WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/BAF-VI/PN/09 na hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów, firewall-a na lata Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) Zamawiający przekazuje poniŝej treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów, firewall-a na lata , nr 23/BAF-VI/PN/09. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów, firewall-a na lata w zakresie: Pytanie 1: Firewall które z dodatkowych funkcjonalności Check Point R70 Security Gateway będą wykorzystywane przy funkcjonowaniu Firewall-a oprócz filtrowania ruchu? Serwer Firewall Check Point VPN1-R65lub R70 lub równowaŝny, tzn. o wydajności nie mniejszej niŝ serwer Firewall Check Point VPN1-R65lub R70 będzie wykorzystywał tylko firewall`a. Pytanie 2: Czy serwer opisany jako (kopie zapasowe 2 serwerów WWW), to maszyna przeznaczona do backupowania serwerów WWW? Czy to jest część clustra, a backupy całości powinniśmy wykonywać na własny storage? Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www. Pytanie 3: Czy zamawiający dopuszcza zlokalizowanie macierzy backupowych w oddzielnych budynkach o róŝnych współrzędnych geograficznych znajdujących się w jednej lokalizacji pod względem administracyjnym? Tak.

2 Pytanie 4: Proszę opisać sposób realizacji clustra serwerów WWW active-active. Propozycja rozwiązania sposobu realizacji clustra serwerów naleŝy do Wykonawcy. Pytanie 5: Czy baza danych (MySQL) ma być w clustrze (asynchronicznym/synchronicznym)? Baza danych ma działać w clustrze synchronicznym. Nawiązując do ogłoszenia przetargu na "Hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów, firewall-a na lata ", zgodnie z zapisami SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień publicznych, przesyłamy następujące pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Pytanie 6: SWIZ, punkt X, ppkt 6.12 Czy Zamawiający przez sformułowanie Wykonawca zabezpieczy zasoby stron MSWiA redundantnym systemem ścian ogniowych (firewall) oraz serwerem Firewall Checkpoint VPN1-R65 lub R70 lub równowaŝny konfigurowanym tylko dla serwerów Zamawiającego" rozumie uŝycie jednocześnie 3 niezaleŝnych sprzętowo firewalli? Zamawiający przez sformułowanie Wykonawca zabezpieczy zasoby stron MSWiA redundantnym systemem ścian ogniowych (firewall) oraz serwerem Firewall Checkpoint VPN1-R65 lub R70 lub równowaŝnym konfigurowanym tylko dla serwerów Zamawiającego" rozumie uŝycie co najmniej 2 niezaleŝnych FireWall`i. Pytanie 7: SIWZ, punkt X, ppkt 1.11 Czy Zamawiający przez sformułowanie Wykonawca będzie świadczył na umieszczonych w serwerowni (opisanej w rozdziale X pkt. 2 SIWZ Parametry graniczne" L.p. VI: 1-5, VII: 1-3, tabeli) dedykowanych serwerach podłączonych do Internetu (łącza telekomunikacyjnego opisanego w rozdziale X pkt. 2 SIWZ Parametry graniczne" L.p. V: 1-2 tabeli ), tj. 2 sztukach serwerów www działających w modelu activeactive" (opisanych w rozdziale X pkt. 2 Siwz Parametry graniczne" L.p. I: 1-4 tabeli), 1 sztuce serwera (kopie zapasowe 2 serwerów www) - (opisanego w rozdziale X pkt. 2 SIWZ Parametry graniczne" L.p. II: 1-4 tabeli), 1 sztuce serwera Firewall Check Point VPN1-R65lub R70 lub równowaŝny", w którym Zamawiający mówi o sprzęcie, rozumie jako nowe platformy zakupione wyłącznie na potrzeby Zamawiającego? Zamawiający nie wymaga nowych serwerów, ale serwery muszą gwarantować bezawaryjną pracę. Serwery mają być przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby Zamawiającego. Pytanie 8: SIWZ, punkt X, ppkt 2, tabela III (firewall, dysk twardy) Czy Zamawiający dopuszcza uŝycie RAID-1 jako zamiennik RAID-5, przy niezmienionych pozostałych parametrach, czyli l TB powierzchni uŝytkowej SATA 7.2k obr/min hot plug. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3 Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie referencji w części tajemnica przedsiębiorstwa"? Co w takim wypadku powinien wpisać wykonawca w załączniku nr 2 do oferty WYKAZ wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 2 usług". Czy zamawiający moŝe ten uzupełniony załącznik umieścić równieŝ w części tajemnica przedsiębiorstwa"? Problematykę tajemnicy przedsiębiorstwa reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności. art. 11 ust. 4 powołanej ustawy. Wykonawca, rozwaŝając decyzję o zastrzeŝeniu poufności dokumentów powinien takŝe zwrócić uwagę na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz ze zm.), w szczególności na obowiązek zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pytanie 10: SIWZ, punkt X, ppkt 2, tabela VIII (kopia bezpieczeństwa) Czy Zamawiający dopuszcza uŝycie protokołów sieciowych (FTP/NFS) w dostępie do macierzy (wymienionych w/w punkcie), czy teŝ naleŝy uŝyć karty HBA w technologii FC (lub równowaŝnej) tak, aby zasób macierzowy był widoczny w systemie operacyjnym jako dysk SCSI (dysk podsystemu SCSI). Wymagany sposób realizacji zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 11: SIWZ, punkt X, ppkt 2, tabela VIII (kopia bezpieczeństwa) Czy replikacja danych (pomiędzy 2 serwerowniami, kaŝda w odrębnej lokalizacji geograficznej) ma być realizowana przez macierz czy przez oprogramowanie na serwerze "kopie zapasowe"? Jeśli przez macierz, to tryb replikacji ma być synchroniczny czy asynchroniczny? Czy do replikacji pomiędzy 2 macierzami (w 2 serwerowniach) jest niezbędne łącze światłowodowe? Wymagany sposób realizacji zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 12: SIWZ, punkt X, ppkt 6.2 i 1.1 Czy w związku z wymogiem uŝycia jednego adresu IP dla serwowanej zawartości i uŝycia w tym celu dwóch serwerów www pracujących w modelu "active-active" Zamawiający wymaga wdroŝenia mechanizmu umoŝliwiającego dynamiczne przełączanie ruchu WWW pomiędzy serwerami (np. za pomocą technik typu "load-balancing")? Czy w przypadku konieczności uŝycia takiego mechanizmu jest wymagane aby mechanizm ten wspierał badanie stanu serwisów www (ang. "health check")? Wykonawca ma obowiązek zapewnić stałą dostępność usługi hostingu (stron MSWiA) i gwarantuje jej niezawodne działanie. JeŜeli niezawodne działanie usługi hostingu wymaga udostępnienia więcej niŝ jednego numeru IP, to Wykonawca ma obowiązek je udostępnić, a koszty z tym związane skalkulować w cenie oferty. Zamawiający w tym zakresie dokonuje zmiany treści SIWZ i wszystkie słowa W ramach usługi hostingu dedykowanego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu jeden publiczny numer IP zastępuje brzmieniem: W ramach usługi hostingu dedykowanego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu publiczne numery IP w ilości niezbędnej do prawidłowego działania usługi hostingu.

4 Wykonawca powinien zrealizować model active-active, jeŝeli do jego realizacji potrzebna jest usługa Load Balancing powinien ją zapewnić wraz z mechanizmami bezpieczeństwa np. badanie stanu serwisów www (ang. "health check"). Pytanie 13: SIWZ, punkt X, ppkt 6.12 Czy w ramach systemu redundantnych firewall`i wymagane jest przekazanie Zamawiającemu administracji zasadami filtrowania pakietów? Czy w ramach systemu redundantnych firewall'i wymagane jest przekazywanie Zamawiającemu raportów z działania systemu? Za zasady filtrowania pakietów w ramach redundantnych Firewall`i jest odpowiedzialny Wykonawca. Zamawiający moŝe przekazać reguły filtrowania pakietów. Wykonawca na prośbę Zamawiającego ma przekazać raport z działania systemu. Pytanie 14: Załącznik nr 1 do SIWZ (umowa) Czy Zamawiający moŝe odnieść się pozytywnie do wskazanych poniŝej propozycji dotyczących treści Załącznika nr 1 do SIWZ (i odpowiednio SIWZ oraz Załącznika nr 2 do SIWZ) oraz odpowiedzieć na zawarte poniŝej pytania? 1 ust. 1 Propozycja: po słowach: oraz łącza telekomunikacyjnego" dodanie słów: dla tych serwerów" -w związku z faktem, Ŝe łącze będzie przeznaczone dla obsługi tych serwerów; Propozycja: po słowach: świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów" dodanie słów: przeznaczonych dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego" usługi będą wykonywane dla serwerów przeznaczonych do wykonywania usługi hostingu dedykowanego; Propozycja: po słowie: firewall-a" dodanie słów wykorzystywanego dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego" usługa będzie wykonywana dla serwerów przeznaczonych do wykonywania usługi hostingu dedykowanego. 1 ust. 7 Propozycja: zastąpienie słowa bezawaryjnego" zwrotem odpowiednio zabezpieczonego przed awariami". 4 ust. 1.1 Propozycja: po słowach: oraz łącza telekomunikacyjnego" dodanie słów: dla tych serwerów" w związku z faktem, Ŝe łącze będzie przeznaczone dla obsługi tych serwerów; Propozycją: po słowach: świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów" dodanie słów: przeznaczonych dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego" - usługi będą wykonywane dla serwerów przeznaczonych do wykonywania usługi hostingu dedykowanego; Propozycja: po słowie: firewall-a" dodanie słów wykorzystywanego dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego" usługa będzie wykonywana dla serwerów przeznaczonych do wykonywania usługi hostingu dedykowanego. 4 ust. 1.8 Propozycja: Dodanie na końcu zdania: Wykonawca nie odpowiada za wskazany powyŝej przestój, o ile przestój wyniknie z przyczyn innych niŝ leŝące po stronie Wykonawcy." Wykonawca dokładając naleŝytej staranności moŝe nie być w stanie zapobiec przestojowi w sytuacji, w której za przestój taki będą odpowiedzialne okoliczności niezaleŝne od Dostawcy. 4 ust Zamawiający nie wskazał okresu, który ma być objęty kaŝdorazowo raportem. Propozycja wskazania długości takiego okresu (np. kwartał).

5 4 ust Propozycją: usunięcie Słów (stron MSWiA)" - powstaje wątpliwość, czy Wykonawca nie powinien zapewnić stałej dostępności stron MSWiA, co w sytuacji braku dostępności z przyczyn innych niŝ wynikające z wykonania przedmiotu umowy (np. związane z samymi stronami czy oprogramowaniem CMS) wykraczałoby poza ramy ustalonego przedmiotu umowy; Propozycja: dodanie na końcu ustępu słów: z zastrzeŝeniem ust poniŝej". 4 ust Propozycja: Zawarcie zapisu ze zmianami - w brzmieniu: W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia przez Wykonawcę praw własności przemysłowej lub praw autorskich lub praw pokrewnych wynikającego z realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca" - pojęcie zastosowane ( związanych z przedmiotem umowy") jest zdecydowanie zbyt szerokie jak na tak restrykcyjny zapis; Wykonawca moŝe wziąć odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje, ale nie za bliŝej nieokreślone działania związane z przedmiotem umowy". Roszczenia wskazane w przedmiotowym ustępie mogą nie dotyczyć Wykonawcy i nie wynikać z jego działań, a zgodnie z treścią tego ustępu Wykonawca moŝe i tak być zobowiązany do poniesienia kosztów z nimi związanych. 6 ust. 1 W związku z uŝyciem sformułowania opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy" - czy przedmiotowa kara nie powinna być ustanowiona dla opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług objętych przedmiotem umowy? W innym wypadku trudno wskazać liczbę moŝliwych sytuacji jej zastosowania - przedmiot umowy jest bardzo szeroki; Propozycja: określenie, iŝ kara umowna dotyczyć będzie opóźnienia z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy" - Wykonawca nie powinien płacić kar umownych w sytuacji opóźnienia z przyczyn za które nie odpowiada i na które nie ma Ŝadnego wpływu; Zamawiający zastrzegł dodatkowo moŝliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, a umowa nie przewiduje definicji Siły WyŜszej. 6 ust. 5 Propozycja: ust. 1 przedmiotowego paragrafu nie wskazuje Ŝadnych terminów. Czy moŝe zostać wskazany konkretny termin np. 5 dni opóźnienia, liczone od ustalonego terminu rozpoczęcia świadczenia usług objętych przedmiotem umowy"?; Propozycja: określenie, iŝ kara umowna dotyczyć będzie opóźnienia z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy" - (przyczyny analogiczne dla propozycji w 6 ust. 1). 6 ust. 6.2 Propozycja: zastąpienie słów: z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego" słowami: z przyczyn innych niŝ leŝące po stronie Wykonawcy" (przyczyny analogiczne jak dla propozycji w 4 ust. 1 i w 6 ust. 1). 1 ust. 1 1 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Przedmiotem umowy jest utrzymanie zasobów stron MSWiA na serwerach Wykonawcy oraz łącza telekomunikacyjnego dla tych serwerów, zwane dalej usługą hostingu dedykowanego, i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów przeznaczonych dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego, firewal-a wykorzystywanego dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 1 ust. 7 1 ust. 7 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, Ŝe serwerownia dysponuje własnym, odpowiednio zabezpieczonym przed awariami systemem zasilania, wszystkie urządzenia są podpięte do centralnego systemu podtrzymywania napięcia i energia elektryczna jest dostarczana z dwóch niezaleŝnych przyłączy energetycznych.

6 4 ust ust. 1 pkt projektu umowy otrzymuje brzmienie: Utrzymania zasobów stron MSWiA na serwerach Wykonawcy oraz łącza telekomunikacyjnego dla tych serwerów, zwane dalej usługą hostingu dedykowanego, i świadczenia usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów przeznaczonych dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego, firewal-a wykorzystywanego dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 4 ust. 1.8 Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę treści 4 ust. 1 pkt projektu umowy. 4 ust Długość okresu za który ma zostać przedstawiony raport świadczenia usługi będzie kaŝdorazowo określana przez Zamawiającego w pisemnej prośbie. 4 ust ust. 1 pkt projektu umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej dostępności usługi hostingu dedykowanego i gwarantuje jej niezawodne działanie. Dopuszczalna przerwa w działaniu usługi hostingu wynosi maksymalnie 5 godzin miesięcznie, z zastrzeŝeniem ust poniŜej". 4 ust ust. 1 pkt projektu umowy otrzymuje brzmienie: W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia przez Wykonawcę praw własności przemysłowej lub praw autorskich lub praw pokrewnych wynikających z realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca". 6 ust. 1 6 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Strony ustalają, Ŝe w przypadku, opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % od wartości łącznej ceny przedmiotu umowy brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. 6 ust. 5 6 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie: W przypadku opóźnienia Wykonawcy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań o których mowa w 4 ust. 1 ponad terminy określone w tym paragrafie Zamawiający będzie mógł rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z konsekwencjami w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej opisanej w ust ust. 6.2 Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę treści 6 ust. 6 pkt projektu umowy. Pytanie 15: Czy serwerownia podstawowa oraz zapasowa powinny znajdować się w zasięgu 2 róŝnych stacji elektroenergetycznych? Wszystkie wymagania dotyczące serwerowi zostały określone w SIWZ. Pytanie 16: Czy naliczanie opłat za usługę dostarczenia zasilania powinno się odbywać na podstawie rzeczywistego zuŝycia (wg wskazań liczników zamontowanych w Data Center) czy na podstawie informacji znajdującej się na tablicach znamionowych urządzeń?

7 Zgodnie z rozdziałem IX SIWZ, cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą całkowitą naleŝność, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek skalkulować cenę oferty włącznie z kosztami opłat za usługę dostarczenia zasilania. Zamawiający dokonuje równieŝ zmiany treści SIWZ i wszystkie słowa Działania serwisowe wymagające zatrzymania działania serwisów (np. instalacje nowych wersji sprzętu i oprogramowania) prowadzone będą w ramach okienek serwisowych, kiedy działanie serwisu nie jest niezbędne. Zamawiający będzie informowany o planowanych przerwach z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Prace serwisowe prowadzone w ramach zaplanowanych okienek nie będą zaliczane do czasu awarii serwera zastępuje brzmieniem: Działania serwisowe wymagające zatrzymania działania serwisów (np. instalacje nowych wersji sprzętu i oprogramowania) prowadzone będą w ramach okienek serwisowych, kiedy działanie serwisu nie jest niezbędne. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym planowane przerwy oraz czas ich trwania z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Prace serwisowe prowadzone w ramach zaplanowanych okienek nie będą zaliczane do czasu awarii serwera. W związku postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów, firewall-a na lata , wspólny słownik zamówień (CPV): , , , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak: 23/BAF-VI/PN/09), zgodnie z punktem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie niŝej przedstawionych kwestii dotyczących zapisów zawartych w SIWZ: Pytanie 17: W pkt X ust. 1 SIWZ (str. 8) W ramach usługi hostingu dedykowanego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu jeden publiczny numeru IP. Czy naleŝy rozumieć, Ŝe w przypadku konieczności wykorzystania więcej niŝ jednego publicznego IP, kolejne będą dodatkowo płatne przez Zamawiającego? Czy w takim przypadku za kaŝdym razem będzie negocjowana cena takiego adresu?...usługę hostingu dedykowanego Wykonawca będzie świadczył na umieszczonych w serwerowni (opisanej w rozdziale X pkt. 2 SIWZ Parametry graniczne" Lp. VI: 1-5, VII: 1-3, tabeli) dedykowanych serwerach... Czy dedykowane serwery" naleŝy rozumieć w ten sposób, Ŝe mają one być przeznaczone wyłącznie do obsługi portali Zamawiającego?...2 sztukach serwerów WWW działających w modelu active-active"... Czy synchronizacja zawartości serwisów portali Zamawiającego będzie wykonywana automatycznie, przez systemy CMS Zamawiającego? Jeśli nie - prosimy o sprecyzowanie - w jaki sposób odbywać się będzie synchronizacja zawartości serwisów portali Zamawiającego? Wykonawca ma obowiązek zapewnić stałą dostępność usługi hostingu (stron MSWiA) i gwarantuje jej niezawodne działanie. JeŜeli niezawodne działanie usługi hostingu wymaga udostępnienia więcej niŝ jednego numeru IP, to Wykonawca ma obowiązek je udostępnić, a koszty z tym związane skalkulować w cenie oferty. Zamawiający w tym zakresie dokonuje zmiany treści SIWZ i wszystkie słowa W ramach usługi hostingu dedykowanego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu jeden publiczny numer IP zastępuje brzmieniem: W ramach usługi hostingu dedykowanego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu publiczne numery IP w ilości niezbędnej do prawidłowego działania usługi hostingu. Serwery mają być przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby Zamawiającego. Synchronizacja zawartości serwisów ma się odbywać poprzez zewnętrzny program do synchronizacji plików. Rozwiązanie sposobu realizacji clustra serwerów naleŝy do Wykonawcy.

8 Pytanie 18: W pkt X ust. 2 SIWZ, tabela, wiersze I-III (str. 8-9) Czy serwery wymienione w tabeli muszą być fabrycznie nowe? Czy - ze względu na przeznaczenie serwera do wykonywania kopii zapasowych -zamiast dysków SAS moŝna wyposaŝyć serwer w dyski SATA 7.2 k, z interfejsem 3Gb/s? Czy w opisie procesora litery,dp" naleŝy rozumieć jako zainstalowane dwa procesory? Zamawiający nie wymaga nowych serwerów, ale serwery muszą gwarantować bezawaryjną pracę. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokładnie precyzuje jakie dyski mają posiadać serwery. Litery DP w opisie są nazwą procesora, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa jeden procesor dla serwera Firewall Checkpoint VPN1-R65lub R70 lub równowaŝny, tzn. o wydajności nie mniejszej niŝ serwer Firewall Checkpoint VPN1-R65lub R70. Pytanie 19: W pkt X ust. 2 SIWZ, tabela, wiersz III (str. 9): 1 sztuka serwera Firewall Checkpoint VPN1-R65lub R70 lub równowaŝny, tzn. o wydajności nie mniejszej niŝ serwer Firewall Checkpoint VPN1-R65lub R70 Czy Zamawiający wymaga równieŝ dedykowanego dla własnego Check Point`a administrowania systemem FW, czy teŝ dopuszcza administrację systemami bezpieczeństwa: Wykonawcy i Zamawiającego za pomocą jednego oprogramowania? Oczywiście poza odrębną licencją Check Point, politykami bezpieczeństwa, ustalanymi przez Zamawiającego, etc. mamy tu na myśli oprogramowanie typu Management. Zamawiający dopuszcza jedno oprogramowanie na serwerze Firewall Check Point VPN1-R65lub R70 lub równowaŝny, tzn. o wydajności nie mniejszej niŝ serwer Firewall Check Point VPN1-R65lub R70 jak na FireWall`u Wykonawcy. Pytanie 20: W pkt X ust. 2 SIWZ, tabela, wiersz IV: Oprogramowanie systemowe (str. 9): Linux Debian lub równowaŝny system operacyjny, tzn. umoŝliwiający poprawną współpracę z systemami CMS zamawiającego. Jakie systemy operacyjne umoŝliwiają poprawną współpracę z systemami CMS Zamawiającego? Czy np. Linux Slackware, czy teŝ CentOS umoŝliwiają taką współpracę? Wykonawca - nie znając systemów CMS Zamawiającego - nie jest w stanie określić konkretnych systemów równowaŝnych". Systemy CMS Wykonawcy działają na wszystkich systemach Unix/Linux. Pytanie 21: W pkt X ust. 2 SIWZ, tabela, wiersz VII : Zasilanie i kontrola środowiska, pkt 3 (str. 9): Serwerownia musi dysponować własnym systemem bezawaryjnego zasilania Czy serwerownia znajdująca się w obiekcie, na którego powierzchni mieści się kilka niezaleŝnych serwerowni (osobne pomieszczenia, z niezaleŝną klimatyzacją, systemami alarmowymi (wejście osób nieuprawnionych, ppoŝ, etc), zaś sam obiekt: - podłączony jest do dwóch niezaleŝnych przyłączy energetycznych, - wyposaŝony jest w baterie akumulatorów UPS, gwarantujących w przypadku wystąpienia awarii podtrzymanie zasilania gwarantowanego dla wszystkich serwerowni w obiekcie, - w przypadku wystąpienia awarii obu niezaleŝnych przyłączy, automatycznie włącza się agregat prądotwórczy, gwarantujący podtrzymanie zasilania gwarantowanego dla wszystkich serwerowi w obiekcie, spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego?

9 Takie rozwiązanie spełnia wymogi Zamawiającego. Pytanie 22: W pkt X ust. 2 SIWZ, tabela, wiersz VIII: 1. Bezpieczeństwo danych (str. 9) Kopie zapasowe mają być tworzone automatycznie na dwóch zewnętrznych macierzach dyskowych o przestrzeni nie mniejszej niŝ 100 GB kaŝda, replikowanych na dwóch niezaleŝnych macierzach, w dwóch geograficznie róŝnych lokalizacjach. Czy określenie zewnętrzna macierz dyskowa" moŝe być rozumiane jako serwer typu storage, a więc dedykowany serwer włączony do sieci LAN, wyposaŝony w grupę dyskową, pracującą w układzie RAID i pełniący rolę zewnętrznej macierzy dyskowej? Czy wymagana przestrzeń dyskowa 100 GB jest właściwie skorelowana z przestrzenią dyskową serwerów z poz. I i II? Czy zapis dotyczący ilości macierzy i ich lokalizacji naleŝy rozumieć w ten sposób, Ŝe udostępnienie po jednej macierzy w dwóch, róŝnych lokalizacjach, z zapewnieniem ich replikacji spełnia wymagania Zamawiającego (wskazuje na to zapis w SIWZ, rozdz. X pkt 6.14)? Czy przedmiotowe macierze mogą być współdzielone z innymi uŝytkownikami? Zamawiający dopuszcza kaŝde rozwiązanie zgodne z zapisami SIWZ oraz zapewniające poprawną i bezawaryjną pracę. Zamawiający wymaga nie mniej niŝ 100 GB przestrzeni dyskowej do przechowywania zapasowych kopii. Zamawiający wymaga dwóch macierzy w dwóch, róŝnych lokalizacjach. Macierze mogą być współdzielone z innymi uŝytkownikami. Pytanie 23: W Załączniku nr 1 do SIWZ: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, 1 ust. 8 (str.2): Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada pełne prawo do wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności posiada wszystkie wymagane licencje. Prosimy o wyjaśnienie: jakie w szczególności licencje (z jakiego zakresu przedmiotu zamówienia) ma tu na myśli Zamawiający? Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał licencje na kaŝde oprogramowanie z wyłączeniem systemów CMS Zamawiającego uŝyte na serwerach dzierŝawionych przez Zamawiającego. Pytanie 24: W Załączniku nr 1 do SIWZ: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, 4 ust. 1 pkt 1.14 (str.5): Wykonawca ma obowiązek automatycznego tworzenia kopii zapasowych na dwóch zewnętrznych macierzach dyskowych o przestrzeni nie mniejszej niŝ 100 GB kaŝda, replikowanych na dwóch niezaleŝnych macierzach w dwóch geograficznie róŝnych lokalizacjach. Jaki Zamawiający przewiduje okres przechowywania poszczególnych kopii bezpieczeństwa? Czy Zamawiający przewiduje tworzenie kopii bezpieczeństwa na nośnikach innych niŝ dyski macierzy? Zgodnie z rozdz. X pkt. ust. 6 pkt SIWZ oraz 4 ust.1 pkt Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje procedury sporządzania kopii zapasowych i przekaŝe je Zamawiającemu do dnia 14 grudnia 2009 r. Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w zakresie udzielonego wyjaśnienia na pytanie nr 3, 8, 12, 14, 17.

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej Wzór Umowy Kolokacji Umowa Kolokacji Nr, zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w... przy ul...., zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją )

SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) 1 DEFINICJE 1. W treści Specyfikacji następujące słowa i określenia należy rozumieć jak podano poniżej w treści, a w zakresie nieuregulowanym

Bardziej szczegółowo

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,"maja 2015 r.

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,maja 2015 r. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa,"maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1432/11 WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca

Bardziej szczegółowo