System informacyjny jest to zbiór wszystkich elementów systemu (i relacji między nimi) odgrywający rolę w procesie przepływu informacji w organizacji. 29

30 SYSTEM INFORMACYJNY - definicje System informacyjny jest specyficznym układem nerwowym, który łączy w jedną całość elementy systemu zarządzania. System informacyjny stanowi zaprojektowaną i stosowaną w przedsiębiorstwie organizację pracy bazującą na przepływach informacyjnych. 30

31 SYSTEM INFORMACYJNY - definicje System informacyjny jest to zestaw współdziałających składników w celu gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji, aby wspomagać podejmowanie decyzji, koordynowanie, sterowanie, analizowanie i wizualizację informacji w organizacji. 31

32 Rola i otoczenie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie 32

33 SYSTEM INFORMACYJNY - definicje Od strony formalnej system informacyjny (SI) charakteryzuje następująca formuła: gdzie: SI = {P, I, T, F, M, Z, R} P - podmioty gospodarcze, będące użytkownikami systemu I - zbiór zasobów informacyjnych (dane i informacje) T - zbiór środków technicznych (techniczna infrastruktura zarzadzania) F - system zarządzania (np. scentralizowana, zdecentralizowana) M - zbiór opisu informacji (metainformacje) P - zbiór opisu źródeł danych R - zbiór relacji zachodzących pomiędzy powyższymi elementami SI 33

34 SYSTEM INFORMATYCZNY Jeśli chociaż jeden z rozpatrywanych elementów zbioru T (zbioru środków technicznych) dotyczy sprzętu komputerowego, wtedy mówimy, że jest to system informatyczny. Definicyjnie system informatyczny to wyodrębniona część systemu informacyjnego, która jest z punktu widzenia przyjętych celów skomputeryzowana. 34

35 SYSTEM INFORMATYCZNY System informatyczny składa się z: sprzętu komputerowego HW (ang. hardware), oprogramowania (ang. software), baz danych, urządzeń i środków łączności (sieci), ludzi oraz procedur. Celem systemu informatycznego jest wspomaganie funkcjonowania przedsiębiorstw z wykorzystaniem powyższych elementów. 35

36 SYSTEM INFORMATYCZNY 36

37 SYSTEM INFORMATYCZNY Stopień informatyzacji, czyli poziom nasycenia systemu informacyjnego sprzętem komputerowym (komputery wraz z oprogramowaniem oraz inny sprzęt teleinformatyczny), może być rozmaity i zależny od wielu czynników, na przykład od: poziomu potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, skali i złożoności realizowanych procesów, od nakładów finansowych, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na informatyzację, poziomu kompetencji i świadomości kadry zarządzającej. 37

38 KOMPONENTY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 38

39 SYSTEM INFORMATYCZNY - LUDZIE Istnieją trzy grupy osób, które mogą być traktowane, jako składowe szeroko rozumianego systemu informatycznego: twórcy systemu, użytkownicy systemu, osoby zabezpieczające eksploatację i rozwój systemu. 39

40 Sekwencja systemów: komputerowy, informatyczny, informacyjny 40

41 INFORMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA W każdym przedsiębiorstwie zasadniczo wyróżnia się dwa, ściśle ze sobą powiązane, podsystemy: wykonawczy i zarządzania. Warunkiem koniecznym skutecznego działania podsystemu zarządzania w przedsiębiorstwie jest istnienie sprawnego systemu zbierania, przetwarzania i prezentacji informacji. W przedsiębiorstwie musi zatem istnieć system informatyczny zarządzania (SIZ). 41

42 INFORMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA System informatyczny zarządzania (SIZ) definiowany jest, jako skomputeryzowana część systemu informacyjnego organizacji, która przetwarza dane ekonomiczne i techniczne, opisujące organizację gospodarczą (lub inną instytucję), zdarzenia i procesy w niej zachodzące oraz jej otoczenie, w informacje ułatwiające podejmowanie decyzji. 42

43 INFORMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA XXI wiek to czas informatyzacji, cyfryzacji i elektronizacji przepływów oraz wirtualizacji działań zarządczych. Rozwój technologii informatycznych przyczynił się do tego, iż w obszarze zarządzania bardzo wiele czynności może być wykonywane z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, a w szczególności Internetu. 43

44 SI oraz technologie informacyjno-komunikacyjne ICT 44

45 WIRTUALIZACJA Wirtualizacja jest traktowana, jako swoiste odmiejscowienie działalności gospodarczej i wykorzystanie sieci oraz systemów komputerowych w tym celu. Wirtualizacja stwarza możliwość istnienia i funkcjonowania w dowolnym czasie i miejscu, dzięki czemu organizacja może, za pomocą systemów multimedialnych, w każdej lokalizacji zarówno prezentować swoje wyroby, jak i świadczyć usługi 45

46 WIRTUALIZACJA Zarządzanie w dobie globalizacji, dynamicznego postępu w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT oraz wszechobecnego wykorzystania sieci Internet, staje obecnie przed nowymi wyzwaniami. Pojawiają się nowe pojęcia jak np. e-gospodarka czy e-konsument. 46

47 WIRTUALIZACJA Przenoszenie, tam gdzie jest to możliwe, części swojej aktywności w obszar wirtualny jest z jednej strony sposobem na osiąganie przewagi konkurencyjnej, a z drugiej daje wręcz nieograniczone możliwości integracyjne przedsiębiorstwom, otwierając je na współpracę z nowymi partnerami. Przedsiębiorstwa realizujące kompleksowe cele biznesowe zmuszone są do korzystania z osiągnięć teorii i praktyki w obszarze technologii informatycznych. 47

48 INFORMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA 48

49 IT w Zarządzaniu - ZSI Zarządzanie procesowe zyskuje na efektywności gdy bazuje na zintegrowanym systemie informatycznym (ZSI), w którym poszczególni użytkownicy pełnią role kompatybilne z rolami pełnionymi w procesie. Odpowiednio wdrożony ZSI wiąże procesy podstawowe przedsiębiorstwa (nastawione na dodanie wartości dla klienta) z procesami wspomagającymi (zarządzanie, administracja, rozliczanie-księgowość). Użytkownicy systemu mają do spełnienia określone role w procesie a system w takim podejściu przejmuje część uprawnień decyzyjnych stając się niejako członkiem organizacji. 49

50 EWOLUCJA ZSI Marketing Management Information System Financial Management Information System electronic information exchange (eg. ) Manufacturing Management Information System Other Management Information System TPS (privide data input from processes)

51 EWOLUCJA ZSI Marketing Management Information System Common database Manufacturing Management Information System Financial Management Information System Other Management Information System TPS (privide data input from processes)

52 EWOLUCJA ZSI Marketing Management Information System ONE INTEGRATED SYSTEM ERP CLASS system Common database Manufacturing Management Information System Financial Management Information System Other Management Information System TPS (privide data input from processes)

53 Klasy ZSI MRP / MRP II ERP CRM BI SCM WMS (Logistyka) 53

54 ZSI - ERP ERP - (ang. Enterprise Resource Planning), Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa - określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. Systemy ERP są oprogramowaniem modułowym, tj. składają się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji. 54

55 ZSI - ERP 55

56 ZSI - CRM CRM - (ang. Customer Relationship Management) - klasa systemów wspomagających współpracę z klientami; informatyczna obsługa bazy wiedzy o relacjach, jakie mamy z naszymi kontrahentami (klientami, dostawcami, wykonawcami ). Wyróżnia się trzy typy/obszary CRM: - operacyjny - analityczny - komunikacyjny CRM wywodzi się z systemów automatyzacji sprzedaży (SFA) oraz systemów wsparcia obsługi po-sprzedażnej (CSS). 56

57 ZSI - CRM 57

58 DOSTAWCY ZSI (źródła) - DANE GUS - RAPORTY (np. Computerworld TOP 200) - OPRACOWANIA DOSTAWCÓW - SERWISY INTERNETOWE 58

59 DOSTAWCY ZSI CRM - (ang. Customer Relationship Management) - klasa systemów wspomagających współpracę z klientami; informatyczna obsługa bazy wiedzy o relacjach, jakie mamy z naszymi kontrahentami (klientami, dostawcami, wykonawcami ). Wyróżnia się trzy typy/obszary CRM: - operacyjny - analityczny - komunikacyjny CRM wywodzi się z systemów automatyzacji sprzedaży (SFA) oraz systemów wsparcia obsługi po-sprzedażnej (CSS). 59

60 DOSTAWCY ZSI CRM - (ang. Customer Relationship Management) - klasa systemów wspomagających współpracę z klientami; informatyczna obsługa bazy wiedzy o relacjach, jakie mamy z naszymi kontrahentami (klientami, dostawcami, wykonawcami ). Wyróżnia się trzy typy/obszary CRM: - operacyjny - analityczny - komunikacyjny CRM wywodzi się z systemów automatyzacji sprzedaży (SFA) oraz systemów wsparcia obsługi po-sprzedażnej (CSS). 60

61 DOSTAWCY ZSI CRM - (ang. Customer Relationship Management) - klasa systemów wspomagających współpracę z klientami; informatyczna obsługa bazy wiedzy o relacjach, jakie mamy z naszymi kontrahentami (klientami, dostawcami, wykonawcami ). Wyróżnia się trzy typy/obszary CRM: - operacyjny - analityczny - komunikacyjny CRM wywodzi się z systemów automatyzacji sprzedaży (SFA) oraz systemów wsparcia obsługi po-sprzedażnej (CSS). 61

62 DOSTAWCY ZSI CRM - (ang. Customer Relationship Management) - klasa systemów wspomagających współpracę z klientami; informatyczna obsługa bazy wiedzy o relacjach, jakie mamy z naszymi kontrahentami (klientami, dostawcami, wykonawcami ). Wyróżnia się trzy typy/obszary CRM: - operacyjny - analityczny - komunikacyjny CRM wywodzi się z systemów automatyzacji sprzedaży (SFA) oraz systemów wsparcia obsługi po-sprzedażnej (CSS). 62

63 DOSTAWCY ZSI CRM - (ang. Customer Relationship Management) - klasa systemów wspomagających współpracę z klientami; informatyczna obsługa bazy wiedzy o relacjach, jakie mamy z naszymi kontrahentami (klientami, dostawcami, wykonawcami ). Wyróżnia się trzy typy/obszary CRM: - operacyjny - analityczny - komunikacyjny CRM wywodzi się z systemów automatyzacji sprzedaży (SFA) oraz systemów wsparcia obsługi po-sprzedażnej (CSS). 63

64 DOSTAWCY ZSI CRM - (ang. Customer Relationship Management) - klasa systemów wspomagających współpracę z klientami; informatyczna obsługa bazy wiedzy o relacjach, jakie mamy z naszymi kontrahentami (klientami, dostawcami, wykonawcami ). Wyróżnia się trzy typy/obszary CRM: - operacyjny - analityczny - komunikacyjny CRM wywodzi się z systemów automatyzacji sprzedaży (SFA) oraz systemów wsparcia obsługi po-sprzedażnej (CSS). 64

65 INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA 1. ASPEKTY WDROŻENIOWE ISZ 2. KOSZTY WDROŻEŃ ISZ 3. WSPÓŁCZESNE TRENDY W ISZ 65

66 ASPEKTY WDROŻENIOWE ISZ MODELE WDROŻENIOWE ISZ: 1. ON-PREMISSES 2. HOSTING SYSTEMU (CZĘŚCIOWY OUTSOURCING) 3. CAŁKOWITY OUTSOURCING 66

67 ASPEKTY WDROŻENIOWE ISZ ETAPY PROJEKTU WDROŻENIOWEGO ISZ: A. etap analizy przedwdrożeniowej B. pozyskanie systemu C. wdrożenia systemu D. użytkowania systemu 67

68 ASPEKTY WDROŻENIOWE ISZ Wybór odpowiedniego systemu na etapie wdrożeniowym, a potem zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia dla systemu informatycznego w okresie jego użytkowania stanowi KLUCZOWY element prawidłowego funkcjonowania całego rozwiązania. 68

69 ASPEKTY WDROŻENIOWE ISZ Zestaw usług informatycznych, jakie świadczone są w ramach takiego wsparcia oraz czas reakcji i usuwania problemów reguluje umowa serwisowa, którą określa się mianem SLA (ang. Service Level Agreement). 69

70 ASPEKTY WDROŻENIOWE ISZ Definiuje ona także priorytety dla zgłaszanych przez użytkowników problemów oraz kary umowne, jeśli dostawca usług serwisowych nie jest w stanie rozwiązać zgłoszonego problemu w określonym, wynikającym z umowy czasie. 70

71 KOSZTY WDROŻENIA I POSIADANIA ISZ Metoda TCO (ang. Total Cost of Ownersip) to metoda zakładająca przeprowadzenie kompleksowej analizy wszystkich czynności wykonywanych w związku z faktem nabycia i użytkowania systemu informatycznego w całym okresie jego życia. 71

72 KOSZTY WDROŻENIA I POSIADANIA ISZ Analiza taka skutkuje identyfikacją kosztów: - bezpośrednich, np. koszt nabycia (w tym licencji, sprzętu oraz instalacji), administrowania oraz wsparcia technicznego - pośrednich, do których zaliczyć można np. czas nauki poświęcony przez pracowników przedsiębiorstwa na całkowite opanowanie systemu, czy dodatkowe wyposażenie serwerowni w system podtrzymania zasilania UPS 72

73 KOSZTY WDROŻENIA I POSIADANIA ISZ 1. KOSZTY WDROŻENIA I POSIADANIA ISZ 73

74 KOSZTY WDROŻENIA I POSIADANIA ISZ TYPOWA STRUKTURA KOSZTÓW WDROŻENIA W MODELU TRADYCYJNYM: - licencje oprogramowania użytkowego do 40% całego projektu - usługi wdrożeniowe do 40% całego projektu - infrastruktura techniczna do 20% 74

75 WSPÓŁCZESNE TRENDY W ISZ Bez wątpienia głównym trendem w rozwoju Informatycznych Systemów Zarządzania jest obecnie ich udostępnianie przez dostawców w modelu tzw. chmury obliczeniowej (ang. cloud computing). 75

76 WSPÓŁCZESNE TRENDY W ISZ Bez wątpienia głównym trendem w rozwoju Informatycznych Systemów Zarządzania jest obecnie ich udostępnianie przez dostawców w modelu tzw. chmury obliczeniowej (ang. cloud computing). 76

77 WSPÓŁCZESNE TRENDY W ISZ Według definicji Amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów i Technologii, cloud computing jest to model dostępu do puli współdzielonych zasobów przetwarzających dane, które mogą być dynamicznie rozdysponowane i udostępnione w sieci na żądanie, przy minimalnym udziale dostawcy. 77

78 WSPÓŁCZESNE TRENDY W ISZ Według definicji Amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów i Technologii, cloud computing jest to model dostępu do puli współdzielonych zasobów przetwarzających dane, które mogą być dynamicznie rozdysponowane i udostępnione w sieci na żądanie, przy minimalnym udziale dostawcy. 78

79 WSPÓŁCZESNE TRENDY W ISZ 1. WSPÓŁCZESNE TRENDY W ISZ 79

80 WSPÓŁCZESNE TRENDY W ISZ 1. WSPÓŁCZESNE TRENDY W ISZ 80

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys

SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA Tomasz Parys 1. Wprowadzenie Systemy informatyczne są obecnie stosowane niemalŝe w kaŝdej firmie, niezaleŝnie od zakresu

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski E-FIRMA semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski E-FIRMA semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski E-FIRMA semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacja na stronie

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Systemy informacyjne dr inż. Janusz Górczyński 1 System informacyjny (1) Systemy informacyjne towarzyszą człowiekowi przez całe jego życie. W każdej organizacji system

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo