PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu i pani Grażyna Sarnes Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska. 2. Porządek posiedzenia: a. Otwarcie posiedzenia. b. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia. c. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. d. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady. e. Wolne głosy i wnioski. f. Zakończenie posiedzenia. Ad. 2 a. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski otworzył 7 posiedzeniu Komisji Budżetu i Mienia, powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości: panią Danutę Bywalec Skarbnika Powiatu oraz panią Grażynę Sarnes Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska. b. Przewodniczący Komisji oświadczył, że na posiedzeniu jest obecnych 9 członków Komisji, więc obrady są prawomocne. Odczytał proponowany porządek posiedzenia i poprosił o zgłaszanie uwag. W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia jednogłośnie 9 głosami za. c. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad Komisji jest przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Za przyjęciem głosowało 9 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. d. Przewodniczący Komisji Adam Putkowski przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady. projekt uchwały na druku 53 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wyry, Pani Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały dotyczy dofinansowania organizacji Bitwy 1

2 Wyrskiej w wysokości zł. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały 9 głosami za. projekt uchwały na druku 54 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres ; Pani Skarbnik poinformowała, że uchwały Rady podjęte na sesji w dniu 26 marca br. związane z przeprowadzeniem subrogacji zobowiązań kredytowych Powiatu były przedmiotem badania przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kolegium RIO stwierdziło nieważność uchwały w sprawie zmiany WPF z powodu braku zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie ustalania rozchodów oraz kwoty długu w poszczególnych latach objętych prognozą, poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego. W związku z powyższym w roku 2015 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę zł jako skutek wycofania działań związanych z subrogacją zobowiązań kredytowych w wyniku decyzji podjętych przez Kolegium RIO w Katowicach. Skutkiem tego jest przywrócenie rozchodów zgodnie z podpisanymi przez Zarząd Powiatu umowami w sprawie zaciągnięcia kredytu. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę zł na skutek planowanej zmiany harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w MBS, w ramach przyjętego okresu spłat. W latach 2016 i 2017 zmniejsza się rozchody po zł z tytułu spłat kredytu zaciągniętego w banku MBS w Mikołowie. Kwoty te planuje się spłacić w roku 2021, czyli w ostatnim roku spłaty ujętym w podpisanym harmonogramie spłat. Ponieważ zmniejszenie kwoty rozchodów jest zrównoważone w budżecie wydatkami inwestycyjnymi, co jest kompetencją Rady Powiatu, po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmiany WPF, Zarząd Powiatu dokona podpisania aneksu do umowy kredytowej w postaci zmiany wysokości spłat w poszczególnych latach, w ramach harmonogramu spłat. Tym samym przywrócony zostanie pierwotny okres przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu tj. na lata Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały 8 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. projekt uchwały na druku 55 w sprawie zmiany budżetu; Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie nastąpi m.in. zwiększenie dochodów w dziale 600 Transport i łączność - o kwotę zł, z czego kwota zł stanowi pomoc finansowa z gmin powiatu mikołowskiego na drogowe zadania inwestycyjne oraz 233 zł to dodatkowe dochody Powiatowego Zarządu Dróg. 2

3 Dotacje inwestycyjne pochodzą z następujących gmin: zł dotacja z Gminy Orzesze, zł - dotacja z Gminy Wyry oraz zł to dotacja z Gminy Mikołów, zwiększenie dochodów w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł. Przypomniała, że w budżecie Powiatu na rok 2015 dochody z tytułu podatku od osób fizycznych ujęto w wysokości zł, jest to kwota niższa niż proponowana dla Powiatu przez Ministra Finansów o ok zł. Do kwietnia 2015 roku udziały z tego tytułu są o ponad zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, stąd też wniosek o zwiększenie planu w budżecie powiatu z tego tytułu. Poza tym, o zł zwiększeniu ulegają dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. zmiany w rozchodach poprzez zwiększenie per saldo rozchodów o kwotę zł. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę zł na skutek wycofania działań związanych z subrogacją zobowiązań kredytowych w wyniku decyzji podjętych przez Kolegium RIO w Katowicach, których skutkiem jest przywrócenie rozchodów zgodnie z podpisanymi przez Zarząd Powiatu umowami w sprawie zaciągnięcia kredytu. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę zł na skutek planowanej zmiany harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w MBS, w ramach przyjętego okresu spłat. Po podjęciu przez Radę Powiatu zmian w uchwale budżetowej o raz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, Zarząd Powiatu podpisze aneks do umowy kredytowej, wprowadzającej te zmiany. Pani Grażyna Sarnes Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska omówiła planowane wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału 70005: modernizacja schodów zewnętrznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie na kwotę zł, modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Ornontowicach na kwotę zł planowana jest przede wszystkim wymiana parkietu, modernizacja węzłów sanitarnych na I piętrze w Pracowni Szkolenia Zawodowego w ZST w Mikołowie na kwotę zł, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Sanepidu. modernizacja boiska sportowego przy ZST w Mikołowie na kwotę zł, wniosek został już przygotowany i planowane jest ogłoszenie przetargu, 3

4 nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Modernizacja boiska sportowego przy ZST w Mikołowie to kwota zł, termomodernizacja budynku Zespołu Szkól Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych kwota zł. 1 lipca ma zostać ogłoszony naboru wniosków do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska, Powiat składa wniosek o dofinansowanie na kwotę zł przy założeniu, że wkład własny Powiatu do termomodernizacji wyniesie zł. Radny Tadeusz Marszolik zapytał o szczegóły projektu unijnego za kwotę ok. 1 mln zł. Starosta wyjaśnił, że Powiat Mikołowski został liderem projektu pn. Jednolita Strategia Terytorialna. Projekt realizowany będzie wspólnie z gminami naszego Powiatu. Dzięki pozyskanym środkom będzie można zebrać razem projekt powiatowe i gminne dla wspólnej Strategii rozwoju Powiatu. Właśnie z tych środków będzie można finansować nowego projekty. W 2015 r. gminy wpłaca zł., a w kolejnym roku po zł. W najbliższym czasie będą podpisywane stosowne umowy. Całkowita wartość projektu to ,76 zł. Pani Skarbnik dodała, że w ramach tego projektu będzie można także aplikować o środki unijne. Radny Henryk Stencel zaapelował by Zarząd Powiatu w planach inwestycyjnych ujął budowę chodnika oraz ronda przy ul. Górnej w Mikołowie Mokrem. Starosta poinformował, że planowane jest spotkanie z udziałem władz Miasta Mikołowa oraz przedstawicielami Wojewódzkie Zarządu Dróg i Autostrad na temat zamiany dróg. Po uregulowaniu tych kwestii będzie można podjąć dalsze działania. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały 8 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Starosta Henryk Jaroszek poinformował, że Zarząd Powiatu rozważa odwołanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie unieważnienia uchwał dot. subrogacji. Jeśli taka decyzja zapadnie to Zarząd przygotuje projekt uchwały Rady w sprawie upoważnienia Zarządu do wniesienia odwołania. Dodał, że procedury odwoławcze są jednak dość długie i mogą potrwać nawet 6 miesięcy. W związku z tym majową sesję został przygotowany projekty uchwały naprawczej tj. przesunięcia środków w budżecie tak by zapewnić realizację założonych wcześniej inwestycji. Z kolei w miesiącu czerwcu zostaną przygotowane kolejne uchwały. h. Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 22 czerwca i zostanie poświęcone inwestycjom finansowanym i współfinansowanym przez Powiat. 4

5 Ad. 3 Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym członkom Komisji oraz gościom za przybycie i zamknął 7 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Aleksandra Stolarz Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Adam Putkowski 5

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. (w godz. 13.00 14:00) Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 29/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI MIENIEM POWIATOWYM RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 27 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 29/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI MIENIEM POWIATOWYM RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 27 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ Nr 29/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI MIENIEM POWIATOWYM RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 27 listopada 2013 r. W dniu 27 listopada 2013 r. o godz. 8.30 w Sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy.

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy. Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek W dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku ul.nasielska 3, odbyła się III Sesja Rady Gminy Pomiechówek,

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku.

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Or. 0002. 3. 2011 R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Protokół zawiera: 1. Uchwała Nr VI/23/2011w sprawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r.

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta- p. Lech Brzozowski, członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godz.15,00 do 17,20. W obradach uczestniczyli: - Radni Rady

Bardziej szczegółowo

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. PROTOKÓŁ Nr 1/2015 posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 28 stycznia 2015 roku, godz.13.00 Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo