REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie PO KL Biuro Projektu: LARGO ul. Tadeusza Kościuszki 7 tel kontakt od pon. do pt. w godz.:

2 Strona2 Spis treści WSTĘP... 3 CELE PROJEKTU... 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE... 4 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU... 5 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE... 6 ZASADY I WARUNKI UDZIELANEGO WSPARCIA... 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 8

3 Strona3 WSTĘP Projekt LARGO jest realizowany przez Powiat Gnieźnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie dla województwa wielkopolskiego). Niniejszy Regulamin Projektu zawiera opis Projektu, w tym: cele Projektu, warunki uczestnictwa w Projekcie, rekrutacja uczestników do Projektu, zadania realizowane w Projekcie, zasady i warunki udzielanego wsparcia, postanowienia końcowe, załączniki. Regulamin Projektu LARGO jest powszechnie dostępny, m.in. w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta. Każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. CELE PROJEKTU Projekt LARGO realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy Rodzinie. Celem projektów w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji jest: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Wsparcie w ramach Projektu LARGO kierowane jest do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków do integracji ze społeczeństwem. Jest to możliwe poprzez wprowadzenie szeregu działań m.in. w zakresie kształtowania umiejętności społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizowania kwalifikacji zawodowych.

4 Strona4 Główne cele Projektu LARGO to aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez: bezpłatne korzystanie z pomocy specjalistów, w tym: doradcy zawodowego, psychologa, radcy prawnego, uczestnictwo w warsztatach dotyczących umiejętnego poszukiwania pracy i technik autoprezentacji, zdobycie i zaktualizowanie kwalifikacji zawodowych w kursach i szkoleniach, wyjazd na turnus rehabilitacyjny finansowany ze środków EFS/PFRON, wyjazd na Obóz Aktywnej Integracji, udział w Zajęciach aktywizujących, Warsztatach plastycznych i Warsztatach fotograficznych, odbycie stażu zawodowego u pracodawcy finansowanego ze środków EFS, udział w spotkaniach integracyjnych dla uczestników projektu. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt LARGO skierowany jest do osób spełniających łącznie trzy warunki: korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, wiek aktywności zawodowej (15-64 lata) do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, o ile wsparcie adresowane do tej grupy osób jest ściśle powiązane z przygotowaniem tych osób do podjęcia zatrudnienia, a osoby te zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 przesłanek ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 539 z późn. zm.) w przypadku uchodźców, cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemców posiadających zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta na długoterminowego WE lub objętych ochrona uzupełniającą, warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest złożenie oświadczenia o jednoczesnym niekorzystaniu z tych samych form wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców. Osoby nie spełniające wszystkich w/w warunków kwalifikowalności nie mogą brać udziału w Projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie nazywa się Beneficjentami Ostatecznymi (BO).

5 Strona5 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Rekrutację i weryfikację kwalifikowalności uczestników do Projektu LARGO prowadzi Powiat Gnieźnieński/. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona przez bezstronną Komisję rekrutacyjną powołaną przez Kierownika Projektu w sposób jawny i jednakowy dla wszystkich uczestników w oparciu o: Regulamin Projektu, Formularz Rekrutacyjny, Kryteria naboru określone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu). liczba osób kontynuujących i/lub powracających do udziału w projekcie nie przekracza 5% ogólnej liczby osób biorących udział w projekcie w roku 2014, w przypadku uczestników kontynuujących udział w projekcie korzystających z instrumentu aktywizacji: a. edukacyjnej (skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nim z nim związanych, lub sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej, lub kształcenie ustawiczne w formach szkolnych), b. społecznej (korzystanie z wsparcia asystenta rodziny lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej), c. zawodowej (uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Spoełcznej) oraz w przypadku osób niepełnosprawnych powracających do udziału w projekcie, które objęte zostaną instrumentem aktywizacji zawodowej: praca (zatrudnienie) praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie również w przedsiębiorstwie liczba tych osób nie przekracza 25% ogólnej liczby osób biorących udział w projekcie w roku Potencjalny uczestnik Projektu, po spotkaniu z Doradcą osoby niepełnosprawnej/pracownikiem socjalnym, wypełnia Formularz Rekrutacyjny, kompletuje wymagane załączniki i składa osobiście podpisany komplet dokumentów w Biurze Projektu: LARGO, ul. Tadeusza Kościuszki 7,, tel , kontakt od pon. do pt. w godz Rekrutacja do Projektu trwa przez cały okres realizacji Projektu, do momentu zakończenia wszelkich działań związanych z przyznawaniem wsparcia Beneficjentom Ostatecznym. Po zakończonym posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, każdy z uczestników zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową o fakcie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie. Pracownik Projektu

6 Strona6 poinformuje również o terminie podpisania Umowy udziału w Projekcie. ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE W ramach Projektu LARGO realizowane będą następujące zadania: 1. Praca socjalna w ramach niniejszego zadania uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z usług doradców: Doradców osoby niepełnosprawnej oraz Pracowników socjalnych. Indywidualne doradztwo zostanie dostosowane do potrzeb Beneficjentów Ostatecznych. Celem doradztwa będzie sprecyzowanie potrzeb uczestników Projektu oraz wytyczenie ich dalszej ścieżki rozwoju w Projekcie. 2. Aktywna integracja w ramach niniejszego zadania uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z: 1) Specjalistycznego doradztwa indywidualnego program specjalistycznego doradztwa indywidualnego prawnego oraz psychologicznego powstanie w oparciu o potrzeby uczestników Projektu, 2) Kursu umiejętności społecznych celem warsztatów jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników Projektu, 3) Kursu aktywnego poszukiwania pracy celem warsztatów jest aktywizacja społecznozawodowa uczestników Projektu, 4) Kursów zawodowych uczestnicy Projektu będą mieli możliwość zdobycia lub zaktualizowania kwalifikacji zawodowych w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach zawodowych, 5) Turnusów rehabilitacyjnych uczestnicy Projektu będą mieli możliwość wyjazdu na turnus rehabilitacyjny finansowany ze środków EFS, 6) Obozu Aktywnej Integracji uczestnicy Projektu będą mieli możliwość wyjazdu na obóz integracyjny, połączony z zabiegami leczniczymi, kursami i szkoleniami mającymi na celu aktywizację społeczno-zawodową, 7) Zajęć ruchowo-aktywizujących, 8) Warsztatów tematycznych, 9) Pomocy Asystenta osoby niepełnosprawnej, 10) Staży zawodowych u pracodawcy uczestnicy Projektu będą mieli możliwość odbycia płatnych 4-miesięcznych staży zawodowych u wskazanego pracodawcy. 3. Działania o charakterze środowiskowym w ramach niniejszego zadania uczestnicy Projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w 4 spotkaniach integracyjnych organizowanych przez kadrę Projektu. 4. Zasiłki i pomoc w naturze w ramach niniejszego zadania uczestnikom Projektu zostaną wypłacone dodatki na usamodzielnienie/kontynuowanie nauki finansowane ze środków JST oraz koszt uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych finansowany ze środków PFRON. 5. Zarządzanie projektem.

7 Strona7 6. Koszty pośrednie. ZASADY I WARUNKI UDZIELANEGO WSPARCIA Każde z zadań realizowanych w ramach Projektu LARGO będzie na bieżąco monitorowane przez Koordynatora projektu i Asystenta Koordynatora projektu. Wsparciem w ramach zadań, o których mowa w rozdziale: ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU zostaną objęci Beneficjenci Ostateczni wyłonieni w procesie rekrutacji. Przed rozpoczęciem uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach Projektu Powiat Gnieźnieński/ zawrze z Beneficjentem Ostatecznym Umowę udziału w Projekcie na okres realizacji Projektu. Każdy z Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie, z którym została podpisana w/w Umowa, zobowiązany jest do uczestniczenia kolejno w następujących po sobie formach wsparcia: spotkanie z Doradcą osoby niepełnosprawnej jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników Projektu, warunkiem skorzystania z Turnusu rehabilitacyjnego jest udział w Specjalistycznym doradztwie indywidualnym, Kursie umiejętności społecznych oraz Kursie aktywnego poszukiwania pracy, warunkiem skorzystania z kursów zawodowych jest udział w Specjalistycznym doradztwie indywidualnym, Kursie umiejętności społecznych, Kursie aktywnego poszukiwania pracy oraz Zajęciach aktywizujących, warunkiem skorzystania z Obozu Aktywnej Integracji jest udział w co najmniej jednym kursie zawodowym i co najmniej jednym spotkaniu integracyjnym, warunkiem skorzystanie ze Stażu zawodowego u pracodawcy jest wiek aktywizacji zawodowej lat oraz udział w Specjalistycznym doradztwie indywidualnym, Kursie umiejętności społecznych oraz Kursie aktywnego poszukiwania pracy, warunkiem skorzystania z zasiłków na usamodzielnienie/kontynuowanie nauki jest spełnienie warunków określonych w Dziale IV Pomoc dla osób usamodzielnianych ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 135) oraz w Rozdziale IV Pomoc dla osób usamodzielnianych ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593). Potwierdzeniem skorzystania z obowiązkowego doradztwa/szkoleń/kursów jest własnoręczny podpis Beneficjenta Ostatecznego na Liście obecności doradztwa/szkolenia/kursu. Każdy z Beneficjentów Ostatecznych przerywający udział w Projekcie na którymkolwiek z etapów jego

8 Strona8 realizacji zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia powodów rezygnacji, zgodnie z 7 ust. 3 Umowy udziału w Projekcie. Wsparcie udzielne w ramach Projektu LARGO jest świadczeniem bezpłatnym, którego koszty ponosi Powiat Gnieźnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Powiat Gnieźnieński/ zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie Projektu, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia Beneficjent poinformuje Beneficjentów Ostatecznych za pośrednictwem strony internetowej Beneficjenta. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie Projektu obowiązują: Umowa udziału w Projekcie, Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 PO KL Informacji udziela: Biuro Projektu Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDA-POKL.07.02.01-20-350/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDA-POKL.07.02.01-20-350/13 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDAPOKL.07.02.0120350/13 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Niewykluczeni bo aktywni 50+ jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA Wersja 3 z 10.03.2015 r. 1 - Postanowienia ogólne 1. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL.08.01.02-20-004/12 Programu Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo