AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją"

Transkrypt

1 AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis Tomasz Kalmanowicz Utworzenie struktury dokumentu. Zamówienie/Umowa Numer: ON /09 Tytuł: Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Właściciel dokumentu: Kierownik Projektu Odbiorcy dokumentu: Komitet Sterujący Zgodne z metodyką PRINCE2 Spis treści 1. Zarządzanie Jakością Droga do jakości Elementy drogi do jakości Realizacja prac dotyczących jakości projektu Technika Przegląd Jakości Przegląd jakości Role i obowiązki w procedurze przeglądu jakości Kroki procedury formalnego przeglądu jakości Zarządzanie konfiguracją Cel i kontekst zarządzania konfiguracją Podstawowe funkcje zarządzania konfiguracją Oczekiwania jakościowe klienta Kryteria Akceptacji Plan Jakości Projektu Rejestr Jakości Zapis Obiektu Konfiguracji Plan Zarządzania Konfiguracją Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dla zapewnienia jakości Sprawdzenie prawidłowości i kompletności Przeglądów jakości Sprawdzenie prawidłowości i kompletności zarządzania konfiguracją

2 1. Zarządzanie Jakością 1.1. Droga do jakości Kwestie dotyczące jakości należy zaczynać od stwierdzenia, jakie są Kryteria Akceptacji oraz Oczekiwania jakościowe klienta. Powinno to być wykonane w podprocesie Przygotowanie Założeń Projektu (PP4). Żaden realistyczny plan dostarczenia klientowi produktu o określonej jakości nie może powstać, dopóki obie strony, klient i dostawca, nie opiszą i nie uzgodnią, jaka ma być ta jakość. Klient i dostawca potrzebują wspólnego zrozumienia związku między jakością, kosztami i czasem, i muszą je równoważyć zapewniając, że produkt końcowy odpowiada swemu przeznaczeniu i został wykonany w ramach innych ograniczeń. Zgodnie z Podręcznikiem PRINCE2: Jakość w projektach to kwestia identyfikowania tego, co sprawia, że produkty projektu lub usługi odpowiadają swemu przeznaczeniu, jakim jest zaspokojenie wyspecyfikowanych potrzeb Elementy drogi do jakości 1. Oczekiwania Jakościowe Klienta 2. Kryteria Akceptacji 3. ISO 4. Polityka jakości 5. System zarządzania jakością (SZJ) 6. Formuła Realizacji Projektu 7. Nadzór Projektu 8. Plan Jakości Projektu 9. Plan jakości etapu lub plan jakości zespołu 10. Opisy Produktów i kryteria jakości 11. Przegląd jakości 12. Rejestr Jakości 13. Zagadnienia Projektowe ISO ISO publikuje szereg międzynarodowych standardów, łącznie ze standardami dla systemów zarządzania jakością. Istnieje specjalny standard obejmujący wymagania dla systemów zarządzania jakością w zakresie projektowania lub konstruowania, wytwarzania, uruchamiania i serwisowania produktu wraz z zarządzaniem projektem. Standard ten stosowany jest przez wiele organizacji jako podstawa ich systemów zarządzania jakością (SZJ). Firma może stosować standard jakości ISO: 1. ustanawiając funkcję zarządzania jakością; 2. sprawdzając systemy nadzoru jakości dostawcy. Polityka jakości Klient i/lub dostawca mogą posiadać określoną politykę jakości, formułującą stanowisko firmy w odniesieniu do jakości wszystkiego, co firma robi lub stosuje. Powinna ona ukierunkowywać i wpływać na nastawienie dostawcy przy konstruowaniu, testowaniu i reagowaniu na wszelkie zażalenia klienta dotyczące jakości. Jeśli zarówno klient, jak i dostawca mają politykę jakości, sensowne jest sprawdzić, czy są one 2

3 zharmonizowane. Jeśli nie, powstanie potrzeba wypracowania kompromisu, opartego na potrzebach i w najlepszym interesie klienta. System zarządzania jakością (SZJ) Dwa elementy powinny wspierać politykę jakości: 1. system zarządzania jakością (SZJ), 2. struktura organizacyjna zarządzania jakością. SZJ jest zbiorem standardów obejmujących wszystkie typowe prace wykonywane przez firmę. Każdy standard powinien obejmować techniki, narzędzia, wymagane umiejętności oraz kroki, jakie trzeba przedsięwziąć przy wytwarzaniu produktu określonego typu. Jeśli produkt jest dokumentem, standard obejmie także jego format lub wygląd. Jeśli zarówno klient, jak i dostawca posiadają systemy zarządzania jakością, należy się porozumieć, który SZJ będzie wykorzystany, albo czy zostanie wykorzystana jakaś kombinacja standardów z obu systemów. Struktura organizacji jakości określa odpowiedzialność za jakość, to znaczy odpowiada na pytanie, kto ustanawia politykę jakości, kto ustala standardy, by zapewnić zgodność z tą polityką, wszelkie zewnętrzne ciała, nakładające ograniczenia dotyczące jakości, kto monitoruje stosowanie standardów i wszelkie grupy szkoleniowe w zakresie jakości. Wiele z tych prac jest często wykonywanych w ramach funkcji centralnego nadzoru jakości Realizacja prac dotyczących jakości projektu Planowanie jakości projektu, w celu zapewnienia, że wyniki projektu będą miały akceptowalny poziom jakości, powinno objąć następujące aspekty: 1. W jaki sposób każdy produkt będzie testowany pod kątem spełnienia jego kryteriów jakości? 2. Kiedy każdy produkt będzie testowany pod kątem spełnienia jego kryteriów jakości? 3. Przez kogo każdy produkt będzie testowany pod kątem spełnienia jego kryteriów jakości? 4. Jaką drogą odbędzie się powiadomienie o akceptacji? Pierwszy aspekt znajduje odbicie w podprocesie Planowanie Jakości (IP1), realizowanym na samym początku projektu, w trakcie procesu Inicjowanie Projektu (IP). Dwa kolejne aspekty znajdują odbicie w odpowiednich Planach Etapów, przygotowanych w podprocesie Planowanie Etapu (ZE1). Jakość osiągnięta zostaje za pomocą kombinacji tych działań. Kryteria jakości dla wszystkich poziomów produktu określane są w kategoriach mierzalnych w Opisach Produktów. Proces wytwarzania produktów i usług sterowany jest poprzez podprocesy Zgoda na Wykonanie Grupy Zadań (SE1) i Ocena Postępów (SE2). Ostatnim aspektem jest proces wykorzystania wszystkich technik kontroli jakości, zdefiniowanych w systemie jakości. Dzielą się one przeważnie na dwie grupy: 1. metody obiektywne, po zastosowaniu których można przeważnie udzielić ostatecznej odpowiedzi tak lub nie na pytanie, czy produkt posiada odpowiednią jakość; przykładami tych metod jest zastosowanie: czujników i mierników, testowania i list kontrolnych, 2. metody subiektywne, w których kryteria oparte są na osądach lub opiniach, dotyczących takich spraw jak wygoda dla użytkownika, zgodność ze strategią biznesową i akceptacja przez rynek. Technika Przegląd jakości może być wykorzystywana do sterowania procesem sprawdzania jakości także w tych obszarach. 3

4 2. Technika Przegląd Jakości 2.1. Przegląd jakości Przegląd jakości można przeprowadzić w każdym stadium projektu, gdyż każdy produkt może zostać poddany przeglądowi jakości, jeśli istnieją właściwe mu elementy jakości, które powinny być monitorowane. Ma to ścisły związek z następującymi procesami: 1. Planowanie (PL) ze względu na wstępne zaplanowanie i przydzielenie niezbędnych zasobów dla większych przeglądów jakości na poziomie Planu Etapu lub Planu Zespołu, 2. Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP) to proces, który obejmuje wytwarzanie produktów projektu, a więc to w nim przeprowadza się większość przeglądów jakości (podczas podprocesu Wykonywanie Grupy Zadań (WP2)), 3. Zgoda na Wykonanie Grupy Zadań (SE1) podproces, w którym przekazuje się odpowiedzialność za wytworzenie produktu i ustala się wymagania dotyczące przeglądów jakości, 4. Ocena Postępów (SE2) - podproces, który dotyczy monitorowania i raportowania postępu prac, i do którego dostarcza się szczegółowych informacji o wynikach zakończonych przeglądów jakości, w formie wpisów do Rejestru Jakości. Zgodnie z Podręcznikiem PRINCE2: Przegląd jakości jest strukturalną i usystematyzowaną procedurą opracowaną w celu umożliwienia oceny, czy produkt odpowiada przeznaczeniu lub czy spełnia wymagania. Procedura rozpoczyna się od identyfikacji osób lub grup żywotnie zainteresowanych produktem poddawanym przeglądowi. Produkt jest sprawdzany, a uwagi i komentarze testerów są dyskutowane podczas usystematyzowanej narady. W trakcie tej narady uzgadniane są niezbędne zmiany oraz sporządzana jest kompletna lista niezbędnych działań naprawczych. Procedura zostaje zakończona, gdy wszystkie wymagane zmiany zostały wykonane, a produkt formalnie zwolniony, co oznacza, że spełnia on ustalone kryteria jakości i jest od tego momentu zatwierdzony Role i obowiązki w procedurze przeglądu jakości Istnieją cztery specyficzne role uczestniczące w procedurze przeglądu jakości: 1. Kierownik przeglądu jakości 2. Wytwórca 3. Tester 4. Protokolant Dodatkowo oprócz tych konkretnych ról uczestniczących w przeglądzie, są jeszcze inne obowiązki, których wypełnienia powinny podjąć się inne osoby. Należą do nich: 1. Kierownik Projektu 2. Kierownik Zespołu 3. Osoby pełniące rolę Nadzoru Projektu 4. Osoby pełniące rolę Wsparcia Projektu 2.3. Kroki procedury formalnego przeglądu jakości Przegląd jakości składa się z pewnej liczby działań, a jego głównym elementem jest narada dotycząca przeglądu jakości, na której wszyscy uczestnicy zbierają się, aby określić wszelkie wady produktu i uzgodnić dalsze postępowanie. W procedurze przeglądu jakości należy wykonać trzy podstawowe kroki: 4

5 1. Przygotowanie, składające się z: a) potwierdzenia, że produkt jest gotowy do przeglądu;, b) potwierdzenia dostępności wyznaczonych testerów oraz uzgodnienia daty zwrotu uwag testerów oraz daty samego przeglądu, c) rozprowadzenia wśród testerów kopii produktu oraz jego Opisu Produktu, tam gdzie jest to możliwe, np. jeśli jest to drukowany dokument; alternatywnie może to być udostępnienie produktu do zbadania przez testerów, d) oceny zgodności produktu z kryteriami jakości, e) zapisania zastrzeżeń oraz podejrzewanych błędów na liście zastrzeżeń, f) odnotowania mniej ważnych błędów na produkcie (np. gramatycznych i ortograficznych), g) zwrócenia produktu z adnotacjami wraz z listą zastrzeżeń do wytwórcy, h) zaplanowania narady przeglądu jakości oraz uzgodnienia jej programu (agendy). 2. Narada przeglądu jakości, składająca się z: a) dyskusji, wyjaśnienia oraz uzgodnienia wszystkich spraw przedstawionych przez testerów, b) uzgodnienia działań następczych odpowiednich dla każdego uzgodnionego błędu, c) udokumentowania odpowiedzialności za działania następcze, d) podsumowania zaplanowanych działań na koniec narady, e) uzgodnienia wyniku przeglądu jakości oraz podpisania zatwierdzenia produktu, jeśli jest to możliwe, f) zaktualizowania Rejestru Jakości. 3. Działania następcze po przeglądzie jakości, składające się z: a) powiadomienia Kierownika Projektu i/lub Kierownika Zespołu o wyniku przeglądu jakości, b) zaplanowania wszelkich potrzebnych prac naprawczych, c) podpisania zatwierdzenia produktu w następstwie zakończonych powodzeniem prac naprawczych, d) zaktualizowania Rejestru Jakości. 3. Zarządzanie konfiguracją Zarządzanie konfiguracją odgrywa zasadniczą rolę w kontroli jakości projektu oraz jest obowiązkowe Cel i kontekst zarządzania konfiguracją Zarządzanie konfiguracją może być rozważane jako kontrola aktywów lub produktów. Jest to dyscyplina, która pozwala na precyzyjne sterowanie produktami projektu, pozwalając zarządzającym: 1. specyfikować wersje produktów użytkowane i istniejące oraz zachowywać informację na temat: a) ich statusu (np. w użyciu, zarchiwizowany, gotowy do kontroli jakości), b) właściciela każdego produktu (osoba bezpośrednio odpowiedzialna za produkt), c) relacji między produktami, 2. utrzymywać zaktualizowane zapisy zawierające te elementy informacji, 5

6 3. sterować zmianami w produktach poprzez zapewnienie, że zmiany dokonywane są jedynie za zgodą formalnie do tego uprawnionych osób lub gremiów, 4. dokonywać audytu dokumentacji w celu zapewnienia, by zawierała ona produkty zatwierdzone, i jedynie takie produkty. Zgodnie z Podręcznikiem PRINCE2: W kontekście zarządzania projektami celem zarządzania konfiguracją jest identyfikacja, śledzenie i ochrona produktów projektu. W trakcie projektu Zarządzanie konfiguracją ma zapewnić: 1. mechanizmy zarządzania, śledzenia i utrzymywania kontroli nad wszystkimi produktami. (w jego ramach gromadzi się teczki dokumentów i utrzymuje biblioteki wszystkich produktów od momentu sprawdzenia ich jakości oraz kontroluje się dostęp do nich i utrzymuje zapisy dotyczące statusu), 2. pewne i bezpieczne przechowywanie każdego produktu w sposób najbardziej dla niego odpowiedni (obejmuje to kontrolę dostępu do produktu w sposób, który pozwoli z jednej strony uniknąć uszkodzenia produktu, a z drugiej zapobiec nieuprawnionemu dostępowi), 3. możliwość wyboru i zestawiania rozmaitych komponentów, z których składa się działający produkt końcowy, (obejmuje to wydanie gotowego produktu lub uaktualnień do niego), 4. system rejestrowania, śledzenia i przechowywania wszystkich Zagadnień Projektowych. Jeśli wytworzono więcej niż jedną wersję produktu, Zarządzanie konfiguracją już jest realizowane. Pytaniem jest tylko, na ile formalnie należy je prowadzić. Zarządzanie konfiguracją produktów zarządczych ma takie samo znaczenie jak Zarządzanie konfiguracją produktów specjalistycznych. Na przykład Plan Etapu uaktualnia się wiele razy w ciągu jednego etapu. Każda aktualizacja będzie stanowić nową jego wersję Podstawowe funkcje zarządzania konfiguracją Zarządzanie konfiguracją obejmuje pięć podstawowych funkcji: 1. planowanie: decydowanie, jaki poziom zarządzania konfiguracją będzie niezbędny w projekcie i zaplanowanie, w jaki sposób poziom ten będzie osiągnięty; 2. identyfikowanie: wyszczególnianie i identyfikowanie wszystkich składników produktu końcowego; 3. sterowanie: zdolność do uzgadniania i ustanawiania obiektów odniesienia produktów, a następnie dokonywanie zmian wyłącznie za zgodą właściwych, formalnie określonych organów (od chwili zatwierdzenia produktu mottem staje się: Nic nie drgnie, nic się nie zmieni bez zezwolenia ), 4. charakteryzowanie statusu: zapisywanie i raportowanie wszelkich aktualnych i historycznych danych, dotyczących każdego produktu; 5. weryfikowanie: serie przeglądów i audytów konfiguracji w celu zapewnienia, aby rzeczywisty status wszystkich produktów pozostawał w zgodzie z zatwierdzonym stanem produktów, jaki zarejestrowano w zapisach zarządzania konfiguracją. Zarządzanie konfiguracją umożliwia zespołowi zarządzania projektem zachowanie pełnej kontroli nad aktywami projektu. Osobie, która praktycznie stosuje metodę zarządzania konfiguracją, nadaje się tytuł Bibliotekarza Konfiguracji. 6

7 4. Oczekiwania jakościowe klienta Cel / Przeznaczenie Uchwycenie aspiracji klienta związanych z jakością. Oczekiwania jakościowe klienta pochodzą od/z: 1. Głównego Użytkownika, 2. oczekiwań klienta. Te kryteria dostarczane są albo przez kierownictwo programu, albo opracowywane podczas procesu Przygotowanie Projektu (PP). Zawartość dokumentu Oczekiwania jakościowe klienta: 1. Oczekiwania jakościowe klienta powinny zostać określone w Założeniach Projektu. Format ich przedstawienia może być różnorodny. Można rozważyć następujące pytania: 2. Jakie elementy obowiązującego u klienta systemu zarządzania jakością powinny zostać wykorzystane? 3. Jakie inne standardy powinny być wzięte pod uwagę przy planowaniu projektu? 4. Jakie rozwiązania wprowadzono do zarządzania zmianami biznesu? 5. Jakie rozwiązania wprowadzono, aby umożliwić efektywne zarządzanie personelem/klientami, których dotyczyć będą zmiany? 6. Co zrobiono, aby umożliwić organizacji zarządzanie tymi zmianami po zakończeniu projektu? 7. Jaki stopień satysfakcji zespołu powinien zostać osiągnięty, jeśli będzie się go badało? 8. Jaki stopień satysfakcji klienta powinien zostać osiągnięty, jeśli będzie się go badało? Kryteria jakości: 1. Oczekiwania jakościowe klienta tworzą kompletną listę wymogów, których spełnienie pozwoli klientowi zaakceptować końcowy produkt projektu. 2. Oczekiwania jakościowe klienta są wyrażone w taki sposób, aby na ich podstawie można było ustalić Kryteria Akceptacji. 5. Kryteria Akceptacji Cel / Przeznaczenie Określenie w mierzalnych kategoriach charakterystyk wymaganych od produktu lub produktów końcowych, aby mogły być zaakceptowane przez klienta i personel, na który będą oddziaływać. W wielu przypadkach Kryteria Akceptacji będą takie same, jak kryteria jakości zawarte w dokumencie Opis Produktu dla produktu końcowego. Kryteria Akceptacji klienta pochodzą od/z: 1. Głównego Użytkownika, 2. Jakościowych oczekiwań klienta. Te kryteria pochodzą od kierownictwa programu, albo opracowywane są podczas procesu Przygotowanie Projektu (PP). Zawartość dokumentu Kryteria Akceptacji Zawartość dokumentu będzie zależała od typu produktu końcowego. Proponowane pozycje to: 1. terminy docelowe, 2. podstawowe funkcje, 7

8 3. wygląd, 4. personel potrzebny do użycia/eksploatacji produktu i stopień jego przygotowania, 5. wydajność / osiągi, 6. zdolności produkcyjne / przetwórcze / pojemność, 7. dokładność, 8. dostępność, 9. niezawodność (średni/maksymalny czas naprawy, średni czas bezusterkowej pracy), 10. koszt wytworzenia, 11. koszty eksploatacji, 12. bezpieczeństwo, 13. łatwość użytkowania, 14. terminy. Kryteria jakości: 1. wszystkie kryteria są mierzalne, 2. każde z kryteriów traktowane niezależnie jest realistyczne, 3. kryteria traktowane jako grupa są realistyczne, np. wysoka jakość, wczesna dostawa oraz niskie koszty mogą nie być osiągalne łącznie, 4. Kryteria Akceptacji tworzą kompletną listę kryteriów, która pozwala określić, co stanowić będzie produkt możliwy do zaakceptowania przez klienta. 6. Plan Jakości Projektu Cel / Przeznaczenie Plan Jakości Projektu jest częścią Dokumentu Inicjującego Projekt (DIP) celu określenie technik oraz standardów jakości, które będą zastosowane, oraz różnych obowiązków związanych z osiągnięciem wymaganych poziomów jakości podczas realizacji projektu. Plan Jakości Projektu wywodzi się z: 1. Oczekiwań jakościowych klienta, 2. Kryteriów Akceptacji, 3. standardów organizacyjnych, 4. Formuły Realizacji Projektu, 5. Założeń Projektu, 6. systemów zarządzania jakością (SZJ) dostawcy i klienta, 7. wymagań zarządzania konfiguracji, 8. wymagań sterowania zmianami. Plan Jakości Projektu jest wynikiem podprocesu Planowanie Jakości (IP1). Plan Jakości Projektu powinien zawierać następujące informacje: 1. oczekiwania jakościowe klienta (z Założeń Projektu), 2. tolerancje jakości, 3. Kryteria Akceptacji, 4. obowiązki dotyczące jakości, 5. odniesienie do wszelkich standardów, których należy przestrzegać, 8

9 6. procesy kontroli jakości i procesy audytu, zastosowane w zarządzaniu projektem, 7. wymagania dotyczące kontroli jakości i procesu audytu dla prac specjalistycznych, 8. procedury zarządzania zmianami, 9. Plan Zarządzania Konfiguracją, 10. wykaz wszelkich narzędzi wykorzystywanych dla zapewnienia jakości. Kryteria jakości: 1. plan jasno określa sposoby, którymi spełni się jakościowe oczekiwania klienta, 2. przyjęte sposoby wystarczają by osiągnąć wymaganą jakość, 3. określono obowiązki związane z zapewnieniem jakości aż do poziomu zarządczego, który jest niezależny od projektu i Kierownika Projektu, 4. plan jest zgodny z polityką jakości firmy. Ramowy harmonogram przeglądów jakości Zasady tworzenia harmonogramu: 1. Każdy produkt wyspecyfikowany w Planie Projektu będzie przedmiotem co najmniej jednego przeglądu jakości. 2. Produkty realizowane w okresie dłuższym niż jeden kwartał będą miały wyznaczane terminy przeglądów w każdym kolejnym kwartale okresu realizacji produktu. 3. Przyjęty harmonogram będzie odwzorowany wpisami do Rejestru Jakości o statusie planowany z ustaloną planowaną datą przeglądu. 7. Rejestr Jakości Celem / Przeznaczeniem Rejestru Jakości jest: 1. Nadanie niepowtarzalnego numeru referencyjnego każdej kontroli jakości. 2. Pełnienie roli odsyłacza do dokumentacji kontroli jakości dla produktu. 3. Pełnienie roli zestawienia liczby i rodzajów przeprowadzonych kontroli jakości. Rejestr zestawia wszystkie kontrole jakości, które są planowane lub zostały przeprowadzone oraz dostarcza informacji do Raportu Końcowego Etapu i Raportu Końcowego Projektu, jak również do Raportu o Doświadczeniach. Pierwsze wpisy do rejestru są dokonywane wtedy, gdy kontrola jakości lub test jest wprowadzany do Planu Etapu. Pozostałe informacje pochodzą z faktycznego wykonania kontroli. Data zatwierdzenia oznacza dzień, w którym wszystkie działania naprawcze zostały zatwierdzone podpisem. Początkowy, czysty Rejestr Jakości jest tworzony podczas podprocesu Planowanie Jakości (IP1). Każdy wpis do Rejestru Jakości powinien zawierać: 1. numer referencyjny, 2. produkt, 3. metodę kontroli jakości, 4. personel odpowiedzialny, nazwiska, role, 5. planowana data przeglądu, 6. faktyczna data przeglądu, 7. wynik przeglądu, 8. liczba działań, 9

10 9. planowana data zatwierdzenia, 10. faktyczna data zatwierdzenia. Kryteria jakości: 1. istnieje procedura gwarantująca wpisanie każdej kontroli jakości do rejestru, 2. przypisano odpowiedzialność za rejestr. 8. Zapis Obiektu Konfiguracji Cel / Przeznaczenie Zapis informacji o statusie/stanie produktu. Pochodzenie / Źródło: 1. Diagram Struktury Produktów, 2. Plany Etapu i Plany Zespołów, 3. Grupa Zadań, 4. Rejestr Jakości, 5. Rejestr Zagadnień. Skład dokumentu: 1. identyfikator projektu, 2. typ produktu, 3. nazwa produktu, 4. numer najnowszej wersji 5. Opis Produktu, 6. opis faz cyklu życia właściwych dla produktu, 7. właściciel produktu, 8. osoba pracująca nad produktem, 9. data przydzielenia, 10. biblioteka lub lokalizacja, gdzie produkt jest przechowywany, 11. źródło pochodzenia np. wytworzony w firmie lub zakupiony od firmy zewnętrznej, 12. związki z produktami powiązanymi, 13. status, 14. posiadacze kopii produktu oraz potencjalni użytkownicy, 15. odwołania do Zagadnień Projektowych, które spowodowały zmiany produktu, 16. odwołania do korespondencji dotyczącej produktu. Kryteria jakości: 1. zapis dokładnie odzwierciedla status produktu, 2. wszystkie Zapisy Obiektów Konfiguracji są przechowywane razem w bezpiecznym miejscu, 3. numer wersji w zapisie odpowiada rzeczywistej wersji produktu, 4. informacja o posiadaczach kopii jest prawidłowa, 5. kopie znajdujące się u ich posiadaczy mają numer wersji zgodny z numerem podanym w zapisie. 10

11 9. Plan Zarządzania Konfiguracją Cel / Przeznaczenie Określenie, w jaki sposób i przez kogo produkty projektu będą kontrolowane i zabezpieczane. Szczegóły planu mogą pochodzić z/od: 1. Systemu zarządzania jakością (SZJ) klienta, 2. SZJ dostawcy, 3. określonych wymagań, wynikających z potrzeb produktów i otoczenia projektu, 4. struktury organizacyjnej projektu, 5. opisu oprogramowania wspomagającego Zarządzanie konfiguracją stosowanego lub wymaganego przez klienta. Plan Zarządzania Konfiguracją jest częścią Planu Jakości Projektu. Zawiera: 1. wyjaśnienie celu zarządzania konfiguracją, 2. opis (lub odniesienie) metody zarządzania konfiguracją, która ma być zastosowana (każda rozbieżność w stosunku do standardów firmowych lub programu powinna być uwypuklona z podaniem uzasadnienia tej rozbieżności, 3. odniesienie do wszelkich systemów zarządzania konfiguracją lub narzędzi, które będą zastosowane, a z którymi powiązania będą konieczne, 4. informację, w jaki sposób i gdzie magazynowane będą produkty (np. struktura dokumentacji projektu), 5. informację, jakie mechanizmy bezpieczeństwa składowania i odzyskiwania będą zastosowane, 6. wyjaśnienie, w jaki sposób będą identyfikowane produkty i ich różne wersje, 7. określenie, kto ponosi odpowiedzialność za Zarządzanie konfiguracją. Kryteria jakości: 1. obowiązki są jasne i zrozumiane zarówno przez klienta, jak i dostawcę, 2. zdefiniowany jest kluczowy identyfikator dla produktów projektu, 3. metody i uwarunkowania kontroli wersji są jasne, 4. plan zapewnia Kierownikowi Projektu kompletną informację o wszystkich produktach. 11

12 10. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dla zapewnienia jakości Tabela pytań ułatwiających sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dla zapewnienia jakości L.p. Pytanie 1 Czy klient sformułował oczekiwania jakościowe? 2 Czy sporządzono Plan Jakości Projektu? 3 Czy Plan Jakości Projektu pozwoli zaspokoić Oczekiwania jakościowe klienta? 4 Czy Plan Jakości Projektu wskazuje na konkretne procedury zapewnienia jakości? 5 Czy obowiązki związane z zapewnieniem jakości są określone w Planie Jakości Projektu? 6 Czy istnieją plany jakości etapu? 7 Czy konkretne odpowiedzialne osoby i metody zapewnienia jakości są określone w planach jakości etapu? 8 Czy istnieje Rejestr Jakości? 9 Czy Rejestr Jakości jest aktualny? 10 Czy zespoły prowadzą jeden centralny Rejestr Jakości? 11 Czy Kierownik Projektu otrzymuje wystarczające informacje zwrotne, aby zapewnić akceptowalną jakość? 12 Czy osoby pełniące rolę Nadzoru Projektu są wystarczająco zaangażowane w kontrolowanie jakości? 13 Czy dokumentacja jakości i Rejestr Jakości są ze sobą spójne? 14 Czy wszystkie osoby pełniące etatowo funkcje nadzoru jakości w otoczeniu projektu są zadowolone ze współpracy? Sprawdzenie prawidłowości i kompletności Przeglądów jakości T/N Tabela pytań ułatwiających sprawdzenie prawidłowości i kompletności Przeglądów jakości L.p. Pytanie 1 Czy przeszkolono osoby, które uczestniczą w przeglądach jakości? 2 Czy podczas planowania etapu lub planowania prac zespołu wyznaczono kierownika przeglądu jakości oraz testerów? 3 Czy produkty są rozsyłane przed naradami przeglądu jakości? 4 Czy Opisy Produktów oraz puste formularze list zastrzeżeń są rozsyłane wraz z produktami? 5 Czy produkty są sprawdzane na ich zgodność z Opisami Produktów? 6 Czy produkty są sprawdzane z użyciem środków wymienionych w Opisach 12 T/N

13 Produktów? 7 Czy zaplanowano dość czasu na przygotowanie przeglądu jakości, naradę i działania następcze? 8 Czy listy zastrzeżeń są wypełniane przed przeglądami jakości? 9 Czy dla każdej narady dotyczącej przeglądu jakości przygotowano agendę? 10 Czy testerzy, którzy nie mogli uczestniczyć w naradzie przeglądu jakości, przysłali listy zastrzeżeń? 11 Czy w ramach przeglądów jakości tworzone są listy działań następczych? 12 Czy wprowadzone poprawki są zatwierdzane podpisem przez testerów? 13 Czy wytwórcy (producenci) są zawsze obecni podczas przeglądu jakości? 14 Czy w razie potrzeby przeprowadzane są przeglądy powtórne? 15 Czy dla każdego przeglądu zarejestrowano wynik przeglądu? Sprawdzenie prawidłowości i kompletności zarządzania konfiguracją Tabela pytań ułatwiających sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dotyczących zarządzanie konfiguracją L.p. Pytanie 1 Czy stosowana jest formalna metoda zarządzania konfiguracją? 2 Czy produkty są kontrolowane po ich przedłożeniu do zarządzania konfiguracją? 3 Czy produkty posiadają jednoznaczne identyfikatory? 4 Czy zidentyfikowano zależności między produktami? 5 Czy produkty są identyfikowane jako wykonane? 6 Czy produkty posiadają identyfikatory wersji? 7 Czy zapisy dotyczące produktów są aktualne? 8 Czy dokładność zapisów związanych z produktami jest regularnie sprawdzana? 9 Czy przechowuje się wszystkie poprzednie wersje produktów? 10 Czy łatwo jest odzyskać poprzednie wersje produktów? 11 Czy zapisy stosowane w zarządzaniu konfiguracją są zgodne z wymaganiami wsparcia? 12 Czy rola Bibliotekarza Konfiguracji jest dobrze określona, przydzielona konkretnej osobie i uzgodniona z nią? 13 Czy są tworzone nowe zapisy w trakcie planowania opartego na produktach? Koniec T/N 13

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo