Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie PO KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie 7.1.2 PO KL"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie PO KL Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu Wrocław, 16 stycznia 2008 r.

2 Zakres prezentowanych zagadnień: I. Zasady wyboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych PCPR II. Sposób realizacji projektów systemowych PCPR III. Określenie grupy docelowej w projektach systemowych PCPR IV. Narzędzia realizacji działań w projektach systemowych PCPR V.Zasady wsparcia finansowego oraz konstruowania budżetu projektów systemowych PCPR VI. Instrukcja wypełniania wniosku do dofinansowanie realizacji projektu systemowego PCPR VII. Pytania i odpowiedzi

3 I. Zasady wyboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych PCPR 1. Projekty systemowe PCPR realizowane są w ramach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Ich wdrażanie polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w stosownych ustawach (dofinansowanie systemowe, a nie w drodze konkursu). 2. Projekty systemowe PCPR dofinansowywane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 3. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. 4. Funkcję Instytucji Pośredniczącej w województwie dolnośląskim pełni Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Spraw Społecznych. 5. Funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w województwie dolnośląskim pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

5 6. Warunkiem udziału PCPR w projekcie systemowym jest spełnienie: wymogów merytorycznych, wymogów organizacyjnych, wymogów finansowych.

6 Wymogiem merytorycznym uczestnictwa PCPR w realizacji projektu systemowego jest posiadanie przez powiat dokumentu programowego powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych nie jest to warunek obligatoryjny w 2008 r. Dla PCPR nie posiadających strategii przewiduje się w 2008 r. możliwość finansowania projektu wyłącznie na podstawie wniosku o dofinansowanie, z tym że powiat jest obowiązany przyjąć strategię rozwiązywania problemów społecznych nie później niż do 31 grudnia 2008 r. W przypadku nie zrealizowania w/w terminie wymogu posiadania strategii PCPR traci możliwość realizacji projektu systemowego, co oznacza wygaśnięcie umowy ramowej o dofinansowanie. Jeżeli powiat stworzy stosowny dokument w terminie późniejszym, PCPR ma możliwość ponownej realizacji projektu systemowego.

7 Wymogiem organizacyjnym uczestnictwa PCPR w realizacji projektu systemowego jest spełnienie warunku w zakresie zatrudnienia co najmniej 1 doradcy ds. osób niepełnosprawnych (pracownika socjalnego lub doradcy zawodowego specjalizującego się w wsparciu osób niepełnosprawnych). Dla PCPR nie spełniających tego wymogu przewiduje się w 2008 r. możliwość finansowania projektu wyłącznie na podstawie wniosku o dofinansowanie. Wymóg organizacyjny PCPR są zobowiązane zrealizować do 31 grudnia 2010 r. Do liczby zatrudnionych wlicza się doradcę ds. osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach dofinansowania projektu jak i finansowanych ze środków własnych. W przypadku nie zrealizowania w/w terminie wymogu organizacyjnego PCPR traci możliwość realizacji projektu systemowego, co oznacza wygaśnięcie umowy ramowej o dofinansowanie. Jeżeli PCPR zrealizuje wymóg organizacyjny ma możliwość ponownego uczestnictwa w projekcie.

8 Wymogiem finansowym uczestnictwa w realizacji projektu systemowego jest posiadanie przez PCPR wkładu własnego, niezbędnego do realizacji projektu systemowego (10 % wartości projektu) WARUNEK OBLIGATORYJNY.

9 7. Termin i miejsce składania wniosków Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VII PCPR są zobowiązane wystąpić o środki najpóźniej do dnia roku. Po wyznaczonym terminie niewykorzystane środki, decyzją Instytucji Pośredniczącej, będą realokowane na te PCPR, które złożyły wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Do dnia roku Instytucja Pośrednicząca dokona ponownej realokacji środków. Środki uzyskane z ponownej realokacji PCPR będą mogły wykorzystać wyłącznie na kontrakty socjalne i programy aktywności lokalnej. Kontraktowanie środków możliwe będzie do r., po tym terminie środki przechodzą na rok następny. DWUP mając na uwadze sprawny proces aplikacji oraz ewentualną możliwość kierowania wniosków PCPR do poprawy wyznaczył termin na złożenie wniosków do r.

10 Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych będą przyjmowane w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu, przy ul. Armii Krajowej 54, Wrocław, w Sekretariacie III piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

11 8. Wymagania odnośnie przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych PCPR Wnioski należy przygotować w oparciu o zapisy znajdujące się w: Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL , Planie działania na lata dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Systemie Realizacji PO KL (wytyczne: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Zasady finansowania PO KL ), Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

12 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zamieszczony jest na stronie internetowej (w zakładce Generator Wniosków PO KL). Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać za pośrednictwem stron internetowych: oraz Wniosek należy złożyć w formie wydruku (1 egzemplarz) oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w postaci pliku XML oraz pliku PDF. Wersja papierowa (wydruk) i elektroniczna powinny być tożsame. O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku.

13 Wniosek zapisany przez Generator Wniosków Aplikacyjnych PO KL w formacie XML i PDF nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach (MsWord, Internet Explorer, itp.), gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej wniosku uniemożliwiającą jego weryfikację formalną. PCPR składa wniosek opatrzony pieczęciami (pieczęć firmowa i imienna), podpisany przez osobę do tego upoważnioną (Dyrektor/Kierownik na podstawie upoważnienia zarządu powiatu), w 1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (plik w formacie XML i PDF). Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę PCPR, sumę kontrolną wniosku oraz tytuł projektu. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie PCPR przedkłada, jako załączniki do wniosku, oświadczenie o spełnieniu wymogów merytorycznych, organizacyjnych i finansowych.

14 9. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego PCPR Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków wraz z załącznikami. Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu. Wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej kierowany jest do poprawy lub uzupełnienia przez PCPR w terminie wyznaczonym przez DWUP. Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.

15 Stosowane będą następujące ogólne kryteria formalne: czy wniosek złożono we właściwej instytucji, czy wniosek wypełniono w języku polskim, czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu, czy wniosek jest kompletny (tj. wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby), czy suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku, czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagany załącznik lub załączniki, czy złożenie wniosku uwzględniono w Planie Działania dla Priorytetu VII, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych).

16 Obowiązek spełniania szczegółowych kryteriów dostępu dotyczy zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów określonych w Planie Działania dla Priorytetu VII. Stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu: czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie, czy wniosek skierowano do właściwych grup docelowych, czy wniosek spełnia kryterium obszaru realizacji, czy wniosek spełnia kryterium wysokości wkładu własnego, czy wniosek spełnia inne kryteria dostępu. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej (ogólne kryteria oraz szczegółowe dostępu) zostaje przekazany do oceny merytorycznej.

17 Ocena merytoryczna wniosku polega na sprawdzeniu czy: wniosek jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wniosek jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, wniosek jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju), czy koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, czy poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony, czy wniosek jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL oraz Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,

18 czy w wystarczający sposób uzasadniono potrzebę realizacji projektu, czy wniosek zawiera odpowiedni opis sposobu wyboru i zapewnienia w projekcie określonych grup docelowych, czy projekt posiada wartość dodaną (przy uwzględnieniu rezultatów), czy dobór instrumentów służących realizacji projektu jest adekwatny do potrzeb, czy rezultaty zostały właściwie założone, czy harmonogram działań jest racjonalny, czy sposób zarządzania projektem jest odpowiedni (czytelne zasady realizacji), czy zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów, czy zaplanowane wydatki przez PCPR są efektywne (relacja nakład/rezultat), czy zaplanowane wydatki przez PCPR są kwalifikowalne.

19 Wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z kryteriów oceny merytorycznej kierowany jest do poprawy lub uzupełnienia przez PCPR w terminie wyznaczonym przez DWUP. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny merytorycznej może wówczas uzyskać dofinansowanie.

20 10. Podstawą zobowiązania PCPR do realizacji projektu systemowego jest umowa ramowa, której załącznikiem jest wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

21 II. Sposób realizacji projektu systemowego 1. PCPR może realizować projekt systemowy: samodzielnie (bez udziału partnerów), lub w partnerstwie: partnerstwie realizacji - co oznacza możliwość zlecenia części zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub podmiotom z sektora finansów publicznych w trybie porozumienia partnerstwie relacji - co oznacza wspólną realizację zadania przez OPS i podmioty spoza sektora finansów publicznych

22 Realizacja projektu systemowego samodzielnie polega na tym, iż zadania w zakresie aktywnej integracji realizowane są samodzielnie przez pracownika socjalnego PCPR. Pracownik socjalny przygotowuje projekt kontraktu socjalnego i/lub projekt aktywności lokalnej, które następnie akceptowane są przez dyrektora/kierownika PCPR. Partner to instytucja lub typ instytucji wymieniona we wniosku o dofinansowanie, uczestnicząca w realizacji projektu, realizująca projekt wspólnie z PCPR (liderem projektu) lub realizują zadanie publiczne w ramach projektu zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

23 Realizacja projektu systemowego w partnerstwie realizacji polega na tym, iż zadania w zakresie aktywnej integracji zlecane są przez PCPR podmiotom spoza sektora finansów publicznych lub podmiotom z sektora finansów publicznych (w tym jednostkom samorządu terytorialnego). W przypadku realizowania projektu systemowego w formie partnerstwa realizacji (zlecenia zadania) umowa o realizację zadania lub porozumienie określa odpowiedzialność PCPR oraz partnera (partnerów) wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy lub porozumienia.

24 Realizacja projektu systemowego w partnerstwie relacji polega na tym, iż zadania w zakresie aktywnej integracji realizowane są poprzez: partnerstwo lokalne stanowiące pisemne porozumienie partnerów publicznych, społecznych i prywatnych realizujących projekt partnerstwo publiczno społeczne, o którym jest mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie W przypadku realizowania projektu systemowego w formie partnerstwa relacji, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność PCPR oraz partnera (partnerów) wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy.

25 Realizacja projektu systemowego zarówno w partnerstwie realizacji jak i partnerstwie relacji oznacza, iż wszyscy partnerzy są obowiązani do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu systemowego w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych w tej części projektu, za której realizację odpowiadają. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu systemowego pomiędzy PCPR a Partnerem bądź partnerami powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych rachunków bankowych partnerów oraz rachunku PCPR pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowane.

26 W przypadku zlecenia części zadań w ramach projektu systemowego partnerom, PCPR zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie lub porozumieniu, prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych partnera związanych z realizacją projektu. Umowa lub porozumienie musi przewidywać możliwości kontroli dokumentów partnera związanych z realizacją projektu systemowego również przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowej realizacji projektu systemowego.

27 Umowa (lub porozumienie) musi zawierać co najmniej: cel partnerstwa, obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu wnioskodawcy PCPR), zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, sposób monitorowania i kontroli projektu.

28 2. Niezależnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektu PCPR są zobowiązani zainicjować zawiązanie partnerstwa zadaniowego z właściwym powiatowym urzędem pracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.

29 W partnerstwie zadaniowym z PUP w szczególności można określić: zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy (w tym: wymiany informacji o klientach i realizowanych działaniach), zasady w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniowych, organizacji zatrudnienia socjalnego.

30 III. Określenie grupy docelowej w projektach systemowych PCPR Wsparcie w projekcie systemowym PCPR adresowane musi być do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. W konsekwencji ma to doprowadzić do powrotu tych osób na rynek pracy.

31 Grupę docelową (bezpośrednio korzystającą z pomocy) stanowią: 1. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, jednocześnie korzystające z pomocy społecznej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi (nieobjęte wsparciem w ramach projektów PFRON realizowanych na podstawie Działania 1.3 PO KL),

32 osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym oraz osoby nie będące obywatelami polskimi posiadającymi zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, mający trudności z integracją zawodową i społeczną (obecnie tylko uchodźcy).

33 W przypadku osób bezrobotnych, poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu kryterium zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy nie jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. Stwierdzenie braku zatrudnienia potwierdzane jest wyłącznie przez pracownika socjalnego, na podstawie wywiadu środowiskowego. W zakresie programów aktywności lokalnej i nowych form wsparcia środowiskowego grupę docelową może stanowić otoczenie osób wykluczonych społecznie.

34 IV. Narzędzia realizacji działań w projektach systemowych PCPR W ramach projektu systemowego PCPR może podejmować dwa główne działania: działania w zakresie rozwoju form aktywnej integracji (I), działania w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej (II).

35 I. PCPR realizuje działania w zakresie rozwoju form aktywnej integracji za pomocą następujących narzędzi: 1. Kontrakt socjalny, 2. Program aktywności lokalnej, 3. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

36 1. Kontrakt socjalny a) kontrakt socjalny jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno - zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. b) kontrakt przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości: zastosowania wsparcia finansowego, pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji.

37 c) kontrakty przewidujące wyłącznie wsparcie finansowe i pracę socjalną lub wyłącznie pracę socjalną są traktowane jako realizowane poza projektem. W przypadku realizacji kontraktu w ramach realizacji projektu, obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej jednego z instrumentów aktywnej integracji. Ponadto udzielanie pomocy na podstawie kontraktu socjalnego współfinansowanego ze środków budżetu UE związane jest z prowadzeniem odrębnej sprawozdawczości i monitoringu ich wykorzystania.

38 d) wsparcie finansowe (dochodowe) może być dokonywane tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami o pomocy społecznej: w przypadku osoby (rodziny) korzystającej z zasiłku okresowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej wsparcie finansowe dla osoby, z którą zawarto kontrakt socjalny może być dokonywane poprzez przyznanie części zasiłku okresowego, w przypadku osoby nie korzystającej z zasiłku okresowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej możliwe jest wsparcie finansowe dla osoby, z którą zawarto kontrakt socjalny poprzez przyznanie zasiłku celowego wspierającego działania o charakterze aktywizacyjnym. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów dojazdu do instytucji uczestniczących w działaniach na rzecz aktywnej integracji, w tym dojazdu na szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

39 e) praca socjalna jest działaniem realizowanym przez pracownika socjalnego, mającym na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, f) instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, g) w przypadku określonych grup odbiorców zamiast kontraktu można zamiennie stosować narzędzie będące odmianą kontraktu socjalnego: np. w przypadku uchodźców i imigrantów - indywidualny program integracyjny czy w przypadku osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży indywidualny program usamodzielnienia.

40 h) kontrakt socjalny może realizować wyłącznie pracownik socjalny w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. h) plan wydatków kontraktu socjalnego zatwierdzany jest przez dyrektora/kierownika PCPR. h) koszty instrumentów aktywnej integracji (zawodowe, edukacyjne, zdrowotne i społeczne) ocenianie są co kwartał przez dyrektora/kierownika PCPR pod kątem racjonalności i efektywności. Indywidualne koszty instrumentów aktywnej integracji mogą zostać podwyższone (przy uzasadnionych potrzebach grupy docelowej oraz w przyznanym limicie).

41 h) kontrakt socjalny rozliczany jest dla każdej osoby odrębnie. i) zakończenie kontraktu socjalnego oznacza: skierowanie osoby objętej kontraktem do podjęcia zatrudnienia bezpośrednio u pracodawcy (lub podmiotu niebędącego pracodawcą), skierowanie osoby objętej kontraktem do powiatowego urzędu pracy lub innej instytucji rynku pracy.

42 2. Program aktywności lokalnej a) w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej, PCPR, inna jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa może zainicjować partnerstwo lokalne, w celu realizacji programów aktywności lokalnej.

43 b) Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni obejmującej obszar gminy: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy. c) Program musi określać: cele oraz przewidywane rezultaty, ocenę zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów, szczegółowy opis planowanych działań, czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych działań; budżet przewidziany na realizację programu z podziałem na poszczególne kategorie wydatków, podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych części składowych programu oraz uzasadnienie realizacji.

44 d) w ramach programu przewiduje się zastosowanie: środowiskowej pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji, działań o charakterze środowiskowym. e) w przypadku realizacji programu w ramach projektu, obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej jednego z instrumentów aktywnej integracji. Programy przewidujące wyłącznie środowiskową pracę socjalną i działania o charakterze środowiskowym lub wyłącznie środowiskową pracę socjalną są realizowane poza projektem.

45 f) środowiskowa praca socjalna - jest działaniem realizowanym przez pracownika socjalnego, mającym na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. g) instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym.

46 h) działania o charakterze środowiskowym są to inicjatywy integracyjne obejmujące: badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów związanych z przygotowaniem i realizacją programu, edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym.

47 i) program aktywności lokalnej rozliczany jest dla całego zadania na poziomie PCPR. j) program aktywności lokalnej może być realizowany przez pracownika socjalnego oraz innych pracowników. k) zakończenie programu aktywności lokalnej oznacza: skierowanie osoby objętej kontraktem do podjęcia zatrudnienia bezpośrednio u pracodawcy (lub podmiotu niebędącego pracodawcą), skierowanie osoby objętej programem do powiatowego urzędu pracy lub innej instytucji rynku pracy, zaangażowanie osób do stałego uczestnictwa w środowiskowych instytucjach aktywizujących.

48 3. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a) w ramach tego narzędzia możliwe jest sfinansowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej realizowane przez: gminę, warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, organizację pozarządową, inny podmiot działający statutowo na rzecz osób niepełnosprawnych.

49 b) działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych obejmują zadania (usługi) o charakterze informacyjnym, rzeczniczym, doradczym, szkoleniowym, mające na celu: wsparcie osoby niepełnosprawnej w podejmowaniu aktywizacji zawodowej, włączenie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej realizowane w warsztatach terapii zajęciowej.

50 c) działania finansowane są przez PCPR z własnej inicjatywy lub z inicjatywy podmiotu mającego realizować zadanie (partnera): w przypadku jednostek spoza sektora finansów publicznych na zasadach i w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego, w przypadku jednostek sektora finansów publicznych w trybie porozumienia. d) wkładem własnym są środki z PFRON. e) zakończenie wsparcia działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oznacza skierowanie takiej osoby do podjęcia zatrudnienia do pracodawcy lub do PUP lub innej instytucji rynku pracy.

51 Instrumenty aktywnej integracji W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz programów aktywności lokalnej PCPR (partnerzy) może stosować i finansować zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zestaw ten nazywa się zbiorczo - instrumentami aktywnej integracji.

52 1. Instrumenty aktywizacji zawodowej, do których zalicza się: a) uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej: pracownik socjalny lub podmiot realizujący działania może skierować osobę korzystającą z projektu do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, skierowanie odbywa się w ramach kontraktu socjalnego (lub jego odmiany), skierowanie do uczestnictwa oznacza sfinansowanie kosztów pobytu uczestnictwa osoby skierowanej (z wyjątkiem świadczenia integracyjnego finansowanego ze środków Funduszu Pracy) w uzgodnionej wysokości.

53 b) uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej: pracownik socjalny lub podmiot realizujący działania może skierować osobę korzystająca z projektu do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, skierowanie odbywa się w ramach kontraktu socjalnego lub projektu aktywności lokalnej, skierowanie do uczestnictwa oznacza sfinansowanie kosztów pobytu uczestnictwa w uzgodnionej wysokości.

54 d) uczestnictwo w zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawcy lub podmiotu niebędącego pracodawcą NIE OBOWIĄZUJE.

55 e) dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego - w przypadku osoby, która w ramach kontraktu socjalnego chce podjąć samodzielną działalność gospodarczą, działalność w ramach spółdzielni socjalnej, lub zmienić miejsce zamieszkania poza gminę celem zwiększenia swoich szans na podjęcie zatrudnienia możliwe jest otrzymanie jednorazowego wsparcia w postaci pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

56 2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej, do których zalicza się: a) skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym, b) skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, c) skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.

57 3. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej, do których zalicza się: a) skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, b) skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób, c) skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, d) skierowanie wniosku do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

58 e) program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, f) program terapeutyczny w zakładzie opieki zdrowotnej, dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, g) turnusy rehabilitacyjne, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

59 4. Instrumenty aktywizacji społecznej, do których zalicza się: a) organizowanie i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, b) koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanego przez osobę będąc stroną kontraktu socjalnego lub inną formą -objętą działaniami aktywnej integracji jako działanie służące usamodzielnieniu klienta pomocy społecznej. Zasady zakupu usług i ich wykaz określa PCPR

60 c) skierowanie i finansowanie uczestnictwa w środowiskowych domach samopomocy lub rodzinnych domach pomocy o których mowa w przepisach pomocy społecznej, d) organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym tłumacz osoby głuchoniemej, przewodnik osoby niewidomej, asystent personalny osoby niepełnosprawnej, e) organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym animator lokalny, lider klubu integracji społecznej, streetworker,

61 f) organizacja wolontariatu, g) organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, h) organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych.

62 II. PCPR realizuje działania w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej 1. Przez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej rozumie się: a) możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych w PCPR, b) koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań (wynikających z projektu) dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji w formie premii lub dodatków.

63 2. Zatrudnienie dotyczy: a) pracowników socjalnych spełniających wymogi określone w przepisach o pomocy społecznej, b) doradców do spraw osób niepełnosprawnych pracowników socjalnych lub doradców zawodowych specjalizujących się w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. 3. W ramach projektu systemowego możliwe jest finansowanie wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego pracownika, 4. W ramach projektu systemowego możliwe jest sfinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionego pracownika socjalnego.

64 5. Podział środków na wsparcie zatrudnienia w PCPR przygotowywany jest przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, stanowiąc załącznik do Planu Działania. 6. Koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań określane są jako procent od projektowanych kontraktów i programów aktywności lokalnej. 7. Koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań przysługują jedynie tym pracownikom, którzy bezpośrednio realizują kontrakt socjalny lub program aktywności lokalnej realizowany w ramach projektu.

65 V. Zasady wsparcia finansowego oraz konstruowania budżetu projektów systemowych PCPR 1. Projekty systemowe finansowane są z następujących źródeł: a) w ramach dofinansowania projektu z dotacji rozwojowej otrzymywanej z budżetu samorządu województwa, b) w ramach wkładu własnego: -ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, -z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

66 2. Środki na realizację projektu są wypłacane dla PCPR jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony przez PCPR dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. 3. Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do umowy ramowej.

67 4. Przekazanie kolejnej (kolejnych) transzy uzależnione jest od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz środków w ramach dotacji rozwojowej, tj. wykazanie przez PCPR wydatków kwalifikowalnych co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność i ich zatwierdzenie przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

68 5. Wkład własny wnoszony przez PCPR w projektach w zakresie rozwoju form aktywnej integracji dotyczy: a) w przypadku PCPR prowadzących działania w formie kontraktu socjalnego środków budżetu JST na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze, kosztów pracy socjalnej przez co rozumie się kwotę zasiłków okresowego i celowego (wyliczanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej) oraz koszty wynagrodzenia dotychczas zatrudnionych pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji.

69 b) w przypadku PCPR prowadzących działania w formie programu aktywności lokalnej środków budżetu JST na finansowanie działań o charakterze środowiskowym, środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie prac społecznie użytecznych, kosztów środowiskowej pracy socjalnej oraz koszty wynagrodzenia dotychczas zatrudnionych pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji. c) w przypadku PCPR prowadzących działania w formie wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej uchodźców środków budżetu JST pochodzących z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

70 d) w przypadku PCPR prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych wkład własny może pochodzić również ze środków PFRON przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej.

71 6. Wysokość wymaganego wkładu własnego określana została przez Instytucję Pośredniczącą w Planie Działania dla Priorytetu VII na poziomie 10 % wartości projektu. 7. Zasady konstruowania budżetu 1. Na podstawie informacji o dostępnych środkach PCPR wypełnienia wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego - zgodnie z zasadami przyjętymi dla projektów systemowych na każdy rok budżetowy.

72 2. W ramach budżetu projektu stanowiącego część IV wniosku o dofinansowanie projektu, PCPR zobowiązany jest przedstawić: a) wartość środków na realizację poszczególnego zadania na dany rok budżetowy (koszty bezpośrednie), przy uwzględnieniu następującej szczegółowości zadań: zadanie 1: aktywna integracja, zadanie 2: praca socjalna, zadanie 3: wsparcie dochodowe, zadanie 4: działania o charakterze środowiskowym, zadanie 5: wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

73 zadanie 6: zarządzanie projektem; zadanie 7: promocja projektu. b) łączną wartość wydatków kwalifikowanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. c) wartość wydatków objętych cross-financingiem zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. d) wartość kosztów pośrednich zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. e) podział na kwotę dofinansowania i wkład własny.

74 3. Podczas konstruowania budżetu PCPR bierze pod uwagę następujące warunki: a) w przypadku projektów w zakresie rozwoju form aktywnej integracji: wsparcie w ramach projektu uzależnione jest od liczby osób objętych kontraktem socjalnym, programem aktywności lokalnej lub wsparciem na rzecz osób niepełnosprawnych, kalkulowany koszt wsparcia na osobę aktywizowaną w ramach kontraktu socjalnego wynosi 5 000,00 zł., kalkulowany koszt wsparcia na osobę aktywizowaną w ramach programu aktywności lokalnej oraz wsparcia integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosi 2 000,00 zł. na osobę.

75 b) w przypadku projektów w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej: wydatki na wsparcie zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych (lub doradców ds. osób niepełnosprawnych) dokonywane są do wysokości 4 000,00 zł. na jedną osobę miesięcznie, z tym że wydatki na jednego pracownika nie mogą być wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w PCPR. wydatki na koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań (wynikających z projektu) dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji w formie premii lub dodatków dokonywane są do wysokości 5% kwoty dofinansowania na realizację zadania w zakresie aktywnej integracji.

76 8. Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych PCPR, którego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego został zatwierdzony do realizacji, zawiera z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) umowę ramową dotyczącą realizacji danego projektu. Umowa ramowa zawierana jest na cały okres programowania, tj. od r. do r. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego na każdy rok budżetowy jest załączany do umowy w formie aneksu, przy czym pierwszy wniosek o dofinansowanie jest załączany w momencie zawierania umowy ramowej.

77 Rozliczanie wydatków w ramach projektu systemowego następuje na podstawie wniosku o płatność, składanego nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W celu realizacji projektu systemowego wymagane jest otwarcie i prowadzenie odrębnego rachunku bankowego oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków przechowywane są w siedzibie PCPR i podlegają weryfikacji podczas kontroli na miejscu realizacji projektu. We wniosku o płatność PCPR rozlicza wydatki zgodnie z zadaniami zdefiniowanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

78 9. Wydatki ponoszone przez PCPR w ramach projektu systemowego muszą być zgodne z ustawą o pomocy społecznej, Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

79 VI. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego PCPR Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego należy wypełniać zgodnie z zasadami przyjętymi w dokumencie Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

80 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składa się z pięciu części: I. Informacje o projekcie II. Beneficjent (Projektodawca) III. Charakterystyka projektu IV. Budżet projektu V. Oświadczenie

81 I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu należy wybrać Priorytet VII Promocja integracji społecznej. 1.2 Numer i nazwa Działania należy wybrać Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 1.3 Numer i nazwa Poddziałania należy wybrać Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 1.4 Województwo należy wybrać Dolnośląskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 1.6 Numer konkursu - nie dotyczy; należy pole pozostawić puste.

82 1.7 Tytuł projektu - należy wpisać tytuł projektu systemowego (musi być inny niż nazwa Programu, Priorytetu, Działań i Poddziałań występujących w programie; tytuł nie może być dłuższy niż 200 znaków i powinien zaczynać się od litery lub cyfry nie powinno się stosować innych znaków jako pierwszego znaku w tytule np. cudzysłów). Należy zaznaczyć, że tytuł projektu systemowego nadawany jest tylko raz. Z uwagi na fakt, że projekt systemowy trwa cały okres wdrażania programu operacyjnego a wnioski o dofinansowanie projektu składane są na każdy kolejny rok budżetowy, w każdym wniosku o dofinansowanie projektu należy wpisać ten sam tytuł projektu systemowego.

83 1.8 Okres realizacji projektu - od do - należy wpisać daty realizacji każdego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego; z uwagi na fakt, że wnioski o dofinansowanie realizacji projektu systemowego będą składane na dany rok budżetowy, okres realizacji projektu dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Bez wypełnienia tego punktu nie jest możliwie dalsze wypełnianie wniosku. 1.9 Obszar realizacji projektu -należy wybrać odpowiednią gminę, w zależności od PCPR Projekt ponadnarodowy: TAK/NIE należy wybrać NIE Projekt innowacyjny: TAK/NIE należy wybrać NIE.

84 II. BENEFICJENT 2.1 Nazwa projektodawcy należy wpisać nazwę PCPR. 2.2 Status prawny należy wybrać odpowiedni status. 2.3 NIP należy wpisać NIP PCPR w formacie 10 cyfrowym, bez spacji. 2.4 REGON należy wpisać REGON PCPR, bez spacji. 2.5 Adres siedziby należy wpisać adres siedziby PCPR (ulica, nr, kod pocztowy, telefon, fax). 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy należy wskazać odpowiednią osobę z strony PCPR (Dyrektor/Kierownik) uprawnioną do podejmowania wiążących decyzji zgodnie z upoważnieniem lub pełnomocnictwem; będzie to osoba podpisująca wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

85 2.7 Osoba do kontaktów roboczych należy wskazać pracownika ośrodka pomocy społecznej, mająca pełną wiedzę dotyczącą składanego wniosku Numer telefonu należy wpisać bezpośredni nr telefonu pracownika PCPR wskazanego w pkt Adres poczty elektronicznej należy wpisać adres owy pracownika PCPR wskazanego w pkt Numer faksu należy wpisać nr faksu pracownika PCPR wskazanego w pkt Adres wpisać jeżeli inny niż w pkt 2.5.

86 2.8 Partnerzy w przypadku zamiaru realizacji partnerstwa należy wpisać TAK Nazwa organizacji/instytucji należy wskazać nazwę partnerów Status prawny należy wskazać status prawny partnerów Adres siedziby należy wskazać adres partnerów.

87 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (max 18 tysięcy znaków) 3.1 Cel projektu należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu systemowego oraz wskazać konkretne problemy, do rozwiązania których przyczyni się realizacja projektu. Należy zdefiniować cel nadrzędny (ogólny) projektu oraz wykazać jego zgodność z PO KL oraz Planem Działań na dany rok (i innymi dokumentami strategicznymi). Ponadto projekt musi uwzględniać strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej oraz cele szczegółowe, które powinny w bezpośredni sposób wpływać na realizację celu nadrzędnego (ogólnego) oraz wprost odnosić się do zdefiniowanych problemów.

88 3.2 Grupy docelowe należy opisać grupy docelowe, które zostaną objęte wsparciem w danym roku budżetowym w ramach projektu, uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej oraz opisać sposób rekrutacji (uwzględniający zasadę równych szans, w tym zasadę równości płci). Objęcie wsparciem dotyczy osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy lub niezatrudnionych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Natomiast grupy docelowe można szacunkowo wskazać z listy określonej w pkt 4.1 a) Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania... W opisie należy pamiętać, iż w ramach projektu systemowego działania wobec osób obejmowanych wsparciem powinny ograniczać się do danego roku budżetowego.

89 Należy zatem zadbać aby wszystkie planowane działania kończyły się przed 31 grudnia w ramach jednego wniosku. Nie przewiduje się zatem przenoszenia kontynuacji udziału projekcie tej samej osoby w następnym roku budżetowym. W przypadku podjęcia nowych działań wobec tej samej osoby traktowana jest ona jako nowa osoba obejmowana wsparciem Przewidywana liczba osób / instytucji objętych wsparciem z EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) należy wpisać w odniesieniu do wskazanych kategorii grup docelowych przewidywaną liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu. Liczba powinna być zgodna z informacjami wskazanymi w pkt 3.2. W przypadku przedsiębiorstw objętych wsparciem pole pozostaje puste.

90 3.3 Działania należy opisać zadania, które będą realizowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie oraz harmonogramie realizacji projektu. Działania w projekcie systemowy nakierowane są na rozwój aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Podejmowane działania wdrażane są poprzez realizację określonych zadań: Zadanie 1 aktywna integracja, Zadanie 2 praca socjalna, Zadanie 3 wsparcie dochodowe, Zadanie 4 działania o charakterze środowiskowym, Zadanie 5 wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Zadanie 6 zarządzanie projektem, Zadanie 7 promocja projektu.

91 W odniesieniu do każdego zadania merytorycznego należy opisać ile osób i należące do jakich kategorii grup docelowych zostaną objęte daną formą wsparcia. Należy opisać, które zadania będą realizowane w partnerstwie relacji oraz które mogą być realizowane w partnerstwie realizacji (np. zlecenie organizacji pozarządowej realizacji programu aktywności lokalnej). W przypadku zadania 1 aktywna integracja należy w projekcie odrębnie oszacować: liczby osób, które będą objęte kontraktami socjalnymi oraz programami aktywności lokalnej. Oba te działania traktowane są łącznie jako zadanie aktywna integracja.

92 W przypadku zadania 2 praca socjalna należy opisać podjęte działania w związku z zatrudnieniem dodatkowych pracowników socjalnych. Zadanie 3 wsparcie dochodowe musi być dopasowane do kontraktów socjalnych zaś zadanie 4 działania o charakterze środowiskowym muszą być dopasowane do poszczególnych elementów programu aktywności lokalnej. Oznacza to, że jeżeli łącznie wsparcie ma objąć 100 osób, w tym 40 osób w ramach kontraktów socjalnych to zadanie wsparcie dochodowe powinno dotyczyć również 40 osób (analogicznie przy działaniach o charakterze środowiskowym).

93 W przypadku zadania 5 wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należy określić liczbę osób, które będą objęte tą formą wsparcia oraz należy opisać działania, które zostaną podjęte. W przypadku zadania 6 zarządzanie projektem, należy opisać działania, które zostaną podjęte np. otwarcie rachunku bankowego na potrzeby projektu, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu, materiałów biurowych, itp. W przypadku zadania 7 promocja projektu, należy opisać działania, które zostaną podjęte np. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, itp.

94 W ramach opisu zadań należy wskazać w odniesieniu do każdej formy wsparcia liczbę osób, która zostanie objęta tym wsparciem oraz które zadania (części zadań) będą realizowane przez partnerów. 3.4 Rezultaty należy opisać twarde i miękkie rezultaty projektu systemowego w odniesieniu do planowanych działań oraz wskazać sposób, w jaki te rezultaty będą mierzone / badane w trakcie realizacji projektu. Należy wykazać, w jaki sposób zakładane rezultaty wpłyną na realizację założonego celu/celów projektu systemowego.

95 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem, opisać strukturę zarządzania projektem ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów i podwykonawców (jeżeli występują). Potencjał projektodawcy NIE DOTYCZY.

96 IV. BUDŻET PROJEKTU Budżet przedstawiany jest w formie zadaniowej tzn. koszty wskazywane w budżecie dotyczą danego zadania. Poszczególne elementy budżetu należy uzupełnić po wypełnieniu Szczegółowego budżetu projektu, z którego do budżetu automatycznie zostaną przeniesione: koszty ogółem, koszty bezpośrednie, poszczególne zdefiniowane zadania, koszty pośrednie, cross-finansing. W budżecie natomiast należy uzupełnić wkład własny oraz koszty personelu w ramach każdego zadania. 4.1 Koszty ogółem pole wypełniane automatycznie.

97 4.1.1 Koszty bezpośrednie należy w kolumnie kategoria wydatku wskazać nazwę poszczególnych zadań i w zależności od tego, którego roku dotyczy wniosek o dofinansowanie projektu - odpowiednią wysokość kosztów w ramach danego zadania w danym roku; przy szacowaniu kosztów realizacji danego zadania można wziąć pod uwagę następujące koszty: W zadaniu 1 aktywna integracja, należy wpisać koszt wsparcia wynikający z przemnożenia liczby osób objętych kontraktami lub projektami aktywności socjalnej przez wartość kalkulowanej kwoty wsparcia np. 20 osób objętych kontraktami socjalnymi (20 x zł = zł.) oraz 20 objętych projektem aktywności lokalnej (20 x zł. = zł.). Podajemy łączną kwotę , 00 zł.

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla OPS Poddziałanie 7.1.1 PO KL

Spotkanie informacyjne dla OPS Poddziałanie 7.1.1 PO KL Spotkanie informacyjne dla OPS Poddziałanie 7.1.1 PO KL Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu Legnica, 17 stycznia 2008 r. Zakres prezentowanych zagadnień: I. Zasady wyboru

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Doradcy ROPS Rzeszów. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Doradcy ROPS Rzeszów. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, tel. /17/ 74 70 600, tel. /17/ 74 70 629, fax /17/ 74 70 601 Program Aktywności Lokalnej (PAL) jako narzędzie realizacji projektów systemowych OPS/ PCPR w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 września 2007 r.

Warszawa, 10 września 2007 r. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Autor: Renata Skrabska E-mail: r.skrabska@rops.rzeszow.pl

Autor: Renata Skrabska E-mail: r.skrabska@rops.rzeszow.pl Człowiek najlepsza inwestycja! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Program Aktywności Lokalnej (PAL) jako narzędzie realizacji projektów systemowych OPS/ PCPR w ramach poddziałania 7.1.1,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez

Bardziej szczegółowo

rodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Regionalne O

rodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Regionalne O Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej Projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII - Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla OPS/PCPR/DOPS beneficjentów systemowych Działania 7.1 PO KL

Spotkanie informacyjne dla OPS/PCPR/DOPS beneficjentów systemowych Działania 7.1 PO KL Spotkanie informacyjne dla OPS/PCPR/DOPS beneficjentów systemowych Działania 7.1 PO KL Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu Wrocław, 26 stycznia 2009 r., Legnica, 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego winien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 25 stycznia 2011 r.

Gdańsk, 25 stycznia 2011 r. Zmiany wynikające z nowelizacji treści dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci i odbiorcy projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Beneficjenci i odbiorcy projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjenci i odbiorcy projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Autor: Renata Skrabska Regionalny Oś rodek Polityki S połecznej w Rzes zowie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Pytania od Ośrodków:

Pytania od Ośrodków: Pytania od Ośrodków: 1. Czy w projekcie systemowym przewidzianym na lata 2014/2015 mogą uczestniczyć te same osoby, co w latach poprzednich, z którymi już były zawarte kontrakty socjalne w ramach projektu.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH W 2012 R. w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL Rzeszów, 14 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PCPR

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PCPR ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PCPR Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji projekty systemowe Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 1 ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS 1 ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r.

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r. Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010 Toruń, 24 marca 2010 r. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Beneficjenci) W ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.?

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.? Formy pomocy P1. Rodziny zastępcze (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem) Typy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

2. Zakres tematyczny partnerstwa: Działania podejmowane w ramach Projektu mogą obejmować następujące instrumentyaktywnej integracji:

2. Zakres tematyczny partnerstwa: Działania podejmowane w ramach Projektu mogą obejmować następujące instrumentyaktywnej integracji: Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do projektu w ramach poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku Załącznik do Uchwały nr269/18/iv/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 02 2011 roku w sprawie Dokumentacja 1 naboru na 2011r. projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis projektu:

Szczegółowy opis projektu: W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia...

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... /Projekt/ w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2013-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO. z dnia 8 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO. z dnia 8 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizowanego w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

WZÓR. POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy:

WZÓR. POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy: WZÓR POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w.... zwanym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Systemowa nabór projektów na 2014 rok

Dokumentacja Systemowa nabór projektów na 2014 rok Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Instytucja Wdrażająca (IP2) Dokumentacja Systemowa nabór projektów na 2014 rok Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności Michał Mazur - Koordynator ds. realizacji programu integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE Na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z poz. zm.) OGŁASZA OTWARTY KONKURS

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe OPS i PCPR w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Projekty systemowe OPS i PCPR w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Projekty systemowe OPS i PCPR w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki - główne załoŝenia Łódź kwiecień 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki główne załoŝenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki to: Instrument

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Lublin 2008 SPIS TERŚCI I. ZAŁOśENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 3 II.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czym jest pomoc publiczna udzielana w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo