Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej I. Przedmiot projektu Przedmiotem projektu systemowego jest rozwój form aktywnej integracji poprzez realizację kontraktów socjalnych, programów aktywności lokalnej, programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentem: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 roku dostępnym na stronie internetowej: oraz II. Informacje o naborze Projekt, na który wystosowane zostało zaproszenie do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 1. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, Warszawa. 2. Projekty realizowane są w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W województwie wielkopolskim funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu VII pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań. 3. Instytucją zapraszającą do składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 1

2 III. Forma finansowania 1. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego beneficjenta (środki Funduszu Pracy i/lub budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego). Wartość dofinansowania stanowi kwota wynikająca z Algorytmu podziału środków na realizację projektów systemowych przez gminy województwa wielkopolskiego na rok 2012, dostępnego na stronie internetowej: 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaznacza, że z uwagi na wysokość przeznaczonej do rozdysponowania w roku 2012 kwoty alokacji oraz pozostające niewykorzystane środki finansowe, możliwe jest złożenie (w terminie naboru), wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę wyższą, niż wynika z Algorytmu podziału środków. W takim przypadku, decyzja o przyjęciu wniosku do realizacji we wnioskowanej przez wnioskodawcę kwocie, uwarunkowana będzie dostępnością środków na realizację Poddziałania PO KL, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie na etapie oceny merytorycznej wniosku. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca zwraca uwagę, że wydatki wynikające z w/w zwiększenia wartości projektu, nie mogą zostać przeznaczone na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych. Możliwość zatrudnienia przez beneficjenta dodatkowych pracowników socjalnych wynika wyłącznie z Algorytmu podziału środków. W przypadku zwiększenia wartości projektu konieczne jest proporcjonalne zwiększenie wkładu własnego. 3. Środki na realizację projektu wypłacane są w transzach (kwotę dofinansowania stanowi wartość projektu pomniejszona o wkład własny). Środki przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy (specjalnie utworzony dla danego projektu), wskazany w zawartej umowie o dofinansowanie projektu/aneksie do umowy, na podstawie której projekt otrzyma dofinansowanie. Instytucja Pośrednicząca zaznacza, iż płatności w ramach projektu powinny być regulowane jedynie za pośrednictwem wskazanego w umowie ramowej rachunku beneficjenta. IV. Procedura wyboru projektu do realizacji Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: 1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego ośrodka pomocy społecznej należy złożyć w terminie od dnia 4 stycznia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 r., do godz Wniosek należy złożyć w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, tj. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C. Wniosek można złożyć osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty. W przypadku wniosku nadesłanego pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 2

3 2. Wnioskodawca składa kompletny wniosek, tj. opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego upoważnioną, w 2 egzemplarzach papierowych oraz jego wersję elektroniczną plik.xml oraz PDF * (na płycie CD/DVD). Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem: Nazwa i adres beneficjenta Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna Poznań Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (tytuł projektu) w ramach Poddziałania PO KL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 3. Nośnik, na którym zostanie zapisana wersja elektroniczna wniosku powinien być opisany w sposób czytelny i zawierać następujące informacje: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, nazwę Poddziałania oraz sumę kontrolną wniosku zgodnie z poniższym wzorem: WZÓR PRAWIDŁOWO OZNACZONEGO NOŚNIKA nazwa beneficjenta tytuł projektu Poddziałanie suma kontrolna * brak pliku w formie PDF nie będzie skutkował cofnięciem wniosku do uzupełnienia. 3

4 Ocena wniosku (formalna i merytoryczna): 1. Każdy złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje WUP w Poznaniu. Ocena formalna wniosku ma na celu sprawdzenie czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz kryteria dostępu. 2. Kryteria dostępu zapisane zostały w Planie Działania dla Priorytetu VII na rok Grupa docelowa projektu (w zakresie wsparcia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) konsultowana jest z właściwym dla Beneficjenta Powiatowym Urzędem Pracy. Projekt skierowany jest w co najmniej 10 % do osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu, w tym diagnozy w kierunku realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektów stwierdzonych przez pracownika socjalnego. Ocena spełnienia powyższych kryteriów dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek, który nie spełni któregokolwiek z kryteriów formalnych lub dostępu zostanie zwrócony do poprawy lub uzupełnienia. Instytucja Pośrednicząca zwraca uwagę, że na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie weryfikowane jest spełnienie kryterium dotyczącego potencjału projektodawcy, tj. roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu). W przypadku niespełnienia wyżej wymienionego kryterium Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dokona obniżenia wartości projektu. 3. Wniosek poprawny pod względem formalnym (pozytywna ocena) przekazany zostanie do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne i horyzontalne. Podczas oceny merytorycznej nie przyznaje się punktów, lecz stosuje się zasadę 0-1 (spełnia nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z kryterium oceny oznacza konieczność poprawienia lub uzupełnienia wniosku. 4. Poprawienie lub uzupełnienie wniosku na każdym etapie oceny (formalnej lub merytorycznej) oznacza konieczność ponownego przekazania do WUP w Poznaniu całego kompletu wniosku, tj. opatrzonego pieczęciami, podpisanego przez osobę do tego upoważnioną, w 2 egzemplarzach 4

5 papierowych oraz jego wersję elektroniczną plik.xml oraz plik PDF* (na płycie CD/DVD). Przekazany wniosek podlega procedurze oceny formalnej i/lub merytorycznej. 5. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego zawarty został w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 roku. 6. Złożone wnioski muszą uwzględniać standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Spełnienie standardu minimum weryfikowane jest na etapie oceny merytorycznej i oznacza uzyskanie co najmniej dwóch pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w karcie oceny merytorycznej. Umowa ramowa: 1. Podstawą zobowiązania beneficjenta do realizacji projektu jest Umowa ramowa lub Aneks do umowy ramowej. Załącznikiem do w/w Umowy/Aneksu jest wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wybrany do realizacji (z ewentualnymi zmianami wynikającymi z negocjacji podjętych przez WUP w Poznaniu). Procedura sporządzenia i zawarcia umowy/aneksu następuje w momencie zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą ostatecznej, poprawnej wersji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego ośrodka pomocy społecznej (pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku). 2. Dla beneficjentów, z którymi umowa ramowa zawarta została w roku 2008, 2009, 2010 lub 2011 podstawą do realizacji projektu w roku 2012 będzie aneks do umowy ramowej. V. Podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu Ośrodki pomocy społecznej. VI. Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekt realizowany w ramach Poddziałania musi być skierowany bezpośrednio do następujących grup (zgodnie z SzOP PO KL): 1. Osób spełniających łącznie trzy warunki: a. korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, b. wiek aktywności zawodowej (15-64 lata)**, ** Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, o ile wsparcie adresowane do tej grupy osób jest ściśle powiązane z przygotowaniem tych osób do podjęcia zatrudnienia, a osoby te zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 5

6 c. niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)***. 2. Otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu), 3. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy, w tym asystenci rodziny (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej) VII. Wymagania czasowe (okres realizacji projektu) 1. Wnioskodawca określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. 2. Okres realizacji projektu dla beneficjentów, z którymi umowa zawarta została w 2008, 2009, 2010 lub w 2011 roku to: 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. 3. Okres realizacji projektu dla beneficjentów, z którymi umowa zawarta zostanie w roku 2012 to: 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. VIII. Wymagania finansowe 1. Wniesienie przez beneficjenta wkładu własnego w wysokości 10,5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Instytucja Pośrednicząca informuje, iż beneficjent zobligowany jest do dążenia do zachowania następującego podziału na źródła finansowania: 0,75 % FP oraz 9,75 % Budżet JST. 2. Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, sposobu kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu określają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 grudnia 2011 roku oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011 roku dokumenty te dostępne są na stronie internetowej oraz *** W przypadku uchodźców, cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemców posiadających zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub objętych ochroną uzupełniającą, warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest złożenie oświadczenia o jednoczesnym niekorzystaniu z tych samych form wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców. 6

7 IX. Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 1. Wniosek należy przygotować za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych (wersja 7.5 lub nowsza) z zastosowaniem Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Dostęp do tej aplikacji oraz dokumentów do pobrania można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej 2. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej, w formacie pliku.xml oraz PDF* wygenerowanym przez aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych. O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku. Wniosek zapisany przez Generator Wniosków Aplikacyjnych w formacie.xml nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach (MsWord, Internet Explorer, itp.), gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej wniosku uniemożliwiającą jego weryfikację formalną. 3. Zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjent powinien dążyć do obejmowania wsparciem w projekcie przede wszystkim nowych osób (tabela Liczba uczestników projektu odnosi się jedynie do nowych uczestników). Kontynuacja udziału osób z poprzednich lat możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji we wniosku o dofinansowanie należy zamieścić uzasadnienie udziału osób, które kontynuują uczestnictwo (warunek zakwalifikowania udziału danej osoby w projekcie) oraz w opisie w punkcie 3.2 wskazać ich liczbę. 4. Ponadto Instytucja Pośrednicząca zaleca aby w projekcie realizowano narzędzie jakim jest kontrakt socjalny (wskaźnik wskazywany jest jako Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów). X. Wymagania związane z realizacją projektu Beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz zasadami określonymi w dokumencie System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał zatwierdzony przez Instytucję Zarządzająca PO KL. 1. Wymogi merytoryczne: a) posiadanie przez gminę strategii rozwiązywania problemów społecznych; b) w przypadku nieposiadania w roku 2012 przez beneficjenta strategii możliwa będzie warunkowa realizacja projektu jeżeli beneficjent udowodni, że kontynuuje prace nad jej przygotowaniem (dokument do wglądu WUP w Poznaniu). Termin przyjęcia strategii będzie ustalany indywidualnie dla każdego beneficjenta w zależności od zaawansowania prac, jednak nie później niż do września 2012 r. Beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z pisemną informacją 7

8 o kontynuowaniu prac nad strategią w terminie naboru wniosków tj. od 4 stycznia do 31 stycznia 2012 roku; c) w przypadku niezrealizowania wymogu posiadania strategii lub nieudowodnienia, że kontynuowane są prace nad jej przygotowaniem w wyżej wymienionym terminie umowa zostanie zawieszona; d) w przypadku gdy gmina stworzy strategię istnieje możliwość realizacji projektu od nowego roku lub w danym roku pod warunkiem dostępności środków, jednak informacja o przyjęciu strategii, złożenie wniosku o dofinansowanie musi nastąpić nie później niż do końca miesiąca września 2012 roku. 2. Wymogi organizacyjne: a) obowiązek zatrudnienia przez ośrodki pomocy społecznej wymaganej przepisami o pomocy społecznej liczby pracowników socjalnych, tj. co najmniej 1 pracownika socjalnego na mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej. Beneficjent nie spełniający tego wymogu jest zobowiązany do przedstawienia WUP w Poznaniu pisemnej informacji o przyczynach niespełnienia wymogu organizacyjnego, możliwościach jego spełnienia i sposobie osiągnięcia wymaganego zatrudnienia. WUP w Poznaniu na podstawie przedstawionych informacji, w uzgodnieniu z ROPS, podejmie decyzję o kontynuacji udziału OPS w projekcie systemowym w kolejnych latach lub przystąpieniu do realizacji projektu. Termin spełnienia wymogu zostanie uzgodniony indywidualnie dla każdego beneficjenta. Beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z pisemną informacją o przyczynach niespełnienia wymogu i możliwościach jego spełnienia w terminie naboru wniosków tj. od 4 stycznia do 31 stycznia 2012 roku; b) w przypadku ośrodków realizujących zadania pomocy społecznej należące do zadań gminy i powiatu wymagane jest równoczesne spełnienie wymogów określonych w pkt. a) oraz wymogu dotyczącego zatrudnienia, co najmniej jednego pracownika na stanowisku: doradca ds. osób niepełnosprawnych (może to być pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych lub inny pracownik, którego głównym zadaniem jest pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym; wymagany jest odpowiedni zapis w zakresie obowiązków służbowych lub opisie stanowiska pracy); c) w przypadku niespełnienia wymogów organizacyjnych w 2012 roku, realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem przekazania WUP w Poznaniu pisemnej informacji, o których mowa w pkt a); d) w przypadku niedostarczenia informacji, o których mowa w pkt. a) lub nieuzyskania zgody WUP w Poznaniu na kontynuację lub rozpoczęcie realizacji projektu systemowego umowa zostanie zawieszona lub nastąpi odstąpienie od podpisania umowy. Jednocześnie środki finansowe na kolejny rok nie zostaną przyznane danej jednostce; e) w przypadku, gdy beneficjent dostarczy informację o spełnienia wymogu z pkt. a) i uzyska zgodę WUP w Poznaniu na realizację projektu systemowego - istnieje możliwość realizacji projektu od 8

9 nowego roku lub w danym roku pod warunkiem dostępności środków, jednak informacja, złożenie wniosku o dofinansowanie musi nastąpić nie później niż do końca miesiąca września 2012 roku. XI. Współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia. 1. Niezależnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektu, wymagane jest zawarcie przez ośrodek pomocy społecznej pisemnego porozumienia z powiatowym urzędem pracy, określającego zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji. W porozumieniu w szczególności należy określić: a) zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami instytucji pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy w tym: zasady wzajemnej wymiany informacji o klientach i realizowanych działaniach, w szczególności podejmowanych w zakresie aktywnej integracji; procedurę w zakresie współpracy ośrodka i powiatowych urzędów pracy w realizacji art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; b) zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych (jeśli dotyczy); c) zasady współpracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2. Porozumienie może obejmować więcej podmiotów oraz określać inne zadania związane ze współpracą publicznych służb zatrudnienia i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w szczególności zadań wynikających z realizacji gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych. 3. Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy (PUP) i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dostępne są na stronie internetowej: XII. Podstawa prawna i dokumenty programowe 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); 9

10 4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547, zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r., nr K (2009) 6607; 6. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r; 7. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 grudnia 2011 r.; 8. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011r.; 9. System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL; 10. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązujące od 2012 roku); 11. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r.; 12. Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 5 sierpnia 2009 r.; 13. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - podręcznik z kwietnia 2010 r. oraz inne wymienione w dokumencie Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 roku. XIII. Kontakt i dodatkowe informacje Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Instytucji Pośredniczącej: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, Poznań Wydział Obsługi Projektów PO KL Oddział dla Priorytetu VII tel , 10

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych przez organy prowadzące szkoły podstawowe

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych przez organy prowadzące szkoły podstawowe Załącznik nr 1: Zasady składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych przez organy prowadzące szkoły podstawowe Zasady składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wniosek o dofinansowanie projektu 21 listopada 2007r. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego winien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dostęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku Załącznik do Uchwały nr269/18/iv/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 02 2011 roku w sprawie Dokumentacja 1 naboru na 2011r. projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Systemowa nabór projektów na 2014 rok

Dokumentacja Systemowa nabór projektów na 2014 rok Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Instytucja Wdrażająca (IP2) Dokumentacja Systemowa nabór projektów na 2014 rok Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia IV. Kryteria wyboru projektów Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PCPR

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PCPR ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PCPR Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji projekty systemowe Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE I MIEŚCIE NISKO NA LATA 2013 2015 z uwzględnieniem zmian

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE I MIEŚCIE NISKO NA LATA 2013 2015 z uwzględnieniem zmian ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE I MIEŚCIE NISKO NA LATA 2013 2015 z uwzględnieniem zmian 1 Przepisy ogólne 1. Zasady określają warunki rekrutacji uczestników/uczestniczek

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 1 ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2011 rok

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2011 rok Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2011 rok Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS 1 ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Pytania od Ośrodków:

Pytania od Ośrodków: Pytania od Ośrodków: 1. Czy w projekcie systemowym przewidzianym na lata 2014/2015 mogą uczestniczyć te same osoby, co w latach poprzednich, z którymi już były zawarte kontrakty socjalne w ramach projektu.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 25 stycznia 2011 r.

Gdańsk, 25 stycznia 2011 r. Zmiany wynikające z nowelizacji treści dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE Na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z poz. zm.) OGŁASZA OTWARTY KONKURS

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie 7.1.2 PO KL

Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie 7.1.2 PO KL Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie 7.1.2 PO KL Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu Wrocław, 16 stycznia 2008 r. Zakres prezentowanych zagadnień: I. Zasady wyboru

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla OPS Poddziałanie 7.1.1 PO KL

Spotkanie informacyjne dla OPS Poddziałanie 7.1.1 PO KL Spotkanie informacyjne dla OPS Poddziałanie 7.1.1 PO KL Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu Legnica, 17 stycznia 2008 r. Zakres prezentowanych zagadnień: I. Zasady wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 lutego 2015 r.

Warszawa, 18 lutego 2015 r. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 219 PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Opis Priorytetu VII Przedstawiona w diagnozie charakterystyka obszaru integracji społecznej w Polsce, wskazuje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r.

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na lata 2013-2015

Założenia dotyczące naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na lata 2013-2015 Założenia dotyczące naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na lata 2013-2015 W RAMACH PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH W 2012 R. w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL Rzeszów, 14 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Wejherowo, 31.05.2016r. Regionalny Program Operacyjny ZŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r.

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE i MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE. DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO (w ramach EFS)

KRYTERIA FORMALNE i MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE. DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO (w ramach EFS) KRYTERIA FORMALNE i MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (w ramach EFS) Kryteria formalne uniwersalne (TAK/NIE) LP Nazwa Źródło informacji 1. Wnioskodawca uprawniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r.

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r. Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010 Toruń, 24 marca 2010 r. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Beneficjenci) W ramach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU IZ /17

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU IZ /17 Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17 Rozdział/Pun Lp. kt/podpunkt 1. Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE, 1.1 Podstawy prawne i dokumenty programowej, pkt 8. 2. Rozdział I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU Program Ventures INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU PROGRAM VENTURES jest realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis projektu:

Szczegółowy opis projektu: W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

WZÓR. POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy:

WZÓR. POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy: WZÓR POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w.... zwanym

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 94/2016 KM RPO WO z dnia 14 października 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 94/2016 KM RPO WO z dnia 14 października 2016 r. KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE DLA DZIAŁANIA 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentacja konkursowa Konkurs otwarty nr: PO KL/9.5/1/07 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI, Działanie 6.1 Warszawa, 8 maja 2009 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU U WDRAŻANIA

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość alokacji na lata 2007-2013 190 461 739 euro = 792 854 127,11 zł* (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju

Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju Czas realizacji: 8 godzin 1. Cele: Analizować zapisy dokumentu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Analizować zapisy dokumentu: Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dodatkowy nabór w 2014 r.

Projekt systemowy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dodatkowy nabór w 2014 r. Projekt systemowy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dodatkowy nabór w 2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo