ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN"

Transkrypt

1 VIII Konferencja Naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN Grzegorz Broek, Tadeusz Uhl, Ireneusz Łuczak * Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, * Energocontrol Sp. z o.o., Kraków 1. Wstp W artykule poruszono zagadnienia zwizane z analiz elementów zaprojektowanych z materiałów, których własnoci lub zachowanie przy znaczcych deformacjach ma charakter nieliniowy. Dziki zastosowaniu metody elementów skoczonych udało si zrealizowa obliczenia statyki nieliniowej prowadzce do poprawy kształtu czci i zespołów oraz poprawy technologii wytwarzania zastosowanych materiałów. Ponadto przeprowadzenie symulacji komputerowych pozwoliło na znaczce ograniczenie zakresu bada niszczcych. Przedstawiono przykłady zastosowania analizy statyki nieliniowej do projektowania pianek siluminowych i podzespołów gumowo-metalowych. Nieliniowe podejcie do rozwizywania problemów pozwala na tworzenie zblionych do rzeczywistoci dokładnych danych materiałowych uwzgldniajcych krzyw umocnienia w przypadku siluminu oraz nieliniowy zakres odkształce dla gumy. Tego typu symulacje nie s moliwe z wykorzystaniem podejcia liniowego. Wykorzystanie elementów ze spienionego siluminu jest ju testowane od dłuszego czasu jako rozwizanie korzystne dla konstrukcji wymagajcych pochłonicia duych iloci energii. Zastosowanie siluminu pozwala na absorpcj energii przy zachowaniu sztywnoci w przypadku mniejszych obcie quasi-statycznych. Zarówno z tego powodu jak i ze wzgldów technologicznych stosuje si materiały bdce stopami aluminium. Łatwo formowania nietypowych kształtów, mniejsza gsto, odporno na korozj oraz niskie koszty wytwarzania przy załoeniu masowej produkcji s dodatkowymi zaletami tych materiałów. Czci gumowo-metalowe wykorzystywane s powszechnie jako wibroizolatory w przemyle samochodowym i maszynowym. Uycie metody elementów skoczonych pozwala bada ich zachowanie dla rónych obcie oraz okreli charakterystyki sztywnoci. Symulacja kontaktu w modelu komputerowym umoliwia uwzgldnienie zmian własnoci spowodowanych procesem montau. Prezentowane przykłady obejmowały dla obu czci nastpujce zagadnienia: przygotowanie modelu geometrycznego na podstawie dokumentacji, opracowanie modelu dyskretnego poszczególnych czci, obliczenia wytrzymałociowe MES w celu wyznaczenia stanu napre i odkształce oraz iloci pochłonitej energii w przypadku pianek siluminowych, analiza wyników, modyfikacja konstrukcji oraz przeprowadzenie oblicze weryfikacyjnych. Wszystkie badania zostały wykonane z wykorzystaniem oprogramowania MSC.Marc. Geometria została wykonana w programie Catia V5, który umoliwiał parametryczn modyfikacj wymiarów.

2 Grzegorz Broek, Tadeusz Uhl, Ireneusz Łuczak 2. Model elementów skoczonych pianek siluminowych 2.1. Opis obiektu bada. Pianki siluminowe przewiduje si do zastosowania w zderzakach tramwajowych do pochłaniania energii zderze dla prdkoci do 22 km/h. Bd one umieszczone w aparatach zderzeniowych zderzaków firmy Kamax S.A. z Kaczugi, które obecnie zapobiegaj skutkom zderzenia tramwajów do 15 [km/h]. Zakres prdkoci do 22 [km/h] odpowiada przypadkom zderze tramwajów, które s skutkiem nieuwagi motorniczych i maj zazwyczaj miejsce w zajezdniach i przy dojazdach do przystanków. Wi si one ze znacznymi uszkodzeniami cian czołowych oraz co istotniejsze z wyłczeniem tramwaju z eksploatacji na czas naprawy. Dlatego te zachodziła konieczno modyfikacji konstrukcji zderzaka, w którym wbudowano dodatkowe czci pochłaniajce energi. Jako materiał wybrano silumin ze wzgldu na łatwo wykonania pianek oraz odporno na korozj i gsto ok. 40-krotnie mniejsz od stali. Docelowa warto pochłanianej energii to ok. 30 [kj]. Zderzak składa si z nastpujcych podzespołów pokazanych na rysunku 1: 1) ramy oporowej, przyspawanej do ramion czołownicy; 2) aparatów zderzeniowych pochłaniajcych energi zderzenia bez odkształce plastycznych; 3) elementu poredniczcego; 4) czci przedniej, zwanej odbijakiem. Rys. 1. Rysunek pogldowy nowej wersji zderzaka. Rys. 2. Rysunek pogldowy aparatu zderzeniowego.

3 Zastosowanie nieliniowej analizy metod elementów skoczonych w projektowania czci maszyn 2.2. Model dyskretny. Zastosowany materiał w postaci pianki siluminowej ma silnie nieliniowe własnoci, które bardzo komplikuj i wydłuaj obliczenia. Znajc parametry istniejcej pianki (gsto, masa, objto) zdecydowano si na wykonanie struktury uproszczonej, w której pcherze s rozmieszczone w sposób regularny i zajmuj 45 % objtoci (rys. 3). Inne podejcie nie było moliwe ze wzgldu na nieregularne rozmieszczenie pcherzy niemoliwe do zamodelowania w adnym programie. Ze wzgldu na symetri kształtu oraz obcie do oblicze uyta została jedna czwarta próbki. Pianki wypełniaj cylindryczn przestrze aparatu zderzeniowego.. W trakcie prac badawczych podjto równie prób uwzgldnienia warunków brzegowych wynikajcych z tarcia pomidzy tulej zderzaka a piank, jednak ze wzgldu na stopie skomplikowania zadania problem ten został pominity. Wyniki zostały pokazane na przykładzie elementu o promieniu 9 [mm] i wysokoci 15 [mm], który jest 20 razy mniejszy od próbki testowanej laboratoryjnie. Analiza została wykonana jako statyczna pomimo, e test laboratoryjny został wykonany elementów sposób dynamiczny. Było to moliwe przez uwzgldnienie odpowiednich danych materiałowych (krzywa umocnienia). Siatka elementów skoczonych została wykonana w programie MSC.Patran, a nastpnie transformowana do programu MSC.Marc, w którym wykonane zostały badania. Utworzona siatka elementów skoczonych składa si z elementów bryłowych tetragonalnych czterowzłowych. Rys. 3. Widok siatki elementów skoczonych modelu o promieniu 9 [mm] i wysokoci 15 [mm] Dane materiałowe. Warto modułu Younga E = [MPa], liczba Poissona ν = 0,33. Krzywa umocnienia zastosowana dla zakresu plastycznoci została przedstawiona na rys. 4. Biorc pod uwag rodzaj materiału i obcie wybrana została teoria plastycznoci Von Mises a dla której warunek plastycznoci we współrzdnych kartezjaskich x,y,z przyjmuje posta: ( σ σ ) + ( σ σ ) + ( σ σ ) + 6( τ + τ + τ ) = 2σ Dla umocnienia zostało wybrane umocnienie izotropowe. x y y z z x xy yz zx 0. Rys. 4. Krzywa umocnienia zastosowanego siluminu.

4 Grzegorz Broek, Tadeusz Uhl, Ireneusz Łuczak 2.4. Warunki obcienia i warunki brzegowe. Ilo powierzchni kontaktowych ograniczono do minimum ze wzgldu na czas i skomplikowanie analiz. Bok cylindra mógł si swobodnie odkształca w kierunku promieniowym, natomiast w kierunku osiowym ruch był ograniczony przez powierzchni kontaktow (kolor 5 na rys. 5). Badanie jednej czwartej pianki wymusiło dodatkowe warunki brzegowe. Wzłom na odcitych powierzchniach zostały odebrane stopnie swobody odpowiednio w kierunku x i y jak pokazano na rys. 5 (kolory 1 i 3). Wzłom na osi symetrii modelu zostały odebrane stopnie swobody we wszystkich kierunkach głównych (kolor 2) Rys. 5. Warunki brzegowe. W celu odwzorowania kontaktu z tłokiem aparatu zderzeniowego nastpował jednostajny ruch prostoliniowy nieodkształcalnej powierzchni (kolor 4) w kierunku z. Warto przemieszczenia była zalena od wielkoci pianki i wynosiła docelowo 80% wysokoci elementu piankowego. Zagadnienie kontaktu uwzgldniało wzajemny kontakt elementów wewntrz pcherzy powietrza Wyniki oblicze dla analizy metod elementów skoczonych. Na rysunku 6 (jeden z etapów zgniatania) widoczny jest wpływ pcherzy na zachowanie modelu. Zgodnie z oczekiwaniami zgniatanie modelu jest moliwe poprzez zmniejszanie si objtoci pcherzy. Warto zgniotu modelu analizowanego róni si o niewielk warto od wartoci zgniotu dla fizycznego modelu (rys. 8). Dla pokazanego modelu przemieszczenie nieodkształcalnej powierzchni w kierunku z wyniosło 12.3 [mm] natomiast ilo pochłonitej energii wyliczonej przez program to 37 [J] (rys. 6). Uwzgldniajc stosunek wielkoci elementu obliczanego do pianki testowanej w warunkach laboratoryjnych uzyskuje si warto 770 [J]. Rys. 6. Rozkład napre von Mises a i wykres pochłonitej energii Weryfikacja wyników analizy MES. Badania laboratoryjne zostały wykonane w zakładzie Kamax S.A. w Kaczudze. Do wykonania testu uyto pras Schenck o parametrach: prdko ruchu stempla v = 4 [m/s], maksymalna siła spczania F c = 40 [kn].

5 Zastosowanie nieliniowej analizy metod elementów skoczonych w projektowania czci maszyn Testowany silumin ma nastpujce parametry: gsto 2,6 [g/cm 3 ], R m = [MPa], moduł Younga E = [MPa], objto pcherzy ok. 45 %. Rys. 7. Zmiana siły i drogi stempla w czasie, w procesie dynamicznego, swobodnego spczania próbki cylindrycznej. Rys. 8. Wygld próbki po wykonanym tecie, widoczne odszczepione czci. Testowana próbka zmniejszyła ok. 6-krotnie wysoko z 60 [mm] do 9.8 [mm]. Z wykresu na rysunku 7 odczytano wielko pochłonitej energii na poziomie 600 [J] Wnioski. Ze wzgldu na znaczny stopie skomplikowania struktury spienionego siluminu zdecydowano o budowie modelu uproszczonego (porowato osignita poprzez losowe rozmieszczenie pcherzy powietrza) oraz dostrojenie go do warunków rzeczywistych. Osignita zbieno na poziomie 20 % naley uzna za obiecujc i potwierdzajc celowo kontynuowania bada. W przypadku dwóch elementów zderzeniowych firmy Kamax S.A. łczna warto energii pochłonitej przez silumin to ok. 8.5 [kj]. Jest to warto ponad trzykrotnie mniejsza od wymaganej. Jednak w odrónieniu od np. stalowych pochłaniaczy, pianki nie wymagaj stosowania tłoka z prowadzeniem, co umoliwia wykorzystanie wolnych przestrzeni odbijaka zderzaka tramwajowego. Dodatkowa objto kilkakrotnie przewysza objto dostpn w amortyzatorach. Model ten jednak wymaga dalszych bada oraz wariantowych analiz prowadzonych na drodze symulacji numerycznych. W dalszych pracach uwaga bdzie skupiona na dokładniejszym odwzorowaniu własnoci materiałowych zwłaszcza plastycznoci siluminu, dopracowania siatki elementów skoczonych (uycie elementów bryłowych tetragonalnych dziesiciowzłowych).

6 Grzegorz Broek, Tadeusz Uhl, Ireneusz Łuczak 3. Model elementów skoczonych zespołu gumowo-metalowego 3.1. Charakterystyka obiektu bada. Celem opracowania jest wyznaczenie za pomoc metody elementów skoczonych sztywnoci promieniowej tulei gumowo-metalowej. Badany obiekt składa si z dwóch tulei stalowych, zewntrznej (1 na rys. 9) i wewntrznej (2 na rys. 9), tulei gumowej (kolor 3 na rys. 9) osadzonych na ułoyskowanym wale (4 na rys. 9). Rys. 9. Budowa tulei gumowo-metalowej Model dyskretny. W pokazanym modelu zostało zasymulowane umieszczenie zewntrznej tulei stalowej na tulei gumowej, a nastpnie element został poddany rónym przypadkom obcie. Uyte oprogramowanie MSC.Marc pozwoliło na uwzgldnienie danych materiałowych gumy i kontaktu pomidzy tulej stalow a gumow. Analiz przeprowadzono dwufazowo: Zacinicie zewntrznej tulei metalowej na tulei gumowej etap ten symuluje nasuwanie piercienia na gum, w rezultacie uzyskano pole deformacji czci gumowej. Ze wzgldu na sposób przeprowadzenia oblicze nie mona uzyska pola napre, jednak przyjto, e w trakcie pracy waniejszym parametrem jest sztywno tulei gumowej. Obcienie zewntrznej tulei sił promieniow (poprzez przemieszczenie tulei zewntrznej) w celu wyznaczenia sztywnoci układu. W pierwszym kroku dla modelu osiowosymetrycznego została uyta opcja dostosowujca gsto i rozkład elementów skoczonych do warunków analizy, przez co uzyskano optymaln siatk dla dalszych bada. Dla obu przypadków, tuleje stalowe zostały zamodelowane jako nieodkształcalne krzywe dla przypadku osiowosymetrycznego i nieodkształcalne powierzchnie dla analizy 3D. Powodem przyjcia takiej struktury bada jest fakt, e w porównaniu do gumy, zarówno odkształcenia i naprenia stali s pomijalnie małe. Uyto elementy powłokowe czterowzłowe. Po zakoczeniu analizy osiowosymetrycznej ilo stopni swobody wynosiła W drugim kroku model osiowosymetryczny został transformowany do modelu przestrzennego i poddany obcieniom eksploatacyjnym. Uyte zostały elementy bryłowe omiowzłowe. Ilo stopni swobody wynosiła Dla oblicze 3D została wygenerowana połowa modelu ze wzgldu na symetryczno tulei i rodzaj zastosowanych obcie. Badania zostały wykonane jako statyczne, ze wzgldu na przyjte quasistatyczne zmiany siły obciajcej. Warto siły tarcia pomidzy tulej gumow i zewntrzn tulej stalow wynosiła 0,8. W przypadku tulei gumowej i wewntrznej tulei stalowej wykorzystano opcj uniemoliwiajc przemieszczanie si wewntrznych wzłów tulei gumowej.

7 Zastosowanie nieliniowej analizy metod elementów skoczonych w projektowania czci maszyn Rys. 10. Model elementów skoczonych tulei gumowo-metalowej Dane materiałowe. Do oblicze przyjto dane materiałowe gumy, po konsultacji z producentem. W MSC.Marc przyjto dwuparametrowy model Mooney a o współczynnikach: C 10 = 0.8, C 01 = 0.2. Jest to najprostszy model, w którym pominito pozostałe współczynniki C. Po przeliczeniu na moduł Younga wg wzoru E = 6(C 10 + C 01 ) otrzymujemy warto 6 [MPa] Warunki obcienia i warunki brzegowe. Dla modelu osiowosymetrycznego nie zostały zastosowane adne dodatkowe warunki brzegowe. Z definicji analizy osiowosymetrycznej, przesunicie w kierunku promieniowym jest utwierdzone. Wymuszenie deformacji nastpowało przez przesunicie zewntrznej tulei w kierunku promieniowym o warto 2.3 [mm]. W przypadku modelu 3D, wzłom na powierzchni symetrii został odebrany stopie swobody w kierunku z (normalnym do kierunku powierzchni symetrii). Wymuszenie nastpowało przez przemieszczenie zewntrznej tulei w kierunku pionowym i poziomym symulujcym boczne obcienia, co umoliwiało okrelenie sztywnoci podzespołu. Rys. 11. Kierunki wymuszonego przemieszczenia dla modelu osiowosymetrycznego i przestrzennego.

8 Grzegorz Broek, Tadeusz Uhl, Ireneusz Łuczak 3.5. Wyniki oblicze dla analizy metod elementów skoczonych. W tabeli 1 zostały przedstawione wyniki dla trzech przypadków oblicze. Przemieszczenia dla analizy osiowosymetrycznej osigały wiksze wartoci jednak ułoenie gumy na tulei stalowej uniemoliwiało uzyskanie takiego kształtu w warunkach fabrycznych. Tablica 1. Wyniki oblicze elementu gumowo-metalowego. Max przemieszczenie [mm] Max odkształcenie [%] Przeniesiona siła [N] Model osiowosymetryczny Model przestrzenny wymuszenie pionowe Model przestrzenny wymuszenie boczne Rys. 12. Przemieszczenia modelu osiowosymetrycznego w mm i wykres przeniesionej siły w [N] w funkcji przemieszczenia zewntrznej tulei stalowej w [mm]. Rys. 13. Przemieszczenia modelu przestrzennego w [mm] dla wymuszenia w kierunku pionowym i wykres przeniesionej siły w [N] w funkcji przemieszczenia zewntrznej tulei stalowej w [mm].

9 Zastosowanie nieliniowej analizy metod elementów skoczonych w projektowania czci maszyn Rys. 14. Przemieszczenia modelu przestrzennego w [mm] dla wymuszenia w kierunku bocznym i wykres przeniesionej siły w [N] w funkcji przemieszczenia zewntrznej tulei stalowej w [mm] Wnioski. Przeprowadzone analizy pokazały jak pomocna jest nieliniowa metoda elementów skoczonych do projektowania czci maszyn. Moemy symulowa zarówno procesy technologiczne jak i obcienia, jakim poddawany jest element. W naszym przypadku model montau tulei nie odpowiadał krok po kroku warunkom fabrycznym, ale pozwalał okreli kocowy kształt tulei gumowej i miejsca, w których powstawały np. rozwarstwienia lub guma miejscowo nie przylegała do tulei stalowej. Dodatkow informacj dla konstruktora moe by m.in. warto siły kontaktu pomidzy tulej gumow i tulej stalow. Bardzo due odkształcenia gumy nie s przeszkod w przeprowadzaniu analiz dziki opcjom MSC.Marc, które umoliwiaj uzyskanie optymalnego kształtu elementów dla danego obcienia. W przypadku obcie mona stosowa dowolne kierunki odkształce, jakim poddana jest tuleja i testowa zarówno warianty statyczne jak i dynamiczne obcie. Dodatkowo moe by wykorzystana opcja adaptacji siatki dla elementów przestrzennych, co zwiksza niewtpliwie warto uytych wymusze. Elementy gumowe maj ogromne zastosowanie w przemyle, jednak nie mog by analizowane z uyciem liniowej metody elementów skoczonych, co ogranicza zastosowanie istniejcego oprogramowania. Ich zachowanie jest mocno nieliniowe, zarówno uwzgldniajc dane materiałowe jak i wartoci odkształce. Pakiet MSC.Marc doskonale sprawdza si w tego typu zadaniach, co potwierdziły wszystkie wykonane analizy.

10 Grzegorz Broek, Tadeusz Uhl, Ireneusz Łuczak Literatura [1] Gere J.M., Timoshenko S.P., Mechanics of materials, Cheltenham, Stanley Thornes (Publishers) Ltd [2] Niezgodziski M., Niezgodziski E., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałociowe, WNT, Warszawa [3] Skrzypek J., Plastyczno i pełzanie, PWN, Warszawa [4] Walczak J., Wytrzymało materiałów oraz podstawy teorii sprystoci i plastycznoci, PWN, Warszawa [5] MSC.Marc Documentation. [6] Zaprezentowany artykuł jest kocow prac zaliczeniow zrealizowan w ramach Eksperckich Kursów Technologii Inteligentnych, które realizowano w Instytucie Podstawowych Problemów Technicznych w Warszawie. The presented paper is the final degree work done during the course of Smart Technology Expert Courses, operating in the Institute of Fundamental Technological Research, Warsaw, Poland.

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Uhl, Ireneusz Łuczak, Grzegorz Brożek, Adolf Polak, Andrzej Chmielewski Zderzaki elastomerowe do tramwajów

Tadeusz Uhl, Ireneusz Łuczak, Grzegorz Brożek, Adolf Polak, Andrzej Chmielewski Zderzaki elastomerowe do tramwajów Tadeusz Uhl, Ireneusz Łuczak, Grzegorz Brożek, Adolf Polak, Andrzej Chmielewski Zderzaki elastomerowe do tramwajów Jedną z najczęściej występujących w praktyce przyczyn uszkodzenia pudła pojazdu tramwajowego

Bardziej szczegółowo

TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ WYTRZYMAŁOCI

TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ WYTRZYMAŁOCI Obróbka Plastyczna Metali Nr 1, 2005 Materiałoznawstwo i obróbka cieplna mgr in. Henryk Łobza, in. Marian Stefaniak, mgr in. Sławomir Sosnowski Instytut Obróbki Plastycznej, Pozna TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E PROJEKT SIŁOMIERZA Z ZASTOSOWANIEM TENSOMETRII OPOROWEJ

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E PROJEKT SIŁOMIERZA Z ZASTOSOWANIEM TENSOMETRII OPOROWEJ W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E STANOWISKO DO BADANIA ODKSZTAŁCE DYNAMICZNYCH, ZJAWISKO DELAMINACJI

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E STANOWISKO DO BADANIA ODKSZTAŁCE DYNAMICZNYCH, ZJAWISKO DELAMINACJI W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element dwuwymiarowy liniowy : belka

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element dwuwymiarowy liniowy : belka etody komputerowe i obliczeniowe etoda Elementów Skoczonych Element dwuwymiarowy liniowy : belka Jest to element bardzo podobny do prta: współrzdne lokalne i globalne jego wzłów s takie same nie potrzeba

Bardziej szczegółowo

Twierdzenia ekstremalne teorii plastycznoci

Twierdzenia ekstremalne teorii plastycznoci Twierdzenia ekstremalne teorii plastycznoci Oprócz nonoci przekroju (sprystej i plastycznej) uywane jest take pojcie nonoci granicznej konstrukcji, czyli najwikszego obcienia przenoszonego przez konstrukcj

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych

Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych wiczenie laboratoryjne z wytrzymałoci materiałów Temat wiczenia: Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Alicja ZIELIŃSKA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających poprawność zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact.

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. Wyznaczanie naprężeń i odkształceń za pomocą MES w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia. Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. dr Grzegorz Służałek

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10 - Analiza wytrzymałościowa modeli bryłowych

Ćwiczenie nr 10 - Analiza wytrzymałościowa modeli bryłowych Ćwiczenie nr 10 - Analiza wytrzymałościowa modeli bryłowych Wprowadzenie Grafika inżynierska II ćwiczenia laboratoryjne W programie Inventor oprócz modelowania geometrii części zespołów oraz tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO

ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (42) nr 4, 2016 Stanisław TOMASZEWSKI ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO Streszczenie. W artykule opisano sposób modelowania ruchu pojazdu w rodowisku SolidWorks. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja cech geometrycznych stentu wiecowego z wykorzystaniem metody elementów skoczonych*

Optymalizacja cech geometrycznych stentu wiecowego z wykorzystaniem metody elementów skoczonych* AMME 2003 12th Optymalizacja cech geometrycznych stentu wiecowego z wykorzystaniem metody elementów skoczonych* W. Walke, Z. Paszenda, J. Marciniak Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Wydział

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. W programie COMSOL multiphisics 3.4 Wykonali: Łatas Szymon Łakomy Piotr Wydzał, Kierunek, Specjalizacja, Semestr, Rok BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2011 / 2012 Prowadzący: Dr hab.inż.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Mechanika i Budowa Maszyn Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Maria Kubacka Paweł Jakim Patryk Mójta 1 Spis treści: 1. Symulacja

Bardziej szczegółowo

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna Metody omputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Soczonych Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna Jest to najprostszy element: współrzdne loalne i globalne jego wzłów s taie same nie potrzeba

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Spis treści Pole temperatury Przykład

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4 Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4 Prowadzący: prof. nadzw. Tomasz Stręk Spis treści: 1.Analiza przepływu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII TEST PRZED MATUR 007 MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ZAKRES ROZSZERZONY Numer zadania......3. Punktowane elementy rozwizania (odpowiedzi) za podanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Próby dowiadczalne kompozytowego silnika pneumatycznego

Próby dowiadczalne kompozytowego silnika pneumatycznego Mgr in. Danuta CEBULA Dr in. Marek KALITA Instytut Techniki Górniczej KOMAG Próby dowiadczalne kompozytowego silnika pneumatycznego S t r e s z c z e n i e W artykule przedstawiono zagadnienia zwizane

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych-Projekt Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk prof. nadzw. Wykonali : Grzegorz Paprzycki Grzegorz Krawiec Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM Specjalność: KMiU Spis

Bardziej szczegółowo

DWUWYMIAROWE ZADANIE TEORII SPRĘŻYSTOŚCI. BADANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ.

DWUWYMIAROWE ZADANIE TEORII SPRĘŻYSTOŚCI. BADANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ. Cw1_Tarcza.doc 2015-03-07 1 DWUWYMIAROWE ZADANIE TEORII SPRĘŻYSTOŚCI. BADANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ. 1. Wprowadzenie Zadanie dwuwymiarowe teorii sprężystości jest szczególnym przypadkiem

Bardziej szczegółowo

Podczas wykonywania analizy w programie COMSOL, wykorzystywane jest poniższe równanie: 1.2. Dane wejściowe.

Podczas wykonywania analizy w programie COMSOL, wykorzystywane jest poniższe równanie: 1.2. Dane wejściowe. Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Grupa M3 Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Marcin Rybiński Grzegorz

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ Mechanika pękania 1. Dla nieograniczonej płyty stalowej ze szczeliną centralną o długości l = 2 [cm] i obciążonej naprężeniem S = 120 [MPa], wykonać wykres naprężeń y w

Bardziej szczegółowo

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Ćwiczenie audytoryjne pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Autor: dr inż. Radosław Łyszkowski Warszawa, 2013r. Metoda elementów skończonych MES FEM - Finite Element Method przybliżona

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Laboratorium 5 Podstawy ABAQUS/CAE Analiza koncentracji naprężenia na przykładzie rozciąganej płaskiej płyty z otworem. Główne cele ćwiczenia: 1. wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka biomechaniczna układu gwodzie ródszpikowe ko udowa z wykorzystaniem MES

Charakterystyka biomechaniczna układu gwodzie ródszpikowe ko udowa z wykorzystaniem MES AMME 2003 12th Charakterystyka biomechaniczna układu gwodzie ródszpikowe ko udowa z wykorzystaniem MES A. Krauze, W. Kajzer, J. Marciniak Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt posadowienia maszyny wytrzymałociowej

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt posadowienia maszyny wytrzymałociowej PROJEKT BUDOWLANY Tytuł: Projekt posadowienia maszyny wytrzymałociowej Adres inwestycji: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inynierii Kształtowania rodowiska i Geodezji Laboratorium Materiałów

Bardziej szczegółowo

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Cykl II Ćwiczenie 1 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym

Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym JÓZEF FLIZIKOWSKI ADAM BUDZYŃSKI WOJCIECH BIENIASZEWSKI Wydział Mechaniczny, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym Streszczenie: W pracy usystematyzowano

Bardziej szczegółowo

Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym

Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym Tomasz Żebro Wersja 1.0, 2012-05-19 1. Definicja zadania Celem zadania jest rozwiązanie zadania dla bloku fundamentowego na

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych i własnoci stali Prezentacja ta ma na celu zaprezentowanie oraz przyblienie wiadomoci o wpływie pierwiastków stopowych na struktur stali, przygotowaniu zgładów metalograficznych oraz obserwacji struktur

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Symulacja komputerowa działania hamulca tarczowego

Bardziej szczegółowo

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD AMME 2003 12th Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD M. Stawarz, J. Szajnar Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH z wykorzystaniem programu COMSOL Multiphysics 3.4 Prowadzący: Dr hab. prof. Tomasz Stręk Wykonali: Nieścioruk Maciej Piszczygłowa Mateusz MiBM IME rok IV sem.7 Spis

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie

Bardziej szczegółowo

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element jednowymiarowy liniowy : prt

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element jednowymiarowy liniowy : prt Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych Element jednowymiarowy liniowy : prt Jest to element bardzo podobny do spryny : współrzdne lokalne i globalne jego wzłów s takie same nie potrzeba

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Projekt: Modelowanie i symulacja zagadnień biomedycznych Program: COMSOL Multiphysics 3.4, 5.0, 5.1 Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Instytut

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych Politechnika Poznańska PROJEKT: Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Autorzy: Rafał Wesoły Daniel Trojanowicz Wydział: WBMiZ Kierunek: MiBM Specjalność: IMe Spis treści: 1. Zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Murek oporowy Stołczyn Element: MOP1 Autor : BAYER PROJEKT. Strona MOP1. Geometria

Projekt: Murek oporowy Stołczyn Element: MOP1 Autor : BAYER PROJEKT. Strona MOP1. Geometria Strona 1 MOP1 Geometria Wysoko ciany H Szeroko ciany B Długo ciany L Grubo górna ciany B5 Grubo dolna ciany B2 2.50 2.00 1.00 0.30 0.30 Minimalna głboko posadowienia Dmin 1.20 Odsadzka lewa B1 1.50 Odsadzka

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Radosław Kozłowski Jarosław Kóska Grupa: Rok akademicki: 2011/2012 Semestr: VII Spis treści: 1.Analiza ugięcia krzesła...3

Bardziej szczegółowo

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów) Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA

ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA Michał Grązka 1) ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA Streszczenie: Przedstawiony niżej artykuł jest poświęcony komputerowym badaniom deformacji próbki osiowo symetrycznej

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń Przepust dla zwierząt DN2500

Raport z obliczeń Przepust dla zwierząt DN2500 Raport z obliczeń Przepust dla zwierząt DN2500 Firma Namron Kompozyty Sp. z o.o. Sp. k. Autor Stacja01 Data 2 lutego 2016 Użyte oprogramowanie Solid Edge ST(108.00.00.091 x64) Femap (11.1.2) Użyty solwer

Bardziej szczegółowo

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) METODA ELEMENTÓW W SKOŃCZONYCH 1 Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) stałych własnościach

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości)

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości) Poszukiwanie formy Jednym z elementów procesu optymalizacji konstrukcji może być znalezienie optymalnej formy bryły, takiej, by zostały spełnione wymagane założenia projektowe. Oczywiście są sytuacje,

Bardziej szczegółowo

Poliurethane foams properties, applications, recycling

Poliurethane foams properties, applications, recycling Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony rodowiska! Poliurethane foams properties, applications, recycling Wiesław BARNAT 1, Danuta MIEDZISKA 2 Tadeusz NIEZGODA 3 1 2 3 Wojskowa Akademia Techniczna, ul.

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr inż. Robert Cypryjański METODY KOMPUTEROWE

Autor: mgr inż. Robert Cypryjański METODY KOMPUTEROWE METODY KOMPUTEROWE PRZYKŁAD ZADANIA NR 1: ANALIZA STATYCZNA KRATOWNICY PŁASKIEJ ZA POMOCĄ MACIERZOWEJ METODY PRZEMIESZCZEŃ Polecenie: Wykonać obliczenia statyczne kratownicy za pomocą macierzowej metody

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH Bogusław LADECKI Andrzej CICHOCIŃSKI Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1*

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* S. Tkaczyk, M. Kciuk Zakład Zarzdzania Jakoci, Instytut Materiałów Inynierskich i

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Analiza osiadania terenu

Analiza osiadania terenu Przewodnik Inżyniera Nr 21 Aktualizacja: 01/2017 Analiza osiadania terenu Program: Plik powiązany: MES Demo_manual_21.gmk Celem przedmiotowego przewodnika jest przedstawienie analizy osiadania terenu pod

Bardziej szczegółowo

Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA

Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA Opracował: mgr inż. Paweł K. Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA 1. Uruchamianie programu Po uruchomieniu ANSYS Product Launcher należy wybrać z pola License ANSYS

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i midzynarodowych Norma PN-77/M-78100 dzieli wózki na podnonikowe i unoszce. Nie jest tutaj cile okrelony parametr wysokoci podnoszenia, od którego

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Element cięgnowy. Rysunek: Element LINK1. Jakub J. Słowiński (IMMT PWr) Wykład 4 09 i 16.03.2012 51 / 74

Element cięgnowy. Rysunek: Element LINK1. Jakub J. Słowiński (IMMT PWr) Wykład 4 09 i 16.03.2012 51 / 74 Elementy 1D Element cięgnowy Element LINK1 jest elementem 2D, dwuwęzłowym, posiadającym jedynie dwa stopnie swobody - translację w kierunku x oraz y. Można zadeklarować pole jego przekroju oraz odkształcenie

Bardziej szczegółowo

II. WIBROIZOLACJA FUNDAMENTÓW POD MASZYNY

II. WIBROIZOLACJA FUNDAMENTÓW POD MASZYNY II. WIBROIZOLACJA FUNDAMENTÓW POD MASZYNY 1. WSTĘP... 2 2. TECHNICZNE ŚRODKI WIBROIZOLACYJNE... 2 2.1. GUMA... 5 2.2. KOREK... 5 1. WSTĘP Stosowanie wibroizolacji do fundamentów pod maszyny ma na celu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr 7 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Analiza statyczna obciążonego kątownika

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn TEMATY ĆWICZEŃ: 1. Metoda elementów skończonych współczynnik kształtu płaskownika z karbem a. Współczynnik kształtu b. MES i. Preprocesor ii. Procesor iii.

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2016 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe wnioskodawcy Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Remigiusz Chełchowski Adres siedziby ul. Królewska 26 A, 05-822 Milanówek NIP 5290000205

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy numerycznej symulacji trójpunktowego zginania próbek z kości korowej

Wybrane problemy numerycznej symulacji trójpunktowego zginania próbek z kości korowej Mgr inż. Małgorzata JOHN, email: malgorzata.john@polsl.pl Politechnika Śląska Dr hab. inż. Marek GZIK, prof. nzw. w Pol. Śl., email: marek.gzik@polsl.pl Politechnika Śląska Wybrane problemy numerycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Metoda Elementów Skończonych. COMSOL Multiphysics 3.4

Projekt Metoda Elementów Skończonych. COMSOL Multiphysics 3.4 Projekt Metoda Elementów Skończonych w programie COMSOL Multiphysics 3.4 Wykonali: Dawid Trawiński Wojciech Sochalski Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM Semestr: V Rok: 2015/2016 Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz

Bardziej szczegółowo

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU Artykuł Autorski z Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011r Dr inż. Patyk Radosław, email: radosław.patyk@tu.koszalin.pl, inż. Szcześniak Michał, mieteksszczesniak@wp.pl,

Bardziej szczegółowo

Analiza MES pojedynczej śruby oraz całego układu stabilizującego do osteosyntezy

Analiza MES pojedynczej śruby oraz całego układu stabilizującego do osteosyntezy POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA M O D E L O W A N I E I S Y M U L A C J A Z A G A D N I E Ń B I O M E D Y C Z N Y C H PROJEKT Analiza MES pojedynczej śruby

Bardziej szczegółowo

Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti

Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti AMME 2002 11th Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti P. Zagierski University of Oslo, Centre for Materials Science Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norwegia Dla potrzeb norweskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS OZNACZE 1. STATYKA

SPIS OZNACZE 1. STATYKA SPIS TRECI OD AUTORÓW... 7 WSTP... 9 SPIS OZNACZE... 11 1. STATYKA... 13 1.1. Zasady statyki... 16 1.1.1. Stopnie swobody, wizy, reakcje wizów... 18 1.2. Zbieny układ sił... 25 1.2.1. Redukcja zbienego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Mechanika i Budowa Maszyn Gr. M-5 Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Damian Woźniak Michał Walerczyk 1 Spis treści 1.Analiza zjawiska

Bardziej szczegółowo