Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG/E2/01 Warszawa, dnia r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG /12-00 zawartej w dniu roku w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8. osi priorytetowej Społeczeostwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu inwestycyjnego pt. Platforma B2B wspierająca zarządzanie grupą spółek Polskiego Związku Motorowego oraz świadczenie usług likwidacji szkód 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu B2B, umożliwiającego pracę min. 450 użytkowników, obejmującego: Częśd I Zakup analiz przygotowawczych i doradztwa wdrożeniowego Zakup licencji - Platforma ERP - Moduł Finanse Księgowośd min. 20 użytkowników (1 licencja) Zakup licencji - Platforma ERP - Moduł e-faktury min. 15 użytkowników (1 licencja) Zakup licencji - Platforma ERP - Moduł Kontroling min. 3 użytkowników (1 licencja) Częśd II Zakup analiz przygotowawczych i doradztwa wdrożeniowego (szt. 1) Zakup licencji - Platforma WEB ERP min. 400 użytkowników (szt. 1) Zakup licencji - Platforma ERP - Moduł Raporty i formularze min. 8 użytkowników (szt. 1) Zakup licencji - Platforma ERP - Moduł Serwisowy min. 10 użytkowników (szt. 1) Zakup licencji - Platforma ERP - moduł B2B Integrator (szt. 1) Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: Częśd I nie później niż do dnia r. Częśd II od dnia r., nie później niż do dnia r. Strona 1 z 6

2 2. Opis przedmiotu zamówienia: Projekt będzie polegał na wdrożeniu modułów B2B wraz z otoczeniem systemowym (ERP), zakupie niezbędnego sprzętu informatycznego oraz usług doradztwa wdrożeniowego. Na bazie platformy ERP oraz modułów B2B będzie odbywad się w wymiana informacyjna pomiędzy firmą PZM Holding sp. z o.o. a jej instytucjonalnymi partnerami. W projekcie udział weźmie Zamawiający oraz 15 partnerów zlokalizowanych na terenie Polski. Projekt składa się z dwóch faz. Pierwsza faza to wdrożenie platformy WEB ERP obejmującej Skonsolidowany System Księgowy. W strukturach spółek terenowych należy wdrożyd nowe zasady prowadzenia rachunkowości oparte na: skonsolidowanym wykazie kont, wspólnej polityce rachunkowości, ujednoliconych zasadach rozliczeo oraz ujednoliconej klasyfikacji kosztów i przychodów. Skonsolidowany System Księgowy będzie integrował dane z systemów księgowych użytkowanych przez partnerów projektu (Sage Symfonia FK 2002, Sage Symfonia FK 2013 (Pervasive), Streamsoft Prestiż, Perseus 1.11, Perseus FK - wersja Linux, Perseus FK wersja Windows, ProFINN 3.0, ProFINN 3.30, ProFINN 3.44). Konsolidacja danych finansowo księgowych ma byd zrealizowana z wykorzystaniem hurtowni danych i mechanizmów konsolidacji procesu ETL pomiędzy hurtowniami danych spółek terenowych a centralną hurtownią danych działających w sieci heterogenicznej Zamawiającego i jego partnerów. Druga faza wdrożenia systemu informatycznego będzie obejmowad przygotowanie Centralnej Bazy kontrahentów dla grupy PZM. Należy stworzyd mechanizmy synchronizacji danych pomiędzy systemami partnerów i Centralna Bazą Kontrahentów oraz mechanizm weryfikacji zapewniający utrzymanie wysokiej jakości tych danych. Funkcjonalności Centralnej Bazy Kontrahentów mają pozwolid na powadzenie akcji marketingowych skierowanych do wybranych grup klientów. Szczegółowa specyfikacja dotyczącą oczekiwanych funkcjonalności każdego z modułów udostępniania jest w siedzibie firmy oraz na zapytanie skierowane na wskazany adres do kontaktu w niniejszym ogłoszeniu. 3. Warunki dla podmiotów składających oferty oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Podmiot planujący złożenie oferty musi spełniad następujące warunki dopuszczające: Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeśli okres działalności jest krótszy, to w okresie działalności), wykonał co najmniej 10 wdrożeo zintegrowanych systemów ERP wspomagających współpracę B2B o łącznej wartości co najmniej zł. brutto oraz świadczył co najmniej 10 usług analiz przygotowawczych i doradztwa wdrożeniowego (lub równoważnych) o łącznej wartości co najmniej zł. brutto. Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę wykazu usług podobnych informujący, że zrealizował co najmniej 10 wdrożeo zintegrowanych systemów ERP wspomagających współpracę B2B o łącznej wartości co najmniej zł. brutto oraz świadczył co najmniej 10 usług analiz przygotowawczych i doradztwa wdrożeniowego (lub równoważnych) o łącznej Strona 2 z 6

3 wartości co najmniej zł. brutto. Wraz z wykazem należy złożyd dokument potwierdzający, że wdrożenia oraz usługi została wykonana należycie (np. referencje, protokoły odbioru, case study itp.). Warunek technologiczny Zamawiający wymaga możliwości wykorzystania oprogramowania typu opensource w zakresie systemu operacyjnego użytkowanych serwerów oraz systemu bazy danych. 4. Warunki składania ofert: 1. Oferta będzie zawierad wskazanie formy umowy i rozliczenia faktura VAT. 2. Cena oferty będzie stanowid wartośd umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy. 3. Cena oferty powinna składad się z iloczynu liczby roboczodni analiz przygotowawczych i doradztwa wdrożeniowego oraz stawki roboczodnia w kwocie netto w przypadku analiz przygotowawczych i doradztwa wdrożeniowego dla każdej z części przedmiotu zamówienia oraz ceny netto za zakup licencji poszczególnych modułów funkcjonalnych z osobna. 4. W celu udokumentowania doświadczenia należy przedłożyd dokument potwierdzający przeprowadzenie minimum pięciu, zakooczonych sukcesem, wdrożeo zintegrowanego systemu klasy B2B lub ERP w podmiotach działających na rynku motoryzacyjnym (referencje, protokoły odbioru, case study itp.). 5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu umowy lub inny dokument równoważny, podpisany przez pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonania takiej czynności. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 7. Wszelkie parametry określone przez PZM Holding Sp. z o.o. mają charakter orientacyjny i informacyjny. 5. Kryteria oceny i wyboru ofert: Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeo i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki. Oferty, które nie spełniają wymaganych warunków będą odrzucone. 1. Cena 50%. 2. Termin realizacji 15%. 3. Doświadczenie 35% Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowid koocową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą koocową ocenę. Zamawiający dopuszcza możliwośd odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości. Strona 3 z 6

4 6. Miejsce i forma składania ofert: Oferty należy składad w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 7. Termin składania ofert: Do dnia: 16 września 2013 r. godz Oferty dostarczone po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów. 8. Termin ważności oferty: Nie mniejszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 9. Opis przygotowania oferty: Oferta pod rygorem nieważności, składana jest w formie pisemnej, w języku polskim. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi byd ona poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem/pieczątką za zgodnośd z oryginałem ). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą byd potwierdzone za zgodnośd z oryginałem przez te osoby. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyd wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczony przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeo nie będą brane pod uwagę. W przypadku składania oferty korespondencyjnie, Zamawiający zaleca, aby oferta była spięta w sposób trwały, a wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą byd przez niego parafowane. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: zewnętrzna koperta powinna byd zaadresowana na Zamawiającego i zawierad oznaczenie: OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG/E2/01 nie otwierad przed r przed godz Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Koperta zewnętrzna nie powinna zawierad nazwy i pieczątki Wykonawcy. Koperta wewnętrzna powinna zawierad ofertę i byd zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesład ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Strona 4 z 6

5 Wykonawca powinien umieścid oferty na częśd I i II zamówienia w odrębnych kopertach wewnętrznych. Wykonawca może wprowadzid zmiany oraz wycofad złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w poprzednim punkcie z dopiskiem wycofanie. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą koniecznośd wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyd. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścid w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w poprzednim punkcie, przy czym koperta zewnętrzna powinna mied dopisek zmiany. Wykonawca nie może wprowadzid zmian do oferty oraz wycofad jej po upływie terminu składania ofert. Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcom bez otwierania lub w inny sposób wyraźnie odróżniający ją spośród innej korespondencji. Oferta powinna zawierad dane oferenta: pełną nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu oferenta i wskazaną osobę kontaktową, oraz oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Oferta powinna byd kompletna, co do wymagao przedstawionych powyżej. 10. Uwagi koocowe: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz , informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie w dziale Dotacje UE (PO IG 8.2) w ciągu 2 dni roboczych. O wynikach wyboru wybrany Oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamówienie zostanie udzielone dostawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. Zamawiający zastrzega możliwośd unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy PZP. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi oferentami Szczegółowe informacje na temat zakresu projektu oraz danych partnerów biznesowych udzielamy na zapytanie lub osobiście w siedzibie PZM Holding Sp. z o.o. po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Strona 5 z 6

6 Dane zamawiającego i kontakt: Polski Związek Motorowy Holding Spółka z o.o. ul. Górczewska 228 F WARSZAWA Nr KRS , NIP Kapitał zakładowy PLN. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego tel ; fax ; Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami: Monika Taczalska: Strona 6 z 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr zamówienia: S2B/10/36 ZAPYTANIE OFERTOWE (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 29 października 2010 roku dotyczące: wynajmu powierzchni biurowej w Warszawie w ramach projektu S2B Science 2 Business

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo