pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach"

Transkrypt

1 pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez

2 Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych w kontekście zastosowania wybranych koncepcji logistycznych Józef Walukiewicz

3 Definicje logistyki Logistyka to proces - planowania, - realizowania i - kontrolowania sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie przepływu i składowania: surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych i usług oraz związanych z tym informacji, z miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klientów.

4 Definicje logistyki Logistyka to działania polegające na dostarczeniu: - właściwemu klientowi, - właściwych materiałów, - we właściwej ilości, - we właściwym miejscu. - we właściwym czasie, - we właściwym stanie, - po właściwych kosztach.

5 Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw.

6 Istota logistyki sprawny przepływ dóbr materialnych i informacji poszukiwanie oszczędności łącznych kosztów: - zaopatrzenia - produkcji - dystrybucji jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klienta marketingowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem

7 Istota logistyki Logiczne działanie i tworzenie logicznych relacji pomiędzy procesem głównym realizowanym przez przedsiębiorstwo, a procesami go wspie-rającymi. Istotę logistyki można ująć na trzech poziomach: - obsługowym, - procesowym, - relacyjno-integracyjnym.

8 Zadania logistyki koordynacja i usprawnienie przepływów surowców, materiałów i wyrobów gotowych do konsumentów minimalizacja kosztów tego przepływu, tj. zwiększenie jego efektywności podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta

9 Ujęcia procesu logistycznego to integracja strumieni rzeczowych i informacyjnych to patrzenie na procesy gospodarcze przez pryzmat tych strumieni, sprawność ich przepływu i kosztów to obsługa klienta, jej poziom, jakość, skuteczność i zadowolenie klienta

10 Podstawowe składniki procesów logistycznych fizyczny przepływ dóbr rzeczowych procesy transportowe przepływ informacji procesy informacyjne i procesy decyzyjne tworzenie zapasów przepływ strumieni rzeczowych nie zawsze może być ciągły ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych

11 Podstawowe składniki procesów logistycznych infrastruktura procesów logistycznych budynki i budowle magazynowe, środki transportu, maszyny i urządzenia zapewniające transport i manipulacje za- i wyładunkowe, pewne rodzaje opakowań koszty logistyczne przepływ dóbr rzeczowych, utrzymywanie zapasów i funkcjonowanie infrastruktury powodują powstawanie kosztów logistycznych, które wpływają na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw

12 Na rozwój logistyki w najbliższych latach wpływ będą miały następujące megatrendy: globalizacja gospodarki, indywidualizacja preferencji, wzrost świadomości ekologicznej, rozwój technologii informatycznych. Rozwój logistyki

13 Logistyka a cele przedsiębiorstwa Procesy logistyczne mają bezpośredni związek z celami przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno celów w ujęciu krótko- jak i długookresowym, a więc: celów operacyjnych celów strategicznych Procesy logistyczne są istotnym narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa.

14 Logistyka a cele przedsiębiorstwa Procesy logistyczne powinny być podporządkowane celom głównym przedsiębiorstwa jako całości Procesy logistyczne mają charakter wspomagający realizację tych celów

15 Logistyka a strategia przedsiębiorstwa W planowaniu strategicznym należy uwzględnić logistyczny punkt widzenia na: zaopatrzenie, produkcję, sprzedaż produktów.

16 Logistyka a strategia przedsiębiorstwa Kluczowe problemy logistyczne mogące wspierać strategię rozwoju przedsiębiorstwa: wybór strategicznych dostawców materiałów własna czy zewnętrzna obsługa transportowa procesów logistycznych rozwój własnych magazynów czy korzystanie z usług wyspecjalizowanych logistyków rozwój własnej sieci dystrybucji czy korzystanie z sieci innych przedsiębiorstw kształtowanie struktury podmiotowej sprzedaży

17 Logistyka a płynność finansowa przedsiębiorstwa Płynność finansowa przedsiębiorstwa oznacza bieżącą zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Rzeczowe procesy logistyczne po stronie zakupów jak i sprzedaży są podstawą kształtowania strumieni pieniężnych. Procesy logistyczne kształtują płynność finansową, jej poziom i tendencje zmian.

18 Logistyka a efektywność przedsiębiorstwa Do pomiaru efektywności działalności przedsiębiorstwa używa się następujących pojęć i formuł: produktywność czynników produkcji, kosztochłonność procesów wytwórczych, rentowność efektywność zamierzeń rozwojowych

19 Planowanie logistyczne Strategiczny plan logistyki umożliwia zintegrowanie 10 kluczowych obszarów przedsiębiorstwa: systemu informatycznego działalności operacyjnej wyposażenia struktury organizacyjnej operacji magazynowych zarządzania transportem zarządzania zapasami wyboru kanału logistycznego strategii konfiguracji sieci logistycznaj obsługi klienta

20 Strategie logistyczne strategia całkowitych kosztów logistycznych strategia zróżnicowania dystrybucji strategia odraczania strategia dostaw zbiorczych strategia standaryzacji

21 Procesy logistyczne Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie to między innymi: zakup sprzedaż transport magazynowanie kształtowanie zapasów

22 Zarządzanie łańcuchem dostaw geneza łańcucha dostaw pojęcie łańcucha dostaw Łańcuch logistyczny to taki łańcuch magazynowotransportowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych drogami przewozu towarów oraz organizacyjne i finansowe skoordynowanie operacji, procesów zamówień i polityki zapasów wszystkich ogniw tego łańcucha.

23 Zarządzanie łańcuchem dostaw Ze względu na to, że funkcjonowanie łańcucha logistycznego uwarunkowane jest jego przestrzennym rozmieszczeniem, przez pojęcie łańcucha dostaw należy rozumieć przepływ produktów logistycznych w ramach ściśle określonej konfiguracji sieci logistycznej.

24 Zarządzanie łańcuchem dostaw Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw obejmuje: źródła surowców i dostawców politykę zakupu i gromadzenia surowców przepływ materiałów wewnątrz firmy przechowywanie wyrobów gotowych dystrybucję magazynowanie transport

25 Zarządzanie łańcuchem dostaw Określenie łańcuch dostaw jest rozumiane jako działalność związana z przepływem produktów i usług - od jego pierwotnego źródła przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci, w której produkty i usługi są konsumowane przez ostatecznego klienta.

26 Zarządzanie łańcuchem dostaw Zarządzanie łańcuchem logistycznym to: planowanie, organizowanie, realizowanie i sterowanie przepływem towarów tak w ich fizycznej jak i finansowej postaci, wraz z informacjami dotyczącymi wielkości i struktury popytu na te towary.

27 Zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw Elementy składowe zarządzania relacjami z partnerami: zarządzanie relacjami z dostawcami wdrażanie nowych produktów zarządzanie kosztami produktu prognozowanie i planowanie zarządzanie zapasami magazynowymi planowanie produkcji reklamacje

28 Proces logistyczny Proces logistyczny w łańcuchu dostaw obejmuje czynności, zdarzenia i informacje począwszy od zdefiniowania planu sprzedaży a skończywszy na dostawie do klienta, serwisie posprzedażnym i utylizacji. Podstawowym elementem procesu i warunkiem koniecznym dla jego efektywnej realizacji jest sterowanie procesem.

29 Proces logistyczny definiowanie prognoz sprzedaży tworzenie planu produkcji definiowanie potrzeb materiałowych zakupy zaopatrzeniowe zarządzanie zapasami magazynowymi magazynowanie transport dostawy do klienta logistyczna obsługa reklamacji klienta

30 Total Quality Management działalność logistyczna jest łączona z kompleksowym zarządzaniem jakością TQM polega na ustawicznym doskonaleniu wszystkich procesów w przedsiębiorstwie

31 Just In Time metoda dokładnie na czas (JIT) umożliwia zaniechanie gromadzenia zapasów oznacza: produkuj dokładnie to, czego życzy sobie klient i dostarczaj dokładnie wtedy, kiedy sobie tego życzy w praktyce JIT oznacza: skrócenie czasu dostaw likwidację przestojów materiałów do produkcji skrócenie czasu trwania procesów produkcji w przedsiębiorstwie

32 System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego przedsiębiorstwo produkcyjne stanowi centralne ogniwo w łańcuchu logistycznym producent zawsze występuje jako odbiorca produktów i jednocześnie jako dostawca lokalizując ogniwo produkcji w łańcuchu logistycznym można mówić o rzeczowym strumieniu zasilania (dopływu) i strumieniu odpływu

33 System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym przeszła kilka faz rozwoju: od zarządzania materiałami (Material Management) do zarządzania kanałowego (Channel Management) zarządzanie kanałowe obejmuje cały przepływ materiałów w przedsiębiorstwie: od etapu wejścia surowca do wyrobu końcowego dla klienta

34 System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego system logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego może być bardzo złożony zintegrowane zarządzanie przepływami rzeczowymi, strumieniami informacji i strumieniami finansowymi obejmuje trzy sfery działalności przedsiębiorstwa: zaopatrzenie produkcję dystrybucję w każdej z tych faz mamy do czynienia z takimi elementami jak: zapasy, transport i konfiguracja przestrzenna

35 Logistyka zaopatrzenia obejmuje: dostarczenie materiałów niezbędnych do produkcji, ich składowanie dostarczenie do pierwszego stanowiska linii produkcyjnej jest traktowana jako zarządzanie strumieniem dopływu do przedsiębiorstwa

36 Logistyka produkcji obejmuje zarządzanie przepływem strumieni materiałowych w procesie produkcyjnym dotyczy: projektowania kanałów przepływu w procesie produkcji transportu wewnętrznego zapasów produkcji w toku

37 Logistyka dystrybucji obejmuje przemieszczanie wytworzonych materiałów, półproduktów czy wyrobów gotowych do odbiorców w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i produkowanych wyrobów sieć dystrybucji może być bardziej lub mniej rozwinięta wykazując zróżnicowaną: szerokość kanałów dystrybucji długość kanałów dystrybucji

38 Distribution Requirement Planning DRP - to planowanie zapotrzebowania dystrybucji Ma za zadanie określić zapotrzebowanie na wyrób gotowy Opracowany na tej podstawie plan dystrybucji determinuje wielkość produkcji Service Center Optimization

39 CIM oznacza Computer Intergrated Manufacturing metodę zarządzania produkcją przy wsparciu informatycznym. CIM umożliwia kontrolę nad prawidłowym przebiegiem wszystkich systemów zastosowanych w produkcji.

40 Korzyści wdrażania systemów MRP powiązanie zakupu materiałów z potrzebami obniżenie poziomu zapasów zbiorcze fakturowanie powodujące wydłużenie terminu płatności egzekwowanie indywidualnej odpowiedzialności za każde stanowisko pracy

41 Logistyka dystrybucji Logistyka w sferze dystrybucji oznacza zintegrowany proces planowania, organizowania i kontroli strumieni towarów i związanych z nim informacji z miejsca produkcji do odbiorcy. Zadaniem logistyki jest zarządzanie procesem dostarczenia tych towarów

42 Logistyka dystrybucji luka czasowa luka przestrzenna luka ilościowa luka w asortymencie luka informacyjna

43 Logistyka dystrybucji Drogą do pokonywania tych luk jest łączenie się kanałów dystrybucji z kanałem logistycznym. Kanał dystrybucji to zespół kolejnych ogniw, za pośrednictwem których realizowany jest przepływ dóbr związany z działalnością rynkową. Wybór rodzaju kanału i liczby pośredników zależy od stopnia intensywności dystrybucji. W przypadku kanału zintegrowanego pionowo wszyscy uczestnicy realizują wspólną strategię.

44 Magazynowanie i obsługa zapasów Magazyn stanowi jednostkę organizacyjno-funkcjonalną zajmującą się przechowywaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z ruchu w kanałach logistycznych. Do tego celu magazyn dysponuje odpowiednią infrastrukturą magazynową: przestrzenią składową i manipulacyjną środkami technicznymi manipulacji i transportu

45 Magazynowanie i obsługa zapasów Budowle magazynowe to trwałe konstrukcje inżynierskie służące do magazynowania zapasów Cechuje je duża różnorodność, elementy techniczne i użytkowe: rodzaj i wielkość parametry konstrukcyjne parametry użytkowe

46 Magazynowanie i obsługa zapasów Różnorodność budowli magazynowych wynika z: z rodzaju towarów i ich podatności magazynowej czasu magazynowania zapasów rotacji zapasów w magazynie stopnia ich przystosowania do manipulacji zmechanizowanych mechanizacji i automatyzacji procesów magazynowych

47 Magazynowanie i obsługa zapasów Budowle magazynowe można dzielić z punktu widzenia różnych kryteriów: stanu skupienia i podatności magazynowej ładunku rozwiązań techniczno-budowlanych i stopnia zabezpieczenia ładunków stopnia mechanizacji procesów magazynowych funkcji i przeznaczenia gospodarczego

48 Magazynowanie i obsługa zapasów W zależności od stanu skupienia i podatności magazynowej ładunków wyróżnia się następujące typy magazynów: zbiorniki silosy magazyny uniwersalne

49 Magazynowanie i obsługa zapasów Uwzględniając rozwiązania technicznobudowlane i stopień zabezpieczenia ładunków budowle magazynowe dzieli się na: magazyny otwarte magazyny półotwarte magazyny zamknięte magazyny wysokiego składowania magazyny specjalne

50 Magazynowanie i obsługa zapasów W zależności od stopnia mechanizacji procesów magazynowych magazyny dzielą się na: nie zmechanizowane zmechanizowane zautomatyzowane

51 Magazynowanie i obsługa zapasów W zależności od funkcji i przeznaczenia gospodarczego, jakie spełniają, magazyny dzielą się na: przemysłowe handlowe transportowe usługowe

52 Magazynowanie i obsługa zapasów Techniczne wyposażenie magazynów uzależnione jest od: wielkości i funkcji, jaką pełni magazyn rodzaju magazynowanych zapasów i ich podatności magazynowej rodzaju opakowania i stosowanych jednostek ładunkowych metod składowania sposobu przemieszczania materiałów rodzaju zabiegów konserwacyjnych i konfekcjonowania

53 Magazynowanie i obsługa zapasów Do technicznego wyposażenia magazynu zalicza się: maszyny i urządzenia transportowe urządzenia do składowania urządzenia pomocnicze

54 Magazynowanie i obsługa zapasów Do podstawowych środków transportu w nowoczesnych magazynach zalicza się: wózki jezdniowe dźwignice przenośniki

55 Magazynowanie i obsługa zapasów Wśród urządzeń do składowania można wyróżnić: w magazynach otwartych: legary, stojaki, podstawki w magazynach zamkniętych: regały o różnej konstrukcji (nieruchome, przesuwane), stojaki czy szafki

56 Magazynowanie i obsługa zapasów System magazynowania można określić jako skoordynowaną działalność w czasie i przestrzeni, polegającą na: gromadzeniu zapasów ich składowaniu wraz z czynnościami manipulacyjnymi, pielęgnacyjnymi i kontrolą

57 Centra logistyczne Do przesłanek rozwoju centrów logistycznych jako nowych form organizacji procesów logistycznych przyczyniły się: wzrost znaczenia poziomu obsługi klienta dążenie do skrócenia czasu dostawy konieczność redukcji kosztów w łańcuchu dostaw globalizacja działalności gospodarczej zwiększająca zasięg procesów logistycznych

58 Centra logistyczne Centra logistyczne to punkty węzłowe sieci logistycznych, w których: następuje łączenie i rozłączanie strumieni ładunków ma miejsce zmiana środka transportu świadczone są usługi związane z magazynowaniem, zarządzaniem zapasami i dystrybucją różne usługi towarzyszące

59 Centra logistyczne Centra logistyczne pełnią trzy funkcje: funkcje logistyczne funkcje pomocnicze funkcje dodatkowe

60 Centra logistyczne Funkcje logistyczne obejmują: transport magazynowanie zarządzanie zapasami zarządzanie zamówieniami przeładunki pakowanie kompletacja

61 Centra logistyczne Do funkcji pomocniczych zalicza się: spedycja obsługa celna ubezpieczenia obrót opakowaniami zbiorczymi wielokrotnego użytku wynajem kontenerów i palet usługi informatyczne promocja i marketing

62 Centra logistyczne Funkcje dodatkowe obejmują: techniczną obsługę pojazdów sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów naprawę kontenerów i palet usługi hotelarskie usługi gastronomiczne usługi bankowe usługi telekomunikacyjne parkowanie pojazdów

63 Centra logistyczne Centra logistyczne a centra dystrybucyjne: centra logistyczne - niezależne podmioty, świadczące usługi na rzecz wielu różnych klientów centra dystrybucyjne - podmioty zależne, realizujące usługi logistyczne na rzecz jednego przedsiębiorstwa

64 Centra logistyczne Ze względu na zasięg oddziaływania wyróżnia się centra logistyczne: międzynarodowe regionalne lokalne

65 Centra logistyczne Zadania (usługi) wykonywane w centrach logistycznych: sterowanie dostawami zakupionych towarów magazynowanie zawieranie umów z odbiorcami przygotowywanie zamówień rozdział wyrobów gotowych według odbiorców wykonywanie usług na zlecenie odbiorcy

66 Zadania - c.d Centra logistyczne konfekcjonowanie towarów formowanie jednostek ładunkowych dystrybucja przygotowanych partii towarów przewóz i spedycja funkcje handlowe wykonywanie serwisu regałowego

67 Centra logistyczne Powinny spełniać określone warunki: posiadanie odpowiedniego wyposażenia posiadanie odpowiedniego usytuowania odpowiednia infrastruktura informatyczna

68 Centra logistyczne Telematyka to technika łączności oparta o bezprzewodowe środki komunikowania, np. GPS, do monitorowania drogi przesyłki. metoda track and trace

69 Przestrzenna konfiguracja sieci logistycznej Konfiguracja sieci logistycznej to struktura punktów i dróg, przez które przepływają produkty od źródeł wydobycia surowców do miejsc podaży tych produktów Konfiguracja sieci wymaga określenia: ile będzie tych punktów i dróg gdzie będą zlokalizowane jaki rodzaj transportu będzie użyty jakie magazyny zostaną wykorzystane które produkty będą przemieszczane

70 Usługi logistyczne czynności transportowe czynności spedycyjne usługi terminalowe zarządzanie zapasami kompleksowa obsługa dystrybucji

71 cross docking tranzyt ładunków przez terminal bez składowania zatrzymanie jedynie na czas niezbędny do kompletacji, zmiany postaci ładunku lub zmiany środka transportu

72 Rola firm kurierskich w łańcuchu dostaw usługi firm kurierskich klasyfikacja przesyłek opis procesu modelowa drga przesyłki infrastruktura wykorzystywana przez firmy kurierskie

73 Usługi podstawowe firm kurierskich Serwis przesyłek ekspresowych Serwis przesyłek terminowych Serwis przesyłek drobnicowych Serwis przesyłek B2B.B2C, C2C

74 Usługi dodatkowe Obrót paletowy Usługa pobraniowa (COD) Usługa dokumentów zwrotnych ( ROD) Ubezpieczenia Opakowanie Usługi celne

75 Eurologistyka To inaczej eurosystemy logistyczne, które należy rozumieć jako systemy logistyczne tworzone: pomiędzy firmami różnych państw europejskich pomiędzy firmą zlokalizowaną na terenie Europy i jej filiami

76 Eurologistyka Przynajmniej jedna z funkcji zarządzania logistycznego musi być wspólna: operacyjna finansowa lub marketingowa

77 Eurologistyka Cele eurosystemów logistycznych: konieczność tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw między ich ogniwami konieczność redukcji poziomu zapasów w firmach działających w Europie

78 Eurologistyka Formy organizacyjne eurologistyki: spółki i korporacje międzynarodowe filie przedsiębiorstw europejskich eurologistyka doraźna (short-term)

79 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. Tadeusz Waściński Wydział Logistyki WAT Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw SYLWIA KONECKA Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Łupickiej, prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9 Zarządzanie logistyczne redakcja Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2011 Skład i łamanie Agnieszka Zytka Projekt okładki Marcin Szadkowski Copyright by

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo