Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r."

Transkrypt

1 Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 4 II. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi 5 1. Dane demograficzne 5 Populacja dzieci i młodzieŝy... 5 Kadra... 6 Lecznictwo szpitalne Podstawowa opieka zdrowotna 7 Opieka profilaktyczna nad dziećmi do lat Dane o stanie zdrowia dzieci w wieku od 0 do 5 roku Ŝycia będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ Analiza danych dotyczących stanu zdrowia dzieci w wieku od 0 do 5 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej 10 Pielęgniarki zatrudnione w poz Zabezpieczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami przez pielęgniarki i higienistki szkolne w roku szkolnym 2008/ Szkoły w województwie Szkoły publiczne w mieście i na wsi Szkoły niepubliczne w mieście i na wsi Zakres opieki zdrowotnej realizowany w szkołach w roku szkolnym 2008/ Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w wieku szkolnym 16 Profilaktyczne badanie lekarskie uczniów ma podstawie MZ Kwalifikacje pielęgniarek szkolnych Profilaktyczne badania lekarskie uczniów na podstawie MZ Pielęgniarki pracujące w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych Stan zdrowia dzieci i młodzieŝy w wieku od 5 do 18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ Analiza stanu zdrowia dzieci i młodzieŝy w wieku od 5 do 18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi do lat 6 21 Profilaktyczna opieka lekarska nad dziećmi do lat 3 w 2009 roku Profilaktyczne wizyty pielęgniarek i połoŝnych u noworodków, niemowląt i dzieci do 3 roku Ŝycia w 2009 roku Profilaktyczne wizyty połoŝnych w 2009 r Profilaktyczne badania lekarskie dzieci do 6 roku Ŝycia w 2009 roku

3 10. Ocena opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Część ginekologiczno-połoŝnicza 24 PołoŜne pracujące w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych PołoŜne pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej Opieka okołoporodowa nad matką dzieckiem Działalność oddziałów Porody, poronienia i stanowiska porodowe Liczba noworodków Zgony kobiet w okresie okołoporodowym Przerwania ciąŝ Specjalistyczna opieka nad matką i dzieckiem 30 Liczba porad i poradni Opieka profilaktyczna nad kobietą w poradniach dla kobiet 32 Badania cytodiagnostyczne

4 WSTĘP Populacja dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym ze względu na moŝliwość wystąpienia zaburzeń zdrowia i rozwoju oraz duŝą częstotliwość występowania zachowań ryzykownych, wymaga zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej, której celem jest: wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym, współdziałanie na rzecz ochrony zdrowia uczniów. Według Światowej Organizacji Zdrowia profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami powinna stanowić waŝny element programu promocji zdrowia w szkole. Profilaktyczna opieka zdrowotna obejmująca wykonywanie badań przesiewowych, profilaktycznych badań lekarskich i edukacji zdrowotnej jest moŝliwa w Polsce w szkołach skupiających populację dzieci i młodzieŝy w wieku od 6 7 lat do 19 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami profilaktyczną opieką zdrowotną powinni być objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 19 roku Ŝycia. W ochronie zdrowia dzieci i młodzieŝy powinni uczestniczyć sami uczniowie, ich rodzice a przede wszystkim szkoła i pracownicy ochrony zdrowia. Testy przesiewowe u dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym są wykonywane przez pielęgniarkę i higienistkę szkolną. Badania te słuŝą wczesnemu wykrywaniu zaburzeń i rozwoju fizycznego, narządu wzroku, słuchu, ruchu, podwyŝszonego ciśnienia tętniczego krwi. Testy przesiewowe wykonywane są w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach lub gabinetach medycznych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Miejscem wykonywania profilaktycznych badań lekarskich są aktualnie gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Badania wykonuje lekarz sprawujący opiekę nad uczniami w miejscu ich zamieszkania. W przedstawionej poniŝej informacji wykorzystano dane pochodzące z druków sprawozdawczych za rok 2009 MZ 06, MZ 11 oraz druków analiz własnych Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

5 ZABEZPIECZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD DZIEĆMI Ocena zawiera informacje na temat aktualnego stanu zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad dzieckiem.wykorzystane dane uzyskano na podstawie sprawozdań MZ 29, MZ 11, MZ 88, MZ 89 za rok 2009 z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 1. DANE DEMOGRAFICZNE Ogólna liczba ludności województwa podlaskiego na dzień r. wynosiła osób, z czego to dzieci i młodzieŝ od 0 do 19 roku Ŝycia (14,23% całej populacji) % Populacja dzieci i młodzieŝy 4 lata rok rok rok lata 5-9 rok rok rok - 5 -

6 Kadra Na terenie województwa podlaskiego zatrudnionych jest lekarzy, w tym: 164 lekarzy pediatrów z I i II stopniem specjalizacji, 30 lekarzy neonatologów, pielęgniarek oraz 816 połoŝnych. Lekarze W tym Lekarze pediatrzy z I i II stopniem specjalizacji 164 Neonatolodzy 30 Pielęgniarki PołoŜne 816 Lecznictwo szpitalne Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 17 szpitali z 20 oddziałami pediatrycznymi i ogólną liczbą łóŝek 519 Według poziomu referencyjności: 4 oddziały z III stopniem i liczbą łóŝek 150 (oddziały kliniczne) 3 oddziały z II stopniem i liczbą łóŝek oddziałów z I stopniem i liczbą łóŝek 254 Stopień referencyjności Liczba oddziałów pediatrycznych Liczba łóŝek III II I W oddziałach pediatrycznych zatrudnionych jest 150 lekarzy i 349 pielęgniarek. Ogółem w 2009 roku w oddziałach tych leczono pacjentów z liczbą osobodni Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 11 oddziałów neonatologicznych z łączną liczbą łóŝek 216 oraz 52 inkubatorami. Według poziomu referencyjności: 1 oddział z III stopniem i liczbą łóŝek 40 (oddział kliniczny ) 3 oddziały z II stopniem i liczbą łóŝek oddziałów z I stopniem i liczbą łóŝek

7 Stopień referencyjności Liczba oddziałów pediatrycznych Liczba łóŝek III 1 40 II I 7 69 W oddziałach neonatologicznych zatrudnionych jest 30 lekarzy i 167 pielęgniarek/połoŝnych. W 7 szpitalach łóŝka neonatologiczne włączone są do oddziałów połoŝniczych. Liczba hospitalizowanych noworodków (zdrowych i chorych) w 2009 roku wyniosła z liczbą osobodni PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Na terenie województwa podlaskiego na dzień r. funkcjonowało 239 zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, w tym: 15 publicznych i 175 niepublicznych zakładów oraz indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie. W zakładach tych zatrudnionych jest 799 lekarzy w tym 126 pediatrów oraz pielęgniarek i 236 połoŝne. Liczba dzieci i młodzieŝy będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, na dzień r. wynosiła Opieka profilaktyczna nad dziećmi do lat 3 Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym po raz pierwszy ogółem , w tym do 14 dnia Ŝycia 8 604, od 2 do 4 tygodnia , do 11 miesiąca 519. Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym po raz następny ogółem Wizyty pielęgniarek i połoŝnych u dzieci zdrowych po raz pierwszy w 1 roku Ŝycia ogółem , po raz następny do lat PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE liczba dzieci podlegających badaniu W wieku 2 lat liczba dzieci zbadanych liczba dzieci podlegających badaniu W wieku 4 lat liczba dzieci zbadanych

8 Dane o stanie zdrowia dzieci w wieku od 0 do 5 roku Ŝycia będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ 11 Z chorobami i problemami zdrowotnymi zarejestrowanych jest dzieci w tym: 1. Nowotwory C00 C97, D00 D Niedokrwistości D50 D Choroby tarczycy E00 E Cukrzyca E10 E NiedoŜywienie E40 E Otyłość E65 E Zaburzenia odŝywiania F Upośledzenie umysłowe F70 F Padaczka G Dziecięce poraŝenie mózgowe G Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Choroba nadciśnieniowa I10 I Alergie dychawica oskrzelowa J pokarmowe K skórne L Zniekształcenia kręgosłupa M40 M Choroby układu moczowego N00 N Wady rozwojowe -układu nerwowego Q00 Q układu krąŝenia Q20 Q narządów płciowych Q50 Q aberracje chromosomowe Q90 Q inne Zaburzenia rozwoju R62, w tym fizycznego R psychomotorycznego R Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Dzieci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej

9 Analiza danych o stanie zdrowia dzieci w wieku od 0 do 5 lat Będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ 11. Cukrzyca Nowotwory Choroba nadciśnieniowa NiedoŜywienie Upośledzenie umysłowe Padaczka Dziecięce poraŝenie mózgowe Choroby tarczycy Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Otyłość Zniekształcenia kręgosłupa Zaburzenia odŝywiania Dzieci z innymi schorzeniami Wady rozwojowe Niedokrwistości Choroby układu moczowego Zaburzenia rozwoju Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Alergie Analiza danych dotyczących stanu zdrowia dzieci do lat 5 wskazuje, iŝ na zarejestrowanych dzieci z problemami zdrowotnymi 55% stanowią choroby alergiczne. NajniŜsza zachorowalność występuje u dzieci z chorobą typu cukrzyca, co stanowi 0,08% dzieci z problemami zdrowotnymi

10 3. ZATRUDNIENIE W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ Pielęgniarki zatrudnione w poz 31% 11% 58% środowiskowe rodzinne środowisko nauczania i wychowania pozostałe Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach województwa podlaskiego w roku szkolnym 2008/2009 w zakresie pielęgniarki szkolnej realizowało 108 świadczeniodawców, w tym: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej...10 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej...67 Niepubliczne Pielęgniarskie Zakłady Opieki Zdrowotnej...6 Indywidualne Praktyki Lekarskie...14 Indywidualne Praktyki Pielęgniarskie...4 Indywidualne Praktyki Higienistki Szkolnej...2 Grupowe Praktyki Higienistki Szkolnej...3 Grupowa Praktyka Pielęgniarek i PołoŜnych...1 Grupowa Praktyka Pielęgniarek i PołoŜnych 0,93% Grupowe Praktyki Higienistki Szkolnej 2,80% Indywidualne Praktyki Higienistki Szkolnej 1,87% Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 9,35% Indywidualne Praktyki Pielęgniarskie 3,74% Indywidualne Praktyki Lekarskie 13,08% Niepubliczne Pielęgniarskie Zakłady Opieki Zdrowotnej 5,61% Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 62,62%

11 PIELĘGNIARKI ZATRUDNIONE W POZ UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ OGÓŁEM (W OSOBACH, STAN W DNIU 21.XII.2009 r.) PIELĘGNIARKI OGÓŁEM w tym ŚRODOWISKOWE RODZINNE 628 ŚRODOWISKOWE NAUCZANIA I WYCHOWANIA 122 Źródło: sprawozdanie MZ 11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej za rok % 11% 58% ŚRODOWISKOWE RODZINNE ŚRODOWISKOWE NAUCZANIA I WYCHOWANIA POZOSTAŁE

12 4. Zabezpieczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami przez pielęgniarki i higienistki szkolne w roku szkolnym 2008/2009 Część I na podstawie MZ 06 rocznego sprawozdania z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Szkoły w województwie Ilość szkół róŝnych typów w województwie Ilość uczniów razem w tym niepełnosprawnych Ilość gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach Ilość gabinetów profilaktycznych w budynku, ale naleŝących do innej szkoły Inne pomieszczenie na terenie szkoły Gabinet medyczny na terenie publicznej placówki...66 Gabinet medyczny na terenie niepublicznej placówki Profilaktyczną opieką zdrowotną objętych jest 901 szkół. ZauwaŜa się, iŝ pielęgniarska profilaktyczna opieka nad dziećmi i młodzieŝą w wieku szkolnym realizowana jest w 77%, w budynkach szkoły. 23 % stanowi pielęgniarska profilaktyczna opieka udzielana w gabinetach medycznych na terenie niepublicznej lub publicznej placówki ochrony zdrowia. Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w zakresie udzielania profilaktycznej opieki lekarskiej. W 74 % opieka lekarska sprawowana jest w gabinetach medycznych zlokalizowanych na terenie niepublicznych placówek ochrony zdrowia, a ok. 23% opieki odbywa się w gabinetach medycznych funkcjonujących na terenie publicznych placówek ochrony zdrowia. Profilaktyczna opieka lekarska udzielana w budynkach szkolnych stanowi tylko 3% ogólnej liczby udzielanych porad. Lekarz poz i lekarz dentysta sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w swoim gabinecie lekarskim lub dentystycznym), a pielęgniarka lub higienistka szkolna, w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

13 Szkoły publiczne w mieście Szkoły publiczne w mieście Liczba szkół Liczba uczniów Szkoły ogółem szkoły podstawowe gimnazja w tym: licea technika zasadnicze szkoły zawodowe szkoły specjalne Ilość gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach Ilość gabinetów profilaktycznych w budynku, ale naleŝących do innej szkoły...81 Inne pomieszczenie na terenie szkoły...40 Gabinet medyczny na terenie publicznej placówki...5 Gabinet medyczny na terenie niepublicznej placówki...15 Szkoły publiczne na wsi Szkoły publiczne na wsi Liczba szkół Liczba uczniów Szkoły ogółem szkoły podstawowe gimnazja w tym: licea technika zasadnicze szkoły zawodowe szkoły specjalne Ilość gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach...79 Ilość gabinetów profilaktycznych w budynku, ale naleŝących do innej szkoły...16 Inne pomieszczenie na terenie szkoły Gabinet medyczny na terenie publicznej placówki...56 Gabinet medyczny na terenie niepublicznej placówki

14 Szkoły niepubliczne w mieście Szkoły publiczne w mieście Liczba szkół Liczba uczniów Szkoły ogółem szkoły podstawowe w tym: gimnazja licea technika zasadnicze szkoły zawodowe Ilość gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach...4 Ilość gabinetów profilaktycznych w budynku, ale naleŝących do innej szkoły...7 Inne pomieszczenie na terenie szkoły...32 Szkoły niepubliczne na wsi Szkoły publiczne na wsi Liczba szkół Liczba uczniów Szkoły ogółem w tym: szkoły podstawowe szkoły specjalne Ilość gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach...1 Inne pomieszczenie na terenie szkoły...3 Gabinet medyczny na terenie publicznej placówki...5 Szkoła obejmuje swym działaniem prawie całą populację dzieci i młodzieŝy w wieku 6-19 lat. W województwie podlaskim liczba szkół wynosi 901, w tym 849 szkół o statusie szkoły publicznej natomiast 52 o statusie szkoły niepublicznej. 49 % stanowią szkoły publiczne i niepubliczne zlokalizowane w mieście, natomiast około 51 % stanowią szkoły zlokalizowane na wsi

15 5. Zakres opieki zdrowotnej realizowany w szkołach w roku szkolnym 2008/2009 WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA SZKÓŁ LICZBA UCZNIÓW profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów realizacja szkolnego programu edukacji zdrowotnej /liczba uczniów objętych programem/ Źródło: sprawozdanie MZ 06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok 2008/2009. Świadczenia pielęgniarki obejmują m.in. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi oraz udział w planowaniu realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. W grupowej profilaktyce fluorkowej biorą udział uczniowie na podstawie pisemnej zgody rodziców dołączonej do karty zdrowia ucznia. Na terenie województwa podlaskiego profilaktyce fluorkowej podlega uczniów z 452 szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych i specjalnych 7. Udział pielęgniarki w realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej obejmuje uczniów ze wszystkich typów szkół. W szkołach gdzie nie ma gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nie ma udziału pielęgniarki w realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna dla pozostałych uczniów realizowana jest w gabinetach medycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Wykonanie testów przesiewowych w roku szkolnym 2008/2009 WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA UCZNIÓW PODLEGAJĄCYCH TESTOM PRZESIEWOWYM LICZBA UCZNIÓW ZBADANYCH Testy przesiewowe wykonane wyłącznie na terenie szkoły Źródło: sprawozdanie MZ 06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok 2008/2009. Testy przesiewowe wykonywane są uczniom podlegającym profilaktycznym badaniom lekarskim typu bilans zdrowia w wieku 6, 10, 13, 16 i 18 lat oraz uczniom 12 letnim. W roku szkolnym 2008/2009 testom przesiewowym wykonywanym w szkole podlegało uczniów. Testami przesiewowymi nie objęto 616 uczniów, co stanowi 0,77% podlegających

16 6. PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEśĄ W WIEKU SZKOLNYM Populacja dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym, ze względu na moŝliwość wystąpienia zaburzeń zdrowia i rozwoju oraz duŝą częstość występowania zachowań ryzykownych, wymaga zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej. Medycyna szkolna to zespół działań słuŝących objęciu powszechną opieką profilaktyczną, medyczną i stomatologiczną dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym w celu wczesnego rozpoznawania i zapobiegania stanom chorobowym, a takŝe śledzenia prawidłowości ich rozwoju psychofizycznego i kształtowania poŝądanych nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Opieka ta realizowana jest przy ścisłej współpracy pracowników z przygotowaniem medycznym (pielęgniarki szkolnej i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej) z dyrekcją szkoły, nauczycielami, innymi pracownikami placówki oświatowej oraz uczniami i ich rodzicami. System profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami ma na celu zapewnienie wszystkim uczniom równej dostępności do tej opieki i dobrej jej jakości, poprzez: profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę szkolną oraz lekarza poz i lekarza dentystę; nadzór nad realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami; monitorowanie zabezpieczenia tej opieki w skali wojewódzkiej; kształcenie i doskonalenie kadry zawodowej świadczeniodawców profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą. Profilaktyczne badanie lekarskie uczniów na podstawie MZ 06 Po wykonaniu testów przesiewowych uczniowie zgłaszają się na profilaktyczne badania lekarskie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. WIEK/KLASA LICZBA UCZNIÓW PODLEGAJĄCYCH PROFILAKTYCZNYM BADANIOM LEKRSKIM LICZBA UCZNIÓW ZBADANYCH LICZBA UCZNIÓW ZBADANYCH NA TERENIE SZKOŁY lat klasa 0 szkoły podstawowej lat klasa III szkoły podstawowej lat klasa I gimnazjum lat klasa I szkoły ponadgimnazjalnej lat ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej Liczba uczniów ogółem Źródło: sprawozdanie MZ 06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok 2008/

17 Stopień wykonania badań profilaktycznych dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym moŝna określić jako zadowalający. Tym niemniej podejmowane są działania umoŝliwiające pełną realizację tych badań. Po wykonaniu testów przesiewowych i udokumentowaniu w kartach profilaktycznego badania lekarskiego, uczniowie kierowani są przez pielęgniarkę szkolną na badania bilansowe do lekarza, do którego złoŝyli deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów przeprowadzane są w gabinetach lekarzy poz (97% zabezpieczenia opieki lekarskiej) i w gabinetach medycznych w budynku szkoły (w 3% gabinetów szkolnych). Na badania uczniowie zgłaszają się pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, a po przeprowadzonym badaniu dostarczają do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole kartę profilaktycznego badania lekarskiego z udokumentowanym badaniem bilansowym wraz z zaleceniami dla pielęgniarki szkolnej, dotyczącymi sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi podczas pobytu w szkole. Największa liczba uczniów, którzy nie zostali objęci profilaktycznymi badaniami lekarskimi występuje w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej 9% oraz w ostatniej klasie szkoły ponagimnazjalnej 6%. Najmniejszy odsetek niezbadanych uczniów 2% dotyczy uczniów III klasy szkoły podstawowej. Część II na podstawie ankiety Działu Rejestrów i Kontroli ZOZ,,Wykaz szkół objętych opieką w roku szkolnym 2008/2009. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami realizuje 230 pielęgniarek, 54 higienistek szkolnych, 1 połoŝna w zakresie edukacji zdrowotnej. Kwalifikacje pielęgniarek: kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania posiada 170 pielęgniarek specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania posiadają 40 pielęgniarki kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i szkolenie wstępne w zakresie opieki nad uczniami posiada 22 pielęgniarek szkolenie z zakresu profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów odbyły 230 pielęgniarki i 54 higienistki szkolne Część III na podstawie MZ-11 rocznego sprawozdania o działalności i pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej w roku Profilaktyczne badania lekarskie uczniów na podstwie MZ 11. Liczba dzieci 6-letnich z klasy 0 w szkole i przedszkolu podlegających badaniu w 2009 r Liczba dzieci zbadanych

18 7. PIELĘGNIARKI PRACUJĄCE W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PRAKTYKACH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH PRACUJĄCE W OSOBACH (STAN W DNIU r.) PIELĘGNIARKI OGÓŁEM PIELĘGNIARKI Z WYśSZYM WYKSZTAŁCENIEM OGÓŁEM W TYM: Z TYTUŁEM MAGISTER PIELĘGNIARSTWA 573 PIELĘGNIARKI ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM MEDYCZNYM Źródło: Sprawozdanie roczne MZ 88 (nie ujęto zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości) PIELĘGNIARKI posiadające tytuł licencjata posiadające tytuł magistra ze średnim wykształceniem medycznym

19 8. Stan zdrowia dzieci i młodzieŝy w wieku od 5 do 18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ 11. Z chorobami i problemami zdrowotnymi zarejestrowane są osoby, w tym: 1. Nowotwory C00-C97, D00-D Niedokrwistości D50-D Choroby tarczycy E00-E Cukrzyca E10-E NiedoŜywienie E40-E Otyłość E65-E Zaburzenia odŝywiania F Upośledzenie umysłowe F70-F Padaczka G Dziecięce poraŝenie mózgowe G Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Choroba nadciśnieniowa I10-I Alergie dychawica oskrzelowa J alergie pokarmowe K alergie skórne L Zniekształcenia kręgosłupa M40-M Choroby układu moczowego N00-N Wady rozwojowe o układu nerwowego Q00-Q o układu krąŝenia Q20-Q o narządów płciowych Q50-Q o aberracje chromosomowe Q90-Q o inne Zaburzenia rozwoju R62, w tym o fizycznego R o psychomotorycznego Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Dzieci i młodzieŝ z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej

20 Analiza stanu zdrowia dzieci i młodzieŝy w wieku od 5 do 18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ 11. Otyłość Wady rozwojowe Zaburzenia rozwoju Zniekształcenia kręgosłupa Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Alergie Dzieci i młodzieŝ z innymi schorzeniami Nowotwory NiedoŜywienie Zaburzenia odŝywiania Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Cukrzyca Choroby układu moczowego Upośledzenie umysłowe Choroba nadciśnieniowa Niedokrwistości Padaczka Dziecięce poraŝenie mózgowe Choroby tarczycy

21 9. PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD DZIEĆMI DO LAT 6 Aktualnie obowiązujący system opieki lekarskiej nad dziećmi polega nie tylko na leczeniu w chorobie, ale przede wszystkim na profilaktyce i ma na celu optymalizację zdrowia. Profilaktyczne badania zdrowego dziecka odbywają się w pierwszym roku Ŝycia co miesiąc w poradni dziecięcej. Lekarz, po odpowiednim zbadaniu dziecka, ocenia prawidłowość rozwoju oraz stan jego zdrowia. WaŜna jest konsultacja lekarska udzielana dziecku zdrowemu, w wyniku której lekarz informuje rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, udziela rad co do sposobu Ŝywienia, pielęgnowania, szczepień itp. Lekarska opieka profilaktyczna nad dziećmi do lat 3 w 2009 roku PORADY UDZIELONE PRZEZ LEKARZY DZIECIOM ZDROWYM PO RAZ PIERWSZY (PIERWSZA PORADA W śyciu DZIECKA) W TYM W WIEKU: PO RAZ KOLEJNY RAZEM DO 1 MIESIĄCA DO 14 DNIA OD 2 DO 4 TYGODNIA 1 11 MIESIĘCY RAZEM W TYM: W WIEKU DO 1 ROKU Źródło: sprawozdanie MZ 11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej za rok 2009 PowyŜsza tabela obrazuje, iŝ udzielone przez lekarza pierwsze porady wynoszą , w tym do 14 dnia Ŝycia noworodka 8 604, co stanowi 72 % ogółu udzielonych po raz pierwszy porad w przedziale wiekowym od 0 do 11 miesiąca Ŝycia. Ponadto naleŝy podkreślić, iŝ porady wykonywane po raz następny wynoszą , w tym w wieku do 1 roku Ŝycia , co stanowi 55,1 % ogółu udzielonych porad po raz następny w przedziale wiekowym od 0 do 3 lat. Dane te wskazują, iŝ opiekunowie dzieci do 1 roku Ŝycia częściej zasięgają porad lekarza w pierwszym okresie Ŝycia dziecka, niŝ w wieku od 2 do 3 lat

22 Wizyty profilaktyczne pielęgniarek i połoŝnych u noworodków, niemowląt i dzieci do 3 roku Ŝycia w 2009 roku WIZYTY PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH U DZIECI ZDROWYCH PO RAZ PIERWSZY (PIERWSZA PORADA W śyciu DZIECKA) RAZEM W 1 ROKU śycia W TYM W WIEKU DO 14 DNI OD 2 DO 6 TYGODNIA PO RAZ NASTĘPNY DO 3 LAT W TYM DO 6 TYGODNIA Źródło: sprawozdanie MZ 11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej za rok 2009 PowyŜsza tabela obrazuje, iŝ udzielone przez pielęgniarkę i połoŝną pierwsze porady wynoszą , w tym: do 14 dnia Ŝycia noworodka wynoszą , co stanowi 92,7 % ogółu udzielonych po raz pierwszy porad w przedziale wiekowym od 0 do 1 roku Ŝycia. Ponadto naleŝy podkreślić, iŝ porady wykonywane po raz następny wynoszą , w tym: do 6 tygodnia Ŝycia , co stanowi 61,7 % ogółu udzielonych porad po raz następny w przedziale wiekowym od 0 do 3 lat. Wizyty profilaktyczne połoŝnych w 2009 r. DO 14 DNIA OD 2 DO 6 TYGODNI PIERWSZORAZOWA WIZYTA PATRONAśOWA POŁOśNEJ Źródło: sprawozdanie roczne MZ-11 (nie ujęto zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości) Ze sprawozdania rocznego MZ 11 wynika, Ŝe tylko 92,7% (11 061) pierwszorazowych wizyt połoŝnych u noworodka obywa się do 14 dnia Ŝycia, zaś pozostałe 7,3% (876) wizyt patronaŝowych obywa się od 2 do 6 tygodnia Ŝycia

23 Profilaktyczne badania lekarskie dzieci do 6 roku Ŝycia WIEK/KLASA LICZBA DZIECI PODLEGAJĄCYCH BADANIU LICZBA DZIECI ZBADANYCH lata lata lat/ klasa "0" Źródło: sprawozdanie MZ 11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej za rok 2009 Badaniom bilansowym w wieku 6 lat wykazanym w tabeli podlegają dzieci uczęszczające do klasy 0 w przedszkolu. Odsetek dzieci podlegających badaniu a nie zbadanych jest największy w grupie dzieci 4-letnich 21%; w pozostałych grupach wiekowych wskaźnik ten wynosi od 14 do 15%

24 10. OCENA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM. CZĘŚĆ GINEKOLOGICZNO POŁOśNICZA PołoŜne pracujące w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych PRACUJĄCE W OSOBACH (STAN W DNIU r.) POŁOśNE OGÓŁEM POŁOśNE Z WYśSZYM WYKSZTAŁCENIEM OGÓŁEM 205 W TYM: Z TYTUŁEM MAGISTER POŁOśNICTWA 80 POŁOśNE ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM MEDYCZNYM 816 Źródło: Sprawozdanie roczne MZ 88 (nie ujęto zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości) POŁOśNE posiadające tytuł licencjata posiadające tytuł magistra ze średnim wykształceniem medycznym

25 PołoŜne pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ OGÓŁEM (W OSOBACH, STAN W DNIU 21.XII.2009 r.) POŁOśNE 236 W TYM: ŚRODOWISKOWE 224 Źródło: Sprawozdanie roczne MZ 11 (nie ujęto zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości) Na podstawie druku MZ-11 stwierdza się, Ŝe w województwie podlaskim większość połoŝnych 95% zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej, posiada kwalifikacje środowiskowe, zaś wśród pielęgniarek 58% posiada kwalifikacje środowiskowe, a 12% kursy ze środowiskowego nauczania i wychowania. POŁOśNE ZATRUDNIONE W POZ 5% W TYM: ŚRODOWISKOWE POZOSTAŁE 95%

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249 r BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Gorzowie Wlkp. WYDAWCA: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. (do uŝytku wewnętrznego) ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.: (0-95) 729

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki Dzieci w Polsce Dane, liczby, statystyki Redakcja Ewa Falkowska Agnieszka Telusiewicz-Pacak Fotografie na okładce: UNICEF Źródła danych statystycznych Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE Agnieszka Deja DEFINICJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World Programme of Action for Disabled Persons) oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Dariusz Klimek, Paweł Pietras Białystok

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo