AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją"

Transkrypt

1 AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis Tomasz Kalmanowicz Utworzenie struktury dokumentu. Zamówienie/Umowa Numer: ON /09 Tytuł: Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Właściciel dokumentu: Kierownik Projektu Odbiorcy dokumentu: Komitet Sterujący Zgodne z metodyką PRINCE2 Spis treści 1. Zarządzanie Jakością Droga do jakości Elementy drogi do jakości Realizacja prac dotyczących jakości projektu Technika Przegląd Jakości Przegląd jakości Role i obowiązki w procedurze przeglądu jakości Kroki procedury formalnego przeglądu jakości Zarządzanie konfiguracją Cel i kontekst zarządzania konfiguracją Podstawowe funkcje zarządzania konfiguracją Oczekiwania jakościowe klienta Kryteria Akceptacji Plan Jakości Projektu Rejestr Jakości Zapis Obiektu Konfiguracji Plan Zarządzania Konfiguracją Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dla zapewnienia jakości Sprawdzenie prawidłowości i kompletności Przeglądów jakości Sprawdzenie prawidłowości i kompletności zarządzania konfiguracją

2 1. Zarządzanie Jakością 1.1. Droga do jakości Kwestie dotyczące jakości należy zaczynać od stwierdzenia, jakie są Kryteria Akceptacji oraz Oczekiwania jakościowe klienta. Powinno to być wykonane w podprocesie Przygotowanie Założeń Projektu (PP4). Żaden realistyczny plan dostarczenia klientowi produktu o określonej jakości nie może powstać, dopóki obie strony, klient i dostawca, nie opiszą i nie uzgodnią, jaka ma być ta jakość. Klient i dostawca potrzebują wspólnego zrozumienia związku między jakością, kosztami i czasem, i muszą je równoważyć zapewniając, że produkt końcowy odpowiada swemu przeznaczeniu i został wykonany w ramach innych ograniczeń. Zgodnie z Podręcznikiem PRINCE2: Jakość w projektach to kwestia identyfikowania tego, co sprawia, że produkty projektu lub usługi odpowiadają swemu przeznaczeniu, jakim jest zaspokojenie wyspecyfikowanych potrzeb Elementy drogi do jakości 1. Oczekiwania Jakościowe Klienta 2. Kryteria Akceptacji 3. ISO 4. Polityka jakości 5. System zarządzania jakością (SZJ) 6. Formuła Realizacji Projektu 7. Nadzór Projektu 8. Plan Jakości Projektu 9. Plan jakości etapu lub plan jakości zespołu 10. Opisy Produktów i kryteria jakości 11. Przegląd jakości 12. Rejestr Jakości 13. Zagadnienia Projektowe ISO ISO publikuje szereg międzynarodowych standardów, łącznie ze standardami dla systemów zarządzania jakością. Istnieje specjalny standard obejmujący wymagania dla systemów zarządzania jakością w zakresie projektowania lub konstruowania, wytwarzania, uruchamiania i serwisowania produktu wraz z zarządzaniem projektem. Standard ten stosowany jest przez wiele organizacji jako podstawa ich systemów zarządzania jakością (SZJ). Firma może stosować standard jakości ISO: 1. ustanawiając funkcję zarządzania jakością; 2. sprawdzając systemy nadzoru jakości dostawcy. Polityka jakości Klient i/lub dostawca mogą posiadać określoną politykę jakości, formułującą stanowisko firmy w odniesieniu do jakości wszystkiego, co firma robi lub stosuje. Powinna ona ukierunkowywać i wpływać na nastawienie dostawcy przy konstruowaniu, testowaniu i reagowaniu na wszelkie zażalenia klienta dotyczące jakości. Jeśli zarówno klient, jak i dostawca mają politykę jakości, sensowne jest sprawdzić, czy są one 2

3 zharmonizowane. Jeśli nie, powstanie potrzeba wypracowania kompromisu, opartego na potrzebach i w najlepszym interesie klienta. System zarządzania jakością (SZJ) Dwa elementy powinny wspierać politykę jakości: 1. system zarządzania jakością (SZJ), 2. struktura organizacyjna zarządzania jakością. SZJ jest zbiorem standardów obejmujących wszystkie typowe prace wykonywane przez firmę. Każdy standard powinien obejmować techniki, narzędzia, wymagane umiejętności oraz kroki, jakie trzeba przedsięwziąć przy wytwarzaniu produktu określonego typu. Jeśli produkt jest dokumentem, standard obejmie także jego format lub wygląd. Jeśli zarówno klient, jak i dostawca posiadają systemy zarządzania jakością, należy się porozumieć, który SZJ będzie wykorzystany, albo czy zostanie wykorzystana jakaś kombinacja standardów z obu systemów. Struktura organizacji jakości określa odpowiedzialność za jakość, to znaczy odpowiada na pytanie, kto ustanawia politykę jakości, kto ustala standardy, by zapewnić zgodność z tą polityką, wszelkie zewnętrzne ciała, nakładające ograniczenia dotyczące jakości, kto monitoruje stosowanie standardów i wszelkie grupy szkoleniowe w zakresie jakości. Wiele z tych prac jest często wykonywanych w ramach funkcji centralnego nadzoru jakości Realizacja prac dotyczących jakości projektu Planowanie jakości projektu, w celu zapewnienia, że wyniki projektu będą miały akceptowalny poziom jakości, powinno objąć następujące aspekty: 1. W jaki sposób każdy produkt będzie testowany pod kątem spełnienia jego kryteriów jakości? 2. Kiedy każdy produkt będzie testowany pod kątem spełnienia jego kryteriów jakości? 3. Przez kogo każdy produkt będzie testowany pod kątem spełnienia jego kryteriów jakości? 4. Jaką drogą odbędzie się powiadomienie o akceptacji? Pierwszy aspekt znajduje odbicie w podprocesie Planowanie Jakości (IP1), realizowanym na samym początku projektu, w trakcie procesu Inicjowanie Projektu (IP). Dwa kolejne aspekty znajdują odbicie w odpowiednich Planach Etapów, przygotowanych w podprocesie Planowanie Etapu (ZE1). Jakość osiągnięta zostaje za pomocą kombinacji tych działań. Kryteria jakości dla wszystkich poziomów produktu określane są w kategoriach mierzalnych w Opisach Produktów. Proces wytwarzania produktów i usług sterowany jest poprzez podprocesy Zgoda na Wykonanie Grupy Zadań (SE1) i Ocena Postępów (SE2). Ostatnim aspektem jest proces wykorzystania wszystkich technik kontroli jakości, zdefiniowanych w systemie jakości. Dzielą się one przeważnie na dwie grupy: 1. metody obiektywne, po zastosowaniu których można przeważnie udzielić ostatecznej odpowiedzi tak lub nie na pytanie, czy produkt posiada odpowiednią jakość; przykładami tych metod jest zastosowanie: czujników i mierników, testowania i list kontrolnych, 2. metody subiektywne, w których kryteria oparte są na osądach lub opiniach, dotyczących takich spraw jak wygoda dla użytkownika, zgodność ze strategią biznesową i akceptacja przez rynek. Technika Przegląd jakości może być wykorzystywana do sterowania procesem sprawdzania jakości także w tych obszarach. 3

4 2. Technika Przegląd Jakości 2.1. Przegląd jakości Przegląd jakości można przeprowadzić w każdym stadium projektu, gdyż każdy produkt może zostać poddany przeglądowi jakości, jeśli istnieją właściwe mu elementy jakości, które powinny być monitorowane. Ma to ścisły związek z następującymi procesami: 1. Planowanie (PL) ze względu na wstępne zaplanowanie i przydzielenie niezbędnych zasobów dla większych przeglądów jakości na poziomie Planu Etapu lub Planu Zespołu, 2. Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP) to proces, który obejmuje wytwarzanie produktów projektu, a więc to w nim przeprowadza się większość przeglądów jakości (podczas podprocesu Wykonywanie Grupy Zadań (WP2)), 3. Zgoda na Wykonanie Grupy Zadań (SE1) podproces, w którym przekazuje się odpowiedzialność za wytworzenie produktu i ustala się wymagania dotyczące przeglądów jakości, 4. Ocena Postępów (SE2) - podproces, który dotyczy monitorowania i raportowania postępu prac, i do którego dostarcza się szczegółowych informacji o wynikach zakończonych przeglądów jakości, w formie wpisów do Rejestru Jakości. Zgodnie z Podręcznikiem PRINCE2: Przegląd jakości jest strukturalną i usystematyzowaną procedurą opracowaną w celu umożliwienia oceny, czy produkt odpowiada przeznaczeniu lub czy spełnia wymagania. Procedura rozpoczyna się od identyfikacji osób lub grup żywotnie zainteresowanych produktem poddawanym przeglądowi. Produkt jest sprawdzany, a uwagi i komentarze testerów są dyskutowane podczas usystematyzowanej narady. W trakcie tej narady uzgadniane są niezbędne zmiany oraz sporządzana jest kompletna lista niezbędnych działań naprawczych. Procedura zostaje zakończona, gdy wszystkie wymagane zmiany zostały wykonane, a produkt formalnie zwolniony, co oznacza, że spełnia on ustalone kryteria jakości i jest od tego momentu zatwierdzony Role i obowiązki w procedurze przeglądu jakości Istnieją cztery specyficzne role uczestniczące w procedurze przeglądu jakości: 1. Kierownik przeglądu jakości 2. Wytwórca 3. Tester 4. Protokolant Dodatkowo oprócz tych konkretnych ról uczestniczących w przeglądzie, są jeszcze inne obowiązki, których wypełnienia powinny podjąć się inne osoby. Należą do nich: 1. Kierownik Projektu 2. Kierownik Zespołu 3. Osoby pełniące rolę Nadzoru Projektu 4. Osoby pełniące rolę Wsparcia Projektu 2.3. Kroki procedury formalnego przeglądu jakości Przegląd jakości składa się z pewnej liczby działań, a jego głównym elementem jest narada dotycząca przeglądu jakości, na której wszyscy uczestnicy zbierają się, aby określić wszelkie wady produktu i uzgodnić dalsze postępowanie. W procedurze przeglądu jakości należy wykonać trzy podstawowe kroki: 4

5 1. Przygotowanie, składające się z: a) potwierdzenia, że produkt jest gotowy do przeglądu;, b) potwierdzenia dostępności wyznaczonych testerów oraz uzgodnienia daty zwrotu uwag testerów oraz daty samego przeglądu, c) rozprowadzenia wśród testerów kopii produktu oraz jego Opisu Produktu, tam gdzie jest to możliwe, np. jeśli jest to drukowany dokument; alternatywnie może to być udostępnienie produktu do zbadania przez testerów, d) oceny zgodności produktu z kryteriami jakości, e) zapisania zastrzeżeń oraz podejrzewanych błędów na liście zastrzeżeń, f) odnotowania mniej ważnych błędów na produkcie (np. gramatycznych i ortograficznych), g) zwrócenia produktu z adnotacjami wraz z listą zastrzeżeń do wytwórcy, h) zaplanowania narady przeglądu jakości oraz uzgodnienia jej programu (agendy). 2. Narada przeglądu jakości, składająca się z: a) dyskusji, wyjaśnienia oraz uzgodnienia wszystkich spraw przedstawionych przez testerów, b) uzgodnienia działań następczych odpowiednich dla każdego uzgodnionego błędu, c) udokumentowania odpowiedzialności za działania następcze, d) podsumowania zaplanowanych działań na koniec narady, e) uzgodnienia wyniku przeglądu jakości oraz podpisania zatwierdzenia produktu, jeśli jest to możliwe, f) zaktualizowania Rejestru Jakości. 3. Działania następcze po przeglądzie jakości, składające się z: a) powiadomienia Kierownika Projektu i/lub Kierownika Zespołu o wyniku przeglądu jakości, b) zaplanowania wszelkich potrzebnych prac naprawczych, c) podpisania zatwierdzenia produktu w następstwie zakończonych powodzeniem prac naprawczych, d) zaktualizowania Rejestru Jakości. 3. Zarządzanie konfiguracją Zarządzanie konfiguracją odgrywa zasadniczą rolę w kontroli jakości projektu oraz jest obowiązkowe Cel i kontekst zarządzania konfiguracją Zarządzanie konfiguracją może być rozważane jako kontrola aktywów lub produktów. Jest to dyscyplina, która pozwala na precyzyjne sterowanie produktami projektu, pozwalając zarządzającym: 1. specyfikować wersje produktów użytkowane i istniejące oraz zachowywać informację na temat: a) ich statusu (np. w użyciu, zarchiwizowany, gotowy do kontroli jakości), b) właściciela każdego produktu (osoba bezpośrednio odpowiedzialna za produkt), c) relacji między produktami, 2. utrzymywać zaktualizowane zapisy zawierające te elementy informacji, 5

6 3. sterować zmianami w produktach poprzez zapewnienie, że zmiany dokonywane są jedynie za zgodą formalnie do tego uprawnionych osób lub gremiów, 4. dokonywać audytu dokumentacji w celu zapewnienia, by zawierała ona produkty zatwierdzone, i jedynie takie produkty. Zgodnie z Podręcznikiem PRINCE2: W kontekście zarządzania projektami celem zarządzania konfiguracją jest identyfikacja, śledzenie i ochrona produktów projektu. W trakcie projektu Zarządzanie konfiguracją ma zapewnić: 1. mechanizmy zarządzania, śledzenia i utrzymywania kontroli nad wszystkimi produktami. (w jego ramach gromadzi się teczki dokumentów i utrzymuje biblioteki wszystkich produktów od momentu sprawdzenia ich jakości oraz kontroluje się dostęp do nich i utrzymuje zapisy dotyczące statusu), 2. pewne i bezpieczne przechowywanie każdego produktu w sposób najbardziej dla niego odpowiedni (obejmuje to kontrolę dostępu do produktu w sposób, który pozwoli z jednej strony uniknąć uszkodzenia produktu, a z drugiej zapobiec nieuprawnionemu dostępowi), 3. możliwość wyboru i zestawiania rozmaitych komponentów, z których składa się działający produkt końcowy, (obejmuje to wydanie gotowego produktu lub uaktualnień do niego), 4. system rejestrowania, śledzenia i przechowywania wszystkich Zagadnień Projektowych. Jeśli wytworzono więcej niż jedną wersję produktu, Zarządzanie konfiguracją już jest realizowane. Pytaniem jest tylko, na ile formalnie należy je prowadzić. Zarządzanie konfiguracją produktów zarządczych ma takie samo znaczenie jak Zarządzanie konfiguracją produktów specjalistycznych. Na przykład Plan Etapu uaktualnia się wiele razy w ciągu jednego etapu. Każda aktualizacja będzie stanowić nową jego wersję Podstawowe funkcje zarządzania konfiguracją Zarządzanie konfiguracją obejmuje pięć podstawowych funkcji: 1. planowanie: decydowanie, jaki poziom zarządzania konfiguracją będzie niezbędny w projekcie i zaplanowanie, w jaki sposób poziom ten będzie osiągnięty; 2. identyfikowanie: wyszczególnianie i identyfikowanie wszystkich składników produktu końcowego; 3. sterowanie: zdolność do uzgadniania i ustanawiania obiektów odniesienia produktów, a następnie dokonywanie zmian wyłącznie za zgodą właściwych, formalnie określonych organów (od chwili zatwierdzenia produktu mottem staje się: Nic nie drgnie, nic się nie zmieni bez zezwolenia ), 4. charakteryzowanie statusu: zapisywanie i raportowanie wszelkich aktualnych i historycznych danych, dotyczących każdego produktu; 5. weryfikowanie: serie przeglądów i audytów konfiguracji w celu zapewnienia, aby rzeczywisty status wszystkich produktów pozostawał w zgodzie z zatwierdzonym stanem produktów, jaki zarejestrowano w zapisach zarządzania konfiguracją. Zarządzanie konfiguracją umożliwia zespołowi zarządzania projektem zachowanie pełnej kontroli nad aktywami projektu. Osobie, która praktycznie stosuje metodę zarządzania konfiguracją, nadaje się tytuł Bibliotekarza Konfiguracji. 6

7 4. Oczekiwania jakościowe klienta Cel / Przeznaczenie Uchwycenie aspiracji klienta związanych z jakością. Oczekiwania jakościowe klienta pochodzą od/z: 1. Głównego Użytkownika, 2. oczekiwań klienta. Te kryteria dostarczane są albo przez kierownictwo programu, albo opracowywane podczas procesu Przygotowanie Projektu (PP). Zawartość dokumentu Oczekiwania jakościowe klienta: 1. Oczekiwania jakościowe klienta powinny zostać określone w Założeniach Projektu. Format ich przedstawienia może być różnorodny. Można rozważyć następujące pytania: 2. Jakie elementy obowiązującego u klienta systemu zarządzania jakością powinny zostać wykorzystane? 3. Jakie inne standardy powinny być wzięte pod uwagę przy planowaniu projektu? 4. Jakie rozwiązania wprowadzono do zarządzania zmianami biznesu? 5. Jakie rozwiązania wprowadzono, aby umożliwić efektywne zarządzanie personelem/klientami, których dotyczyć będą zmiany? 6. Co zrobiono, aby umożliwić organizacji zarządzanie tymi zmianami po zakończeniu projektu? 7. Jaki stopień satysfakcji zespołu powinien zostać osiągnięty, jeśli będzie się go badało? 8. Jaki stopień satysfakcji klienta powinien zostać osiągnięty, jeśli będzie się go badało? Kryteria jakości: 1. Oczekiwania jakościowe klienta tworzą kompletną listę wymogów, których spełnienie pozwoli klientowi zaakceptować końcowy produkt projektu. 2. Oczekiwania jakościowe klienta są wyrażone w taki sposób, aby na ich podstawie można było ustalić Kryteria Akceptacji. 5. Kryteria Akceptacji Cel / Przeznaczenie Określenie w mierzalnych kategoriach charakterystyk wymaganych od produktu lub produktów końcowych, aby mogły być zaakceptowane przez klienta i personel, na który będą oddziaływać. W wielu przypadkach Kryteria Akceptacji będą takie same, jak kryteria jakości zawarte w dokumencie Opis Produktu dla produktu końcowego. Kryteria Akceptacji klienta pochodzą od/z: 1. Głównego Użytkownika, 2. Jakościowych oczekiwań klienta. Te kryteria pochodzą od kierownictwa programu, albo opracowywane są podczas procesu Przygotowanie Projektu (PP). Zawartość dokumentu Kryteria Akceptacji Zawartość dokumentu będzie zależała od typu produktu końcowego. Proponowane pozycje to: 1. terminy docelowe, 2. podstawowe funkcje, 7

8 3. wygląd, 4. personel potrzebny do użycia/eksploatacji produktu i stopień jego przygotowania, 5. wydajność / osiągi, 6. zdolności produkcyjne / przetwórcze / pojemność, 7. dokładność, 8. dostępność, 9. niezawodność (średni/maksymalny czas naprawy, średni czas bezusterkowej pracy), 10. koszt wytworzenia, 11. koszty eksploatacji, 12. bezpieczeństwo, 13. łatwość użytkowania, 14. terminy. Kryteria jakości: 1. wszystkie kryteria są mierzalne, 2. każde z kryteriów traktowane niezależnie jest realistyczne, 3. kryteria traktowane jako grupa są realistyczne, np. wysoka jakość, wczesna dostawa oraz niskie koszty mogą nie być osiągalne łącznie, 4. Kryteria Akceptacji tworzą kompletną listę kryteriów, która pozwala określić, co stanowić będzie produkt możliwy do zaakceptowania przez klienta. 6. Plan Jakości Projektu Cel / Przeznaczenie Plan Jakości Projektu jest częścią Dokumentu Inicjującego Projekt (DIP) celu określenie technik oraz standardów jakości, które będą zastosowane, oraz różnych obowiązków związanych z osiągnięciem wymaganych poziomów jakości podczas realizacji projektu. Plan Jakości Projektu wywodzi się z: 1. Oczekiwań jakościowych klienta, 2. Kryteriów Akceptacji, 3. standardów organizacyjnych, 4. Formuły Realizacji Projektu, 5. Założeń Projektu, 6. systemów zarządzania jakością (SZJ) dostawcy i klienta, 7. wymagań zarządzania konfiguracji, 8. wymagań sterowania zmianami. Plan Jakości Projektu jest wynikiem podprocesu Planowanie Jakości (IP1). Plan Jakości Projektu powinien zawierać następujące informacje: 1. oczekiwania jakościowe klienta (z Założeń Projektu), 2. tolerancje jakości, 3. Kryteria Akceptacji, 4. obowiązki dotyczące jakości, 5. odniesienie do wszelkich standardów, których należy przestrzegać, 8

9 6. procesy kontroli jakości i procesy audytu, zastosowane w zarządzaniu projektem, 7. wymagania dotyczące kontroli jakości i procesu audytu dla prac specjalistycznych, 8. procedury zarządzania zmianami, 9. Plan Zarządzania Konfiguracją, 10. wykaz wszelkich narzędzi wykorzystywanych dla zapewnienia jakości. Kryteria jakości: 1. plan jasno określa sposoby, którymi spełni się jakościowe oczekiwania klienta, 2. przyjęte sposoby wystarczają by osiągnąć wymaganą jakość, 3. określono obowiązki związane z zapewnieniem jakości aż do poziomu zarządczego, który jest niezależny od projektu i Kierownika Projektu, 4. plan jest zgodny z polityką jakości firmy. Ramowy harmonogram przeglądów jakości Zasady tworzenia harmonogramu: 1. Każdy produkt wyspecyfikowany w Planie Projektu będzie przedmiotem co najmniej jednego przeglądu jakości. 2. Produkty realizowane w okresie dłuższym niż jeden kwartał będą miały wyznaczane terminy przeglądów w każdym kolejnym kwartale okresu realizacji produktu. 3. Przyjęty harmonogram będzie odwzorowany wpisami do Rejestru Jakości o statusie planowany z ustaloną planowaną datą przeglądu. 7. Rejestr Jakości Celem / Przeznaczeniem Rejestru Jakości jest: 1. Nadanie niepowtarzalnego numeru referencyjnego każdej kontroli jakości. 2. Pełnienie roli odsyłacza do dokumentacji kontroli jakości dla produktu. 3. Pełnienie roli zestawienia liczby i rodzajów przeprowadzonych kontroli jakości. Rejestr zestawia wszystkie kontrole jakości, które są planowane lub zostały przeprowadzone oraz dostarcza informacji do Raportu Końcowego Etapu i Raportu Końcowego Projektu, jak również do Raportu o Doświadczeniach. Pierwsze wpisy do rejestru są dokonywane wtedy, gdy kontrola jakości lub test jest wprowadzany do Planu Etapu. Pozostałe informacje pochodzą z faktycznego wykonania kontroli. Data zatwierdzenia oznacza dzień, w którym wszystkie działania naprawcze zostały zatwierdzone podpisem. Początkowy, czysty Rejestr Jakości jest tworzony podczas podprocesu Planowanie Jakości (IP1). Każdy wpis do Rejestru Jakości powinien zawierać: 1. numer referencyjny, 2. produkt, 3. metodę kontroli jakości, 4. personel odpowiedzialny, nazwiska, role, 5. planowana data przeglądu, 6. faktyczna data przeglądu, 7. wynik przeglądu, 8. liczba działań, 9

10 9. planowana data zatwierdzenia, 10. faktyczna data zatwierdzenia. Kryteria jakości: 1. istnieje procedura gwarantująca wpisanie każdej kontroli jakości do rejestru, 2. przypisano odpowiedzialność za rejestr. 8. Zapis Obiektu Konfiguracji Cel / Przeznaczenie Zapis informacji o statusie/stanie produktu. Pochodzenie / Źródło: 1. Diagram Struktury Produktów, 2. Plany Etapu i Plany Zespołów, 3. Grupa Zadań, 4. Rejestr Jakości, 5. Rejestr Zagadnień. Skład dokumentu: 1. identyfikator projektu, 2. typ produktu, 3. nazwa produktu, 4. numer najnowszej wersji 5. Opis Produktu, 6. opis faz cyklu życia właściwych dla produktu, 7. właściciel produktu, 8. osoba pracująca nad produktem, 9. data przydzielenia, 10. biblioteka lub lokalizacja, gdzie produkt jest przechowywany, 11. źródło pochodzenia np. wytworzony w firmie lub zakupiony od firmy zewnętrznej, 12. związki z produktami powiązanymi, 13. status, 14. posiadacze kopii produktu oraz potencjalni użytkownicy, 15. odwołania do Zagadnień Projektowych, które spowodowały zmiany produktu, 16. odwołania do korespondencji dotyczącej produktu. Kryteria jakości: 1. zapis dokładnie odzwierciedla status produktu, 2. wszystkie Zapisy Obiektów Konfiguracji są przechowywane razem w bezpiecznym miejscu, 3. numer wersji w zapisie odpowiada rzeczywistej wersji produktu, 4. informacja o posiadaczach kopii jest prawidłowa, 5. kopie znajdujące się u ich posiadaczy mają numer wersji zgodny z numerem podanym w zapisie. 10

11 9. Plan Zarządzania Konfiguracją Cel / Przeznaczenie Określenie, w jaki sposób i przez kogo produkty projektu będą kontrolowane i zabezpieczane. Szczegóły planu mogą pochodzić z/od: 1. Systemu zarządzania jakością (SZJ) klienta, 2. SZJ dostawcy, 3. określonych wymagań, wynikających z potrzeb produktów i otoczenia projektu, 4. struktury organizacyjnej projektu, 5. opisu oprogramowania wspomagającego Zarządzanie konfiguracją stosowanego lub wymaganego przez klienta. Plan Zarządzania Konfiguracją jest częścią Planu Jakości Projektu. Zawiera: 1. wyjaśnienie celu zarządzania konfiguracją, 2. opis (lub odniesienie) metody zarządzania konfiguracją, która ma być zastosowana (każda rozbieżność w stosunku do standardów firmowych lub programu powinna być uwypuklona z podaniem uzasadnienia tej rozbieżności, 3. odniesienie do wszelkich systemów zarządzania konfiguracją lub narzędzi, które będą zastosowane, a z którymi powiązania będą konieczne, 4. informację, w jaki sposób i gdzie magazynowane będą produkty (np. struktura dokumentacji projektu), 5. informację, jakie mechanizmy bezpieczeństwa składowania i odzyskiwania będą zastosowane, 6. wyjaśnienie, w jaki sposób będą identyfikowane produkty i ich różne wersje, 7. określenie, kto ponosi odpowiedzialność za Zarządzanie konfiguracją. Kryteria jakości: 1. obowiązki są jasne i zrozumiane zarówno przez klienta, jak i dostawcę, 2. zdefiniowany jest kluczowy identyfikator dla produktów projektu, 3. metody i uwarunkowania kontroli wersji są jasne, 4. plan zapewnia Kierownikowi Projektu kompletną informację o wszystkich produktach. 11

12 10. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dla zapewnienia jakości Tabela pytań ułatwiających sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dla zapewnienia jakości L.p. Pytanie 1 Czy klient sformułował oczekiwania jakościowe? 2 Czy sporządzono Plan Jakości Projektu? 3 Czy Plan Jakości Projektu pozwoli zaspokoić Oczekiwania jakościowe klienta? 4 Czy Plan Jakości Projektu wskazuje na konkretne procedury zapewnienia jakości? 5 Czy obowiązki związane z zapewnieniem jakości są określone w Planie Jakości Projektu? 6 Czy istnieją plany jakości etapu? 7 Czy konkretne odpowiedzialne osoby i metody zapewnienia jakości są określone w planach jakości etapu? 8 Czy istnieje Rejestr Jakości? 9 Czy Rejestr Jakości jest aktualny? 10 Czy zespoły prowadzą jeden centralny Rejestr Jakości? 11 Czy Kierownik Projektu otrzymuje wystarczające informacje zwrotne, aby zapewnić akceptowalną jakość? 12 Czy osoby pełniące rolę Nadzoru Projektu są wystarczająco zaangażowane w kontrolowanie jakości? 13 Czy dokumentacja jakości i Rejestr Jakości są ze sobą spójne? 14 Czy wszystkie osoby pełniące etatowo funkcje nadzoru jakości w otoczeniu projektu są zadowolone ze współpracy? Sprawdzenie prawidłowości i kompletności Przeglądów jakości T/N Tabela pytań ułatwiających sprawdzenie prawidłowości i kompletności Przeglądów jakości L.p. Pytanie 1 Czy przeszkolono osoby, które uczestniczą w przeglądach jakości? 2 Czy podczas planowania etapu lub planowania prac zespołu wyznaczono kierownika przeglądu jakości oraz testerów? 3 Czy produkty są rozsyłane przed naradami przeglądu jakości? 4 Czy Opisy Produktów oraz puste formularze list zastrzeżeń są rozsyłane wraz z produktami? 5 Czy produkty są sprawdzane na ich zgodność z Opisami Produktów? 6 Czy produkty są sprawdzane z użyciem środków wymienionych w Opisach 12 T/N

13 Produktów? 7 Czy zaplanowano dość czasu na przygotowanie przeglądu jakości, naradę i działania następcze? 8 Czy listy zastrzeżeń są wypełniane przed przeglądami jakości? 9 Czy dla każdej narady dotyczącej przeglądu jakości przygotowano agendę? 10 Czy testerzy, którzy nie mogli uczestniczyć w naradzie przeglądu jakości, przysłali listy zastrzeżeń? 11 Czy w ramach przeglądów jakości tworzone są listy działań następczych? 12 Czy wprowadzone poprawki są zatwierdzane podpisem przez testerów? 13 Czy wytwórcy (producenci) są zawsze obecni podczas przeglądu jakości? 14 Czy w razie potrzeby przeprowadzane są przeglądy powtórne? 15 Czy dla każdego przeglądu zarejestrowano wynik przeglądu? Sprawdzenie prawidłowości i kompletności zarządzania konfiguracją Tabela pytań ułatwiających sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dotyczących zarządzanie konfiguracją L.p. Pytanie 1 Czy stosowana jest formalna metoda zarządzania konfiguracją? 2 Czy produkty są kontrolowane po ich przedłożeniu do zarządzania konfiguracją? 3 Czy produkty posiadają jednoznaczne identyfikatory? 4 Czy zidentyfikowano zależności między produktami? 5 Czy produkty są identyfikowane jako wykonane? 6 Czy produkty posiadają identyfikatory wersji? 7 Czy zapisy dotyczące produktów są aktualne? 8 Czy dokładność zapisów związanych z produktami jest regularnie sprawdzana? 9 Czy przechowuje się wszystkie poprzednie wersje produktów? 10 Czy łatwo jest odzyskać poprzednie wersje produktów? 11 Czy zapisy stosowane w zarządzaniu konfiguracją są zgodne z wymaganiami wsparcia? 12 Czy rola Bibliotekarza Konfiguracji jest dobrze określona, przydzielona konkretnej osobie i uzgodniona z nią? 13 Czy są tworzone nowe zapisy w trakcie planowania opartego na produktach? Koniec T/N 13

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej.

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. dojrzałości jednostki Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. Zgodnie z zapisanym w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. standardem nr 20 1 : Zaleca się przeprowadzenie co najmniej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru Jan Raczyński 1 Rejestracja Warsztatu utrzymania Warsztat Utrzymania lub organizacja, do której należy muszą podlegać identyfikacji. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy

Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy Adam Rzeźnicki, Grzegorz Sobolewski PIIT Listopad, 2012 Agenda Kontekst ma znaczenie - na przykładzie cyklu wytwórczego systemu aplikacyjnego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego.

Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Definicja PRINCE 2 Projekt jest czasowym przedsięwzięciem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/2014-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad4.pdf Podstawy konkurencyjności w projektach Koszt Wartość

dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/2014-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad4.pdf Podstawy konkurencyjności w projektach Koszt Wartość Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 4 Zarządzanie jakością w projekcie dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/2014-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad4.pdf Podstawy konkurencyjności w projektach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi

Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council (PLGBC) Kraków, ul.wadowicka 6 www.plgbc.org 22 MAJ 2009 ROMAN HATOSSY

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis:

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis: Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK333S Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3 Opis: Jest to trzydniowe szkolenie przeznaczone dla kierowników działów informatycznych oraz osób, które ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Procedury Plan komunikacji w projektach

Procedury Plan komunikacji w projektach Procedury Plan komunikacji w projektach IT-Consulting Jarosław Żeliński Jarosław Żeliński IT-Consulting procedury Projekt : IT-Consulting procedury Autor : Firma : Opis: Jarosław Żeliński IT-Consulting

Bardziej szczegółowo

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości Dobre Praktyki Produkcyjne dla produkcji farb do opakowań przeznaczonych do stosowania na zewnętrznej stronie opakowań środków spożywczych, oraz artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Październik

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wyd. 3.0 2/11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916

Spis treści. Wyd. 3.0 2/11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916 Spis treści Art. 1 Cel nadzoru nad dokumentacją i zapisami... 3 Art. 3 Zakres stosowania... 3 Art. 4 Odpowiedzialność... 3 Art. 5 Zasady postępowania z dokumentacją i zapisami ZSZ.... 4 Art. 6 Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada obecnie szereg portali tematycznych i kanałów społecznościowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej

Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej Wrocław, 26 marca 2009 Dokumentacja SZJ 1.Tworzenie dokumentów Proces (projekt?) tworzenia dokumentów (uczestnicy, etapy, terminy ) Standardy, wzorce,

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2.

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2. Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usługi opcjonalnej wskazanej w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje :2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień, 2010 Plan wystąpienia Ogólny model bezpieczeństwa Jak należy przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce Szymon Wapienik TUV NORD Polska WARSZTATY SIRTS Metodologia weryfikacji wymagań IRIS Warszawa 25 listopada 2009r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P-VI-06 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad wykonywania

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

6. Zarządzanie Projektami

6. Zarządzanie Projektami 6. Zarządzanie Projektami Wersja ucznia Wstęp 1. Proces Zarządzania Projektami 2. Zarządzanie ryzykiem "Zarządzanie projektami jest o wyznaczaniu jasnych celów, zarządzaniu czasem, zasobami, ludźmi i kosztami

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo