ROLA TRANSPORTU W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSI BIORSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA TRANSPORTU W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSI BIORSTWA"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 69 Transport 2009 Ilona JACYNA Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Zakład LiST ul. Koszykowa 75, Warszawa ROLA TRANSPORTU W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSIBIORSTWA Streszczenie W artykule przedstawiono rol transportu zarówno zewntrznego jak i wewntrznego w realizacji procesów przepływu towarów w przedsibiorstwie produkcyjnym. Wskazano istotne problemy współczesnych przedsibiorstw spowodowane du konkurencj oraz wysokimi oczekiwaniami klientów. Determinuje to denie przedsibiorstw do moliwie szybkiego realizowania zamierzonych zada, przy jak najniszych kosztach oraz jak najwyszej jakoci usług. Niewtpliwie kluczow rol w tym zakresie odgrywa logistyka. W artykule wskazano na potrzeb prawidłowej identyfikacji zadania logistycznego i wyznaczenie do jego realizacji niezbdnej liczby rodków transportu zarówno zewntrznego jak i wewntrznego. Słowa kluczowe: transport towarów w przedsibiorstwie, zadanie logistyczne, przepływ informacji, system logistyczny przedsibiorstwa. 1. WPROWADZENIE W dobie rozwoju gospodarki rynkowej usługi logistyczne nabieraj coraz wikszego znaczenia. Jednym z etapów realizacji usług logistycznych jest magazynowanie. Czynnoci zwizane z magazynowaniem, obok transportu, zaczynaj odgrywa istotn rol w procesie przepływu ładunków, tym bardziej e na tak konkurencyjnym rynku nie liczy si ju cena, ale przede wszystkim jako. Jednym z elementów jakoci usług jest czas oraz sprawno realizacji usług. Dlatego wanym aspektem, który powinien wiza zarówno rozwizania techniczne, technologiczne jak i organizacyjne z zakresu realizacji procesów logistycznych na wysokim poziomie jest właciwe rozwizanie zadania logistycznego przedsibiorstwa. Obecnie przedsibiorstwa uwzgldniaj oczekiwania klientów zwizane z iloci i jakoci produktów, a take terminami dostaw i zakresem usług posprzedaowych. W tym aspekcie duego znaczenia nabieraj zagadnienia dotyczce standardów obsługi klienta. Wród problemów logistycznych, które okrelaj standardy obsługi wyróni naley przede wszystkim: czas cyklu zamówienia, wielko zapasów, ograniczenia wielkoci zamówienia, czsto dostawy, niezawodno dostawy, jako dokumentacji, procedury reklamacyjne, kompletno zamówienia, wsparcie techniczne, informacje na temat stanu realizacji zamówienia. Tym bardziej, e celem przedsibiorstwa jest podnoszenie poziomu obsługi klienta przy jednoczesnym obnianiu kosztów logistycznych.

2 54 Ilona Jacyna Rola jak odgrywa logistyka w działalnoci przedsibiorstwa jest kluczowa. Logistyka przedsibiorstwa dotyczy zarzdzania, przemieszczania i składowania produktów, majcych ułatwi fizyczny przepływ towarów, poczwszy od miejsc ich pochodzenia do kocowego odbiorcy z jednoczesnym przepływem informacji w celu zaspokojenia potrzeb i wymaga klienta (rys. 1.1.). Dostawcy Magazyny Producenci Magazyny Odbiorcy TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT Przepływ informacji Rys. 1 Schemat zintegrowanego łacucha logistycznego w systemie logistycznym przedsibiorstwa ródło: opracowanie własne na podstawie Coyle J., Bardi E., Langley C., Zarzdzanie logistyczne. PWE, Warszawa Jak wida na rys.1 elementem wicym poszczególne ogniwa łacucha logistycznego jest transport. Natomiast sprawnie funkcjonujcy system informacyjny zwizany z logistyk przyczynia si do właciwego rozpoznawania problemów decyzyjnych, sterowania procesami przepływu ładunków w zakresie realizacji oraz kontroli nie tylko w systemie logistycznym przedsibiorstwa, ale i w poszczególnych ogniwach całego łacucha. Logistyka, aby spełni wymagania odnonie asortymentu, iloci, miejsca i czasu, kształtuje powizania i relacje oraz steruje przepływem ładunków midzy dostawcami a odbiorcami. Mylenie kategoriami systemowymi umoliwia skoordynowanie działa wszystkich uczestników tego procesu, zarówno tych z zakresu produkcji jak i zaopatrzenia czy te przemieszczania. Zintegrowanie fizycznego przepływu ładunków i zwizanych z nim informacji w ramach sprawnie funkcjonujcego systemu logistycznego jest niezbdne aby przepływ ładunków w całym łacuchu dostaw przebiegał bez zakłóce [8]. System logistyczny przedsibiorstwa mona zdefiniowa zatem jako układ podsystemów: zaopatrzenia (Z), obsługi produkcji (P), dystrybucji (Dd), transportu (T), magazynowania (Mm), wraz z relacjami (Rl) midzy nimi, co w ujciu semantycznym mona zapisa jako uporzdkowan szóstk, postaci [7]: SL = < Z, P, Mm, T, Dd, Rl > (1) System logistyczny przedsibiorstwa mona równie przedstawi jako układ rodków technicznych i organizacyjnych oraz ludzi zdolnych planowa i realizowa przepływy, buforowanie i rozdział materiałów, midzy producentami i hurtownikami a punktami sprzeday detalicznej czy bezporednio konsumentami [4]. System logistyczny moe by jednym z podsystemów przedsibiorstwa, za w innym ujciu przedsibiorstwo, jako dostawca zasobów, moe by elementem systemu logistycznego wyszego rzdu. Wród elementów systemu logistycznego wyróni mona: obiekty stałe zwane infrastruktur (np. magazyny, place, parkingi, drogi); urzdzenia mechaniczne i rodki transportowe (np. wózki, układnice regałowe, pojazdy); wyposaenie niemechaniczne (np. regały, palety);

3 Rola transportu w realizacji procesów logistycznych przedsibiorstwa 55 urzdzenia i rodki do sterowania przepływem ładunków (np. komputery, oprogramowanie, rodki łcznoci); wykwalifikowanych pracowników. Oczywicie powysze elementy naley powiza tak, aby tworzyły niezawodny i sprawny system [4], [7]. 2. FORMALIZACJA OPISU ZADA REALIZOWANYCH NA POTRZEBY PRZEDSIBIORSTWA 2.1. Załoenia realizacji zadania logistycznego Jednym z wanych aspektów realizacji procesów logistycznych w przedsibiorstwie jest właciwe zdefiniowanie zada niezbdnych do wykonania przez poszczególnych uczestników biorcych udział w procesie przepływu. W zalenoci od funkcji jakie spełnia dane przedsibiorstwo oraz od zakresu jego działalnoci sformułowanie zada do wykonania jest mniej lub bardziej skomplikowane. W artykule przedstawiono opis zadania logistycznego realizowanego przez przedsibiorstwo produkcyjne. Sformułowanie tego zadania ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania takie jak: co? ile? scharakteryzowanie przemieszczanych towarów (materiałów, surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych), a take okrelenie wielkoci zada w postaci rocznych i dobowych przepływów; skd? dokd? kiedy? identyfikacja punktów nadania i odbioru, a take ram czasowych w zakresie przepływów towarów. Efektem właciwego rozwizania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak to zrobi? (w jaki sposób powinien by realizowany proces przepływu). Oznacza to, e w wyniku rozwizania zadania powinnimy wiedzie jakim wyposaeniem, jakimi rodkami technicznymi (organizacyjnymi) oraz zasobami ludzkimi musimy dysponowa aby spełni, wczeniej ustalone, wymagania odbiorców. Jednym z efektów formułowania zadania logistycznego jest opracowanie modelu graficznego przepływu strumieni ładunków i zwizanych z tym przepływem strumieni informacji. Uwzgldnia si przy tym organizacj pracy, parametry przepływu towarów oraz towarzyszcych im informacji. Analizujc proces przepływu towarów w przedsibiorstwie naley zauway, e zadanie logistyczne przedsibiorstwa produkcyjnego polega na dwuetapowym przekształceniu strumieni towarów i zwizanych z nimi strumieni informacji. W pierwszym etapie nastpuje transformacja strumieni towarów surowców, opakowa, itp. wchodzcych do zakładu od dostawców na strumienie towarów wchodzcych do produkcji, w taki sposób, aby umoliwi cigło i rytmiczno procesu produkcyjnego. Natomiast w drugim etapie dokonywane jest przekształcenie strumieni towarów i towarzyszcych im informacji wychodzcych z produkcji w strumienie towarów wyrobów gotowych wychodzcych z zakładu, w taki sposób, aby spełni wymagania odbiorców. Zakładajc, e w przedsibiorstwie produkcyjnym wyróniamy dostawców materiałów D, obszary magazynowe M, odbiorców wyrobów gotowych O oraz system produkcyjny SP, wówczas mona przedstawi schematycznie zakładowy system logistyczny, jak na rys. 2.

4 56 Ilona Jacyna D Strumie materiałów od dostawców M Strumie wyrobów gotowych do odbiorców O Przemieszczanie materiałów wewntrz przedsibiorstwa Przemieszczanie materiałów wewntrz przedsibiorstwa SP ZSL Rys. 2 Elementy zakładowego systemu logistycznego przedsibiorstwa produkcyjnego ródło: opracowanie własne na podstawie Fijałkowski J., Transport wewntrzny w systemach logistycznych. OWPW, Warszawa Wejcie do magazynu surowców (półfabrykatów, półproduktów, itp.) opisane jest przez wielko strumienia materiałów od dostawców w funkcji czasu. Wyjcie z magazynu jest wielkoci strumienia wyrobów gotowych zgodnie z zamówieniem odbiorców. Procesy przekształcania strumieni materiałów wymagaj wymiarowania systemu logistycznego ze wzgldu na wydajno, nakłady i koszty. Istotnym w tym wzgldzie staje si właciwie ukształtowanie procesów przepływu materiałów i informacji w zakresie rodzajów technologii pracy, czynnoci, urzdze oraz pracy ludzkiej. Stanowi to podstaw do wymiarowania projektowanego systemu logistycznego. Due znaczenie ma w tym przypadku właciwy dobór rodków transportowych zarówno w dostawie materiałów do przedsibiorstwa jak i wyrobów gotowych do odbiorców. Naley równie uwzgldni dobór rodków transportu wewntrznego uczestniczcych w procesie przemieszczania ładunków wewntrz przedsibiorstwa Formalizacja opisu elementów struktury systemu logistycznego przedsibiorstwa Na potrzeby formalnego opisu struktury układu logistycznego przedsibiorstwa niezbdne jest zidentyfikowanie wszystkich istotnych jego elementów. W ujciu systemowym system logistyczny przedsibiorstwa moemy zapisa jako: SP= <A, V> (2) gdzie: A zbiór stref funkcjonalnych przedsibiorstwa, V zbiór relacji (powiza) midzy zidentyfikowanymi strefami funkcjonalnymi. Strefy funkcjonalne s to obszary w obiekcie magazynowym, w których odbywaj si poszczególne operacje. Na przykład w strefie buforowej na wejciu do magazynu składowane s tymczasowo towary przywiezione od dostawców, w strefie komisjonowania nastpuje formowanie palety według zamówienia klienta itd. Istnienie systemu uwarunkowane jest zarówno istnieniem elementów oraz powiza midzy tymi elementami, jak i realizacj okrelonego celu. Celem systemu logistycznego

5 Rola transportu w realizacji procesów logistycznych przedsibiorstwa 57 przedsibiorstwa jest wspieranie realizacji celu podstawowego, tj. produkcji. Poniewa system logistyczny ma charakter usługowy, to jego podstawowym zadaniem bdzie prawidłowe zarzdzanie przemieszczaniem materiałów od dostawcy poprzez zaopatrzenie, produkcj a do dostarczenia gotowego wyrobu ostatecznemu konsumentowi. Aby okreli wielko zada transportowych na poszczególnych etapach procesów przepływu, tj. midzy wyrónionymi elementami dokonamy formalizacji opisu tych elementów. Zadanie logistyczne realizowane przez system logistyczny danego przedsibiorstwa uwarunkowane jest zarówno zewntrznie jak i wewntrznie, przy czym pierwsze uwarunkowanie wynika z otoczenia, drugie natomiast z produkcji. Na potrzeby bada zakładamy, e mamy dany zbiór R, postaci: t { r : t = 1,2,..., T} R =, (3) którego elementami s r t -te numery rodzajów niezbdnych surowców, przeznaczonych do produkcji w przedsibiorstwie. Liczba numerów wszystkich rodzajów surowców wynosi T. Na potrzeby formalnego zapisu zadania logistycznego zakładamy, e mamy zdefiniowane: zbiór dostawców D, postaci: D = d k : k = 1,2,..., K, (4) { } którego elementami s d k - numery dostawców obsługujcy wyrónione przedsibiorstwo, liczba wszystkich dostawców wynosi K. zbiór obiektów magazynowych M, postaci: M = m g : g = 1,2,..., G, (5) { } którego elementami s m g -te numery magazynów w danym przedsibiorstwie np. m 1 magazyn surowców nalecy do podsystemu produkcyjnego, m 2 magazyn opakowa, m 3 magazyn wyrobów gotowych itd., natomiast G oznacza liczb wszystkich numerów magazynów wyrónionych w przedsibiorstwie. zbiór podsystemów produkcyjnych SP, postaci: SP = { s p P} p : = 1,2,...,, (6) które maj interpretacj s p -tych numerów podsystemów produkcyjnych wystpujcych w przedsibiorstwie; P oznacza liczb wszystkich numerów podsystemów produkcyjnych wyrónionych w przedsibiorstwie. zbiór rodzajów wyrobów gotowych RW, postaci: RW = g w : w = 1,2,..., W, (7) { } którego elementami s g w -te numery rodzajów wyrobów gotowych wydawanych przez magazyn wyrobów gotowych, natomiast W oznacza liczb wszystkich rodzajów wyrobów gotowych produkowanych w przedsibiorstwie. zbiór odbiorców O, postaci: O = { o s S} s : = 1,2,...,, (8) którego elementami s o s -te numery odbiorców wyrobów gotowych z przedsibiorstwa, natomiast S oznacza liczb wszystkich numerów odbiorców danego przedsibiorstwa.

6 58 Ilona Jacyna Naleałoby jeszcze uwzgldni transport nowych pustych palet, strumienie opakowa zwrotnych i zwrotów do dostawców. W niniejszym artykule nie uwzgldniono strumieni informacji, które inicjuj, towarzysz lub potwierdzaj poszczególne przepływy strumieni ładunków Opis wielkoci przepływów midzy elementami struktury przedsibiorstwa na potrzeby transportu Celem ustalenia liczby rodków transportowych koniecznych do realizacji zada, niezbdne jest okrelenie wielkoci przemieszczanych towarów midzy poszczególnymi elementami struktury danego przedsibiorstwa. Schematycznie ujcie przedsibiorstwa z zaznaczeniem rodzajów transportów przedstawiono na rys. 3. Transport zewntrzny Transport midzy obszarami magazynowymi Transport wewntrzzakładowy Transport techniczny midzy systemami produkcyjnymi Transport midzy obszarami magazynowymi Transport zewntrzny D M SP M O I etap przekształce II etap przekształce Rys. 3 Schematycznie ujcie przedsibiorstwa z wyrónieniem rodzajów transportów ródło: opracowanie własne. Aby okreli wielko zadania logistycznego przedsibiorstwa w ujciu ilociowym, zakładamy, e na iloczynie kartezjaskim D M R zadane jest odwzorowanie 1, które przeprowadza ten iloczyn w zbiór liczb rzeczywistych dodatnich, tj.: 1: D M R + {} 0, k g t przy czym 1 ( d, m, r ) + {} 0 ma interpretacj liczby dostaw towarów r t -tego rodzaju od d k -tego dostawcy dostarczanego do m g -tego obiektu magazynowego. Liczba wszystkich dostaw do m g -tego magazynu bdzie równa: K k = 1 T t= 1 k g t ( d, m, r ) λ 1 (9) W dalszych rozwaaniach dostawy okrelone (9) oznacza bdziemy jako Λ DM. Wielkoci dostaw z wyszczególnieniem dostawców, magazynów jako odbiorców i rodzajów towarów moemy zapisa trójwymiarow macierz Q D postaci: Q D k g t = [ 1 ( d, m, r )], o wymiarach K G T (10) gdzie: λ 1 +, d k D, m g M, r t R. Wielko potrzeb zgłaszanych przez poszczególne podsystemy produkcyjne moemy zapisa nastpujco. Niech 2 bdzie odwzorowaniem zadanym na iloczynie kartezjaskim M SP R, tj.: 2: M SP R + {} 0,

7 Rola transportu w realizacji procesów logistycznych przedsibiorstwa 59 g p t przy czym 2 ( m, s, r ) + {} 0 ma interpretacj liczby zgłaszanych potrzeb r t -tego rodzaju towaru przez m g -ty magazyn na potrzeby s p -tego podsystemu produkcyjnego. Wielko wszystkich potrzeb s p -tego podsystemu produkcyjnego bdzie równa: G g= 1 T t= 1 g p t ( m, s, r ) λ 2 (11) W dalszych rozwaaniach wielkoci okrelone (11) oznacza bdziemy jako Λ MP. Natomiast wielkoci potrzeb z wyszczególnieniem magazynów, podsystemów produkcyjnych i rodzajów towarów moemy zapisa trójwymiarow macierz Q SP postaci: Q SP g p t = [ 2 ( m, s, r )] o wymiarach G P T (12) gdzie: λ 2 +, m g M, s p SP, r t R. Liczb towarów wytwarzanych przez poszczególne podsystemy produkcyjne moemy zapisa nastpujco. Niech 3 bdzie odwzorowaniem zadanym na iloczynie kartezjaskim SP M RW, tj.: 3: SP M RW + {} 0, p g w przy czym 3 ( s, m, g ) + {} 0 ma interpretacj liczby g w -tego rodzaju wyrobu gotowego wytwarzanego przez s p -ty podsystem produkcyjny kierowany do m g -tego obiektu magazynowego. Wielko produkcji s p -tego podsystemu produkcyjnego bdzie równa: G g = 1 W w= 1 p g w ( s, m, g ) λ 3 (13) W dalszych rozwaaniach wielkoci okrelone (13) oznacza bdziemy jako Λ PM. Wielko produkcji z wyszczególnieniem podsystemów produkcyjnych, magazynów i rodzajów wyrobów gotowych moemy zapisa trójwymiarow macierz Q W postaci: Q W p g w = [ 3 ( s, m, r )] o wymiarach P G W (14) gdzie: λ 3 + {0}, s p SP, m g M, g w RW. Liczb wyrobów gotowych kierowanych do poszczególnych odbiorców moemy zapisa nastpujco. Niech 4 bdzie odwzorowaniem zadanym na iloczynie kartezjaskim M O RW, tj.: 4: M O RW + {} 0, g s w przy czym 4 ( m, o, g ) + {} 0 ma interpretacj liczby zamawianych wyrobów gotowych r w -tego rodzaju z m g -tego obiekt magazynowy przez o s -tego odbiorc. Wielko potrzeb o s -tego odbiorcy bdzie równa: G g = 1 W w= 1 g s w ( m, o, g ) λ 4 (15) W dalszych rozwaaniach wielkoci okrelone (15) oznacza bdziemy jako Λ MO. Wielko potrzeb wyszczególnieniem magazynów wyrobów gotowych, odbiorców i rodzajów wyrobów gotowych moemy zapisa trójwymiarow macierz Q Z postaci: Q Z g s w = [ 4 ( m, o, r )] o wymiarach G S T (16) gdzie: λ 4 +, m g M, o s O, g w RW.

8 60 Ilona Jacyna Biorc pod uwag powysze rozwaania oraz przyjmujc załoenie, e dane przedsibiorstwo posiada jeden podsystem produkcyjny sp 1 SP={sp 1 } oraz jest zaopatrywane przez dwóch strategicznych dostawców tj. D = { d 1, d 2 }, przy czym d 1 dostawca surowców, d 2 dostawca opakowa. Oznacza to, e zbiór R jest zbiorem postaci R={r 1, r 2 }. Odbiorc wyrobów gotowych RW={g w } jest centrum dystrybucyjne o numerze o 1. Przedsibiorstwo w swej strukturze posiada trzy magazyny, tj. M = { m 1, m 2, m 3 }, przy czym m 1 magazyn surowców, m 2 magazyn opakowa, m 3 magazyn wyrobów gotowych. Wówczas schematycznie struktur układu logistycznego przedsibiorstwa z uwzgldnieniem przepływu towarów midzy poszczególnymi elementami mona przedstawi jak na rys. 4. d 2 1(d 2,m 2,r 2 ) m 2 2(m 2,s 1,r 2 ) ZLP d 1 1(d 1,m 1,r 1 ) m 1 2(m m 3 1, s 1,r 1 ) s 1 3(s 1,m 3,g w ) 4(m 3,o 1,g w ) o 1 Strumienie towarów Strumienie informacji Rys. 4. Struktura systemu logistycznego przedsibiorstwa z opisem wielkoci przepływu midzy elementami ródło: opracowanie własne na podstawie Fijałkowski J., Transport wewntrzny w systemach logistycznych. OWPW, Warszawa USTALENIA W ZAKRESIE LICZBY RODKÓW TRANSPORTOWYCH NIEZBDNYCH DO REALIZACJI ZADA W PRZEDSIBIORSTWIE Zakładamy, e do realizacji zada w relacji dostawca przedsibiorstwo oraz przedsibiorstwo odbiorca wykorzystywane srodki transportu zewntrznego. Natomiast w obszarze samego przedsibiorstwa stosowane srodki transportu wewntrznego. Na potrzeby formalnego ustalenia liczby rodków transportowych niezbdnych do realizacji zada w przedsibiorstwie zakładamy, e mamy zdefiniowane: zbiór typów rodków transportu zewntrznego TZ, postaci: TZ = { nz : nz = 1,2,..., NZ}, (17) którego elementami s nz-te numery rodków transportu zewntrznego; zbiór typów rodków transportu wewntrznego TW, postaci: TW = { nw : nw = 1,2,..., NW}, (18) którego elementami s nw-te numery rodków transportu wewntrznego. Na potrzeby wyznaczenia liczby rodków transportu wewntrznego niezbdne jest okrelenie dobowej pracochłonnoci procesu przepływu materiałów ze wzgldu na prac nw-tego typu urzdzenia. Natenie tej pracochłonnoci mona wyznaczy ze wzorów [4], tj.:

9 Rola transportu w realizacji procesów logistycznych przedsibiorstwa 61 n Dnw nw Dnw λi tcwi R = nw i= 1 60 mi (19) gdzie: nw = 1, 2, 3,, NW numery poszczególnych rodzajów rodków transportu wewntrznego wyodrbnionych ze wzgldu na jednostkowy koszt ich utrzymania, i = 1, 2, 3, n numery rodzajów cykli transportowych, m nw i liczba jednostek ładunkowych przemieszczanych za pomoc nw-tego rodka transportowego w i-tym cyklu, i Λ ϕ Dnw i= dobowy przepływ ładunków, przemieszczanych według i-tego cyklu dr transportowego (jłp/dob) przez nw-ty rodek transportu wewntrznego Niezbdn do realizacji procesu magazynowego liczb rodków transportu wewntrznego nw-tego urzdzenia mona wyznaczy na podstawie ustalonej wg wzoru (19) pracochłonnoci przekształce realizowanych przez te urzdzenia oraz przy uwzgldnieniu czasu dysponowanego rodków transportu wewntrznego i współczynników warunków pracy. Zapisano to nastpujcym wzorem: Dnw R nw n = nw tdw ϕ tz ϕ gt ϕ (20) zo gdzie: tdw nw czas dysponowany nw-tego rodka transportu wewntrznego (h/dob); współczynnik wykorzystania czasu pracy tz nw-tego rodka transportu wewntrznego; nw gt współczynnik gotowoci technicznej gt nw-tego rodka transportu wewntrznego; ϕ tz nw zo nw współczynnik zrónicowania obszarów pracy zo nw-tego rodka transportu wewntrznego; Liczba wszystkich rodków transportu wewntrznego bdzie równa: nw NW = n (21) nw TW W celu wyznaczenia niezbdnej liczby rodków transportu zewntrznego na potrzeby dostaw do przedsibiorstwa lub do obsługi odbiorców wyrobów gotowych naley ustali czas pracy tych rodków. Zakładajc, e mamy ustalony współczynnik γ wykorzystania ładownoci taboru oraz ładowno q nz, nz-tego rodka transportowego liczb niezbdnych rodków danego typu okrelimy nastpujco: gdzie: DMnz λ t nz n = nz (22) tdz q γ nz nz

10 62 Ilona Jacyna nz = 1, 2, 3,, NZ numery poszczególnych nz-tych rodków transportu zewntrznego ze wzgldu na koszt jednostkowy ich utrzymania, t nz czas potrzebny do wykonania zadana przewozowego przez nz-ty typ rodka transportu zewntrznego, tdz nz dobowy czas pracy nz-tego typu rodka transportu zewntrznego, dobowa wielko zadania przewozowego dla nz-tego typu rodka transportu zewntrznego, q nz ładowno nz-tego rodka transportu zewntrznego, λ DMnz γ współczynnik wykorzystania ładownoci rodka transportu zewntrznego. Natomiast liczba wszystkich rodków transportu zewntrznego bdzie równa: nz NZ = n (23) nz TZ 4. WNIOSKI Niewtpliwie logistyka w przedsibiorstwie odgrywa kluczow rol ze wzgldu na jej przydatno w realizacji celu podstawowego. Warunkiem sprawnie funkcjonujcego przedsibiorstwa jest z pewnoci odpowiednio sformułowane zadania logistyczne. Stanowi ono podstaw do prawidłowego wyznaczania potrzebnej liczby rodków transportowych realizujcych zadania przemieszczania towarów zarówno wewntrz przedsibiorstwa jak i w dostawie czy dystrybucji. Naley jednake uwzgldni fakt, e system logistyczny ma charakter usługowy. Jego zadaniem jest realizacja ustalonego zadania logistycznego. A zatem, kształt i wielko systemu logistycznego zaley od przyjtego do realizacji zadania. Bardzo istotnym aspektem wszelkich działa zwizanych z projektowaniem systemów logistycznych dla przedsibiorstwa jest prawidłowa identyfikacja nie tylko strumieni ładunków ale równie strumieni informacji. Determinuje to prawidłowe powizanie zarówno rozwiza technicznych, technologicznych jak i organizacyjnych z zakresu realizacji procesów logistycznych na wysokim poziomie. LITERATURA [1]. Ambroziak T., Jacyna I..: Wybrane aspekty realizacji zadania logistycznego przez przedsibiorstwo produkcyjne. Logistyka 4/2009 [2]. Christopher M.: Logistyka i zarzdzanie łacuchem dostaw. Strategie obniki kosztów i poprawy poziomu usług. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, wydanie II, Warszawa 2000 [3]. Coyle J., Bardi E., Langley C.: Zarzdzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002 [4]. Fijałkowski J.: Transport wewntrzny w systemach logistycznych. OWPW, Warszawa 2003 [5]. Goldratt E.M.: Cel. Doskonało w produkcji. Werbel, Warszawa 2000 [6]. Fortuna Z., Macukow B., Wsowski J.: Metody numeryczne. WNT, Warszawa 1995 [7]. Jacyna M.: Uwarunkowania techniczne kształtowania centrów logistycznych. Prace naukowe Transport z.57 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 [8]. Jacyna M.: Wybrane aspekty zastosowania techniki komputerowej w analizie realizacji procesów logistycznych. Prace naukowe Transport z.63, OWPW, Warszawa 2007

11 Rola transportu w realizacji procesów logistycznych przedsibiorstwa 63 [9]. Jacyna M.: Zadania współczesnych systemów logistycznych. Czasopismo Transport i Komunikacja 2/2007 [10]. Radzikowski W.: Sarjusz-Wolski Z., Metody optymalizacji decyzji logistycznych. TSZ, Toru 1994 [11]. Saryusz-Wolski Z.: Sterowanie zapasami w przedsibiorstwie. PWE, Warszawa 2000 [12]. Witkowski J.: Zarzdzanie łacuchem dostaw. PWE, Warszawa 2003 ROLE OF THE TRANSPORT IN THE REALIZATION OF LOGISTIC PROCESSES IN THE ENTERPRISE Abstract In the article a role of the both outside and internal transport in the realization of processes of the flow of goods in the production company was described. Essential problems of contemporary enterprises were shown on account of the great competition and high expectations of customers. Possibly fastest realizing of deliberate tasks is an essential purpose of contemporary enterprises, at possibly the lowest cost, for the highest quality of their realization. Undoubtedly big role, in the realization of logistic processes, is playing the transport. In the article the need of correct identification a logistic task was shown. Formal record of this has been made. Key words: transport of goods in the enterprise, logistics problem, information flow, logistics system of the enterprise. Recenzent: Tomasz Ambroziak

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego 10.02.2005 r. Optymalizacja lokalizacji i rejonizacji w sieciach dystrybucji. cz. 2. Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego dla wielu uczestników Przyczyn rozwizywania problemu wielu

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 39/2013 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Marian BRZEZIŃSKI Andrzej WASILEWSKI Instytut Logistyki, Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna Streszczenie. Artykuł

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO Logistyka i Transport KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI... Marianna JACYNA* Jolanta ŻAK** KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO

Bardziej szczegółowo

1.1. Istota logistyki

1.1. Istota logistyki 1.1. Istota logistyki 1.1.1. Definicja logistyki Termin logistyka pierwszy raz pojawił się w pracach na temat ekonomii oraz zarządzania, w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych, lecz dopiero

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN BYDGOSZCZ SULEJÓWEK, 2002. 2 Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ŁAŃCUCHA DOSTAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W RELACJI PRODUCENT ODBIORCA

STRUKTURA ŁAŃCUCHA DOSTAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W RELACJI PRODUCENT ODBIORCA ogistyka i Transport STUKTUA ŁAŃCUCHA DOSTAW POJAZDÓW SAOCHODOWYCH W EACJI... arianna JACYNA* Dawid TUKOWSKI** STUKTUA ŁAŃCUCHA DOSTAW POJAZDÓW SAOCHODOWYCH W EACJI PODUCENT ODBIOCA finalny na przykładzie

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 01 dla 1 roku MSTiL stacjonarne

STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 01 dla 1 roku MSTiL stacjonarne dr Adam Salomon STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 01 dla 1 roku MSTiL stacjonarne SiZwMSTiL dr Adam Salomon, KTiL AM w Gdyni 1 SiZwMSTiL (stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 1. PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 3. Plan zaopatrzenia 2. Plan produkcji 1. Plan dystrybucji Prognoza potrzeb rynkowych Rynek zakupów System zaopatrzenia System produkcji System dystrybucji Rynek sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 2 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Logistyka-historia? Co było: e-commerce & logistics Logistyka jako system zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 173 Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym Budgeting in the productive enterprise Karol CIEWIERA * Streszczenie: Budetowanie w działalnoci jednostek

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / Z / R6 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Lokalizacja: Hiszpania Amagosa, firma specjalizująca się w dystrybucji napojów i żywności, w tym produktów dla branży gastronomicznej,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 0016 / V / Z B - POZNAŃ, 2016 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Dominik Zimon Politechnika Rzeszowska Łucja Gawron-Zimon Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Rzeszowie ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Wdrażanie systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie - zarządzanie logistyczne

Elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie - zarządzanie logistyczne Elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie - zarządzanie logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Klasyfikacja i charakterystyka systemów logistycznych Istota

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes Lokalizacja: Hiszpania Dzięki budowie nowego centrum logistycznego, składającego się z automatycznego magazynu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE STREFY FUNKCJONALNE CENTRUM LOGISTYCZNEGO KEY FUNCTIONAL AREAS OF THE LOGISTICS CENTRE

PODSTAWOWE STREFY FUNKCJONALNE CENTRUM LOGISTYCZNEGO KEY FUNCTIONAL AREAS OF THE LOGISTICS CENTRE Strefa funkcjonalna, dok przeładunkowy JĘDRA Ireneusz 1 PODSTAWOWE STREFY FUNKCJONALNE CENTRUM LOGISTYCZNEGO Artykuł przedstawia charakterystykę podstawowych stref funkcjonalnych centrum logistycznego

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09 PRACE NAUKOWE POITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Mariusz Kostrzewski Wydzia Transportu Politechniki Warszawskiej SYMUACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / D / R11 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-55_15gen Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Ewa Staniewska Politechnika Częstochowska Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Wprowadzenie Dystrybucja jest jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu logistycznym, które ma

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / Z / B15 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Logistyka Wykłady dr. inż. Karolina Werner-Lewandowska Karolina.Werner@put.poznan.pl Pok. 110A Warunki zaliczenia Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Termin I w sesji

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia...

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... PLAN WYNIKOWY Przedmiot : PLANOWANIE PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... Nr dopuszczenia: ZSE-TLOG 333107-2014 II LOG Liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw. Logistical costs in the competitive strategy of enterprises

Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw. Logistical costs in the competitive strategy of enterprises Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 209 Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw Logistical costs in the competitive strategy of enterprises Izabela WALCZAK *, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI 20/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI S. TKACZYK 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Ewa STANIEWSKA * LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie W referacie zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczące uwarunkowań logistyki w działalności przedsiębiorstw. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw. Gra z zarządzania ciągłością działania

Łańcuch dostaw. Gra z zarządzania ciągłością działania Łańcuch dostaw Gra z zarządzania ciągłością działania O grze Łańcuch dostaw jest jedną z gier z zakresu ciągłości działania. Areną wydarzeń jest obszar zachodniej Polski, gdzie znajdują się: centrum magazynowe

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE I ZADANIA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

FUNKCJE I ZADANIA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Jolanta ŻAK 1, Konrad LEWCZUK 2, Michał KŁODAWSKI 3, Roland JACHIMOWSKI 4, Ilona JACYNA 5 Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa 1 logika1@it.pw.edu.pl 2 kle@it.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE

OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE Wyznaczanie lokalizacji magazynów dystrybucyjnych i miejsc produkcji dr Zbigniew Karwacki Katedra Badań Operacyjnych UŁ Lokalizacja magazynów dystrybucyjnych 1 Wybór miejsca produkcji

Bardziej szczegółowo

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA..

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. Projekt UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. W sprawie: Zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod dla gminy Łaziska Górne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Paulina HARAF Renata HARAF Marek Ł. GRABANIA ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MODEL EFEKTYWNEJ OBSŁUGI KLIENTA Paweł ŚLASKI

MODEL EFEKTYWNEJ OBSŁUGI KLIENTA Paweł ŚLASKI Systemy Logistyczne Wojsk nr 38/2012 MODEL EFEKTYWNEJ OBSŁUGI KLIENTA Paweł ŚLASKI Instytut Logistyki, Wydział Mechaniczny WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Streszczenie. W artykule przedstawiono model efektywnej

Bardziej szczegółowo

Analiza dostawców. Zajęcia Nr 8

Analiza dostawców. Zajęcia Nr 8 Analiza dostawców Zajęcia Nr 8 Procedura zakupowa 1. Ocena i analiza zapotrzebowania charakter zapotrzebowania - (powtarzalny) czy jednorazowy, pilność zapotrzebowania, przedmiot zapotrzebowania (co?dla

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznaska LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Rkopis

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo