Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw. Logistical costs in the competitive strategy of enterprises

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw. Logistical costs in the competitive strategy of enterprises"

Transkrypt

1 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 209 Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw Logistical costs in the competitive strategy of enterprises Izabela WALCZAK *, Krzysztof WITKOWSKI ** Obnika kosztów w dowolnej dziedzinie biznesu jest celem wartociowym, staje si ona jednak bardzo podan tylko wtedy, kiedy prowadzi do podniesienia zysków Martin Christopher Streszczenie. W artykule zaprezentowano kosztowe aspekty formułowania strategii konkurencyjnych przedsibiorstw. Referat jest czci pracy powiconej problemowi funkcjonowania controllingu logistycznego w małych i rednich przedsibiorstwach (MSP) Summary. In the paper there are presented the costs aspects of construct the competitions strategy. This article is a part of work, which is considered to the problem of logistical controlling functionality in small and middle enterprise. Wprowadzenie Dzi jednym z podstawowych czynników wpływajcych na osigane przez przedsibiorstwa przychody jest logistyka. Rosnca konkurencja sprawiła, i przedsibiorstwa musz wiksz wag przywizywa do procesów zwizanych z logistyk. Zauwaamy to w rozwoju i ewolucji logistyki w kierunku zintegrowanego zarzdzania. Integracja wszystkich funkcji przedsibiorstwa i procesów logistycznych, daje nowe moliwoci przedsibiorcom. Umoliwia im nowe rozwizania problemów. Efektywne i sprawne zarzdzanie logistyczne jest zasadnicz czci strategicznego zarzdzania firm. W ujciu najbardziej ogólnym pojciem efektywnoci zajmuje si prakseologia. Przyjmuje si w niej, e efektywno jest jedn z właciwoci systemu sprawnego działania (np. przedsibiorstwa) jako całoci, bd wybranych elementów jego struktury wewntrznej oraz otoczenia systemu (Zieleniewski 1966, s.23). Właciwo t definiuje si za pomoc zbioru ocen (orzecze) przypisywanych systemowi przez porównanie przewidywanych bd uzyskanych wyników działania z innymi cechami traktowanymi jako układ odniesienia (weryfikacyjny, sprawdzajcy poprawno wyników). Działania w sferze logistyki podporzdkowane s strategii logistycznej, która jest jedn ze strategii funkcjonalnych przedsibiorstwa. Logistyka moe by elementem lub * Izabela Walczak, Studenckie Naukowe Koło Logistyki, Uniwersytet Zielonogórski ** dr in. Krzysztof Witkowski, Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski 209

2 210 Izabela Walczak, Krzysztof Witkowski nawet podstaw strategii konkurencyjnej firmy. Relacje midzy logistyk a strategiami przedsibiorstwa odgrywaj istotn rol w zarzdzaniu strategicznym i maj bardzo duy wpływ na rozwój i wdraanie nowych strategii konkurencyjnych. Strategie logistyczne przedsibiorstw Strategia logistyczna moe by albo sposobem konkurowania lub istotnym elementem sposobu konkurowania, albo operacyjnym rozwiniciem przyjtego sposobu zdobywania przewagi konkurencyjnej. Strategie logistyczne mog by analizowane w kontekcie modelu brany M.E. Portera. Wówczas w strategii niskiego kosztu logistyka moe by wykorzystywana na nastpujce sposoby(ciesielski, 1997, s. 17) Obnika kosztów logistycznych jest w danym okresie podstawowym sposobem utrzymania pozycji najtaszego producenta; Pozycja niskiego kosztu jest uzyskiwana poprzez działania polegajcego na kombinacji strategii logistycznej i innej strategii funkcjonalnej przedsibiorstwa; Logistyka stanowi istot strategii niskiego kosztu w długim okresie. Obserwacja stosowanych w praktyce strategii logistycznych pozwala na odczytanie ich generalnej idei. Polega ona na jednoczesnym realizowaniu choby czciowo za pomoc tych samych sposobów dwóch celów: Zwikszenia konkurencyjnoci; Poprawy wykorzystania zasobów. Słu temu nastpujce strategie logistyczne: Zarzdzanie łacuchami dostaw; Kooperacja; Skracanie cykli; Zmniejszanie lub eliminacja zapasów; Logistyka rónicowania sposobu konkurowania. Zarzdzanie łacuchami dostaw nawizuje do strategii integracji dla ułatwienia przepływu surowców i towarów przez firm. Oryginalno nowej koncepcji polega na włczeniu dostawców i odbiorców do zarzdzania przepływami. Obywa si to poprzez alianse strategiczne, róne formy partnerstwa, koncepcje wyboru kluczowych dostawców oraz odbiorców, itp. Niezalenie od formy współpracy pociga to za sob integracj systemów logistycznych przedsibiorstw oraz integracj ich procesów logistycznych, poszukiwanie sposobów zwikszania zaufania i zaangaowania w relacjach dostawca odbiorca, powizanie systemów informatycznych, itd. Kooperacja i procesy integracyjne prowadz niekiedy do zmiany orodka kierujcego przepływem. Stosowanie strategii zarzdzania łacuchem dostaw prowadzi do ulepszenia obsługi rynku i redukcji kosztów logistycznych. Uczestnicy kooperacji mog podzieli si korzyciami, a cały układ dostawca odbiorca staje si bardziej konkurencyjny. Ta tendencja wie si oczywicie z ograniczaniem liczby dostawców. stanowi to przewrót w stosunku do tradycyjnych reguł utrzymywania duej liczby dostawców i pobudzania konkurencji midzy nimi. Zarzdzanie łacuchami dostaw zakłada, e korzyci przypisane do tej pory integracji pionowej w zakresie logistyki mog by uzyskiwane poprzez koordynacj operacji niezalenych firm. Problem integracji pionowej schodzi niejako na drugi plan staje si zagadnieniem taktycznym. Spraw zasadnicz o wymiarze strategicznym jest budowa powiza kooperacyjnych, przynoszcych korzyci obu stronom. 210

3 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 211 Strategia skracania cykli zdaje si wynika z przekonania, e najwaniejszym rodzajem konkurencji jest dzi wycig z czasem. Chodzi tu przy tym o skracanie trzech rodzajów cykli: Cyklu przyjcia i realizacji zamówienia; Cyklu od przyjcia surowca do dostawy gotowego produktu; Cyklu wprowadzenia gotowego produktu na rynek. Strategia skracania cykli narzuca wiele rozwiza w sferze wykorzystania zasobów. Ich rozplanowanie powinno umoliwia przepływ bez składowania. Nadto chocia nie wynika to w sposób oczywisty wie si ona ze sposobem konkurowania. Kariera koncepcji skracania cykli wynika z rosncej roli rozwiza, w których przyjty w firmie sposób konkurowania wymaga od systemu logistycznego utrzymania stałej, szerokiej oferty towarowej o duej dostpnoci dla klientów, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wszystkich form zapasów. Idea rónicowania strategii konkurencyjnych (wg produktów lub rynków) za pomoc strategii logistycznych jest stosunkowo młoda i wie si z dostrzeeniem wielu niewykorzystanych szans w logistycznej obsłudze rynku oraz jednoczenie z dostrzeonymi w tym zakresie zaniedbaniami. Jej wyrazem jest organizowanie działalnoci firm za pomoc logistycznej strategii konkurowania na rynku. Nawizuje ona do reguł zrónicowanej dystrybucji i racjonalizacji. Logistyka jest tu wic zasadnicz czci strategii przedsibiorstwa, a w szczególnoci strategii produktu. Podkrela si, e produkt to nie tylko rzecz o okrelonych cechach, lecz take zespół zwizanych z nim usług. Charakterystyka kosztów logistyki Zagadnienia kosztów logistyki nale do najtrudniejszych i najbardziej złoonych problemów współczesnej logistyki. Problemem jest nawet samo ich zdefiniowanie, rozgraniczenie i wyodrbnienie. W literaturze pojcie kosztów logistyki wystpuje w rónych aspektach. Autorzy wskazuj na róne ródła kosztów i ich rodzaje. Maj odmienne pogldy na definiowanie, interpretacj i sposoby identyfikowania ich struktury. Trudno jest znale kompleksowe opracowanie wiedzy o kosztach logistyki. Jednym z tych, którzy podjli si rozwinicia zagadnienia kosztów logistyki jest M. Kufel, który odnosi te koszty do kosztów przepływu materiałów w przedsibiorstwie. Rozpatruje je wszechstronnie, cho nie nazywa ich kosztami logistyki. Definiuje je w nastpujcy sposób: Koszty logistyki s szczegółow kategori kosztów, oznaczajc pienine odzwierciedlenie zuycia substancji majtkowej przedsibiorstwa, wywołanego planowaniem, realizacj kontrol poza technologicznych procesów przemieszcze w czasie i przestrzeni wszystkich form materiałów.(kufel 1990) H.-Ch. Pfohl podaje, e teoria kosztów zbudowana na podstawie teorii produkcji, zajmuje si okreleniem zalenoci midzy usług logistyczn a kosztami logistyki w funkcji kosztów. W praktyce rachunku kosztów i wyników trzeba znale zadowalajcy kompromis midzy praktyczn metod okrelania funkcji kosztów i dokładnoci jej odwzorowania, aby sprosta tym samym złoonoci logistycznej funkcji kosztów. Kompromis ten opiera si na przedstawieniu kosztów i zysków jako logicznej orientacji rachunku kosztów i wyników.(pfohl 1998) B. Szałek koszty logistyki identyfikuje jako:(szałek 1994) 211

4 212 Izabela Walczak, Krzysztof Witkowski koszty bezporednie (transport, magazyny, zapasy, łczno) i porednie, koszty stałe i zmienne, koszty zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, koszty materialne i niematerialne, koszty opracowania logistycznego oraz przedsiwzi zlecanych przez logistyk, koszty cile logistyczne Z kolei Cz. Skowronek podaje, e koszty logistyki to wyraone w pienidzu zuycie pracy ywej, rodków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarze nadzwyczajnych, które s powodowane przepływem dóbr materiałowych (surowców, materiałów, wyrobów, towarów) w przedsibiorstwie i midzy przedsibiorstwami, przedsibiorstwami take utrzymanie zapasów.(skowronek 2003, s. 336) Podsumowujc, mona stwierdzi, i przedstawione definicje zmierzaj do ujcia kosztów logistyki jako finansowo okrelonego nakładu niezbdnego do realizacji zada logistycznych. W celu identyfikacji tych kosztów naley wskaza ródła ich powstawania w fazach produkcyjnych:(twaróg 2003, materiałów. 28) pozyskiwania materiałów i innych produktów od dostawców, transportu zewntrznego i wewntrzzakładowego, planowania produkcji okrelajcego intensywno przepływu materiałów przez faz produkcji, magazynowania półproduktów, wyrobów, materiałów i odpadów technologicznych, przekazywania wyrobów gotowych odbiorcom. Z bada i analiz wynika, e globalne koszty logistyczne przedsibiorstw stanowi 10 35% przychodów ze sprzeday uzyskiwanych przez przedsibiorstwa i s t grup kosztów, w ramach której obecnie istniej najwiksze rezerwy dla działa oszczdnociowych.(kpka 2001) W zwizku z tym waga problematyki zwizanej z kosztami logistyki dla realizacji podstawowego celu przedsibiorstwa, jakim jest maksymalizacji długoterminowego zysku, staje si elementem niezwykle istotnym. Punktem wyjcia do polityki racjonalizacji i obniki kosztów logistycznych jest zrozumienie ich kompleksowego charakteru oraz unikanie optymalizacji kosztów poszczególnych podsystemów bez sprawdzenia ich wpływu na inne obszary funkcjonowania łacucha logistycznego. Takie działania s niezbdne do stworzenia sprawnego łacucha logistycznego. Aby czynnoci te były moliwe do wykonania, naley szczegółowo rozpozna koszty procesów logistycznych oraz zdefiniowa czynniki, które mog mie wpływ na wielko poszczególnych kosztów i ich powstawanie w okrelonych punktach łacucha logistycznego. Teoretycznie realne koszty powstajce w obrbie logistyki mona zaliczy do:(nowak 2004, s ) kosztów zdeterminowanych przez procesy logistyczne, kosztów losowych (probabilistycznych), kosztów hipotetycznych Koszty zdeterminowane przez procesy logistyczne stanowi główny ciar w strukturze kosztów logistycznych. Naley je rozumie jako wyraone w pienidzu nakłady finansowe, osobowe i rzeczowe, spowodowane realizacj konkretnych procesów gospodarczych, takich jak zakupy materiałowe, transport, magazynowanie czy te dystrybucja wyrobów gotowych. Do kosztów zdeterminowanych przez procesy 212

5 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 213 logistyczne naley take zaliczy nakłady niezbdne do utrzymania standardów obsługi klienta oraz odpowiedniej jakoci wyrobów. Koszty losowe wynikaj z nadzwyczajnych strat oraz ubytków majtku, jakie wystpuj przy normalnej działalnoci logistycznej. Mog one wynika z nieodpowiedniej jakoci zarówno samych procesów logistycznych, jak i wyrobów gotowych. Czciej jednak koszty losowe s efektem czynników niezalenych od przedsibiorstwa, np. dekoniunktury gospodarczej, warunków klimatycznych czy uregulowa prawnych. Koszty hipotetyczne s zwizane z kategori kosztów utraconych korzyci. Wyraaj one przychód, jaki nie został osignity z powodu utraconych" transakcji gospodarczych. Identyfikacja kosztów hipotetycznych jest niezwykle trudna, gdy dotycz one domniemanej kwoty przychodu, której nie osignło przedsibiorstwo. Koszty hipotetyczne s zwykle przyczyn niewłaciwego zaopatrzenia przedsibiorstwa w surowce, na które wystpiło zapotrzebowanie, lub te mog one wynika z niezgodnej z umow czy ogólnymi zasadami obsługi klientów. Struktura kosztów logistyki Punktem wyjcia do podejmowania decyzji niezbdnych do zarzdzania kosztami logistyki jest poznanie ich struktury. Niezbdna jest znajomo czynników kształtujcych wielko i udział kosztów logistyki w strukturze ogólnych kosztów prowadzenia działalnoci gospodarczej. Analiza struktury kosztów dokonywana jest w przedsibiorstwach na zasadach przyjtych w rachunkowoci. Naley jednak pamita, aby dostosowa liczb i rodzaj kryteriów rozróniania kosztów logistyki do charakteru prowadzonej działalnoci, potrzeb decyzyjnych kadry zarzdzajcej i mechanizmu ewidencji kosztów. Jako podstawowe kryteria podziału kosztów logistycznych mona przedstawi: (Nowak 2004, s ) kryterium rodzaju kosztów, kryterium faz przepływu i miejsc powstawania kosztów, kryterium procesów logistycznych, kryterium zmiennoci kosztów wzgldem wielkoci przepływów materiałowych lub utrzymywanych zapasów Kryterium rodzajowe odpowiada typowemu ujciu rodzajów kosztów, które stosuje si w ewidencji ksigowej. Mona zatem wyodrbni nastpujce rodzaje kosztów: (Nowak 2004, s. 201) amortyzacja rodków trwałych zaangaowanych w realizacj procesów logistycznych (rodków transportu, budynków magazynowych, urzdze transportujcych itp.), zuycie materiałów i energii, koszty wynagrodze i wiadcze na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie zada logistycznych, koszty usług realizowanych przez obce podmioty gospodarcze (koszty przewozów, prac załadunkowych, remontów itp.), podatki i opłaty (np. podatki od nieruchomoci lub rodków transportu), pozostałe koszty rodzajowe. Układ rodzajowy stwarza moliwoci kontroli kosztów zuycia czynników produkcji poniesionych na wykonanie zada logistycznych, porównania wielkoci 213

6 214 Izabela Walczak, Krzysztof Witkowski uzyskanych z planowanymi oraz badania struktury kosztów. Niemniej jednak dokładne ustalenie tych kosztów w całej strukturze procesów logistycznych jest niezwykle trudne i wymaga wdroenia oraz prowadzenia dodatkowej ewidencji. Gromadzenie informacji o kosztach logistycznych w przekroju rodzajów jest rozwizaniem drogim i wymaga zwykle zatrudniania dodatkowych słub ksigowych. Zgodnie z kryterium faz przepływu i miejsc powstawania kosztów wyrónia si koszty logistyczne poniesione w tych działach przedsibiorstwa, które s odpowiedzialne za przepływ strumieni materiałowych, towarowych i informacyjnych. S to w szczególnoci działy zaopatrzenia (w tym magazyny materiałów i półproduktów, transport wewntrzzakładowy i pozazakładowy), działy sterowania produkcj i transportu wewntrznego oraz działy sprzeday (w tym magazyny wyrobów gotowych, transport wewntrzzakładowy i pozazakładowy). Podział kosztów logistyki według faz przepływu obejmuje zatem cztery nastpujce kategorie kosztów: koszty fazy zaopatrzenia, koszty fazy produkcji, koszty fazy dystrybucji, koszty fazy składowania i recyklingu odpadów. Rozwizania ewidencyjne stosowane w przedsibiorstwach utrudniaj analiz kosztów powstajcych w poszczególnych fazach przepływu. Przykładowo. ewidencja kosztów zakupu obejmuje tylko koszty czynnoci poprzedzajce przyjcie zakupionych materiałów do pierwszego miejsca składowania w zakładzie. Dalsza obserwacja kosztów procesu zaopatrzenia jest niemoliwa, gdy nie obejmuje ona: płac i narzutów na płace personelu magazynu, kosztów utrzymania komórek zaopatrzenia oraz odbioru dostaw, opłat telekomunikacyjnych, analiz, prób jakoci itp. Podobnie ewidencjonowane koszty sprzeday obejmuj koszty po przekazaniu wyrobów z magazynów własnych bezporednio do wysyłki oraz koszty zwizane z zapewnieniem sprzeday produktów. Nie uwzgldnia si jednak kosztów wynagrodze i narzutów na wynagrodzenia stałego personelu magazynów, kosztów utrzymania komórek sprzeday, marketingu, opłat telekomunikacyjnych, analiz, bada rynkowych, prób jakoci itp. Wanym i powszechnie stosowanym kryterium klasyfikacji kosztów logistycznych jest ich podział ze wzgldu na rodzaje procesów logistycznych. Zgodnie z tym kryterium wyrónia si: (Nowak 2004, s. 201) koszty fizycznego przemieszczania dóbr rzeczowych w procesach logistycznych, koszty utrzymania zapasów, koszty strumieni informacyjnych. W omawianej klasyfikacji kosztów uwzgldnia si przede wszystkim koszty infrastruktury logistycznej. Realizacja procesów logistycznych wymaga, bowiem posiadania okrelonego zaplecza w postaci budynków, rodków transportu, maszyn i urzdze oraz zintegrowanych systemów informatycznych. Koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury logistycznej stanowi powane obcienie dla wielu przedsibiorstw i nale do kategorii kosztów wzgldnie stałych, niezalenych od rozmiarów działalnoci logistycznej. Według kryterium zmiennoci koszty logistyczne dzieli si na koszty stałe oraz koszty zmienne. Stałe koszty logistyczne nie zale od wielkoci przepływów materiałowych, towarowych i informacyjnych. Zalicza si do nich w szczególnoci: koszty amortyzacji hal magazynowych i wyposaenia magazynów (np. suwnic, wózków 214

7 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 215 widłowych, tam transportujcych, urzdze pomiarowych), koszty amortyzacji rodków transportu, czynsze za dzieraw pomieszcze magazynowych, zuycie energii elektrycznej (koszt wzgldnie stały), wynagrodzenia z narzutami, (jeeli ustalane s w systemie czasowym), koszty usług telekomunikacyjnych, podatki od nieruchomoci i inne opłaty lokalne. Przy intensywnej i szerokiej działalnoci gospodarczej koszty stałe procesów logistycznych maj ograniczony udział w strukturze kosztów całkowitych przedsibiorstwa. Jako zmienne koszty logistyki przyjmuje si te koszty, które zale od aktywnoci rynkowej przedsibiorstwa i skali działalnoci logistycznej. Im bardziej intensywna jest działalno logistyczna przedsibiorstwa, tym relatywnie wiksze s zmienne koszty logistyki. Zalicza si do nich zwłaszcza koszty zuycia materiałów pomocniczych (np. wody, paliwa, oleju, chłodziwa) oraz wynagrodzenia z narzutami (jeeli ustalane s w systemie akordowym). (Nowak 2004, s. 203) Identyfikacja niektórych kosztów logistycznych jest jednak utrudniona, poniewa nie jest łatwe okrelenie ich wartoci (np. koszty zwizania kapitału w procesie magazynowania). W przypadku innych kosztów" pojawiaj si wtpliwoci, czy w ogóle w danym przypadku chodzi o koszty. Powstaje wtpliwo, czy powinno si wykazywa jako koszty logistyki take ekonomiczne i rynkowe konsekwencje niesprawnoci, których dokładne ustalenie jest zadaniem niezwykle trudnym. W celu zwikszenia przydatnoci informacji o kosztach logistyki powinno si wykazywa t kategori kosztów na podstawie dokładnej analizy i kwalifikacji, z uwzgldnieniem konkretnych sytuacji i przesłanek decyzyjnych oraz funkcji i potencjałów charakteryzujcych dany obszar działalnoci. Miejsce kosztów logistyki w systemie rachunkowoci przedsibiorstwa Problematyka kosztów logistyki naley do najtrudniejszych i najbardziej złoonych zagadnie. Wynika to z ich rozbudowanej i rozmytej struktury i trudnoci z identyfikacj. Moliwe do zastosowania identyfikacji kosztów logistyki systemy s bardzo złoone i pozostaj w silnych uwarunkowaniach i wzajemnych zalenociach, co utrudnia ich szacowanie według kryteriów analitycznych. Tradycyjnie w rachunkach kosztów grupuje si koszty w szerokie i zagregowane kategorie, a koszty zwizane z logistyk ujmuj w ramach innych działów. Utrudnia to, a wrcz uniemoliwia zidentyfikowanie rzeczywistych kosztów logistyki. K. Fico zauwaył, e koszty logistyki s jednym z głównych kryteriów oceny efektywnoci stosowanych technologii logistycznych i w hierarchii wanoci ustpuj tylko nadrzdnym standardom obsługi klienta (por. rys.1). Minimalizacji kosztów logistyki jest podstawowym wymogiem operacyjnym realizowanym w przedsibiorstwach rynkowych. Aby minimalizowa wielkoci ponoszonych kosztów logistyki, naley precyzyjnie okreli formuł, która moe by dokładnie badana i analizowana za pomoc cisłych metod rachunku ekonomicznego(fico 2001). Koszty logistyki stanowi podstawowy miernik ilociowy sprawnoci i nowoczesnoci procesów logistycznych i dlatego tak wana jest ich precyzyjna identyfikacja i szczegółowa specyfikacja zgodnie z aktualnymi potrzebami. Maj duy wpływ na ogólny rezultat działalnoci gospodarczej przedsibiorstwa i kształtowanie kocowego wyniku finansowego decydujcego o poziomie rentownoci przedsibiorstwa. 215

8 216 Izabela Walczak, Krzysztof Witkowski NADRZDNO KOSZTÓW PROCESÓW GOSPODARCZYCH ORGANICZNA JAKO PROCESÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY LOGISTYKI ROZBUDOWA I ROZMYTA STRUKTURA KOSZTÓW LOGISTYKI BRAK FORMALNYCH PROCEDUR FINANSOWO - KSIGOWYCH TRAFNO Z IDENTYFIKACJ KOSZTÓW LOGISTYKI SILNE ZWIZKI Z INNYMI KOSZTAMI GOSPODARCZYMI Rysunek 1. Ranga kosztów logistyki w działalnoci gospodarczej [ródło: Fico K., Procesy logistyczne w przedsibiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia, 2001, s. 351] Rachunek kosztów w przedsibiorstwie, jako szerszy obejmuje nieco wszy rachunek kosztów logistyki. Jest to jedyny rachunek problemowy, zorientowany rynkowo, obejmujcy równie koszty obsługi klienta. Koszty logistyki, podobnie jak koszty innych procesów, obejmuj wiele bardzo rónych, wzajemnie powizanych ze sob składników ponoszonych nakładów: finansowych rzeczowych czasowych osobowych Bez rachunku kosztów przystosowanego do potrzeb logistycznych zidentyfikowanie efektywnoci procesów logistycznych jest niezwykle trudne (Twaróg 2003, s. 23). O randze kosztów logistyki w działalnoci przedsibiorstwa decyduje fakt, e rachunek tych kosztów jest podstaw podejmowania istotnych decyzji gospodarczych. Wymierne wielkoci kosztów wyraone z reguły w postaci finansowej stanowi analityczny materiał do wypracowania krótkoterminowych operacyjnych lub taktycznych decyzji, jak i dalekosinych decyzji strategicznych. Koszty logistyki z reguły odnoszone s bezporednio do efektywnoci wewntrznych procesów logistycznych realizowanych w przedsibiorstwie. Udział kosztów logistyki w strukturze ogólnych kosztów przedsibiorstwa jest znaczcy i kształtuje si w zalenoci od brany. Z tego te powodu wana jest ich precyzyjna identyfikacja w strukturze ogólnych kosztów funkcjonowania przedsibiorstwa. Jest to bardzo złoone zagadnienie, tym niemniej oczywiste jest, e zbyt wysokie koszty logistyki znaczco obniaj zysk przedsibiorstwa i winny by regularnie obserwowane.(twaróg 2003, s.24) 216

9 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 217 Podsumowanie Logistyka odgrywała i odgrywa istotn rol w strategiach konkurencyjnych opartych na przywództwie w zakresie kosztów, rónicowania, a w tym rónicowania w zakresie obsługi logistycznej, skracania cykli czasowych i wykorzystania umiejtnoci firmy. Zorientowana na zarzdzanie integracja wszystkich funkcji i procesów logistycznych nabiera znaczenia, poniewa warunkuje nie tylko efektywn reorganizacj oraz modernizacj przedsibiorstw, lecz take otwiera nowe moliwoci rozwizywania problemów i wykorzystania potencjalnych efektów w działalnoci operacyjnej i strategicznej. W celu uzyskania znaczcych oszczdnoci zarzd przedsibiorstwa powinien dokonywa porówna kosztów rzeczywistych z kosztami załoonymi lub realizacj budetu. Istnieje moliwo uzyskania lepszych wyników wynikajcych z procesu podejmowania decyzji. Zarzd, bowiem musi dokona wyboru midzy takimi alternatywami, jak: wynajem dodatkowego transportu, lub powikszenie własnej bazy transportowej, wzrost dostaw lub towarów, rozszerzenie lub konsolidacja magazynów, automatyzowanie systemu przetwarzania zamówie i informacji. Zmniejszanie bd zwikszanie zakresu terytorialnego, sprzedawców, produktów lub odbiorców wymaga znajomoci biecej wydajnoci istniejcych segmentów oraz potencjalnej zmiany zysków i korzyci wspomnianych wczeniej alternatyw. W tym celu potrzebna jest baza danych zdolna do sumowania danych, w taki sposób eby otrzyma informacj dotyczc takich segmentów, jak: odbiorcy, sprzedawcy, produkty, terytorium, kanały dystrybucji. System powinien przechowywa dane według stałych i zmiennych komponentów w taki sposób, aby rozwija wzrastajce zyski i koszty, które odnosz si do alternatywnych strategii. Literatura [1] Ciesielski M., (1997), Strategie logistyczne przedsibiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna [2] Fico K.,( 2001), Procesy logistyczne w przedsibiorstwie, Wydawnictwo Impuls Plus Konsulting, Gdynia. [3] Kpka S., (2001), Logistyka ekonomicznie uzasadniona konieczno, Przybyliski Trening, Warszawa. [4] Kufel M., (1990), Koszty przepływu materiałów w przedsibiorstwach przemysłowych. Problemy budetowania, ewidencji i kontroli, AE, Wrocław. [5] Nowak E., Piechota R., Wierzbiski M., (2004), Rachunek kosztów w przedsibiorstwie, PWE, Warszawa. [6] Pfohl H-Ch., (1998), Zarzdzanie logistyk / Zastosowanie koncepcji logistycznych w przedsibiorstwach oraz stosunkach midzy przedsibiorstwami, Biblioteka Logistyka, Pozna. [7] Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., (2003), Logistyka w przedsibiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. [8] Szałek B., (1994), Logistyka. Wstp do problematyki, Uniwersytet Szeciski, Szczecin. [9] Twaróg J., (2003), Koszty logistyki przedsibiorstw, Biblioteka Logistyka, Pozna. [10] Zieleniewski J., (1996), Efektywno bada naukowych, Warszawa. 217

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego 10.02.2005 r. Optymalizacja lokalizacji i rejonizacji w sieciach dystrybucji. cz. 2. Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego dla wielu uczestników Przyczyn rozwizywania problemu wielu

Bardziej szczegółowo

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 173 Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym Budgeting in the productive enterprise Karol CIEWIERA * Streszczenie: Budetowanie w działalnoci jednostek

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Logistyka Wykłady dr. inż. Karolina Werner-Lewandowska Karolina.Werner@put.poznan.pl Pok. 110A Warunki zaliczenia Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Termin I w sesji

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie strategiczne WZ Przedmioty obowizkowe wspólne Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie strategiczne Kod przedmiotu ZIP 2 N 0-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Tradycyjna LOGSTYKA Nowoczesna. Specjalizacja - koncentracja na poszczególnych fazach i działaniach logistyki,

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

ROLA TRANSPORTU W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSI BIORSTWA

ROLA TRANSPORTU W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSI BIORSTWA PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 69 Transport 2009 Ilona JACYNA Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Zakład LiST ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Ilona.Jacyna@gmail.com ROLA TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów działa dr Adam Chmielewski Koszty we współczesnym otoczeniu rynkowym spadek udziału kosztów bezporednich spadek udziału kosztów materiałów spadek udziału kosztów płac bezporednich wzrost

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN BYDGOSZCZ SULEJÓWEK, 2002. 2 Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN

PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN *************************************************************** Bogdan ÓŁTOWSKI PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN ************************************************* BYDGOSZCZ - 1996 motto : na wielkie kłopoty

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI C Y K L P L A N O W A N I A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV 1 Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym ZARZĄD Przygotowa procesu planowania: terminy,

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady gospodarki finansowej przedsibiorstwa:

Podstawowe zasady gospodarki finansowej przedsibiorstwa: Podstawowe zasady gospodarki finansowej przedsibiorstwa: 1. Samodzielno prowadzenia gospodarki finansowej - przejawia si w nieingerencji pastwa w suwerenn działalno gospodarcz podmiotu, która pociga za

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Istota i klasyfikacja kosztów logistyki

Istota i klasyfikacja kosztów logistyki Istota i klasyfikacja kosztów logistyki dr Robert Piechota Koszty logistyki (M. Kufel) są szczegółową kategorią kosztów, oznaczającą pieniężne odzwierciedlenie zużycia substancji majątkowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek Logistyka Materiały dydaktyczne do zajęć A. Klimek Logistyka literatura podstawowa H.Ch. Pfohl: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 1998 i następne

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Zarządzanie systemami logistycznymi Kod: Gua Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo