Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r."

Transkrypt

1 Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 4 II. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi 5 1. Dane demograficzne 5 Populacja dzieci i młodzieŝy... 5 Kadra... 6 Lecznictwo szpitalne Podstawowa opieka zdrowotna 7 Opieka profilaktyczna nad dziećmi do lat Dane o stanie zdrowia dzieci w wieku od 0 do 5 roku Ŝycia będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ Analiza danych dotyczących stanu zdrowia dzieci w wieku od 0 do 5 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej 10 Pielęgniarki zatrudnione w poz Zabezpieczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami przez pielęgniarki i higienistki szkolne w roku szkolnym 2008/ Szkoły w województwie Szkoły publiczne w mieście i na wsi Szkoły niepubliczne w mieście i na wsi Zakres opieki zdrowotnej realizowany w szkołach w roku szkolnym 2008/ Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w wieku szkolnym 16 Profilaktyczne badanie lekarskie uczniów ma podstawie MZ Kwalifikacje pielęgniarek szkolnych Profilaktyczne badania lekarskie uczniów na podstawie MZ Pielęgniarki pracujące w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych Stan zdrowia dzieci i młodzieŝy w wieku od 5 do 18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ Analiza stanu zdrowia dzieci i młodzieŝy w wieku od 5 do 18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi do lat 6 21 Profilaktyczna opieka lekarska nad dziećmi do lat 3 w 2009 roku Profilaktyczne wizyty pielęgniarek i połoŝnych u noworodków, niemowląt i dzieci do 3 roku Ŝycia w 2009 roku Profilaktyczne wizyty połoŝnych w 2009 r Profilaktyczne badania lekarskie dzieci do 6 roku Ŝycia w 2009 roku

3 10. Ocena opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Część ginekologiczno-połoŝnicza 24 PołoŜne pracujące w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych PołoŜne pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej Opieka okołoporodowa nad matką dzieckiem Działalność oddziałów Porody, poronienia i stanowiska porodowe Liczba noworodków Zgony kobiet w okresie okołoporodowym Przerwania ciąŝ Specjalistyczna opieka nad matką i dzieckiem 30 Liczba porad i poradni Opieka profilaktyczna nad kobietą w poradniach dla kobiet 32 Badania cytodiagnostyczne

4 WSTĘP Populacja dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym ze względu na moŝliwość wystąpienia zaburzeń zdrowia i rozwoju oraz duŝą częstotliwość występowania zachowań ryzykownych, wymaga zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej, której celem jest: wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym, współdziałanie na rzecz ochrony zdrowia uczniów. Według Światowej Organizacji Zdrowia profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami powinna stanowić waŝny element programu promocji zdrowia w szkole. Profilaktyczna opieka zdrowotna obejmująca wykonywanie badań przesiewowych, profilaktycznych badań lekarskich i edukacji zdrowotnej jest moŝliwa w Polsce w szkołach skupiających populację dzieci i młodzieŝy w wieku od 6 7 lat do 19 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami profilaktyczną opieką zdrowotną powinni być objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 19 roku Ŝycia. W ochronie zdrowia dzieci i młodzieŝy powinni uczestniczyć sami uczniowie, ich rodzice a przede wszystkim szkoła i pracownicy ochrony zdrowia. Testy przesiewowe u dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym są wykonywane przez pielęgniarkę i higienistkę szkolną. Badania te słuŝą wczesnemu wykrywaniu zaburzeń i rozwoju fizycznego, narządu wzroku, słuchu, ruchu, podwyŝszonego ciśnienia tętniczego krwi. Testy przesiewowe wykonywane są w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach lub gabinetach medycznych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Miejscem wykonywania profilaktycznych badań lekarskich są aktualnie gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Badania wykonuje lekarz sprawujący opiekę nad uczniami w miejscu ich zamieszkania. W przedstawionej poniŝej informacji wykorzystano dane pochodzące z druków sprawozdawczych za rok 2009 MZ 06, MZ 11 oraz druków analiz własnych Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

5 ZABEZPIECZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD DZIEĆMI Ocena zawiera informacje na temat aktualnego stanu zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad dzieckiem.wykorzystane dane uzyskano na podstawie sprawozdań MZ 29, MZ 11, MZ 88, MZ 89 za rok 2009 z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 1. DANE DEMOGRAFICZNE Ogólna liczba ludności województwa podlaskiego na dzień r. wynosiła osób, z czego to dzieci i młodzieŝ od 0 do 19 roku Ŝycia (14,23% całej populacji) % Populacja dzieci i młodzieŝy 4 lata rok rok rok lata 5-9 rok rok rok - 5 -

6 Kadra Na terenie województwa podlaskiego zatrudnionych jest lekarzy, w tym: 164 lekarzy pediatrów z I i II stopniem specjalizacji, 30 lekarzy neonatologów, pielęgniarek oraz 816 połoŝnych. Lekarze W tym Lekarze pediatrzy z I i II stopniem specjalizacji 164 Neonatolodzy 30 Pielęgniarki PołoŜne 816 Lecznictwo szpitalne Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 17 szpitali z 20 oddziałami pediatrycznymi i ogólną liczbą łóŝek 519 Według poziomu referencyjności: 4 oddziały z III stopniem i liczbą łóŝek 150 (oddziały kliniczne) 3 oddziały z II stopniem i liczbą łóŝek oddziałów z I stopniem i liczbą łóŝek 254 Stopień referencyjności Liczba oddziałów pediatrycznych Liczba łóŝek III II I W oddziałach pediatrycznych zatrudnionych jest 150 lekarzy i 349 pielęgniarek. Ogółem w 2009 roku w oddziałach tych leczono pacjentów z liczbą osobodni Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 11 oddziałów neonatologicznych z łączną liczbą łóŝek 216 oraz 52 inkubatorami. Według poziomu referencyjności: 1 oddział z III stopniem i liczbą łóŝek 40 (oddział kliniczny ) 3 oddziały z II stopniem i liczbą łóŝek oddziałów z I stopniem i liczbą łóŝek

7 Stopień referencyjności Liczba oddziałów pediatrycznych Liczba łóŝek III 1 40 II I 7 69 W oddziałach neonatologicznych zatrudnionych jest 30 lekarzy i 167 pielęgniarek/połoŝnych. W 7 szpitalach łóŝka neonatologiczne włączone są do oddziałów połoŝniczych. Liczba hospitalizowanych noworodków (zdrowych i chorych) w 2009 roku wyniosła z liczbą osobodni PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Na terenie województwa podlaskiego na dzień r. funkcjonowało 239 zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, w tym: 15 publicznych i 175 niepublicznych zakładów oraz indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie. W zakładach tych zatrudnionych jest 799 lekarzy w tym 126 pediatrów oraz pielęgniarek i 236 połoŝne. Liczba dzieci i młodzieŝy będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, na dzień r. wynosiła Opieka profilaktyczna nad dziećmi do lat 3 Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym po raz pierwszy ogółem , w tym do 14 dnia Ŝycia 8 604, od 2 do 4 tygodnia , do 11 miesiąca 519. Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym po raz następny ogółem Wizyty pielęgniarek i połoŝnych u dzieci zdrowych po raz pierwszy w 1 roku Ŝycia ogółem , po raz następny do lat PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE liczba dzieci podlegających badaniu W wieku 2 lat liczba dzieci zbadanych liczba dzieci podlegających badaniu W wieku 4 lat liczba dzieci zbadanych

8 Dane o stanie zdrowia dzieci w wieku od 0 do 5 roku Ŝycia będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ 11 Z chorobami i problemami zdrowotnymi zarejestrowanych jest dzieci w tym: 1. Nowotwory C00 C97, D00 D Niedokrwistości D50 D Choroby tarczycy E00 E Cukrzyca E10 E NiedoŜywienie E40 E Otyłość E65 E Zaburzenia odŝywiania F Upośledzenie umysłowe F70 F Padaczka G Dziecięce poraŝenie mózgowe G Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Choroba nadciśnieniowa I10 I Alergie dychawica oskrzelowa J pokarmowe K skórne L Zniekształcenia kręgosłupa M40 M Choroby układu moczowego N00 N Wady rozwojowe -układu nerwowego Q00 Q układu krąŝenia Q20 Q narządów płciowych Q50 Q aberracje chromosomowe Q90 Q inne Zaburzenia rozwoju R62, w tym fizycznego R psychomotorycznego R Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Dzieci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej

9 Analiza danych o stanie zdrowia dzieci w wieku od 0 do 5 lat Będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ 11. Cukrzyca Nowotwory Choroba nadciśnieniowa NiedoŜywienie Upośledzenie umysłowe Padaczka Dziecięce poraŝenie mózgowe Choroby tarczycy Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Otyłość Zniekształcenia kręgosłupa Zaburzenia odŝywiania Dzieci z innymi schorzeniami Wady rozwojowe Niedokrwistości Choroby układu moczowego Zaburzenia rozwoju Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Alergie Analiza danych dotyczących stanu zdrowia dzieci do lat 5 wskazuje, iŝ na zarejestrowanych dzieci z problemami zdrowotnymi 55% stanowią choroby alergiczne. NajniŜsza zachorowalność występuje u dzieci z chorobą typu cukrzyca, co stanowi 0,08% dzieci z problemami zdrowotnymi

10 3. ZATRUDNIENIE W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ Pielęgniarki zatrudnione w poz 31% 11% 58% środowiskowe rodzinne środowisko nauczania i wychowania pozostałe Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach województwa podlaskiego w roku szkolnym 2008/2009 w zakresie pielęgniarki szkolnej realizowało 108 świadczeniodawców, w tym: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej...10 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej...67 Niepubliczne Pielęgniarskie Zakłady Opieki Zdrowotnej...6 Indywidualne Praktyki Lekarskie...14 Indywidualne Praktyki Pielęgniarskie...4 Indywidualne Praktyki Higienistki Szkolnej...2 Grupowe Praktyki Higienistki Szkolnej...3 Grupowa Praktyka Pielęgniarek i PołoŜnych...1 Grupowa Praktyka Pielęgniarek i PołoŜnych 0,93% Grupowe Praktyki Higienistki Szkolnej 2,80% Indywidualne Praktyki Higienistki Szkolnej 1,87% Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 9,35% Indywidualne Praktyki Pielęgniarskie 3,74% Indywidualne Praktyki Lekarskie 13,08% Niepubliczne Pielęgniarskie Zakłady Opieki Zdrowotnej 5,61% Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 62,62%

11 PIELĘGNIARKI ZATRUDNIONE W POZ UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ OGÓŁEM (W OSOBACH, STAN W DNIU 21.XII.2009 r.) PIELĘGNIARKI OGÓŁEM w tym ŚRODOWISKOWE RODZINNE 628 ŚRODOWISKOWE NAUCZANIA I WYCHOWANIA 122 Źródło: sprawozdanie MZ 11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej za rok % 11% 58% ŚRODOWISKOWE RODZINNE ŚRODOWISKOWE NAUCZANIA I WYCHOWANIA POZOSTAŁE

12 4. Zabezpieczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami przez pielęgniarki i higienistki szkolne w roku szkolnym 2008/2009 Część I na podstawie MZ 06 rocznego sprawozdania z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Szkoły w województwie Ilość szkół róŝnych typów w województwie Ilość uczniów razem w tym niepełnosprawnych Ilość gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach Ilość gabinetów profilaktycznych w budynku, ale naleŝących do innej szkoły Inne pomieszczenie na terenie szkoły Gabinet medyczny na terenie publicznej placówki...66 Gabinet medyczny na terenie niepublicznej placówki Profilaktyczną opieką zdrowotną objętych jest 901 szkół. ZauwaŜa się, iŝ pielęgniarska profilaktyczna opieka nad dziećmi i młodzieŝą w wieku szkolnym realizowana jest w 77%, w budynkach szkoły. 23 % stanowi pielęgniarska profilaktyczna opieka udzielana w gabinetach medycznych na terenie niepublicznej lub publicznej placówki ochrony zdrowia. Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w zakresie udzielania profilaktycznej opieki lekarskiej. W 74 % opieka lekarska sprawowana jest w gabinetach medycznych zlokalizowanych na terenie niepublicznych placówek ochrony zdrowia, a ok. 23% opieki odbywa się w gabinetach medycznych funkcjonujących na terenie publicznych placówek ochrony zdrowia. Profilaktyczna opieka lekarska udzielana w budynkach szkolnych stanowi tylko 3% ogólnej liczby udzielanych porad. Lekarz poz i lekarz dentysta sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w swoim gabinecie lekarskim lub dentystycznym), a pielęgniarka lub higienistka szkolna, w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

13 Szkoły publiczne w mieście Szkoły publiczne w mieście Liczba szkół Liczba uczniów Szkoły ogółem szkoły podstawowe gimnazja w tym: licea technika zasadnicze szkoły zawodowe szkoły specjalne Ilość gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach Ilość gabinetów profilaktycznych w budynku, ale naleŝących do innej szkoły...81 Inne pomieszczenie na terenie szkoły...40 Gabinet medyczny na terenie publicznej placówki...5 Gabinet medyczny na terenie niepublicznej placówki...15 Szkoły publiczne na wsi Szkoły publiczne na wsi Liczba szkół Liczba uczniów Szkoły ogółem szkoły podstawowe gimnazja w tym: licea technika zasadnicze szkoły zawodowe szkoły specjalne Ilość gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach...79 Ilość gabinetów profilaktycznych w budynku, ale naleŝących do innej szkoły...16 Inne pomieszczenie na terenie szkoły Gabinet medyczny na terenie publicznej placówki...56 Gabinet medyczny na terenie niepublicznej placówki

14 Szkoły niepubliczne w mieście Szkoły publiczne w mieście Liczba szkół Liczba uczniów Szkoły ogółem szkoły podstawowe w tym: gimnazja licea technika zasadnicze szkoły zawodowe Ilość gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach...4 Ilość gabinetów profilaktycznych w budynku, ale naleŝących do innej szkoły...7 Inne pomieszczenie na terenie szkoły...32 Szkoły niepubliczne na wsi Szkoły publiczne na wsi Liczba szkół Liczba uczniów Szkoły ogółem w tym: szkoły podstawowe szkoły specjalne Ilość gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach...1 Inne pomieszczenie na terenie szkoły...3 Gabinet medyczny na terenie publicznej placówki...5 Szkoła obejmuje swym działaniem prawie całą populację dzieci i młodzieŝy w wieku 6-19 lat. W województwie podlaskim liczba szkół wynosi 901, w tym 849 szkół o statusie szkoły publicznej natomiast 52 o statusie szkoły niepublicznej. 49 % stanowią szkoły publiczne i niepubliczne zlokalizowane w mieście, natomiast około 51 % stanowią szkoły zlokalizowane na wsi

15 5. Zakres opieki zdrowotnej realizowany w szkołach w roku szkolnym 2008/2009 WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA SZKÓŁ LICZBA UCZNIÓW profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów realizacja szkolnego programu edukacji zdrowotnej /liczba uczniów objętych programem/ Źródło: sprawozdanie MZ 06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok 2008/2009. Świadczenia pielęgniarki obejmują m.in. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi oraz udział w planowaniu realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. W grupowej profilaktyce fluorkowej biorą udział uczniowie na podstawie pisemnej zgody rodziców dołączonej do karty zdrowia ucznia. Na terenie województwa podlaskiego profilaktyce fluorkowej podlega uczniów z 452 szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych i specjalnych 7. Udział pielęgniarki w realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej obejmuje uczniów ze wszystkich typów szkół. W szkołach gdzie nie ma gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nie ma udziału pielęgniarki w realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna dla pozostałych uczniów realizowana jest w gabinetach medycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Wykonanie testów przesiewowych w roku szkolnym 2008/2009 WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA UCZNIÓW PODLEGAJĄCYCH TESTOM PRZESIEWOWYM LICZBA UCZNIÓW ZBADANYCH Testy przesiewowe wykonane wyłącznie na terenie szkoły Źródło: sprawozdanie MZ 06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok 2008/2009. Testy przesiewowe wykonywane są uczniom podlegającym profilaktycznym badaniom lekarskim typu bilans zdrowia w wieku 6, 10, 13, 16 i 18 lat oraz uczniom 12 letnim. W roku szkolnym 2008/2009 testom przesiewowym wykonywanym w szkole podlegało uczniów. Testami przesiewowymi nie objęto 616 uczniów, co stanowi 0,77% podlegających

16 6. PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEśĄ W WIEKU SZKOLNYM Populacja dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym, ze względu na moŝliwość wystąpienia zaburzeń zdrowia i rozwoju oraz duŝą częstość występowania zachowań ryzykownych, wymaga zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej. Medycyna szkolna to zespół działań słuŝących objęciu powszechną opieką profilaktyczną, medyczną i stomatologiczną dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym w celu wczesnego rozpoznawania i zapobiegania stanom chorobowym, a takŝe śledzenia prawidłowości ich rozwoju psychofizycznego i kształtowania poŝądanych nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Opieka ta realizowana jest przy ścisłej współpracy pracowników z przygotowaniem medycznym (pielęgniarki szkolnej i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej) z dyrekcją szkoły, nauczycielami, innymi pracownikami placówki oświatowej oraz uczniami i ich rodzicami. System profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami ma na celu zapewnienie wszystkim uczniom równej dostępności do tej opieki i dobrej jej jakości, poprzez: profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę szkolną oraz lekarza poz i lekarza dentystę; nadzór nad realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami; monitorowanie zabezpieczenia tej opieki w skali wojewódzkiej; kształcenie i doskonalenie kadry zawodowej świadczeniodawców profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą. Profilaktyczne badanie lekarskie uczniów na podstawie MZ 06 Po wykonaniu testów przesiewowych uczniowie zgłaszają się na profilaktyczne badania lekarskie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. WIEK/KLASA LICZBA UCZNIÓW PODLEGAJĄCYCH PROFILAKTYCZNYM BADANIOM LEKRSKIM LICZBA UCZNIÓW ZBADANYCH LICZBA UCZNIÓW ZBADANYCH NA TERENIE SZKOŁY lat klasa 0 szkoły podstawowej lat klasa III szkoły podstawowej lat klasa I gimnazjum lat klasa I szkoły ponadgimnazjalnej lat ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej Liczba uczniów ogółem Źródło: sprawozdanie MZ 06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok 2008/

17 Stopień wykonania badań profilaktycznych dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym moŝna określić jako zadowalający. Tym niemniej podejmowane są działania umoŝliwiające pełną realizację tych badań. Po wykonaniu testów przesiewowych i udokumentowaniu w kartach profilaktycznego badania lekarskiego, uczniowie kierowani są przez pielęgniarkę szkolną na badania bilansowe do lekarza, do którego złoŝyli deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów przeprowadzane są w gabinetach lekarzy poz (97% zabezpieczenia opieki lekarskiej) i w gabinetach medycznych w budynku szkoły (w 3% gabinetów szkolnych). Na badania uczniowie zgłaszają się pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, a po przeprowadzonym badaniu dostarczają do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole kartę profilaktycznego badania lekarskiego z udokumentowanym badaniem bilansowym wraz z zaleceniami dla pielęgniarki szkolnej, dotyczącymi sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi podczas pobytu w szkole. Największa liczba uczniów, którzy nie zostali objęci profilaktycznymi badaniami lekarskimi występuje w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej 9% oraz w ostatniej klasie szkoły ponagimnazjalnej 6%. Najmniejszy odsetek niezbadanych uczniów 2% dotyczy uczniów III klasy szkoły podstawowej. Część II na podstawie ankiety Działu Rejestrów i Kontroli ZOZ,,Wykaz szkół objętych opieką w roku szkolnym 2008/2009. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami realizuje 230 pielęgniarek, 54 higienistek szkolnych, 1 połoŝna w zakresie edukacji zdrowotnej. Kwalifikacje pielęgniarek: kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania posiada 170 pielęgniarek specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania posiadają 40 pielęgniarki kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i szkolenie wstępne w zakresie opieki nad uczniami posiada 22 pielęgniarek szkolenie z zakresu profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów odbyły 230 pielęgniarki i 54 higienistki szkolne Część III na podstawie MZ-11 rocznego sprawozdania o działalności i pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej w roku Profilaktyczne badania lekarskie uczniów na podstwie MZ 11. Liczba dzieci 6-letnich z klasy 0 w szkole i przedszkolu podlegających badaniu w 2009 r Liczba dzieci zbadanych

18 7. PIELĘGNIARKI PRACUJĄCE W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PRAKTYKACH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH PRACUJĄCE W OSOBACH (STAN W DNIU r.) PIELĘGNIARKI OGÓŁEM PIELĘGNIARKI Z WYśSZYM WYKSZTAŁCENIEM OGÓŁEM W TYM: Z TYTUŁEM MAGISTER PIELĘGNIARSTWA 573 PIELĘGNIARKI ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM MEDYCZNYM Źródło: Sprawozdanie roczne MZ 88 (nie ujęto zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości) PIELĘGNIARKI posiadające tytuł licencjata posiadające tytuł magistra ze średnim wykształceniem medycznym

19 8. Stan zdrowia dzieci i młodzieŝy w wieku od 5 do 18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ 11. Z chorobami i problemami zdrowotnymi zarejestrowane są osoby, w tym: 1. Nowotwory C00-C97, D00-D Niedokrwistości D50-D Choroby tarczycy E00-E Cukrzyca E10-E NiedoŜywienie E40-E Otyłość E65-E Zaburzenia odŝywiania F Upośledzenie umysłowe F70-F Padaczka G Dziecięce poraŝenie mózgowe G Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Choroba nadciśnieniowa I10-I Alergie dychawica oskrzelowa J alergie pokarmowe K alergie skórne L Zniekształcenia kręgosłupa M40-M Choroby układu moczowego N00-N Wady rozwojowe o układu nerwowego Q00-Q o układu krąŝenia Q20-Q o narządów płciowych Q50-Q o aberracje chromosomowe Q90-Q o inne Zaburzenia rozwoju R62, w tym o fizycznego R o psychomotorycznego Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Dzieci i młodzieŝ z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej

20 Analiza stanu zdrowia dzieci i młodzieŝy w wieku od 5 do 18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie MZ 11. Otyłość Wady rozwojowe Zaburzenia rozwoju Zniekształcenia kręgosłupa Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Alergie Dzieci i młodzieŝ z innymi schorzeniami Nowotwory NiedoŜywienie Zaburzenia odŝywiania Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Cukrzyca Choroby układu moczowego Upośledzenie umysłowe Choroba nadciśnieniowa Niedokrwistości Padaczka Dziecięce poraŝenie mózgowe Choroby tarczycy

21 9. PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD DZIEĆMI DO LAT 6 Aktualnie obowiązujący system opieki lekarskiej nad dziećmi polega nie tylko na leczeniu w chorobie, ale przede wszystkim na profilaktyce i ma na celu optymalizację zdrowia. Profilaktyczne badania zdrowego dziecka odbywają się w pierwszym roku Ŝycia co miesiąc w poradni dziecięcej. Lekarz, po odpowiednim zbadaniu dziecka, ocenia prawidłowość rozwoju oraz stan jego zdrowia. WaŜna jest konsultacja lekarska udzielana dziecku zdrowemu, w wyniku której lekarz informuje rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, udziela rad co do sposobu Ŝywienia, pielęgnowania, szczepień itp. Lekarska opieka profilaktyczna nad dziećmi do lat 3 w 2009 roku PORADY UDZIELONE PRZEZ LEKARZY DZIECIOM ZDROWYM PO RAZ PIERWSZY (PIERWSZA PORADA W śyciu DZIECKA) W TYM W WIEKU: PO RAZ KOLEJNY RAZEM DO 1 MIESIĄCA DO 14 DNIA OD 2 DO 4 TYGODNIA 1 11 MIESIĘCY RAZEM W TYM: W WIEKU DO 1 ROKU Źródło: sprawozdanie MZ 11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej za rok 2009 PowyŜsza tabela obrazuje, iŝ udzielone przez lekarza pierwsze porady wynoszą , w tym do 14 dnia Ŝycia noworodka 8 604, co stanowi 72 % ogółu udzielonych po raz pierwszy porad w przedziale wiekowym od 0 do 11 miesiąca Ŝycia. Ponadto naleŝy podkreślić, iŝ porady wykonywane po raz następny wynoszą , w tym w wieku do 1 roku Ŝycia , co stanowi 55,1 % ogółu udzielonych porad po raz następny w przedziale wiekowym od 0 do 3 lat. Dane te wskazują, iŝ opiekunowie dzieci do 1 roku Ŝycia częściej zasięgają porad lekarza w pierwszym okresie Ŝycia dziecka, niŝ w wieku od 2 do 3 lat

22 Wizyty profilaktyczne pielęgniarek i połoŝnych u noworodków, niemowląt i dzieci do 3 roku Ŝycia w 2009 roku WIZYTY PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH U DZIECI ZDROWYCH PO RAZ PIERWSZY (PIERWSZA PORADA W śyciu DZIECKA) RAZEM W 1 ROKU śycia W TYM W WIEKU DO 14 DNI OD 2 DO 6 TYGODNIA PO RAZ NASTĘPNY DO 3 LAT W TYM DO 6 TYGODNIA Źródło: sprawozdanie MZ 11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej za rok 2009 PowyŜsza tabela obrazuje, iŝ udzielone przez pielęgniarkę i połoŝną pierwsze porady wynoszą , w tym: do 14 dnia Ŝycia noworodka wynoszą , co stanowi 92,7 % ogółu udzielonych po raz pierwszy porad w przedziale wiekowym od 0 do 1 roku Ŝycia. Ponadto naleŝy podkreślić, iŝ porady wykonywane po raz następny wynoszą , w tym: do 6 tygodnia Ŝycia , co stanowi 61,7 % ogółu udzielonych porad po raz następny w przedziale wiekowym od 0 do 3 lat. Wizyty profilaktyczne połoŝnych w 2009 r. DO 14 DNIA OD 2 DO 6 TYGODNI PIERWSZORAZOWA WIZYTA PATRONAśOWA POŁOśNEJ Źródło: sprawozdanie roczne MZ-11 (nie ujęto zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości) Ze sprawozdania rocznego MZ 11 wynika, Ŝe tylko 92,7% (11 061) pierwszorazowych wizyt połoŝnych u noworodka obywa się do 14 dnia Ŝycia, zaś pozostałe 7,3% (876) wizyt patronaŝowych obywa się od 2 do 6 tygodnia Ŝycia

23 Profilaktyczne badania lekarskie dzieci do 6 roku Ŝycia WIEK/KLASA LICZBA DZIECI PODLEGAJĄCYCH BADANIU LICZBA DZIECI ZBADANYCH lata lata lat/ klasa "0" Źródło: sprawozdanie MZ 11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej za rok 2009 Badaniom bilansowym w wieku 6 lat wykazanym w tabeli podlegają dzieci uczęszczające do klasy 0 w przedszkolu. Odsetek dzieci podlegających badaniu a nie zbadanych jest największy w grupie dzieci 4-letnich 21%; w pozostałych grupach wiekowych wskaźnik ten wynosi od 14 do 15%

24 10. OCENA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM. CZĘŚĆ GINEKOLOGICZNO POŁOśNICZA PołoŜne pracujące w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych PRACUJĄCE W OSOBACH (STAN W DNIU r.) POŁOśNE OGÓŁEM POŁOśNE Z WYśSZYM WYKSZTAŁCENIEM OGÓŁEM 205 W TYM: Z TYTUŁEM MAGISTER POŁOśNICTWA 80 POŁOśNE ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM MEDYCZNYM 816 Źródło: Sprawozdanie roczne MZ 88 (nie ujęto zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości) POŁOśNE posiadające tytuł licencjata posiadające tytuł magistra ze średnim wykształceniem medycznym

25 PołoŜne pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ OGÓŁEM (W OSOBACH, STAN W DNIU 21.XII.2009 r.) POŁOśNE 236 W TYM: ŚRODOWISKOWE 224 Źródło: Sprawozdanie roczne MZ 11 (nie ujęto zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości) Na podstawie druku MZ-11 stwierdza się, Ŝe w województwie podlaskim większość połoŝnych 95% zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej, posiada kwalifikacje środowiskowe, zaś wśród pielęgniarek 58% posiada kwalifikacje środowiskowe, a 12% kursy ze środowiskowego nauczania i wychowania. POŁOśNE ZATRUDNIONE W POZ 5% W TYM: ŚRODOWISKOWE POZOSTAŁE 95%

Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014

Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014 Wstęp. Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014 Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem jest jednym z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia. Do zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2011 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2011 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2011 r. Spis treści Wstęp... 3 Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad dzieckiem w województwie podlaskim... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny Lubelskie Centrum zdrowia Publicznego w Lublinie Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia uczniów warszawskich szkół podstawowych Seminarium ZDROWIE DZIECI NASZĄ TROSKĄ Warszawa, 24 marca 2008 roku Katarzyna Paczek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami. 2005 r.

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami. 2005 r. Załącznik nr 3. Urodzenia Ŝywe w województwie małopolskim oraz wybranych powiatach w latach 20032005 według grup wiekowych matek 1 Powiaty Grupa wiekowa matki Ogółem do 19 lat 20 24 25 29 30 34 35 39 40

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Białystok, sierpień 2014 Spis treści Wstęp... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

1. Oz. MINISTER ZDROWIA. Warszawa. MZ-MD-P-073-4964- I /W S/l 4

1. Oz. MINISTER ZDROWIA. Warszawa. MZ-MD-P-073-4964- I /W S/l 4 może MINISTER ZDROWIA MZ-MD-P-073-4964- I /W S/l 4 Warszawa 1. Oz. Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka / Z uwagą zapoznałem się z propozycjami rozwiązań dotyczących organizacji profilaktycznej opieki

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym

ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym pracownikiem z przygotowaniem medycznym. Jej zadania określają

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach Spis treści Wstęp... 3 Wyniki badao... 4 Podsumowanie... 9 Ankieta skierowana do szkół... 10 Wyniki zbiorcze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Stan zdrowia osób w wieku do 18 roku Ŝycia z uwzględnieniem stanu zaszczepienia... 15

Spis treści. 1. Stan zdrowia osób w wieku do 18 roku Ŝycia z uwzględnieniem stanu zaszczepienia... 15 Spis treści Wstęp... 3 I. Charakterystyka województwa podlaskiego... 7 II. Stan zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie podlaskim... 15 1. Stan zdrowia osób w wieku do 18 roku Ŝycia z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Załącznik nr 2 ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Termin badania (wiek) Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji Część I. 1. Pielęgniarka lub higienistka

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole

NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole Początek roku szkolnego to dobra okazja, aby przypomnieć jak funkcjonuje profilaktyczna opieka zdrowotna w szkole oraz jakie są zasady ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.

Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Ogólne zasady wypełniania sprawozdania MZ-06: 1) Sprawozdanie jednostkowe wypełnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ 1.1.1 Wymagania dotyczące personelu - kwalifikacje Przepis w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne Opole, dnia 20 września 2013 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole O P I N I A P R A W N A dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Koszur, Rzecznik Prasowy ZOW NFZ w Szczecinie Konferencja wojewódzka Szkoła Promująca Zdrowie Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVA-MED spółka cywilna ANNA HAWEŁKA

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: 2. osoba fizyczna: Anna Doszel, ( ) 3. Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

2008-03- 19 MTNISTER ZDROWIA -03-1 9 ZAŁ X. " -i. Warszawa, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MZ-ZP-D-073-9893-4/WS/08. WPh. 2008.

2008-03- 19 MTNISTER ZDROWIA -03-1 9 ZAŁ X.  -i. Warszawa, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MZ-ZP-D-073-9893-4/WS/08. WPh. 2008. r 0 " -i MTNISTER ZDROWIA Warszawa, 2008-03- 19 MZ-ZP-D-073-9893-4/WS/08 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Pan WPh. 2008 ZAŁ X -03-1 9 G Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich W odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

?VV. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, stycznia 2014 roku Dziecka Marek Michalak. pragnę zwrócić. uwaę

?VV. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, stycznia 2014 roku Dziecka Marek Michalak. pragnę zwrócić. uwaę RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, stycznia 2014 roku Praw Rzecznik Dziecka Marek Michalak ZSS/ 500/ I /2014/EK Pan Bartosz Arlukowicz Minister Zdrowia pragnę zwrócić uwaę?vv L Pana Ministra na ważne w mojej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel. 089. 539-34-55, fax. 533-77-01 e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 610. Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 610. Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce Kwiecień 1998 Grzegorz Ciura Informacja Nr 610 W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Celem programu

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Opis:... ... ... 22. Zgon matki: a. podczas ciąŝy: ciąŝa ektopowa, poronienie wczesne do 12 t.c.

Opis:... ... ... 22. Zgon matki: a. podczas ciąŝy: ciąŝa ektopowa, poronienie wczesne do 12 t.c. Pieczęć oddziału/kliniki Miejscowość, dnia... adres, tel./fax Analiza zgonu kobiety w okresie ciąŝy, porodu i połogu I. DANE OGÓLNE: 1. Imię i nazwisko matki :... 2. Data urodzenia:... Wiek:... 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Instytut Ochrony Zdrowia Specjalnoś ć Nazwa Rodzaj Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo - Podstawowa Opieka Zdrowotna cz. I (pielęgniarstwo w środowisku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. Dz.U.04.180.1869 ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i młodzie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Rodzinna Praktyka Lekarska spółka cywilna Grzegorz Wilczyński, Natalia

Bardziej szczegółowo

Zlikwidowane zostało kryterium wieku oraz przeprowadzanie testów po raz kolejny w przypadku powtarzania klasy przez ucznia. Następna kwestia, którą

Zlikwidowane zostało kryterium wieku oraz przeprowadzanie testów po raz kolejny w przypadku powtarzania klasy przez ucznia. Następna kwestia, którą Problemy w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej nad uczniami, a jakość w samodzielnej praktyce pielęgniarki oraz możliwości systemowe rozwoju praktyki. W

Bardziej szczegółowo

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:?

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:? 1. Czy miała Pani wyznaczoną osobę sprawującą opiekę? osoba sprawująca opiekę lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych.

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. KOMUNIKAT Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. W programach zlikwidowano blok ogólnozawodowy. Program kształcenia określa czas trwania

Bardziej szczegółowo

- 1 - LWR-41047-2/2007 Wrocław, dnia 2 kwietnia 2008 r. P/07/132 Pan Włodzimierz PAPACZ Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej

- 1 - LWR-41047-2/2007 Wrocław, dnia 2 kwietnia 2008 r. P/07/132 Pan Włodzimierz PAPACZ Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej - 1 - LWR-41047-2/2007 Wrocław, dnia 2 kwietnia 2008 r. P/07/132 Pan Włodzimierz PAPACZ Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Pielęgniarka lub higienistka

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna

Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna Aktualna koncepcja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami uważa, że zdrowie jednostki i populacji zależy od wielu czynników pozamedycznych, w

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O Z D R O W I A. Departament Matki i Dziecka. Małoletnie w ciąŝy

M I N I S T E R S T W O Z D R O W I A. Departament Matki i Dziecka. Małoletnie w ciąŝy M I N I S T E R S T W O Z D R O W I A Departament Matki i Dziecka Małoletnie w ciąŝy INFORMATOR DLA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTEJ, INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH I INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Jolanta Błażejczyk, ( ) 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: VITA Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i wspólnicy

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 roku, w sprawie konsultantów

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 09 stycznia 2008 r. P/07/101 LPO 41038-1-2007 Pan Lesław Lenartowicz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, dnia lutego 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/07/132 LOL-410-36-01/07 Pani GraŜyna Soszczeko Dyrektor

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2007 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2007 1

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek - 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 Kraków, dnia marca 2008 r. P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz

Bardziej szczegółowo

1 akredytacji? jakości ISO? szpital instytutu naukowo-badawczego inny szpital ogólny /nie wymieniony powyżej/ filia szpitala

1 akredytacji? jakości ISO? szpital instytutu naukowo-badawczego inny szpital ogólny /nie wymieniony powyżej/ filia szpitala MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-29 Adresat: Numer identyfikacyjny REGON /część I resortowego kodu identyfikacyjnego/ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO Szczecin, grudzień 2010 r. OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

są we wtorki od godziny 12.00 do 14.00 i w czwartki od godziny 13.00 do 14.00, istnieje możliwość przyjęcia dziecka zdrowego w każdy inny dzień (w

są we wtorki od godziny 12.00 do 14.00 i w czwartki od godziny 13.00 do 14.00, istnieje możliwość przyjęcia dziecka zdrowego w każdy inny dzień (w Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6, 7 lutego 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: ZESPÓŁ LEKARZY SPÓŁKA PARTNERSKA B. FUĆ, H. SŁUKA GILIŃSKA, W. ZYWERT ul.

Bardziej szczegółowo