Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS Architektura IIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27"

Transkrypt

1 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia... xx Płyta CD... xx Dodatkowa treść online... xx Zasady wsparcia Resource Kit... xxi Część I Podstawy 1 Wprowadzenie do IIS Przegląd IIS Nowości w IIS Rdzeń serwera sieci Web... 6 Konfiguracja... 8 Narzędzia administracyjne Diagnostyka Windows Process Activation Service Kompatybilność aplikacji Podstawowe zadania administracyjne Tworzenie witryny sieci Web Tworzenie aplikacji Tworzenie katalogu wirtualnego Tworzenie puli aplikacji Przypisywanie aplikacji do puli aplikacji Właściwości IIS 7.0 w Windows Server 2008 i Windows Vista Podsumowanie Dodatkowe zasoby Architektura IIS Przegląd architektury IIS Rdzenne komponenty IIS HTTP.sys World Wide Web Publishing Service Windows Process Activation Service Magazyn konfiguracji Proces roboczy... 37

2 Przetwarzanie Ŝądań w puli aplikacji Tryb klasyczny Tryb zintegrowany z.net Zakres modułu Określanie kolejności modułu Przetwarzanie Ŝądań innych niŝ HTTP Podsumowanie Dodatkowe zasoby Podstawy struktury modularnej Koncepcje Idee Typy modułów Moduły i konfiguracja Główne zalety Bezpieczeństwo Wydajność Rozszerzalność Wbudowane moduły Podsumowanie Dodatkowe zasoby System konfiguracyjny Przegląd systemu konfiguracyjnego Hierarchia plików konfiguracyjnych Składnia pliku konfiguracyjnego System konfiguracyjny IIS 7.0 a metabaza IIS Systemy konfiguracyjne IIS 7.0 i.net Edycja konfiguracji Wybór miejsca na konfigurację Określanie konfiguracji Błędy konfiguracyjne Zarządzanie konfiguracją Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji Korzystanie z historii konfiguracji Eksport i import konfiguracji Delegowanie konfiguracji Udostępnianie konfiguracji pomiędzy serwerami Podsumowanie Dodatkowe zasoby Część II Uruchomienie 5 Instalowanie IIS Planowanie instalacji Scenariusze instalacyjne dla IIS Sposoby instalacji IIS

3 Korzystanie z Server Manager Korzystanie z Package Manager Korzystanie z ServerManagerCMD Pliki instalacji nienadzorowanej System instalacji Sysprep/New Instalacje automatyczne Instalacja Windows Server 2008 dla funkcji opcjonalnych Po instalacji Foldery i zawartość Rejestr Usługi Sprawdzanie Rozwiązywanie problemów z instalacją Dzienniki zdarzeń Dziennik IIS Inne związane opcje rejestrowania Usuwanie IIS Interfejs uŝytkownika w Windows Server 2008 i Windows Vista Metoda wiersza polecenia Podsumowanie Dodatkowe zasoby Część III... Administracja 6 Korzystanie z konsoli IIS Manager Przegląd funkcji programu IIS Manager Uruchamianie programu IIS Manager Interfejs uŝytkownika programu IIS Manager Pasek narzędzi nawigacji Okienko Połączenia Obszar roboczy Okienko Akcje Działanie funkcji Funkcja mapowania modułu Gdzie konfiguracja zostaje zapisana Zakres funkcji Dostosowywanie i moŝliwości rozszerzania funkcji programu IIS 7.0 Manager Administracja zdalna Podsumowanie Dodatkowe zasoby Korzystanie z narzędzi wiersza polecenia Korzystanie z narzędzi zarządzających w wierszu polecenia Appcmd.exe Początek pracy z Appcmd Składnia Appcmd Obsługiwane obiekty

4 Uzyskiwanie pomocy Zrozumienie danych wyjściowych Appcmd Parametry ogólne Korzystanie z operatorów zakresu Unikanie typowych pułapek Appcmd Korzystanie z podstawowych czynności: List, Add, Set, Delete Korzystanie z polecenia List do wypisywania i wyszukiwania obiektów Korzystanie z czynności Add do tworzenia obiektów Korzystanie z czynności Set do zmiany istniejących obiektów Korzystanie z czynności Delete do usuwania obiektów Praca z konfiguracją Przeglądanie konfiguracji przy pomocy polecenia List Config Ustawianie konfiguracji przy pomocy polecenia Set Config Zarządzanie delegowaniem konfiguracji Zarządzanie kopiami zapasowymi konfiguracji Praca z aplikacjami, katalogami wirtualnymi i pulami aplikacji Praca z modułami serwera Web Badanie działających procesów roboczych i Ŝądań Wypisywanie listy działających procesów roboczych IIS Wypisywanie listy aktualnie wykonywanych Ŝądań Praca ze śledzeniem niepomyślnych Ŝądań Włączanie śledzenia niepomyślnych Ŝądań Tworzenie reguł śledzenia niepomyślnych Ŝądań Przeszukiwanie dzienników śledzenia niepomyślnych Ŝądań Microsoft.Web.Administration Tworzenie witryn przy pomocy MWA Tworzenie pul aplikacji przy pomocy MWA Ustawianie konfiguracji Windows PowerShell, a usługi IIS Dostawca WMI Obiekty COM IIS 7.0 Configuration Podsumowanie Dodatkowe zasoby Administracja zdalna IIS Manager Web Management Service Instalacja Konfiguracja usług WMS Zarządzanie administracją zdalną UŜywanie administracji zdalnej Rozwiązywanie problemów Rejestrowanie Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zarządzanie witrynami sieci Web

5 Witryny, aplikacje, katalogi wirtualne i pule aplikacji sieci Web Witryny sieci Web Aplikacje Katalogi wirtualne Pule aplikacji Zadania administracyjne Dodawanie nowej witryny sieci Web Konfigurowanie powiązań witryny sieci Web Ograniczanie wykorzystania witryny sieci Web Konfigurowanie rejestrowania i śledzenia niepomyślnych Ŝądań witryny sieci Web Uruchamianie i zatrzymywanie witryn sieci Web Zarządzanie katalogami wirtualnymi Dodawanie nowego katalogu wirtualnego Konfigurowanie katalogów wirtualnych Wyszukiwanie katalogów wirtualnych Zarządzanie zwartością zdalną Konfigurowanie aplikacji tak, by korzystała z zawartości zdalnej Wybór modelu zabezpieczeń do uzyskiwania dostępu do zawartości zdalnej Konfigurowanie poświadczeń ustalonych dla uzyskania dostępu do zawartości zdalnej Przydzielanie dostępu do zawartości zdalnej Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zarządzanie aplikacjami i pulami aplikacji Zarządzanie aplikacjami sieci Web Tworzenie aplikacji sieci Web Tworzenie listy aplikacji sieci Web Zarządzanie pulami aplikacji Wskazówki dotyczące puli aplikacji Dodawanie nowej puli aplikacji Zarządzanie toŝsamościami puli aplikacji Zaawansowana konfiguracja puli aplikacji Zarządzanie procesami roboczymi i Ŝądaniami Monitorowanie procesów roboczych i Ŝądań Podsumowanie Dodatkowe zasoby Utrzymywanie środowisk rozwijania aplikacji IIS jako platforma rozwijania aplikacji Dodawanie wsparcia dla platform aplikacyjnych Obsługiwane platformy aplikacyjne Utrzymywanie aplikacji ASP.NET Zrozumienie zintegrowanego i klasycznego trybu ASP.NET Uruchamianie wielu wersji ASP.NET obok siebie Instalowanie ASP.NET

6 WdraŜanie aplikacji ASP.NET Dodatkowe uwarunkowania dotyczące wdraŝania Utrzymywanie aplikacji ASP Instalowanie ASP WdraŜanie aplikacji ASP Dodatkowe uwarunkowania dotyczące wdraŝania Utrzymywanie aplikacji PHP WdraŜanie aplikacji PHP Dodatkowe uwarunkowania dotyczące wdraŝania Techniki dołączania platform aplikacyjnych Włączanie obsługi nowych rozszerzeń plików statycznych WdraŜanie platform opartych na modułach macierzystych IIS WdraŜanie platform w oparciu o programy obsługi ASP.NET WdraŜanie platform w oparciu o rozszerzenia ISAPI WdraŜanie platform wykorzystujących FastCGI WdraŜanie platform wykorzystujących CGI Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zarządzanie modułami serwera Web Rozszerzenia w IIS Rzut oka na architekturę rozszerzeń IIS Zarządzanie rozszerzeniami Rozszerzenia środowiska uruchomieniowego serwera Web Czym jest moduł? Instalowanie modułów Typowe zadania zarządzania modułami Korzystanie z konsoli IIS Manager do instalowania i zarządzania modułami Korzystanie z konsoli IIS Manager do tworzenia i zarządzania mapowaniami obsługi Korzystanie z Appcmd do instalowania i zarządzania modułami Tworzenie i zarządzanie mapowaniami obsługi Zabezpieczanie modułów serwera Web Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zarządzanie rozszerzeniami konfiguracji i interfejsu uŝytkownika Przegląd stosu administracyjnego Zarządzanie rozszerzeniami konfiguracji Schemat sekcji konfiguracyjnych Deklarowanie sekcji konfiguracyjnych Instalowanie nowych sekcji konfiguracyjnych Zarządzanie rozszerzeniami administracyjnymi Jak działają rozszerzenia administracyjne Instalowanie rozszerzeń administracyjnych Zabezpieczanie rozszerzeń administracyjnych

7 Zarządzanie rozszerzeniami konsoli IIS Manager Jak działają rozszerzenia konsoli IIS Manager Instalowanie rozszerzeń konsoli IIS Manager Zabezpieczanie rozszerzeń konsoli IIS Manager Podsumowanie Dodatkowe zasoby Implementowanie strategii zabezpieczeń Zmiany funkcji zabezpieczeń wprowadzone w usługach IIS Zmniejszenie moŝliwych obszarów ataków Zmniejszanie obszarów zagroŝeń aplikacji Konfigurowanie aplikacji zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień UŜywanie toŝsamości puli aplikacji o niskich uprawnieniach Konfigurowanie uprawnień systemu plików NTFS, by przydzielany był minimalny dostęp Zmniejszenie zaufania aplikacji ASP.NET Izolowanie aplikacji Implementowanie kontroli dostępu Ograniczenia adresów IP i domen Filtrowanie Ŝądań Autoryzacja Autoryzacja bazująca na liście ACL systemu NTFS Autoryzacja URL Uwierzytelnienie Uwierzytelnienie anonimowe Uwierzytelnienie podstawowe Uwierzytelnienie szyfrowane Uwierzytelnienie systemu Windows Uwierzytelnienie certyfikatu klienta Uwierzytelnienie certyfikatu klienta w usługach IIS Uwierzytelnienie UNC Działanie delegowania uwierzytelnienia Zabezpieczanie komunikacji za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) Konfigurowanie protokołu SSL Wymaganie uŝywania protokołu SSL Certyfikaty klienckie Zabezpieczanie konfiguracji Ograniczanie dostępu do konfiguracji Zabezpieczanie waŝnych konfiguracji Kontrolowanie delegowania konfiguracji Podsumowanie Dodatkowe zasoby Część IV... Rozwiązywanie problemów i wydajność 15 Rejestrowanie Co nowego?

8 IIS Manager Schemat rejestrowania bazujący na XML Scentralizowane opcje konfiguracji rejestrowania Opcje konfiguracji SiteDefaults Wyłączanie opcji konfiguracji rejestrowania HTTP Domyślna lokalizacja pliku dziennika Domyślne kodowanie UTF Nowe kody stanu Usługa zarządzania Formaty plików dzienników, które nie zostały zmienione Scentralizowane rejestrowanie Scentralizowany format rejestrowania W3C Scentralizowany binarny format rejestrowania Rejestrowanie zdalne Konfigurowanie rejestrowania zdalnego przy uŝyciu programu IIS Manager Konfigurowanie rejestrowania zdalnego przy uŝyciu polecenia Appcmd Rejestrowanie zdalne przy uŝyciu usługi FTP 7.0 Publishing Service Rejestrowanie niestandardowe Konfigurowanie rejestrowania IIS IIS Manager Appcmd Zaawansowane opcje narzędzia Appcmd Rejestrowanie usługi HTTP.sys Rejestrowanie aplikacji Rejestrowanie odtwarzania procesu ASP ASP.NET Zdarzenia IIS Opcje kompresji folderów Analizy zarejestrowanych informacji przy uŝyciu narzędzia Log Parser Podsumowanie Dodatkowe zasoby Śledzenie i rozwiązywanie problemów Śledzenie i diagnostyka problemów Instalowanie modułu Failed Request Tracing Włączanie i konfigurowanie funkcji FRT Odczytywanie dzienników funkcji FRT Integracja funkcji śledzenia i platformy ASP.NET Analiza dotycząca wydajności Rozwiązywanie problemów Stosowanie metodologii Korzystanie z narzędzi i programów narzędziowych Rozwiązywanie problemów protokołu HTTP Rozwiązywanie specyficznych kwestii Nie został zainstalowany zestaw IIS 6.0 Administration Tools

9 Nie zostały włączone dyrektywy SSl Nieoczekiwane odtwarzanie Awarie Nie moŝna połączyć się z witryną sieci Web Błędy dotyczące uwierzytelniania Długi czas odpowiedzi lub zawieszenie serwera Podsumowanie Dodatkowe zasoby Dostrajanie wydajności Zachowanie proporcji pomiędzy bezpieczeństwem a wydajnością W jaki sposób ocenić koszt? Uwierzytelnienie SSL Wpływ ograniczonych zasobów Procesor Co powoduje obciąŝenie CPU? Tłumienie Liczniki związane z monitorowaniem CPU Wpływ ograniczeń Środki zaradcze Pamięć Co jest powodem zajmowania pamięci? Licznik związane z monitorowaniem pamięci Wpływ ograniczeń Środki zaradcze Dyski twarde Jakie są przyczyny przeciąŝeń dysków twardych? Liczniki związane z monitorowaniem dysku twardego Wpływ ograniczeń Środki zaradcze Sieć Co powoduje przeciąŝenie sieci? Liczniki związane z monitorowaniem sieci Wpływ ograniczeń Środki zaradcze Liczniki na poziomie aplikacji Porównanie trybu 64-bitowego z trybem 32-bitowym Dostrajanie wydajności Poziom serwera IIS Optymalizacja związana z typem obciąŝenia Narzędzia po stronie serwera Aplikacja Monitorowanie wydajności WCAT Reliability And Performance Monitor

10 FRT Event Viewer System Center Operations Manager Skalowalność Projekt Zwiększanie czy zmniejszanie Podsumowanie Dodatkowe zasoby Część V Dodatki A Kody stanu HTTP w usługach IIS B Komunikaty o błędach w usługach IIS Błędy HTTP w usługach IIS Konfiguracja <httperrors> Pomocnicze kody stanu Przykład kodu pomocniczego Błędy niestandardowe specyficzne dla języka Opcje błędów niestandardowych Wykonanie adresu URL Przekierowanie Ŝądania C Moduły usług IIS Moduły macierzyste Moduły zarządzane D Kolejność modułów E Ustawienia domyślne, progi i limity czasu w usługach IIS ASP.NET IIS Management (Zarządzanie) Ustawienia domyślne pul aplikacji F Usługi IIS 7.0 a 64-bitowe wersje systemu Windows Windows Server 2008 x Konfigurowanie 32-bitowej aplikacji w 64-bitowym systemie Microsoft Windows G Funkcje programu IIS Manager i odniesienia do systemów konfiguracji ASP.NET IIS Management (Zarządzanie) H Mapowania metabazy IIS 6.0 do usług IIS I Udostępniana obsługa IIS Implementacja kontroli liczby procesów

11 Przy uŝyciu wiersza polecenia Zmiany konfiguracji Włączanie dynamicznego progu bezczynności Przy uŝyciu wiersza polecenia Zmiany konfiguracji J Typowe zadania administracyjne przy uŝyciu programu IIS Manager 763 Indeks

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo