1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn r, obowiązuje od dnia 1 października 2009 r. I. Rachunki bankowe Rodzaj czynności / usługi Stawka prowizji lub opłaty 1. Otwarcie rachunku Częstotliwość naliczania opłat 2. Prowadzenie rachunku bieŝącego 50,- miesięcznie 1) prowadzenie rachunku pomocniczego do rachunku bieŝącego 25,- miesięcznie 3. Likwidacja rachunku 200,- A. Home Banking 1. Abonament 100,- miesięcznie B. Bankowość Elektroniczna inord Business 1. Abonament 100,- miesięcznie 2. Udostępnienie systemu 3. Wizyta pracownika Banku w siedzibie Klienta (konfiguracja wymiany danych z systemem F-K, prace serwisowe, szkolenie na Ŝyczenie Klienta, itp.) 500,- 4. Udostępnienie tokena 10,- miesięcznie 5. Inne czynności zmieniające (zmiana danych uŝytkownika, obsługa kluczy, zmiana schematów i grup akceptacji, itp.) B. Bankowość Elektroniczna inord 50,- za kaŝdą czynność 1. Abonament 10,- miesięcznie II. Rozliczenia pienięŝne A. Wpłaty 1. Wpłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez Bank 0,6% min. 10,- od kwoty wpłaty 2. Wpłaty w formie zamkniętej w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez Bank 0,4% min. 10,- od kwoty wpłaty 3. Wpłaty gotówkowe w postaci bilonu walut obcych obsługiwanych przez Bank 50% min. 10,- * Prowizji nie pobiera się od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki kredytowe z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank DnB NORD Polska S.A. oraz od wpłat gotówkowych na rachunki fundacji i stowarzyszeń B. Wypłaty 1. Wypłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez Bank 0,6% min. 10,- od kwoty wpłaty od kwoty wypłaty 2. Wypłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez Bank, w kwocie powyŝej ,- PLN i równowartości w walutach obcych, zgłoszone co najmniej 48 godzin przed realizacją 3. Wypłaty gotówkowe w PLN i w walutach obcych obsługiwanych przez Bank w kwocie powyŝej ,- PLN i równowartości w walutach obcych, nie zgłoszone co najmniej 48 godzin przed realizacją* 0,60% od kwoty wypłaty 1,20% od kwoty wypłaty 4. Niepodjęcie wypłaty gotówkowej w terminie uzgodnionym z Oddziałem Banku 0,50% od nie podjętej kwoty wypłaty * Bank moŝe odmówić realizacji, jeśli nie posiada środków pod wypłatę C. Przelewy krajowe 1. Pomiędzy rachunkami Klienta w Banku DnB NORD Polska S.A. 1) zlecone w Oddziale Banku 10,- od przelewu 2) zlecone za pośrednictwem inor 2,- od przelewu 3) zlecone za pośrednictwem inord Business 4) zlecone za pośrednictwem Home Banking 3,- od przelewu 2. Na inny rachunek do kwoty ,- 1) zlecone w Oddziale Banku 10,- od przelewu 2) zlecone za pośrednictwem inord 2,- od przelewu 3) zlecone za pośrednictwem inord Business 3,- od przelewu 4) zlecone za pośrednictwem Home Banking 3,- od przelewu 3. Przelewy realizowane w systemie SORBNET 1) zlecone w Oddziale Banku 50,- od przelewu 2) zlecone za pośrednictwem inord 50,- od przelewu 3) zlecone za pośrednictwem inord Business 20,- od przelewu 4) zlecone za pośrednictwem Home Banking 50,- od przelewu 4. Zlecenie stałe 1) zdefiniowanie lub odwołanie zlecenia stałego w Oddziale 20,- od zlecenia

2 2) zdefiniowanie lub odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem inord 5,- od zlecenia 3) realizacja zlecenia stałego 3,- od zlecenia 4) realizacja zlecenia stałego ze zmienną kwotą 20,- od zlecenia 5. Polecenie zapłaty 1) realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta (dłuŝnika) 1,- od operacji 2) realizacja polecenia zapłaty na rachunek Klienta (wierzyciela) 5,- od operacji 3) odwołanie polecenia zapłaty (strona dłuŝnika) 5,- za odwołanie 4) odwołanie polecenia zapłaty (strona wierzyciela) 20,- za odwołanie 5) odrzucenie polecenia zapłaty z rachunku Klienta ( dłuŝnika) 6) Odrzucenie polecenia zapłaty (strona wierzyciela) 10,- od odrzucenia D. Czeki 1. Przyjęcie czeku w otych do inkasa 20,- od czeku III. Pakiety usług A. Pakiet GOLD - opłata 100,- 1. Prowadzenie dwóch rachunków w PLN i dwóch rachunków w walutach obcych obsługiwanych przez Bank 2. Abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3. Dwie Karty VISA Business Debetowa 4. Przelewy krajowe zlecone przez inord Business 1,50 za operację 5. Przelewy zagraniczne wychodzące 30,- za operację 6. Wpłaty gotówkowe B. Pakiet SILVER - opłata 75,- 1. Prowadzenie jednego rachunku w PLN i jednego rachunku w walutach obcych obsługiwanych przez Bank 0,3% min 10,- 2. Abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3. Karta VISA Business Debetowa - wydanie i uŝytkowanie od kwoty wpłaty 4. Przelewy krajowe zlecone za pośrednictwem inord Business 2,- za operację 5. Przelewy zagraniczne wychodzące 40,- za operację 6. Wpłaty gotówkowe C. Pakiet NORD - opłata 50,- 0,4% min. 10,- 1. Prowadzenie rachunku podstawowego 2. Abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3. Karta VISA Business Debetowa - wydanie i uŝytkowanie od kwoty wpłaty 4. Przelewy krajowe zlecone za pośrednictwem inord Business 2,50 za operację 5. Przelewy zagraniczne wychodzące 60,- za operację 6. Wpłaty gotówkowe D. Pakiety dla mikroprzedsiębiorców 0,5% min. 20,- od kwoty wpłaty 1. Pakiet micronord: 25,- miesięcznie 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 4) przelew krajowy w formie papierowej w Oddziale 8,- od przelewu E. Pakiety dla rolników indywidualnych 1. Pakiet agronord: 15,- miesięcznie 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 4) przelew krajowy w formie papierowej w Oddziale 8,- od przelewu F. Pakiety dla organizacji non-profit 1. Pakiet NGONORD*: 20,- miesięcznie 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i jednego rachunku pomocniczego 2) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3) przelew w inord Business 2,- od przelewu 4) przelew krajowy w formie papierowej w Oddziale 8,- od przelewu 5) wpłata gotówkowa na rachunek w Oddziale

3 2. Pakiet NGONORD Plus*: 40,- miesięcznie 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i trzech rachunków pomocniczych 2) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3) przelew w inord Business 1,- od przelewu 4) przelew krajowy w formie papierowej w Oddziale 8,- od przelewu 5) wpłata gotówkowa na rachunek w Oddziale * Oferta dotyczy fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, organizacji politycznych i innych organizacji zrzeszających conków, organizacji społecznych, teatrów, muzeów, publicznych placówek oświatowych (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych) G. Pakiety usług dla Wspónot mieszkaniowych 1. Pakiet wspólnotanord: 15,- miesięcznie 1) Prowadzenie jednego rachunku bieŝącego i jednego rachunku pomocniczego 2) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3) przelewy w systemie Bankowości Elektronicznej inord Business 2,- 4) wpłata gotówkowa na rachunek w oddziale 4,- 2. Pakiet : NORDdomator 1) Prowadzenie jednego rachunku bieŝącego i dwóch rachunków pomocniczych 2) abonament za korzystanie przez wspólnotę z internetowego systemu rozliczeń wspólnoty mieszkaniowej NORDdomator 3) abonament za korzystanie przez zarząd wspólnoty i/lub zarządcę nieruchomości z pomocy technicznej oraz merytorycznej Telecentrum NORDdomator Budynki: do 15 lokali 9,70 od 16 do 30 lok. 8,90 od 31 do 60 lok. 8,00 miesięcznie od lokalu we wspólnocie 4) tanie przelewy w systemie NORDdomator (po 2 za przelew) od 61 do 120 lok. 7,00 IV. Karty A. Karta VISA Business Debetowa 121 lok i więcej 5,00 1. Wydanie karty/wznowienie karty 2. Opłata roczna za kartę 29,- rocznie, płatne z góry 3. Transakcje dokonane kartą* 1) transakcje bezgotówkowe bez prowizji 2) transakcje wypłaty gotówki a) w bankomatach Banku DnB NORD Polska S.A. b) w bankomatach sieci Euronet 2,- za kaŝdą transakcję c) w bankomatach Banku BZ WBK 2,- za kaŝdą transakcję d) pozostałe - w kraju 3% min. 5,- od kwoty wypłaty - za granicą 3% min. 10,- od kwoty wypłaty 4. Wydanie duplikatu karty 5. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŝonej 29,- od karty 6. Dobrowolne ubezpieczenie karty, Pakiet "Bezpieczna karta Business" 2,99,- miesięcznie 7. Opłata za zmianę numeru PIN 5,- 8. Wysyłka karty oraz numeru PIN za pośrednictwem kuriera 50,- za kaŝdą przesyłkę 9. Wydanie za pośrednictwem VISA karty zastępczej w miejsce utraconej za granicą 10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 250 USD równowartość 100 USD za wypłatę * Uwaga! W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niŝ USD, kwota transakcji powiększana jest o 1% z tytułu róŝnic kursowych wynikających z przewalutowania B. Karta VISA Business* 1. Wydanie karty (dotyczy wszystkich wydawanych kart do rachunku) 1) w trybie normalnym 100,- od karty 2) w trybie przyspieszonym (4 dni robocze) 180,- od karty 3) wydanie karty i przesłanie za granicę 2. Operacje dokonywane kartą** 250,- + koszty wysyłki 1) transakcje bezgotówkowe bez prowizji 2) wypłaty gotówki od karty a) w kraju 3%, min 4,- od kwoty wypłaty b) za granicą 3%, min 10,- od kwoty wypłaty

4 3. Odroczenie terminu płatności zadłuŝenia z tytułu transakcji kartą 1,20% 4. Wznowienie karty/wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŝonej (dotyczy wszystkich wydanych kart do rachunku) 5. ZastrzeŜenie karty 1) z powodu utraty/kradzieŝy 2) z powodu rezygnacji Klienta z karty (rozwiązanie przez Klienta umowy kartę/umowy o prowadzenie rachunku bankowego) od kwoty obciąŝenia rachunku z tytułu operacji 80,- od karty 3) z powodu rozwiązania przez Bank umowy o kartę 45,- 6. Wydanie duplikatu karty z przyczyn leŝących po stronie Klienta 60,- 7. Wydanie karty zastępczej w miejsce karty utraconej za granicą 8. Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 250,- USD równowartość 100,- USD 9. Zmiana limitu na wniosek Klienta 20,- 10. Pakiet ubezpieczeniowy * Karta wycofana z oferty. Prowizje i opłaty dotyczą tylko kart juŝ wydanych. ** Uwaga! W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niŝ USD, kwota transakcji powiększana jest o 1% z tytułu róŝnic kursowych wynikających z przewalutowania C. Karta kredytowa VISA BISEnes Port 1. Wydanie karty 1) w trybie normalnym 2) wydanie karty i przesłanie za granicę 250,- + koszty wysyłki od karty 2. Wznowienie karty* 50,- od karty 3. Operacje dokonywane kartą** 1) transakcje bezgotówkowe bez prowizji 2) wypłaty gotówki w bankomatach Banku DnB NORD Polska S.A. i BZ WBK 3%, min 4,- od kwoty wypłaty 3) pozostałe wypłaty: a) w kraju 3%, min 7,- od kwoty wypłaty b) za granicą 3%, min 10,- od kwoty wypłaty 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŝonej 50,- od karty 5. ZastrzeŜenie karty 1) z powodu utraty/kradzieŝy 2) z powodu rezygnacji klienta z karty (rozwiązanie przez Klienta umowy o kartę/umowy o prowadzenie rachunku bankowego) 3) z powodu rozwiązania przez Bank DnB NORD Polska S.A. umowy o kartę 45,- 6. Wydanie duplikatu karty z przyczyn leŝących po stronie Klienta 50,- 7. Wydanie karty zastępczej w miejsce karty utraconej za granicą 8. Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 250,- USD równowartość 100,- USD 9. Opłata za kaŝdorazowe przekroczenie dostępnego limitu kredytu 45,- 10. Opłata za nieterminową (spóźnioną) spłatę zadłuŝenia 45,- 11. Opłata za duplikat wyciągu 10,- 12. Opłata za wysłanie przypomnienia o dokonaniu spłaty 15,- 13. Minimalna kwota spłaty zadłuŝenia 5%, min. 30,- 14. Sprawdzenie w bankomacie Banku DnB NORD Polska S.A. salda dostępnych środków w ramach limitu kredytowego od kwoty wykorzystanego limitu kredytowego 15. Opłata za zmianę numeru PIN 5,- 16. Pakiet ubezpieczeniowy * Jeśli wartość operacji zrealizowanych przy uŝyciu karty w danym roku waŝności karty przekroczy średnią miesięczną kwotę 800,00,- (obliczaną jako suma operacji z 12 miesięcy podzielona przez 12) opłata za wznowienie karty wynosi 0,- ** Uwaga! W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niŝ EUR, kwota transakcji powiększana jest o 1% z tytułu róŝnic kursowych wynikających z przewalutowania D. Karta VISA Business Electron ** 1. Wydanie/wznowienie karty podstawowej/dodatkowej 2. Opłata za kartę 25,- rocznie, płatne z góry 3. Operacje dokonywane kartą* 1) transakcje bezgotówkowe bez prowizji 2) wypłaty gotówki w bankomatach Banku DnB NORD Polska S.A. i BZ WBK 2,- od transakcji 3) pozostałe wypłaty

5 a) w kraju 3% min. 5,- od kwoty wypłaty b) za granicą 3% min. 10,- od kwoty wypłaty 4. ZastrzeŜenie karty 1) z powodu utraty/kradzieŝy 2) z powodu rezygnacji klienta z karty (rozwiazanie przez klienta umowy o kartę/umowy o prowadzenie rachunku bankowego) 3) z powodu rozwiązania przez Bank DnB NORD Polska S.A. umowy o kartę 35,- 5. Wydanie duplikatu karty z przyczyn leŝących po stronie Klienta 25,- 6. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŝonej 25,- 7. Opłata za zmianę numeru PIN 8. Pakiet ubezpieczeniowy * Uwaga! W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niŝ USD, kwota transakcji powiększana jest o 1% z tytułu róŝnic kursowych wynikających z przewalutowania ** Karta wycofana z oferty. Prowizje i opłaty dotyczą tylko kart juŝ wydanych. V. Rachunki depozytowe bonów skarbowych 1. Otwarcie rachunku depozytowego bonów skarbowych 70,- 2. Prowadzenie rachunku depozytowego bonów skarbowych 30,- kwartalnie 3. Zakup bonów skarbowych na rynku pierwotnym 1) transakcje do wysokości ,99 0,02% min. 20,- 2) transakcje o wysokości pow ,99 0,015% 4. Przeniesienie bonów skarbowych Klienta do innego banku posiadającego konto depozytowe w CRBS w NBP A. Bankowe Papiery Wartościowe (BPW) od nominalnej kwoty transakcji 50,- 1. Otwarcie rachunku BPW* 5,- 2. Zakup BPW 3. Wykup BPW 4. Wystawienie świadectwa depozytowego BPW 15,- od świadectwa 5. Opłata za przeksięgowanie BPW pomiędzy rachunkami BPW 15,- od operacji 6. Przelew środków na zakup BPW 7. Przelew środków z tytułu wykupu BPW * zwolnieni z opłaty są Posiadacze rachunku papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku DnB NORD Polska S.A. VI. Kredyty, poŝyczki, linie dyskontowe, skup wierzytelności leasingowych, skup wierzytelności samorządowych 1. Prowizja przygotowawcza* od 0,30% 2. Prowizja od podwyŝszenia kwoty od 1,50% 3. Prowizja od przedłuŝenia terminu spłaty od 0,30% od kwoty udzielonego kredytu / poŝyczki, w dniu podpisania umowy lub udzielenia kredytu / poŝyczki od kwoty podwyŝszenia kredytu/poŝyczki od kwoty kredytu/poŝyczki podlegającej przedłuŝeniu 4. Prowizja od zaangaŝowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieŝącym od 1,50% liczona w stosunku rocznym, płatna w terminie płatności odsetek 5. Prowizja od wcześniejszej spłaty od 1,50% 6. Prowizja za zmianę waluty kredytu na wniosek Klienta od 1,50% 7. Opłata za wystawienie promesy udzielenia kredytu od 1000,- 8. Opłata za zmianę warunków Umowy** od 500,- 9. Opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłuŝenia lub o całkowitej spłacie od 300,- 10. Opłata za zmianę zabezpieczenia dokonywana na wniosek Klienta od 500,- od spłacanej kwoty kredytu / poŝyczki od kwoty przewalutowania kredytu/poŝyczki od promesy, pobierana w momencie wydania promesy od zmiany od zaświadczenia od zmiany 11. Opłata za wystawienie duplikatu umowy kredytu/poŝyczki od 60,- od odpisu * w przypadku skupowanych wierzytelności prowizja przygotowawcza jest powiększona o 22% podatku VAT, pobierana od wartości nominalnej w dniu podpisania umowy wierzytelności ** dotyczy zmian innych, niŝ wymienione w niniejszej tabeli, w tym wprowadzanych w drodze aneksu do umowy

6 VII. Gwarancje bankowe Gwarancje własne 1. Opłata za rozpatrzenie zlecenia (w przypadku udzielenia gwarancji zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej) 2. Prowizja przygotowawcza od udzielonej gwarancji 3. Prowizja za ryzyko od gwarancji udzielonej według standardowego tekstu Banku 200,- od 0,20% do 3,0%, min. 300,- 0,40% - 1,0% kwartalnie, min. 200,- pobierana w momencie przyjęcia zlecenia płatna od kwoty gwarancji 4. Prowizja za ryzyko od gwarancji udzielonej według tekstu przedstawionego przez Klienta i zaakceptowanego przez Bank 5. Prowizja za zmianę warunków gwarancji obejmującą podwyŝszenie kwoty lub/i przedłuŝenie terminu waŝności gwarancji 0,50% - 1,0% kwartalnie, min. 300,- Dla gwarancji standardowych: 0,40% - 1,0% kwartalnie, min. 200,- Dla gwarancji niestandardowych: 0,50% - 1,0% kwartalnie, min. 300,- od aktualnej kwoty gwarancji, płatna z góry za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności, począwszy od dnia wystawienia 6. Prowizja za zmianę inną, niŝ wymienione w pkt ,- 7. Prowizja za wypłatę z gwarancji 0,10% min. 200,- od kwoty wypłaty z gwarancji 8. Redukcja salda gwarancji 100,- 9. Opłata za obsługę cesji praw z gwarancji 200,- 10. Gwarancje jako zabezpieczenie wykonania umów dofinansowania przeznaczonych na realizację przedsięwzięć refundowanych/finansowanych ze środków unijnych lub innych źródeł publicznych* pobierana w momencie przyjęcia 1) opłata za rozpatrzenie zlecenia gwarancji od 300,- zlecenia, zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej 2) prowizja przygotowawcza od 3% płatna od kwoty gwarancji 3) prowizja za ryzyko 0,25% kwartalnie, płatna z góry za kaŝde rozpoczęte 3 miesiące, od aktualnej kwoty gwarancji 4) opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku słuŝącego do obsługi Programu * Gwarancje udzielane są w szczególności organizacjom samorządowym, organizacjom pozarządowym o zasięgu krajowym lub lokalnym, związkom pracodawców, komitetom, federacjom, fundacjom, stowarzyszeniom, zwanym NGO, które spełniają łącznie następujące warunki: 1) otrzymały pozytywną decyzję Instytucji Zarządzającej Programem w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie, 2) posiadają lub załoŝą w Banku DnB NORD Polska S.A. rachunek bieŝący w systemie księgowym Bankmaster, 3) załoŝą w Banku DnB NORD Polska S.A. (w systemie księgowym Bankmaster) nieoprocentowany rachunek do obsługi Programu. A. Gwarancje obce (wystawiane przez inne banki na rzecz klientów Banku DnB NORD Polska S.A.) 1. Awizacja gwarancji 200,- 2. Awizacja zmiany do gwarancji 200,- 3. Pośrednictwo w przekazaniu Ŝądania wypłaty 200,- 4. Potwierdzenie podpisów innego banku 50,- 5. Opinia na temat treści gwarancji innego banku 300,- VIII. Weksle w obrocie krajowym 1. Przyjęcie weksla do dyskonta 0,20% - 2,0%, min. 50,- od sumy wekslowej, opłata pobierana od podawcy 2. Weksle przedstawione do inkasa w PLN 50,- za kaŝdy weksel 3. Zgłoszenie weksla do protestu IX. Operacje w walutach obcych A. Obrót czekowy 1. Przyjęcie czeku do inkasa* 2. Skup czeków*: 0,30% - 2,0%, min. 50,- + koszty notarialne 0,50%, min. 25,-, max. 500,- od sumy wekslowej od kwoty czeku 1) bankierskich i gwarantowanych 1,0%, min. 50,- 2) z wystawienia prywatnego i firmowego 3%, min. 30,- od łącznej wartości skupowanych czeków * W przypadku czeków płatnych na terenie USA, Niemiec lub pozostałych państw Unii Europejskiej pobierana jest dodatkowo następująca opłata administracyjna stanowiąca rekompensatę ponoszonych przez Bank DnB NORD Polska S.A. kosztów rozliczenia czeków: 1) w USD płatnych na terenie USA równowartość 2 USD od czeku 2) w EUR płatnych na terenie Niemiec równowartość 2 EUR od czeku

7 3) w EUR płatnych w pozostałych państwach Unii Europejskiej równowartość 3,5 EUR od czeku 3. SprzedaŜ czeków bankierskich** ** w przypadku polecenia wystawienia czeku bankierskiego oŝonego drogą telekomunikacyjną (przelew kodowany) 0,50%, min. 25,-, max. 250,- dodatkowo 8,- od kwoty czeku od zlecenia 4. Zwrot niewykorzystanych czeków bankierskich 30,- od czeku 5. Zwrotny skup niewykorzystanych czeków podróŝnych 30,- od czeku 6. ZastrzeŜenie czeków w walutach obcych B. Przelewy zagraniczne 50,- + koszty naliczane przez banki zagraniczne od czeku 1. Przychodzące 1) gdy koszty pokrywa beneficjent 50,- od przelewu 2) w pozostałych przypadkach 2. Przelewy wychodzące zwykłe 3. Dodatkowa opłata za realizację przelewu pilnego 0,25% min. 50,-, max 200,- 0,25% min. 30,- max 200,- od kwoty przelewu od kwoty przelewu 1) data waluty D=0 dla EUR oraz USD 2) data waluty D+1 dla pozostałych walut 0,10% (min. 100,- ) od operacji 4. Wstrzymanie wykonania przelewu lub zwrot kwoty do nadawcy 200,- 5. Koszty SWIFT 10,- X. Operacje dokumentowe A. Akredytywa dokumentowa eksportowa (obca) 1. Awizacja akredytywy 250,- 2. Przyjęcie dokumentów 0,25%, min. 250,- od kwoty dokumentów 3. Potwierdzenie akredytywy 4. Prowizja od odroczenia płatności za potwierdzoną akredytywę wysokość uzaleŝniona od ryzyka kraju płatna z góry za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności 5. Prowizja od odroczenia płatności za niepotwierdzoną akredytywę 200,- 6. Zmiana warunków akredytywy potwierdzonej obejmująca podwyŝszenie kwoty lub wydłuŝenie okresu waŝności wysokość uzaleŝniona od ryzyka kraju płatna z góry za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności 7. Zmiana inna, niŝ określona powyŝej 150,- 8. Prowizja za przeniesienie akredytywy 0,30%, min. 500,- od kwoty akredytywy 9. Cesja wpływów z akredytywy 300,- 10. Wstępne sprawdzenie dokumentów 100,- od kompletu dokumentów 11. UniewaŜnienie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy obcej 75,- B. Akredytywa dokumentowa importowa (własna) 1. Przyjęcie zlecenia otwarcia i weryfikacja warunków akredytywy importowej 150,- 2. Otwarcie akredytywy 0,50% kwartalnie/0,20% miesięcznie, min. 250,- płatna z góry, za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres lub miesiąc waŝności akredytywy 3. Przyjęcie dokumentów 0,25%, min. 250,- od kwoty dokumentów 4. Prezentacja niezgodnych dokumentów 50,- EUR od beneficjenta 5. Prowizja za odroczoną płatność 0,20% miesięcznie, min. 300,- od kwoty dokumentów miesięcznie 6. Zmiana warunków akredytywy obejmująca podwyŝszenie kwoty lub/i wydłuŝenie okresu waŝności 0,50% kwartalnie/0,20% miesięcznie, min. 250,- płatna z góry, za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres lub miesiąc waŝności akredytywy 7. Zmiana inna, niŝ określone powyŝej 150,- 8. Przygotowanie wzoru akredytywy (opłata pobierana tylko wtedy, gdy klient nie oŝy zlecenia otwarcia akredytywy) 300,- 9. Anulowanie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy 100,- 10. Cesja dokumentów 100,- od operacji 11. Koszty SWIFT - w przypadku otwarcia akredytywy 50,- za komunikat otwarcia 12. Pozostałe koszty SWIFT 10,- za pozostałe komunikaty

8 C. Inkaso dokumentowe C.1. Inkaso dokumentowe w imporcie 1. Awizacja 100,- 2. Zapłata za dokumenty/akcept weksla 0,25%, min. 100,-, max. 350,- od kwoty dokumentów 3. Cesja dokumentów 200,- 4. Zwolnienie dokumentów bez zapłaty 100,- 5. Zmiana warunków inkasa 100,- 6. Protest weksla C.2. Inkaso dokumentowe w eksporcie 300,- + koszty notarialne od weksla 1. Realizacja zlecenia inkasowego 0,20%, min. 100,-, max. 300,- od kwoty dokumentów 2. Wpływ z tytułu inkasa 50,- 3. Opłata za zmianę do zlecenia inkasowego 75,- 4. Wysyłka dokumentów franco (z dyspozycją wydania ich bez zapłaty) lub zwrotu dokumentów podawcy XI. Pozostałe operacje i czynności bankowe A. Wydanie dokumentów o charakterze zaświadczenia, potwierdzenia, odpisu i innych 1. Wydanie zaświadczenia o liczbie i/lub rodzajach rachunków prowadzonych na rzecz Klienta i/lub o wysokości sald na tych rachunkach 100,- 50,- od zaświadczenia 2. Wydanie zaświadczenia o wywozie dewiz za granicę 50,- od zaświadczenia 3. Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 20,- od zaświadczenia 4. Udzielenie informacji /opinii o Kliencie/wyjaśnienia dot. oceny zdolności kredytowej Klienta 200,- od informacji/opinii 5. Wydanie wydruku historii rachunku Klienta: 1) za dowolny okres bieŝącego roku 10,- 2) za dowolny okres poprzedniego roku 20,- za stronę 6. Wydanie duplikatu wyciągu z rachunku bankowego 50,- od duplikatu B. Operacje wymiany walut (gotówka na gotówkę) 1. Zamiana waluty obcej na inną walutę a) dla banknotów 2,50 od operacji b) dla monet 60%, min. 5,- od kwoty waluty Uwaga! nie pobiera się opłaty w sytuacjach, w których inicjatorem wypłaty w innej walucie jest Bank DnB NORD Polska S.A. C. Inne czynności 1. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym 25,- od jednej blokady 2. Akumulacja wpływów, pozostawienie określonego salda 100,- od dyspozycji 3. Cesja praw do rachunku 100,- od cesji 4. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczeniem naleŝności innego banku 200,- od pełnomocnictwa 5. Pisemne wezwanie do zapłaty lub upomnienie 20,- od wezwania / upomnienia 6. ZastrzeŜenie dokumentu toŝsamości 50,- od zastrzeŝenia 7. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego dłuŝnika 100,- od kwoty zajętej 8. Dokonanie zmian w karcie wzorów podpisów 50,- od zmiany 10. Wydanie świadectwa depozytowego: 1) bonów korporacyjnych 2) obligacji komunalnych 3) obligacji korporacyjnych 30,- za kaŝde świadectwo 11. Opłaty za nieuzasadnioną reklamację w obrocie zagranicznym 100,- + koszty telekomunikacyjne i koszty banku zagranicznego od operacji 12. Potwierdzenie SWIFT 25,- XII. Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie 1. Przesyłki na terenie Warszawy 30,- za przesyłkę 2. Przesyłki na terenie kraju - przesyłka standardowa* 40,- za przesyłkę 3. Przesyłki na terenie kraju - przesyłka pilna* 60,- za przesyłkę

9 4. Przesyłki na terenie kraju - przesyłka superpilna* 120,- za przesyłkę 5. Za granicą ustalane indywidualnie * "Standard" oznacza dostarczenie w następnym dniu roboczym; Pilne oznacza dostarczenie w następnym dniu roboczym do godz. 12:00; Super Pilne oznacza dostarczenie w następnym dniu roboczym do godz. 09:00. Uwaga! Zwyczajowo Bank wysyła przesyłki określone powyŝej jako Standard. Na wniosek klienta Bank wysyła przesyłki Pilne lub Super pilne. XIII. Wyciągi 1. Wyciągi generowanie w trybie dziennym 1) odbierane w Oddziale Banku 100,- miesięcznie 2) wysyłane przez Bank pocztą 100,- miesięcznie 3) odbierane za pośrednictwem inord Business 4) wysyłane za pośrednictwem SWIFT w formacie MT ,- miesięcznie 1. Wyciągi generowanie w trybie tygodniowym 1) odbierane w Oddziale Banku 50,- miesięcznie 2) wysyłane przez Bank pocztą 25,- miesięcznie 3) odbierane za pośrednictwem inord Business 4) wysyłane za pośrednictwem SWIFT w formacie MT ,- miesięcznie 2. Wyciągi generowane w trybie miesiecznym 1) odbierane w Oddziale Banku 50,- miesięcznie 2) wysyłane przez Bank pocztą 3) odbierane za pośrednictwem inord Business 4) wysyłane za pośrednictwem SWIFT w formacie MT ,- miesięcznie XIV. Pakiety dla czynnych umów zawartych przed 1 lipca 2009 r., obecnie niedostępne w ofercie handlowej Banku A. Dla mikroprzedsiębiorców 1. Pakiet MAKRO: 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku * 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord 4) przelewy do ZUS i US w Bankowości Elektronicznej inord Business 4) Karta VISA Business Electron * - dotyczy rachunku bieŝącego i maksymalnie 2 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego B. Dla przedsiębiorców 1. Pakiet PERSPEKTYWA: 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku * 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord 4) wydawanie zaświadczeń o wysokości salda rachunku 5) wydawanie zaświadczeń stwierdzających fakt posiadania rachunku 6) udzielenie informacji / opinii o Kliencie Banku na Ŝyczenie audytora * - dotyczy rachunku bieŝącego i maksymalnie 2 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego 2. Pakiet PERSPEKTYWA Plus: 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku * 3) instalacja i abonament miesięczny za korzystanie z systemu Home Banking 4) Karta VISA Business Electron, max 3 karty * - dotyczy rachunku bieŝącego i maksymalnie 2 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego C. Dla rolników indywidualnych Pakiet AGRO: 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 4) przelewy do ZUS/KRUS D. Dla wspólnot mieszkaniowych 1. Pakiet DOMUS: 1) otwarcie rachunku * 2) prowadzenie rachunku * 3) abonament Bankowości Elektronicznej inord 19,- miesięcznie 50,- miesięcznie 75,- miesięcznie 10,- miesięcznie 2,- (15,- z rachunkiem pomocniczym) miesięcznie

10 4) przelewy w systemie Bankowości Elektronicznej inord (po 1,- za przelew) 5) otwarcie na Ŝyczenie Klienta i prowadzenie rachunku pomocniczego (funduszu remontowego) po obniŝonej cenie 13 /miesięcznie. 6) raportowanie wpłat czynszów do systemu księgowego zarządcy nieruchomości po obnizonej, negocjowanej cenie - usługa CZYNSZE aktywowana na Ŝyczenie zarzący * - dotyczy jednego rachunku (rachunku funduszu eksploatacyjnego) 2. Pakiet : MASTERDOM 1) otwarcie rachunku * 2) prowadzenie rachunku * 3) abonament za korzystanie przez zarządcę z systemu Home Banking do realizacji operacji na rachunku wspólnoty 4) Przelewy w systemie Home Banking (po 1,- za przelew) 5) raportowanie wpłat czynszów do systemu księgowego zarządcy nieruchomości po obnizonej, negocjowanej cenie - usługa CZYNSZE aktywowana na Ŝyczenie zarządcy 30,- miesięcznie * - dotyczy rachunku bieŝącego i jednego rachunku pomocniczego otwartego do rachunku bieŝącego ** - udzielenie kredytu moŝliwe od chwili uruchomienia usługi i ogłoszenia w placówkach Banku w formie komunikatu 3. Pakiet : NORDdomator 1) otwarcie rachunku * 2) prowadzenie rachunku * 3) abonament za korzystanie przez wspólnotę z internetowego systemu rozliczeń wspólnoty mieszkaniowej NORDdomator 5) tanie przelewy w systemie NORDdomator (po 0,5 za przelew) * - dotyczy rachunku bieŝącego i maksimum dwóch rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego ** - udzielenie kredytu moŝliwe od chwili uruchomienia usługi i ogłoszenia w placówkach Banku w formie komunikatu 4. Usługa CZYNSZE Budynki: do 15 lokali 9,70 od 16 do 30 lok. 8,90 od 31 do 60 lok. 8,00 od 61 do 120 lok. 7, lok i więcej 5,00 miesięcznie od lokalu we wspólnocie Usługa dostępna dla zarządców nieruchomości, których wspólnoty są klientami Banku DnB NORD Polska S.A., obejmująca rozliczanie masowych wpłat czynszów (NORDcollect) 0,15 od wpłaty na rachunek wirtualny 5. Wpłaty MONETIA Usługa dostępna dla wspólnot mieszkaniowych, które są klientami Banku DnB NORD Polska S.A., korzystających z pakietu MASTERDOM polegająca na obciąŝaniu wspólnoty prowizją od wpłat w sieci MONETIA w zamian za brak prowizji dla wpłacającego przy okienku 1,90 od wpłaty 6. Aktywowanie usługi Wpłaty MONETIA 9 od wspólnoty 7. Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku Dotyczy wpłat zaliczek/czynszów na konta wspólnot mieszkaniowych korzystających z pakietów, DOMUS, MASTERDOM, NORDdomator E. Dla organizacji non-profit 3,50 od wpłaty 1. Pakiet NGO*: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku 2) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business 3) realizacja zleceń stałych** * - oferta dotyczy tylko stowarzyszeń zwykłych, utrzymujących się jedynie z dobrowolnych składek conków stowarzyszenia ** dotyczy zleceń składanych w Oddziale 2. Pakiet NGO Plus*: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku ** + usługi z poniŝszej listy: a) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business b) wpłaty gotówkowe na rachunek c) wypłaty gotówkowe z rachunku w cenie równej 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat 10 miesięcznie 25,- miesięcznie d) realizacja zleceń stałych*** * - oferta dotyczy fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, organizacji politycznych i innych organizacji zrzeszających conków, organizacji społecznych, teatrów, muzeów, publicznych placówek oświatowych (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

11 ** - dotyczy rachunku bieŝącego i maksymalnie 4 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego *** dotyczy zleceń składanych w Oddziale 3. Pakiet NGO Max*: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku ** + usługi z poniŝszej listy: a) abonament Bankowości Elektronicznej inord Business b) wpłaty gotówkowe na rachunek c) wypłaty gotówkowe z rachunku w cenie równej 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat d) przelewy krajowe na rachunki bankowe w cenie równej 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat *** e) realizacja zleceń stałych**** f) wydanie dwóch kart Visa Business (po spełnieniu warunków otrzymania karty płatniczej) w cenie równej 75% opłaty określonej w taryfie prowizji i opłat 60,- miesięcznie * - oferta dotyczy fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, organizacji politycznych i innych organizacji zrzeszających conków, organizacji społecznych, teatrów, muzeów, publicznych placówek oświatowych (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych) ** - dotyczy rachunku bieŝącego i maksymalnie 4 rachunków pomocniczych otwartych do rachunku bieŝącego *** - oprócz przelewów za pośrednictwem systemu Home Banking **** - dotyczy zleceń składanych w Oddziale F. Pakiety inord Business 1. Pakiet inordstarter Abonament za pakiet 20,- miesięcznie Aktywacja inord Business 10,- Prowadzenie rachunków podstawowego w PLN Prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN/EUR/USD 10,- miesięcznie Płatności krajowe Płatność wychodząca w formie elektronicznej (Elixir) 1,50,- za operację Płatność wychodząca ZUS, US Płatność wychodząca wewnątrz Banku Płatność wychodząca SORBNET 20,- za operację Płatność wychodząca masowa 1,50,- za pojedynczą operację w ramach płatności masowej Płatność wychodząca w formie papierowej 15,- za operację Płatności zagraniczne Płatność zagraniczna wychodząca w formie elektronicznej Płatność wychodząca w formie papierowej Inne 0,25% min. 30,-, max 200,- 0,25% min. 30,-, max 200,- za operację za operację Sprzętowy podpis elektroniczny (Token USB) 70,- kaŝdorazowo Powtórne wygenerowanie hasła startowego do systemu inord 50,- kaŝdorazowo 2. Pakiet inord Business new Abonament za pakiet 45,- miesięcznie Aktywacja inord Business 20,- Prowadzenie rachunków podstawowego w PLN Prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN/EUR/USD 20,- miesięcznie Płatności krajowe Płatność wychodząca w formie elektronicznej/us/zus 0,95,- za operację Płatność wychodząca wewnątrz Banku Płatność wychodząca masowa 0,95,- za pojedynczą operację w ramach płatności masowej Płatność wychodząca SORBNET 20,- za operację Płatność wychodząca w formie papierowej 15,- za operację Płatności zagraniczne Płatność wychodząca w formie elektronicznej 0,25% za operację

12 min. 30,-, max 200,- Płatność przychodząca 20,- za operację Płatność wychodząca w formie papierowej Inne 0,25% min. 30,-, max 200,- za operację Wpłaty gotówkowe w kasie w PLN 0,5% min 10,- za operację Sprzętowy podpis elektroniczny (Token USB) 70,- Powtórne wygenerowanie hasła startowego do systemu inord 50,- kaŝdorazowo 3. Pakiet inordimport Abonament za pakiet 75,- miesięcznie Aktywacja inord Business 20,- Prowadzenie rachunków podstawowego w PLN Prowadzenie 2 rachunków pomocniczych w walucie obcej Prowadzenie kaŝdego kolejnego rachunku 10,- miesięcznie Płatności krajowe Płatność wychodząca w formie elektronicznej/us/zus 1,50,- za operację Płatność wychodząca wewnątrz Banku Płatność wychodząca masowa 1,50,- za pojedynczą operację w ramach płatności masowej Płatność wychodząca SORBNET 20,00,- za operację Płatność wychodząca w formie papierowej 15,00,- za operację Płatności zagraniczne Płatność wychodząca w formie elektronicznej 50,- za operację Płatność przychodząca 10,- za operację 0,25% Płatność wychodząca w formie papierowej min. 30,-, max 200,- Inne za operację Sprzętowy podpis elektroniczny (Token USB) 70,- Powtórne wygenerowanie hasła startowego do systemu inord 50,- kaŝdorazowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo