SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW"

Transkrypt

1 Streszczenie SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Filozofia zarządzania łańcuchem dostaw oznacza lepsze wykorzystanie zasobów i prowadzi do ograniczenia kosztów. Przyczynia się równieŝ do integracji działań dostawców i klientów, co dla większości przedsiębiorstw oznacza przeorientowanie strategii działania. RównieŜ gwałtowny rozwój technologii informatycznych przyczynia się do ewolucji systemów wspomagania zarządzania w kierunku rozwiązań dedykowanych dla potrzeb łańcucha dostaw. W artykule zwrócono uwagę na rolę informacji i systemów informatycznych w łańcuchach dostaw. Słowa kluczowe w języku referatu: informacja, łańcuch dostaw, zintegrowane systemy informatyczne Wstęp Jedną z największych bolączek tradycyjnie zorganizowanych łańcuchów dostaw jest ograniczone lub w większości przypadków prawie niemoŝliwe prowadzenie wspólnej, jednolitej polityki planowania. I choć pomiędzy uczestnikami łańcucha występuje pewna taktyczna współpraca na poziomie operacyjnym, to juŝ bardziej zaawansowane prognozowanie czy sterowanie uzupełnieniami jest praktycznie niemoŝliwe. W efekcie, decyzje podejmowane przez decydentów szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach będących uczestnikiem takiego łańcucha, są chaotyczne i doraźne, a działania przebiegają bez wyraźnego planu i koordynacji. Istotne zmiany w środowisku biznesowym końca XX wieku m.in. liberalizacja rynków zbytu, rosnąca świadomość i wymagania klientów, wreszcie powszechność wykorzystanie technologii informatycznych powodują, iŝ wyzwania stojące przez uczestnikami rynku tworzą zupełnie nowe warunki oraz narzucają większą dynamikę działania przedsiębiorstw. Pojawiające się wyzwania znacznie przekraczają doświadczenia przedsiębiorstw działających na rynku lokalnym i wymuszają podjęcie wspólnych działań zmierzających do obniŝki kosztów i podwyŝszenia poziomu obsługi. W tym celu przedsiębiorstwa zacieśniają współpracę między sobą w określonych obszarach biznesowych dąŝąc do integracji poszczególnych ogniw łańcucha, starając się kreować dynamiczny łań-

2 576 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania cuch dostaw zdolny do szybkiego reagowania na wzrastające potrzeby i wymagania klientów przy wysokim poziomie elastyczności działań własnych. Jednym z kluczowym czynników zapewniających wysoki poziom sprawności łańcucha jest przepływ informacji wzdłuŝ wszystkich jego ogniw. Dostępność informacji warunkuje moŝliwość efektywnego zarządzania przepływami towarów i gotówki pomiędzy współpracującymi partnerami w łańcuchu. Procesy informacyjne wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw realizowane są najczęściej za pomocą systemów klasy ERP/MRP II [Adam01]. Stosowanie systemów tej klasy często pozwala na uzyskanie optymalnej postaci procesów biznesowych wewnątrz łańcucha. Jednak wymagania stawiane przed rozwiązaniami informatycznymi w tym zakresie są bardzo duŝe. Rola informacji w łańcuchach dostaw Coraz ściślejsza współpraca przedsiębiorstw z dostawcami wymaga podjęcia działań mających na celu niwelację barier zakłócających swobodny przepływ informacji. Dostęp do informacji powinien być [WoMa02]: prosty, tani, szybki i niezawodny oraz cechować się: moŝliwością pozyskiwania informacji w kaŝdym Ŝądanym miejscu przepływu wzdłuŝ łańcucha logistycznego, dostępnością informacji dla wszystkich współpracujących partnerów, dokładnością informacji, zadowalającą szybkością przepływu informacji i jej aktualnością, moŝliwością przetwarzania informacji dla wspierania procesu decyzyjnego, moŝliwością automatyzacji procesów związanych z wytwarzaniem, pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji oraz podejmowaniem decyzji. Swobodne pozyskiwanie informacji w dowolnym miejscu łańcucha uwarunkowane jest stopniem wdroŝenia we wszystkich jego ogniwach odpowiednich narzędzi i technologii informatycznych: jednolitego standardu identyfikacji towarów, usług, miejsc lokalizacji (EANCOM), automatycznej identyfikacji, elektronicznej komunikacji, w tym elektronicznej wymiany danych (EDI), zintegrowanych systemów informatycznych klasy SCM.

3 Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw 577 Zintegrowane systemy informatyczne w łańcuchach dostaw Największe wyzwanie jakie jest stawiane przed systemami informatycznymi dedykowanymi dla potrzeb łańcucha dostaw dotyczy przetwarzania i udostępniania informacji, w taki sposób, aby były one osiągalne i czytelne dla kaŝdego uczestnika łańcucha w dowolnym momencie [Adam99]. Partnera biznesowego nie interesują bowiem uwarunkowania systemu informatycznego stosowanego w danym przedsiębiorstwie, czyli fakt realizacji złoŝonego zamówienia przez konkretny system. Idealnym wyjściem wydaje się więc stworzenie, w miarę moŝliwości, jednolitego zintegrowanego systemy informatycznego, który niezaleŝnie od procesu przetwarzania informacji pozwoli uczestnikom łańcucha na swobodny dostęp do spójnego i zarazem wygodnego modelu wymiany danych. Taki zintegrowany system informatyczny klasy SCM powinien: umoŝliwiać sprawniejsze planowanie i podejmowanie decyzji na całej długości łańcucha, zapewniać efektywną komunikację między uczestnikami łańcucha, wspomagań sferę operatywnego zarządzania przedsiębiorstwem, umoŝliwiać szybką reakcje na zmiany w popycie, a tym samym warunkować efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw w oparciu o sprawnie działający system przepływu informacji. Głównym zadaniem zintegrowanych systemów informatycznych klasy SCM jest więc dostarczanie analitycznych danych w czasie rzeczywistym, które decydentom pozwalają sterować ruchem produktów w ramach wyodrębnionych kluczowych procesów biznesowych. Procesy te obejmują swym zasięgiem szereg funkcji odpowiedzialnych za m.in.: określenie źródeł zaopatrzenia, planowanie produkcji, magazynowanie, transport, prognozowanie zapotrzebowania, czy obsługę klienta. Zaawansowane algorytmy wbudowane w systemy klasy SCM zapewniają moŝliwość analizy scenariuszy i podejmowanie decyzji w krótkim (rzeczywistym) czasie, co wydatnie przyczynia się do realizacji wielu postulatów w obrębie działalności operacyjnej i samej obsłudze klienta. Tendencje na rynku aplikacji SCM Na dzień dzisiejszy rynek aplikacji dedykowanych dla potrzeb łańcucha dostaw kształtowany jest przez następujące trendy [Mate03]:

4 578 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania 1. dąŝenie do łączenia w ramach jednolitego, zintegrowanego systemu informatycznego klasy SCM podstawowych działań operacyjnych z procesami odpowiedzialnymi za zarządzanie finansami, zarządzanie personelem czy zarządzanie cyklem Ŝycia produktów. Oznacza to, Ŝe dostawcy takich systemów starają się integrować procesy sterujące działalnością gospodarczą w jednym miejscu. 2. dąŝenie do zintegrowania planowania na podstawie zebranych informacji cząstkowych dotyczących planowania popytu, planowania produkcji, logistyki oraz planowania podaŝy z wszystkich ogniw łańcucha dostaw. 3. dąŝenie do zintegrowania planowania strategicznego z planowaniem operacyjnym. Pozwala to lepsze i trafniejsze podejmowanie decyzji o tym, gdzie lokować zasoby. 4. dąŝenie do zintegrowania kluczowych procesów biznesowych między przedsiębiorstwami kooperującymi w ramach łańcucha, co prowadzi do zacieśnienia współpracy między przedsiębiorstwami oraz pozwala na zwielokrotnienie osiąganych korzyści. Podsumowanie Dostęp do informacji w dowolnym miejscu łańcucha zaleŝy od stopnia wdro- Ŝenia we wszystkich jego ogniwach odpowiednich narzędzi i technologii informatycznych. Ich wdroŝenie umoŝliwia: prowadzenie analiz, śledzenie popytu, trendu itp., identyfikację opakowań jednostkowych i zbiorczych, identyfikację opakowań transportowych: palet, kontenerów i innych jednostek wysyłkowych, śledzenie ruchu i lokalizacji kaŝdego opakowania, środka transportu itp. szybkie i dokładne wprowadzanie informacji do systemu informatycznego, usprawnianie i automatyzację procesów: przyjmowania, magazynowania, kompletacji i dystrybucji towarów, przyspieszenie cyklu zamawiania fakturowania zapłaty, dostępność informacji o towarze. Literatura [Adam99] [Adam01] Adamczewski P.: Zintegrowany system informatyczny ujęcie metodyczne, Logistyka, 4/1999. Adamczewski P.: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Wyd. AE w Poznaniu, 2001.

5 Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw 579 [Mate03] [WoMa02] Materkowska M.: oprogramowanie dla zarządzania łańcuchami dostawczymi świetle analizy wartości, Logistyka, 6/2003. Wojtkowiak R., Nowicki M.: Nowoczesne technologie informatyczne jako czynniki wpływające na adaptacje łańcucha dostaw do aktualnych potrzeb i moŝliwości klienta oraz przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne VI Międzynarodowej konferencji LOGISTICS 2002, IliM, IT SYSTEMS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Recently Supply Chain Management means better resource utilisation and simple cost reduction. It also means integration of company s operations with it s suppliers, service providers and customers which for most companies is related to dramatic change in the philosophy of doing business. Nowadays dynamics development of IT continuously contributes to the evolution of management support systems in the direction of Supply Chain Management. This paper focus on short presentation of the role of information and integrated informatics systems in the SCM. Key words: information, SCM, intergated information systems

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Computer systems in logistics

Systemy informatyczne w logistyce Computer systems in logistics Computer systems in logistics Tomasz Kanicki Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Abstract The article presents three main computer systems which

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ŁAŃCUCHACH DOSTAW

SYSTEM INFORMACJI JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ŁAŃCUCHACH DOSTAW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Magdalena K. GĄSOWSKA Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania SYSTEM INFORMACJI JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW * Tomasz Dudek

NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW * Tomasz Dudek Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY DECYZYJNE W ZARZĄDZANIU PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

WYBRANE PROBLEMY DECYZYJNE W ZARZĄDZANIU PROCESAMI LOGISTYCZNYMI Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 61 Organizacja i Zarządzanie 2013 Marta CUDZIŁO * WYBRANE PROBLEMY DECYZYJNE W ZARZĄDZANIU PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W artykule

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE W KONTEKŚCIE ROZWOJU INTELIGENTNEJ LOGISTYKI

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE W KONTEKŚCIE ROZWOJU INTELIGENTNEJ LOGISTYKI Dr inż. Marianna KAZIMIERSKA-GRĘBOSZ Dr hab. inż. Magdalena GRĘBOSZ Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.254 WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE W KONTEKŚCIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys

SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA Tomasz Parys 1. Wprowadzenie Systemy informatyczne są obecnie stosowane niemalŝe w kaŝdej firmie, niezaleŝnie od zakresu

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA I KOORDYNACJA JAKO DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI SIECIOWEJ NA PRZYKŁADZIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

INTEGRACJA I KOORDYNACJA JAKO DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI SIECIOWEJ NA PRZYKŁADZIE ŁAŃCUCHA DOSTAW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 76 Nr kol. 1923 Agata MESJASZ-LECH Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania agata.mesjasz@poczta.fm INTEGRACJA I KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA)

PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA) PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA) Daniel GĄSKA, Antoni ŚWIĆ Streszczenie: W artykule przedstawiono założenia budowy systemów zorientowanych na usługi (ang. Service Oriented

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE

NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE Joanna Palonka Wprowadzenie Na charakter współczesnej gospodarki i biznesu największy wpływ mają procesy globalizacyjne. Sformułowana

Bardziej szczegółowo

Logistyka on-line. konspekt wykładu

Logistyka on-line. konspekt wykładu Logistyka on-line konspekt wykładu Cel przedmiotu Celem przedmiotu Logistyka on-line jest wyjaśnienie roli informacji/informatyzacji we współczesnych przedsiębiorstwach realizujących procesy logistyczne.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Joanna Dyczkowska Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM dr Beata Sadowska Uniwersytet Szczeciński ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Streszczenie: Przedsiębiorstwo realizuje zadania i ustala cele w wyniku podejmowanych przez odpowiednie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE INNOWACJI W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZNACZENIE INNOWACJI W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 78 Nr kol. 1928 Mariusz KRUCZEK, Edyta PRZYBYLSKA, Zbigniew ŻEBRUCKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Logistyka w gospodarce turystycznej

Logistyka w gospodarce turystycznej 1 Logistyka w gospodarce turystycznej Zbigniew Bentyn Poznań 2013 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Istota logistyki... 5 1.1. Pochodzenie i definicje logistyki... 5 1.2. Cele i zadania logistyki... 9 1.3. Informacja

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Konrad ZARĘBA Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę funkcjonalności i elastyczności systemu informatycznego ERP

Bardziej szczegółowo