Warszawa, dnia 3 października 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 3 października 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 3 października 2013 r. BAF-VI /2013 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych i administracyjnych serwerów i firewalla na lata nr postępowania: 46/BAF-VI/PN/13 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazuje poniżej treść pytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w postępowaniu nr 46/BAF-VI/PN/13 na hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych i administracyjnych serwerów i firewalla na lata Pytanie 7 2 ust. 3 pkt 1 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu usług serwisowych, konserwacyjnych, administracyjnych zakres tych usług nie został szczegółowo opisany i potencjalnie może prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych, pomiędzy stronami. Odpowiedź 7 Usługi serwisowe, konserwacyjne, administracyjne należy rozumieć wszelkie prace związane z obsługą serwerów, na których są umieszczone zasoby MSW (System CMS wraz z zaimplementowanymi witrynami). Pytanie 8 2 ust. 3 pkt 7 Prosimy o doprecyzowanie terminu nadzór administracyjny. Zakres czynności, które obejmowały by taki nadzór nie został wskazany w treści umowy, co może rodzic wątpliwości co do zakresu obowiązków Wykonawcy. Odpowiedź 8 Przez nadzór administracyjny Wykonawcy rozumie się dbanie o niezakłóconą ciągłość działania witryn MSW oraz wsparcie użytkowników Zamawiającego w materii dodawania nowych stron oraz materiałów do zasobu MSW. Pytanie 9 2 ust. 4 pkt 2 nadzorowanie i administrowanie serwerami nie zostało w umowie szczegółowo opisane taki stan może rodzic wątpliwości interpretacyjne, do jakich czynności zobowiązany jest Wykonawca, a za jakie działania odpowiada Zamawiający. Prosimy o szczegółowe opisanie jakie działania wchodzić będą w zakres nadzorowanie i administrowanie serwerami. Odpowiedź 9 Jak powyżej. Pod terminem nadzorowanie i administrowanie serwerami należy rozumieć między innymi: reagowanie na incydenty teleinformatyczne dotyczące przedmiotu zamówienia, współpraca z CERT ABW z zakresie bezpieczeństwa stron MSW, współpraca z administratorami systemu CMS,

2 współpraca z firmami realizującymi umowy z MSW dotyczące projektowania, tworzenia oraz konserwacji witryn Zamawiającego. Pytanie 10 2 ust. 9 Proszę o doprecyzowanie o jakich danych Zamawiającego dotyczy przedmiotowy zapis. Czy dotyczy to wyłącznie kopi danych, które zostały zapisane na serwerach Wykonawcy w trakcie i w ramach wykonywania usługi objętej przedmiotem Umowy na dzień 20 grudnia 2015 r., czy też o inny zakres danych (usługa ma być przecież świadczona do 31 grudnia 2015 r.). Odpowiedź 10 Pod terminem Dane Zamawiającego rozumie się wszystkie dane zawarte w przestrzeni Zamawiającego, wyznaczonej na serwerach Usługodawcy, w szczególności: bazy danych systemów CMS, załączników oraz pełną poprawną kopię zapasową. Pytanie 11 2 ust. 17 Prosimy o wskazanie konkretnie co ma obejmować lista ataków hakerskich oraz w jakim zakresie wykonawca powinien zbierać informacje, aby mieć możliwość przedstawienia Zamawiającemu informacji, o których mowa w tym ustępie? Odpowiedź 11 Lista powinna zawierać dane dotyczące incydentu teleinformatycznego takie jak: ip atakującego, metoda ataku oraz inne szczegóły dotyczące w/w incydentu, aby te informacje dostarczone do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogły służyć jako materiał w postępowaniach wyjaśniających. Dostępność stron MSW jest całodobowo monitorowana. Pytanie 12 2 ust Jaki podmiot rozumiany jest pod pojęciem Usługobiorca? Czy przestrzeń, o której mowa w przedmiotowym ustępie, stanowić ma dodatkowe zobowiązanie Wykonawcy - ponad przestrzeń, która ma zostać zapewniona Zamawiającemu? Czy uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w przedmiotowym ustępie, może zostać wykonane jednorazowo, czy wielokrotnie? Odpowiedź 12 Tak. Jednorazowe utworzenie wspomnianej przestrzeni przewiduje jej istnienie przez cały czas trwania umowy. Pojęcie Usługobiorca zostaje wykreślone z zapisów umowy. Pytanie 13 2 ust. 20 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu słów: chyba, że co innego wynika z przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia lub decyzji? przeniesienie na Wykonawcę w sposób abstrakcyjny mogłoby w pewnych sytuacjach stać w sprzeczności z przepisami lub treścią prawomocnych orzeczeń. Odpowiedź 13 Pytanie 14 3 ust. 4 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza ustalenie terminu płatności faktury licząc od dnia jej wystawienia (przedmiot umowy obejmuje usługi telekomunikacyjne). Odpowiedź 14 Zamawiający nie dopuszcza ustalenia terminu płatności faktury licząc od dnia jej wystawienia. Pytanie 15 3 ust. 10 Prosimy o informację do jakiej dokumentacji odnosi się przedmiotowy ustęp. W ustępie 1 3 nie ma odwołania do żadnej dokumentacji.

3 Odpowiedź 15 Przedmiotowy ustęp odnosi się do oryginału obustronnie podpisanego Protokołu zadwaczo-odbiorczego, potwierdzającego uruchomienie usługi hostingu dedykowanego zgodnie z warunkami umowy. Pytanie 16 5 ust. 1 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach: Z tytułu słów: wynikłego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z uwagi na fakt, że Wykonawca nie powinien odpowiadać za przyczyny niezależne od siebie np. spowodowane przez pracowników Zamawiającego. Odpowiedź 16 Pytanie 17 5 ust. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach: W przypadku słów: wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z uwagi na fakt, że Wykonawca nie powinien odpowiadać za przyczyny niezależne od siebie np. spowodowane przez pracowników Zamawiającego. Odpowiedź 17 Pytanie 18 5 ust. 3 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu przedmiotowego zapisu słów: jednakże nie więcej niż 3% tego wynagrodzenia. Odpowiedź 18 Pytanie 19 5 ust. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu zdania pierwszego przedmiotowego ustępu słów: po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń? z uwagi na zasadność próby polubownego wyjaśnienia ew. rozbieżności Stron co do oceny zaistniałej sytuacji. Odpowiedź 19 Pytanie 20 5 ust. 6 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach: W przypadku słów: zawinionego przez Wykonawcę z uwagi na fakt, że Wykonawca nie powinien odpowiadać za naruszenia wynikłe z przyczyn niezależnych od siebie np. spowodowanych przez pracowników Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu przedmiotowego zapisu słów: jednakże nie łącznie nie więcej niż 100 % tego wynagrodzenia? Odpowiedź 20 Pytanie ust. 7 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu przedmiotowego zapisu słów: jednakże nie łącznie nie więcej niż 100 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 Umowy? - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu przedmiotowego zapisu słów: przy czym dochodzenie takiego odszkodowania zostaje ograniczone do poniesionej straty, z wyłączeniem utraconych korzyści? Odpowiedź 21 Pytanie 22 Zwracamy się z prośbą o załączenie do Umowy Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych ze względu na konieczność zapewnienia wymogów ustawy prawo telekomunikacyjne (co najmniej co do łącza).

4 Odpowiedź 22 Zamawiający nie świadczy usług telekomunikacyjnych. Pytanie 23 Zwracamy się z prośbą o uporządkowanie numeracji paragrafów w umowie 5 występuje dwukrotnie. Odpowiedź 23 Numeracja paragrafów zostanie poprawiona. Pytanie 24 Czy podczas przygotowywania procesu migracji, Wykonawca otrzyma pełna informację dotyczącą ilości domen wirtualnych oraz pliki konfiguracyjne serwerów WWW? Odpowiedź 24 Wykonawca otrzyma jedynie informacje dotyczące ilości domen wirtualnych. Pytanie 25 Czy obecne środowisko jest zwirtualizowane? Jeśli tak, to czy Wykonawca otrzyma obrazy maszyn wirtualnych dla całości środowiska? Odpowiedź 25 Środowisko jest zwirtualizowane. Wykonawca nie otrzyma obrazów maszyn wirtualnych. Pytanie 26 Czy funkcja Firewalla może być realizowana przez dedykowaną, separowaną instancje wirtualną? Odpowiedź 26 Firewall ma spełniać wymagania określone przez Zamawiającego. Pytanie 27 W zał. Nr 1 do SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia w tabeli 1. Parametry Graniczne, w pkt. V. Parametry łącza, pkt. 2. Gwarantowana przepustowość (CIR) w Serwerowni, Zamawiający wymaga: 100 Mbit/s Połączenia realizowane przez co najmniej 4 różnych operatorów telekomunikacyjnych, w tym co najmniej jeden z przyłączem o prędkości co najmniej 10 Gbit, pozostali z przyłączem o prędkości co najmniej 1 Gbit. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: Operator Internetu posiada minimum 3 niezależnie przyłącza światłowodowe do Serwerowni Podstawowej i punkty styku z innymi operatorami : przynajmniej jeden o prędkości co najmniej 10 Gbit, pozostałe o prędkości co najmniej 1 Gbit. Uzasadnienie : Proponowane rozwiązanie gwarantuje nie mniejszy poziom niezawodności niż opisane w SIWZ, a w niektórych przypadkach nawet wyższe (zapis że połączenie realizowane są przez co najmniej 4 operatorów nie gwarantuje że fizyczne przyłącza do budynku są niezależne ponieważ operatorzy mogą korzystać z tej samej kanalizacji i tych samych wejść kanalizacji do budynku). Odpowiedź 27 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Pytanie 28 W zał. Nr 1 do SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia w tabeli 1. Parametry Graniczne, w pkt. V. Parametry łącza, pkt. 3. Gwarantowana przepustowość (CIR) w Serwerowni zapasowej, Zamawiający wymaga: 10 Mbit/s (Połączenia z co najmniej 2 różnymi operatorami telekomunikacyjnymi) Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie:

5 Operator Internetu posiada minimum 2 niezależnie przyłącza światłowodowe do Serwerowni Zapasowej i punkty styku z innymi operatorami: przynajmniej jeden o prędkości co najmniej 10 Gbit, pozostałe o prędkości co najmniej 1 Gbit. Uzasadnienie : Proponowane rozwiązanie gwarantuje nie mniejszy poziom niezawodności niż opisane w SIWZ, a w niektórych przypadkach nawet wyższe (zapis że połączenie realizowane są przez co najmniej 2 operatorów nie gwarantuje że fizyczne przyłącza do budynku są niezależne ponieważ operatorzy mogą korzystać z tej samej kanalizacji i tych samych wejść kanalizacji do budynku). Odpowiedź 28 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Pytanie 29 W zał. Nr 1 do SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia w tabeli 1. Parametry Graniczne, w pkt. VI. Zabezpieczenia fizyczne serwerów Wykonawcy, pkt. 13. Serwerownia Zapasowa, Zamawiający wymaga: Serwerownia ma posiadać UPS pozwalające utrzymać serwer zapasowy przez co najmniej 10 minut oraz zasilanie awaryjne przez agregat prądotwórczy, przejmujący całkowite obciążenie wszystkich urządzeń serwerowych znajdujących się w serwerowni w maksymalnie 5 minut z zapasem paliwa na co najmniej 12 h ciągłej pracy przy obciążeniu 75%. Czy Zamawiający dopuszcza: Serwerownia ma posiadać UPSy pozwalające utrzymać serwer zapasowy przez co najmniej 4 h oraz zasilanie awaryjne realizowane przez mobilny agregat prądotwórczy, przejmujący całkowite obciążenie wszystkich urządzeń serwerowych znajdujących się w serwerowni bez przerwy w pracy z zapasem paliwa na co najmniej 12 h ciągłej pracy przy obciążeniu 75%. Odpowiedź 29 Zamawiający dopuszcza możliwość zasilania awaryjnego mobilnym agregatem prądotwórczym. Pytanie 30 W zał. Nr 1 do SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia w tabeli 1. Parametry Graniczne, w pkt. VI. Zabezpieczenia fizyczne serwerów Wykonawcy, pkt. 12. Macierz Dyskowa, Zamawiający wymaga: Macierz dyskowa musi być umieszczona w zamykanych na klucz szafach przemysłowych. Zamawiający nie specyfikuje nigdzie wymagań na macierz dyskową o której wspomina w tym punkcie prosimy o wyjaśnienie. Czy może to być macierz współdzielona? Odpowiedź 30 Zamawiający nie dopuszcza macierzy współdzielonej. Pytanie 31 W zał. Nr 1 do SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia w tabeli 1. Parametry Graniczne, w pkt. VIII. Kopie bezpieczeństwa Czy serwer backupów ma być dedykowany dla Zamawiajacego czy może być współdzielonym komercyjnym rozwiązaniem? Czy serwer backupów ma znajdowac się w serwerowni podstawowej czy zapasowej? Czy backupy mają być wykonywane tylko na macierzy znajdującej się w serwerowni zapasowej, czy również w serwerowni podstawowej. Odpowiedź 31 Serwer backupów powinien być dedykowany. Backupy powinny znajdować się w miejscu, które zapewnia bezpieczeństwo danych oraz szybkość i łatwość odtworzenia informacji. Wykonawca bierze odpowiedzialność za wybór wdrożonych rozwiązań. Pytanie 32 W zał. Nr 1 do SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia w tabeli 1. Parametry Graniczne, w pkt. II. 1 sztuka serwera (kopie zapasowe 2 sztuk serwerów www) Jaką rolę przewiduje Zamawiający dla serwera zapasowego? Czy ma on przechowywać kopie bezpieczeństwa z serwerów WWW?

6 Czy ma być kopią jednego z serwerów WWW czekającym na awarię serwerów www? Czy ma automatycznie zastępować serwer WWW który uległ awarii? Odpowiedź 32 Serwer zapasowy powinien zawierać kopie bezpieczeństwa Serwerów WWW jak również automatycznie zastępować serwer WWW. Serwer powinien być gotowy do przejęcia roli Sewera podstawowego w każdej chwili. Pytanie 33 W zał. Nr 1 do SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia w tabeli 1. Parametry Graniczne, w pkt. III. 1 sztuka serwera Firewall lub dedykowanego Firewall a W specyfikacji tego punktu Zamawiający parametry techniczne takie jak ilość i rodzaj procesorów ilość pamięci ilość i rodzaj dysków. Czy specyfikacja sprzętowa w tym punkcie odnosi się do obu wskazanych opcji serwer Firewall i dedykowany Firewall? Czy w przypadku opcji serwer Firewall Zamawiający dopuszcza rozwiązania softwareowe typu opensource? Odpowiedź 33 Zamawiający dopuszcza rozwiązania softwareowe typu opensource. Wykonawca bierze odpowiedzialność za wybór wdrożonych rozwiązań. Jednocześnie: 1. na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez: a) uporządkowanie paragrafów w Załączniku nr 8 do SIWZ Wzór istotnych postanowień umowy: 5. Odpowiedzialność, kary umowne, odstąpienie i rozwiązanie umowy; 5. Poufność; 6. Postanowienia końcowe. 5. Odpowiedzialność, kary umowne, odstąpienie i rozwiązanie umowy; 6. Poufność; 7. Postanowienia końcowe b) zmianę zapisów w Załączniku nr 8 do SIWZ Wzór istotnych postanowień umowy: - w 2 ust. 18: 18. Wykonawca, na życzenie Zamawiającego na swoich dyskach wydzieli dla Usługobiorcy wirtualną przestrzeń o pojemności nie mniejszej niż 500 GB. Utworzy do tej przestrzeni dedykowany kanał dostępu dla protokołu SFTP. Zapewni również mechanizm tworzenia kopii zapasowej wirtualnego dysku w odstępach co 14 dni (system kopii przyrostowej). 18. Wykonawca, na życzenie Zamawiającego na swoich dyskach wydzieli wirtualną przestrzeń o pojemności nie mniejszej niż 500 GB. Utworzy do tej przestrzeni dedykowany kanał dostępu dla protokołu SFTP. Zapewni również mechanizm tworzenia kopii zapasowej wirtualnego dysku w odstępach co 14 dni (system kopii przyrostowej).

7 - w 3 ust. 10: 10. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pierwszy miesiąc wykonania usługi stanowiącej przedmiot umowy jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz oryginału obustronnie podpisanego Protokołu zdawczo - odbiorczego (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy) potwierdzającego uruchomienie usługi hostingu dedykowanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 10. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pierwszy miesiąc wykonania usługi stanowiącej przedmiot umowy jest podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń Protokół zdawczo - odbiorczy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy) potwierdzający uruchomienie usługi hostingu dedykowanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy. - w 5 ust. 1: 1. Z tytułu opóźnienia Wykonawcy w terminie wykonania obowiązków, o których mowa w 4 ust. 2 lub przekroczenia czasu dopuszczalnej przerwy w działaniu, o której mowa w 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 5 Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia/przerwy ponad dopuszczony limit. 1. Z tytułu opóźnienia Wykonawcy w terminie wykonania obowiązków, o których mowa w 4 ust. 2 lub przekroczenia czasu dopuszczalnej przerwy w działaniu, o której mowa w 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 5 Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia/przerwy ponad dopuszczony limit. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego oraz działania siły wyższej. - w 5 ust. 2: 2. W przypadku przerw w świadczeniu usługi hostingu dedykowanego lub świadczeniu usługi hostingu dedykowanego niezgodnie z wymogami technicznymi określonymi w Umowie lub SIWZ, w czasie powyżej 50 godzin łącznie w okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku przerw w świadczeniu usługi hostingu dedykowanego lub świadczeniu usługi hostingu dedykowanego niezgodnie z wymogami technicznymi określonymi w Umowie lub SIWZ, w czasie powyżej 50 godzin łącznie w okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 Umowy. Wykonawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług powstałe z winy Zamawiającego oraz działania siły wyższej. c) zmianę zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia w tabeli 1. Parametry Graniczne, w pkt. VI. Zabezpieczenia fizyczne serwerów Wykonawcy, pkt. 12. Macierz Dyskowa:

8 Macierz dyskowa musi być umieszczona w zamykanych na klucz szafach przemysłowych Macierz dyskowa musi być umieszczona w zamykanych na klucz szafach przemysłowych macierz dyskowa nie może być współdzielona. W konsekwencji zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ, zmienia się również zapis w pkt. VI. Zabezpieczenia fizyczne serwerów Wykonawcy, pkt. 12. Macierz Dyskowa w Załączniku nr 9 Zestawienie Granicznych Parametrów Techniczno-Użytkowych. 2. na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień roku. Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają niezmienione. Przesunięciu ulegają odpowiednio także inne terminy np.: początek biegu terminu związania ofertą, termin wniesienia wadium oraz oznaczenia umieszczane na opakowaniu oferty. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je ująć w treści składnej oferty. Zmienione załączniki do SIWZ dostępne są na stronie WWW Zamawiającego oraz na stronie WWW Biuletynu Informacji Publicznej MSW (link: Zamówienia Publiczne). Maria Kwasiborska Zastępca Dyrektora

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA nr. /2013 zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych z siedzibą przy ulicy Batorego 5, 02-591 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www.

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA WARUNKI TECHNICZNE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA WARUNKI TECHNICZNE Minimalne wymagania techniczne dotyczące wynajmu serwerów oraz łącza telekomunikacyjnego na potrzeby stron internetowych MSW W ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ SERWEROWNI WROCŁAW, DNIA 08.07.2015 R. DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu.

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. ZATWIERDZAM: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30.

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30. D.XXIII-350/10/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w odpowiedzi na pytania przesłane do przetargu nieograniczonego DXXIII 350/10/2013 na Zapewnienie światłowodowych łącz internetowych na potrzeby

Bardziej szczegółowo