Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw"

Transkrypt

1 Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015 1

2 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2

3 Wstęp: zintegrowany proces zarządzania traktuje przedsiębiorstwo jako całość, a nie jako zbiór różnych funkcji i stanowi nowy sposób organizowania jego przyszłości przy użyciu pojęcia systemu oraz społecznych właściwości i relacji; 3

4 Wstęp: transformacja wiązki celów w transparentną i zgodną z celami przedsiębiorstwa strukturę organizacyjną; ustalenie jednoznacznych procedur podejmowania decyzji; określenie skutecznych systemów motywowania; przejrzyste zintegrowane systemy informacyjne (komunikowania się); 4

5 Wstęp: Jakość zarządzania w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa (np. zarządzanie marketingowe, finansami, produkcją, zasobami ludzkimi itd.) jest ostatecznie zdeterminowana przez jakość wzajemnej integracji zarządzania zintegrowanego. 5

6 Perspektywy integracji a skomputeryzowane systemy informatyczne Perspektywa biznesowa menedżera użytkownika kierownika administratora programisty Cele, strategia, struktura, procesy Działania operacyjne, np. faktury, raporty Ustawienia systemowe: np. uprawnienia Administracja systemu: optymalizacja Zmiany w oprogramowaniu: interfejsy Perspektywa informatyczna 6

7 2. System informacyjny a informatyczny? 7

8 System informacyjny a informatyczny? SYSTEM INFORMACYJNY (SI) Wielopoziomowa struktura, która pozwala użytkownikowi danego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modelu. Jakość systemu informacyjnego decyduje o jakości procesu zarządzania. 8

9 gdzie: SI system informacyjny danej organizacji P zbiór podmiotów, które są użytkownikami systemu I zbiór informacji o sferze realnej czyli o jej stanie i zachodzących w niej zmianach a więc tzw. zasoby informacyjne T zbiór narzędzi technicznych stosowanych w procesie pobierania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania i wydawania informacji O zbiór rozwiązań systemowych stosowanych w danej organizacji, a więc stosowana formuła zarządzania (podsystem zarządzania) M zbiór metainformacji, czyli opis systemu informacyjnego i jego zasobów informacyjnych R relacje między poszczególnymi zbiorami SYSTEM INFORMACYJNY Elementy systemu informacyjnego (SI) SI = {P, I, T, O, M,R} 9

10 System informatyczny zarządzania to: ta część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, w którym niektóre funkcje zarządzania realizowane są za pomocą komputera. 10

11 Informatyka gospodarcza: Nauka zajmująca się projektowaniem i realizacją skomputeryzowanych systemów informatycznych zarządzania. 11

12 3. Zintegrowane Systemy Informatyczne (ZSI) 12

13 Zintegrowane Systemy Informatyczne (ZSI) (Integrated Management Systems - IMS) Najbardziej zaawansowane pod względem merytorycznym i technologicznym systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem o dowolnej wielkości. 13

14 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwa to modułowo zorganizowany zintegrowany system informatyczny (ZSI), obsługujący wszystkie sfery jego działalności, począwszy: od marketingu i planowania oraz zaopatrzenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji i jej sterowanie, dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową, aż do prac finansowo księgowych i gospodarki zasobami ludzkimi. 14

15 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Zintegrowany system zarządzania to taki system informatyczny, który umożliwia całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Polega to głównie na: połączeniu w jednym systemie narzędzi do zarządzania wszystkimi działami przedsiębiorstwa: od działu finansowo - księgowego, poprzez dział gospodarki magazynowej i transportu, do działu produkcji. 15

16 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Cel zastosowań: weryfikacja tradycyjnego sposobu zarządzania w oderwanych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa; budowanie efektywnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o platformę informatyczną; poszukiwanie synergii organizacyjnej, czyli 2+2=5 16

17 Przykłady integracji funkcjonalnej 17

18 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Harmonogramowanie prod. Wydajność urządzeń Generator raportów Koszty Monitorow. urządzeń Harmonogramowanie Konsolidacja koncernu Ewidencja produkcji Ewidencja produkcji Profilaktyka Środki trwałe Zamówienia klientów CRP-planow. zdolności prod Kwalifikacje Zlecenia robocze Księga należności Fakturowanie MPR-planow. potrzeb mater. Interfejs syst. płac Wyposażenie Księga zobowiązań Zakupy Zlecenie produkcyjne Zarządzanie czasem Zakupy Księga główna Magazyn Plan główny Raportowanie czasu pracy Magazyn Konfiguracja projektu Reguły księgowe Reguły księgowe Reguły księgowe Reguły księgowe Reguły księgowe Konfiguracja produktu Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja IFS Finanse IFS Dystrybucja IFS Produkcja IFS zarządza- -nie zasobami platforma: IFS FOUNDATION IFS Remonty IFS Projektowanie 18

19 4. Ewolucja systemów informatycznych zarządzania (SIZ) 19

20 Ewolucja SIZ systemy ewidencyjno transakcyjne SET; systemy informacyjno decyzyjne SID; Systemy wspomagania decyzji SWD. Systemy eksperckie SE;

21 cd. Ewolucja SIZ II wariant systemy informowania kierownictwa SIK, utożsamiane z systemami wspomagania kierownictwa SWK. systemy sztucznej inteligencji SSI, utożsamiane z systemami sieci neuronowych SSN. zintegrowane systemy informatyczne ZSI.

22 Systemy informatyczne wspomagające zarządzenie III wariant Ekspercki system wspomagania decyzji System wspomagania decyzji System informowania kierownictwa Systemy transakcyjne

23 Systemy transakcyjne Wejście System komputerowy Wyjście Baza danych

24 Systemy wyszukiwania informacji Dostarczanie odpowiedzi użytkownikowi Użytkownik pytanie? Analiza i wyszukiwanie informacji Odpowiedzi na zadane pytania Baza danych

25

26 System zarządzania bazą danych System zarządzania bazą modeli Baza danych (hurtownia) Finanse Marketing Zaopatrzenie Produkcja Kadry Baza zewnętrzna Baza modeli Model symulacyjny Model optymalizujący Model heurystyczny Interfejs Decydent

27 SYSTEM EKSPERCKI BAZA WIEDZY Baza Faktów Baza Reguł Moduł pozyskiwania wiedzy INŻYNIERIA WIEDZY EKSPERT-CZŁOWIEK INTERFEJS UŻYTKOWNIKA UŻYTKOWNIK PROBLEMY I BADANE OBIEKTY

28 5. Klasy Systemów MRP 28

29 Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach MRP I planowanie potrzeb materiałowych; MRP II planowanie zasobów produkcyjnych; ERP planowanie zasobów przedsiębiorstwa; JiT technika dostaw dokładnie na czas ; DRP planowanie zasobów dystrybucji; LRP połącznie metod MRP i DRP;

30 Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach: CRM komputerowe wspomaganie zarządzania z klientami; SCM zarządzanie łańcuchem dostaw; ERM komputerowe zarządzanie relacjami w e-biznesie; QR szybka reakcja; CIM system zintegrowanego i komputerowo wspomaganego wytwarzania. Jako składowe przyjmuje się CAD, CAE, CAM i CAP.

31 Klasy systemów MRP: MRP - Planowanie Potrzeb Materiałowych(Material Requirements Planning) ; MRP II (MRP + MPS Master Production Scheduling) Planowanie Zasobów Produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning); ERP/MRP III Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning); DEM - Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa (Dynamic Enterprise Management). 31

32 MRP Material Requirements Planning 32

33 MRP I Służy racjonalizacji planowania, poprzez wydawanie zleceń zakupu i produkcji dokładnie w takim momencie, aby żądany produkt pojawił się w potrzebnej chwili i wymaganej ilości. 33

34 Cele MRP I: redukcja zapasów materiałowych; dokładne określenie czasu dostaw; dokładne wyznaczenie kosztów produkcji; lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury; szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu; kontrola poszczególnych etapów produkcji. 34

35 Zasada działania systemu MRP ZLECENIE Harmonogram produkcji BOM MRP Stan magazynu BOM - zestawienie materiałowe dla wykonania określonego wyrobu Harmonogram Zapotrzebowania materiałowego 35

36 MRP II 36

37 MRP II MRP II (Manufacturing Resource Planning) - metoda planowania zasobów produkcyjnych jest rozwinięciem MRP I, poszerzona o bilansowanie zasobów produkcyjnych i dystrybucję. 37

38 MRP II obejmuje: planowanie przedsięwzięć; planowanie i kontrolę produkcji; planowanie potrzeb materiałowych (MRP I); planowanie zdolności produkcyjnych. 38

39 MRP II Standard System Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowanie Produkcją i Zapasami APICS (American Production and Inventory Control Society) opracowało tzw. Standard MRP II 39

40 MRP II Standard System - funkcje: SOP - (Sales and Operation Planning) - Planowanie sprzedaży i produkcji; DEM - (Demanand Managment) - Zarządzanie popytem; MSP - (Master Production Scheduling ) - Główne harmonogramowanie produkcji ; MRP - (Material Requirement Planning ) - Planowanie potrzeb materiałowych; BOM - (Bill of Material Subsystem ) - Zestawienia materiałowe; INV (Inventory Transcation System) - Transakcje 40 magazynowe;

41 MRP II Standard System - funkcje: SRS - (Scheduled Receipts Subsystem) - Sterowanie zleceniami; SFC - (Shop Floor Control) - Monitoring i sterowanie produkcją; CRP - ( Capacity Requirement Planning ) - Planowanie zdolności produkcyjnych; I/OC - (Input/Output Control ) - Sterowanie stanowiskiem roboczym; PUR - (Purchasing) - Zakupy materiałowe i kooperacja biura; 41

42 MRP II Standard System - funkcje: DRP - (Distributed Resource Planning) - Zarządzanie zasobami rozproszonymi; TPC - (Tooling Planning and Control) - Narzędzia i pomoce warsztatowe; FPI - ( Finnancial Planning Interface) - Interfejs modułu finansowego; S - (Simulations) Symulacje; PM - (Performance Measurement) - Pomiar wyników. 42

43 Zasada działania systemu ZLECENIE MRP II Zapotrzebowanie brutto na wyrób gotowy BOM Zapotrzebowanie materiałowe MPS Harmonogramowanie produkcji Główny harmonogram produkcji Stany magazynowe Zarządzanie magazynami CRP Planowanie zdolności produkcyjnych Plan wykorzystania zdolności produkcyjnych Marszruty produkcyjne MRP II Zlecenie produkcyjne SFC Kontrola produkcji Polecenie zaopatrzenia Kontrola zakupów 43

44 ERP Enterprise Resource Plannig 44

45 ERP (Enterprise Resource Plannig) planowanie zasobów przedsiębiorstwa: cel - integrowanie w możliwie najszerszym zakresie (wewnętrznie i zewnętrznie) wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem (korporacją); ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji; W ramach ERP informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji. 45

46 ERP poza wszystkimi funkcjami MRP II obejmuje: CRM - Obsługa klientów - baza danych o klientach; SCM zarządzanie łańcuchem dostaw; EDI - elektroniczny transfer dokumentów; finanse - prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów księgowych, raporty finansowe. 46

47 ERP podsumowanie: integracja procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji (SCM/CRM) integracja funkcjonalna przedsiębiorstwa wewnętrzna i zewnętrzna; przepływ informacji (EDI); E-commerce; 47

48 DEM (Dynamic Enterprise Modeler) dynamiczne modelowanie 48

49 DEM : dynamiczne modelowanie - nowatorskie rozwiązanie wprowadzone na rynek przez firmę Baan w 1996 r; zestaw zintegrowanych narzędzi do dynamicznego modelowania struktury przedsiębiorstwa umożliwiających bezpośrednie przejście od modelu firmy do gotowej konfiguracji aplikacji i menu dla poszczególnych użytkowników. 49

50 Platformy informatyczne przyszłości (wizja SAP) 50

51 Tendencje na rynku rozwiązań MRP/ERP: elastyczność zdolność zmiany konfiguracji systemu bez przerywania procesu wytwórczego; branżowe rozwiązania: funkcje, wiedza i struktury systemowe pozwalające rozwiązywać problemy danej branży; internacjonalizacja możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej; silna integracja i luźna architektura zapewnienie spójności danych przy możliwości modyfikowania procesów biznesowych. 51

52 6. MRPII / ERP przeznaczenie i korzyści 52

53 Przeznaczenie: dla przedsiębiorstw różnej wielkości oraz różnej branży; dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa można znaleźć odpowiedni system informatyczny; każdy obszar funkcjonalny przedsiębiorstwa może być zintegrowany informatycznie. 53

54 Korzyści: centralna baza danych wspólna dla wszystkich podsystemów; brak konieczności ponownego wprowadzania danych; dostępność danych między modułami; automatyczne przekazywanie informacji i dokumentów między modułami; 54

55 cd. Korzyści: możliwość planowania finansowego we wszystkich możliwych przekrojach i analiza konsekwencji dla wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa; wszystkie dane o działalności przedsiębiorstwa są dostępne dla menedżerów w czasie rzeczywistym; wspomaganie podejmowania decyzji dla kierowników wszystkich szczebli; 55

56 cd. Korzyści: 7-19% - poprawa wydajności pracy; do 95% - terminowość dostaw; 30-40% - skrócenie czasu powstawania wyrobu; poprawa funkcjonowania magazynów materiałów i produktów; zmniejszenie zapasów; 56

57 cd. Korzyści: do 50% - zwiększenie zysku; lepsze wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych; równomierna podaż wyrobów finalnych; zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. 57

58 Gromadzenie danych i ich elektroniczna wymiana dla potrzeb łańcucha dostaw 58

59 Standardy

60 Standardy dotyczą: wyrobów; podmiotów gospodarczych; jednostek logistycznych; etykiet logistycznych; automatycznego zbierania danych; identyfikacji lokalizacji; elektronicznej wymiany danych /EDI /; podpisu elektronicznego.

61 Globalna organizacja GS1 Całość standardów nosi nazwę "System GS1". W skład tego systemu wchodzi: GS1 BarCodes - kody kreskowe; GS1 ecom - elektroniczna wymiana danych; GS1 GDSN - synchronizacja danych; GS1 EPCglobal - technologia RFID.

62 Dziedziny stosowania standardów: 1. Jednostka handlowa - to dowolna jednostka (produkt lub usługa), która może być wyceniana, zamawiana, fakturowana w dowolnym punkcie łańcucha dostaw; 2. Jednostka logistyczna, zwana też transportową, to jednostka dowolnym składzie, utworzona dla potrzeb transportu i składowania, która musi być identyfikowana, śledzona, zarządzana w całym łańcuchu dostaw.

63 cd. Dziedziny stosowania standardów: 3. Identyfikowanie wszelkich trwałych zasobów w danej firmie czy instytucji (stosujemy -Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych GRAI oraz Globalny Indywidualny Identyfikator Zasobów GIAI);

64 cd. Dziedziny stosowania standardów: 4. Identyfikacja lokalizacji: dotyczy jednostek fizycznych, funkcjonalnych lub prawnych lokalizacji; służy do podawania informacji o transporcie jednostek logistycznych.

65 cd. Dziedziny stosowania standardów: 5. Identyfikacja relacji usługowych - między usługodawcą a usługobiorcą. Nie identyfikuje on osób ani jednostek prawnych jako takich, ale relacje lub działania, w odniesieniu do których wymagane jest gromadzenie danych dotyczących transakcji.

66 Przemieszczanie wyrobów i usług wymaga: dokładnego opisu parametry, skład, termin przydatności itp.; oznakowania wyrobów za pomocą kodów kreskowych lub elektronicznie ; śledzenia wyrobu w czasie rzeczywistym. 66

67 Cel opisywania i śledzenia Informacje mają być: poprawne i użyteczne; wiarygodne i selektywne; kompletne i terminowe; komunikatywne i dostępne. 67

68 def. ADC: ADC (wcześniejsze określenia: AI, Auto ID, AIDS) to automatyczne, bezpośrednie wprowadzanie danych do komputerowych systemów informatycznych lub innego sprzętu sterowanego mikroprocesorem za pomocą specjalnych urządzeń (bez użycia klawiatury). 68

69 ADC usprawnia: przyjmowania i wydawania materiałów oraz towarów z automatyczną kontrolą dostaw; ewidencjonowania obrotów z automatyczną aktualizacją stanów magazynowych; składowania i przemieszczania materiałów i towarów z automatyczną rejestracją ich lokalizacji (skąd, dokąd i gdzie); 69

70 cd. ADC usprawnia: pobierania i kompletacji dostaw do produkcji lub zużycia oraz towarów na zewnątrz przedsiębiorstw czy instytucji z automatyczną kontrolą wydań; przeprowadzania inwentaryzacji itp. 70

71 ADC - techniki: optyczne, w tym kody kreskowe; magnetyczne; elektromagnetyczne, w tym elektroniczne metki odczytywane drogą radiową RFID; biometryczne; dotykowe; kart inteligentnych. 71

72

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 Zagadnienia: 1. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji 2. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Metody opisu systemów informacyjnych Wyróżniamy różne rodzaje systemów informacyjnych Metody tworzenia i opisu systemów

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 3 Systemy informatyczne APIS Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne wg standardu APICS APICS (American Production & Inventory Control Society) - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zintegrowane Systemy Informatyczne Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Rozwór ZSI Formułowanie i wdrażanie strategii działania przedsiębiorstwa łącznie ze strategią

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach

Systemy informatyczne w organizacjach Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja technologii odlewniczych w organizacjach Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Treść wykładu SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu Plan wykładu Co to jest System Informatyczny? Podział SIZ wg. zakresu obsługiwanych funkcji: systemy cząstkowe, proste,, CIM (CAD, CAP, CAM, CAQ). Podział SIZ wg. zakresu

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zadania systemów informatycznych w zarządzaniu (SIZ) Wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zadania systemów informatycznych w zarządzaniu (SIZ) Wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYKŁADY KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA LICZBA GODZIN FORMA ZALICZENIA TREŚCI: 18 zal/oc 1. informacyjne zarządzania. 2. informatyczne zarządzania. 3. Obszary wykorzystania SI w zarządzaniu. 4. Informatyczne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Plan Wykładu Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Rynek systemów ERP na

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Zintegrowane Systemy Zarządzania Zintegrowane Systemy Zarządzania Systemy informatyczne w zarządzaniu Ewolucja systemów dr inż. Michał Tomaszewski Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo