Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R."

Transkrypt

1 Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009

2 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim 32 poradnie zdrowia psychicznego, w tym 6 dla dzieci i młodzieŝy, 17 poradni odwykowych dla uzaleŝnionych od alkoholu, 3 poradnie profilaktyk, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych oraz 2 poradnie psychologiczne, w tym 1 poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieŝy. Opiekę leczonych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej zapewniało m.in. :137 lekarzy (w tym 118 lekarzy psychiatrów), 70 psychologów, 45 pielęgniarek, 41 specjalistów i instruktorów terapii uzaleŝnień. Udzielono porad, w tym porad lekarskich i porad psychologa lub innego terapeuty. Pracownik socjalny interweniował 645 razy. W środowisku chorego odbyło się wizyt, udzielono porad telefonicznych, wydano skierowań do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych. Psychoterapią indywidualną objętych było osób, a psychoterapią grupową osób. W 2008 roku z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) leczyło się osoby, po raz pierwszy zarejestrowanych było osób. Wśród pacjentów pierwszorazowych zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne wystąpiły u osób, następnie epizody afektywne u osób, schizofrenia u 873 osób. Wśród pacjentów psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej osób to pacjenci leczeni z zaburzeniami spowodowanymi uŝywaniem alkoholu, z tego to osoby leczone po raz pierwszy; z zaburzeniami spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych leczyło się 678 osób. Leczonych po raz pierwszy były 292 osoby. W 2008 roku funkcjonowały 4 zespoły leczenia środowiskowego. Zrealizowano w ciągu roku spotkań z pacjentami, w tym w środowisku chorego, pozostałe w siedzibach zespołów. W 2008 roku prowadziło działalność w województwie podlaskim: 5 zakładów psychiatrycznej opieki stacjonarnej, w których zatrudnionych było w pełnym wymiarze etatowym 92 lekarzy, w tym 2 psychiatrów z I stopniem specjalizacji i 61 z II stopniem specjalizacji, 303 pielęgniarki, 36 psychologów, 35 specjalistów i instruktorów uzaleŝnień, 6 pracowników socjalnych, 25 terapeutów zajęciowych; 1 zakład opiekuńczo - leczniczy psychiatryczny w SP Psychiatrycznym ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy, w którym zatrudnionych było 8 pielęgniarek i 1 psycholog; Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach, zatrudniający 2 lekarzy, 11 pielęgniarek i 1 psychologa; 4 oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych, na których zawartych było (bez względu na rodzaj umowy) 23 umowy z lekarzami i 56 z pielęgniarkami. Ogólna liczba łóŝek rzeczywistych w zakładach psychiatrycznej opieki zdrowotnej na dzień r. wynosi 1020, a na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych 161. W 2008 roku leczono w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej w ramach hospitalizacji całodobowej osób, a na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych osoby. Średnio łóŝko rzeczywiste wykorzystane było przez 353,2 dni, tj. w 96,8 % w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przez 317,6 dni, tj. w 87,0 %. Średni czas pobytu w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej w województwie podlaskim w 2008 roku wynosi 30,5 dni i jest wyŝszy o 6,6 dni niŝ na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych (23,9 dni). 2

3 NajniŜszy jest wskaźnik wykorzystania łóŝek w SP Psychiatrycznym ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy na oddziale psychiatrii dziecięcej (43,9%) i Całodobowym oddziale psychoterapii (51,3%), Ośrodku rehabilitacyjnym dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych (52,4%) Niepublicznego ZOZ Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej, najwyŝszy w Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach na pododdziale z odcinkiem geriatrycznym (176,2%). Opracowano na podstawie sprawozdań: MZ-12 sprawozdania o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej; MZ-15 sprawozdania z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; MZ-19 sprawozdania z działalności zespołu/ oddziału leczenia środowiskowego/ domowego; MZ-29 sprawozdania o działalności szpitala ogólnego; MZ-29A sprawozdania o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; MZ-30 rocznego sprawozdania zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; portal ZOZ. 3

4 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA

5 LICZBA PORADNI W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Ogółem Liczba poradni czynnych w tygodniu 1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5-6 dni Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieŝy FORMA PROWADZENIA I GŁÓWNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PORADNI W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w tym: z Ogółem kontraktem NFZ Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Ogółem w tym: z kontraktem NFZ Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Ogółem w tym: z kontraktem NFZ Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieŝy

6 PERSONEL DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ( w tym na pełnym etacie) Lekarze ogółem pełny etat psychiatrzy I st. ogółem pełny etat w tym psychiatrzy II st. ogółem pełny etat pielęgniarki ogółem pełny etat psycholodzy ogółem pełny etat specjaliści terapii uzaleŝnień ogółem pełny etat instruktorzy terapii uzaleŝnień ogółem pełny etat pracownicy socjalni ogółem pełny etat inni terapeuci ogółem pełny etat Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieŝy

7 PERSONEL DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Liczba zawartych umów cywilnoprawnych lekarze psychiatrzy I st. w tym psychiatrzy II st. pielęgniarki psycholodzy specjaliści terapii uzaleŝnień instruktorzy terapii uzaleŝnień pracownicy socjalni Inni terapeuci Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieŝy

8 PORADY UDZIELANE W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ w tym: Ogółem liczba wszystkich porad porady lekarzy porady psychologa lub innego terapeuty Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieŝy DZIAŁALNOŚĆ PORADNI W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Psychoterapia indywidualna Psychoterapia grupowa/rodziny liczba osób Interwencje pracownika socjalnego Wizyty w środowisku chorego (dom itp.) Porady telefoniczne Skierowania do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieŝy

9 LECZENI OGÓŁEM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEśNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Leczeni ogółem męŝczyźni w tym: kobiety w tym: Leczeni po raz pierwszy męŝczyźni kobiety Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych

10 LECZENI OGÓŁEM I PO RAZ PIERWSZY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (BEZ UZALEśNIEŃ) W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Leczeni ogółem w tym: leczeni ogółem w wieku lat i więcej Leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu ogółem w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat i więcej Ogółem organiczne zaburzenia niepsychotyczne organiczne zaburzenia psychotyczne Schizofrenia inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (bez afektywnych i schizofrenii) epizody afektywne depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe

11 inne zaburzenia nastroju (afektywne) zaburzenie nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odŝywiania inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych upośledzenie umysłowe całościowe zaburzenia rozwojowe pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym nieokreślone zaburzenia psychiczne

12 LECZENI OGÓŁEM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UśYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Leczeni ogółem męŝczyźni w tym: kobiety w tym: Leczeni po raz pierwszy męŝczyźni kobiety Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych

13 LECZENI OGÓŁEM I PO RAZ PIERWSZY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UśYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Leczeni ogółem w tym: leczeni ogółem w wieku lat i więcej Leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu ogółem w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat i więcej zobowiązani do leczenia leczeni przymusowo Ogółem Opiaty ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny Inne Kanabinole ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne Leki uspokajające i nasenne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny

14 zaburzenia psychotyczne Inne Kokaina ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne substancje pobudzające, w tym kofeina Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne Substancje halucynogenne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne Lotne rozpusz czalniki ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe

15 zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Kilka substancji lub substancje psychoaktywne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne UŜywanie tytoniu Liczba osób ogółem po raz pierwszy Współistniejące uzaleŝnienia od alkoholu (F10) WspółuzaleŜnienia

16 LECZENI OGÓŁEM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UśYWANIEM ALKOHOLU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Leczeni ogółem męŝczyźni w tym: kobiety w tym: Leczeni po raz pierwszy męŝczyźni kobiety Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych

17 LECZENI OGÓŁEM I PO RAZ PIERWSZY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UśYWANIEM ALKOHOLU W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem Leczeni ogółem w tym: leczeni ogółem w wieku lat i więcej Leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu ogółem w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat 65 i więcej Zobowiązani do leczenia odwykowego ostre zatrucie Zaburzenia psychiczne spowodowane uŝywaniem alkoholu uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia zespól abstynencyjny bez majaczenia zespół abstynencyjny z majaczeniem Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia zespół amnestyczny inne zaburzenia psychiczne Liczba osób ogółem po raz pierwszy Współistniejące uzaleŝnienie od środków psychoaktywnych WspółuzaleŜnienia

18 OPIEKA DZIENNA I ZESPOŁY LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

19 DZIAŁALNOŚĆ OPIEKI DZIENNEJ W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Opieka psychiatryczna Rodzaj ośrodka Miejsca (stan w dn. 31. XII.) Leczeni Osobodni cyklu leczenia Oddziały psychiatryczne razem ( ) dla dzieci i młodzieŝy (2701) w tym dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi (2706, 2707) Oddział dzienny terapii uzaleŝnienia od alkoholu ( ) Oddziały terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych ( ) LICZBA ZESPOŁÓW I PERSONEL DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Liczba zespołów lekarze razem Zatrudnieni ogółem (w osobach) na podstawie umowy o pracę lub w ramach umowy cywilnoprawnej w tym Psychiatrzy I st. Psychiatrzy II st. pielęgniarki psycholodzy pracownicy socjalni inni terapeuci Ogółem

20 DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Liczba wizyt ogółem liczba wizyt w środowisku chorego w tym: liczba wizyt w zespole Lekarze Pielęgniarki Psycholodzy Inni terapeuci Pracownicy socjalni OKRES SPRAWOWANIA OPIEKI NAD PACJENTEM W ZESPOŁACH LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Okres opieki nad pacjentem Liczba pacjentów Ogólna liczba pacjentów w tym leczeni: 687 Nie dłuŝej niŝ miesiąc 12 PowyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy 37 PowyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy 88 PowyŜej 6 miesięcy

21 LECZENI OGÓŁEM I PO RAZ PIERWSZY W ZESPOŁACH LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ Leczeni w tym: leczeni ogółem w wieku lat Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu g/ W tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat ogółem w tym: męŝczyźni i więcej ogółem w tym: męŝczyźni i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi w tym męŝczyźni osoby zamieszkałe na wsi organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09) zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu (F10) zaburzenia spowodowane uŝywaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19)

22 schizofrenia (F20) inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) zaburzenia nastroju /afektywne/ (F30-F39) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59) inne g/ Dotyczy pacjentów objętych po raz pierwszy w Ŝyciu opieką środowiskową. 22

23 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA CAŁODOBOWA

24 ZATRUDNIENIE W ZAKŁADACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ Zakład LEKARZE Lekarze ogółem zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w tym: psychiatrzy I st. psychiatrzy II st. zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy SP Psychiatryczny ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w ŁomŜy NZOZ,,MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Zaczerlanach NZOZ Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej Ogółem * Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne Liczba lekarzy Zatrudnieni bez względu na rodzaj umowy SP Psychiatryczny ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy 0 Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach 2 *Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 24

25 PIELĘGNIARKI, PSYCHOLODZY, SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY UZALEśNIEŃ, PRACOWNICY SOCJALNI, TERAPEUCI ZAJĘCIOWI Specjaliści i instruktorzy uzaleŝnień Zakład Pielęgniarki Psycholodzy Pracownicy socjalni Zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy SP Psychiatryczny ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w ŁomŜy NZOZ,,MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Zaczerlanach NZOZ Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej Ogółem * *Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę Terapeuci zajęciowi Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne Liczba pielęgniarek Liczba psychologów Zatrudnieni bez względu na rodzaj umowy SP Psychiatryczny ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy 8 1 Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach

26 ZATRUDNIENIE LEKARZY I PIELĘGNIAREK NA ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH W SZPITALACH OGÓLNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 ROKU Zatrudnieni bez względu na rodzaj umowy lekarze pielęgniarki Samodzielny Publiczny ZOZ w Hajnówce 6 16 Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie 3 12 Szpital Ogólny w Kolnie 8 12 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomŜy 6 16 Ogółem

27 DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA UZALEśNIEŃ W ZAKŁADACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ SP Psychiatryczny ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy, w tym: Kod resortowy ŁóŜka rzeczywiste w tym udostępogółem nionych klinikom Średnia liczba łóŝek Lekarze Pielęgni arki Leczeni (łącznie z Osobod ni Liczba leczonych Średni okres Średnie wykorzys rzeczywistych ruchem leczenia na 1 łóŝko pobytu tanie międzyod- chorego łóŝka stan w dniu w osobach w dniu działowym) % wykorzysta nie łóŝek Oddział ogólnopsychiatryczny I ,1 31,5 381,2 104,4 Oddział ogólnopsychiatryczny II z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej ,4 31,2 387,6 106,2 Oddział ogólnopsychiatryczny III ,9 35,9 394,7 108,1 Oddział ogólnopsychiatryczny IV Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku ,1 39,3 277,6 76,1 Oddział ogólnopsychiatryczny V ,9 31,3 341,1 93,5 Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy ,4 28,6 383,9 105,2 27

28 Oddział ogólnopsychiatryczny VII z pododdziałem depresji opornych ,7 28,7 365,3 100,1 Całodobowy pododdział detoksykacyjny dla osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych ,6 10,2 240,7 65,9 Oddział psychiatrii dziecięcej ,1 19,9 160,4 43,9 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu ,4 110,3 372,9 102,2 Oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu dla męŝczyzn ,6 33,7 357,5 97,9 Oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu dla kobiet ,8 35,9 352,3 96,5 Oddział pierwszego epizodu psychotycznego ,9 97,3 379,6 104,0 Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie (psychosomatyczny) ,6 24,7 432,9 118,6 Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) ,2 11,2 349,2 95,7 Całodobowy oddział psychoterapii ,9 48,4 187,2 51,3 Ogółem ,8 29,4 348,2 95,4 28

29 Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, w tym: Oddział psychiatryczny ,5 30,0 406,0 111,2 Oddział psychosomatyczny ,9 28,0 278,5 76,3 Pododdział z odcinkiem geriatrycznym ,8 29,6 643,2 176,2 Oddział leczenia uzaleŝnień, zaburzeń emocjonalnych, w tym: Pododdział leczenia zaburzeń nerwicowych ,6 44,1 335,5 91,9 Pododdział terapii uzaleŝnienia od alkoholu ,2 69,2 427,5 117,1 Pododdział detoksykacji ,3 6,6 369,2 101,2 Ogółem ,4 27,6 397,1 108,8 NZOZ,,MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny w Zaczerlanach Ośrodek rehabilitacyjny dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych ,0 368,4 368,4 100,9 Ogółem ,0 368,4 368,4 100,9 29

30 Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w ŁomŜy Oddział terapii uzaleŝnień , ,2 36,7 410,5 112,5 Ogółem , ,2 36,7 410,5 112,5 Niepubliczny ZOZ Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej Ośrodek rehabilitacyjny dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych ,8 103,5 191,2 52,4 Ogółem ,8 103,5 191,2 52,4 Razem , ,6 30,5 353,2 96,8 30

31 DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW PSYCHIATRYCZNYCH W SZPITALACH OGÓLNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 ROKU Kod resortowy ŁóŜka rzeczywiste w tym udostępogółem nionych klinikom Średnia liczba łóŝek Lekarze Pielęgni arki Leczeni (łącznie z Osobod ni Liczba leczonych Średni okres Średnie wykorzysta rzeczywistych ruchem leczenia na 1 łóŝko pobytu nie międzyod- chorego łóŝka stan w dniu w osobach w dniu działowym) % wykorzyst anie łóŝek Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomŜy Oddział psychiatryczny ,4 21,3 370,3 101,5 Ogółem ,4 21,3 370,3 101,5 SP ZOZ w Hajnówce Oddział psychiatryczny ,8 26,2 334,6 91,7 Ogółem ,8 26,2 334,6 91,7 Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Oddział psychiatryczny ,2 19,7 279,4 76,5 Ogółem ,2 19,7 279,4 76,5 31

32 Szpital Ogólny w Kolnie Oddział psychiatryczny ,9 31,8 250,1 68,5 Ogółem ,9 31,8 250,1 68,5 Razem ,3 23,9 317,6 87,0 32

33 33

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

Wtorek, 04 października 2011

Wtorek, 04 października 2011 Wtorek, 04 października 2011 Prezydent Miasta Legnicy przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia w mieście Legnica Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały nr 3154/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r.

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r.

Tabela 2. Struktura porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r. Załącznik I.1. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Tabela 1. Liczba wybranych poradni w ambulatoryjnej psychiatrycznej opiece zdrowotnej w 2009 r. w woj. maz.. l. mieszkańców na 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT do konsultacji

PROJEKT do konsultacji PROJEKT do konsultacji Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Kraków, lipiec 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12.06.2012 r. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/291/11 RADY MIASTA GDYNI z 21 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/291/11 RADY MIASTA GDYNI z 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XV/291/11 RADY MIASTA GDYNI z 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 oraz art.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r. Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 1 Zespół uczestniczący w opracowaniu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s.

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s. Program Ochrony Zdrowiia Psychiicznego na llata 2012 2015 dlla Gmiiny Miiasto Włłocłławek Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 2015 dla Gminy Miasto Włocławek I. Wprowadzenie.. s. 3 II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo