OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025"

Transkrypt

1 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących [5] oraz otrzymać certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Norma ta określa wymagania dotyczące opracowania systemu, jego wdrożenia, ale także warunki, jakie muszą być spełnione, aby kompetencje laboratorium do wykonywania badań zostały uznane. W 2007 roku została wprowadzona poprawka do normy PN-EN ISO/IEC [5] zastępująca w punkcie sprawdzanie pośrednie sprawdzaniem okresowym oraz wprowadzająca zmianę w punkcie polegającą na zastąpieniu sprawdzania bieżącego sprawdzaniem okresowym. Język akredytacji wymaga stosowania specyficznych określeń. Dlatego w celu ułatwienia ich zrozumienia na końcu niniejszej książki podano wykaz definicji stosowanych w systemie zarządzania wraz z ich angielskimi odpowiednikami. Definicje wyjaśniające terminologię stosowaną w normie można znaleźć w normie PN-EN ISO/ IEC 17000:2006 Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne [10], International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology, 2nd Edition, ISO, Geneva 1993 [11] oraz PN-EN ISO/IEC 9000:2006 Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia [12]. Norma PN-EN ISO/IEC [5] została podzielona na dwie części. Pierwsza zawiera wymagania dotyczące właściwego zarządzania (rozdział 4), druga zaś opisuje wymagania dotyczące kompetencji technicznych w zakresie pomiarów (rozdział 5). W rozdziale dotyczącym zarządzania zawarto wymagania opisujące między innymi: organizację, system zarządzania, nadzór nad dokumentami oraz zapisami, podwykonawstwo badań i wzorcowań, zakupy usług i dostaw, obsługę klienta czy przeglądy zarządzania. Jednostka, która chce otrzymać akredytację na wybrane przez siebie pomiary, powinna zapewnić, że wszystkie wymagania ujęte w normie PN-EN ISO/IEC [5] są spełnione. Jednostka ta zobowiązuje się jednocześnie realizować pomiary w sposób rzetelny, bezstronny oraz niezależny. Pomiary te należy prowadzić w oparciu o udokumentowane procedury i normy za pomocą sprawnej i w pełni przygotowanej aparatury pomiarowej (pkt 4.1 normy). 10

2 Laboratorium chcące wdrożyć system zarządzania powinno wskazać spośród swojej załogi personel kierowniczy oraz techniczny, kierownictwo techniczne oraz kierownika ds. jakości (pkt 4.15 normy). W normie opisano wymagania dotyczące systemu zarządzania, który powinien być dostosowany do specyfiki danej jednostki. System ten powinien być udokumentowany, wdrożony oraz utrzymywany. Z całą dokumentacją powinni zostać zaznajomieni pracownicy laboratorium. Powinni oni posiadać do niej stały dostęp (pkt 4.2 normy). System zarządzania opracowany w danym laboratorium powinien zawierać udokumentowaną politykę jakości oraz deklarację zawierającą między innymi (pkt normy): zobowiązanie do dobrej praktyki laboratoryjnej, cele jakościowe, zobowiązanie do zachowania zgodności z normą PN-EN ISO/IEC [5], zobowiązanie do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania. Księga jakości opracowana w laboratorium powinna zawierać podział obowiązków dla kierownika ds. jakości oraz kierownictwa technicznego. Powinna zawierać lub przywoływać wszystkie wspomagające ją dokumenty, takie jak procedury ogólne i badawcze (pkt normy). Norma określa sposób postępowania z dokumentami oraz zakres stosowanego nadzoru (pkt 4.3 normy). Powinny nim zostać objęte takie dokumenty, jak: normy, przepisy, metody pomiarowe, rysunki, podręczniki, specyfikacje, instrukcje oprogramowania itd. Zaleca się, aby ten sposób nadzoru został opisany w postaci procedury. Powinna ona obejmować: sposób zatwierdzania i wydawania dokumentów, sposób wprowadzania zmian oraz archiwizacji i usuwania nieaktualnych dokumentów. W zależności od systemu opracowanego przez dane laboratorium dokumenty w nim stosowane mogą być zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Należy pamiętać, że dokumenty przed wydaniem ich personelowi powinny być przeglądane i zatwierdzone przez właściwy (odpowiedzialny) personel. Opracowana przez laboratorium procedura powinna zawierać m.in. następujące informacje (pkt normy): zapewniające, że wszystkie dokumenty zarządzania są autoryzowane i znajdują się we wszystkich określonych miejscach, dotyczące systematycznego przeglądania dokumentów i w razie konieczności aktualizowane, dotyczące nieważnych i nieaktualnych dokumentów; powinny one być natychmiast usuwane i zastępowane aktualnymi, określające sposób identyfikacji dokumentów i zawierające m.in.: datę wydania, oznaczenie nowelizacji, numerację stron, ogólną liczbę stron, uprawnionego do wydania, określające sposób wprowadzania poprawek powinny one być jednoznacznie zidentyfikowane, zaparafowane oraz datowane. Laboratorium powinno opracować procedurę dotyczącą przeglądu zapytań, ofert i umów (pkt normy). Powinny się w niej znaleźć deklaracje laboratorium, że do realizacji zlecenia została wybrana właściwa metoda pomiarowa, oraz deklaracja dotyczącą posiadania możliwości i środków w celu realizacji zlecenia. 11

3 Laboratorium zobowiązane jest do prowadzenia zapisów z przeprowadzonych przeglądów, rozmów z klientami, wyników pracy oraz badań, które zamierza podzlecać (pkt normy). Klient musi zostać poinformowany o wszystkich odstępstwach od umowy, a w przypadku gdy wymagana zmiana prowadzi do zmiany postanowień umowy, laboratorium musi przeprowadzić ponowny przegląd umowy (pkt i normy). W zakresie podwykonawstwa badań i wzorcowań laboratorium może przekazać wykonanie pomiarów w ramach podzlecenia tylko kompetentnemu podwykonawcy. Zlecenie to może zostać zrealizowane w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, tj. nadmiernego obciążenia pracą, tymczasowej niezdolności do pracy lub gdy laboratorium stale korzysta z usług podwykonawcy na zasadach stałego podwykonawstwa, umowy ajencyjnej lub licencyjnej (pkt normy). Przed każdym zleceniem laboratorium musi uzyskać zgodę na podwykonawstwo realizowanego zlecenia. W przypadku gdy laboratorium dokonuje wyboru podwykonawcy, jest ono odpowiedzialne przed klientem za otrzymane wyniki (pkt i 5.4.3). Laboratorium powinno posiadać opracowaną procedurę opisującą wybór i zakup usług oraz dostaw wpływających na jakość badań (pkt 4 normy). Powinna ona uwzględniać nabywanie, przyjmowanie i magazynowanie odczynników oraz materiałów pomocniczych. W procedurze tej laboratorium powinno zamieścić deklarację, że wszystkie zakupione towary (w tym odczynniki, materiały pomocnicze) mające wpływ na jakość pomiaru powinny zostać sprawdzone pod względem zgodności z wymaganiami (pkt normy). Wszystkie prowadzone zapisy dotyczące sprawdzania dostaw powinny być przez laboratorium przechowywane oraz przeglądane pod względem zawartości technicznej i przed wydaniem zatwierdzone (pkt normy). Każda realizacja zlecenia wymaga właściwej obsługi klienta. Norma PN-EN ISO/IEC [5] wymaga od laboratorium zapewnienia właściwej współpracy z klientem oraz jego przedstawicielem. Współpraca ta ma umożliwiać klientowi monitorowanie działania laboratorium w odniesieniu do wykonywanej dla niego pracy oraz wyjaśniania jego sugestii (pkt normy). W przypadku gdy klient chce uczestniczyć jako obserwator w pracach laboratorium, powinna zostać zagwarantowana poufność wobec innych klientów laboratorium (pkt normy). W ramach współpracy należy zbierać informacje zwrotne od swoich klientów dotyczące pracy laboratorium, które są podstawą do doskonalenia systemu zarządzania (pkt normy). Laboratorium powinno opracować sposób postępowania w przypadku otrzymania skargi od klientów i innych stron. Procedura ta powinna uwzględniać sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg. Laboratorium powinno zapisywać wszystkie czynności związane z przyjęciem oraz rozpatrzeniem skargi, w tym informacje o podjętych działaniach korygujących (pkt 4.8 normy). W celu zapewnienia właściwej jakości pomiarów realizowanych w laboratorium powinien zostać opracowany system, który będzie uruchamiany wtedy, kiedy jakikolwiek element badania nie spełni wymagań postawionych przez laboratorium lub klienta (pkt 4.9 normy). Procedura dotycząca nadzorowania niezgodnych z wymaganiami badań i/lub wzorcowań powinna uwzględniać, że (pkt 4.9 normy): 12

4 został określony podział odpowiedzialności oraz uprawnień dla poszczególnych pracowników, zostały określone działania podejmowane w momencie stwierdzenia pracy niezgodnej z wymaganiami, jest przeprowadzana ocena znaczenia pracy niezgodnej z wymaganiami, podejmowana jest natychmiastowa korekcja, klient zostanie poinformowany oraz wyniki badań zostaną anulowane tam, gdzie jest to konieczne zostaną podjęte działania korygujące, gdy przeprowadzona ocena wskazuje na możliwość ponownego wystąpienia pracy niezgodnej z wymaganiami lub też zaistnieją wątpliwości co do zgodności prowadzonych działań z wymaganiami zawartymi w procedurach. Laboratorium powinno stale doskonalić skuteczność systemu zarządzania. Do doskonalenia powinny zostać wykorzystane następujące elementy systemu zarządzania: polityka jakości, cele jakościowe, wyniki audytów, analizy danych, działania korygujące i zapobiegawcze oraz przegląd zarządzania (pkt 4.10 normy). Laboratorium powinno posiadać procedurę dotyczącą działań korygujących, które będą uruchamianie w przypadku stwierdzenia pracy niezgodnej z wymaganiami lub odstępstwa od polityki i procedur w systemie zarządzania (lub w działaniach technicznych) (pkt normy). Każde takie działania powinny rozpoczynać się od ustalenia przyczyny powstania problemu, tj. analizy przyczyn (wymagania klienta, próbki, specyfikacje próbek, metody i procedury, umiejętności i wyszkolenie personelu, materiały pomocnicze lub wyposażenie i jego wzorcowanie) (pkt normy). Jeśli jest to konieczne, następnymi krokami powinny być wybór i wdrożenie działań korygujących, tzn. takich, co do których istnieje największe prawdopodobieństwo wyeliminowania problemu i przeciwdziałania jego ponownemu powstaniu (pkt normy). Wprowadzane działania należy dostosować do wielkości problemu i związanego z nim ryzyka. Laboratorium powinno monitorować efekty wprowadzonych działań (pkt normy). W przypadku gdy zostaną stwierdzone niezgodności, laboratorium powinno przeprowadzić audyt tak szybko, jak to możliwe (pkt normy). Laboratorium powinno identyfikować potencjalne źródła niezgodności (pkt 4.12 normy). Sposób postępowania powinien zostać opisany w procedurze zapewniającej uruchomienie działania zapobiegawczego oraz działań nadzorujących, które mają na celu upewnienie się, że wprowadzone działania są skuteczne. Laboratorium powinno posiadać opracowane plany działania, które wdrożone i monitorowane, będą pozwalać na zmniejszanie prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności oraz będą wykorzystywane do doskonalenia danego obszaru działania laboratorium (pkt normy). Na każdym etapie pracy laboratorium powinno tworzyć i przechowywać zapisy, które pozwolą na odtworzenie całego procesu realizacji zlecenia. W związku z powyższym laboratorium powinno posiadać procedurę dotyczącą nadzoru nad zapisami. Powinna ona zawierać informacje dotyczące: identyfikacji, gromadzenia, oznaczania dostępu, katalogowania, przechowywania oraz niszczenia zapisów (technicznych 13

5 i dotyczących jakości, które powinny obejmować także raporty z audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania oraz działań korygujących i zapobiegawczych) (pkt normy). Wszystkie zapisy prowadzone przez laboratorium powinny być czytelne oraz przechowywane i archiwizowane w taki sposób, aby były łatwe do odszukania (pkt normy). Laboratorium powinno przechowywać zapisy źródłowe dotyczące danych technicznych (pkt normy), tj.: obserwacji, uzyskanych danych, dostatecznych informacji umożliwiających ustalenie działań audytowych, zapisów wzorcowania, zapisów dotyczących personelu, kopii każdego wydanego sprawozdania z badania lub świadectwa wzorcowania. Należy ustalić sposób identyfikacji zapisów oraz sposób wprowadzania w nich poprawek (pkt i normy). W normie PN-EN ISO/IEC [5] opisano sposób nanoszenia poprawek. Pomyłkę należy przekreślić, a obok zapisać prawidłową wartość wraz z parafką lub podpisem osoby dokonującej poprawki. Nie wolno wycierać, zamazywać lub usuwać danych będących wynikiem pomyłki (pkt normy). Norma PN-EN ISO/IEC [5] zezwala na prowadzenie przez laboratoria zapisów w formie elektronicznej. W takim przypadku należy opracować procedurę dotyczącą ochrony zapisów, tworzenia kopii zapasowych, zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi oraz dokonywania zmian w zapisach przez osoby bez stosownych upoważnień (pkt normy). Laboratorium powinno opracować procedurę audytów wewnętrznych, zgodnie z którą będą przeprowadzane audyty działalności jednostki. Mają one na celu potwierdzenie, że działania laboratorium są nadal zgodne z wymaganiami systemu zarządzania oraz z normą PN-EN ISO/IEC [5] (pkt normy). Opracowany program audytów powinien obejmować wszystkie elementy systemu zarządzania, łącznie z obszarem dotyczącym pomiarów. Planowanie i organizowanie audytów wewnętrznych należy do obowiązków kierownika ds. jakości. Audyty powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające do tego zadania właściwe kwalifikacje oraz niebędące związane z audytowanymi obszarami (pkt normy). W przypadku gdy wyniki audytu poddają w wątpliwość skuteczność i poprawność prowadzonych działań, laboratorium powinno uruchomić działania korygujące i jeśli jest to konieczne powiadomić o tym fakcie klientów (pkt normy). Oprócz przeprowadzania systematycznych audytów wewnętrznych wymagane jest przeprowadzanie przeglądów zarządzania. Przegląd ten jest przeprowadzany przez kierownictwo laboratorium, omawiana jest skuteczność i efektywność systemu zarządzania oraz podejmowane są decyzje dotyczące np. wprowadzania zmian lub doskonalenia systemu (pkt normy). Podczas przeglądu zarządzania omawiane są między innymi (pkt normy): wyniki ostatnich audytów wewnętrznych, działania korygujące i zapobiegawcze, 14

6 oceny dokonane przez organizacje zewnętrzne, wyniki porównań międzylaboratoryjnych lub badań biegłości, zmiany w zakresie i rodzaju prac, informacje zwrotne od klientów. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na prawidłowość i wiarygodność realizowanych pomiarów, a są to (pkt normy): czynniki ludzkie, warunki lokalowe i środowiskowe, metody badań i wzorcowań oraz ich walidacja, wyposażenie, spójność pomiarowa, pobieranie próbek, postępowanie z obiektami badania i wzorcowania. Powinny one zostać wzięte pod uwagę w trakcie tworzenia metod i procedur, szkolenia personelu oraz przy wyborze i wzorcowaniu wykorzystywanego wyposażenia (pkt normy). Laboratorium powinno dysponować personelem, który posiada właściwe (do danej pracy) wykształcenie, doświadczenie oraz kompetencje do wykonywania powierzonych mu czynności. W związku z powyższym laboratorium powinno ustalić system pozwalający na identyfikowanie potrzeb szkoleniowych (pkt normy). Procedura opracowana w laboratorium powinna umożliwiać realizację określonych planów szkoleniowych zarówno w stosunku do nowo przyjętych pracowników, jak również dla obecnych pracowników. W ramach tych działań należy określić program szkoleń, które będą dostosowane do aktualnych potrzeb laboratorium. Wszystkie podjęte działania szkoleniowe należy ocenić pod względem ich skuteczności (pkt normy). Osoby związane z realizacją pomiarów, tj. m.in. z pobraniem próbek, wykonaniem pomiaru, wysłaniem sprawozdania z badań czy wydaniem opinii lub interpretacji, powinny posiadać upoważnienia wydane przez kierownictwo laboratorium do wykonywania tych czynności (pkt normy). W celu właściwej realizacji badań laboratorium powinno zapewnić właściwe warunki lokalowe i środowiskowe, które nie spowodują unieważnienia wyników ani nie wpłyną na wymaganą jakość pomiarów (pkt normy). Wymagania dotyczące warunków środowiskowych i lokalowych powinny zostać opisane, a następnie monitorowane, nadzorowane oraz rejestrowane (pkt normy). Do pomieszczeń, w których są realizowane pomiary, dostęp powinien być ograniczony, nadzorowany i monitorowany. Pozwoli to na zmniejszenie prawdopodobieństwa wpływu na realizowane w nich pomiary (pkt normy). Do realizacji wykonywanych badań laboratorium powinno stosować właściwe metody i procedury, które powinny obejmować opis sposobu (pkt normy): pobierania próbek, postępowania z próbkami, przygotowania próbek, przechowywania i transportowania próbek, szacowania niepewności pomiaru. 15

7 Laboratorium powinno wybierać metody, które zostały opublikowane w normach międzynarodowych, regionalnych lub krajowych, i stosować ich najnowsze wydania. W szczególnych przypadkach mogą być zastosowane inne wydania norm, np. gdy stosowanie najnowszych wydań jest niemożliwe lub niewłaściwe (pkt normy). W przypadku gdy klient nie określił metody, która ma być zastosowana, laboratorium powinno wybrać właściwą metodę i poinformować o tym klienta. Natomiast w przypadku gdy zaproponowana przez klienta metoda została uznana za niewłaściwą lub przestarzałą, laboratorium powinno go o tym fakcie poinformować (pkt normy). Laboratorium może wykorzystywać metody zmodyfikowane lub opracowane przez siebie, pod warunkiem że są właściwe do danego zastosowania oraz że zostały zwalidowane (pkt normy). Walidacja jest potwierdzeniem, poprzez zbadanie i przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnie zamierzonego zastosowania (pkt normy). Należy ją przeprowadzić dla metod (pkt normy): nieznormalizowanych, zaprojektowanych/rozwijanych w laboratorium, znormalizowanych wykorzystywanych poza przewidzianym dla nich zakresem, znormalizowanych, które zostały rozszerzone lub zmodyfikowane. Laboratorium powinno zachować następujące zapisy z walidacji: wyniki, procedurę walidacyjną oraz informację stwierdzającą, czy dana metoda jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania (pkt normy). Zarówno laboratoria wzorcujące, jak i badawcze, które przeprowadzają własne wzorcowania, oraz laboratoria badawcze powinny opracować i stosować procedurę szacowania niepewności pomiaru (pkt normy). W niektórych przypadkach niemożliwe jest ścisłe metrologicznie i statystycznie uzasadnione obliczenie niepewności pomiaru. Wtedy laboratorium powinno starać się określić wszystkie składniki niepewności oraz dokonać jej racjonalnego oszacowania, zapewniając jednocześnie, że sposób przedstawiania wyników nie daje błędnego wrażenia odnośnie do niepewności (pkt normy). Podczas szacowania niepewności pomiaru należy wziąć pod uwagę wszystkie składniki niepewności, które są istotne w danej sytuacji (pkt normy). Laboratorium powinno posiadać wyposażenie odpowiednie do realizacji badań, tj. powinno zapewniać wymaganą dokładność oraz spełniać odpowiednie specyfikacje dotyczące pomiarów. Jeżeli do realizacji badań laboratorium wykorzystuje wypożyczone wyposażenie, powinno ono wykonywać dokładnie takie same czynności jak w odniesieniu do wyposażenia własnego (pkt normy). Do obsługi wyposażenia laboratorium powinno upoważnić właściwy personel. Wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji wyposażenia powinny być łatwo dostępne dla personelu (pkt normy). Wyposażenie powinno być jednoznacznie zidentyfikowane, ponadto należy prowadzić dla niego zapisy obejmujące między innymi (pkt normy): identyfikację wyposażenia, nazwę producenta, oznaczenie typu oraz numer seryjny lub inne indywidualne oznaczenie, 16

8 sprawdzenia wskazujące, czy wyposażenie jest zgodne ze specyfikacją, instrukcje producenta, daty, wyniki i kopie sprawozdań oraz świadectw wszystkich wzorcowań, informacje o każdym usz kodzeniu, wadliwym działaniu, modyfikacjach lub naprawach. W przypadku gdy wyposażenie podaje błędne wskazania lub zostało użyte w niewłaściwy sposób, należy je wycofać z eksploatacji oraz w sposób jednoznaczny oznakować jako niezdatne do użytku. W takich przypadkach należy zbadać, czy wykryta wada mogła mieć wpływ na wynik realizowanych pomiarów (pkt normy). Laboratorium przed ponownym włączeniem wyposażenia do użytku powinno przeprowadzić sprawdzenie poprawności jego działania oraz aktualnego statusu (pkt normy). Wszystkie elementy wyposażenia, które jest wykorzystywane do badań i które ma duży wpływ na dokładność i miarodajność wyników badania, wzorcowania i pobierania próbek, powinny być wzorcowane przed włączeniem do eksploatacji (pkt normy). Do tych celów laboratorium powinno mieć opracowany program i procedurę wzorcowania swojego wyposażenia. Program ten powinien być realizowany tak, aby zagwarantować, że realizowane pomiary są powiązane z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI (pkt normy). Powiązanie to można uzyskać poprzez odniesienie się do państwowych wzorców jednostek miar, które mogą być wzorcami pierwotnymi jednostek miar lub uzgodnionymi ich reprezentantami. Niektóre wzorcowania nie mogą być wykonane w jednostkach SI (pkt normy). Wtedy należy zapewnić powiązanie z właściwymi wzorcami jednostek miar, na przykład poprzez (pkt normy): wykorzystywanie certyfikowanych materiałów odniesienia, wykorzystywanie ustalonych metod i/lub uzgodnionych wzorców, które są jednoznacznie opisane i przyjęte przez wszystkie uczestniczące strony. Laboratorium, które zajmuje się pobieraniem próbek, a następnie przeprowadza ich badanie, powinno postępować zgodnie z opracowaną procedurą (pkt normy). Klient laboratorium może żądać odstępstw, uzupełnień lub wyłączeń od udokumentowanej procedury pobierania próbek. W takim przypadku ten fakt powinien zostać szczegółowo opisany wraz z danymi dotyczącymi pobierania próbek, a personel pobierający próbki powinien zostać o tej sytuacji poinformowany (pkt normy). Powinna zostać opracowana procedura opisująca sposób zapisywania danych i czynności związanych z pobieraniem próbek, a w szczególności (pkt normy): zastosowaną procedurę, identyfikację osoby pobierającej próbki, warunki środowiskowe, podstawy statystyczne, na których zostały oparte procedury pobierania próbek. Laboratorium powinno posiadać procedury dotyczące postępowania z obiektami do badań i wzorcowań obejmujące: transportowanie, przyjmowanie, postępowanie z obiektami podlegającymi badaniu i/lub wzorcowaniu, zabezpieczenie, magazynowanie, przetrzymywanie lub pozbywanie się próbek. W takiej procedurze należy także 17

9 zamieścić sposób identyfikacji obiektów badanych, który uniemożliwi pomylenie obiektów (pkt normy). W trakcie przyjmowania próbki do badań laboratorium powinno zapisać wszystkie anomalie lub odstępstwa od stanu normalnego lub wymagań opisanych w danej metodzie (pkt normy). Laboratorium powinno posiadać procedurę oraz środki, które pozwolą na zapobieżenie pogorszeniu właściwości, zagubieniu lub uszkodzeniu próbki znajdującej się w trakcie procesu pomiarowego (pkt normy). W celu zapewnienia jakości wyników pomiaru laboratorium powinno opracować właściwą procedurę, która pozwoli na monitorowanie pomiarów. Dane uzyskane w procesie sterowania jakością powinny być zapisywane tak, aby pozwalały na obserwowanie zmian. Wyniki uzyskane w trakcie pomiaru powinny być przeglądane za pomocą różnych technik statystycznych (pkt normy). Monitorowanie badań może być realizowane poprzez np. (pkt normy): korzystanie z certyfikowanych materiałów odniesienia, udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, badaniach biegłości, powtarzanie badań przy wykorzystaniu tych samych lub innych metod. Wyniki pomiarów należy przedstawiać w sposób dokładny, jednoznaczny i obiektywny. Z reguły wyniki przedstawiane w sprawozdaniu z badania lub wzorcowania zawierają informacje wymagane przez klienta oraz dane niezbędne do interpretacji wyników, a także informacje wymagane dla danej metody (pkt normy). Dopuszczalne jest również przedstawianie wyników w sposób uproszczony wtedy, gdy badanie jest wykonywane na potrzeby klienta wewnętrznego lub w wyniku pisemnych uzgodnień z klientem. Szczegółową zawartość sprawozdań zawierają punkty , i normy PN-EN ISO/IEC [5]. Jeżeli laboratorium włącza do sprawozdania opinie i interpretacje, to powinno udokumentować dane, które były podstawą do wydania opinii i interpretacji, oraz wyraźnie je zaznaczyć (pkt normy). Wyniki badań dostarczone przez podwykonawców powinny zostać przekazane laboratorium na piśmie lub w formie elektronicznej oraz powinny być w sprawozdaniu wyraźnie oznaczone. W przypadku podzlecania wzorcowania laboratorium powinno otrzymać od podwykonawcy świadectwo wzorcowania (pkt normy). W przypadku gdy konieczne jest wprowadzanie zmian do wydanego już sprawozdania lub świadectwa, powinny one zostać wprowadzone jako osobne dokumenty opatrzone informacją, np.: Uzupełnienie do sprawozdania z badania [lub świadectwa wzorcowania], numer kolejny... [lub zidentyfikowanego w inny sposób] (pkt normy). Jeżeli istnieje konieczność opracowania nowego sprawozdania lub świadectwa, należy je należycie opisać oraz nanieść informację dotyczącą dokumentu, który zostaje zastąpiony (pkt normy). 18

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17043 KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013 Koordynator jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Zestawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Zestawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących ad 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA 4.1. Organizacja - osobowość prawna; - badania

Bardziej szczegółowo

Akredytacja metod badawczych jako podstawa potwierdzenia kompetencji wykonywania badań w laboratoriach

Akredytacja metod badawczych jako podstawa potwierdzenia kompetencji wykonywania badań w laboratoriach Anna Krawczuk WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ Akredytacja metod badawczych jako podstawa potwierdzenia kompetencji wykonywania badań w laboratoriach WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ AKREDYTACJA DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ DR INŻ. PIOTR PASŁ AWSKI 2016

AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ DR INŻ. PIOTR PASŁ AWSKI 2016 AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ DR INŻ. PIOTR PASŁ AWSKI 2016 KOMPETENCJE PERSONELU 1. Stan osobowy personelu technicznego, czy jest wystarczający (ilość osób

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

3 ISO17025_2005 3_1 Księga systemu. 3 ISO17025_2005 4_1 polityka jakości

3 ISO17025_2005 3_1 Księga systemu. 3 ISO17025_2005 4_1 polityka jakości Materiały Kierownik Laboratorium Systemu Zarządzania Jakością w Laboratoriach wg Zagadnienie do przerobienia 1. System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI AKREDYTACJA W LABORATORIUM BADAWCZYM. Ostróda 07-08.10.2010 RENATA PAWLAK

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI AKREDYTACJA W LABORATORIUM BADAWCZYM. Ostróda 07-08.10.2010 RENATA PAWLAK SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI AKREDYTACJA W LABORATORIUM BADAWCZYM Ostróda 07-08.10.2010 RENATA PAWLAK Akredytacja TPA INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH SP. Z O.O. 2 Akredytacja LICZBA BADAŃ AKREDYTOWANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ

AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ 1 dr inż. Agnieszka Wiśniewska DOCTUS Szkolenia i Doradztwo biuro@doctus.edu.pl tel. 514 321 665 2 5.1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Informacje przedstawiane w sprawozdaniach z badań w aspekcie miarodajności wyników

Informacje przedstawiane w sprawozdaniach z badań w aspekcie miarodajności wyników Informacje przedstawiane w sprawozdaniach z badań w aspekcie miarodajności wyników XVIII Sympozjum POLLAB Kołobrzeg 22.05.2012 r. Tadeusz Matras Andrzej Kober 2 Sprawozdanie z badań W rozumieniu normy

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM (według : PN-EN ISO/IEC 17025: 2005) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ROZDZIAŁ I - Prezentacja... (p. 4.1, 4.2) 1. Status prawny 2. Zasady organizacji i zarządzania 3. System

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-15 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/3 DATA WDROśENIA: 02.04.2002 OSTATNIA ZMIANA: 31.01.2008

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Ryszard Malesa Program Wymagania normy ISO/IEC 17025 i ISO 9001 Audit wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego. mgr inż. Piotr Lewandowski

Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego. mgr inż. Piotr Lewandowski Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego mgr inż. Piotr Lewandowski Terminy i definicje Przyrząd pomiarowy urządzenie służące do wykonywania pomiarów, użyte indywidualnie

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH POMIARY EMISJI ZE ŹRÓDEŁ STACJONARNYCH Projekt Wydania 2 Warszawa, 30.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej.

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Andrzej Hantz Dyrektor Centrum Metrologii RADWAG Wagi Elektroniczne Pomiary w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM (według : PN-EN ISO/IEC 17025: 2005) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ROZDZIAŁ I - Prezentacja... (p. 4.1, 4.2) 1. Status prawny 2. Zasady organizacji i zarządzania 3. System

Bardziej szczegółowo

KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek: EUROLAB EURACHEM

KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek: EUROLAB EURACHEM KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB Członek: EUROLAB EURACHEM TARGI EUROLAB 2015 POTENCJALNE ŹRÓDŁA BŁĘDÓW W RUTYNOEJ PRACY LABORATORIUM Andrzej Brzyski Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach; - Akredytacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja Anna Warzec WSTĘP Plan wystąpienia ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Spójność pomiarowa Wyniki wzorcowania Zgodność z wymaganiami POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI WZORCOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wzorcowanie i legalizacja jako narzędzia do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa i międzynarodowych norm

Wzorcowanie i legalizacja jako narzędzia do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa i międzynarodowych norm Wzorcowanie i legalizacja jako narzędzia do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa i międzynarodowych norm Łódź, 29.06.2016 r. Piotr Lewandowski Wzorcowanie Wzorcowanie działanie, które w określonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ślesin maj 2008

Prezentacja Ślesin maj 2008 Prezentacja Ślesin maj 2008 1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI ul. Szczotkarska 42 01-382 Warszawa Tel. (0 22) 355-70-00; Fax. (0 22) 355 70 18 http:// www.pca.gov.pl e-mail: sekretariat@ pca.gov.pl 2 Praemonitus,

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie pomiarowe w laboratorium

Wyposażenie pomiarowe w laboratorium Wyposażenie pomiarowe w laboratorium RADWAG Wagi Elektroniczne Laboratorium i metrologia to dwa słowa, które w praktyce nie mogą funkcjonować osobno. Są one nierozerwalnie związane również z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Wiśniewska DOCTUS Szkolenia i Doradztwo

dr inż. Agnieszka Wiśniewska DOCTUS Szkolenia i Doradztwo dr inż. Agnieszka Wiśniewska DOCTUS Szkolenia i Doradztwo Każda usługa wykonana w laboratorium charakteryzuje się jakąś jakością, tj. jakością na określonym poziomie. Jakość wykonywanych badań wpływa na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru Jan Raczyński 1 Rejestracja Warsztatu utrzymania Warsztat Utrzymania lub organizacja, do której należy muszą podlegać identyfikacji. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI Projekt nr 2 Wydania 5 Warszawa, 25.02.2016 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji organizatorów

Bardziej szczegółowo

Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne

Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne Dr inż. Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka Badanie biegłości (ang. Proficienty testing) laboratorium jest to określenie, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Wzorcowania wewnętrzne wyposażenia pomiarowego w praktyce

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Wzorcowania wewnętrzne wyposażenia pomiarowego w praktyce Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Wzorcowania wewnętrzne wyposażenia pomiarowego w praktyce Użytkownicy przyrządów pomiarowych w organizacjach zobowiązani są do zachowania spójności pomiarowej.

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami EuroLab 2010 Warszawa 3.03.2010 r. Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami Ryszard Malesa Polskie Centrum Akredytacji Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Andrzej Hantz Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera RADWAG

Bardziej szczegółowo

Badania biegłości / Porównania międzylaboratoryjne

Badania biegłości / Porównania międzylaboratoryjne zastępuje wydanie 5 z dnia 17.01.2013 r. 1. Cel procedury Badania biegłości / Porównania międzylaboratoryjne Celem procedury jest zapewnienie, że badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne organizowane

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Marzena Mazurowska tel

Marzena Mazurowska tel Kompetentny organizator badań biegłości w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Marzena Mazurowska marzena.mazurowska@wp.pl tel. 661-465-771 Kompetentny organizator badań biegłości w świetle wymagań

Bardziej szczegółowo

Elastyczny zakres akredytacji

Elastyczny zakres akredytacji Elastyczny zakres akredytacji podejście praktyczne na przykładzie laboratoriów Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie Katarzyna Rajczakowska Warszawa, grudzień 2010 r. Elastyczny zakres w dokumentach

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 . Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane sierpień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 25 sierpnia 2017 Copyright

Bardziej szczegółowo

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. mgr inż. Piotr Lewandowski

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. mgr inż. Piotr Lewandowski SPÓJNOŚĆ POMIAROWA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI mgr inż. Piotr Lewandowski Polskie Centrum Akredytacji Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jako jednostka nadzorująca m.in. pracę laboratoriów wzorcujących

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Powszechnie przyjmuje się, że każde laboratorium, które chce reprezentować wiarygodne dane musi wdrożyć odpowiednie procedury zapewnienia jakości.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP Spis treści: Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax:

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR... RADWAG Wagi Elektroniczne

KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR... RADWAG Wagi Elektroniczne KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR............... RADWAG Wagi Elektroniczne 26-600 Radom Bracka 28, Centrala +48 384 88 00, Fax +48 385 00 10, Dział Sprzedaży +48 366 80 06, http://www.radwag.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC w pigułce

Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC w pigułce Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w pigułce Rajmund Michalski Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie. Aby na tym trudnym rynku utrzymać się należy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną Zaliczenie poprawkowe r. Nazwisko i imię.. Nr indeksu

Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną Zaliczenie poprawkowe r. Nazwisko i imię.. Nr indeksu 10 pytań testowych, wielokrotnego wyboru (w części z wymaganiem uzupełniających informacji). Kolejne pytania (11 17) polegają na zaznaczeniu odpowiedzi lub oraz udzieleniu wyjaśnień, wykazujących zrozumienie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Zakres stosowania...3 3 Cechy spójności pomiarowej...3

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania 1. Proszę krótko scharakteryzować w sposób "ilościowy": a) produkt i technologię wytwarzania tego produktu przez firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa oraz wyjaśnić dlaczego wybrana technologia jest

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27001 Budowa polityki bezpieczeństwa - ćwiczenie Przykładowy plan wdrożenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Postępowanie ze skargami

Postępowanie ze skargami F I R M A P R O J E K T O W O U S Ł U G O W O E K O W I Z J E R B A D A W C Z A Z B I G N I E W W A L A S Z C Z Y K ul. Topolowa 2, 41-603 Świętochłowice tel.kom.(+48) 605 414 624; fax. 32 245 39 48; NIP:

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo