Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego do podręcznika AHA 2 B Neu, AHA 3 A Neu (dwa rozdziały) dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) 1

2 I. Ocena celujący 1. Czytanie Uczeń czyta bezbłędnie teksty (poznane na lekcjach oraz dodatkowe wyznaczone przez nauczyciela) oraz posiada prawidłowy akcent zdaniowy i wyrazowy. 2. Tłumaczenie Uczeń tłumaczy bezbłędnie zdania z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie (z tekstów poznanych na lekcji i dodatkowych wyznaczonych przez nauczyciela). 3. Słownictwo Uczeń zna wszystkie słówka zawarte w tekstach poznanych na lekcji i dodatkowych wyznaczonych przez nauczyciela oraz potrafi z nich swobodnie tworzyć zdania. 4. Funkcje komunikacyjne - formułuje rozbudowaną wypowiedź pisemną na temat miejsca, gdzie chciałby spędzić wakacje i szeroko uzasadnia swój wybór - umiejętnie wyraża własne zdanie na temat wad i zalet podróżowania różnymi środkami lokomocji - samodzielnie pisze i prowadzi rozbudowane dialogi dotyczące pytania o drogę i jej wskazywania - buduje rozbudowaną wypowiedź ustną i pisemną na temat zalet i wad mieszkania w mieście oraz swojej miejscowości - zna nazwy stroń świata i kierunków poruszania się - operuje słownictwem dotyczącym określania miejsca, w jakim ktoś się znajduje lub do którego zmierza, potrafi powiedzieć, co w tym miejscu można załatwić - wykorzystując znajomość przepisów obowiązujących pieszych i rowerzystów w mieście swobodnie opowiada, jak należy/nie należy zachowywać się na drodze - zna nazwy państw i utworzone od nich rzeczowniki - w rozbudowanej formie relacjonuje przebieg balu karnawałowego, w którym uczestniczył - rozmawia i dyskutuje o muzyce młodzieżowej 2

3 - prowadzi dyskusje na temat wydarzeń historycznych, odkryć i wynalazków - dokładnie opisuje przebieg swojego poprzedniego dnia w czasie przeszłym Perfekt - formułuje rozbudowaną wypowiedź pisemną o historii swojej miejscowości - posługuje się liczebnikami od 100 do nieskończoności - stosownie operuje bogatym słownictwem dotyczącym zdrowia i choroby obejmującym nazwy chorób i dolegliwości, lekarzy i leków - zna dodatkowe słownictwo do tematu lekarz wyznaczone przez nauczyciela - sprawnie stosuje zwroty idiomatyczne zawierające nazwy części ciała - na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu podaje jak najwięcej powodów, dla których pacjenci wybrali lekarzy danej specjalności - sprawnie operuje zwrotami używanymi podczas rozmowy z lekarzem - szczegółowo opowiada lekarzowi o swoich dolegliwościach i pyta o sposób przyjmowania lekarstw - sprawnie operuje bogatym słownictwem dotyczącym zdrowego stylu życia, a w szczególności właściwego odżywiania, sportu, zapobiegania stresowi i uzależnieniom - podaje dodatkowe propozycje zachowań mających na celu utrzymanie zdrowia i dobrej formy - sprawnie operuje słownictwem dotyczącym uprawiania sportu - szeroko opowiada o ulubionych dyscyplinach sportu - umiejętnie przedstawia ulubionego sportowca/ulubioną sportsmenkę - sprawnie operuje bogatym słownictwem dotyczącym pływania i pływalni, zniżek indywidualnych i grupowych oraz nazw sprzętu sportowego - używając licznych argumentów, reklamuje koledze / koleżance Aquapark i namawia go / ją do wspólnego wyjścia na basen - sprawnie operuje niemieckimi przysłowiami związanymi ze sportem - operuje bogatym słownictwem dotyczącym klimatu, położenia geograficznego i przyrody, ochrony lasów tropikalnych oraz ochrony środowiska - szczegółowo opisuje klimat i warunki geograficzne Polski - formułuje obszerną wypowiedź ustną o akcji Sprzątanie Świata oraz pisemną o problemie ochrony środowiska w Polsce i własnej miejscowości 3

4 - swobodnie operuje bogatym słownictwem dotyczącym życia na wsi oraz nazwami wybranych zwierząt hodowlanych - formułuje rozbudowaną wypowiedź pisemną na temat zalet i wad życia na wsi - prezentuje w wypowiedzi pisemnej swój pogląd na temat życia na wsi w Polsce oraz problemów ludzi tam mieszkających 5. Gramatyka - samodzielnie posługuje się w wypowiedziach ustnych i pisemnych wyrażeniami man muss, man kann i formą ich möchte - stosuje przyimki: zu, nach, in, an, auf, mit, von... bis, vom... bis zum... w wypowiedziach ustnych i pisemnych - sprawnie używa przyimków zu i gegen w wypowiedziach ustnych i pisemnych - sprawnie posługuje się czasownikami modalnymi können, mögen, müssen, wollen - prawidłowo buduje zdania w czasie przeszłym Perfekt i swobodnie posługuje się niki w wypowiedziach ustnych i pisemnych - zna i stosuje formy imiesłowu czasu przeszłego czasowników regularnych, nieregularnych, rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych - sprawnie posługuje się zdaniami podrzędnymi ze spójnikiem weil w wypowiedziach ustnych i pisemnych - swobodnie posługuje się czasownikami modalnymi sollen i dürfen w wypowiedziach ustnych i pisemnych - prawidłowo stosuje regularne stopniowanie przymiotników i przysłówków w wypowiedziach ustnych i pisemnych - sprawnie posługuje się zdaniami podrzędnymi ze spójnikami dass i ob oraz zdaniami ze spójnikiem sondern w wypowiedziach ustnych i pisemnych - posługuje się przymiotnikami w stopniu najwyższym w mianowniku użytymi jako przydawka - sprawnie stosuje dopełniacz (Genitiv) rzeczownika oraz imion własnych - zna czas przeszły Perfekt czasowników słabych, nieregularnych i mocnych 4

5 Uczeń bezbłędnie stosuje wyżej wymienione zasady gramatyczne w ćwiczeniach i swobodnej konwersacji. Aby uzyskać ocenę celującą z języka niemieckiego uczeń musi ponadto pracować systematycznie nad pogłębianiem swej wiedzy językowej czytając literaturę niemieckojęzyczną, powinien również uczestniczyć w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych a na lekcjach powinien wykazywać się szczególną aktywnością. 5

6 II. Ocena bardzo dobry 1. Czytanie Uczeń czyta bezbłędnie teksty poznane na lekcjach języka niemieckiego. 2. Tłumaczenie Uczeń bezbłędnie tłumaczy zdania z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie (z tekstów poznanych na lekcji). 3. Słownictwo Uczeń zna wszystkie słówka poznane na lekcji i potrafi z nich swobodnie tworzyć zdania. 4. Funkcje komunikacyjne - zna nazwy budynków, instytucji i innych miejsc w mieście oraz potrafi określić ich położenie - prowadzi krótkie dialogi dotyczące pytania o drogę i udzielania odpowiedzi - zna nazwy stron świata i kierunków poruszania się - posługuje się liczebnikami od 100 do nieskończoności - zna słownictwo dotyczące określania miejsca, w jakim ktoś się znajduje lub do którego zmierza, potrafi powiedzieć, co w tym miejscu można załatwić - podaje zalety i wady swojej miejscowości - zna podstawowe przepisy drogowe obowiązujące pieszych i rowerzystów w mieście w języku niemieckim - opisuje przebieg swojego dnia oraz zna słownictwo opisujące czynności z życia codziennego - poprawnie opisuje w czasie przeszłym Perfekt obrazki dotyczące przebiegu dnia - opowiada o swoim balu karnawałowym - zna słownictwo związane z muzyką młodzieżową - pisze i mówi o historii swojej miejscowości - zna słownictwo dotyczące wydarzeń historycznych, odkryć i wynalazków - stosownie operuje słownictwem dotyczącym zdrowia i choroby obejmującym nazwy chorób i dolegliwości, lekarzy i leków 6

7 - sprawnie stosuje zwroty idiomatyczne zawierające nazwy części ciała - na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu podaje jak najwięcej powodów, dla których pacjenci wybrali lekarzy danej specjalności - sprawnie operuje zwrotami używanymi podczas rozmowy z lekarzem - szczegółowo opowiada lekarzowi o swoich dolegliwościach i pyta o sposób przyjmowania lekarstw - sprawnie operuje słownictwem dotyczącym zdrowego stylu życia, a w szczególności właściwego odżywiania - sprawnie operuje słownictwem dotyczącym zdrowego stylu życia, a w szczególności właściwego odżywiania, sportu - sprawnie operuje słownictwem dotyczącym uprawiania sportu - szeroko opowiada o ulubionych dyscyplinach sportu - umiejętnie przedstawia ulubionego sportowca/ulubioną sportsmenkę - sprawnie operuje bogatym słownictwem dotyczącym pływania i pływalni, zniżek indywidualnych i grupowych oraz nazw sprzętu sportowego - używając argumentów, reklamuje koledze / koleżance Aquapark i namawia go / ją do wspólnego wyjścia na basen - sprawnie operuje niemieckimi przysłowiami związanymi ze sportem - operuje bogatym słownictwem dotyczącym klimatu, położenia geograficznego i przyrody, ochrony lasów tropikalnych oraz ochrony środowiska - opisuje klimat i warunki geograficzne Polski - formułuje obszerną wypowiedź ustną o akcji Sprzątanie Świata oraz pisemną o problemie ochrony środowiska w Polsce i własnej miejscowości - swobodnie operuje bogatym słownictwem dotyczącym życia na wsi oraz nazwami wybranych zwierząt hodowlanych - formułuje rozbudowaną wypowiedź pisemną na temat zalet i wad życia na wsi - prezentuje w wypowiedzi pisemnej swój pogląd na temat życia na wsi w Polsce oraz problemów ludzi tam mieszkających 5. Gramatyka 7

8 - sprawnie posługuje się w wypowiedziach ustnych i pisemnych wyrażeniami man muss, man kann i formą ich möchte - poprawnie stosuje przyimki: zu, nach, in, an, auf, mit, von... bis, vom... bis zum... - sprawnie używa przyimków zu i gegen w wypowiedziach ustnych i pisemnych - poprawnie odmienia i stosuje czasowniki modalne können, mögen, müssen, wollen - prawidłowo buduje zdania w czasie przeszłym Perfekt - zna i stosuje formy imiesłowu czasu przeszłego czasowników regularnych, nieregularnych, rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych - sprawnie posługuje się zdaniami podrzędnymi ze spójnikiem weil w wypowiedziach ustnych i pisemnych - swobodnie posługuje się czasownikami modalnymi sollen i dürfen w wypowiedziach ustnych i pisemnych - prawidłowo stosuje regularne stopniowanie przymiotników i przysłówków w wypowiedziach ustnych i pisemnych - sprawnie posługuje się zdaniami podrzędnymi ze spójnikami dass i ob oraz zdaniami ze spójnikiem sondern w wypowiedziach ustnych i pisemnych - posługuje się przymiotnikami w stopniu najwyższym w mianowniku użytymi jako przydawka - sprawnie stosuje dopełniacz (Genitiv) rzeczownika oraz imion własnych - zna czas przeszły Perfekt czasowników słabych, nieregularnych i mocnych Uczniowi nie sprawia trudności stosowanie wyżej wymienionych zasad gramatycznych w ćwiczeniach i konwersacji. Ucznia powinna cechować również aktywność na lekcjach. 8

9 III. Ocena dobry 1. Czytanie Uczeń czyta teksty poznane na lekcji może popełnić do trzech błędów. 2. Tłumaczenie Uczeń tłumaczy teksty poznane na lekcji z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie (tłumaczy przynajmniej cztery zdania z pięciu). 3. Słownictwo Uczeń zna słownictwo zawarte w tekstach poznanych na lekcji i próbuje z niego tworzyć zdania. 4. Funkcje komunikacyjne - zna nazwy budynków, instytucji i innych miejsc w mieście oraz potrafi określić ich położenie - prowadzi krótkie dialogi dotyczące pytania o drogę i udzielania odpowiedzi - zna nazwy stron świata i kierunków poruszania się - posługuje się liczebnikami od 100 do nieskończoności - zna słownictwo dotyczące określania miejsca, w jakim ktoś się znajduje lub do którego zmierza, potrafi powiedzieć, co w tym miejscu można załatwić - podaje zalety i wady swojej miejscowości - zna podstawowe przepisy drogowe obowiązujące pieszych i rowerzystów w mieście w języku niemieckim - opisuje przebieg swojego dnia oraz zna słownictwo opisujące czynności z życia codziennego - poprawnie opisuje w czasie przeszłym Perfekt obrazki dotyczące przebiegu dnia - opowiada o swoim balu karnawałowym - zna słownictwo związane z muzyką młodzieżową - pisze i mówi o historii swojej miejscowości - zna słownictwo dotyczące wydarzeń historycznych, odkryć i wynalazków - stosownie operuje słownictwem dotyczącym zdrowia i choroby obejmującym nazwy chorób i dolegliwości, lekarzy i leków 9

10 - sprawnie stosuje zwroty idiomatyczne zawierające nazwy części ciała - na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu podaje jak najwięcej powodów, dla których pacjenci wybrali lekarzy danej specjalności - sprawnie operuje zwrotami używanymi podczas rozmowy z lekarzem - szczegółowo opowiada lekarzowi o swoich dolegliwościach i pyta o sposób przyjmowania lekarstw - sprawnie operuje bogatym słownictwem dotyczącym zdrowego stylu życia, a w szczególności właściwego odżywiania - sprawnie operuje bogatym słownictwem dotyczącym zdrowego stylu życia, a w szczególności właściwego odżywiania, sportu - sprawnie operuje słownictwem dotyczącym uprawiania sportu - opowiada o ulubionych dyscyplinach sportu - umiejętnie przedstawia ulubionego sportowca/ulubioną sportsmenkę - sprawnie operuje słownictwem dotyczącym pływania i pływalni, zniżek indywidualnych i grupowych oraz nazw sprzętu sportowego - reklamuje koledze / koleżance Aquapark i namawia go / ją do wspólnego wyjścia na basen - zna niemieckie przysłowia związane ze sportem - operuje słownictwem dotyczącym klimatu, położenia geograficznego i przyrody, ochrony lasów tropikalnych oraz ochrony środowiska - potrafi opisać klimat i warunki geograficzne Polski - formułuje wypowiedź ustną o akcji Sprzątanie Świata oraz pisemną o problemie ochrony środowiska w Polsce i własnej miejscowości - zna słownictwo dotyczące życia na wsi oraz nazwami wybranych zwierząt hodowlanych - formułuje wypowiedź pisemną na temat zalet i wad życia na wsi - prezentuje w wypowiedzi pisemnej swój pogląd na temat życia na wsi w Polsce oraz problemów ludzi tam mieszkających 5. Gramatyka 10

11 - sprawnie posługuje się w wypowiedziach ustnych i pisemnych wyrażeniami man muss, man kann i formą ich möchte - poprawnie stosuje przyimki: zu, nach, in, an, auf, mit, von... bis, vom... bis zum... - sprawnie używa przyimków zu i gegen w wypowiedziach ustnych i pisemnych - poprawnie odmienia i stosuje czasowniki modalne können, mögen, müssen, wollen - prawidłowo buduje zdania w czasie przeszłym Perfekt - zna i stosuje formy imiesłowu czasu przeszłego czasowników regularnych, nieregularnych, rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych - sprawnie posługuje się zdaniami podrzędnymi ze spójnikiem weil w wypowiedziach ustnych i pisemnych - swobodnie posługuje się czasownikami modalnymi sollen i dürfen w wypowiedziach ustnych i pisemnych - prawidłowo stosuje regularne stopniowanie przymiotników i przysłówków w wypowiedziach ustnych i pisemnych - sprawnie posługuje się zdaniami podrzędnymi ze spójnikami dass i ob oraz zdaniami ze spójnikiem sondern w wypowiedziach ustnych i pisemnych - sprawnie stosuje dopełniacz (Genitiv) rzeczownika oraz imion własnych - zna czas przeszły Perfekt czasowników słabych, nieregularnych i mocnych Uczniowi nie powinno sprawiać trudność stosowanie wyżej wymienionych zasad gramatycznych w ćwiczeniach i konwersacji. Uczeń powinien również starać się być aktywny na lekcjach. 11

12 IV. Ocena dostateczny 1. Czytanie Uczeń czyta teksty poznane na lekcjach może popełnić do pięciu błędów. 2. Tłumaczenie Uczeń tłumaczy teksty poznane na lekcjach z języka niemieckiego na język polski (tłumaczy przynajmniej trzy zdania z pięciu). 3. Słownictwo Uczeń zna podstawowe słownictwo zawarte w tekstach poznanych na lekcji. 4. Funkcje komunikacyjne - zna nazwy budynków, instytucji i innych miejsc w mieście - prowadzi krótkie dialogi dotyczące pytania o drogę i udzielania odpowiedzi - zna nazwy stron świata i kierunków poruszania się - posługuje się liczebnikami od 100 do nieskończoności - podaje zalety i wady swojej miejscowości - opisuje przebieg swojego dnia oraz zna słownictwo opisujące czynności z życia codziennego - zna słownictwo związane z muzyką młodzieżową - zna słownictwo dotyczące wydarzeń historycznych, odkryć i wynalazków - zna podstawowe słownictwo dotyczące zdrowia i choroby: nazwy chorób i dolegliwości, lekarzy i leków - zna zwroty idiomatyczne zawierające nazwy części ciała - na podstawie przeczytanego i wysłuchanego opisu dolegliwości radzi, do jakiego lekarza należy się udać - opowiada lekarzowi o swoich dolegliwościach i pyta o sposób przyjmowania lekarstw - zna słownictwo dotycząc zdrowego stylu życia, a w szczególności właściwego odżywiania - zna słownictwo dotycząc zdrowego stylu życia, a w szczególności właściwego odżywiania, sportu 12

13 - sprawnie operuje słownictwem dotyczącym uprawiania sportu - umiejętnie przedstawia ulubionego sportowca/ulubioną sportsmenkę - zna podstawowe słownictwo związane z uprawianiem sportu, pływania i pływalni, zniżek indywidualnych i grupowych oraz nazw sprzętu sportowego - reklamuje koledze / koleżance Aquapark i namawia go / ją do wspólnego wyjścia na basen - zna niemieckie przysłowia związane ze sportem - opisuje klimat i warunki geograficzne Polski - wypowiada się pisemnie na temat akcji Sprzątanie Świata - zna słownictwo dotyczące życia na wsi oraz nazw wybranych zwierząt hodowlanych - formułuje wypowiedź pisemną na temat zalet i wad życia na wsi 5. Gramatyka - zna wyrażenia man muss, man kann i formę ich möchte - potrafi zastosować w zdaniach przyimki: zu, nach, in, an, auf, mit, von... bis, vom... bis zum... - poprawnie odmienia i stosuje czasowniki modalne können, mögen, müssen, wollen - prawidłowo buduje zdania w czasie przeszłym Perfekt - zna i stosuje formy imiesłowu czasu przeszłego czasowników regularnych i podstawowych nieregularnych, rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych - prawidłowo buduje zdania podrzędne ze spójnikiem weil - zna odmianę czasowników modalnych - poprawnie stosuje regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników i przysłówków - prawidłowo buduje zdania podrzędne ze spójnikami dass i ob oraz zdania ze spójnikiem sondern - prawidłowo stosuje dopełniacz (Genitiv) rzeczownika oraz imion własnych 13

14 V. Ocena dopuszczający 1. Czytanie Uczeń czyta z pomocą nauczyciela teksty poznane na lekcji. Dopuszczalnie może popełnić osiem błędów. 2. Tłumaczenie Uczeń tłumaczy teksty poznane na lekcji z pomocą nauczyciela z języka niemieckiego na język polski (tłumaczy przynajmniej dwa zdania z pięciu). 3. Słownictwo Uczeń zna najbardziej podstawowe słownictwo (określone przez nauczyciela) z tekstów poznanych na lekcji. 4. Funkcje komunikacyjne - zna nazwy budynków, instytucji i innych miejsc w mieście - zna nazwy stron świata i kierunków poruszania się - posługuje się liczebnikami od 100 do nieskończoności - opisuje przebieg swojego dnia oraz zna słownictwo opisujące czynności z życia codziennego - zna słownictwo związane z muzyką młodzieżową - zna słownictwo dotyczące wydarzeń historycznych, odkryć i wynalazków - zna podstawowe słownictwo dotyczące zdrowia i choroby: nazwy chorób i dolegliwości, lekarzy i leków - na podstawie przeczytanego i wysłuchanego opisu dolegliwości radzi, do jakiego lekarza należy się udać - zna typowe zwroty niezbędne w rozmowie z lekarzem - czyta ze zrozumieniem receptę lekarską - opowiada lekarzowi o swoich dolegliwościach i pyta go, jak stosować lekarstwa, które mu przepisał - zna słownictwo dotyczące zdrowego stylu życia, a w szczególności właściwego odżywiania 14

15 - zna słownictwo dotyczące zdrowego stylu życia, a w szczególności właściwego odżywiania, sportu - zna podstawowe słownictwo związane z uprawianiem sportu, pływania i pływalni, zniżek indywidualnych i grupowych oraz nazw sprzętu sportowego - opowiada o ulubionych dyscyplinach sportu na podstawie schematu - namawia kolegę / koleżankę do spędzania czasu wolnego w Aquaparku, wykorzystując podane słownictwo - wypowiada się pisemnie na temat akcji Sprzątania świata - zna podstawowe słownictwo dotyczące życia na wsi oraz nazw wybranych zwierząt hodowlanych 5. Gramatyka - zna wyrażenia man muss, man kann i formę ich möchte - zna przyimki: zu, nach, in, an, auf, mit, von... bis, vom... bis zum... - poprawnie odmienia i stosuje czasowniki modalne können, mögen, müssen, wollen - prawidłowo buduje zdania w czasie przeszłym Perfekt - zna i stosuje formy imiesłowu czasu przeszłego czasowników regularnych - prawidłowo buduje zdania podrzędne ze spójnikiem weil - zna odmianę czasowników modalnych - potrafi poprawnie stopniować przymiotniki - prawidłowo buduje zdania podrzędne ze spójnikami dass i ob oraz zdania ze spójnikiem sondern - potrafi utworzyć dopełniacz (Genitiv) rzeczownika - zna czas przeszły Perfekt czasowników słabych 15

16 VI. Ocena niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności zgodnie z powyższymi kryteriami oceniania koniecznymi do uzyskania oceny dopuszczającej, czyli w sposób nie pozwalający mu na kontynuację nauki na wyższym szczeblu kształcenia. Ocena śródroczna wynika z wyżej wymienionych wymagań dotyczących treści zrealizowanych w I półroczu. 16

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy)

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) Kryteria ocen z języka niemieckiego do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) 1 I. Ocena celujący 1. Czytanie Uczeń czyta bezbłędnie teksty (poznane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY Beata Sieczka KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY na podstawie programu nauczania dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr DKW-4014-106/00

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY. aha! Neu 2b, 3a

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY. aha! Neu 2b, 3a WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY aha! Neu 2b, 3a 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klas 2. gimn. realizowane z podręcznikami. aha! Neu 2a i 2b

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klas 2. gimn. realizowane z podręcznikami. aha! Neu 2a i 2b Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klas 2. gimn. realizowane z podręcznikami aha! Neu 2a i 2b Opracowali: Mariola Brysk, Łukasz Pikus Wymagania programowe Rozdział Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Podręcznik: aha! Neu 2a i 2b kurs podstawowy Rozdział 1 zna i stosuje nazwy pór roku i miesięcy poprawnie przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA 8 I PÓŁROCZE

JĘZYK NIEMIECKI KLASA 8 I PÓŁROCZE JĘZYK NIEMIECKI KLASA 8 I PÓŁROCZE Rozdział 1 - Ich lade dich ein! zna nazwy pór roku i miesięcy na podstawie schematu podaje, które pory roku lubi, a których nie podaje, kiedy ma urodziny kojarzy nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego realizowane z podręcznikami aha! Neu 2A i 2B kurs rozszerzony

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego realizowane z podręcznikami aha! Neu 2A i 2B kurs rozszerzony Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego realizowane z podręcznikami aha! Neu 2A i 2B kurs rozszerzony Rozdział Kapitel 1 Treści programowe Ferien, Freizeit, Urlaub Wymagania podstawowe zna podstawowe

Bardziej szczegółowo

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus)

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Semestr pierwszy OCENA CELUJĄCA (wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKIEGO KLASA DRUGA aha! Neu 2A i 2B - POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKIEGO KLASA DRUGA aha! Neu 2A i 2B - POZIOM PODSTAWOWY JĘZYK NIEMIECKIEGO KLASA DRUGA aha! Neu 2A i 2B - POZIOM PODSTAWOWY SEMESTR I- podręcznik 2A Rozdział 1: Ferien, Freizeit, Urlaub dopuszczającą musisz : - znać podstawowe słownictwo dotyczące wakacji i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum. Rozdział 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum. Rozdział 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Podręcznik: aha! Neu 2A i 2B kurs podstawowy Rozdział 1 Na ocenę celująca uczeń potrafi bezbłędnie spełnić wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy drugiej gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy drugiej gimnazjum PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy drugiej gimnazjum Droga Uczennico, drogi Uczniu! W rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym będziesz uczyć się języka niemieckiego w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Pierwszy semestr OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWOWY, GIMNAZJUM - KLASA 1 podręcznik Aktion Deutsch

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWOWY, GIMNAZJUM - KLASA 1 podręcznik Aktion Deutsch WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWOWY, GIMNAZJUM - KLASA 1 podręcznik Aktion Deutsch na ocenę dopuszczającą na ocenę dostateczną ( zawiera wymagania na ocenę dopuszczającą, +) na ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - nazywa

Bardziej szczegółowo

Klasa 8 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 8 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Klasa 8 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPARTE NA PROGRAMIE NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla kl.2. Uczeń: zna nazwy pór roku i miesięcy

Wymagania programowe dla kl.2. Uczeń: zna nazwy pór roku i miesięcy Rozdział Treści programowe Kapitel 1 Ich lade dich ein! Wymagania programowe dla kl.2 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: zna nazwy pór roku i miesięcy zna i umie stosować niemieckie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział6Das

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe. ścieżka europejska i regionalna. Rozdział

Wymagania programowe. ścieżka europejska i regionalna. Rozdział Rozdział Treści programowe Wymagania podstawowe Kapitel 1 Ich lade dich ein! zna nazwy pór roku i miesięcy poprawnie przyporządkowuje niemieckie przysłowia dotyczące pór roku i miesięcy do ich polskich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B Opracowała: Marta Pawlak Rozdział Ocena Wymagania I Sport II Pogoda, krajobraz, zwierzęta III

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS DRUGICH NA PODSTAWIE PLANU WYNIKOWEGO AUTORSTWA ZUZANNY HUBAR ORAZ BARBARY KALINOWSKIEJ DO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS DRUGICH NA PODSTAWIE PLANU WYNIKOWEGO AUTORSTWA ZUZANNY HUBAR ORAZ BARBARY KALINOWSKIEJ DO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS DRUGICH NA PODSTAWIE PLANU WYNIKOWEGO AUTORSTWA ZUZANNY HUBAR ORAZ BARBARY KALINOWSKIEJ DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 2A, 2B AUTORSTWA ANNY POTAPOWICZ I KRZYSZTOFA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem aha! Neu 2B kurs rozszerzony. klasa 3

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem aha! Neu 2B kurs rozszerzony. klasa 3 Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem aha! Neu 2B kurs rozszerzony klasa 3 Rozdział Treści programowe Wymagania podstawowe Kapitel 4 Bleib gesund! zna podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 - zna nazwy miejsc spędzania wakacji, rozumie globalnie tekst słuchany, potrafi przyporządkować tekstom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie III Gimnazjum str. 1 Język niemiecki Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 Podręcznik: Magnet 1 (kontynuacja z klasy 1) i Magnet 2 OCENA CELUJĄCA Przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział 6 Das esse ich gern. - nazywa produkty spożywcze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie II Gimnazjum. Podręcznik: aha! Neu 2a i 2b kurs podstawowy.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie II Gimnazjum. Podręcznik: aha! Neu 2a i 2b kurs podstawowy. Rozdział 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego na poszczególne oceny w klasie II Gimnazjum. Podręcznik: aha! Neu 2a i 2b kurs podstawowy zna i stosuje nazwy pór roku i miesięcy poprawnie przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASA V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASA V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą (2) KLASA V rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie reaguje na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KL.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KL. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KL.VII Stopień celujący operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika Magnet 3 smart

Wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika Magnet 3 smart Wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika Magnet 3 smart Rozdział I: Menschen um mich herum *Uczeń samodzielnie charakteryzuje inne osoby,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKI OBCE W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego do klasy 8, rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego do klasy 8, rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego do klasy 8, rok szkolny 2018/2019 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Einkäufe und Geschäfte Wymagania edukacyjne opowiada o swoich zakupach tworzy dialog, na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: wymogi na ocenę dobrą, a związane ze szkołą. ponadto: podkreśla najważniejsze

SEMESTR I dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: wymogi na ocenę dobrą, a związane ze szkołą. ponadto: podkreśla najważniejsze WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SEMESTRALNE ORAZ ROCZNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO POZIOM III.0 ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA II GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY. Rozdział I: Zu Hause ruht man am besten aus

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA II GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY. Rozdział I: Zu Hause ruht man am besten aus WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA II GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY Rozdział I: Zu Hause ruht man am besten aus Uczeń opowiada o swoich wakacjach, informuje o różnych formach spędzania czasu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Leute um mich

Rozdział 1 Leute um mich Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 8 oparte na Programie nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego autorstwa Anny Jaroszewskiej podręcznik

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŻOŁNIERZY OBWODU ŁOMŻYŃSKIEGO ARMII KRAJOWEJ W ŁOMŻY Obowiązują ustalenia: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

nazwy czynności wykonywanych na wakacjach na wsi, w górach, nad jeziorem, nad morzem i w dużym mieście

nazwy czynności wykonywanych na wakacjach na wsi, w górach, nad jeziorem, nad morzem i w dużym mieście Wymagania edukacyjne j. niemiecki Klasa 3 Gimnazjum Zakresy tematyczne. Wakacje: nazwy kontynentów i ich mieszkańców nazwy czynności wykonywanych na wakacjach na wsi, w górach, nad jeziorem, nad morzem

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasa VIII) Treści nauczania / Rozdział 1 Leute um mich herum zna nazwy miejsc spędzania wakacji potrafi

Bardziej szczegółowo

klasa II gimnazjum Poziom A1+ biegłości językowej wg ESOKJ, do realizacji podczas pracy z podręcznikiem Magnet smart 2

klasa II gimnazjum Poziom A1+ biegłości językowej wg ESOKJ, do realizacji podczas pracy z podręcznikiem Magnet smart 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klas II, III gimnazjum na poziomie edukacyjnym III.O klasa II gimnazjum Poziom A1+ biegłości językowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum Droga uczennico, drogi uczniu klasy trzeciej gimnazjalnej! W rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym będziesz kontynuował

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aha neu cz. 3A i 3B

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aha neu cz. 3A i 3B Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aha neu cz. 3A i 3B Treści programowe Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Sport ist in!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY TRZECIEJ III.0. PODRĘCZNIK: aha Neu 2b, 3a; WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY TRZECIEJ III.0. PODRĘCZNIK: aha Neu 2b, 3a; WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY TRZECIEJ III.0 PODRĘCZNIK: aha Neu 2b, 3a; WSiP Rozdział Aha neu 2b Kapitel 4 W mieście Wymagania podstawowe Wymagania programowe Uczeń: zna nazwy budynków,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach Stopień celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej

Bardziej szczegółowo

Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany)

Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany) WYMAGANIA EDUKACYJNE Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany) klasa IV: - czasownik być : odmiana przez osoby, tworzenie zdań twierdzących, przeczących, pytań przez

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocena celująca Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocenę tę otrzymuje uczeń: którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów ucznia musi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III 1 Opracowały: mgr Barbara Deja Sylwia Stelmach Spis treści: Podstawa Prawna Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego...3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę półroczną

Wymagania edukacyjne na ocenę półroczną Wymagania edukacyjne na ocenę półroczną Język niemiecki klasa II gimnazjum grupa III.0 Program nauczania języka niemieckiego. Gimnazjum. Kurs podstawowy. Anna Jaroszewska. Dział programowy ROZDZIAŁ 1 Leute

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

- zakres słownictwa znacznie wykraczający poza materiał klasy III. - bardzo aktywny udział w lekcjach, podejmowanie dodatkowych zadań

- zakres słownictwa znacznie wykraczający poza materiał klasy III. - bardzo aktywny udział w lekcjach, podejmowanie dodatkowych zadań Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w gimnazjum w klasie III w roku szkolnym 2017/2018 OCENA CELUJĄCA Wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne Podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca Ponad podstawowe (PP) ocena bardzo dobra lub dobra Wymagania edukacyjne klasa VIII Uczeń podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV-VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV-VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV-VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Na ocenę dopuszczającą (2) KLASA IV rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, prawidłowo reaguje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. III poziom III.1. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa III poziom III.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. III poziom III.1. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa III poziom III. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa III poziom III.1 Podręcznik: Repetytorium Gimnazjalisty (Macmillan) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Zadania egzaminacyjne Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą (2) rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, prawidłowo reaguje na podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: EXAKT 2. Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego

Podręcznik: EXAKT 2. Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego Podręcznik: EXAKT 2 Zakres tematyczny Człowiek (członkowie rodziny) Życie rodzinne i towarzyskie (relacje rodzinne, zwierzęta domowe) Dom (typy domów i mieszkań, nazwy pomieszczeń, miejsca w mieście) Szkoła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII 03.09.2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego oraz wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VIII.

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego oraz wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VIII. Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego oraz wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy VIII. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Jednostka lekcyjna Jednostka tematyczna Wymagania na poszczególne oceny

Jednostka lekcyjna Jednostka tematyczna Wymagania na poszczególne oceny Jednostka lekcyjna Jednostka tematyczna Wymagania na poszczególne oceny 1-18 Wohnen-Kapitel 3 Kompass 2 Mieszkanie-rozdział 3 Uczeń rozpoznaje znaczenie podstawowych komunikatów wydawanych podczas lekcji.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV. English Class (A1)

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV. English Class (A1) Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV English Class (A1) Rozdział : Get started! OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WIEDZA: Znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14)

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) OCENA Klasa 1d- okres 1 - uczeń zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów związanych z opisem wyglądu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY Zofia Jachymiak KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY na podstawie programu nauczania j. niemieckiego dla klas IV VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA (grupa DSD) ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2 Ocenę celujący może otrzymać uczeń, który: posiadł

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy /2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy /2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 2018/2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Poziom opanowania umiejętności CELUJĄCY -6 BARDZO DOBRY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W III KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Meine Nachbarn, mein Stadtviertel Deutschland, Land der Superlative Wymagania edukacyjne samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie I, II i III gimnazjum str. 1 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w klasie III gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w klasie III gimnazjum Klasa III, poziom III.0 Środki leksykalne i funkcje językowe realizowane w podręczniku Magnet smart 3 i podlegające ocenie: - wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum. w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum. w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM-KURS PODSTAWOWY. Aut. ANNA JAROSZEWSKA etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo