Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM"

Transkrypt

1 Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień

2 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna Psychiatryczna opieka ambulatoryjna w województwie podlaskim wg powiatów Psychiatryczna opieka ambulatoryjna w województwie podlaskim wg rodzajów poradni i czasu ich funkcjonowania stan na r Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Cd Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Cd Porady udzielane w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Działalność poradni w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg płci w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. wg wieku Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg płci w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. wg wieku Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r

3 II. Opieka dzienna i zespoły leczenia środowiskowego Liczba oddziałów dziennych i liczba zespołów leczenia środowiskowego w województwie podlaskim wg powiatów w 2010 r Działalność opieki dziennej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Liczba zespołów leczenia środowiskowego i personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Działalność zespołów leczenia środowiskowego w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem po raz pierwszy w zespołach leczenia środowiskowego w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r III. Psychiatryczna opieka stacjonarna Psychiatryczna opieka stacjonarna w województwie podlaskim wg powiatów Zatrudnienie w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej w województwie podlaskim w 2010 r Zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych w województwie podlaskim w 2010 r Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i psychologów w zakładach opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych psychiatrycznych województwa podlaskiego w 2010 roku Działalność oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzaleŝnień w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej w województwie podlaskim w 2010 r Działalność oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych województwa podlaskiego w 2010 r IV. Zalecane rozwiązania organizacyjne w psychiatrycznej opiece zdrowotnej wg Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

4 WSTĘP Strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagroŝeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości Ŝycia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej określa Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. na lata Celami głównymi Programu są: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym; rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego. Istotną rolę w realizacji celów Programu spełniają konsultanci wojewódzcy w dziedzinach medycyny, którzy dokonują ustaleń odnośnie stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz formułują oceny i wnioski w tym zakresie. W województwie podlaskim funkcjonują konsultanci: - w dziedzinie psychiatrii, - w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieŝy. Według oceny w wym. konsultantów, dokonanej za 2010 r., sytuacja w dziedzinie psychiatrii jest trudna. Baza szpitalna skupiona jest głównie w SPZOZ w Choroszczy, którego infrastruktura jest zaniedbana, nie powstają nowe oddziały psychiatryczne przy szpitalach ogólnych. Rozmieszczenie poradni psychiatrycznych w województwie jest nierównomierne; poradnie skupiają się w większych ośrodkach. Nie są tworzone nowe oddziały dzienne, czy zespoły leczenia środowiskowego. Znacznie ograniczona jest dostępność do lecznictwa stacjonarnego i do świadczeń ambulatoryjnych dzieci i młodzieŝy. Jedyny w województwie Oddział Psychiatrii Dziecięcej w SP ZOZ w Choroszczy nie funkcjonuje, a liczba poradni jest niewystarczająca. Brak jest zespołów opieki środowiskowej 4

5 Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie stanu psychiatrycznej opieki zdrowotnej za 2010 r. w województwie podlaskim oraz docelowych potrzeb w aspekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna 1. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna w województwie podlaskim wg powiatów - stan na r.: Powiaty Liczba poradni Publiczne Niepubliczne Ogółem: M. Białystok i powiat M. ŁomŜa i powiat M. Suwałki i powiat Augustowski 4-4 Bielski Grajewski Hajnowski Kolneński Moniecki Sejneński Siemiatycki Sokólski Wysokomazowiecki 1-1 Zambrowski W województwie podlaskim w 2010 r. funkcjonowało 61 poradni w tym 27 publicznych i 34 niepubliczne. Najwięcej poradni było zlokalizowanych w powiecie i mieście Białystok; stanowiły one 43% wszystkich poradni w województwie. 5

6 2. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna w województwie podlaskim wg rodzajów poradni i czasu ich funkcjonowania - stan na r. Wyszczególnienie Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Ogółem publiczne Ogółem niepubliczne Liczba poradni czynnych w tygodniu 1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5-6 dni Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna W 2010 r. w województwie podlaskim 48 poradni, tj. ok. 79% wszystkich poradni psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej było czynnych 5-6 dni w tygodniu, 2 poradnie czynne były 4 dni w tygodniu, 9 poradni 3 dni w tygodniu oraz 2 poradnie 2 dni w tygodniu. 6

7 3. Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu r.) Wyszczególnienie Lekarze psychiatrzy I st. w tym psychiatrzy II st. pielęgniarki psycholodzy specjaliści terapii uzaleŝnień instruktorzy terapii uzaleŝnień terapeuci zajęciowi pracownicy socjalni inni terapeuci Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

8 4. Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. cd. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ( w tym na pełnym etacie) wg. stanu na r. Wyszczególnienie Lekarze psychiatrzy I st. w tym psychiatrzy II st. pielęgniarki psycholodzy specjaliści terapii uzaleŝnień instruktorzy terapii uzaleŝnień terapeuci zajęciowi pracownicy socjalni inni terapeuci ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

9 5. Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. cd. Liczba zawartych umów cywilnoprawnych wg stanu na r. Wyszczególnienie lekarze psychiatrzy I st. w tym psychiatrzy II st. pielęgniarki psycholodzy specjaliści terapii uzaleŝnień instruktorzy terapii uzaleŝnień terapeuci zajęciowi pracownicy socjalni inni terapeuci Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

10 W 2010 r. w województwie podlaskim w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych świadczeń udzielało: lekarzy, w tym 31 psychiatrów posiadających specjalizację I stopnia oraz 106 psychiatrów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty, - 47 pielęgniarek, - 97 psychologów, - 56 specjalistów terapii uzaleŝnień, - 13 instruktorów terapii uzaleŝnień, - 7 terapeutów zajęciowych, - 22 pracowników socjalnych, - 15 innych terapeutów. 6. Porady udzielane w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie Ogółem liczba wszystkich porad porady lekarzy w tym: porady psychologa lub innego terapeuty Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych

11 Poradnia psychologiczna Rysunek 1. Porady udzielane w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Poradnia odwykowa Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób Poradnia psychologiczna Ogółem liczba wszystkich porad W 2010 udzielono porad, w tym porad lekarskich i porad psychologa lub innego terapeuty. Najwięcej porad udzielono w poradniach zdrowia psychicznego tj. 70% oraz w poradni odwykowej tj. 21%. Pozostałe porady stanowiące 9 % wszystkich porad w 2010 roku udzielone zostały w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy, poradniach profilaktyki leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych oraz w poradniach psychologicznych. Porady lekarskie udzielone pacjentom w 2010 roku w województwie podlaskim stanowiły 67% wszystkich udzielonych porad, natomiast porady udzielone przez psychologa lub innego terapeutę stanowiły 33%. W 2010 roku 91% wszystkich porad lekarzy udzielono w poradni zdrowia psychicznego, natomiast 54% wszystkich porad psychologa lub innego terapeuty udzielono w poradni odwykowej. 11

12 7. Działalność poradni w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie Psychoterapia indywidualna Psychoterapia grupowa/rodziny liczba osób Interwencje pracownika socjalnego Wizyty w środowisku chorego (dom itp.) Porady telefoniczne Skierowania do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna Rysunek 2. Liczba porad, interwencji, wizyt i skierowań w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Porady telefoniczne Skierowania do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych Wizyty w środowisku chorego Interwencje pracownika socjalnego Liczba interwencji, porad i skierowań 12

13 W środowisku chorego w 2010 roku odbyły się 924 wizyty, udzielono porady telefoniczne, wydano skierowań do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych. Psychoterapią indywidualną objętych było osób, natomiast psychoterapią grupową osób. Pracownik socjalny w województwie podlaskim w 2010 r. interweniował 227 razy. Najwięcej porad telefonicznych udzielono w poradniach zdrowia psychicznego tj. 72% oraz w poradniach odwykowych tj. 23%. 8. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg płci w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie Leczeni ogółem w tym: męŝczyźni kobiety Leczeni w tym: po raz pierwszy męŝczyźni kobiety Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

14 Rysunek 3. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. na 10 tys. ludności leczeni ogółem leczeni po raz pierwszy W 2010 r., z powodu zaburzeń psychicznych, (bez uzaleŝnień) w województwie podlaskim leczyło się osób, w tym po raz pierwszy zarejestrowanych było osoby. Najwięcej osób tj. 93% leczonych było w poradniach zdrowia psychicznego. Spośród leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi najwięcej było leczonych kobiet tj. 60% głównie w poradniach zdrowia psychicznego. Osoby leczone po raz pierwszy w 2010 roku w województwie podlaskim stanowiły 26% wszystkich osób leczonych. Wśród osób leczonych po raz pierwszy dominowały kobiety i stanowiły 60%. W 2010 r. najwięcej leczonych po raz pierwszy było w poradniach zdrowia psychicznego. W 2010 r. w województwie podlaskim na 10 tys. ludności leczonych ogółem było 307 osób, natomiast leczonych po raz pierwszy

15 9. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. wg wieku. Wyszczególnienie Leczeni ogółem w tym: leczeni ogółem w wieku lat i więcej Leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu ogółem w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat i więcej Ogółem: organiczne zaburzenia niepsychotyczne organiczne zaburzenia psychotyczne schizofrenia inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (bez afektywnych i schizofrenii) epizody afektywne depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe inne zaburzenia nastroju (afektywne)

16 zaburzenie nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odŝywiania inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych w tym: patologiczny hazard upośledzenie umysłowe całościowe zaburzenia rozwojowe pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym nieokreślone zaburzenia psychiczne

17 Rysunek 4. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg wieku w województwie podlaskim w 2010 r. Zaburzenia nerwicowe zw. ze stresem i somatoformiczne Schizofrenia Epizody afektywne Organiczne zaburzenia psychotyczne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Inne zaburzenia nastroju (afektywne) Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (bez afektywnych i schizofrenii) Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie Upośledzenie umysłowe Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Nieokreślone zaburzenia psychiczne Zespoły behawioralne zw. z zaburzeniami odżywiania Inne zespoły behawioralne zw. z zaburzeniami fizjologicznymi Całościowe zaburzenia rozwojowe Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Patologiczny hazard Leczeni po raz pierwszy Leczeni ogółem 17

18 Wśród pacjentów pierwszorazowych dominowały zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne, które wystąpiły u osób tj. 30%. Epizody afektywne wystąpiły u osób tj. 13%, ograniczone zaburzenia psychotyczne - u 829 osób tj. 9%, schizofrenia - u 737 osób tj. 9%, depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe u 729 osób tj. 8%. Z powodu patologicznego hazardu w województwie podlaskim w 2010 roku po raz pierwszy leczono 61 osób tj. 1% wszystkich leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu. Spośród leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu najwięcej osób było w wieku lat i stanowiły one 50 % wszystkich leczonych pierwszorazowo. Osoby te najczęściej leczone były z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne. Najwięcej osób w przedziale wiekowym 0 18 pierwszorazowo leczonych było z powodu zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym oraz z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne. Osoby leczone po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat najczęściej leczone były z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne, zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych, epizodów afektywnych, schizofrenii. Najczęstszą przyczyną leczenia osób w wieku 65 i więcej w 2010 r. były organiczne zaburzenia psychotyczne, organiczne zaburzenia niepsychotyczne oraz zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne. 18

19 10. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg płci w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie Leczeni ogółem w tym: męŝczyźni kobiety Leczeni w tym: po raz pierwszy męŝczyźni kobiety Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Rysunek 5. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg płci w województwie podlaskim w 2010 r. na 10 tys. ludności mężczyźni kobiety leczeni ogółem leczeni po raz pierwszy W związku z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w województwie podlaskim w 2010 roku leczonych było 450 osób w tym po raz pierwszy 214 osób tj. 48%. Wśród osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych uŝywaniem środków psychoaktywnych dominowali męŝczyźni, którzy stanowili 71% leczonych ogółem. Największa liczba osób leczona była w poradniach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych tj. 348 osób. 19

20 11. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. wg wieku. Wyszczególnienie w tym: leczeni ogółem w wieku lat Leczeni ogółem i więcej Leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu ogółem w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat i więcej zobowiązani do leczenia Ogółem leczeni przymusowo Opiaty Kanabinole Leki uspokajając e i nasenne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół

21 Kokaina Inne substancje pobudzające, w tym kofeina Substancje halucynogenne abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne

22 Lotne rozpuszczalniki Kilka substancji lub substancje psychoaktywne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne UŜywanie tytoniu Liczba osób ogółem po raz pierwszy Współistniejące uzaleŝnienia od alkoholu (F10) WspółuzaleŜnienia

23 Rysunek 6. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. wg wieku. Kilka substancji lub substancje psychoaktywne Opiaty Leki uspakajające i nasenne Kanabinole Inne substancje pobudzające, w tym kofeina Lotne rozpuszczalniki Substancje halucynogenne Kokaina Używanie tytoniu Leczeni po raz pierwszy Leczeni ogółem W 2010 r. najwięcej osób tj. 293 (65%) leczyło się w województwie podlaskim z powodu kilku substancji lub substancji psychoaktywnych. Na zaburzenia psychiczne wywołane uŝywaniem opiatów chorowało 49 osób, z powodu leków uspakajających i nasennych 46 osób, z powodu uŝywania kanabinoli 35 osób. W 2010 roku najwięcej osób leczono z powodu ostrego zatrucia i uŝywania szkodliwego tj. 252 osób (56%) oraz z powodu zespołu uzaleŝnienia i zespołu abstynencyjnego 186 osób (41%). 23

24 Spośród osób leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych najwięcej osób tj. 119 leczonych było z powodu ostrych zatruć i uŝywania szkodliwego kilku substancji lub substancji psychoaktywnych. W 2010 roku w województwie podlaskim zobowiązanych do leczenia było 27 osób natomiast leczonych przymusowo Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie Leczeni ogółem w tym: męŝczyźni kobiety Leczeni w tym: po raz pierwszy męŝczyźni kobiety Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych

25 Rysunek 7. Leczeni w podziale na płeć ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy Mężczyźni Kobiety W związku z zaburzeniami spowodowanymi uŝywaniem alkoholu w 2010 roku leczono w województwie podlaskim osób, z tego to osoby leczone po raz pierwszy. Najliczniejszą grupę osób leczonych z powodu uzaleŝnienia od alkoholu stanowią męŝczyźni tj. 85%. MęŜczyźni leczeni po raz pierwszy stanowią 29 % leczonych ogółem. W 2010 r. najwięcej osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu leczonych było w poradniach odwykowych tj. 95%. 25

26 13. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie w tym: leczeni ogółem w wieku lat Leczeni ogółem i więcej Leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu ogółem w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat i więcej zobowiązani do leczenia Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem ostre zatrucie Zaburzenia psychiczne spowodowane uŝywaniem alkoholu uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia zespól abstynencyjny bez majaczenia zespół abstynencyjny z majaczeniem Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia zespół amnestyczny inne zaburzenia psychiczne Liczba osób ogółem po raz pierwszy Współistniejące uzaleŝnienia od alkoholu (F10) WspółuzaleŜnienia

27 Rysunek 8. Zaburzenia psychiczne spowodowane uŝywaniem alkoholu u leczonych ogółem i po raz pierwszy w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Zespół uzależnienia Używanie szkodliwe Zespół abstynencyjny bez majaczenia Inne zaburzenia psychiczne Ostre zatrucie Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia Zespół abstynencyjny z majaczeniem Zespół amnestyczny Leczeni po raz pierwszy Leczeni ogółem Z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem najwięcej osób tj. 85% leczonych było z powodu zespołu uzaleŝnienia, z powodu uŝywania szkodliwego - 7%. Najwięcej leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu było w grupie wiekowej lata tj. 83% leczonych ogółem. Najliczniejszą grupę osób leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu z powodu uŝywania alkoholu stanowiły osoby w wieku lata tj. 78%. W 2010 r. w województwie podlaskim zobowiązanych do leczenia było osób co stanowi 34% wszystkich leczonych ogółem z powodu uzaleŝnień od alkoholu. WspółuzaleŜnienia wśród leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu stwierdzono u osób w tym u 666 osób po raz pierwszy. W 2010 roku stwierdzone współuzaleŝnienia stanowiły 24% wszystkich leczonych ogółem. 27

28 II. Opieka dzienna i zespoły leczenia środowiskowego 1. Liczba oddziałów dziennych i liczba zespołów leczenia środowiskowego w województwie podlaskim wg powiatów w 2010 r. Powiaty Liczba oddziałów dziennych Liczba zespołów leczenia środowiskowego Ogółem 13 6 M. Białystok i powiat 7 2 M. ŁomŜa i powiat 3 2 M. Suwałki i powiat 2 2 Augustowski - - Bielski 1 - Grajewski - - Hajnowski - - Kolneński - - Moniecki - - Sejneński - - Siemiatycki - - Sokólski - - Wysokomazowiecki - - Zambrowski - - W 2010 roku funkcjonowało 6 zespołów leczenia środowiskowego zlokalizowanych w Białymstoku, ŁomŜy i Suwałkach oraz 13 oddziałów dziennych. 28

29 2. Działalność opieki dziennej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Opieka psychiatryczna Rodzaj ośrodka Miejsca (stan w dn. 31. XII.) Leczeni Osobodni cyklu leczenia Oddziały psychiatryczne razem ( ) dla dzieci i młodzieŝy (2701) w tym dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi (2706, 2707) Oddział dzienny terapii uzaleŝnienia od alkoholu ( ) Oddziały terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych ( ) Rysunek 9. Liczba leczonych w oddziałach dziennych w 2010 r. Oddziały dzienne terapii uzależnienia od alkoholu Oddziały dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi Oddziały dla dzieci i młodzieży Oddziały terapii uzależnień od środków psychoaktywnych Liczba leczonych W 2010 r. w województwie podlaskim funkcjonowały 202 miejsca opieki dziennej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej, w których leczono osób. Najwięcej leczonych było na oddziale dziennym terapii uzaleŝnień od alkoholu 533 osoby tj. 34%. 29

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. WSTĘP 4 II. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi 5 1. Dane demograficzne 5 Populacja

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Dariusz Klimek, Paweł Pietras Białystok

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Maria Załuska IV Klinika Psychiatrii Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa ul Kondratowicza 8

Maria Załuska IV Klinika Psychiatrii Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa ul Kondratowicza 8 Maria Załuska IV Klinika Psychiatrii Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa ul Kondratowicza 8 JAK ZAPEWNIĆ INTEGRACJĘ I CIĄGŁOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ PLACÓWEK OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ W GMINIE (z doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autorzy prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz dr n. med. mgr (ekon.) Dominik Golicki prof. dr hab. med. Janusz Heitzman prof. dr hab. med. Marek Jarema

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo