2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ"

Transkrypt

1 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie od 2004 do 2012r odznacza się znaczącym wzrostem o kwotę 88 mln zł. Kwota ta stanowi 222% nakładów roku 2012 w stosunku do 2004r. Należy jednak zaznaczyć, że największą dynamikę wzrostu notujemy w latach , by w latach osiągnąć w miarę równomierny wskaźnik wzrostu. W planie 2012 nakłady na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień znowu znacząco wzrosły co jest związane przede wszystkim z koniecznością wdrożenia ustaleń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 24 poz. 128) plan plan 2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 Kontraktowanie świadczeń na rok 2012 w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień prowadzone było w trybie aneksowania umów, z uwagi na obowiązywanie umów wieloletnich zawartych w postępowaniu konkursowym prowadzonym w roku Aneksowaniu podlegało 108 umów zawartych z placówkami niemundurowymi oraz 2 umowy zawarte z placówkami mundurowymi. Rozpoczęcie procesu aneksowania umów nastąpiło 18 października 2011 roku. Ponadto przeprowadzono 1 postępowanie w trybie konkursu ofert, na które wpłynęły 2 oferty od 2 oferentów. Ostatecznie dokonano wyboru 1 oferty. Okres obowiązywania umowy w zakresie świadczenia dzienne leczenia uzależnień wynosi od r., do r., natomiast warunki finansowe dotyczą okresu od r. do r. Ogłoszenie postępowania nastąpiło 23 stycznia 2012 r., natomiast rozstrzygnięcie 24 lutego 2012 r. W ramach procesu aneksowania umów rozmowy ze świadczeniodawcami były prowadzone przez zespoły negocjacyjne powołane Zarządzeniem Nr 531/11 Dyrektora MOW NFZ z dnia 10 października 2011 roku z późn. zm. W toku procesu aneksowania zostały przeprowadzone następujące czynności, mające na celu ustalenie ze świadczeniodawcami warunków finansowych na rok 2012 w celu zapewnienia jak najlepszej dostępności do świadczeń dla mieszkańców Małopolski: Wykres nr 1. Nakłady na PSY w latach (mln zł) str. 89

2 przedstawienie świadczeniodawcom propozycji finansowania świadczeń w poszczególnych zakresach w roku 2012 wraz z opisem zasad ustalenia poziomu finansowania świadczeń, rozmowy ze świadczeniodawcami w celu ustalenia warunków finansowych na rok 2012 w poszczególnych zakresach świadczeń, ocena aktualizacji przesłanych przez świadczeniodawców, spotkanie ze świadczeniodawcami w celu podpisania wersji papierowej aneksów, przygotowanie w systemie informacyjnym MOW NFZ aneksów na rok 2012 oraz sporządzenie wersji papierowej. W wyniku powyższych działań ustalono warunki finansowe dla 110 umów wieloletnich podlegających procesowi aneksowania. W toku konkursu ofert przeprowadzono wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami oraz wewnętrzną procedurą Funduszu czynności, mające na celu zweryfikowanie ofert i dokonanie prawidłowego wyboru realizatorów świadczeń, w szczególności: po otwarciu oferty dokonano weryfikacji formalno-prawnej oferty i załączników w jej efekcie nie zidentyfikowano braków formalnych, szczegółowa analiza dotycząca sprzętu, personelu i harmonogramów, w tym zgodności odpowiedzi ankietowych z wykazami szczegółowymi oraz z wymaganiami rozporządzeń Ministra Zdrowia i Zarządzeń Prezesa NFZ, tzw. konflikt personelu, celem wykluczenia przypadków nakładanie się harmonogramów, analiza potencjału wykonawczego celem zweryfikowania oferty ilościowej. Przeprowadzono także kontrolę oferentów. Stan zabezpieczenia świadczeń w rodzaju - ogółem Zakontraktowana liczba świadczeń w rodzaju PSY wynosi w ujęciu rocznym punktów, co oznacza 8,01% wzrost w stosunku do pierwotnego planu umów w roku Zmiana średniej ceny świadczeń w rodzaju w roku 2011 wynosi ok. 4,16% w stosunku do roku 2011 i jest wynikiem przyjętej metodologii ustalenia ceny w roku Łącznie w roku 2012 aneksowano umowy ze 110 świadczeniodawcami, którzy posiadali umowy z MOW NFZ w roku 2011, realizujących świadczenia w 262 miejscach jednostkach organizacyjnych, gabinetach, w tym: 172 poradni (w tym 23 poradnie dziecięce), 36 oddziały dzienne (w tym 5 skierowane dla dzieci i młodzieży), 8 zespołów leczenia środowiskowego, 44 oddziały stacjonarne (w tym 2 skierowane na leczenie dzieci i młodzieży), 2 izby przyjęć, ,00% ,01% wartości pierwotne 2011 wartości pierwotne 2012 Wykres nr 2. PSY poziom dostępności (liczba jednostek rozl.) str. 90

3 3. Metodyka planowania zakupu świadczeń W zakresach opieki ambulatoryjnej przyjęto następujące zasady: Celem wyliczenia wykonania w roku 2011 przyjęto 6 miesięczny okres sprawozdawczy kontraktu liczba punktów na poziomie wykonania + 0,05%, od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 symulując wykonanie na 12 miesięcy. Placówki realizujące świadczenia na poziomie: Poniżej 90% wysokości liczba punktów na poziomie wykonania + 0,05% 90%-100% - liczba punktów na poziomie równej liczby punktów w roku 2011, Powyżej 100%: - liczba punktów na poziomie rzeczywistego wykonania (plan + nadwykonania) w zakresach: świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, program leczenia substytucyjnego, - liczba punktów na poziomie roku % nadwykonań w zakresach: poradnia leczenia uzależnień i świadczenia psychologiczne, - liczba punktów na poziomie roku % nadwykonań w zakresach: świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych. W zakresach dziennej opieki przyjęto następujące zasady: Wzrost liczby punktów, jednak nie więcej niż wskazuje na to potencjał wykonawczy (obowiązujące zapisy Zarządzenia Prezesa NFZ). Uwzględniono 252 dni robocze. Oddziały dzienne: liczba punktów na poziomie rzeczywistego wykonania w zakresach: świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych, świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych, świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych, świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu, liczba punktów na poziomie roku 2011, świadczeniodawcy realizujący nadwykonania dodatkowo 50% kwoty nadwykonań w zakresie leczenia środowiskowo domowego, liczba punktów na poziomie roku 2011 w zakresie leczenie uzależnień bliżej niescharakteryzowanych. W stacjonarnej opiece przyjęto następujące zasady: Wzrost liczby punktów jednak nie więcej niż wskazuje na to potencjał wykonawczy (wpis do rejestru 1 łóżko) i rzeczywiste wykonanie w zakresach: świadczenia psychiatryczne dla dorosłych, świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej, leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych, świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie, świadczenia psychogeriatryczne, leczenie uzależnień, w tym świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu, leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji), świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych. Utrzymanie liczby punktów na poziomie 2011 roku w zakresach: świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla dorosłych. str. 91

4 4. Polityka cenowa w rodzaju PSY w 2012 r. Ceny w zakresach ambulatoryjnych świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych wzrost ceny o 0,05 zł, jednak nie więcej niż 8,00 zł, świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - wzrost ceny o 0,05 zł, jednak nie więcej niż 9,00 zł, leczenie nerwic cena na poziomie 2011 rok (9,00 zł), świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju wyrównanie ceny do poziomu 8,48 zł, leczenie uzależnień - wzrost ceny o 0,10 zł jednak nie więcej niż 8,10 zł, program leczenia substytucyjnego, Świadczenia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży wzrost ceny do 8,50 zł, świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu wyrównanie ceny do 8,20 zł, świadczenia psychologiczne wzrost ceny o 0,05 zł jednak nie więcej niż 8,00 zł, świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol utrzymanie ceny na poziomie roku ,20 zł. Ceny w zakresach opieki dziennej: utrzymanie ceny na poziomie roku 2011 w zakresach: świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych, wyrównanie ceny do wysokości 8,30 zł w zakresie świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych oraz do wartości 9,00 zł w leczenie środowiskowe (domowe), wzrost ceny do wysokości 8,00 zł w zakresie leczenie uzależnień bliżej niescharakteryzowanych, wzrost ceny o 0,10 zł jednak nie więcej niż 8,50 zł w zakresie świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych, wzrost ceny o 0,10 zł jednak nie więcej niż 8,35 zł w zakresie świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu. Ceny w opiece stacjonarnej: wzrost ceny do 11,00 zł w zakresie świadczenia psychiatryczne dla dorosłych, leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), wzrost ceny do 9,00 zł w zakresie krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, wzrost ceny do 8,00 zł świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych, wzrost ceny do 350,00 zł w zakresie świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy), wyrównanie ceny do wartości 11,50 zł świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, utrzymanie ceny na poziomie 2011 roku w zakresach: świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej, leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych, świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie, świadczenia psychogeriatryczne, świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla dorosłych, leczenie uzależnień, w tym świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu, leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji). str. 92

5 5. Ocena realizacji priorytetów przyjętych w Planie zakupu Priorytety MOW NFZ: Podstawę dla określania priorytetów zdrowia psychicznego podczas planowania nakładów finansowych w latach oraz podejmowania nowych i kontynuowania już podjętych prac w zakresie ochrony zdrowia psychicznego na rzecz mieszkańców województwa małopolskiego stanowi Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r Dz. U. nr 24 poz. 128) (NPOZP) oraz inne akty prawne m. in. rozporządzenie Rady Ministrów (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu przeciwdziałania Narkomanii na lata Dz. U. Nr 78, poz. 428, Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata ): zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej i powszechnej opieki zdrowotnej niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, rozwój środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, zwiększenie dostępności do świadczeń leczenia uzależnień zgodnie z wytycznymi NPOZP, rozwój ambulatoryjnych i dziennych form opieki psychiatrycznej zgodnie z wytycznymi NPOZP, zwiększenie dostępności do świadczeń opieki psychiatrycznej skierowanej do dzieci i młodzieży; Małopolski Oddział Wojewódzki zrealizował ten zapis poprzez następujące cele szczegółowe: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej i powszechnej opieki zdrowotnej niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym: wzrost liczby świadczeń z pkt. do pkt. czyli o 9,21% rozwój środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotne: wzrost liczby świadczeń z pkt. do pkt. czyli o 19,52% zwiększenie dostępności do świadczeń leczenia uzależnień zgodnie z wytycznymi NPOZP: wzrost liczby świadczeń z pkt. do pkt. czyli o 16,09% rozwój ambulatoryjnych i dziennych form opieki psychiatrycznej zgodnie z wytycznymi NPOZP: wzrost liczby świadczeń z pkt. do pkt. czyli o 11,10% zwiększenie dostępności do świadczeń opieki psychiatrycznej skierowanej do dzieci i młodzieży: wzrost liczby świadczeń z pkt. do pkt. czyli o 16,54% Przyjęte priorytety zrealizowano. Wytyczne NPOZP na lata zakładają rozwój leczenia ambulatoryjnego/środowiskowego, a także oddziałów dziennych psychiatrycznych. Zwiększenie nakładów finansowych w 2012 r. w powyższych obszarach o 12,37% (wartość umów aneksowanych) jest zgodne z przyjętymi założeniami. 6. Ocena poziomu zabezpieczenia świadczeń w podziale terytorialno-zakresowym W wyniku przeprowadzonego procesu aneksowania uzyskano zabezpieczenie świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Dostępność do świadczeń ulegnie poprawie, gdyż zakontraktowano większą liczbę świadczeń niż w roku Na mapie świadczeniodawców pojawiło się nowe miejsce leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych w oddziale dziennym. str. 93

6 Powiat/Miasto na prawach powiatu Zakres świadczeń/specjalność 2011 rok 2012 rok l. św-ców 2011 wartość 2011 l. św-ców 2012 wartość 2012 bocheński opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,60 zł ,00 zł brzeski opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,00 zł ,50 zł chrzanowski opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,20 zł ,80 zł dąbrowski opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,00 zł ,00 zł gorlicki opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,40 zł ,65 zł krakowski opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,70 zł ,35 zł limanowski opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,50 zł ,40 zł Uwagi/przyczyny ew. obniżenia nakładów przeniesienie miejsca udzielania świadczeń do m. Kraków (MCRD w Radziszowie) oraz dostosowanie planu na 2012r do poziomu rzeczywistego wykonania miechowski opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,60 zł ,75 zł dostosowanie planu na 2012r do poziomu rzeczywistego wykonania myślenicki opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,50 zł ,85 zł nowosądecki opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,10 zł ,20 zł dostosowanie planu na 2012r do poziomu rzeczywistego wykonania nowotarski opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,80 zł ,80 zł olkuski opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,00 zł ,10 zł oświęcimski opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,80 zł ,20 zł proszowicki opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,70 zł ,95 zł suski opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,60 zł ,50 zł dostosowanie planu na 2012r do poziomu rzeczywistego wykonania tarnowski opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,40 zł ,05 zł tatrzański opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,90 zł ,40 zł wadowicki opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,80 zł ,20 zł wielicki opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,98 zł ,21 zł m. Kraków opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,05 zł ,42 zł m. Nowy Sącz opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,40 zł ,25 zł m. Tarnów opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,58 zł ,14 zł ,61 zł ,72 zł * dane za 2011 rok są danymi pierwotnymi bez uwzględnienia późniejszego rozstrzygnięcia konkursów uzupełniających str. 94

7 str. 95

8 str. 96

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 Nakłady na leczenie stomatologiczne w 2013 r. w porównaniu z latami 2011 i 2012 wzrosły. Planowany poziom środków

Bardziej szczegółowo

Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Podkarpackie Forum Psychiatrii i Opieki Środowiskowej 14 listopad 2013 r. Przebieg prac nad MPOZP na lata 2011-2015 Małopolski Program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT do konsultacji

PROJEKT do konsultacji PROJEKT do konsultacji Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Kraków, lipiec 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Tytuł:

Bardziej szczegółowo

wykonanie w 2012 roku planu finansowego

wykonanie w 2012 roku planu finansowego KZD-4101-01-01/2013 Nr ewid. 165/2013/P/13/128/KZD Informacja o wynikach kontroli wykonanie w 2012 roku planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia MarzEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12.06.2012 r. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Raport NFZ. za 2007 rok

Raport NFZ. za 2007 rok Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Od autorów... 6 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie... 6 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r.... 9

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r. Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE KONTROLI ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WERYFIKACJA WYKONANIA ZAKONTRAKTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROWADZENIE KONTROLI ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WERYFIKACJA WYKONANIA ZAKONTRAKTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA P/12/142 Nr ewid. 176/2012/P12142/LKR Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE KONTROLI ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WERYFIKACJA WYKONANIA ZAKONTRAKTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej DELEGATURA WE WROCŁAWIU Nr ewid.: 8/2008/P07165/LWR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej W r o c ł a w m a r z e c 2 0

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r.

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r. Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych Kraków, 2014 r. Podstawy prawne przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU

RAPORT O STANIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU RAPORT O STANIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Opracował: Stanisław Wolny Kierownik WOTUAiW w Gorzycach 2014-11-14 Spis treści: Str. I WPROWADZENIE 4 II LECZNICTWO ODWYKOWE W

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały nr 3154/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata

Bardziej szczegółowo