1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn r, obowiązuje od dnia 1 października 2009 r. I. Rachunki bankowe Rodzaj czynności / usługi Stawka prowizji lub opłaty 1. Otwarcie rachunku Częstotliwość naliczania opłat 2. Prowadzenie rachunku bieŝącego 50,- miesięcznie 1) prowadzenie rachunku pomocniczego do rachunku bieŝącego 25,- miesięcznie 3. Likwidacja rachunku 200,- A. Home Banking 1. Abonament 100,- miesięcznie B. Bankowość Elektroniczna inord Business 1. Abonament 100,- miesięcznie 2. Udostępnienie systemu 3. Wizyta pracownika Banku w siedzibie Klienta (konfiguracja wymiany danych z systemem F-K, prace serwisowe, szkolenie na Ŝyczenie Klienta, itp.) 500,- 4. Udostępnienie tokena 10,- miesięcznie 5. Inne czynności zmieniające (zmiana danych uŝytkownika, obsługa kluczy, zmiana schematów i grup akceptacji, itp.) B. Bankowość Elektroniczna inord 50,- za kaŝdą czynność 1. Abonament 10,- miesięcznie II. Rozliczenia pienięŝne A. Wpłaty 1. Wpłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez Bank 0,6% min. 10,- od kwoty wpłaty 2. Wpłaty w formie zamkniętej w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez Bank 0,4% min. 10,- od kwoty wpłaty 3. Wpłaty gotówkowe w postaci bilonu walut obcych obsługiwanych przez Bank 50% min. 10,- * Prowizji nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki kredytowe z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank DnB NORD Polska S.A. oraz od wpłat gotówkowych na rachunki fundacji i stowarzyszeń B. Wypłaty 1. Wypłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez Bank 0,6% min. 10,- od kwoty wpłaty od kwoty wypłaty 2. Wypłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez Bank, w kwocie powyŝej ,- PLN i równowartości w walutach obcych, zgłoszone co najmniej 48 godzin przed realizacją 3. Wypłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez Bank w kwocie powyŝej ,- PLN i równowartości w walutach obcych, nie zgłoszone co najmniej 48 godzin przed realizacją* 0,60% od kwoty wypłaty 1,20% od kwoty wypłaty 4. Niepodjęcie wypłaty gotówkowej w terminie uzgodnionym z Oddziałem Banku 0,50% od nie podjętej kwoty wypłaty * Bank moŝe odmówić realizacji, jeśli nie posiada środków pod wypłatę C. Przelewy krajowe 1. Pomiędzy rachunkami Klienta w Banku DnB NORD Polska S.A. 1) zlecone w Oddziale Banku 10,- od przelewu 2) zlecone za pośrednictwem inor 2,- od przelewu 3) zlecone za pośrednictwem inord Business 4) zlecone za pośrednictwem Home Banking 3,- od przelewu 2. Na inny rachunek do kwoty ,- 1) zlecone w Oddziale Banku 10,- od przelewu 2) zlecone za pośrednictwem inord 2,- od przelewu 3) zlecone za pośrednictwem inord Business 3,- od przelewu 4) zlecone za pośrednictwem Home Banking 3,- od przelewu 3. Przelewy realizowane w systemie SORBNET 1) zlecone w Oddziale Banku 50,- od przelewu 2) zlecone za pośrednictwem inord 50,- od przelewu 3) zlecone za pośrednictwem inord Business 20,- od przelewu 4) zlecone za pośrednictwem Home Banking 50,- od przelewu 4. Zlecenie stałe 1) zdefiniowanie lub odwołanie zlecenia stałego w Oddziale 20,- od zlecenia

2 2) zdefiniowanie lub odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem inord 5,- od zlecenia 3) realizacja zlecenia stałego 3,- od zlecenia 4) realizacja zlecenia stałego ze zmienną kwotą 20,- od zlecenia 5. Polecenie zapłaty 1) realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta (dłuŝnika) 1,- od operacji 2) realizacja polecenia zapłaty na rachunek Klienta (wierzyciela) 5,- od operacji 3) odwołanie polecenia zapłaty (strona dłuŝnika) 5,- za odwołanie 4) odwołanie polecenia zapłaty (strona wierzyciela) 20,- za odwołanie 5) odrzucenie polecenia zapłaty z rachunku Klienta ( dłuŝnika) 6) Odrzucenie polecenia zapłaty (strona wierzyciela) 10,- od odrzucenia D. Czeki 1. Przyjęcie czeku w otych do inkasa 20,- od czeku III. Pakiety usług A. Pakiet GOLD - opłata 100,- 1. Prowadzenie dwóch rachunków w PLN i dwóch rachunków w walutach obcych obsługiwanych przez Bank 2. Abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3. Dwie Karty VISA Business Debetowa 4. Przelewy krajowe zlecone przez inord Business 1,50 za operację 5. Przelewy zagraniczne wychodzące 30,- za operację 6. Wpłaty gotówkowe B. Pakiet SILVER - opłata 75,- 1. Prowadzenie jednego rachunku w PLN i jednego rachunku w walutach obcych obsługiwanych przez Bank 0,3% min 10,- 2. Abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3. Karta VISA Business Debetowa - wydanie i uŝytkowanie od kwoty wpłaty 4. Przelewy krajowe zlecone za pośrednictwem inord Business 2,- za operację 5. Przelewy zagraniczne wychodzące 40,- za operację 6. Wpłaty gotówkowe C. Pakiet NORD - opłata 50,- 0,4% min. 10,- 1. Prowadzenie rachunku podstawowego 2. Abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3. Karta VISA Business Debetowa - wydanie i uŝytkowanie od kwoty wpłaty 4. Przelewy krajowe zlecone za pośrednictwem inord Business 2,50 za operację 5. Przelewy zagraniczne wychodzące 60,- za operację 6. Wpłaty gotówkowe D. Pakiety dla mikroprzedsiębiorców 0,5% min. 20,- od kwoty wpłaty 1. Pakiet micronord: 25,- miesięcznie 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 4) przelew krajowy w formie papierowej w Oddziale 8,- od przelewu E. Pakiety dla rolników indywidualnych 1. Pakiet agronord: 15,- miesięcznie 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 4) przelew krajowy w formie papierowej w Oddziale 8,- od przelewu F. Pakiety dla organizacji non-profit 1. Pakiet NGONORD*: 20,- miesięcznie 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i jednego rachunku pomocniczego 2) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3) przelew w inord Business 2,- od przelewu 4) przelew krajowy w formie papierowej w Oddziale 8,- od przelewu 5) wpłata gotówkowa na rachunek w Oddziale

3 2. Pakiet NGONORD Plus*: 40,- miesięcznie 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i trzech rachunków pomocniczych 2) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3) przelew w inord Business 1,- od przelewu 4) przelew krajowy w formie papierowej w Oddziale 8,- od przelewu 5) wpłata gotówkowa na rachunek w Oddziale * Oferta dotyczy fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, organizacji politycznych i innych organizacji zrzeszających conków, organizacji społecznych, teatrów, muzeów, publicznych placówek oświatowych (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych) G. Pakiety usług dla Wspónot mieszkaniowych 1. Pakiet wspólnotanord: 15,- miesięcznie 1) Prowadzenie jednego rachunku bieŝącego i jednego rachunku pomocniczego 2) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3) przelewy w systemie Bankowości Elektronicznej inord Business 2,- 4) wpłata gotówkowa na rachunek w oddziale 4,- 2. Pakiet : NORDdomator 1) Prowadzenie jednego rachunku bieŝącego i dwóch rachunków pomocniczych 2) abonament za korzystanie przez wspólnotę z internetowego systemu rozliczeń wspólnoty mieszkaniowej NORDdomator 3) abonament za korzystanie przez zarząd wspólnoty i/lub zarządcę nieruchomości z pomocy technicznej oraz merytorycznej Telecentrum NORDdomator Budynki: do 15 lokali 9,70 od 16 do 30 lok. 8,90 od 31 do 60 lok. 8,00 miesięcznie od lokalu we wspólnocie 4) tanie przelewy w systemie NORDdomator (po 2 za przelew) od 61 do 120 lok. 7,00 IV. Karty A. Karta VISA Business Debetowa 121 lok i więcej 5,00 1. Wydanie karty/wznowienie karty 2. Opłata roczna za kartę 29,- rocznie, płatne z góry 3. Transakcje dokonane kartą* 1) transakcje bezgotówkowe bez prowizji 2) transakcje wypłaty gotówki a) w bankomatach Banku DnB NORD Polska S.A. b) w bankomatach sieci Euronet 2,- za kaŝdą transakcję c) w bankomatach Banku BZ WBK 2,- za kaŝdą transakcję d) pozostałe - w kraju 3% min. 5,- od kwoty wypłaty - za granicą 3% min. 10,- od kwoty wypłaty 4. Wydanie duplikatu karty 5. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŝonej 29,- od karty 6. Dobrowolne ubezpieczenie karty, Pakiet "Bezpieczna karta Business" 2,99,- miesięcznie 7. Opłata za zmianę numeru PIN 5,- 8. Wysyłka karty oraz numeru PIN za pośrednictwem kuriera 50,- za kaŝdą przesyłkę 9. Wydanie za pośrednictwem VISA karty zastępczej w miejsce utraconej za granicą 10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 250 USD równowartość 100 USD za wypłatę * Uwaga! W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niŝ USD, kwota transakcji powiększana jest o 1% z tytułu róŝnic kursowych wynikających z przewalutowania B. Karta VISA Business* 1. Wydanie karty (dotyczy wszystkich wydawanych kart do rachunku) 1) w trybie normalnym 100,- od karty 2) w trybie przyspieszonym (4 dni robocze) 180,- od karty 3) wydanie karty i przesłanie za granicę 2. Operacje dokonywane kartą** 250,- + koszty wysyłki 1) transakcje bezgotówkowe bez prowizji 2) wypłaty gotówki od karty a) w kraju 3%, min 4,- od kwoty wypłaty b) za granicą 3%, min 10,- od kwoty wypłaty

4 3. Odroczenie terminu płatności zadłuŝenia z tytułu transakcji kartą 1,20% 4. Wznowienie karty/wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŝonej (dotyczy wszystkich wydanych kart do rachunku) 5. ZastrzeŜenie karty 1) z powodu utraty/kradzieŝy 2) z powodu rezygnacji Klienta z karty (rozwiązanie przez Klienta umowy kartę/umowy o prowadzenie rachunku bankowego) od kwoty obciąŝenia rachunku z tytułu operacji 80,- od karty 3) z powodu rozwiązania przez Bank umowy o kartę 45,- 6. Wydanie duplikatu karty z przyczyn leŝących po stronie Klienta 60,- 7. Wydanie karty zastępczej w miejsce karty utraconej za granicą 8. Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 250,- USD równowartość 100,- USD 9. Zmiana limitu na wniosek Klienta 20,- 10. Pakiet ubezpieczeniowy * Karta wycofana z oferty. Prowizje i opłaty dotyczą tylko kart juŝ wydanych. ** Uwaga! W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niŝ USD, kwota transakcji powiększana jest o 1% z tytułu róŝnic kursowych wynikających z przewalutowania C. Karta kredytowa VISA BISEnes Port 1. Wydanie karty 1) w trybie normalnym 2) wydanie karty i przesłanie za granicę 250,- + koszty wysyłki od karty 2. Wznowienie karty* 50,- od karty 3. Operacje dokonywane kartą** 1) transakcje bezgotówkowe bez prowizji 2) wypłaty gotówki w bankomatach Banku DnB NORD Polska S.A. i BZ WBK 3%, min 4,- od kwoty wypłaty 3) pozostałe wypłaty: a) w kraju 3%, min 7,- od kwoty wypłaty b) za granicą 3%, min 10,- od kwoty wypłaty 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŝonej 50,- od karty 5. ZastrzeŜenie karty 1) z powodu utraty/kradzieŝy 2) z powodu rezygnacji klienta z karty (rozwiązanie przez Klienta umowy o kartę/umowy o prowadzenie rachunku bankowego) 3) z powodu rozwiązania przez Bank DnB NORD Polska S.A. umowy o kartę 45,- 6. Wydanie duplikatu karty z przyczyn leŝących po stronie Klienta 50,- 7. Wydanie karty zastępczej w miejsce karty utraconej za granicą 8. Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 250,- USD równowartość 100,- USD 9. Opłata za kaŝdorazowe przekroczenie dostępnego limitu kredytu 45,- 10. Opłata za nieterminową (spóźnioną) spłatę zadłuŝenia 45,- 11. Opłata za duplikat wyciągu 10,- 12. Opłata za wysłanie przypomnienia o dokonaniu spłaty 15,- 13. Minimalna kwota spłaty zadłuŝenia 5%, min. 30,- 14. Sprawdzenie w bankomacie Banku DnB NORD Polska S.A. salda dostępnych środków w ramach limitu kredytowego od kwoty wykorzystanego limitu kredytowego 15. Opłata za zmianę numeru PIN 5,- 16. Pakiet ubezpieczeniowy * Jeśli wartość operacji zrealizowanych przy uŝyciu karty w danym roku waŝności karty przekroczy średnią miesięczną kwotę 800,00,- (obliczaną jako suma operacji z 12 miesięcy podzielona przez 12) opłata za wznowienie karty wynosi 0,- ** Uwaga! W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niŝ EUR, kwota transakcji powiększana jest o 1% z tytułu róŝnic kursowych wynikających z przewalutowania D. Karta VISA Business Electron ** 1. Wydanie/wznowienie karty podstawowej/dodatkowej 2. Opłata za kartę 25,- rocznie, płatne z góry 3. Operacje dokonywane kartą* 1) transakcje bezgotówkowe bez prowizji 2) wypłaty gotówki w bankomatach Banku DnB NORD Polska S.A. i BZ WBK 2,- od transakcji 3) pozostałe wypłaty

5 a) w kraju 3% min. 5,- od kwoty wypłaty b) za granicą 3% min. 10,- od kwoty wypłaty 4. ZastrzeŜenie karty 1) z powodu utraty/kradzieŝy 2) z powodu rezygnacji klienta z karty (rozwiazanie przez klienta umowy o kartę/umowy o prowadzenie rachunku bankowego) 3) z powodu rozwiązania przez Bank DnB NORD Polska S.A. umowy o kartę 35,- 5. Wydanie duplikatu karty z przyczyn leŝących po stronie Klienta 25,- 6. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŝonej 25,- 7. Opłata za zmianę numeru PIN 8. Pakiet ubezpieczeniowy * Uwaga! W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niŝ USD, kwota transakcji powiększana jest o 1% z tytułu róŝnic kursowych wynikających z przewalutowania ** Karta wycofana z oferty. Prowizje i opłaty dotyczą tylko kart juŝ wydanych. V. Rachunki depozytowe bonów skarbowych 1. Otwarcie rachunku depozytowego bonów skarbowych 70,- 2. Prowadzenie rachunku depozytowego bonów skarbowych 30,- kwartalnie 3. Zakup bonów skarbowych na rynku pierwotnym 1) transakcje do wysokości ,99 0,02% min. 20,- 2) transakcje o wysokości pow ,99 0,015% 4. Przeniesienie bonów skarbowych Klienta do innego banku posiadającego konto depozytowe w CRBS w NBP A. Bankowe Papiery Wartościowe (BPW) od nominalnej kwoty transakcji 50,- 1. Otwarcie rachunku BPW* 5,- 2. Zakup BPW 3. Wykup BPW 4. Wystawienie świadectwa depozytowego BPW 15,- od świadectwa 5. Opłata za przeksięgowanie BPW pomiędzy rachunkami BPW 15,- od operacji 6. Przelew środków na zakup BPW 7. Przelew środków z tytułu wykupu BPW * zwolnieni z opłaty są Posiadacze rachunku papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku DnB NORD Polska S.A. VI. Kredyty, poŝyczki, linie dyskontowe, skup wierzytelności leasingowych, skup wierzytelności samorządowych 1. Prowizja przygotowawcza* od 0,30% 2. Prowizja od podwyŝszenia kwoty od 1,50% 3. Prowizja od przedłuŝenia terminu spłaty od 0,30% od kwoty udzielonego kredytu / poŝyczki, w dniu podpisania umowy lub udzielenia kredytu / poŝyczki od kwoty podwyŝszenia kredytu/poŝyczki od kwoty kredytu/poŝyczki podlegającej przedłuŝeniu 4. Prowizja od zaangaŝowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieŝącym od 1,50% liczona w stosunku rocznym, płatna w terminie płatności odsetek 5. Prowizja od wcześniejszej spłaty od 1,50% 6. Prowizja za zmianę waluty kredytu na wniosek Klienta od 1,50% 7. Opłata za wystawienie promesy udzielenia kredytu od 1000,- 8. Opłata za zmianę warunków Umowy** od 500,- 9. Opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłuŝenia lub o całkowitej spłacie od 300,- 10. Opłata za zmianę zabezpieczenia dokonywana na wniosek Klienta od 500,- od spłacanej kwoty kredytu / poŝyczki od kwoty przewalutowania kredytu/poŝyczki od promesy, pobierana w momencie wydania promesy od zmiany od zaświadczenia od zmiany 11. Opłata za wystawienie duplikatu umowy kredytu/poŝyczki od 60,- od odpisu * w przypadku skupowanych wierzytelności prowizja przygotowawcza jest powiększona o 22% podatku VAT, pobierana od wartości nominalnej w dniu podpisania umowy wierzytelności ** dotyczy zmian innych, niŝ wymienione w niniejszej tabeli, w tym wprowadzanych w drodze aneksu do umowy

6 VII. Gwarancje bankowe Gwarancje własne 1. Opłata za rozpatrzenie zlecenia (w przypadku udzielenia gwarancji zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej) 2. Prowizja przygotowawcza od udzielonej gwarancji 3. Prowizja za ryzyko od gwarancji udzielonej według standardowego tekstu Banku 200,- od 0,20% do 3,0%, min. 300,- 0,40% - 1,0% kwartalnie, min. 200,- pobierana w momencie przyjęcia zlecenia płatna od kwoty gwarancji 4. Prowizja za ryzyko od gwarancji udzielonej według tekstu przedstawionego przez Klienta i zaakceptowanego przez Bank 5. Prowizja za zmianę warunków gwarancji obejmującą podwyŝszenie kwoty lub/i przedłuŝenie terminu waŝności gwarancji 0,50% - 1,0% kwartalnie, min. 300,- Dla gwarancji standardowych: 0,40% - 1,0% kwartalnie, min. 200,- Dla gwarancji niestandardowych: 0,50% - 1,0% kwartalnie, min. 300,- od aktualnej kwoty gwarancji, płatna z góry za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności, począwszy od dnia wystawienia 6. Prowizja za zmianę inną, niŝ wymienione w pkt ,- 7. Prowizja za wypłatę z gwarancji 0,10% min. 200,- od kwoty wypłaty z gwarancji 8. Redukcja salda gwarancji 100,- 9. Opłata za obsługę cesji praw z gwarancji 200,- 10. Gwarancje jako zabezpieczenie wykonania umów dofinansowania przeznaczonych na realizację przedsięwzięć refundowanych/finansowanych ze środków unijnych lub innych źródeł publicznych* pobierana w momencie przyjęcia 1) opłata za rozpatrzenie zlecenia gwarancji od 300,- zlecenia, zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej 2) prowizja przygotowawcza od 3% płatna od kwoty gwarancji 3) prowizja za ryzyko 0,25% kwartalnie, płatna z góry za kaŝde rozpoczęte 3 miesiące, od aktualnej kwoty gwarancji 4) opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku słuŝącego do obsługi Programu * Gwarancje udzielane są w szczególności organizacjom samorządowym, organizacjom pozarządowym o zasięgu krajowym lub lokalnym, związkom pracodawców, komitetom, federacjom, fundacjom, stowarzyszeniom, zwanym NGO, które spełniają łącznie następujące warunki: 1) otrzymały pozytywną decyzję Instytucji Zarządzającej Programem w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie, 2) posiadają lub załoŝą w Banku DnB NORD Polska S.A. rachunek bieŝący w systemie księgowym Bankmaster, 3) załoŝą w Banku DnB NORD Polska S.A. (w systemie księgowym Bankmaster) nieoprocentowany rachunek do obsługi Programu. A. Gwarancje obce (wystawiane przez inne banki na rzecz klientów Banku DnB NORD Polska S.A.) 1. Awizacja gwarancji 200,- 2. Awizacja zmiany do gwarancji 200,- 3. Pośrednictwo w przekazaniu Ŝądania wypłaty 200,- 4. Potwierdzenie podpisów innego banku 50,- 5. Opinia na temat treści gwarancji innego banku 300,- VIII. Weksle w obrocie krajowym 1. Przyjęcie weksla do dyskonta 0,20% - 2,0%, min. 50,- od sumy wekslowej, opłata pobierana od podawcy 2. Weksle przedstawione do inkasa w PLN 50,- za kaŝdy weksel 3. Zgłoszenie weksla do protestu IX. Operacje w walutach obcych A. Obrót czekowy 1. Przyjęcie czeku do inkasa* 2. Skup czeków*: 0,30% - 2,0%, min. 50,- + koszty notarialne 0,50%, min. 25,-, max. 500,- od sumy wekslowej od kwoty czeku 1) bankierskich i gwarantowanych 1,0%, min. 50,- 2) z wystawienia prywatnego i firmowego 3%, min. 30,- od łącznej wartości skupowanych czeków * W przypadku czeków płatnych na terenie USA, Niemiec lub pozostałych państw Unii Europejskiej pobierana jest dodatkowo następująca opłata administracyjna stanowiąca rekompensatę ponoszonych przez Bank DnB NORD Polska S.A. kosztów rozliczenia czeków: 1) w USD płatnych na terenie USA równowartość 2 USD od czeku 2) w EUR płatnych na terenie Niemiec równowartość 2 EUR od czeku

7 3) w EUR płatnych w pozostałych państwach Unii Europejskiej równowartość 3,5 EUR od czeku 3. SprzedaŜ czeków bankierskich** ** w przypadku polecenia wystawienia czeku bankierskiego oŝonego drogą telekomunikacyjną (przelew kodowany) 0,50%, min. 25,-, max. 250,- dodatkowo 8,- od kwoty czeku od zlecenia 4. Zwrot niewykorzystanych czeków bankierskich 30,- od czeku 5. Zwrotny skup niewykorzystanych czeków podróŝnych 30,- od czeku 6. ZastrzeŜenie czeków w walutach obcych B. Przelewy zagraniczne 50,- + koszty naliczane przez banki zagraniczne od czeku 1. Przychodzące 1) gdy koszty pokrywa beneficjent 50,- od przelewu 2) w pozostałych przypadkach 2. Przelewy wychodzące zwykłe 3. Dodatkowa opłata za realizację przelewu pilnego 0,25% min. 50,-, max 200,- 0,25% min. 30,- max 200,- od kwoty przelewu od kwoty przelewu 1) data waluty D=0 dla EUR oraz USD 2) data waluty D+1 dla pozostałych walut 0,10% (min. 100,- ) od operacji 4. Wstrzymanie wykonania przelewu lub zwrot kwoty do nadawcy 200,- 5. Koszty SWIFT 10,- X. Operacje dokumentowe A. Akredytywa dokumentowa eksportowa (obca) 1. Awizacja akredytywy 250,- 2. Przyjęcie dokumentów 0,25%, min. 250,- od kwoty dokumentów 3. Potwierdzenie akredytywy 4. Prowizja od odroczenia płatności za potwierdzoną akredytywę wysokość uzaleŝniona od ryzyka kraju płatna z góry za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności 5. Prowizja od odroczenia płatności za niepotwierdzoną akredytywę 200,- 6. Zmiana warunków akredytywy potwierdzonej obejmująca podwyŝszenie kwoty lub wydłuŝenie okresu waŝności wysokość uzaleŝniona od ryzyka kraju płatna z góry za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności 7. Zmiana inna, niŝ określona powyŝej 150,- 8. Prowizja za przeniesienie akredytywy 0,30%, min. 500,- od kwoty akredytywy 9. Cesja wpływów z akredytywy 300,- 10. Wstępne sprawdzenie dokumentów 100,- od kompletu dokumentów 11. UniewaŜnienie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy obcej 75,- B. Akredytywa dokumentowa importowa (własna) 1. Przyjęcie zlecenia otwarcia i weryfikacja warunków akredytywy importowej 150,- 2. Otwarcie akredytywy 0,50% kwartalnie/0,20% miesięcznie, min. 250,- płatna z góry, za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres lub miesiąc waŝności akredytywy 3. Przyjęcie dokumentów 0,25%, min. 250,- od kwoty dokumentów 4. Prezentacja niezgodnych dokumentów 50,- EUR od beneficjenta 5. Prowizja za odroczoną płatność 0,20% miesięcznie, min. 300,- od kwoty dokumentów miesięcznie 6. Zmiana warunków akredytywy obejmująca podwyŝszenie kwoty lub/i wydłuŝenie okresu waŝności 0,50% kwartalnie/0,20% miesięcznie, min. 250,- płatna z góry, za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres lub miesiąc waŝności akredytywy 7. Zmiana inna, niŝ określone powyŝej 150,- 8. Przygotowanie wzoru akredytywy (opłata pobierana tylko wtedy, gdy klient nie oŝy zlecenia otwarcia akredytywy) 300,- 9. Anulowanie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy 100,- 10. Cesja dokumentów 100,- od operacji 11. Koszty SWIFT - w przypadku otwarcia akredytywy 50,- za komunikat otwarcia 12. Pozostałe koszty SWIFT 10,- za pozostałe komunikaty

8 C. Inkaso dokumentowe C.1. Inkaso dokumentowe w imporcie 1. Awizacja 100,- 2. Zapłata za dokumenty/akcept weksla 0,25%, min. 100,-, max. 350,- od kwoty dokumentów 3. Cesja dokumentów 200,- 4. Zwolnienie dokumentów bez zapłaty 100,- 5. Zmiana warunków inkasa 100,- 6. Protest weksla C.2. Inkaso dokumentowe w eksporcie 300,- + koszty notarialne od weksla 1. Realizacja zlecenia inkasowego 0,20%, min. 100,-, max. 300,- od kwoty dokumentów 2. Wpływ z tytułu inkasa 50,- 3. Opłata za zmianę do zlecenia inkasowego 75,- 4. Wysyłka dokumentów franco (z dyspozycją wydania ich bez zapłaty) lub zwrotu dokumentów podawcy XI. Pozostałe operacje i czynności bankowe A. Wydanie dokumentów o charakterze zaświadczenia, potwierdzenia, odpisu i innych 1. Wydanie zaświadczenia o liczbie i/lub rodzajach rachunków prowadzonych na rzecz Klienta i/lub o wysokości sald na tych rachunkach 100,- 50,- od zaświadczenia 2. Wydanie zaświadczenia o wywozie dewiz za granicę 50,- od zaświadczenia 3. Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 20,- od zaświadczenia 4. Udzielenie informacji /opinii o Kliencie/wyjaśnienia dot. oceny zdolności kredytowej Klienta 200,- od informacji/opinii 5. Wydanie wydruku historii rachunku Klienta: 1) za dowolny okres bieŝącego roku 10,- 2) za dowolny okres poprzedniego roku 20,- za stronę 6. Wydanie duplikatu wyciągu z rachunku bankowego 50,- od duplikatu B. Operacje wymiany walut (gotówka na gotówkę) 1. Zamiana waluty obcej na inną walutę a) dla banknotów 2,50 od operacji b) dla monet 60%, min. 5,- od kwoty waluty Uwaga! nie pobiera się opłaty w sytuacjach, w których inicjatorem wypłaty w innej walucie jest Bank DnB NORD Polska S.A. C. Inne czynności 1. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym 25,- od jednej blokady 2. Akumulacja wpływów, pozostawienie określonego salda 100,- od dyspozycji 3. Cesja praw do rachunku 100,- od cesji 4. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczeniem naleŝności innego banku 200,- od pełnomocnictwa 5. Pisemne wezwanie do zapłaty lub upomnienie 20,- od wezwania / upomnienia 6. ZastrzeŜenie dokumentu toŝsamości 50,- od zastrzeŝenia 7. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego dłuŝnika 100,- od kwoty zajętej 8. Dokonanie zmian w karcie wzorów podpisów 50,- od zmiany 10. Wydanie świadectwa depozytowego: 1) bonów korporacyjnych 2) obligacji komunalnych 3) obligacji korporacyjnych 30,- za kaŝde świadectwo 11. Opłaty za nieuzasadnioną reklamację w obrocie zagranicznym 100,- + koszty telekomunikacyjne i koszty banku zagranicznego od operacji 12. Potwierdzenie SWIFT 25,- XII. Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie 1. Przesyłki na terenie Warszawy 30,- za przesyłkę 2. Przesyłki na terenie kraju - przesyłka standardowa* 40,- za przesyłkę 3. Przesyłki na terenie kraju - przesyłka pilna* 60,- za przesyłkę

9 4. Przesyłki na terenie kraju - przesyłka superpilna* 120,- za przesyłkę 5. Za granicą ustalane indywidualnie * "Standard" oznacza dostarczenie w następnym dniu roboczym; Pilne oznacza dostarczenie w następnym dniu roboczym do godz. 12:00; Super Pilne oznacza dostarczenie w następnym dniu roboczym do godz. 09:00. Uwaga! Zwyczajowo Bank wysyła przesyłki określone powyŝej jako Standard. Na wniosek klienta Bank wysyła przesyłki Pilne lub Super pilne. XIII. Wyciągi 1. Wyciągi generowanie w trybie dziennym 1) odbierane w Oddziale Banku 100,- miesięcznie 2) wysyłane przez Bank pocztą 100,- miesięcznie 3) odbierane za pośrednictwem inord Business 4) wysyłane za pośrednictwem SWIFT w formacie MT ,- miesięcznie 1. Wyciągi generowanie w trybie tygodniowym 1) odbierane w Oddziale Banku 50,- miesięcznie 2) wysyłane przez Bank pocztą 25,- miesięcznie 3) odbierane za pośrednictwem inord Business 4) wysyłane za pośrednictwem SWIFT w formacie MT ,- miesięcznie 2. Wyciągi generowane w trybie miesiecznym 1) odbierane w Oddziale Banku 50,- miesięcznie 2) wysyłane przez Bank pocztą 3) odbierane za pośrednictwem inord Business 4) wysyłane za pośrednictwem SWIFT w formacie MT ,- miesięcznie XIV. Pakiety dla czynnych umów zawartych przed 1 lipca 2009 r., obecnie niedostępne w ofercie handlowej Banku A. Dla mikroprzedsiębiorców 1. Pakiet MAKRO: 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku * 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord 4) przelewy do ZUS i US w Bankowości Elektronicznej inord Business 4) Karta VISA Business Electron * - dotyczy rachunku bieŝącego i maksymalnie 2 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego B. Dla przedsiębiorców 1. Pakiet PERSPEKTYWA: 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku * 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord 4) wydawanie zaświadczeń o wysokości salda rachunku 5) wydawanie zaświadczeń stwierdzających fakt posiadania rachunku 6) udzielenie informacji / opinii o Kliencie Banku na Ŝyczenie audytora * - dotyczy rachunku bieŝącego i maksymalnie 2 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego 2. Pakiet PERSPEKTYWA Plus: 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku * 3) instalacja i abonament miesięczny za korzystanie z systemu Home Banking 4) Karta VISA Business Electron, max 3 karty * - dotyczy rachunku bieŝącego i maksymalnie 2 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego C. Dla rolników indywidualnych Pakiet AGRO: 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 4) przelewy do ZUS/KRUS D. Dla wspólnot mieszkaniowych 1. Pakiet DOMUS: 1) otwarcie rachunku * 2) prowadzenie rachunku * 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord 19,- miesięcznie 50,- miesięcznie 75,- miesięcznie 10,- miesięcznie 2,- (15,- z rachunkiem pomocniczym) miesięcznie

10 4) przelewy w systemie Bankowości Elektronicznej inord (po 1,- za przelew) 5) otwarcie na Ŝyczenie Klienta i prowadzenie rachunku pomocniczego (funduszu remontowego) po obniŝonej cenie 13 /miesięcznie. 6) raportowanie wpłat czynszów do systemu księgowego zarządcy nieruchomości po obnizonej, negocjowanej cenie - usługa CZYNSZE aktywowana na Ŝyczenie zarzący * - dotyczy jednego rachunku (rachunku funduszu eksploatacyjnego) 2. Pakiet : MASTERDOM 1) otwarcie rachunku * 2) prowadzenie rachunku * 3) abonament za korzystanie przez zarządcę z systemu Home Banking do realizacji operacji na rachunku wspólnoty 4) Przelewy w systemie Home Banking (po 1,- za przelew) 5) raportowanie wpłat czynszów do systemu księgowego zarządcy nieruchomości po obnizonej, negocjowanej cenie - usługa CZYNSZE aktywowana na Ŝyczenie zarządcy 30,- miesięcznie * - dotyczy rachunku bieŝącego i jednego rachunku pomocniczego otwartego do rachunku bieŝącego ** - udzielenie kredytu moŝliwe od chwili uruchomienia usługi i ogłoszenia w placówkach Banku w formie komunikatu 3. Pakiet : NORDdomator 1) otwarcie rachunku * 2) prowadzenie rachunku * 3) abonament za korzystanie przez wspólnotę z internetowego systemu rozliczeń wspólnoty mieszkaniowej NORDdomator 5) tanie przelewy w systemie NORDdomator (po 0,5 za przelew) * - dotyczy rachunku bieŝącego i maksimum dwóch rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego ** - udzielenie kredytu moŝliwe od chwili uruchomienia usługi i ogłoszenia w placówkach Banku w formie komunikatu 4. Usługa CZYNSZE Budynki: do 15 lokali 9,70 od 16 do 30 lok. 8,90 od 31 do 60 lok. 8,00 od 61 do 120 lok. 7, lok i więcej 5,00 miesięcznie od lokalu we wspólnocie Usługa dostępna dla zarządców nieruchomości, których wspólnoty są klientami Banku DnB NORD Polska S.A., obejmująca rozliczanie masowych wpłat czynszów (NORDcollect) 0,15 od wpłaty na rachunek wirtualny 5. Wpłaty MONETIA Usługa dostępna dla wspólnot mieszkaniowych, które są klientami Banku DnB NORD Polska S.A., korzystających z pakietu MASTERDOM polegająca na obciąŝaniu wspólnoty prowizją od wpłat w sieci MONETIA w zamian za brak prowizji dla wpłacającego przy okienku 1,90 od wpłaty 6. Aktywowanie usługi Wpłaty MONETIA 9 od wspólnoty 7. Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku Dotyczy wpłat zaliczek/czynszów na konta wspólnot mieszkaniowych korzystających z pakietów, DOMUS, MASTERDOM, NORDdomator E. Dla organizacji non-profit 3,50 od wpłaty 1. Pakiet NGO*: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku 2) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3) realizacja zleceń stałych** * - oferta dotyczy tylko stowarzyszeń zwykłych, utrzymujących się jedynie z dobrowolnych składek conków stowarzyszenia ** dotyczy zleceń składanych w Oddziale 2. Pakiet NGO Plus*: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku ** + usługi z poniŝszej listy: a) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business b) wpłaty gotówkowe na rachunek c) wypłaty gotówkowe z rachunku w cenie równej 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat 10 miesięcznie 25,- miesięcznie d) realizacja zleceń stałych*** * - oferta dotyczy fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, organizacji politycznych i innych organizacji zrzeszających conków, organizacji społecznych, teatrów, muzeów, publicznych placówek oświatowych (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

11 ** - dotyczy rachunku bieŝącego i maksymalnie 4 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego *** dotyczy zleceń składanych w Oddziale 3. Pakiet NGO Max*: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku ** + usługi z poniŝszej listy: a) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business b) wpłaty gotówkowe na rachunek c) wypłaty gotówkowe z rachunku w cenie równej 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat d) przelewy krajowe na rachunki bankowe w cenie równej 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat *** e) realizacja zleceń stałych**** f) wydanie dwóch kart Visa Business (po spełnieniu warunków otrzymania karty płatniczej) w cenie równej 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat 60,- miesięcznie * - oferta dotyczy fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, organizacji politycznych i innych organizacji zrzeszających conków, organizacji społecznych, teatrów, muzeów, publicznych placówek oświatowych (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych) ** - dotyczy rachunku bieŝącego i maksymalnie 4 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego *** - oprócz przelewów za pośrednictwem systemu Home Banking **** - dotyczy zleceń składanych w Oddziale F. Pakiety inord Business 1. Pakiet inordstarter Abonament za pakiet 20,- miesięcznie Aktywacja inord Business 10,- Prowadzenie rachunków podstawowego w PLN Prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN/EUR/USD 10,- miesięcznie Płatności krajowe Płatność wychodząca w formie elektronicznej (Elixir) 1,50,- za operację Płatność wychodząca ZUS, US Płatność wychodząca wewnątrz Banku Płatność wychodząca SORBNET 20,- za operację Płatność wychodząca masowa 1,50,- za pojedynczą operację w ramach płatności masowej Płatność wychodząca w formie papierowej 15,- za operację Płatności zagraniczne Płatność zagraniczna wychodząca w formie elektronicznej Płatność wychodząca w formie papierowej Inne 0,25% min. 30,-, max 200,- 0,25% min. 30,-, max 200,- za operację za operację Sprzętowy podpis elektroniczny (Token USB) 70,- kaŝdorazowo Powtórne wygenerowanie hasła startowego do systemu inord 50,- kaŝdorazowo 2. Pakiet inord Business new Abonament za pakiet 45,- miesięcznie Aktywacja inord Business 20,- Prowadzenie rachunków podstawowego w PLN Prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN/EUR/USD 20,- miesięcznie Płatności krajowe Płatność wychodząca w formie elektronicznej/us/zus 0,95,- za operację Płatność wychodząca wewnątrz Banku Płatność wychodząca masowa 0,95,- za pojedynczą operację w ramach płatności masowej Płatność wychodząca SORBNET 20,- za operację Płatność wychodząca w formie papierowej 15,- za operację Płatności zagraniczne Płatność wychodząca w formie elektronicznej 0,25% za operację

12 min. 30,-, max 200,- Płatność przychodząca 20,- za operację Płatność wychodząca w formie papierowej Inne 0,25% min. 30,-, max 200,- za operację Wpłaty gotówkowe w kasie w PLN 0,5% min 10,- za operację Sprzętowy podpis elektroniczny (Token USB) 70,- Powtórne wygenerowanie hasła startowego do systemu inord 50,- kaŝdorazowo 3. Pakiet inordimport Abonament za pakiet 75,- miesięcznie Aktywacja inord Business 20,- Prowadzenie rachunków podstawowego w PLN Prowadzenie 2 rachunków pomocniczych w walucie obcej Prowadzenie kaŝdego kolejnego rachunku 10,- miesięcznie Płatności krajowe Płatność wychodząca w formie elektronicznej/us/zus 1,50,- za operację Płatność wychodząca wewnątrz Banku Płatność wychodząca masowa 1,50,- za pojedynczą operację w ramach płatności masowej Płatność wychodząca SORBNET 20,00,- za operację Płatność wychodząca w formie papierowej 15,00,- za operację Płatności zagraniczne Płatność wychodząca w formie elektronicznej 50,- za operację Płatność przychodząca 10,- za operację 0,25% Płatność wychodząca w formie papierowej min. 30,-, max 200,- Inne za operację Sprzętowy podpis elektroniczny (Token USB) 70,- Powtórne wygenerowanie hasła startowego do systemu inord 50,- kaŝdorazowo

TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 1 1. Pakiet ProAktiv

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster Obowiązuje od 23.01.2012 I. Pakiety usług bankowych Rodzaj czynności / usługi Stawka prowizji lub opłaty Częstotliwość naliczania opłat A. Pakiet ProAktiv: 60,00 PLN 1. Otwarcie rachunku bieżącego bez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiet ProAktiv

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat dla klientów indywidualnych Taryfa prowizji i opłat dla klientów indywidualnych (data wejścia w życie: 2011.12.19) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 4 2. Pakiet NORDic 5 3. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 1 listopada 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Midas

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Midas Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Midas Warszawa, 16 luty 2012 Spis treści I. Rachunki, informacja o rachunkach... 2 II.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Klienci Korporacyjni Rachunki bieŝące 1.1 otwarcie rachunku bankowego 1.2 zamknięcie rachunku bankowego 1.3 prowadzenie rachunku bankowego a vista 1.4 prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A.

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. (załącznik do UZ R/073/15/SMAP, 09.09.2015) SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr zm 2 uchwała do uchwały nr 254/2015; 354/2012 zm. 116/2016; zm. 268/2016; zm. 333/2016; 77/2017; 138/2017; 231/2017 Tekst jednolity na dzień 07.09.2017 r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/II/2010 Zarządu Banku dnia 11 lutego 2010 r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E K O C I N Y, M A J

S Z C Z E K O C I N Y, M A J Załącznik do Uchwały Nr 30/2011 Zarządu Banku z dnia 30 maja 2011 r BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT S Z C Z E K O C I N Y, M A J 2 0 1 1 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna Warszawa, 15 grudnia 2017 roku Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegnie Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej, która wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 18 września 2013 roku Lp. Cześć I. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 27 kwietnia 2016 roku Część I. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 01 sierpnia 2014 roku Tryb pobierania prowizji/ Cześć I.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 4/8/2014 Zarządu Banku z dnia 09 lipca 2014 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT

Załącznik do Uchwały Nr 4/8/2014 Zarządu Banku z dnia 09 lipca 2014 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 4/8/2014 Zarządu Banku z dnia 09 lipca 2014 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, LIPIEC 2014 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych,jednostek organizacyjnych nieposiadających

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 13 marca 2014 roku Cześć I. Obsługa rachunku

Bardziej szczegółowo

(czynności) pobierania. Pakiet SUPER MAX KONTO STUDENT ROR EXTRA. ROR A VISTA dla osoby. 6 zł 15 zł 0 zł 5 zł 6 zł 7 zł. 1.

(czynności) pobierania. Pakiet SUPER MAX KONTO STUDENT ROR EXTRA. ROR A VISTA dla osoby. 6 zł 15 zł 0 zł 5 zł 6 zł 7 zł. 1. V RACHUNKI -ROZLICZENIOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały 106/2013 AVISTA VIP 1. Prowadzenie A VISTA dla osoby rachunku 1) małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł 6 zł 7 zł VIP 10 zł STANDARD - dla

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo