pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach"

Transkrypt

1 pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez

2 Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych w kontekście zastosowania wybranych koncepcji logistycznych Józef Walukiewicz

3 Definicje logistyki Logistyka to proces - planowania, - realizowania i - kontrolowania sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie przepływu i składowania: surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych i usług oraz związanych z tym informacji, z miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klientów.

4 Definicje logistyki Logistyka to działania polegające na dostarczeniu: - właściwemu klientowi, - właściwych materiałów, - we właściwej ilości, - we właściwym miejscu. - we właściwym czasie, - we właściwym stanie, - po właściwych kosztach.

5 Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw.

6 Istota logistyki sprawny przepływ dóbr materialnych i informacji poszukiwanie oszczędności łącznych kosztów: - zaopatrzenia - produkcji - dystrybucji jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klienta marketingowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem

7 Istota logistyki Logiczne działanie i tworzenie logicznych relacji pomiędzy procesem głównym realizowanym przez przedsiębiorstwo, a procesami go wspie-rającymi. Istotę logistyki można ująć na trzech poziomach: - obsługowym, - procesowym, - relacyjno-integracyjnym.

8 Zadania logistyki koordynacja i usprawnienie przepływów surowców, materiałów i wyrobów gotowych do konsumentów minimalizacja kosztów tego przepływu, tj. zwiększenie jego efektywności podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta

9 Ujęcia procesu logistycznego to integracja strumieni rzeczowych i informacyjnych to patrzenie na procesy gospodarcze przez pryzmat tych strumieni, sprawność ich przepływu i kosztów to obsługa klienta, jej poziom, jakość, skuteczność i zadowolenie klienta

10 Podstawowe składniki procesów logistycznych fizyczny przepływ dóbr rzeczowych procesy transportowe przepływ informacji procesy informacyjne i procesy decyzyjne tworzenie zapasów przepływ strumieni rzeczowych nie zawsze może być ciągły ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych

11 Podstawowe składniki procesów logistycznych infrastruktura procesów logistycznych budynki i budowle magazynowe, środki transportu, maszyny i urządzenia zapewniające transport i manipulacje za- i wyładunkowe, pewne rodzaje opakowań koszty logistyczne przepływ dóbr rzeczowych, utrzymywanie zapasów i funkcjonowanie infrastruktury powodują powstawanie kosztów logistycznych, które wpływają na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw

12 Na rozwój logistyki w najbliższych latach wpływ będą miały następujące megatrendy: globalizacja gospodarki, indywidualizacja preferencji, wzrost świadomości ekologicznej, rozwój technologii informatycznych. Rozwój logistyki

13 Logistyka a cele przedsiębiorstwa Procesy logistyczne mają bezpośredni związek z celami przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno celów w ujęciu krótko- jak i długookresowym, a więc: celów operacyjnych celów strategicznych Procesy logistyczne są istotnym narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa.

14 Logistyka a cele przedsiębiorstwa Procesy logistyczne powinny być podporządkowane celom głównym przedsiębiorstwa jako całości Procesy logistyczne mają charakter wspomagający realizację tych celów

15 Logistyka a strategia przedsiębiorstwa W planowaniu strategicznym należy uwzględnić logistyczny punkt widzenia na: zaopatrzenie, produkcję, sprzedaż produktów.

16 Logistyka a strategia przedsiębiorstwa Kluczowe problemy logistyczne mogące wspierać strategię rozwoju przedsiębiorstwa: wybór strategicznych dostawców materiałów własna czy zewnętrzna obsługa transportowa procesów logistycznych rozwój własnych magazynów czy korzystanie z usług wyspecjalizowanych logistyków rozwój własnej sieci dystrybucji czy korzystanie z sieci innych przedsiębiorstw kształtowanie struktury podmiotowej sprzedaży

17 Logistyka a płynność finansowa przedsiębiorstwa Płynność finansowa przedsiębiorstwa oznacza bieżącą zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Rzeczowe procesy logistyczne po stronie zakupów jak i sprzedaży są podstawą kształtowania strumieni pieniężnych. Procesy logistyczne kształtują płynność finansową, jej poziom i tendencje zmian.

18 Logistyka a efektywność przedsiębiorstwa Do pomiaru efektywności działalności przedsiębiorstwa używa się następujących pojęć i formuł: produktywność czynników produkcji, kosztochłonność procesów wytwórczych, rentowność efektywność zamierzeń rozwojowych

19 Planowanie logistyczne Strategiczny plan logistyki umożliwia zintegrowanie 10 kluczowych obszarów przedsiębiorstwa: systemu informatycznego działalności operacyjnej wyposażenia struktury organizacyjnej operacji magazynowych zarządzania transportem zarządzania zapasami wyboru kanału logistycznego strategii konfiguracji sieci logistycznaj obsługi klienta

20 Strategie logistyczne strategia całkowitych kosztów logistycznych strategia zróżnicowania dystrybucji strategia odraczania strategia dostaw zbiorczych strategia standaryzacji

21 Procesy logistyczne Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie to między innymi: zakup sprzedaż transport magazynowanie kształtowanie zapasów

22 Zarządzanie łańcuchem dostaw geneza łańcucha dostaw pojęcie łańcucha dostaw Łańcuch logistyczny to taki łańcuch magazynowotransportowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych drogami przewozu towarów oraz organizacyjne i finansowe skoordynowanie operacji, procesów zamówień i polityki zapasów wszystkich ogniw tego łańcucha.

23 Zarządzanie łańcuchem dostaw Ze względu na to, że funkcjonowanie łańcucha logistycznego uwarunkowane jest jego przestrzennym rozmieszczeniem, przez pojęcie łańcucha dostaw należy rozumieć przepływ produktów logistycznych w ramach ściśle określonej konfiguracji sieci logistycznej.

24 Zarządzanie łańcuchem dostaw Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw obejmuje: źródła surowców i dostawców politykę zakupu i gromadzenia surowców przepływ materiałów wewnątrz firmy przechowywanie wyrobów gotowych dystrybucję magazynowanie transport

25 Zarządzanie łańcuchem dostaw Określenie łańcuch dostaw jest rozumiane jako działalność związana z przepływem produktów i usług - od jego pierwotnego źródła przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci, w której produkty i usługi są konsumowane przez ostatecznego klienta.

26 Zarządzanie łańcuchem dostaw Zarządzanie łańcuchem logistycznym to: planowanie, organizowanie, realizowanie i sterowanie przepływem towarów tak w ich fizycznej jak i finansowej postaci, wraz z informacjami dotyczącymi wielkości i struktury popytu na te towary.

27 Zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw Elementy składowe zarządzania relacjami z partnerami: zarządzanie relacjami z dostawcami wdrażanie nowych produktów zarządzanie kosztami produktu prognozowanie i planowanie zarządzanie zapasami magazynowymi planowanie produkcji reklamacje

28 Proces logistyczny Proces logistyczny w łańcuchu dostaw obejmuje czynności, zdarzenia i informacje począwszy od zdefiniowania planu sprzedaży a skończywszy na dostawie do klienta, serwisie posprzedażnym i utylizacji. Podstawowym elementem procesu i warunkiem koniecznym dla jego efektywnej realizacji jest sterowanie procesem.

29 Proces logistyczny definiowanie prognoz sprzedaży tworzenie planu produkcji definiowanie potrzeb materiałowych zakupy zaopatrzeniowe zarządzanie zapasami magazynowymi magazynowanie transport dostawy do klienta logistyczna obsługa reklamacji klienta

30 Total Quality Management działalność logistyczna jest łączona z kompleksowym zarządzaniem jakością TQM polega na ustawicznym doskonaleniu wszystkich procesów w przedsiębiorstwie

31 Just In Time metoda dokładnie na czas (JIT) umożliwia zaniechanie gromadzenia zapasów oznacza: produkuj dokładnie to, czego życzy sobie klient i dostarczaj dokładnie wtedy, kiedy sobie tego życzy w praktyce JIT oznacza: skrócenie czasu dostaw likwidację przestojów materiałów do produkcji skrócenie czasu trwania procesów produkcji w przedsiębiorstwie

32 System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego przedsiębiorstwo produkcyjne stanowi centralne ogniwo w łańcuchu logistycznym producent zawsze występuje jako odbiorca produktów i jednocześnie jako dostawca lokalizując ogniwo produkcji w łańcuchu logistycznym można mówić o rzeczowym strumieniu zasilania (dopływu) i strumieniu odpływu

33 System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym przeszła kilka faz rozwoju: od zarządzania materiałami (Material Management) do zarządzania kanałowego (Channel Management) zarządzanie kanałowe obejmuje cały przepływ materiałów w przedsiębiorstwie: od etapu wejścia surowca do wyrobu końcowego dla klienta

34 System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego system logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego może być bardzo złożony zintegrowane zarządzanie przepływami rzeczowymi, strumieniami informacji i strumieniami finansowymi obejmuje trzy sfery działalności przedsiębiorstwa: zaopatrzenie produkcję dystrybucję w każdej z tych faz mamy do czynienia z takimi elementami jak: zapasy, transport i konfiguracja przestrzenna

35 Logistyka zaopatrzenia obejmuje: dostarczenie materiałów niezbędnych do produkcji, ich składowanie dostarczenie do pierwszego stanowiska linii produkcyjnej jest traktowana jako zarządzanie strumieniem dopływu do przedsiębiorstwa

36 Logistyka produkcji obejmuje zarządzanie przepływem strumieni materiałowych w procesie produkcyjnym dotyczy: projektowania kanałów przepływu w procesie produkcji transportu wewnętrznego zapasów produkcji w toku

37 Logistyka dystrybucji obejmuje przemieszczanie wytworzonych materiałów, półproduktów czy wyrobów gotowych do odbiorców w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i produkowanych wyrobów sieć dystrybucji może być bardziej lub mniej rozwinięta wykazując zróżnicowaną: szerokość kanałów dystrybucji długość kanałów dystrybucji

38 Distribution Requirement Planning DRP - to planowanie zapotrzebowania dystrybucji Ma za zadanie określić zapotrzebowanie na wyrób gotowy Opracowany na tej podstawie plan dystrybucji determinuje wielkość produkcji Service Center Optimization

39 CIM oznacza Computer Intergrated Manufacturing metodę zarządzania produkcją przy wsparciu informatycznym. CIM umożliwia kontrolę nad prawidłowym przebiegiem wszystkich systemów zastosowanych w produkcji.

40 Korzyści wdrażania systemów MRP powiązanie zakupu materiałów z potrzebami obniżenie poziomu zapasów zbiorcze fakturowanie powodujące wydłużenie terminu płatności egzekwowanie indywidualnej odpowiedzialności za każde stanowisko pracy

41 Logistyka dystrybucji Logistyka w sferze dystrybucji oznacza zintegrowany proces planowania, organizowania i kontroli strumieni towarów i związanych z nim informacji z miejsca produkcji do odbiorcy. Zadaniem logistyki jest zarządzanie procesem dostarczenia tych towarów

42 Logistyka dystrybucji luka czasowa luka przestrzenna luka ilościowa luka w asortymencie luka informacyjna

43 Logistyka dystrybucji Drogą do pokonywania tych luk jest łączenie się kanałów dystrybucji z kanałem logistycznym. Kanał dystrybucji to zespół kolejnych ogniw, za pośrednictwem których realizowany jest przepływ dóbr związany z działalnością rynkową. Wybór rodzaju kanału i liczby pośredników zależy od stopnia intensywności dystrybucji. W przypadku kanału zintegrowanego pionowo wszyscy uczestnicy realizują wspólną strategię.

44 Magazynowanie i obsługa zapasów Magazyn stanowi jednostkę organizacyjno-funkcjonalną zajmującą się przechowywaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z ruchu w kanałach logistycznych. Do tego celu magazyn dysponuje odpowiednią infrastrukturą magazynową: przestrzenią składową i manipulacyjną środkami technicznymi manipulacji i transportu

45 Magazynowanie i obsługa zapasów Budowle magazynowe to trwałe konstrukcje inżynierskie służące do magazynowania zapasów Cechuje je duża różnorodność, elementy techniczne i użytkowe: rodzaj i wielkość parametry konstrukcyjne parametry użytkowe

46 Magazynowanie i obsługa zapasów Różnorodność budowli magazynowych wynika z: z rodzaju towarów i ich podatności magazynowej czasu magazynowania zapasów rotacji zapasów w magazynie stopnia ich przystosowania do manipulacji zmechanizowanych mechanizacji i automatyzacji procesów magazynowych

47 Magazynowanie i obsługa zapasów Budowle magazynowe można dzielić z punktu widzenia różnych kryteriów: stanu skupienia i podatności magazynowej ładunku rozwiązań techniczno-budowlanych i stopnia zabezpieczenia ładunków stopnia mechanizacji procesów magazynowych funkcji i przeznaczenia gospodarczego

48 Magazynowanie i obsługa zapasów W zależności od stanu skupienia i podatności magazynowej ładunków wyróżnia się następujące typy magazynów: zbiorniki silosy magazyny uniwersalne

49 Magazynowanie i obsługa zapasów Uwzględniając rozwiązania technicznobudowlane i stopień zabezpieczenia ładunków budowle magazynowe dzieli się na: magazyny otwarte magazyny półotwarte magazyny zamknięte magazyny wysokiego składowania magazyny specjalne

50 Magazynowanie i obsługa zapasów W zależności od stopnia mechanizacji procesów magazynowych magazyny dzielą się na: nie zmechanizowane zmechanizowane zautomatyzowane

51 Magazynowanie i obsługa zapasów W zależności od funkcji i przeznaczenia gospodarczego, jakie spełniają, magazyny dzielą się na: przemysłowe handlowe transportowe usługowe

52 Magazynowanie i obsługa zapasów Techniczne wyposażenie magazynów uzależnione jest od: wielkości i funkcji, jaką pełni magazyn rodzaju magazynowanych zapasów i ich podatności magazynowej rodzaju opakowania i stosowanych jednostek ładunkowych metod składowania sposobu przemieszczania materiałów rodzaju zabiegów konserwacyjnych i konfekcjonowania

53 Magazynowanie i obsługa zapasów Do technicznego wyposażenia magazynu zalicza się: maszyny i urządzenia transportowe urządzenia do składowania urządzenia pomocnicze

54 Magazynowanie i obsługa zapasów Do podstawowych środków transportu w nowoczesnych magazynach zalicza się: wózki jezdniowe dźwignice przenośniki

55 Magazynowanie i obsługa zapasów Wśród urządzeń do składowania można wyróżnić: w magazynach otwartych: legary, stojaki, podstawki w magazynach zamkniętych: regały o różnej konstrukcji (nieruchome, przesuwane), stojaki czy szafki

56 Magazynowanie i obsługa zapasów System magazynowania można określić jako skoordynowaną działalność w czasie i przestrzeni, polegającą na: gromadzeniu zapasów ich składowaniu wraz z czynnościami manipulacyjnymi, pielęgnacyjnymi i kontrolą

57 Centra logistyczne Do przesłanek rozwoju centrów logistycznych jako nowych form organizacji procesów logistycznych przyczyniły się: wzrost znaczenia poziomu obsługi klienta dążenie do skrócenia czasu dostawy konieczność redukcji kosztów w łańcuchu dostaw globalizacja działalności gospodarczej zwiększająca zasięg procesów logistycznych

58 Centra logistyczne Centra logistyczne to punkty węzłowe sieci logistycznych, w których: następuje łączenie i rozłączanie strumieni ładunków ma miejsce zmiana środka transportu świadczone są usługi związane z magazynowaniem, zarządzaniem zapasami i dystrybucją różne usługi towarzyszące

59 Centra logistyczne Centra logistyczne pełnią trzy funkcje: funkcje logistyczne funkcje pomocnicze funkcje dodatkowe

60 Centra logistyczne Funkcje logistyczne obejmują: transport magazynowanie zarządzanie zapasami zarządzanie zamówieniami przeładunki pakowanie kompletacja

61 Centra logistyczne Do funkcji pomocniczych zalicza się: spedycja obsługa celna ubezpieczenia obrót opakowaniami zbiorczymi wielokrotnego użytku wynajem kontenerów i palet usługi informatyczne promocja i marketing

62 Centra logistyczne Funkcje dodatkowe obejmują: techniczną obsługę pojazdów sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów naprawę kontenerów i palet usługi hotelarskie usługi gastronomiczne usługi bankowe usługi telekomunikacyjne parkowanie pojazdów

63 Centra logistyczne Centra logistyczne a centra dystrybucyjne: centra logistyczne - niezależne podmioty, świadczące usługi na rzecz wielu różnych klientów centra dystrybucyjne - podmioty zależne, realizujące usługi logistyczne na rzecz jednego przedsiębiorstwa

64 Centra logistyczne Ze względu na zasięg oddziaływania wyróżnia się centra logistyczne: międzynarodowe regionalne lokalne

65 Centra logistyczne Zadania (usługi) wykonywane w centrach logistycznych: sterowanie dostawami zakupionych towarów magazynowanie zawieranie umów z odbiorcami przygotowywanie zamówień rozdział wyrobów gotowych według odbiorców wykonywanie usług na zlecenie odbiorcy

66 Zadania - c.d Centra logistyczne konfekcjonowanie towarów formowanie jednostek ładunkowych dystrybucja przygotowanych partii towarów przewóz i spedycja funkcje handlowe wykonywanie serwisu regałowego

67 Centra logistyczne Powinny spełniać określone warunki: posiadanie odpowiedniego wyposażenia posiadanie odpowiedniego usytuowania odpowiednia infrastruktura informatyczna

68 Centra logistyczne Telematyka to technika łączności oparta o bezprzewodowe środki komunikowania, np. GPS, do monitorowania drogi przesyłki. metoda track and trace

69 Przestrzenna konfiguracja sieci logistycznej Konfiguracja sieci logistycznej to struktura punktów i dróg, przez które przepływają produkty od źródeł wydobycia surowców do miejsc podaży tych produktów Konfiguracja sieci wymaga określenia: ile będzie tych punktów i dróg gdzie będą zlokalizowane jaki rodzaj transportu będzie użyty jakie magazyny zostaną wykorzystane które produkty będą przemieszczane

70 Usługi logistyczne czynności transportowe czynności spedycyjne usługi terminalowe zarządzanie zapasami kompleksowa obsługa dystrybucji

71 cross docking tranzyt ładunków przez terminal bez składowania zatrzymanie jedynie na czas niezbędny do kompletacji, zmiany postaci ładunku lub zmiany środka transportu

72 Rola firm kurierskich w łańcuchu dostaw usługi firm kurierskich klasyfikacja przesyłek opis procesu modelowa drga przesyłki infrastruktura wykorzystywana przez firmy kurierskie

73 Usługi podstawowe firm kurierskich Serwis przesyłek ekspresowych Serwis przesyłek terminowych Serwis przesyłek drobnicowych Serwis przesyłek B2B.B2C, C2C

74 Usługi dodatkowe Obrót paletowy Usługa pobraniowa (COD) Usługa dokumentów zwrotnych ( ROD) Ubezpieczenia Opakowanie Usługi celne

75 Eurologistyka To inaczej eurosystemy logistyczne, które należy rozumieć jako systemy logistyczne tworzone: pomiędzy firmami różnych państw europejskich pomiędzy firmą zlokalizowaną na terenie Europy i jej filiami

76 Eurologistyka Przynajmniej jedna z funkcji zarządzania logistycznego musi być wspólna: operacyjna finansowa lub marketingowa

77 Eurologistyka Cele eurosystemów logistycznych: konieczność tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw między ich ogniwami konieczność redukcji poziomu zapasów w firmach działających w Europie

78 Eurologistyka Formy organizacyjne eurologistyki: spółki i korporacje międzynarodowe filie przedsiębiorstw europejskich eurologistyka doraźna (short-term)

79 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl LOGISTYKA Podręcznik Logistyka Wybrane zagadnienia Baran Joanna, Maciejczak Mariusz, Pietrzak Miachał, Rokicki Tomasz, Wicki Ludwik

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Temat: Procesy logistyczne. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik

Temat: Procesy logistyczne. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik Temat: Procesy logistyczne prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2012 1 Istota procesu logistycznego 2 def. procesu: proces to wszelkiego rodzaju czynności w ramach, których dodaje się wartość

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2011_2012 Zakład Logistyki Prolog otoczenie przedsiebiorstw czynniki demograficzne

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz 1

Infrastruktura Logistyczna Cz 1 Cel zajęć Infrastruktura Logistyczna Cz 1 Przedstawienie organizacyjno-funkcjonalnej płaszczyzny integrującej poszczególne ogniwa logistycznego łańcucha dostaw SCM (Supply Chanel Management) jaką jest

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

LZPD pytania z wykładu 2012-2013

LZPD pytania z wykładu 2012-2013 1 1. Jakie procesy wspomagają wejście procesu produkcji? 2. Jakie procesy wspomagają wyjście procesu produkcji? 3. Jaką rolę odgrywają zamówienia od klientów w firmie produkującej meble biurowe? 4. Jakimi

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje dr Zbigniew Pastuszak, UMCS, WSPA www.umcs.lublin.pl, z.pastuszak@wspa.lublin.pl Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje 1 Informacja stanowi przekształcone dane. Umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŁAŃCUCHÓW DOSTAW NA ZMIANY W MAGAZYNACH

WPŁYW ŁAŃCUCHÓW DOSTAW NA ZMIANY W MAGAZYNACH Instytut Logistyki i Magazynowania WPŁYW ŁAŃCUCHÓW DOSTAW NA ZMIANY W MAGAZYNACH W magazynach, które są ogniwami łańcuchów dostaw obserwuje się stałe kierunki zmian. Związane są one między innymi ze zwiększaniem

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Logistyka (seminarium)

Logistyka (seminarium) Wydział Informatyki i Zarządzania Logistyka (seminarium) Dr inż. Tomasz Chlebus Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Zarządzania e-mail: tomasz.chlebus@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006)

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kwalifikacje kadry logistycznej stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Składniki procesów logistycznych 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Zadania logistyki Logistyka zajmuje się: 1. efektownym ekonomicznie fizycznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Opis Zarządzanie procesem zaopatrzenia to ciągłe jego doskonalenie. Dużą rolę w tym procesie stanowi szukanie sposobów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Leszno, wiosna 2011 roku Cel zajęć Ogólne zapoznanie z biznesplanem Zapoznanie z pojęciami związanymi z modelowaniem Pogłębienie znajomości

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych Spis treści Od Autorów Wprowadzenie Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych 1.1. Podstawowe przesłanki tworzenia magazynów 1.2. Przesłanki logistyczne tworzenia magazynów 1.3. Czynniki

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

Fizyczny Internet - logistyka przyszłości. Martyna Zdziarska Piotr Hachuła

Fizyczny Internet - logistyka przyszłości. Martyna Zdziarska Piotr Hachuła Fizyczny Internet - logistyka przyszłości Martyna Zdziarska Piotr Hachuła Poznań, 13.03.2015 Globalna sieć dostaw źródło: https://projectnorielblog.files.wordpress.com/2012/09/global-supply-chain.jpg Współczesne

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowo-transportowa Studium przypadku. Piotr Gadomski. PPHU CITO Sp. z o.o. Kierownik logistyki

Gospodarka magazynowo-transportowa Studium przypadku. Piotr Gadomski. PPHU CITO Sp. z o.o. Kierownik logistyki Gospodarka magazynowo-transportowa Studium przypadku Piotr Gadomski PPHU CITO Sp. z o.o. Kierownik logistyki Żadne przedsiębiorstwo nie jest lepsze niż jego logistyka (H.G. Tonndorf) Co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej dr Grzegorz Wróbel Katedra Inżynierii Procesowej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 1. PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 3. Plan zaopatrzenia 2. Plan produkcji 1. Plan dystrybucji Prognoza potrzeb rynkowych Rynek zakupów System zaopatrzenia System produkcji System dystrybucji Rynek sprzedaży

Bardziej szczegółowo

6. STRUKTURY SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

6. STRUKTURY SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH 6. STRUKTURY SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH 33 6.1. Klasyfikacja struktur systemowych Procedurę budowy i modernizacji systemu logistycznego umownie moŝna podzielić na dwie części. Jedna z nich dotyczy budowy struktur

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Profil Absolwenta zna podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu logistyki potrafi identyfikować, analizować i diagnozować istniejące rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo