ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY"

Transkrypt

1 PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów ucznia musi uwzględniać wszystkie cztery sprawności językowe: rozumienie z słuchu, czytanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i leksykę. Oceny śródroczna i roczna obejmują w/w sprawności i podsystemy języka wymagane na drugim etapie edukacyjnym z uwzględnieniem pracy ucznia podczas lekcji. OCENA CELUJĄCA: Uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora. Potrafi opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu stosując bogate słownictwo, skomplikowane struktury gramatyczne. Potrafi czytać dłuższe autentyczne teksty, takie jak lektury, artykuły w prasie czy teksty z Internetu. Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i skomplikowane struktury gramatyczne często wykraczające poza obowiązujący materiał.. Jego wypowiedzi są spójne, logiczne, płynne i poprawne fonetycznie. Nie popełnia w wypowiedziach błędów, które zakłócają komunikację. Potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie. Potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy (człowiek, rodzina, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, sport). Wypowiedź pisemna ucznia odpowiada założonej formie, jest zgodna z tematem, spójna i logiczna, zawiera bogate i urozmaicone słownictwo, złożone struktury gramatyczne. Uczeń bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne (zaimki osobowe w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone, czasowniki modalne (können, műssen, mögen, wollen, sollen), zwrot möchte, przeczenie nicht i kein/e, spójniki denn, aber, oder, und, sondern liczebniki główne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, zwrot es gibt ), rzeczowniki złożone, tworzy formy trybu rozkazującego i niektóre struktury gramatyczne wykraczające ponad program. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słownictwa (członkowie rodziny, zawody, przedmioty szkolne, dni tygodnia, przybory szkolne, ulubione czynności, hobby, zwierzęta, czas zegarowy, pory dnia, czynności życia codziennego, obiekty i miejsca w mieście, posiłki, produkty spożywcze, dania obiadowe, określenia smaku, opakowania, dyscypliny sportowe) oraz słownictwo wykraczające ponad program. Uczeń jest systematyczny i aktywny na zajęciach, bierze udział w pracach projektowych, odrabia wszystkie zadania domowe, bierze udział w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego, uczestniczy w konkursach językowych, zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych. Jest finalistą lub laureatem Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego lub innego konkursu na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Uczeń zdaje egzamin państwowy Fit in Deutsch 1 na ocenę bardzo dobrą. OCENA BARDZO DOBRA: Uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora. Potrafi opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu stosując bogate słownictwo i złożone struktury gramatyczne. Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i skomplikowane struktury gramatyczne. Jego wypowiedzi są spójne, logiczne, płynne i poprawne fonetycznie. Nie popełnia w wypowiedziach błędów, które 1

2 zakłócają komunikację. Potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie. Potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy (człowiek, rodzina, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, sport). Uczeń zgłasza swoją obecność na lekcji, rozróżnia formy pozdrowienia specyficzne dla różnych pór dnia. Potrafi w szczegółowy sposób przedstawić siebie, swoich kolegów oraz członków rodziny, rozmawiać o planie lekcji, ocenach, nauczycielach, zapytać o godzinę oraz podać czas zegarowy (oficjalnie i potocznie), rozmawiać o swoim dniu, pytać o zamiary innych, złożyć zamówienie w barze, poinformować, co je i pije na śniadanie i obiad oraz zapytać o to innych, uzasadnić dlaczego coś lubi lub nie lubi, dlaczego coś mu się podoba lub nie. zwierzątka), jest zgodna z tematem, spójna i logiczna, zawiera bogate i urozmaicone słownictwo, złożone struktury gramatyczne. Uczeń bardzo dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone, czasowniki modalne (können, műssen, mögen, wollen, sollen), zwrot möchte, przeczenie nicht i kein/e, spójniki denn, aber, oder, und, sondern), liczebniki główne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, zwrot es gibt ), rzeczowniki złożone, tworzy formy trybu rozkazującego, buduje spójne zdania. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (przedmioty szkolne, dni tygodnia, przybory szkolne, członkowie rodziny, zawody, ulubione czynności, hobby, zwierzęta, czas zegarowy, pory dnia, czynności życia codziennego, obiekty i miejsca w mieście, posiłki, produkty spożywcze, dania obiadowe, określenia smaku, dyscypliny sportowe). Uczeń jest systematyczny i aktywny na zajęciach, bierze udział w pracach projektowych, odrabia wszystkie zadania domowe, bierze udział w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego, uczestniczy w konkursach językowych, posiada podstawowe informacje o kulturze i obyczajach krajów niemieckojęzycznych. Uczeń zdaje egzamin państwowy Fit in Deutsch 1 na ocenę co najmniej dobrą. OCENA DOBRA: Uczeń rozumie większość poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje większość informacji, określa intencje autora. Potrafi opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu stosując słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Jego wypowiedzi są spójne i logiczne. Pojedyncze błędy popełniane w wypowiedziach nie zakłócają komunikacji. Wypowiedzi są płynne, ale mogą być sterowane i wspomagane przez nauczyciela. Wypowiedzi są zgodne z tematem (człowiek, rodzina, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, sport). Uczeń zgłasza swoją obecność na lekcji, rozróżnia formy pozdrowienia specyficzne dla różnych pór dnia. Uczeń potrafi przedstawić siebie, swoich kolegów oraz członków rodziny, rozmawiać o planie lekcji, ocenach, nauczycielach, pytać o godzinę oraz podać czas zegarowy, rozmawiać o swoim dniu, złożyć zamówienie w barze, poinformować, co je i pije na śniadanie i obiad oraz zapytać o to innych, uzasadnić dlaczego coś lubi lub nie lubi, dlaczego coś mu się podoba lub nie. zwierzątka), jest zgodna z tematem, spójna i logiczna, zawiera słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Wypowiedź może zawierać nieliczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu. Wypowiedź pisemna zawiera nieliczne powtórzenia słownictwa i struktur składniowych. Uczeń stosuje poprawnie zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone, czasowniki modalne (können, műssen, mögen, wollen, sollen), zwrot möchte, przeczenie nicht i kein/e, spójniki denn, aber, oder, und, sondern), liczebniki 2

3 główne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, zwrot es gibt ), rzeczowniki złożone, tworzy formy trybu rozkazującego, buduje spójne zdania. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (przedmioty szkolne, dni tygodnia, przybory szkolne, członkowie rodziny, zawody, ulubione czynności, hobby, zwierzęta, czas zegarowy, pory dnia, czynności życia codziennego, obiekty i miejsca w mieście, posiłki, produkty spożywcze, dania obiadowe, określenia smaku, dyscypliny sportowe). Uczeń jest systematyczny i aktywny na zajęciach, systematycznie przygotowuje się do zajęć, chętnie i dobrowolnie uczestniczy w pracach grupowych. OCENA DOSTATECZNA: Uczeń rozumie większość poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje najważniejsze informacje. Uczeń stosuje krótkie i proste wypowiedzi ustne. Jego wypowiedzi są często niespójne, ale zgodne z omawianym tematem (człowiek, rodzina, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, sport). Uczeń zgłasza swoją obecność na lekcji, rozróżnia formy pozdrowienia specyficzne dla różnych pór dnia, potrafi w kilku zdaniach przedstawić siebie, swoich kolegów oraz członków rodziny (imiona, hobby, wiek, miasto, kraj), rozmawiać o planie lekcji, ocenach, nauczycielach, pytać o godzinę oraz podać czas zegarowy, rozmawiać o swoim dniu, złożyć zamówienie w barze, poinformować, co je i pije na śniadanie i obiad oraz zapytać o to innych. Wypowiedzi są często sterowane i wspomagane przez nauczyciela. Wypowiedź nie zawsze jest poprawna fonetycznie, zawiera błędy, które czasami zakłócają komunikację. zwierzątka), jest zgodna z tematem i logiczna, zawiera słownictwo i proste struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Wypowiedź może zawierać błędy gramatyczne i logiczne. Wypowiedź pisemna zawiera powtórzenia słownictwa i struktur składniowych (błędy powtórzeniowe). Uczeń opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym Präsens, polskie znaczenie czasowników nieregularnych (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone (polskie znaczenie, odmiana, zasady tworzenia), polskie znaczenie czasowników modalnych (können, műssen, mögen, wollen, sollen), zna przeczenie nicht i kein/e, spójniki denn, aber, oder, und, sondern), liczebniki główne (0-100), stopniowanie przymiotników i przysłówków, zna zasady tworzenia form trybu rozkazującego, buduje proste zdania. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych podstawowy zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (przedmioty szkolne, dni tygodnia, przybory szkolne, członkowie rodziny, zawody, ulubione czynności, hobby, zwierzęta, czas zegarowy, pory dnia, czynności życia codziennego, obiekty i miejsca w mieście, posiłki, produkty spożywcze, dania obiadowe, określenia smaku, dyscypliny sportowe). Uczeń jest aktywny na zajęciach, jednak niesystematycznie przygotowuje się do zajęć i nie zawsze odrabia zadania domowe, chętnie i dobrowolnie uczestniczy w pracach grupowych. OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń nie rozumie większości poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim. Na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, ale nie potrafi znaleźć większości potrzebnych informacji. Czasami trafnie odgaduje, czy dana informacja związana z tekstem jest prawdziwa czy fałszywa, ale nie potrafi uzasadnić swojej decyzji. Wypowiedzi ustne ucznia bazują tylko na kilku pojedynczych słowach i podstawowych strukturach gramatycznych, są niespójne, krótkie, nielogiczne, sterowane przez nauczyciela. Wypowiedź zawiera błędy fonetyczne. Uczeń zgłasza swoją obecność na lekcji, rozróżnia formy pozdrowienia specyficzne dla różnych pór dnia, potrafi krótko przedstawić siebie, swoich kolegów oraz członków rodziny (imiona, wiek, kraj, miasto, 3

4 hobby), wymienić swoje przedmioty szkolne, oceny, podać czas zegarowy (dowolny sposób), odpowiedzieć na proste pytania dotyczące przebiegu dnia, złożyć zamówienie w barze, poinformować, co je i pije na śniadanie i obiad. Wypowiedzi są sterowane i wspomagane przez nauczyciela. Wypowiedź nie jest poprawna fonetycznie, zawiera błędy, które zakłócają komunikację. Wypowiedź pisemna jest często niezgodna z tematem i nielogiczna, zawiera słownictwo i proste struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Wypowiedź zawiera liczne błędy gramatyczne i logiczne, które w dużym stopniu zakłócają zrozumienie tekstu. Wypowiedź pisemna zawiera powtórzenia słownictwa i struktur składniowych (błędy powtórzeniowe). Uczeń nie potrafi bez pomocy nauczyciela lub kolegów zastosować poprawnie zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału (zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym Präsens, polskie znaczenie czasowników nieregularnych (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone (polskie znaczenie, odmiana, zasady tworzenia), polskie znaczenie czasowników modalnych (können, műssen, mögen, wollen, sollen), zna przeczenie nicht i kein/e, spójniki denn, aber, oder, und, sondern), liczebniki główne (0-100), stopniowanie gern i gut, bardzo rzadko buduje spójne i logiczne zdania. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych ubogi zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (przedmioty szkolne, dni tygodnia, przybory szkolne, członkowie rodziny, zawody, ulubione czynności, hobby, zwierzęta, czas zegarowy, pory dnia, czynności życia codziennego, obiekty i miejsca w mieście, posiłki, produkty spożywcze, dania obiadowe, określenia smaku, opakowania, dyscypliny sportowe). Budując krótkie zdania nie potrafi dobrać słów odpowiadających tematowi. Uczeń nie uczestniczy aktywnie w lekcji. Nie przygotowuje się systematycznie do zajęć i nie odrabia zadań domowych, dobrowolnie uczestniczy w pracach grupowych. OCENA NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą. Program nauczania (Anna Jaroszewska Język niemiecki dla gimnazjum. Kurs podstawowy ) jest dostępny w bibliotece szkolnej. W stosunku do uczniów posiadających opinię wydaną przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną, powyższe wymagania będą realizowane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dostosowania wymagań w związku z posiadaną dysfunkcją. 4

5 PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA DRUGA ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Das ist Deutsch! KOMPAKT 1 Jolanta Kamińska Podręcznik: Das ist Deutsch! KOMPAKT 2 Jolanta Kamińska Ocena bieżąca postępów ucznia musi uwzględniać wszystkie cztery sprawności językowe: rozumienie z słuchu, czytanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i leksykę. Oceny śródroczna i roczna obejmują w/w sprawności i podsystemy języka wymagane na drugim etapie edukacyjnym z uwzględnieniem pracy ucznia podczas lekcji. OCENA CELUJĄCA: Uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora. Potrafi opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu stosując bogate słownictwo, skomplikowane struktury gramatyczne. Potrafi czytać dłuższe autentyczne teksty, takie jak lektury, artykuły w prasie czy teksty z Internetu. Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i skomplikowane struktury gramatyczne często wykraczające poza obowiązujący materiał.. Jego wypowiedzi są spójne, logiczne, płynne i poprawne fonetycznie. Nie popełnia w wypowiedziach błędów, które zakłócają komunikację. Potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie. Potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy (wygląd zewnętrzny, rodzina, czas wolny, przyjaciele, uczucia i emocje, obowiązki domowe, święta i uroczystości, pogoda, podróżowanie i turystyka, zdrowie, sport, zwierzęta). Uczeń udziela szczegółowych informacji na swój temat oraz charakteryzuje ludzi ze swojego otoczenia, porównuje przedmioty i osoby, informuje o tym, co wolno, a czego nie wolno. Uczeń potrafi zaprosić gości na imprezę, poinformować o swoich obowiązkach domowych, opowiedzieć o swoich wakacjach, imprezie i faktach z przeszłości, przeprowadzić dialog U lekarza, porozmawiać o zajęciach sportowych w szkole oraz wyrazić opinię o różnych dyscyplinach sportowych i sportowcach, opowiedzieć o swoim zwierzęciu domowym i opiece nad nim) Wypowiedź pisemna ucznia odpowiada założonej formie, jest zgodna z tematem, spójna i logiczna, zawiera bogate i urozmaicone słownictwo, złożone struktury gramatyczne. Uczeń bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (czas przeszły Perfekt od czasowników regularnych i nieregularnych, czas przeszły Präteritum (Imperfekt) od czasowników haben i sein, zaimki osobowe w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone, czasowniki zwrotne, czasowniki modalne w czasie teraźniejszym Präsens i czasie przeszłym Präteritum (können, műssen, mögen, wollen, sollen, dűrfen), zwrot möchte, przeczenie nicht, kein/e, doch, spójniki denn, aber, oder, und, sondern, weil, dass, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników i przysłówków, tryb rozkazujący, zwrot es gibt ) i niektóre struktury gramatyczne wykraczające ponad program. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (miesiące i pory roku, zjawiska pogodowe, czas wolny zimą, święta i uroczystości, miejsca spędzania wakacji, środki transportu, części garderoby, przymiotniki określające charakter, dozwolone i niedozwolone czynności i zachowania związane ze szkołą, obowiązki domowe, nazwy części ciała i organów, choroby, dolegliwości, dyscypliny sportu, sportowcy, miejsca uprawiania sportu, nazwy popularnych zwierząt oraz ich części ciała, opieka nad zwierzętami) oraz słownictwo wykraczające ponad program. Uczeń jest systematyczny i aktywny na zajęciach, bierze udział w pracach projektowych, odrabia wszystkie zadania domowe, bierze udział w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego, uczestniczy w konkursach językowych, zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych. 5

6 Jest finalistą lub laureatem Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego lub innego konkursu na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Uczeń zdaje egzamin państwowy Fit in Deutsch 2 na ocenę bardzo dobrą. OCENA BARDZO DOBRA: Uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora. Potrafi opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu stosując bogate słownictwo i złożone struktury gramatyczne. Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i skomplikowane struktury gramatyczne. Jego wypowiedzi są spójne, logiczne, płynne i poprawne fonetycznie. Nie popełnia w wypowiedziach błędów, które zakłócają komunikację. Potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie. Potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy (wygląd zewnętrzny, rodzina, czas wolny, przyjaciele, uczucia i emocje, obowiązki domowe, święta i uroczystości, pogoda, podróżowanie i turystyka, zdrowie, sport, zwierzęta). Uczeń udziela szczegółowych informacji na swój temat oraz charakteryzuje ludzi ze swojego otoczenia, porównuje przedmioty i osoby, informuje o tym, co wolno, a czego nie wolno. Uczeń potrafi zaprosić gości na imprezę, poinformować o swoich obowiązkach domowych, opowiedzieć o swoich wakacjach, imprezie i faktach z przeszłości, przeprowadzić dialog U lekarza, porozmawiać o zajęciach sportowych w szkole oraz wyrazić opinię o różnych dyscyplinach sportowych i sportowcach, opowiedzieć o swoim zwierzęciu domowym i opiece nad nim). zwierzątka, minionych wakacji), jest zgodna z tematem, spójna i logiczna, zawiera bogate i urozmaicone słownictwo, złożone struktury gramatyczne. Uczeń bardzo dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (czas przeszły Perfekt od czasowników regularnych i nieregularnych, czas przeszły Präteritum (Imperfekt) od czasowników haben i sein, zaimki osobowe w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone, czasowniki zwrotne, czasowniki modalne w czasie teraźniejszym Präsens i czasie przeszłym Präteritum (können, műssen, mögen, wollen, sollen, dűrfen), zwrot möchte, przeczenie nicht, kein/e, doch, spójniki denn, aber, oder, und, sondern, weil, dass, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników i przysłówków, tryb rozkazujący, zwrot es gibt ) Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (miesiące i pory roku, zjawiska pogodowe, czas wolny zimą, święta i uroczystości, miejsca spędzania wakacji, środki transportu, części garderoby, przymiotniki określające charakter, dozwolone i niedozwolone czynności i zachowania związane ze szkołą, obowiązki domowe, nazwy części ciała i organów, choroby, dolegliwości, dyscypliny sportu, sportowcy, miejsca uprawiania sportu, nazwy popularnych zwierząt oraz ich części ciała, opieka nad zwierzętami). Uczeń jest systematyczny i aktywny na zajęciach, bierze udział w pracach projektowych, odrabia wszystkie zadania domowe, bierze udział w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego, uczestniczy w konkursach językowych, posiada podstawowe informacje o kulturze i obyczajach krajów niemieckojęzycznych. Uczeń zdaje egzamin państwowy Fit in Deutsch 2 na ocenę co najmniej dobrą. OCENA DOBRA: Uczeń rozumie większość poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje większość informacji, określa intencje autora. Potrafi opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu stosując słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. 6

7 Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Jego wypowiedzi są spójne i logiczne. Pojedyncze błędy popełniane w wypowiedziach nie zakłócają komunikacji. Wypowiedzi są płynne, ale mogą być sterowane i wspomagane przez nauczyciela. Wypowiedzi są zgodne z tematem. (wygląd zewnętrzny, rodzina, czas wolny, przyjaciele, uczucia i emocje, obowiązki domowe, święta i uroczystości, pogoda, podróżowanie i turystyka, zdrowie, sport, zwierzęta). Uczeń udziela informacji na swój temat oraz charakteryzuje ludzi ze swojego otoczenia, porównuje przedmioty i osoby, informuje o tym, co wolno, a czego nie wolno. Uczeń potrafi zaprosić gości na imprezę, poinformować o swoich obowiązkach domowych, opowiedzieć o swoich wakacjach, imprezie i faktach z przeszłości, przeprowadzić dialog U lekarza, porozmawiać o zajęciach sportowych w szkole oraz wyrazić opinię o różnych dyscyplinach sportowych i sportowcach, opowiedzieć o swoim zwierzęciu domowym i opiece nad nim). zwierzątka, minionych wakacji), jest zgodna z tematem, spójna i logiczna, zawiera słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Wypowiedź może zawierać nieliczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu. Wypowiedź pisemna zawiera nieliczne powtórzenia słownictwa i struktur składniowych. Uczeń stosuje poprawnie zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (czas przeszły Perfekt od czasowników regularnych i nieregularnych, czas przeszły Präteritum (Imperfekt) od czasowników haben i sein, zaimki osobowe w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone, czasowniki zwrotne, czasowniki modalne w czasie teraźniejszym Präsens i czasie przeszłym Präteritum (können, műssen, mögen, wollen, sollen, dűrfen), zwrot möchte, przeczenie nicht, kein/e, doch, spójniki denn, aber, oder, und, sondern, weil, dass, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników i przysłówków, tryb rozkazujący, zwrot es gibt ), buduje spójne zdania. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (miesiące i pory roku, zjawiska pogodowe, czas wolny zimą, święta i uroczystości, miejsca spędzania wakacji, środki transportu, części garderoby, przymiotniki określające charakter, dozwolone i niedozwolone czynności i zachowania związane ze szkołą, obowiązki domowe, nazwy części ciała i organów, choroby, dolegliwości, dyscypliny sportu, sportowcy, miejsca uprawiania sportu, nazwy popularnych zwierząt oraz ich części ciała, opieka nad zwierzętami). Uczeń jest systematyczny i aktywny na zajęciach, systematycznie przygotowuje się do zajęć, chętnie i dobrowolnie uczestniczy w pracach grupowych. OCENA DOSTATECZNA: Uczeń rozumie większość poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje najważniejsze informacje. Uczeń stosuje krótkie i proste wypowiedzi ustne. Jego wypowiedzi są często niespójne, ale zgodne z omawianym tematem (wygląd zewnętrzny, rodzina, czas wolny, przyjaciele, uczucia i emocje, obowiązki domowe, święta i uroczystości, pogoda, podróżowanie i turystyka, zdrowie, sport, zwierzęta). Uczeń udziela podstawowych informacji na swój temat oraz charakteryzuje ludzi ze swojego otoczenia, porównuje przedmioty i osoby, informuje o tym, co wolno, a czego nie wolno. Uczeń potrafi zaprosić gości na imprezę, poinformować o swoich obowiązkach domowych, opowiedzieć o swoich wakacjach, imprezie i faktach z przeszłości, przeprowadzić dialog U lekarza, porozmawiać o zajęciach sportowych w szkole oraz wyrazić opinię o różnych dyscyplinach sportowych i sportowcach, opowiedzieć o swoim zwierzęciu domowym i opiece nad nim). Wypowiedzi są często sterowane i wspomagane przez nauczyciela. Wypowiedź nie zawsze jest poprawna fonetycznie, zawiera błędy, które czasami zakłócają komunikację. zwierzątka, minionych wakacji), jest zgodna z tematem i logiczna, zawiera słownictwo i proste struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Wypowiedź może zawierać błędy gramatyczne i logiczne. Wypowiedź pisemna zawiera powtórzenia słownictwa i struktur składniowych (błędy powtórzeniowe). 7

8 Uczeń opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (czas przeszły Perfekt od czasowników regularnych, czas przeszły Präteritum (Imperfekt) od czasowników haben i sein, zaimki osobowe w mianowniku, zaimki dzierżawcze w mianowniku, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym Präsens, polskie znaczenie czasowników nieregularnych (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone (polskie znaczenie, odmiana, zasady tworzenia), czasowniki zwrotne, czasowniki modalne w czasie teraźniejszym Präsens i czasie przeszłym Präteritum (können, műssen, mögen, wollen, sollen, dűrfen), przeczenie nicht, kein/e, spójniki denn, aber, oder, und, sondern, weil, dass, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, stopniowanie regularne przymiotników i przysłówków oraz nieregularne gut, gern, tryb rozkazujący (regularne), buduje proste zdania. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych podstawowy zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (miesiące i pory roku, zjawiska pogodowe, czas wolny zimą, święta i uroczystości, miejsca spędzania wakacji, środki transportu, części garderoby, obowiązki domowe, nazwy części ciała i organów, choroby, dolegliwości, dyscypliny sportu, sportowcy, miejsca uprawiania sportu, nazwy popularnych zwierząt). Uczeń jest aktywny na zajęciach, jednak niesystematycznie przygotowuje się do zajęć i nie zawsze odrabia zadania domowe, chętnie i dobrowolnie uczestniczy w pracach grupowych. OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń nie rozumie większości poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim. Na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, ale nie potrafi znaleźć większości potrzebnych informacji. Czasami trafnie odgaduje, czy dana informacja związana z tekstem jest prawdziwa czy fałszywa, ale nie potrafi uzasadnić swojej decyzji. Wypowiedzi ustne ucznia bazują tylko na kilku pojedynczych słowach i podstawowych strukturach gramatycznych, są niespójne, krótkie, nielogiczne, sterowane przez nauczyciela. Wypowiedź zawiera błędy fonetyczne. Uczeń zgłasza swoją obecność na lekcji, rozróżnia formy pozdrowienia specyficzne dla różnych pór dnia, potrafi krótko przedstawić siebie, swoich kolegów oraz członków rodziny, udzielić kilku informacji o pogodzie, o stanie swojego zdrowia, ulubionym sporcie oraz zwierzęciu. Wypowiedzi są sterowane i wspomagane przez nauczyciela. Wypowiedź nie jest poprawna fonetycznie, zawiera błędy, które zakłócają komunikację. Wypowiedź pisemna jest często niezgodna z tematem i nielogiczna, zawiera słownictwo i proste struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Wypowiedź zawiera liczne błędy gramatyczne i logiczne, które w dużym stopniu zakłócają zrozumienie tekstu. Wypowiedź pisemna zawiera powtórzenia słownictwa i struktur składniowych (błędy powtórzeniowe). Uczeń nie potrafi bez pomocy nauczyciela lub kolegów zastosować poprawnie zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału (zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym Präsens, polskie znaczenie czasowników nieregularnych (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone (polskie znaczenie, odmiana, zasady tworzenia), polskie znaczenie czasowników modalnych (können, műssen, mögen, wollen, sollen), zna przeczenie nicht i kein/e, spójniki denn, aber, oder, und, sondern), liczebniki główne (0-100), liczebniki porządkowe, regularne stopniowanie przymiotników). Zna zasadę tworzenia czasu przeszłego Perfekt i rozpoznaje go w zdaniu, ale sam nie potrafi go zastosować. Bardzo rzadko buduje spójne i logiczne zdania. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych ubogi zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału. (miesiące, zjawiska pogodowe, miejsca spędzania wakacji, środki transportu, części garderoby, obowiązki domowe, nazwy części ciała i organów, choroby, dolegliwości (katar, kaszel, gorączka, bóle, złamania)( dyscypliny sportu, sportowcy, nazwy popularnych zwierząt). Budując krótkie zdania nie potrafi dobrać słów odpowiadających tematowi. Uczeń nie uczestniczy aktywnie w lekcji. Nie przygotowuje się systematycznie do zajęć i nie odrabia zadań domowych, dobrowolnie uczestniczy w pracach grupowych. 8

9 OCENA NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą. Program nauczania (Anna Jaroszewska Język niemiecki dla gimnazjum. Kurs podstawowy ) jest dostępny w bibliotece szkolnej. W stosunku do uczniów posiadających opinię wydaną przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną, powyższe wymagania będą realizowane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dostosowania wymagań w związku z posiadaną dysfunkcją. PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA TRZECIA ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Das ist Deutsch! KOMPAKT 2 Jolanta Kamińska Podręcznik: Das ist Deutsch! Podręcznik z repetytorium Sylwia Mróz-Dwornikowska Ocena bieżąca postępów ucznia musi uwzględniać wszystkie cztery sprawności językowe: rozumienie z słuchu, czytanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i leksykę. Oceny śródroczna i roczna obejmują w/w sprawności i podsystemy języka wymagane na drugim etapie edukacyjnym z uwzględnieniem pracy ucznia podczas lekcji. OCENA CELUJĄCA: Uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora. Potrafi opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu stosując bogate słownictwo, skomplikowane struktury gramatyczne. Potrafi czytać dłuższe autentyczne teksty, takie jak lektury, artykuły w prasie czy teksty z Internetu. Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i skomplikowane struktury gramatyczne często wykraczające poza obowiązujący materiał.. Jego wypowiedzi są spójne, logiczne, płynne i poprawne fonetycznie. Nie popełnia w wypowiedziach błędów, które zakłócają komunikację. Potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie. Potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy (dom, podróżowanie i turystyka, moje kieszonkowe, człowiek, szkoła, praca, życie rodzinne, sport, zdrowie, żywienie, zakupy i usługi, świat przyrody). Wypowiedź pisemna ucznia odpowiada założonej formie, jest zgodna z tematem, spójna i logiczna, zawiera bogate i urozmaicone słownictwo, złożone struktury gramatyczne. Uczeń bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (czas przyszły Futur I, czas przeszły Perfekt od czasowników regularnych i nieregularnych, czas przeszły Präteritum (Imperfekt) od czasowników regularnych i nieregularnych, zaimki osobowe w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, warum, wo), dopełniacz (Genitiv), odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone, czasowniki zwrotne, czasowniki modalne w czasie teraźniejszym Präsens i czasie przeszłym Präteritum (können, műssen, mögen, wollen, sollen, dűrfen), zwrot möchte, przeczenie nicht, kein/e, doch, spójniki denn, aber, oder, und, sondern, weil, dass, wenn, obwohl, 9

10 trotzdem, deshalb, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników i przysłówków, tryb rozkazujący, zwrot es gibt, czasowniki statyczne i dynamiczne, deklinacja przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym, rekcja wybranych czasowników) i niektóre struktury gramatyczne wykraczające ponad program. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (mój dom, mój pokój, opis drogi, orientacja w mieście, moje kieszonkowe, wygląd zewnętrzny, zainteresowania, szkoła, praca, rodzina, sport, zdrowie, żywienie, zakupy, świat przyrody) oraz słownictwo wykraczające ponad program. Uczeń jest systematyczny i aktywny na zajęciach, bierze udział w pracach projektowych, odrabia wszystkie zadania domowe, bierze udział w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego, uczestniczy w konkursach językowych, zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych. Jest finalistą lub laureatem Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego lub innego konkursu na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Uczeń zdaje egzamin państwowy Fit in Deutsch 2 na ocenę bardzo dobrą. OCENA BARDZO DOBRA: Uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora. Potrafi opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu stosując bogate słownictwo i złożone struktury gramatyczne. Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i skomplikowane struktury gramatyczne. Jego wypowiedzi są spójne, logiczne, płynne i poprawne fonetycznie. Nie popełnia w wypowiedziach błędów, które zakłócają komunikację. Potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie. Potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy (dom, podróżowanie i turystyka, moje kieszonkowe, człowiek, szkoła, praca, życie rodzinne, sport, zdrowie, żywienie, zakupy i usługi, świat przyrody). zwierzątka, pokoju, domu), jest zgodna z tematem, spójna i logiczna, zawiera bogate i urozmaicone słownictwo, złożone struktury gramatyczne. Uczeń bardzo dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (czas przyszły Futur I, czas przeszły Perfekt od czasowników regularnych i nieregularnych, czas przeszły Imperfekt, zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, warum, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone, czasowniki modalne (können, műssen, mögen, wollen, sollen), zwrot möchte, przeczenie nicht i kein/e, spójniki denn, aber, oder, und, sondern, dass, Weil, wenn, des halb, obwohl, trotzdem), liczebniki główne, stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników i przysłówków, czasowniki statyczne i dynamiczne, deklinacja przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym, rekcja wybranych czasowników, zwrot es gibt ). Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (mój dom, mój pokój, opis drogi, orientacja w mieście, moje kieszonkowe, wygląd zewnętrzny, zainteresowania, szkoła, praca, rodzina, sport, zdrowie, żywienie, zakupy, świat przyrody). Uczeń jest systematyczny i aktywny na zajęciach, bierze udział w pracach projektowych, odrabia wszystkie zadania domowe, bierze udział w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego, uczestniczy w konkursach językowych, posiada podstawowe informacje o kulturze i obyczajach krajów niemieckojęzycznych. Uczeń zdaje egzamin państwowy Fit in Deutsch 2 na ocenę co najmniej dobrą. OCENA DOBRA: Uczeń rozumie większość poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje większość informacji, określa intencje autora. Potrafi 10

11 opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu stosując słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Uczeń tworzy wypowiedzi zawierające słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Jego wypowiedzi są spójne i logiczne. Pojedyncze błędy popełniane w wypowiedziach nie zakłócają komunikacji. Wypowiedzi są płynne, ale mogą być sterowane i wspomagane przez nauczyciela. Wypowiedzi są zgodne z tematem (dom, podróżowanie i turystyka, moje kieszonkowe, człowiek, szkoła, praca, życie rodzinne, sport, zdrowie, żywienie, zakupy i usługi, świat przyrody). zwierzątka, pokoju, domu), jest zgodna z tematem, spójna i logiczna, zawiera słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Wypowiedź może zawierać nieliczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu. Wypowiedź pisemna zawiera nieliczne powtórzenia słownictwa i struktur składniowych. Uczeń stosuje poprawnie zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym Präsens (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone, czasowniki modalne (können, műssen, mögen, wollen, sollen), zwrot möchte, przeczenie nicht i kein/e, spójniki denn, aber, oder, und, sondern, Weil, wenn, dass, deshalb, trotzdem, obwohl), liczebniki główne, stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników i przysłówków, czas przeszły Perfekt, czas przeszły Imperfekt, czas przyszły Futur I), buduje spójne zdania. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (mój dom, mój pokój, opis drogi, orientacja w mieście, moje kieszonkowe, wygląd zewnętrzny, zainteresowania, szkoła, praca, rodzina, sport, zdrowie, żywienie, zakupy, świat przyrody). Uczeń jest systematyczny i aktywny na zajęciach, systematycznie przygotowuje się do zajęć, chętnie i dobrowolnie uczestniczy w pracach grupowych. OCENA DOSTATECZNA: Uczeń rozumie większość poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje najważniejsze informacje. Uczeń stosuje krótkie i proste wypowiedzi ustne. Jego wypowiedzi są często niespójne, ale zgodne z omawianym tematem (dom, podróżowanie i turystyka, moje kieszonkowe, człowiek, szkoła, praca, życie rodzinne, sport, zdrowie, żywienie, zakupy i usługi, świat przyrody).wypowiedzi są często sterowane i wspomagane przez nauczyciela. Wypowiedź nie zawsze jest poprawna fonetycznie, zawiera błędy, które czasami zakłócają komunikację. zwierzątka, pokoju, domu), jest zgodna z tematem i logiczna, zawiera słownictwo i proste struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Wypowiedź może zawierać błędy gramatyczne i logiczne. Wypowiedź pisemna zawiera powtórzenia słownictwa i struktur składniowych (błędy powtórzeniowe). Uczeń opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym Präsens, polskie znaczenie czasowników nieregularnych (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone (polskie znaczenie, odmiana, zasady tworzenia), polskie znaczenie czasowników modalnych (können, műssen, mögen, wollen, sollen), zna przeczenie nicht i kein/e, spójniki denn, aber, oder, und, sondern, dass, weil, wenn), liczebniki główne (0-100), stopniowanie gern i gut i stopniowanie regularne przymiotników i przysłówków, czas przyszły Futur I, czas przeszły Perfekt i Imperfekt od czasowników regularnych, przyimki miejsca), buduje proste zdania. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych podstawowy zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (mój dom, mój pokój, opis drogi, orientacja w mieście, moje kieszonkowe, wygląd zewnętrzny, zainteresowania, szkoła, praca, rodzina, sport, zdrowie, żywienie, zakupy, świat przyrody). 11

12 Uczeń jest aktywny na zajęciach, jednak niesystematycznie przygotowuje się do zajęć i nie zawsze odrabia zadania domowe, chętnie i dobrowolnie uczestniczy w pracach grupowych. OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń nie rozumie większości poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim. Na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, ale nie potrafi znaleźć większości potrzebnych informacji. Czasami trafnie odgaduje, czy dana informacja związana z tekstem jest prawdziwa czy fałszywa, ale nie potrafi uzasadnić swojej decyzji. Wypowiedzi ustne ucznia bazują tylko na kilku pojedynczych słowach i podstawowych strukturach gramatycznych, są niespójne, krótkie, nielogiczne, sterowane przez nauczyciela. Wypowiedź zawiera błędy fonetyczne. Uczeń potrafi się przedstawić, opisać krótko swój pokój, dom, swoją rodzinę, odpowiedzieć na pytania nauczyciela związane z kieszonkowym, szkołą, zdrowiem, zakupami, żywieniem). Wypowiedzi są sterowane i wspomagane przez nauczyciela. Wypowiedź nie jest poprawna fonetycznie, zawiera błędy, które zakłócają komunikację. Wypowiedź pisemna jest często niezgodna z tematem i nielogiczna, zawiera słownictwo i proste struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. Wypowiedź zawiera liczne błędy gramatyczne i logiczne, które w dużym stopniu zakłócają zrozumienie tekstu. Wypowiedź pisemna zawiera powtórzenia słownictwa i struktur składniowych (błędy powtórzeniowe). Uczeń nie potrafi bez pomocy nauczyciela lub kolegów zastosować poprawnie zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału (zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytajne (wer, was, wie, wann, woher, wohin, wo), odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym Präsens, polskie znaczenie czasowników nieregularnych (sein, haben, lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen,,nehmen, gefallen, helfen), czasowniki rozdzielnie złożone (polskie znaczenie, odmiana, zasady tworzenia), polskie znaczenie czasowników modalnych (können, műssen, mögen, wollen, sollen), zna przeczenie nicht i kein/e, spójniki denn, aber, oder, und, sondern), liczebniki główne (0-100), stopniowanie regularne przymiotników i przysłówków, zna zasadę tworzenia czasu przeszłego Perfekt i Imperfekt i potrafi rozpoznać te czasy w tekście, potrafi rozróżnić przyimki miejsca), bardzo rzadko buduje spójne i logiczne zdania. Uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych ubogi zasób słownictwa określony w rozkładzie materiału (mój dom, mój pokój, opis drogi, orientacja w mieście, moje kieszonkowe, wygląd zewnętrzny, zainteresowania, szkoła, praca, rodzina, sport, zdrowie, żywienie, zakupy, świat przyrody). Budując krótkie zdania nie potrafi dobrać słów odpowiadających tematowi. Uczeń nie uczestniczy aktywnie w lekcji. Nie przygotowuje się systematycznie do zajęć i nie odrabia zadań domowych, dobrowolnie uczestniczy w pracach grupowych. OCENA NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą. Program nauczania (Anna Jaroszewska Język niemiecki dla gimnazjum. Kurs podstawowy ) jest dostępny w bibliotece szkolnej. W stosunku do uczniów posiadających opinię wydaną przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną, powyższe wymagania będą realizowane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dostosowania wymagań w związku z posiadaną dysfunkcją. 12

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA (grupa DSD) ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt

Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) OCENA CELUJĄCA Uczeń rozumie wszystkie polecenia rozumie teksty słuchane

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Wymagania na poszczególne oceny (opracowano w oparciu o propozycję wydawnictwa NOWA ERA) JĘZYK NIEMIECKI - klasa VII i VIII, od roku szkolnego 2019/20, podręcznik: Das ist Deutsch. Kompakt OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 Zasady oceniania przedmiotowego z języka niemieckiego: Ocenie podlegają: prace klasowe zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej)

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej) Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej) OCENA CELUJĄCA - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku - rozumie teksty słuchane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, ROZUMIENIE TEKSTU - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZ. NIEMIECKIEGO W KL.III GIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZ. NIEMIECKIEGO W KL.III GIM OCENA CELUJĄCA - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, - na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM 1. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia Das ist Deutsch Kompakt 2. Uczeń może otrzymać ocenę za: odpowiedź

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII 03.09.2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie niżej wymienione sprawności językowe i podsystemy języka, czyli gramatykę i leksykę,

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Das ist Deutsch. KOMPAKT Klasa I OCENA CELUJĄCA

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Das ist Deutsch. KOMPAKT Klasa I OCENA CELUJĄCA RZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEG/CZYTANEG wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program wysłuchanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt

Bardziej szczegółowo

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus)

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Semestr pierwszy OCENA CELUJĄCA (wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów. Deutsch mein Hobby

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów. Deutsch mein Hobby Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów Deutsch mein Hobby I. WSTĘP 1. Organizatorem Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów pt. Deutsch mein Hobby jest Liceum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność.

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deuts Aktuell Kompakt 2 dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1 Wie smeckt s? - nazwać artykuły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Pierwszy semestr OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA II KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 2) OCENA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz podać podstawowe informacje o sobie, zapytać rozmówcę o jego dane osobowe, przeliterować swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: EXAKT 2. Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego

Podręcznik: EXAKT 2. Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego Podręcznik: EXAKT 2 Zakres tematyczny Człowiek (członkowie rodziny) Życie rodzinne i towarzyskie (relacje rodzinne, zwierzęta domowe) Dom (typy domów i mieszkań, nazwy pomieszczeń, miejsca w mieście) Szkoła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 (rozdział 8) i WELTTOUR 2 (rozdział 1-6) Klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 (rozdział 8) i WELTTOUR 2 (rozdział 1-6) Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 (rozdział 8) i WELTTOUR 2 (rozdział 1-6) Klasa II GRAMATYKA Czasownik 1. Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych i zwrotnych 2. Czas

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst Gramatyka.Test klasyfikujący.

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla kl. 2

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla kl. 2 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla kl. 2 celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca Rozdział 1 Uczeń udziela wyczerpującej informacji na swój temat (dane osobowe, pochodzenie, miejsce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Leute um mich

Rozdział 1 Leute um mich Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 8 oparte na Programie nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego autorstwa Anny Jaroszewskiej podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 Język

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem 1. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język włoski

Wymagania edukacyjne język włoski Wymagania edukacyjne język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom IV.0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich Klasy 3 przybory/ lektury wycieczki przedmiotowe Podręczniki Zeszyty ćwiczeń Zeszyty przedmiotowe Przybory do pisania Płyta CD Magnetofon

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie I, II i III gimnazjum str. 1 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 - zna nazwy miejsc spędzania wakacji, rozumie globalnie tekst słuchany, potrafi przyporządkować tekstom

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasa VIII) Treści nauczania / Rozdział 1 Leute um mich herum zna nazwy miejsc spędzania wakacji potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH!

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa I liceum język włoski

Wymagania edukacyjne Klasa I liceum język włoski Wymagania edukacyjne Klasa I liceum język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W HAJNÓWCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W HAJNÓWCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W HAJNÓWCE ROK SZKOLNY 2017/18 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak

Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: operuje prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: MEIN BERUF 1 Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 2 (rozdział 5-7) i WELTTOUR 3 (rozdział 1-4) Klasa III - GRUPA POCZĄTKUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 2 (rozdział 5-7) i WELTTOUR 3 (rozdział 1-4) Klasa III - GRUPA POCZĄTKUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 2 (rozdział 5-7) i WELTTOUR 3 (rozdział 1-4) Klasa III - GRUPA POCZĄTKUJĄCA GRAMATYKA Czasownik Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową Realizacja zakresu tematycznego człowiek, dom, szkoła,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI PODRĘCZNIK "FOKUS 1" Klasa I a - Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI PODRĘCZNIK FOKUS 1 Klasa I a - Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI PODRĘCZNIK "FOKUS 1" ZAKRES GRAMATYKI Klasa I a - Rok szkolny 2015/2016 1. Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym 2. Odmiana czasowników, których

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II I Ogólne kryteria oceny z języka niemieckiego w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach VII VIII język niemiecki

Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach VII VIII język niemiecki Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach VII VIII język niemiecki Spis treści I. Główne założenia PZO:...2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie...2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę półroczną

Wymagania edukacyjne na ocenę półroczną Wymagania edukacyjne na ocenę półroczną Język niemiecki klasa II gimnazjum grupa III.0 Program nauczania języka niemieckiego. Gimnazjum. Kurs podstawowy. Anna Jaroszewska. Dział programowy ROZDZIAŁ 1 Leute

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKI OBCE W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt -

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA 1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna Znajomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Zespół Szkół w Kołobrzegu Rok szkolny 2015/2016 Emilia Lemańczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Kryteria oceniania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie III Gimnazjum str. 1 Język niemiecki Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na Wymagania edukacyjne Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS II-III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS II-III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS II-III GIMNAZJUM w klasie II gimnazjum. ROK SZKOLNY 2017-2018 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - nazywa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na poziomie A2 według ESOKJ do międzyoddziałowych grup DSD Deutsches Sprachdiplom

Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na poziomie A2 według ESOKJ do międzyoddziałowych grup DSD Deutsches Sprachdiplom II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na poziomie A2 według ESOKJ do międzyoddziałowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają:

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego jako

Bardziej szczegółowo

NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH

NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W BUDZOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH OCENA CELUJĄCA - uczeń rozumie wszystkie polecenia pisane, których słownictwo i wykraczają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 - KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 - KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 - KLASA I GRAMATYKA Czasownik 1. Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym 2. Odmiana czasowników, których temat kończy się na -t, -d, -ffn,

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL. 8 Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo