Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie I. Przedmiot projektu Przedmiotem projektu systemowego jest rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej, program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentem: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze stycznia 2011 roku. II. Informacje o naborze Projekt, na który wystosowane zostało zaproszenie do składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 1. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, Warszawa. 2. Projekty realizowane są w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W województwie wielkopolskim funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu VII pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań. 3. Instytucją zapraszającą do składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. III. Forma finansowania 1. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego beneficjenta (środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego). Wartość dofinansowania stanowi kwota wynikająca z Algorytmu podziału środków na rok 2011, przekazanym przez WUP w Poznaniu pismem z dnia 6 grudnia br., znak: XI/2/ /76.3/10 oraz dostępnym na stronie internetowej: 1

2 2. W przypadku niewykorzystania przez wnioskodawców dostępnej dla Poddziałania PO KL alokacji środków finansowych możliwe będzie zwiększenie wartości projektu (przed zawarciem umowy/aneksu do umowy). O możliwości zwiększenia wartości projektu WUP w Poznaniu poinformuje pisemnie po zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie, tj. w miesiącu lutym br. W przypadku zwiększenia wartości projektów konieczne będzie proporcjonalne zwiększenie wkładu własnego. 3. Środki na realizację projektu wypłacane są w formie dotacji pomniejszonej o wysokość wymaganego wkładu własnego. Środki dotacji przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy (specjalnie utworzony dla danego projektu), wskazany w zawartej umowie o dofinansowanie projektu, na podstawie której projekt zostanie dofinansowany. Płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem wskazanego w umowie ramowej rachunku beneficjenta. 4. Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji projektu określa dokument Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze stycznia 2011 roku, dostępny na stronie internetowej: oraz IV. Procedura wyboru projektu do realizacji Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: 1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego powiatowego centrum pomocy rodzinie należy złożyć w terminie od dnia 3 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2011 r., do godz Wniosek należy złożyć w siedzibie Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C. Wniosek można złożyć osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty. W przypadku wniosku nadesłanego pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 2. Wnioskodawca składa kompletny wniosek, tj. opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego upoważnioną, w 2 egzemplarzach papierowych oraz jego wersję elektroniczną pliki.xml oraz.pdf (na płycie CD/DVD). Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem: Nazwa i adres Beneficjenta Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna Poznań Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (tytuł projektu) w ramach Poddziałania PO KL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2

3 3. Nośnik, na którym zostanie zapisana wersja elektroniczna wniosku powinien być opisany w sposób czytelny i zawierać następujące informacje: nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, nazwę Poddziałania oraz sumę kontrolną wniosku zgodnie z poniższym wzorem: WZÓR PRAWIDŁOWO OZNACZONEGO NOŚNIKA nazwa Beneficjenta tytuł projektu Poddziałanie suma kontrolna 4. Złożone wnioski muszą uwzględniać standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Spełnienie standardu minimum weryfikowane jest na etapie oceny merytorycznej i oznacza uzyskanie co najmniej dwóch pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w karcie oceny merytorycznej. Ocena wniosku (formalna i merytoryczna): 1. Każdy złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. 2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje WUP w Poznaniu. 3. Ocena formalna wniosku ma na celu sprawdzenie czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz kryteria dostępu. 4. Kryteria dostępu zapisane zostały w Planie Działania dla Priorytetu VII na 2011 rok: Grupa docelowa projektu konsultowana jest z właściwym dla Beneficjenta Powiatowym Urzędem Pracy Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o punkt 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu. 3

4 Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowane). Np. jeżeli 20 % klientów PCPR to osoby niepełnosprawne, to 20 % uczestników projektu muszą stanowić osoby niepełnosprawne. Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o punkt 3.2 oraz tabelę wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia w w/w punktach informacji dotyczących kryteriów dostępu we wniosku o dofinansowanie. Wniosek, który nie spełni któregokolwiek z kryteriów formalnych lub dostępu zostanie zwrócony do poprawy lub uzupełnienia. 5. Wniosek poprawny pod względem formalnym (pozytywna ocena) przekazany zostanie do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne i horyzontalne. Podczas oceny merytorycznej nie przyznaje się punktów, lecz stosuje się zasadę 0-1 (spełnia nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z kryterium oceny oznacza konieczność poprawienia lub uzupełnienia wniosku. 6. Poprawienie lub uzupełnienie wniosku na każdym etapie oceny (formalnej lub merytorycznej) oznacza konieczność ponownego przekazania do WUP w Poznaniu całego kompletu wniosku, tj. opatrzonego pieczęciami, podpisanego przez osobę do tego upoważnioną, w 2 egzemplarzach papierowych oraz jego wersję elektroniczną pliki.xml oraz.pdf (na płycie CD/DVD). Przekazany wniosek podlega procedurze oceny formalnej i/lub merytorycznej. 7. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego zawarty został w Zasadach dokonywania wyboru projektów PO KL z dnia 1 stycznia 2011 roku. Umowa ramowa: 1. Przed podpisaniem Umowy ramowej z beneficjentem (na podstawie której projekt zostanie dofinansowany) WUP w Poznaniu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z beneficjentem w celu wprowadzenia niezbędnych zmian do projektu. 2. Podstawą zobowiązania beneficjenta do realizacji projektu jest Umowa ramowa. Załącznikiem do w/w Umowy jest wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wybrany do realizacji (z ewentualnymi zmianami wynikającymi z negocjacji podjętych przez WUP w Poznaniu). Procedura sporządzenia i zawarcia umowy następuje w momencie zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą ostatecznej, poprawnej wersji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego powiatowego centrum pomocy rodzinie (pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku). 3. Dla beneficjentów, z którymi umowa ramowa zawarta została w roku 2008, 2009 lub 2010 podstawą do realizacji projektu w roku 2011 będzie aneks do umowy ramowej. 4

5 V. Podstawa prawna i dokumenty programowe 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.); 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547, zmienioną dnia 21 sierpnia 2009 r., nr K (2009) 6607; 4. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 1 czerwca 2010 r.; 5. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 listopada 2010 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 6. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki aktualna wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej: oraz oraz inne wymienione w dokumencie Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze stycznia 2011 roku. VI. Podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu Powiatowe centra pomocy rodzinie. VII. Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekt realizowany w ramach Poddziałania musi być skierowany bezpośrednio do następujących grup odbiorców spełniających łącznie trzy warunki: a) korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, b) wiek aktywności zawodowej (15-64 lata), c) niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), d) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), e) jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej). VIII. Wymagania czasowe 1. Wnioskodawca określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. 5

6 2. Okres realizacji projektu dla Beneficjentów z którymi umowa zawarta została w 2008, 2009 lub w 2010 roku to: 1 stycznia 31 grudnia 2011 r. 3. Maksymalny okres realizacji projektu dla Beneficjentów z którymi umowa zawarta zostanie w roku 2011 to: 1 stycznia 31 grudnia 2011 r. IX. Wymagania finansowe 1. Wniesienie przez beneficjenta wkładu własnego w wysokości 10,5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Należy pamiętać o konieczności zachowania podziału na źródła finansowania wkładu własnego (tj. 5,25 % PFRON oraz 5,25% Budżet JST). 2. Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 listopada 2010 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, sposobu kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 listopada 2010 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze stycznia 2011 roku dokumenty te dostępne są na stronie internetowej oraz X. Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 1. Wniosek należy przygotować za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych z zastosowaniem Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Dostęp do tej aplikacji oraz dokumentów do pobrania można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej 2. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej, w formacie pliku.xml oraz.pdf wygenerowanym przez aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych. O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku. Wniosek zapisany przez Generator Wniosków Aplikacyjnych w formacie.xml nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach (MsWord, Internet Explorer, itp.), gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej wniosku uniemożliwiającą jego weryfikację formalną. 3. W celu ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego oraz z uwagi na konieczność osiągnięcia w województwie wielkopolskim na poziomie Działania 7.1 PO KL wskaźników określonych przez Instytucję Zarządzającą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Beneficjent zobowiązany jest do obejmowania wsparciem w projekcie nowych osób. Kontynuacja udziału osób z poprzednich lat możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji we wniosku o dofinansowanie należy zamieścić uzasadnienie udziału osób, które kontynuują udział (warunek zakwalifikowania udziału danej osoby w projekcie). 4. Ponadto, z uwagi na powyższe, Beneficjent zobowiązany jest także do realizowania w projekcie narzędzia jakim jest umowa z osobą niepełnosprawną zawarta na zasadach analogicznych jak kontrakt socjalny. 6

7 XI. Wymagania związane z realizacją projektu Beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz zasadami określonymi w dokumencie System Realizacji PO KL Wymogi merytoryczne: a) posiadanie przez powiat strategii rozwiązywania problemów społecznych; b) nie posiadanie w roku 2011 przez Beneficjenta strategii warunkowo możliwa będzie realizacja projektu jeżeli Beneficjent udowodni, że kontynuuje prace nad jej przygotowaniem (dokument do wglądu WUP w Poznaniu). Termin przyjęcia strategii będzie ustalany indywidualnie dla każdego Beneficjenta w zależności od zaawansowania prac, jednak nie później niż do września 2011 r. Beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z pisemną informacją o kontynuowaniu prac nad strategią w terminie naboru wniosków tj. od 3 do 31 stycznia 2011 roku; c) w przypadku nie zrealizowania wymogu posiadania strategii umowa zostanie zawieszona; d) w przypadku gdy powiat stworzy strategię istnieje możliwość realizacji projektu od nowego roku lub w danym roku pod warunkiem dostępności środków, jednak informacja o przyjęciu strategii, złożenie wniosku o dofinansowanie musi nastąpić nie później niż do końca miesiąca września 2011 roku. 2. Wymogi organizacyjne: a) obowiązek zatrudnienia co najmniej jednego pracownika na stanowisku doradca ds. osób niepełnosprawnych lub innej osoby, której głównym zadaniem będzie pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia WUP w Poznaniu pisemnej informacji o przyczynach niespełnienia wymogu organizacyjnego, możliwościach jego spełnienia i sposobie osiągnięcia wymaganego zatrudnienia. WUP w Poznaniu na podstawie przedstawionych informacji, w uzgodnieniu z ROPS, uwzględniając sytuację ekonomiczną jednostki samorządu terytorialnego podejmie decyzję o kontynuacji udziału PCPR w projekcie systemowym w kolejnych latach lub przystąpieniu do realizacji projektu. Termin spełnienia wymogu zostanie uzgodniony indywidualnie dla każdego Beneficjenta. Beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z pisemną informacją o przyczynach niespełnienia wymogu i możliwościach jego spełnienia w terminie naboru wniosków tj. od 3 do 31 stycznia 2011 roku; b) niespełnienie wymogów organizacyjnych w 2011 roku - realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem przekazania WUP w Poznaniu pisemnej informacji o których mowa w pkt a); c) w przypadku niedostarczenia informacji o których mowa w pkt. a) lub nieuzyskania zgody WUP w Poznaniu na kontynuację lub rozpoczęcie realizacji projektu systemowego umowa zostanie zawieszona lub nastąpi odstąpienie od podpisania umowy. Jednocześnie środki finansowe na kolejny rok nie zostaną przyznanie danej jednostce; d) w przypadku, gdy Beneficjent dostarczy informacje o spełnienia wymogu z pkt. a) i uzyska zgodę WUP w Poznaniu na realizację projektu systemowego - istnieje możliwość realizacji projektu od nowego roku lub w danym roku pod warunkiem dostępności środków, jednak informacja, złożenie wniosku o dofinansowanie musi nastąpić nie później niż do końca miesiąca września 2011 roku. 7

8 XII. Współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia. 1. Niezależnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektu, wskazane jest zawarcie przez powiatowe centrum pomocy rodzinie pisemnego porozumienia z powiatowym urzędem pracy, określającego zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji. W porozumieniu w szczególności można określić: a) zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy w tym: wymiany informacji o klientach i realizowanych działaniach; procedurę w zakresie współpracy w realizacji art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; b) zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych; c) zasady współpracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2. Porozumienie może obejmować więcej podmiotów oraz określać inne zadania związane ze współpracą publicznych służb zatrudnienia i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w szczególności zadań wynikających z realizacji gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych. 3. Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy (PUP) i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dostępne są na stronie internetowej: oraz XIII. Kontakt i dodatkowe informacje Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Instytucji Pośredniczącej: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, Poznań Wydział Obsługi Projektów PO KL Oddział dla Priorytetu VII tel , 8

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego winien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wniosek o dofinansowanie projektu 21 listopada 2007r. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych przez organy prowadzące szkoły podstawowe

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych przez organy prowadzące szkoły podstawowe Załącznik nr 1: Zasady składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych przez organy prowadzące szkoły podstawowe Zasady składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku Załącznik do Uchwały nr269/18/iv/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 02 2011 roku w sprawie Dokumentacja 1 naboru na 2011r. projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Systemowa nabór projektów na 2014 rok

Dokumentacja Systemowa nabór projektów na 2014 rok Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Instytucja Wdrażająca (IP2) Dokumentacja Systemowa nabór projektów na 2014 rok Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 1 ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 25 stycznia 2011 r.

Gdańsk, 25 stycznia 2011 r. Zmiany wynikające z nowelizacji treści dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia IV. Kryteria wyboru projektów Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PCPR

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PCPR ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PCPR Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji projekty systemowe Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE Na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z poz. zm.) OGŁASZA OTWARTY KONKURS

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Pytania od Ośrodków:

Pytania od Ośrodków: Pytania od Ośrodków: 1. Czy w projekcie systemowym przewidzianym na lata 2014/2015 mogą uczestniczyć te same osoby, co w latach poprzednich, z którymi już były zawarte kontrakty socjalne w ramach projektu.

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość alokacji na lata 2007-2013 190 461 739 euro = 792 854 127,11 zł* (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2011 rok

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2011 rok Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2011 rok Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Wejherowo, 31.05.2016r. Regionalny Program Operacyjny ZŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentacja konkursowa Konkurs otwarty nr: PO KL/9.5/1/07 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis projektu:

Szczegółowy opis projektu: W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana II Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU IZ /17

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU IZ /17 Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17 Rozdział/Pun Lp. kt/podpunkt 1. Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE, 1.1 Podstawy prawne i dokumenty programowej, pkt 8. 2. Rozdział I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE I MIEŚCIE NISKO NA LATA 2013 2015 z uwzględnieniem zmian

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE I MIEŚCIE NISKO NA LATA 2013 2015 z uwzględnieniem zmian ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE I MIEŚCIE NISKO NA LATA 2013 2015 z uwzględnieniem zmian 1 Przepisy ogólne 1. Zasady określają warunki rekrutacji uczestników/uczestniczek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r.

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r. Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010 Toruń, 24 marca 2010 r. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Beneficjenci) W ramach

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z dniem 30.12.2015 r. na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS 1 ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OPS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r.

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie 7.1.2 PO KL

Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie 7.1.2 PO KL Spotkanie informacyjne dla PCPR Poddziałanie 7.1.2 PO KL Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu Wrocław, 16 stycznia 2008 r. Zakres prezentowanych zagadnień: I. Zasady wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Strona1 Zasady naboru wniosków Przeprowadzenie pilotażu Regionalnych Platform Współpracy w ramach realizacji projektu 1.48 Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH W 2012 R. w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL Rzeszów, 14 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla OPS Poddziałanie 7.1.1 PO KL

Spotkanie informacyjne dla OPS Poddziałanie 7.1.1 PO KL Spotkanie informacyjne dla OPS Poddziałanie 7.1.1 PO KL Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu Legnica, 17 stycznia 2008 r. Zakres prezentowanych zagadnień: I. Zasady wyboru

Bardziej szczegółowo

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie.

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE, INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OGŁASZA: nabór kandydatów na ekspertów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na rok 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r.

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2011 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! (nr wniosku:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA PROPOZYCJĘ PROJEKTU:... NUMER PROPOZYCJI PROJEKTU:... Z DNIA : TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA WNIOSKODAWCY:... OCENIAJĄCY:...

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA PROPOZYCJĘ PROJEKTU:... NUMER PROPOZYCJI PROJEKTU:... Z DNIA : TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA WNIOSKODAWCY:... OCENIAJĄCY:... Załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru propozycji projektów i wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START \ REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Lepszy Start, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU Program Ventures INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU PROGRAM VENTURES jest realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 1 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP ZAŁĄCZNIK nr 7. Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju

Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju Czas realizacji: 8 godzin 1. Cele: Analizować zapisy dokumentu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Analizować zapisy dokumentu: Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie projektu

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo