WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/BAF-VI/PN/09 na hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów, firewall-a na lata Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) Zamawiający przekazuje poniŝej treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów, firewall-a na lata , nr 23/BAF-VI/PN/09. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów, firewall-a na lata w zakresie: Pytanie 1: Firewall które z dodatkowych funkcjonalności Check Point R70 Security Gateway będą wykorzystywane przy funkcjonowaniu Firewall-a oprócz filtrowania ruchu? Serwer Firewall Check Point VPN1-R65lub R70 lub równowaŝny, tzn. o wydajności nie mniejszej niŝ serwer Firewall Check Point VPN1-R65lub R70 będzie wykorzystywał tylko firewall`a. Pytanie 2: Czy serwer opisany jako (kopie zapasowe 2 serwerów WWW), to maszyna przeznaczona do backupowania serwerów WWW? Czy to jest część clustra, a backupy całości powinniśmy wykonywać na własny storage? Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www. Pytanie 3: Czy zamawiający dopuszcza zlokalizowanie macierzy backupowych w oddzielnych budynkach o róŝnych współrzędnych geograficznych znajdujących się w jednej lokalizacji pod względem administracyjnym? Tak.

2 Pytanie 4: Proszę opisać sposób realizacji clustra serwerów WWW active-active. Propozycja rozwiązania sposobu realizacji clustra serwerów naleŝy do Wykonawcy. Pytanie 5: Czy baza danych (MySQL) ma być w clustrze (asynchronicznym/synchronicznym)? Baza danych ma działać w clustrze synchronicznym. Nawiązując do ogłoszenia przetargu na "Hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów, firewall-a na lata ", zgodnie z zapisami SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień publicznych, przesyłamy następujące pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Pytanie 6: SWIZ, punkt X, ppkt 6.12 Czy Zamawiający przez sformułowanie Wykonawca zabezpieczy zasoby stron MSWiA redundantnym systemem ścian ogniowych (firewall) oraz serwerem Firewall Checkpoint VPN1-R65 lub R70 lub równowaŝny konfigurowanym tylko dla serwerów Zamawiającego" rozumie uŝycie jednocześnie 3 niezaleŝnych sprzętowo firewalli? Zamawiający przez sformułowanie Wykonawca zabezpieczy zasoby stron MSWiA redundantnym systemem ścian ogniowych (firewall) oraz serwerem Firewall Checkpoint VPN1-R65 lub R70 lub równowaŝnym konfigurowanym tylko dla serwerów Zamawiającego" rozumie uŝycie co najmniej 2 niezaleŝnych FireWall`i. Pytanie 7: SIWZ, punkt X, ppkt 1.11 Czy Zamawiający przez sformułowanie Wykonawca będzie świadczył na umieszczonych w serwerowni (opisanej w rozdziale X pkt. 2 SIWZ Parametry graniczne" L.p. VI: 1-5, VII: 1-3, tabeli) dedykowanych serwerach podłączonych do Internetu (łącza telekomunikacyjnego opisanego w rozdziale X pkt. 2 SIWZ Parametry graniczne" L.p. V: 1-2 tabeli ), tj. 2 sztukach serwerów www działających w modelu activeactive" (opisanych w rozdziale X pkt. 2 Siwz Parametry graniczne" L.p. I: 1-4 tabeli), 1 sztuce serwera (kopie zapasowe 2 serwerów www) - (opisanego w rozdziale X pkt. 2 SIWZ Parametry graniczne" L.p. II: 1-4 tabeli), 1 sztuce serwera Firewall Check Point VPN1-R65lub R70 lub równowaŝny", w którym Zamawiający mówi o sprzęcie, rozumie jako nowe platformy zakupione wyłącznie na potrzeby Zamawiającego? Zamawiający nie wymaga nowych serwerów, ale serwery muszą gwarantować bezawaryjną pracę. Serwery mają być przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby Zamawiającego. Pytanie 8: SIWZ, punkt X, ppkt 2, tabela III (firewall, dysk twardy) Czy Zamawiający dopuszcza uŝycie RAID-1 jako zamiennik RAID-5, przy niezmienionych pozostałych parametrach, czyli l TB powierzchni uŝytkowej SATA 7.2k obr/min hot plug. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3 Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie referencji w części tajemnica przedsiębiorstwa"? Co w takim wypadku powinien wpisać wykonawca w załączniku nr 2 do oferty WYKAZ wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 2 usług". Czy zamawiający moŝe ten uzupełniony załącznik umieścić równieŝ w części tajemnica przedsiębiorstwa"? Problematykę tajemnicy przedsiębiorstwa reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności. art. 11 ust. 4 powołanej ustawy. Wykonawca, rozwaŝając decyzję o zastrzeŝeniu poufności dokumentów powinien takŝe zwrócić uwagę na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz ze zm.), w szczególności na obowiązek zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pytanie 10: SIWZ, punkt X, ppkt 2, tabela VIII (kopia bezpieczeństwa) Czy Zamawiający dopuszcza uŝycie protokołów sieciowych (FTP/NFS) w dostępie do macierzy (wymienionych w/w punkcie), czy teŝ naleŝy uŝyć karty HBA w technologii FC (lub równowaŝnej) tak, aby zasób macierzowy był widoczny w systemie operacyjnym jako dysk SCSI (dysk podsystemu SCSI). Wymagany sposób realizacji zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 11: SIWZ, punkt X, ppkt 2, tabela VIII (kopia bezpieczeństwa) Czy replikacja danych (pomiędzy 2 serwerowniami, kaŝda w odrębnej lokalizacji geograficznej) ma być realizowana przez macierz czy przez oprogramowanie na serwerze "kopie zapasowe"? Jeśli przez macierz, to tryb replikacji ma być synchroniczny czy asynchroniczny? Czy do replikacji pomiędzy 2 macierzami (w 2 serwerowniach) jest niezbędne łącze światłowodowe? Wymagany sposób realizacji zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 12: SIWZ, punkt X, ppkt 6.2 i 1.1 Czy w związku z wymogiem uŝycia jednego adresu IP dla serwowanej zawartości i uŝycia w tym celu dwóch serwerów www pracujących w modelu "active-active" Zamawiający wymaga wdroŝenia mechanizmu umoŝliwiającego dynamiczne przełączanie ruchu WWW pomiędzy serwerami (np. za pomocą technik typu "load-balancing")? Czy w przypadku konieczności uŝycia takiego mechanizmu jest wymagane aby mechanizm ten wspierał badanie stanu serwisów www (ang. "health check")? Wykonawca ma obowiązek zapewnić stałą dostępność usługi hostingu (stron MSWiA) i gwarantuje jej niezawodne działanie. JeŜeli niezawodne działanie usługi hostingu wymaga udostępnienia więcej niŝ jednego numeru IP, to Wykonawca ma obowiązek je udostępnić, a koszty z tym związane skalkulować w cenie oferty. Zamawiający w tym zakresie dokonuje zmiany treści SIWZ i wszystkie słowa W ramach usługi hostingu dedykowanego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu jeden publiczny numer IP zastępuje brzmieniem: W ramach usługi hostingu dedykowanego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu publiczne numery IP w ilości niezbędnej do prawidłowego działania usługi hostingu.

4 Wykonawca powinien zrealizować model active-active, jeŝeli do jego realizacji potrzebna jest usługa Load Balancing powinien ją zapewnić wraz z mechanizmami bezpieczeństwa np. badanie stanu serwisów www (ang. "health check"). Pytanie 13: SIWZ, punkt X, ppkt 6.12 Czy w ramach systemu redundantnych firewall`i wymagane jest przekazanie Zamawiającemu administracji zasadami filtrowania pakietów? Czy w ramach systemu redundantnych firewall'i wymagane jest przekazywanie Zamawiającemu raportów z działania systemu? Za zasady filtrowania pakietów w ramach redundantnych Firewall`i jest odpowiedzialny Wykonawca. Zamawiający moŝe przekazać reguły filtrowania pakietów. Wykonawca na prośbę Zamawiającego ma przekazać raport z działania systemu. Pytanie 14: Załącznik nr 1 do SIWZ (umowa) Czy Zamawiający moŝe odnieść się pozytywnie do wskazanych poniŝej propozycji dotyczących treści Załącznika nr 1 do SIWZ (i odpowiednio SIWZ oraz Załącznika nr 2 do SIWZ) oraz odpowiedzieć na zawarte poniŝej pytania? 1 ust. 1 Propozycja: po słowach: oraz łącza telekomunikacyjnego" dodanie słów: dla tych serwerów" -w związku z faktem, Ŝe łącze będzie przeznaczone dla obsługi tych serwerów; Propozycja: po słowach: świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów" dodanie słów: przeznaczonych dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego" usługi będą wykonywane dla serwerów przeznaczonych do wykonywania usługi hostingu dedykowanego; Propozycja: po słowie: firewall-a" dodanie słów wykorzystywanego dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego" usługa będzie wykonywana dla serwerów przeznaczonych do wykonywania usługi hostingu dedykowanego. 1 ust. 7 Propozycja: zastąpienie słowa bezawaryjnego" zwrotem odpowiednio zabezpieczonego przed awariami". 4 ust. 1.1 Propozycja: po słowach: oraz łącza telekomunikacyjnego" dodanie słów: dla tych serwerów" w związku z faktem, Ŝe łącze będzie przeznaczone dla obsługi tych serwerów; Propozycją: po słowach: świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów" dodanie słów: przeznaczonych dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego" - usługi będą wykonywane dla serwerów przeznaczonych do wykonywania usługi hostingu dedykowanego; Propozycja: po słowie: firewall-a" dodanie słów wykorzystywanego dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego" usługa będzie wykonywana dla serwerów przeznaczonych do wykonywania usługi hostingu dedykowanego. 4 ust. 1.8 Propozycja: Dodanie na końcu zdania: Wykonawca nie odpowiada za wskazany powyŝej przestój, o ile przestój wyniknie z przyczyn innych niŝ leŝące po stronie Wykonawcy." Wykonawca dokładając naleŝytej staranności moŝe nie być w stanie zapobiec przestojowi w sytuacji, w której za przestój taki będą odpowiedzialne okoliczności niezaleŝne od Dostawcy. 4 ust Zamawiający nie wskazał okresu, który ma być objęty kaŝdorazowo raportem. Propozycja wskazania długości takiego okresu (np. kwartał).

5 4 ust Propozycją: usunięcie Słów (stron MSWiA)" - powstaje wątpliwość, czy Wykonawca nie powinien zapewnić stałej dostępności stron MSWiA, co w sytuacji braku dostępności z przyczyn innych niŝ wynikające z wykonania przedmiotu umowy (np. związane z samymi stronami czy oprogramowaniem CMS) wykraczałoby poza ramy ustalonego przedmiotu umowy; Propozycja: dodanie na końcu ustępu słów: z zastrzeŝeniem ust poniŝej". 4 ust Propozycja: Zawarcie zapisu ze zmianami - w brzmieniu: W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia przez Wykonawcę praw własności przemysłowej lub praw autorskich lub praw pokrewnych wynikającego z realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca" - pojęcie zastosowane ( związanych z przedmiotem umowy") jest zdecydowanie zbyt szerokie jak na tak restrykcyjny zapis; Wykonawca moŝe wziąć odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje, ale nie za bliŝej nieokreślone działania związane z przedmiotem umowy". Roszczenia wskazane w przedmiotowym ustępie mogą nie dotyczyć Wykonawcy i nie wynikać z jego działań, a zgodnie z treścią tego ustępu Wykonawca moŝe i tak być zobowiązany do poniesienia kosztów z nimi związanych. 6 ust. 1 W związku z uŝyciem sformułowania opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy" - czy przedmiotowa kara nie powinna być ustanowiona dla opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług objętych przedmiotem umowy? W innym wypadku trudno wskazać liczbę moŝliwych sytuacji jej zastosowania - przedmiot umowy jest bardzo szeroki; Propozycja: określenie, iŝ kara umowna dotyczyć będzie opóźnienia z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy" - Wykonawca nie powinien płacić kar umownych w sytuacji opóźnienia z przyczyn za które nie odpowiada i na które nie ma Ŝadnego wpływu; Zamawiający zastrzegł dodatkowo moŝliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, a umowa nie przewiduje definicji Siły WyŜszej. 6 ust. 5 Propozycja: ust. 1 przedmiotowego paragrafu nie wskazuje Ŝadnych terminów. Czy moŝe zostać wskazany konkretny termin np. 5 dni opóźnienia, liczone od ustalonego terminu rozpoczęcia świadczenia usług objętych przedmiotem umowy"?; Propozycja: określenie, iŝ kara umowna dotyczyć będzie opóźnienia z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy" - (przyczyny analogiczne dla propozycji w 6 ust. 1). 6 ust. 6.2 Propozycja: zastąpienie słów: z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego" słowami: z przyczyn innych niŝ leŝące po stronie Wykonawcy" (przyczyny analogiczne jak dla propozycji w 4 ust. 1 i w 6 ust. 1). 1 ust. 1 1 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Przedmiotem umowy jest utrzymanie zasobów stron MSWiA na serwerach Wykonawcy oraz łącza telekomunikacyjnego dla tych serwerów, zwane dalej usługą hostingu dedykowanego, i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów przeznaczonych dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego, firewal-a wykorzystywanego dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 1 ust. 7 1 ust. 7 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, Ŝe serwerownia dysponuje własnym, odpowiednio zabezpieczonym przed awariami systemem zasilania, wszystkie urządzenia są podpięte do centralnego systemu podtrzymywania napięcia i energia elektryczna jest dostarczana z dwóch niezaleŝnych przyłączy energetycznych.

6 4 ust ust. 1 pkt projektu umowy otrzymuje brzmienie: Utrzymania zasobów stron MSWiA na serwerach Wykonawcy oraz łącza telekomunikacyjnego dla tych serwerów, zwane dalej usługą hostingu dedykowanego, i świadczenia usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów przeznaczonych dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego, firewal-a wykorzystywanego dla świadczenia tej usługi hostingu dedykowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 4 ust. 1.8 Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę treści 4 ust. 1 pkt projektu umowy. 4 ust Długość okresu za który ma zostać przedstawiony raport świadczenia usługi będzie kaŝdorazowo określana przez Zamawiającego w pisemnej prośbie. 4 ust ust. 1 pkt projektu umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej dostępności usługi hostingu dedykowanego i gwarantuje jej niezawodne działanie. Dopuszczalna przerwa w działaniu usługi hostingu wynosi maksymalnie 5 godzin miesięcznie, z zastrzeŝeniem ust poniŜej". 4 ust ust. 1 pkt projektu umowy otrzymuje brzmienie: W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia przez Wykonawcę praw własności przemysłowej lub praw autorskich lub praw pokrewnych wynikających z realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca". 6 ust. 1 6 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Strony ustalają, Ŝe w przypadku, opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % od wartości łącznej ceny przedmiotu umowy brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. 6 ust. 5 6 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie: W przypadku opóźnienia Wykonawcy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań o których mowa w 4 ust. 1 ponad terminy określone w tym paragrafie Zamawiający będzie mógł rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z konsekwencjami w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej opisanej w ust ust. 6.2 Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę treści 6 ust. 6 pkt projektu umowy. Pytanie 15: Czy serwerownia podstawowa oraz zapasowa powinny znajdować się w zasięgu 2 róŝnych stacji elektroenergetycznych? Wszystkie wymagania dotyczące serwerowi zostały określone w SIWZ. Pytanie 16: Czy naliczanie opłat za usługę dostarczenia zasilania powinno się odbywać na podstawie rzeczywistego zuŝycia (wg wskazań liczników zamontowanych w Data Center) czy na podstawie informacji znajdującej się na tablicach znamionowych urządzeń?

7 Zgodnie z rozdziałem IX SIWZ, cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą całkowitą naleŝność, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek skalkulować cenę oferty włącznie z kosztami opłat za usługę dostarczenia zasilania. Zamawiający dokonuje równieŝ zmiany treści SIWZ i wszystkie słowa Działania serwisowe wymagające zatrzymania działania serwisów (np. instalacje nowych wersji sprzętu i oprogramowania) prowadzone będą w ramach okienek serwisowych, kiedy działanie serwisu nie jest niezbędne. Zamawiający będzie informowany o planowanych przerwach z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Prace serwisowe prowadzone w ramach zaplanowanych okienek nie będą zaliczane do czasu awarii serwera zastępuje brzmieniem: Działania serwisowe wymagające zatrzymania działania serwisów (np. instalacje nowych wersji sprzętu i oprogramowania) prowadzone będą w ramach okienek serwisowych, kiedy działanie serwisu nie jest niezbędne. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym planowane przerwy oraz czas ich trwania z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Prace serwisowe prowadzone w ramach zaplanowanych okienek nie będą zaliczane do czasu awarii serwera. W związku postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych serwerów, firewall-a na lata , wspólny słownik zamówień (CPV): , , , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak: 23/BAF-VI/PN/09), zgodnie z punktem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie niŝej przedstawionych kwestii dotyczących zapisów zawartych w SIWZ: Pytanie 17: W pkt X ust. 1 SIWZ (str. 8) W ramach usługi hostingu dedykowanego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu jeden publiczny numeru IP. Czy naleŝy rozumieć, Ŝe w przypadku konieczności wykorzystania więcej niŝ jednego publicznego IP, kolejne będą dodatkowo płatne przez Zamawiającego? Czy w takim przypadku za kaŝdym razem będzie negocjowana cena takiego adresu?...usługę hostingu dedykowanego Wykonawca będzie świadczył na umieszczonych w serwerowni (opisanej w rozdziale X pkt. 2 SIWZ Parametry graniczne" Lp. VI: 1-5, VII: 1-3, tabeli) dedykowanych serwerach... Czy dedykowane serwery" naleŝy rozumieć w ten sposób, Ŝe mają one być przeznaczone wyłącznie do obsługi portali Zamawiającego?...2 sztukach serwerów WWW działających w modelu active-active"... Czy synchronizacja zawartości serwisów portali Zamawiającego będzie wykonywana automatycznie, przez systemy CMS Zamawiającego? Jeśli nie - prosimy o sprecyzowanie - w jaki sposób odbywać się będzie synchronizacja zawartości serwisów portali Zamawiającego? Wykonawca ma obowiązek zapewnić stałą dostępność usługi hostingu (stron MSWiA) i gwarantuje jej niezawodne działanie. JeŜeli niezawodne działanie usługi hostingu wymaga udostępnienia więcej niŝ jednego numeru IP, to Wykonawca ma obowiązek je udostępnić, a koszty z tym związane skalkulować w cenie oferty. Zamawiający w tym zakresie dokonuje zmiany treści SIWZ i wszystkie słowa W ramach usługi hostingu dedykowanego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu jeden publiczny numer IP zastępuje brzmieniem: W ramach usługi hostingu dedykowanego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu publiczne numery IP w ilości niezbędnej do prawidłowego działania usługi hostingu. Serwery mają być przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby Zamawiającego. Synchronizacja zawartości serwisów ma się odbywać poprzez zewnętrzny program do synchronizacji plików. Rozwiązanie sposobu realizacji clustra serwerów naleŝy do Wykonawcy.

8 Pytanie 18: W pkt X ust. 2 SIWZ, tabela, wiersze I-III (str. 8-9) Czy serwery wymienione w tabeli muszą być fabrycznie nowe? Czy - ze względu na przeznaczenie serwera do wykonywania kopii zapasowych -zamiast dysków SAS moŝna wyposaŝyć serwer w dyski SATA 7.2 k, z interfejsem 3Gb/s? Czy w opisie procesora litery,dp" naleŝy rozumieć jako zainstalowane dwa procesory? Zamawiający nie wymaga nowych serwerów, ale serwery muszą gwarantować bezawaryjną pracę. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokładnie precyzuje jakie dyski mają posiadać serwery. Litery DP w opisie są nazwą procesora, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa jeden procesor dla serwera Firewall Checkpoint VPN1-R65lub R70 lub równowaŝny, tzn. o wydajności nie mniejszej niŝ serwer Firewall Checkpoint VPN1-R65lub R70. Pytanie 19: W pkt X ust. 2 SIWZ, tabela, wiersz III (str. 9): 1 sztuka serwera Firewall Checkpoint VPN1-R65lub R70 lub równowaŝny, tzn. o wydajności nie mniejszej niŝ serwer Firewall Checkpoint VPN1-R65lub R70 Czy Zamawiający wymaga równieŝ dedykowanego dla własnego Check Point`a administrowania systemem FW, czy teŝ dopuszcza administrację systemami bezpieczeństwa: Wykonawcy i Zamawiającego za pomocą jednego oprogramowania? Oczywiście poza odrębną licencją Check Point, politykami bezpieczeństwa, ustalanymi przez Zamawiającego, etc. mamy tu na myśli oprogramowanie typu Management. Zamawiający dopuszcza jedno oprogramowanie na serwerze Firewall Check Point VPN1-R65lub R70 lub równowaŝny, tzn. o wydajności nie mniejszej niŝ serwer Firewall Check Point VPN1-R65lub R70 jak na FireWall`u Wykonawcy. Pytanie 20: W pkt X ust. 2 SIWZ, tabela, wiersz IV: Oprogramowanie systemowe (str. 9): Linux Debian lub równowaŝny system operacyjny, tzn. umoŝliwiający poprawną współpracę z systemami CMS zamawiającego. Jakie systemy operacyjne umoŝliwiają poprawną współpracę z systemami CMS Zamawiającego? Czy np. Linux Slackware, czy teŝ CentOS umoŝliwiają taką współpracę? Wykonawca - nie znając systemów CMS Zamawiającego - nie jest w stanie określić konkretnych systemów równowaŝnych". Systemy CMS Wykonawcy działają na wszystkich systemach Unix/Linux. Pytanie 21: W pkt X ust. 2 SIWZ, tabela, wiersz VII : Zasilanie i kontrola środowiska, pkt 3 (str. 9): Serwerownia musi dysponować własnym systemem bezawaryjnego zasilania Czy serwerownia znajdująca się w obiekcie, na którego powierzchni mieści się kilka niezaleŝnych serwerowni (osobne pomieszczenia, z niezaleŝną klimatyzacją, systemami alarmowymi (wejście osób nieuprawnionych, ppoŝ, etc), zaś sam obiekt: - podłączony jest do dwóch niezaleŝnych przyłączy energetycznych, - wyposaŝony jest w baterie akumulatorów UPS, gwarantujących w przypadku wystąpienia awarii podtrzymanie zasilania gwarantowanego dla wszystkich serwerowni w obiekcie, - w przypadku wystąpienia awarii obu niezaleŝnych przyłączy, automatycznie włącza się agregat prądotwórczy, gwarantujący podtrzymanie zasilania gwarantowanego dla wszystkich serwerowi w obiekcie, spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego?

9 Takie rozwiązanie spełnia wymogi Zamawiającego. Pytanie 22: W pkt X ust. 2 SIWZ, tabela, wiersz VIII: 1. Bezpieczeństwo danych (str. 9) Kopie zapasowe mają być tworzone automatycznie na dwóch zewnętrznych macierzach dyskowych o przestrzeni nie mniejszej niŝ 100 GB kaŝda, replikowanych na dwóch niezaleŝnych macierzach, w dwóch geograficznie róŝnych lokalizacjach. Czy określenie zewnętrzna macierz dyskowa" moŝe być rozumiane jako serwer typu storage, a więc dedykowany serwer włączony do sieci LAN, wyposaŝony w grupę dyskową, pracującą w układzie RAID i pełniący rolę zewnętrznej macierzy dyskowej? Czy wymagana przestrzeń dyskowa 100 GB jest właściwie skorelowana z przestrzenią dyskową serwerów z poz. I i II? Czy zapis dotyczący ilości macierzy i ich lokalizacji naleŝy rozumieć w ten sposób, Ŝe udostępnienie po jednej macierzy w dwóch, róŝnych lokalizacjach, z zapewnieniem ich replikacji spełnia wymagania Zamawiającego (wskazuje na to zapis w SIWZ, rozdz. X pkt 6.14)? Czy przedmiotowe macierze mogą być współdzielone z innymi uŝytkownikami? Zamawiający dopuszcza kaŝde rozwiązanie zgodne z zapisami SIWZ oraz zapewniające poprawną i bezawaryjną pracę. Zamawiający wymaga nie mniej niŝ 100 GB przestrzeni dyskowej do przechowywania zapasowych kopii. Zamawiający wymaga dwóch macierzy w dwóch, róŝnych lokalizacjach. Macierze mogą być współdzielone z innymi uŝytkownikami. Pytanie 23: W Załączniku nr 1 do SIWZ: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, 1 ust. 8 (str.2): Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada pełne prawo do wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności posiada wszystkie wymagane licencje. Prosimy o wyjaśnienie: jakie w szczególności licencje (z jakiego zakresu przedmiotu zamówienia) ma tu na myśli Zamawiający? Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał licencje na kaŝde oprogramowanie z wyłączeniem systemów CMS Zamawiającego uŝyte na serwerach dzierŝawionych przez Zamawiającego. Pytanie 24: W Załączniku nr 1 do SIWZ: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, 4 ust. 1 pkt 1.14 (str.5): Wykonawca ma obowiązek automatycznego tworzenia kopii zapasowych na dwóch zewnętrznych macierzach dyskowych o przestrzeni nie mniejszej niŝ 100 GB kaŝda, replikowanych na dwóch niezaleŝnych macierzach w dwóch geograficznie róŝnych lokalizacjach. Jaki Zamawiający przewiduje okres przechowywania poszczególnych kopii bezpieczeństwa? Czy Zamawiający przewiduje tworzenie kopii bezpieczeństwa na nośnikach innych niŝ dyski macierzy? Zgodnie z rozdz. X pkt. ust. 6 pkt SIWZ oraz 4 ust.1 pkt Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje procedury sporządzania kopii zapasowych i przekaŝe je Zamawiającemu do dnia 14 grudnia 2009 r. Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w zakresie udzielonego wyjaśnienia na pytanie nr 3, 8, 12, 14, 17.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA nr. /2013 zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych z siedzibą przy ulicy Batorego 5, 02-591 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 3 października 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 3 października 2013 r. BAF-VI-2374-1-46/2013 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na hosting dedykowany oraz łącze

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA WARUNKI TECHNICZNE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA WARUNKI TECHNICZNE Minimalne wymagania techniczne dotyczące wynajmu serwerów oraz łącza telekomunikacyjnego na potrzeby stron internetowych MSW W ramach

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 4 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Usługa hostingu dedykowanego wraz z zapewnieniem łącza telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA na Dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami do podpisu elektronicznego dla Systemu Wspomagania Zarządzania Edukacją w Tarnowie EduNet (nazwa i adres Wykonawcy) miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Rejestr Handlowy lub Nr ewidencji działalności gospodarczej..., reprezentowaną przez: 1)..., 2)..., zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą

Rejestr Handlowy lub Nr ewidencji działalności gospodarczej..., reprezentowaną przez: 1)..., 2)..., zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą UMOWA nr... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie dnia.. 2013 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, reprezentowaną przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty)

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 47/DI/PN/2011 UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez:

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: 1. Prezydenta Miasta - Jana Dziubińskiego zwanym dalej Zamawiającym......

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie dnia r. pomiędzy:

UMOWA nr... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie dnia r. pomiędzy: Załącznik nr 5a do SIWZ Część 1. UMOWA nr... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie dnia.. 2014 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej Część techniczna specyfikacji I. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik II UMOWA ZLECENIA

Załącznik II UMOWA ZLECENIA Załącznik II UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu.. roku w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, 80-233, przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zał. Nr 4 do SIWZ 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez:... - Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax. (+48 22) 606 51 40 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404/ 4887/2014 Poznań, 22 grudnia 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/092/14 na dostawę

Bardziej szczegółowo

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK ODWIECZNY PROBLEM BIZNES WYMAGA, ABY INFORMACJA POWINNA BYŁA ZAWSZE DOSTĘPNA: -NA CZAS -W śądanym MIEJSCU - W śądanym FORMACIE ABY TO OSIĄGNĄĆ, MUSIMY

Bardziej szczegółowo

... wpisanym do..rejestru. pod numerem...w dniu..., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:...

... wpisanym do..rejestru. pod numerem...w dniu..., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:... PROJEKT Umowa NR... na wykonanie montaŝu instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV) na terenie obiektu pocztowego UP Oświęcim 1, ul. W. Jagiełły 14, 32-600 Oświęcim. zawarta w dniu... 2008 r., w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY Znak sprawy: BDG-III-3820-19/07 Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości, działającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ OG/328/2011 Katowice, dnia 13.06.2011 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ dot.: postępowania Nr OG/322/28/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce. Kraków, dn. 04 stycznia 2008 r. Nr sprawy: SI.III.3321-3/07 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce. W

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa nr /2011 na dostawę koparko-ładowarki

PROJEKT UMOWY. Umowa nr /2011 na dostawę koparko-ładowarki Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PROJEKT UMOWY Umowa nr /2011 na dostawę koparko-ładowarki zawarta w dniu... r. w Rogowie pomiędzy Gminą Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo (NIP:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA Jastrzębiec, 05 lipca 2011 r. Dotyczy przetargu DAZ-2401/ 72 / 11 na Łącze internetowe, radiowe, realizowane przez dedykowaną radiolinię. Cz I pytania Wykonawców: Do zamawiającego wpłynęły następujące

Bardziej szczegółowo

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej Warszawa, dnia 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2/2 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-908/12 zawartej w dniu 21.05.2013 w ramach działania 8.1 8. osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/13/2015

Znak sprawy: ZP/13/2015 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów tel. 76 837 32 16, fax 76 837 33 77 e-mail: szpital@szpital.glogow.pl ; http://www.szpital.glogow.pl REGON: 000308784, NIP 693-12-47-303,

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Szczecin 2012-05-04 Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa nr..

Załącznik nr 6. Umowa nr.. Załącznik nr 6 Umowa nr.. Zawarta w dniu... w Cieszynie, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164), w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Poznań, dnia 10.12.2010 EZ/7852/2/ 2010 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 124/2010 Zakup, dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 55/BA/PN/2010

UMOWA Nr 55/BA/PN/2010 (wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 55/BA/PN/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy:55/ba/pn/2010 W dniu... 2010 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy)

OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE

URZĄD MIEJSKI W KONINIE URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63 2401111, fax 63 2401135, zamowienia@konin.um.gov.pl, www.konin.pl WP. 271.14.2015 Konin, dnia 25.06.2015 r. Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Warszawa, dn. 27 września 2013 r. Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 488 /10 Warszawa, 2010.05.20 Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

BDG.V IM Warszawa, dnia r.

BDG.V IM Warszawa, dnia r. BDG.V.2510.4.2016.IM Warszawa, dnia 15.03.2016 r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Asystę Techniczną w zakresie wsparcia w utrzymaniu Systemu Teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07

załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07 załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07 zawarta w dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - wzór 0 0 9

UMOWA ZLECENIA - wzór 0 0 9 Załącznik 4/II do siwz UMOWA ZLECENIA - wzór 0 0 9 Zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, 80-233, przy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, WZP Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Warszawa, WZP Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.221.52.2016 2016-05081 Warszawa, 2016-05-17 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.3.1 do SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca zakresu zamówienia : Infrastruktura teleinformatyczna (back-office) Zakup i instalacja sprzętu komputerowego 1 USŁUGI WDROśENIOWE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 01.07.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia roku w Warszawie. 1 Przedmiot Umowy

WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia roku w Warszawie. 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr... pomiędzy: zawarta dnia..2008 roku w Warszawie Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

L.dz.DZP /2013 Kraków, dn r.

L.dz.DZP /2013 Kraków, dn r. L.dz.DZP-291-759-5/2013 Kraków, dn. 04.04.2013 r. Do Uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo