Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie 7.1.2 PO KL"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie PO KL Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu Wrocław, 16 stycznia 2008 r.

2 Zakres prezentowanych zagadnień: I. Zasady wyboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych PCPR II. Sposób realizacji projektów systemowych PCPR III. Określenie grupy docelowej w projektach systemowych PCPR IV. Narzędzia realizacji działań w projektach systemowych PCPR V.Zasady wsparcia finansowego oraz konstruowania budżetu projektów systemowych PCPR VI. Instrukcja wypełniania wniosku do dofinansowanie realizacji projektu systemowego PCPR VII. Pytania i odpowiedzi

3 I. Zasady wyboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych PCPR 1. Projekty systemowe PCPR realizowane są w ramach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Ich wdrażanie polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w stosownych ustawach (dofinansowanie systemowe, a nie w drodze konkursu). 2. Projekty systemowe PCPR dofinansowywane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 3. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. 4. Funkcję Instytucji Pośredniczącej w województwie dolnośląskim pełni Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Spraw Społecznych. 5. Funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w województwie dolnośląskim pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

5 6. Warunkiem udziału PCPR w projekcie systemowym jest spełnienie: wymogów merytorycznych, wymogów organizacyjnych, wymogów finansowych.

6 Wymogiem merytorycznym uczestnictwa PCPR w realizacji projektu systemowego jest posiadanie przez powiat dokumentu programowego powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych nie jest to warunek obligatoryjny w 2008 r. Dla PCPR nie posiadających strategii przewiduje się w 2008 r. możliwość finansowania projektu wyłącznie na podstawie wniosku o dofinansowanie, z tym że powiat jest obowiązany przyjąć strategię rozwiązywania problemów społecznych nie później niż do 31 grudnia 2008 r. W przypadku nie zrealizowania w/w terminie wymogu posiadania strategii PCPR traci możliwość realizacji projektu systemowego, co oznacza wygaśnięcie umowy ramowej o dofinansowanie. Jeżeli powiat stworzy stosowny dokument w terminie późniejszym, PCPR ma możliwość ponownej realizacji projektu systemowego.

7 Wymogiem organizacyjnym uczestnictwa PCPR w realizacji projektu systemowego jest spełnienie warunku w zakresie zatrudnienia co najmniej 1 doradcy ds. osób niepełnosprawnych (pracownika socjalnego lub doradcy zawodowego specjalizującego się w wsparciu osób niepełnosprawnych). Dla PCPR nie spełniających tego wymogu przewiduje się w 2008 r. możliwość finansowania projektu wyłącznie na podstawie wniosku o dofinansowanie. Wymóg organizacyjny PCPR są zobowiązane zrealizować do 31 grudnia 2010 r. Do liczby zatrudnionych wlicza się doradcę ds. osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach dofinansowania projektu jak i finansowanych ze środków własnych. W przypadku nie zrealizowania w/w terminie wymogu organizacyjnego PCPR traci możliwość realizacji projektu systemowego, co oznacza wygaśnięcie umowy ramowej o dofinansowanie. Jeżeli PCPR zrealizuje wymóg organizacyjny ma możliwość ponownego uczestnictwa w projekcie.

8 Wymogiem finansowym uczestnictwa w realizacji projektu systemowego jest posiadanie przez PCPR wkładu własnego, niezbędnego do realizacji projektu systemowego (10 % wartości projektu) WARUNEK OBLIGATORYJNY.

9 7. Termin i miejsce składania wniosków Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VII PCPR są zobowiązane wystąpić o środki najpóźniej do dnia roku. Po wyznaczonym terminie niewykorzystane środki, decyzją Instytucji Pośredniczącej, będą realokowane na te PCPR, które złożyły wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Do dnia roku Instytucja Pośrednicząca dokona ponownej realokacji środków. Środki uzyskane z ponownej realokacji PCPR będą mogły wykorzystać wyłącznie na kontrakty socjalne i programy aktywności lokalnej. Kontraktowanie środków możliwe będzie do r., po tym terminie środki przechodzą na rok następny. DWUP mając na uwadze sprawny proces aplikacji oraz ewentualną możliwość kierowania wniosków PCPR do poprawy wyznaczył termin na złożenie wniosków do r.

10 Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych będą przyjmowane w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu, przy ul. Armii Krajowej 54, Wrocław, w Sekretariacie III piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

11 8. Wymagania odnośnie przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych PCPR Wnioski należy przygotować w oparciu o zapisy znajdujące się w: Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL , Planie działania na lata dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Systemie Realizacji PO KL (wytyczne: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Zasady finansowania PO KL ), Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

12 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zamieszczony jest na stronie internetowej (w zakładce Generator Wniosków PO KL). Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać za pośrednictwem stron internetowych: oraz Wniosek należy złożyć w formie wydruku (1 egzemplarz) oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w postaci pliku XML oraz pliku PDF. Wersja papierowa (wydruk) i elektroniczna powinny być tożsame. O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku.

13 Wniosek zapisany przez Generator Wniosków Aplikacyjnych PO KL w formacie XML i PDF nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach (MsWord, Internet Explorer, itp.), gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej wniosku uniemożliwiającą jego weryfikację formalną. PCPR składa wniosek opatrzony pieczęciami (pieczęć firmowa i imienna), podpisany przez osobę do tego upoważnioną (Dyrektor/Kierownik na podstawie upoważnienia zarządu powiatu), w 1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (plik w formacie XML i PDF). Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę PCPR, sumę kontrolną wniosku oraz tytuł projektu. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie PCPR przedkłada, jako załączniki do wniosku, oświadczenie o spełnieniu wymogów merytorycznych, organizacyjnych i finansowych.

14 9. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego PCPR Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków wraz z załącznikami. Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu. Wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej kierowany jest do poprawy lub uzupełnienia przez PCPR w terminie wyznaczonym przez DWUP. Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.

15 Stosowane będą następujące ogólne kryteria formalne: czy wniosek złożono we właściwej instytucji, czy wniosek wypełniono w języku polskim, czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu, czy wniosek jest kompletny (tj. wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby), czy suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku, czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagany załącznik lub załączniki, czy złożenie wniosku uwzględniono w Planie Działania dla Priorytetu VII, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych).

16 Obowiązek spełniania szczegółowych kryteriów dostępu dotyczy zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów określonych w Planie Działania dla Priorytetu VII. Stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu: czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie, czy wniosek skierowano do właściwych grup docelowych, czy wniosek spełnia kryterium obszaru realizacji, czy wniosek spełnia kryterium wysokości wkładu własnego, czy wniosek spełnia inne kryteria dostępu. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej (ogólne kryteria oraz szczegółowe dostępu) zostaje przekazany do oceny merytorycznej.

17 Ocena merytoryczna wniosku polega na sprawdzeniu czy: wniosek jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wniosek jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, wniosek jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju), czy koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, czy poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony, czy wniosek jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL oraz Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,

18 czy w wystarczający sposób uzasadniono potrzebę realizacji projektu, czy wniosek zawiera odpowiedni opis sposobu wyboru i zapewnienia w projekcie określonych grup docelowych, czy projekt posiada wartość dodaną (przy uwzględnieniu rezultatów), czy dobór instrumentów służących realizacji projektu jest adekwatny do potrzeb, czy rezultaty zostały właściwie założone, czy harmonogram działań jest racjonalny, czy sposób zarządzania projektem jest odpowiedni (czytelne zasady realizacji), czy zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów, czy zaplanowane wydatki przez PCPR są efektywne (relacja nakład/rezultat), czy zaplanowane wydatki przez PCPR są kwalifikowalne.

19 Wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z kryteriów oceny merytorycznej kierowany jest do poprawy lub uzupełnienia przez PCPR w terminie wyznaczonym przez DWUP. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny merytorycznej może wówczas uzyskać dofinansowanie.

20 10. Podstawą zobowiązania PCPR do realizacji projektu systemowego jest umowa ramowa, której załącznikiem jest wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

21 II. Sposób realizacji projektu systemowego 1. PCPR może realizować projekt systemowy: samodzielnie (bez udziału partnerów), lub w partnerstwie: partnerstwie realizacji - co oznacza możliwość zlecenia części zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub podmiotom z sektora finansów publicznych w trybie porozumienia partnerstwie relacji - co oznacza wspólną realizację zadania przez OPS i podmioty spoza sektora finansów publicznych

22 Realizacja projektu systemowego samodzielnie polega na tym, iż zadania w zakresie aktywnej integracji realizowane są samodzielnie przez pracownika socjalnego PCPR. Pracownik socjalny przygotowuje projekt kontraktu socjalnego i/lub projekt aktywności lokalnej, które następnie akceptowane są przez dyrektora/kierownika PCPR. Partner to instytucja lub typ instytucji wymieniona we wniosku o dofinansowanie, uczestnicząca w realizacji projektu, realizująca projekt wspólnie z PCPR (liderem projektu) lub realizują zadanie publiczne w ramach projektu zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

23 Realizacja projektu systemowego w partnerstwie realizacji polega na tym, iż zadania w zakresie aktywnej integracji zlecane są przez PCPR podmiotom spoza sektora finansów publicznych lub podmiotom z sektora finansów publicznych (w tym jednostkom samorządu terytorialnego). W przypadku realizowania projektu systemowego w formie partnerstwa realizacji (zlecenia zadania) umowa o realizację zadania lub porozumienie określa odpowiedzialność PCPR oraz partnera (partnerów) wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy lub porozumienia.

24 Realizacja projektu systemowego w partnerstwie relacji polega na tym, iż zadania w zakresie aktywnej integracji realizowane są poprzez: partnerstwo lokalne stanowiące pisemne porozumienie partnerów publicznych, społecznych i prywatnych realizujących projekt partnerstwo publiczno społeczne, o którym jest mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie W przypadku realizowania projektu systemowego w formie partnerstwa relacji, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność PCPR oraz partnera (partnerów) wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy.

25 Realizacja projektu systemowego zarówno w partnerstwie realizacji jak i partnerstwie relacji oznacza, iż wszyscy partnerzy są obowiązani do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu systemowego w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych w tej części projektu, za której realizację odpowiadają. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu systemowego pomiędzy PCPR a Partnerem bądź partnerami powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych rachunków bankowych partnerów oraz rachunku PCPR pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowane.

26 W przypadku zlecenia części zadań w ramach projektu systemowego partnerom, PCPR zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie lub porozumieniu, prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych partnera związanych z realizacją projektu. Umowa lub porozumienie musi przewidywać możliwości kontroli dokumentów partnera związanych z realizacją projektu systemowego również przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowej realizacji projektu systemowego.

27 Umowa (lub porozumienie) musi zawierać co najmniej: cel partnerstwa, obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu wnioskodawcy PCPR), zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, sposób monitorowania i kontroli projektu.

28 2. Niezależnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektu PCPR są zobowiązani zainicjować zawiązanie partnerstwa zadaniowego z właściwym powiatowym urzędem pracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.

29 W partnerstwie zadaniowym z PUP w szczególności można określić: zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy (w tym: wymiany informacji o klientach i realizowanych działaniach), zasady w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniowych, organizacji zatrudnienia socjalnego.

30 III. Określenie grupy docelowej w projektach systemowych PCPR Wsparcie w projekcie systemowym PCPR adresowane musi być do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. W konsekwencji ma to doprowadzić do powrotu tych osób na rynek pracy.

31 Grupę docelową (bezpośrednio korzystającą z pomocy) stanowią: 1. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, jednocześnie korzystające z pomocy społecznej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi (nieobjęte wsparciem w ramach projektów PFRON realizowanych na podstawie Działania 1.3 PO KL),

32 osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym oraz osoby nie będące obywatelami polskimi posiadającymi zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, mający trudności z integracją zawodową i społeczną (obecnie tylko uchodźcy).

33 W przypadku osób bezrobotnych, poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu kryterium zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy nie jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. Stwierdzenie braku zatrudnienia potwierdzane jest wyłącznie przez pracownika socjalnego, na podstawie wywiadu środowiskowego. W zakresie programów aktywności lokalnej i nowych form wsparcia środowiskowego grupę docelową może stanowić otoczenie osób wykluczonych społecznie.

34 IV. Narzędzia realizacji działań w projektach systemowych PCPR W ramach projektu systemowego PCPR może podejmować dwa główne działania: działania w zakresie rozwoju form aktywnej integracji (I), działania w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej (II).

35 I. PCPR realizuje działania w zakresie rozwoju form aktywnej integracji za pomocą następujących narzędzi: 1. Kontrakt socjalny, 2. Program aktywności lokalnej, 3. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

36 1. Kontrakt socjalny a) kontrakt socjalny jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno - zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. b) kontrakt przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości: zastosowania wsparcia finansowego, pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji.

37 c) kontrakty przewidujące wyłącznie wsparcie finansowe i pracę socjalną lub wyłącznie pracę socjalną są traktowane jako realizowane poza projektem. W przypadku realizacji kontraktu w ramach realizacji projektu, obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej jednego z instrumentów aktywnej integracji. Ponadto udzielanie pomocy na podstawie kontraktu socjalnego współfinansowanego ze środków budżetu UE związane jest z prowadzeniem odrębnej sprawozdawczości i monitoringu ich wykorzystania.

38 d) wsparcie finansowe (dochodowe) może być dokonywane tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami o pomocy społecznej: w przypadku osoby (rodziny) korzystającej z zasiłku okresowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej wsparcie finansowe dla osoby, z którą zawarto kontrakt socjalny może być dokonywane poprzez przyznanie części zasiłku okresowego, w przypadku osoby nie korzystającej z zasiłku okresowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej możliwe jest wsparcie finansowe dla osoby, z którą zawarto kontrakt socjalny poprzez przyznanie zasiłku celowego wspierającego działania o charakterze aktywizacyjnym. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów dojazdu do instytucji uczestniczących w działaniach na rzecz aktywnej integracji, w tym dojazdu na szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

39 e) praca socjalna jest działaniem realizowanym przez pracownika socjalnego, mającym na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, f) instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, g) w przypadku określonych grup odbiorców zamiast kontraktu można zamiennie stosować narzędzie będące odmianą kontraktu socjalnego: np. w przypadku uchodźców i imigrantów - indywidualny program integracyjny czy w przypadku osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży indywidualny program usamodzielnienia.

40 h) kontrakt socjalny może realizować wyłącznie pracownik socjalny w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. h) plan wydatków kontraktu socjalnego zatwierdzany jest przez dyrektora/kierownika PCPR. h) koszty instrumentów aktywnej integracji (zawodowe, edukacyjne, zdrowotne i społeczne) ocenianie są co kwartał przez dyrektora/kierownika PCPR pod kątem racjonalności i efektywności. Indywidualne koszty instrumentów aktywnej integracji mogą zostać podwyższone (przy uzasadnionych potrzebach grupy docelowej oraz w przyznanym limicie).

41 h) kontrakt socjalny rozliczany jest dla każdej osoby odrębnie. i) zakończenie kontraktu socjalnego oznacza: skierowanie osoby objętej kontraktem do podjęcia zatrudnienia bezpośrednio u pracodawcy (lub podmiotu niebędącego pracodawcą), skierowanie osoby objętej kontraktem do powiatowego urzędu pracy lub innej instytucji rynku pracy.

42 2. Program aktywności lokalnej a) w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej, PCPR, inna jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa może zainicjować partnerstwo lokalne, w celu realizacji programów aktywności lokalnej.

43 b) Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni obejmującej obszar gminy: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy. c) Program musi określać: cele oraz przewidywane rezultaty, ocenę zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów, szczegółowy opis planowanych działań, czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych działań; budżet przewidziany na realizację programu z podziałem na poszczególne kategorie wydatków, podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych części składowych programu oraz uzasadnienie realizacji.

44 d) w ramach programu przewiduje się zastosowanie: środowiskowej pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji, działań o charakterze środowiskowym. e) w przypadku realizacji programu w ramach projektu, obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej jednego z instrumentów aktywnej integracji. Programy przewidujące wyłącznie środowiskową pracę socjalną i działania o charakterze środowiskowym lub wyłącznie środowiskową pracę socjalną są realizowane poza projektem.

45 f) środowiskowa praca socjalna - jest działaniem realizowanym przez pracownika socjalnego, mającym na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. g) instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym.

46 h) działania o charakterze środowiskowym są to inicjatywy integracyjne obejmujące: badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów związanych z przygotowaniem i realizacją programu, edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym.

47 i) program aktywności lokalnej rozliczany jest dla całego zadania na poziomie PCPR. j) program aktywności lokalnej może być realizowany przez pracownika socjalnego oraz innych pracowników. k) zakończenie programu aktywności lokalnej oznacza: skierowanie osoby objętej kontraktem do podjęcia zatrudnienia bezpośrednio u pracodawcy (lub podmiotu niebędącego pracodawcą), skierowanie osoby objętej programem do powiatowego urzędu pracy lub innej instytucji rynku pracy, zaangażowanie osób do stałego uczestnictwa w środowiskowych instytucjach aktywizujących.

48 3. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a) w ramach tego narzędzia możliwe jest sfinansowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej realizowane przez: gminę, warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, organizację pozarządową, inny podmiot działający statutowo na rzecz osób niepełnosprawnych.

49 b) działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych obejmują zadania (usługi) o charakterze informacyjnym, rzeczniczym, doradczym, szkoleniowym, mające na celu: wsparcie osoby niepełnosprawnej w podejmowaniu aktywizacji zawodowej, włączenie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej realizowane w warsztatach terapii zajęciowej.

50 c) działania finansowane są przez PCPR z własnej inicjatywy lub z inicjatywy podmiotu mającego realizować zadanie (partnera): w przypadku jednostek spoza sektora finansów publicznych na zasadach i w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego, w przypadku jednostek sektora finansów publicznych w trybie porozumienia. d) wkładem własnym są środki z PFRON. e) zakończenie wsparcia działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oznacza skierowanie takiej osoby do podjęcia zatrudnienia do pracodawcy lub do PUP lub innej instytucji rynku pracy.

51 Instrumenty aktywnej integracji W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz programów aktywności lokalnej PCPR (partnerzy) może stosować i finansować zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zestaw ten nazywa się zbiorczo - instrumentami aktywnej integracji.

52 1. Instrumenty aktywizacji zawodowej, do których zalicza się: a) uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej: pracownik socjalny lub podmiot realizujący działania może skierować osobę korzystającą z projektu do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, skierowanie odbywa się w ramach kontraktu socjalnego (lub jego odmiany), skierowanie do uczestnictwa oznacza sfinansowanie kosztów pobytu uczestnictwa osoby skierowanej (z wyjątkiem świadczenia integracyjnego finansowanego ze środków Funduszu Pracy) w uzgodnionej wysokości.

53 b) uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej: pracownik socjalny lub podmiot realizujący działania może skierować osobę korzystająca z projektu do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, skierowanie odbywa się w ramach kontraktu socjalnego lub projektu aktywności lokalnej, skierowanie do uczestnictwa oznacza sfinansowanie kosztów pobytu uczestnictwa w uzgodnionej wysokości.

54 d) uczestnictwo w zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawcy lub podmiotu niebędącego pracodawcą NIE OBOWIĄZUJE.

55 e) dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego - w przypadku osoby, która w ramach kontraktu socjalnego chce podjąć samodzielną działalność gospodarczą, działalność w ramach spółdzielni socjalnej, lub zmienić miejsce zamieszkania poza gminę celem zwiększenia swoich szans na podjęcie zatrudnienia możliwe jest otrzymanie jednorazowego wsparcia w postaci pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

56 2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej, do których zalicza się: a) skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym, b) skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, c) skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.

57 3. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej, do których zalicza się: a) skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, b) skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób, c) skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, d) skierowanie wniosku do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

58 e) program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, f) program terapeutyczny w zakładzie opieki zdrowotnej, dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, g) turnusy rehabilitacyjne, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

59 4. Instrumenty aktywizacji społecznej, do których zalicza się: a) organizowanie i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, b) koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanego przez osobę będąc stroną kontraktu socjalnego lub inną formą -objętą działaniami aktywnej integracji jako działanie służące usamodzielnieniu klienta pomocy społecznej. Zasady zakupu usług i ich wykaz określa PCPR

60 c) skierowanie i finansowanie uczestnictwa w środowiskowych domach samopomocy lub rodzinnych domach pomocy o których mowa w przepisach pomocy społecznej, d) organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym tłumacz osoby głuchoniemej, przewodnik osoby niewidomej, asystent personalny osoby niepełnosprawnej, e) organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym animator lokalny, lider klubu integracji społecznej, streetworker,

61 f) organizacja wolontariatu, g) organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, h) organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych.

62 II. PCPR realizuje działania w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej 1. Przez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej rozumie się: a) możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych w PCPR, b) koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań (wynikających z projektu) dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji w formie premii lub dodatków.

63 2. Zatrudnienie dotyczy: a) pracowników socjalnych spełniających wymogi określone w przepisach o pomocy społecznej, b) doradców do spraw osób niepełnosprawnych pracowników socjalnych lub doradców zawodowych specjalizujących się w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. 3. W ramach projektu systemowego możliwe jest finansowanie wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego pracownika, 4. W ramach projektu systemowego możliwe jest sfinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionego pracownika socjalnego.

64 5. Podział środków na wsparcie zatrudnienia w PCPR przygotowywany jest przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, stanowiąc załącznik do Planu Działania. 6. Koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań określane są jako procent od projektowanych kontraktów i programów aktywności lokalnej. 7. Koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań przysługują jedynie tym pracownikom, którzy bezpośrednio realizują kontrakt socjalny lub program aktywności lokalnej realizowany w ramach projektu.

65 V. Zasady wsparcia finansowego oraz konstruowania budżetu projektów systemowych PCPR 1. Projekty systemowe finansowane są z następujących źródeł: a) w ramach dofinansowania projektu z dotacji rozwojowej otrzymywanej z budżetu samorządu województwa, b) w ramach wkładu własnego: -ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, -z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

66 2. Środki na realizację projektu są wypłacane dla PCPR jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony przez PCPR dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. 3. Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do umowy ramowej.

67 4. Przekazanie kolejnej (kolejnych) transzy uzależnione jest od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz środków w ramach dotacji rozwojowej, tj. wykazanie przez PCPR wydatków kwalifikowalnych co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność i ich zatwierdzenie przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

68 5. Wkład własny wnoszony przez PCPR w projektach w zakresie rozwoju form aktywnej integracji dotyczy: a) w przypadku PCPR prowadzących działania w formie kontraktu socjalnego środków budżetu JST na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze, kosztów pracy socjalnej przez co rozumie się kwotę zasiłków okresowego i celowego (wyliczanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej) oraz koszty wynagrodzenia dotychczas zatrudnionych pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji.

69 b) w przypadku PCPR prowadzących działania w formie programu aktywności lokalnej środków budżetu JST na finansowanie działań o charakterze środowiskowym, środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie prac społecznie użytecznych, kosztów środowiskowej pracy socjalnej oraz koszty wynagrodzenia dotychczas zatrudnionych pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji. c) w przypadku PCPR prowadzących działania w formie wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej uchodźców środków budżetu JST pochodzących z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

70 d) w przypadku PCPR prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych wkład własny może pochodzić również ze środków PFRON przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej.

71 6. Wysokość wymaganego wkładu własnego określana została przez Instytucję Pośredniczącą w Planie Działania dla Priorytetu VII na poziomie 10 % wartości projektu. 7. Zasady konstruowania budżetu 1. Na podstawie informacji o dostępnych środkach PCPR wypełnienia wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego - zgodnie z zasadami przyjętymi dla projektów systemowych na każdy rok budżetowy.

72 2. W ramach budżetu projektu stanowiącego część IV wniosku o dofinansowanie projektu, PCPR zobowiązany jest przedstawić: a) wartość środków na realizację poszczególnego zadania na dany rok budżetowy (koszty bezpośrednie), przy uwzględnieniu następującej szczegółowości zadań: zadanie 1: aktywna integracja, zadanie 2: praca socjalna, zadanie 3: wsparcie dochodowe, zadanie 4: działania o charakterze środowiskowym, zadanie 5: wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

73 zadanie 6: zarządzanie projektem; zadanie 7: promocja projektu. b) łączną wartość wydatków kwalifikowanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. c) wartość wydatków objętych cross-financingiem zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. d) wartość kosztów pośrednich zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. e) podział na kwotę dofinansowania i wkład własny.

74 3. Podczas konstruowania budżetu PCPR bierze pod uwagę następujące warunki: a) w przypadku projektów w zakresie rozwoju form aktywnej integracji: wsparcie w ramach projektu uzależnione jest od liczby osób objętych kontraktem socjalnym, programem aktywności lokalnej lub wsparciem na rzecz osób niepełnosprawnych, kalkulowany koszt wsparcia na osobę aktywizowaną w ramach kontraktu socjalnego wynosi 5 000,00 zł., kalkulowany koszt wsparcia na osobę aktywizowaną w ramach programu aktywności lokalnej oraz wsparcia integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosi 2 000,00 zł. na osobę.

75 b) w przypadku projektów w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej: wydatki na wsparcie zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych (lub doradców ds. osób niepełnosprawnych) dokonywane są do wysokości 4 000,00 zł. na jedną osobę miesięcznie, z tym że wydatki na jednego pracownika nie mogą być wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w PCPR. wydatki na koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań (wynikających z projektu) dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji w formie premii lub dodatków dokonywane są do wysokości 5% kwoty dofinansowania na realizację zadania w zakresie aktywnej integracji.

76 8. Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych PCPR, którego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego został zatwierdzony do realizacji, zawiera z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) umowę ramową dotyczącą realizacji danego projektu. Umowa ramowa zawierana jest na cały okres programowania, tj. od r. do r. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego na każdy rok budżetowy jest załączany do umowy w formie aneksu, przy czym pierwszy wniosek o dofinansowanie jest załączany w momencie zawierania umowy ramowej.

77 Rozliczanie wydatków w ramach projektu systemowego następuje na podstawie wniosku o płatność, składanego nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W celu realizacji projektu systemowego wymagane jest otwarcie i prowadzenie odrębnego rachunku bankowego oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków przechowywane są w siedzibie PCPR i podlegają weryfikacji podczas kontroli na miejscu realizacji projektu. We wniosku o płatność PCPR rozlicza wydatki zgodnie z zadaniami zdefiniowanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

78 9. Wydatki ponoszone przez PCPR w ramach projektu systemowego muszą być zgodne z ustawą o pomocy społecznej, Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

79 VI. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego PCPR Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego należy wypełniać zgodnie z zasadami przyjętymi w dokumencie Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

80 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składa się z pięciu części: I. Informacje o projekcie II. Beneficjent (Projektodawca) III. Charakterystyka projektu IV. Budżet projektu V. Oświadczenie

81 I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu należy wybrać Priorytet VII Promocja integracji społecznej. 1.2 Numer i nazwa Działania należy wybrać Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 1.3 Numer i nazwa Poddziałania należy wybrać Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 1.4 Województwo należy wybrać Dolnośląskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 1.6 Numer konkursu - nie dotyczy; należy pole pozostawić puste.

82 1.7 Tytuł projektu - należy wpisać tytuł projektu systemowego (musi być inny niż nazwa Programu, Priorytetu, Działań i Poddziałań występujących w programie; tytuł nie może być dłuższy niż 200 znaków i powinien zaczynać się od litery lub cyfry nie powinno się stosować innych znaków jako pierwszego znaku w tytule np. cudzysłów). Należy zaznaczyć, że tytuł projektu systemowego nadawany jest tylko raz. Z uwagi na fakt, że projekt systemowy trwa cały okres wdrażania programu operacyjnego a wnioski o dofinansowanie projektu składane są na każdy kolejny rok budżetowy, w każdym wniosku o dofinansowanie projektu należy wpisać ten sam tytuł projektu systemowego.

83 1.8 Okres realizacji projektu - od do - należy wpisać daty realizacji każdego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego; z uwagi na fakt, że wnioski o dofinansowanie realizacji projektu systemowego będą składane na dany rok budżetowy, okres realizacji projektu dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Bez wypełnienia tego punktu nie jest możliwie dalsze wypełnianie wniosku. 1.9 Obszar realizacji projektu -należy wybrać odpowiednią gminę, w zależności od PCPR Projekt ponadnarodowy: TAK/NIE należy wybrać NIE Projekt innowacyjny: TAK/NIE należy wybrać NIE.

84 II. BENEFICJENT 2.1 Nazwa projektodawcy należy wpisać nazwę PCPR. 2.2 Status prawny należy wybrać odpowiedni status. 2.3 NIP należy wpisać NIP PCPR w formacie 10 cyfrowym, bez spacji. 2.4 REGON należy wpisać REGON PCPR, bez spacji. 2.5 Adres siedziby należy wpisać adres siedziby PCPR (ulica, nr, kod pocztowy, telefon, fax). 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy należy wskazać odpowiednią osobę z strony PCPR (Dyrektor/Kierownik) uprawnioną do podejmowania wiążących decyzji zgodnie z upoważnieniem lub pełnomocnictwem; będzie to osoba podpisująca wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

85 2.7 Osoba do kontaktów roboczych należy wskazać pracownika ośrodka pomocy społecznej, mająca pełną wiedzę dotyczącą składanego wniosku Numer telefonu należy wpisać bezpośredni nr telefonu pracownika PCPR wskazanego w pkt Adres poczty elektronicznej należy wpisać adres owy pracownika PCPR wskazanego w pkt Numer faksu należy wpisać nr faksu pracownika PCPR wskazanego w pkt Adres wpisać jeżeli inny niż w pkt 2.5.

86 2.8 Partnerzy w przypadku zamiaru realizacji partnerstwa należy wpisać TAK Nazwa organizacji/instytucji należy wskazać nazwę partnerów Status prawny należy wskazać status prawny partnerów Adres siedziby należy wskazać adres partnerów.

87 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (max 18 tysięcy znaków) 3.1 Cel projektu należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu systemowego oraz wskazać konkretne problemy, do rozwiązania których przyczyni się realizacja projektu. Należy zdefiniować cel nadrzędny (ogólny) projektu oraz wykazać jego zgodność z PO KL oraz Planem Działań na dany rok (i innymi dokumentami strategicznymi). Ponadto projekt musi uwzględniać strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej oraz cele szczegółowe, które powinny w bezpośredni sposób wpływać na realizację celu nadrzędnego (ogólnego) oraz wprost odnosić się do zdefiniowanych problemów.

88 3.2 Grupy docelowe należy opisać grupy docelowe, które zostaną objęte wsparciem w danym roku budżetowym w ramach projektu, uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej oraz opisać sposób rekrutacji (uwzględniający zasadę równych szans, w tym zasadę równości płci). Objęcie wsparciem dotyczy osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy lub niezatrudnionych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Natomiast grupy docelowe można szacunkowo wskazać z listy określonej w pkt 4.1 a) Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania... W opisie należy pamiętać, iż w ramach projektu systemowego działania wobec osób obejmowanych wsparciem powinny ograniczać się do danego roku budżetowego.

89 Należy zatem zadbać aby wszystkie planowane działania kończyły się przed 31 grudnia w ramach jednego wniosku. Nie przewiduje się zatem przenoszenia kontynuacji udziału projekcie tej samej osoby w następnym roku budżetowym. W przypadku podjęcia nowych działań wobec tej samej osoby traktowana jest ona jako nowa osoba obejmowana wsparciem Przewidywana liczba osób / instytucji objętych wsparciem z EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) należy wpisać w odniesieniu do wskazanych kategorii grup docelowych przewidywaną liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu. Liczba powinna być zgodna z informacjami wskazanymi w pkt 3.2. W przypadku przedsiębiorstw objętych wsparciem pole pozostaje puste.

90 3.3 Działania należy opisać zadania, które będą realizowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie oraz harmonogramie realizacji projektu. Działania w projekcie systemowy nakierowane są na rozwój aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Podejmowane działania wdrażane są poprzez realizację określonych zadań: Zadanie 1 aktywna integracja, Zadanie 2 praca socjalna, Zadanie 3 wsparcie dochodowe, Zadanie 4 działania o charakterze środowiskowym, Zadanie 5 wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Zadanie 6 zarządzanie projektem, Zadanie 7 promocja projektu.

91 W odniesieniu do każdego zadania merytorycznego należy opisać ile osób i należące do jakich kategorii grup docelowych zostaną objęte daną formą wsparcia. Należy opisać, które zadania będą realizowane w partnerstwie relacji oraz które mogą być realizowane w partnerstwie realizacji (np. zlecenie organizacji pozarządowej realizacji programu aktywności lokalnej). W przypadku zadania 1 aktywna integracja należy w projekcie odrębnie oszacować: liczby osób, które będą objęte kontraktami socjalnymi oraz programami aktywności lokalnej. Oba te działania traktowane są łącznie jako zadanie aktywna integracja.

92 W przypadku zadania 2 praca socjalna należy opisać podjęte działania w związku z zatrudnieniem dodatkowych pracowników socjalnych. Zadanie 3 wsparcie dochodowe musi być dopasowane do kontraktów socjalnych zaś zadanie 4 działania o charakterze środowiskowym muszą być dopasowane do poszczególnych elementów programu aktywności lokalnej. Oznacza to, że jeżeli łącznie wsparcie ma objąć 100 osób, w tym 40 osób w ramach kontraktów socjalnych to zadanie wsparcie dochodowe powinno dotyczyć również 40 osób (analogicznie przy działaniach o charakterze środowiskowym).

93 W przypadku zadania 5 wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należy określić liczbę osób, które będą objęte tą formą wsparcia oraz należy opisać działania, które zostaną podjęte. W przypadku zadania 6 zarządzanie projektem, należy opisać działania, które zostaną podjęte np. otwarcie rachunku bankowego na potrzeby projektu, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu, materiałów biurowych, itp. W przypadku zadania 7 promocja projektu, należy opisać działania, które zostaną podjęte np. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, itp.

94 W ramach opisu zadań należy wskazać w odniesieniu do każdej formy wsparcia liczbę osób, która zostanie objęta tym wsparciem oraz które zadania (części zadań) będą realizowane przez partnerów. 3.4 Rezultaty należy opisać twarde i miękkie rezultaty projektu systemowego w odniesieniu do planowanych działań oraz wskazać sposób, w jaki te rezultaty będą mierzone / badane w trakcie realizacji projektu. Należy wykazać, w jaki sposób zakładane rezultaty wpłyną na realizację założonego celu/celów projektu systemowego.

95 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem, opisać strukturę zarządzania projektem ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów i podwykonawców (jeżeli występują). Potencjał projektodawcy NIE DOTYCZY.

96 IV. BUDŻET PROJEKTU Budżet przedstawiany jest w formie zadaniowej tzn. koszty wskazywane w budżecie dotyczą danego zadania. Poszczególne elementy budżetu należy uzupełnić po wypełnieniu Szczegółowego budżetu projektu, z którego do budżetu automatycznie zostaną przeniesione: koszty ogółem, koszty bezpośrednie, poszczególne zdefiniowane zadania, koszty pośrednie, cross-finansing. W budżecie natomiast należy uzupełnić wkład własny oraz koszty personelu w ramach każdego zadania. 4.1 Koszty ogółem pole wypełniane automatycznie.

97 4.1.1 Koszty bezpośrednie należy w kolumnie kategoria wydatku wskazać nazwę poszczególnych zadań i w zależności od tego, którego roku dotyczy wniosek o dofinansowanie projektu - odpowiednią wysokość kosztów w ramach danego zadania w danym roku; przy szacowaniu kosztów realizacji danego zadania można wziąć pod uwagę następujące koszty: W zadaniu 1 aktywna integracja, należy wpisać koszt wsparcia wynikający z przemnożenia liczby osób objętych kontraktami lub projektami aktywności socjalnej przez wartość kalkulowanej kwoty wsparcia np. 20 osób objętych kontraktami socjalnymi (20 x zł = zł.) oraz 20 objętych projektem aktywności lokalnej (20 x zł. = zł.). Podajemy łączną kwotę , 00 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta

Vademecum Beneficjenta Vademecum Beneficjenta Poradnik dla Beneficjentów Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Egzemplarz bezpłatny Warszawa 2012 ISBN-83-978-83-62188-17-8 Spis treści Wstęp 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09

Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09 Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09 Ogólne zasady dotyczące przygotowywania i składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó;

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ '  ',`.',,Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; Wo1EWóoz URZĄD PRACY W opolu OGŁOSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWNIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej.

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej. Wnioski o płatność Wniosek o płatność jest dokumentem składanym w celu monitorowania postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.03.00- IP.01-14-001/15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.03.00- IP.01-14-001/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.03.00- IP.01-14-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI...4

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH

Bardziej szczegółowo