Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Częściowo poprawnie wykonuje zadania leksykalne dotyczące zawodów i umiejętności. Wykorzystując podane wyrażenia, układa zdania opisujące umiejętności. Zna zasady użycia i formy czasów teraźniejszych i czasowników typu state. Częściowo poprawnie wykonuje zadania gramatyczne. Częściowo poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi w wypowiedzi. W większości poprawnie uzupełnia zdania odpowiednimi przyimkami (kolokacje z przymiotnikami). Poprawnie wykonuje zadania leksykalne dotyczące zawodów i umiejętności. Samodzielnie opisuje zawody i umiejętności osób wykonujących określone zawody. Poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi oraz czasownikami typu state w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi. Poprawnie stosuje kolokacje przymiotników z przyimkami. Umiejętności językowe Wymienia zawody, które są dla niego atrakcyjne. Opisuje zawody dla niego atrakcyjne. Uzasadnia wybór. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko przekazuje główną myśl przeczytanego tekstu. Mówi, kim chciałby być w przyszłości. Krótko wypowiada się na temat roli wyglądu i osobowości. Krótko opisuje ulubione gatunki muzyczne. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji). Zwięźle odpowiada na pytania dotyczące swoich zainteresowań i upodobań. Krótko odpowiada na pytania z kwestionariusza dotyczące gumy do żucia. Pisze odpisuje na ogłoszenie, opisuje siebie. Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Dokładnie przekazuje treść przeczytanego tekstu. Mówi, kim chciałby być w przyszłości. Wyraża opinie dotyczące przeczytanego tekstu. Wyczerpująco wypowiada się na temat roli wyglądu i osobowości. Swobodnie rozmawia na temat muzyki i gatunków muzycznych. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji). Zadaje różnorodne pytania dotyczące zainteresowań i upodobań. Odpowiada na nie. Wyczerpująco odpowiada na pytania z kwestionariusza dotyczące gumy do żucia. Pisze odpisuje na ogłoszenie, opisuje siebie. Praca jest poprawna pod względem

2 Unit 2 Rule the school Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 2. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 2. Częściowo poprawnie tworzy rzeczowniki od podanych czasowników (-ment, -ion). Zna część form czasowników nieregularnych. (z listy podanej przez nauczyciela) Zna zasady użycia oraz formy czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia tekst oraz stosuje czasy w wypowiedzi. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania poznanymi czasownikami złożonymi (phrasal verbs) oraz kolokacjami typu make friends with. Wybiera odpowiedni zaimek względny w zdaniach przydawkowych (relative clauses) lub uzupełnia zdania brakującymi zaimkami. Częściowo poprawnie formułuje zdania przydawkowe z dwóch podanych zdań pojedynczych. Uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami. Sporadycznie stosuje je w wypracowaniu. Poprawnie tworzy rzeczowniki od podanych czasowników (- ent, -ion). Zna formy czasowników nieregularnych. (zgodnie z lista podana przez nauczyciela) Swobodnie posługuje się czasami przeszłymi Past Simple i Past Continuous. Prawidłowo uzupełnia tekst oraz stosuje czasy w wypowiedzi. Posługuje się poznanymi czasownikami złożonymi (phrasal verbs) oraz kolokacjami typu make friends with. Uzupełnia zdania i stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie formułuje zdania przydawkowe, dokańcza zdania przydawkowe (relative clauses). Prawidłowo stosuje zdania przydawkowe w swobodnej wypowiedzi. Często stosuje spójniki budując zdania złożone w wypracowaniu. Umiejętności językowe Krótko opisuje zdjęcia i wypowiada się na temat szkoły. Wyczerpująco opisuje zdjęcia i wypowiada się na temat szkoły. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza Krótko wyraża proste opinie związane z treścią przeczytanego tekstu. Mówi, ile czasu zajmuje mu wykonanie pracy domowej. Przy pomocy podstawowego słownictwa i prostych zdań krótko opisuje swoje zajęcia w czasie wolnym. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz) Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Dokładnie streszcza Wyraża opinie związane z treścią przeczytanego tekstu. Mówi, ile czasu zajmuje mu wykonanie pracy domowej. Krótko komentuje swoją odpowiedź. Szczegółowo opisuje zajęcia w czasie wolnym, stosuje różnorodne słownictwo i konstrukcje. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz).

3 W prosty sposób przeprasza i podaje powód: I m very sorry I didn t do my homework. I was ill. Częściowo poprawnie proponuje proste zmiany, które mogłyby uatrakcyjnić szkołę. Pisze opowiadanie ( słów) konkurs na najśmieszniejszą historyjkę szkolną. Praca jest częściowo poprawna pod względem Prowadzi dialog przeprasza, podaje powód, stosuje różnorodne konstrukcje. Prawidłowo reaguje w określonych sytuacjach językowych. Proponuje rozwiązania, które mogłyby uatrakcyjnić szkołę. Pisze opowiadanie ( słów) konkurs na najśmieszniejszą historyjkę szkolną. Praca poprawna pod względem Unit 3 Room for improvement Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 3. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 3. Umiejętności językowe Częściowo poprawnie tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników i czasowników. Zna sposoby wyrażania przyszłości. Częściowo poprawnie wykonuje zadania gramatyczne. Częściowo poprawnie uzupełnia tekst przymiotnikami z negatywnymi przedrostkami un-, im-, in-. Rozumie znaczenie czasowników modalnych must, can t, should, ought to, may, might, could, ale popełnia błędy w ich użyciu. Krótko wypowiada się na temat urządzeń elektronicznych, które ma lub które chciałby mieć. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza Stosując podstawowe formy wyrażania przyszłości, krótko przedstawia swoje plany na weekend. Krótko odpowiada na pytania dotyczące stosunku do pieniędzy. Poprawnie tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników i czasowników i stosuje je w transformacjach oraz wypowiedzi. Prawidłowo posługuje się formami wyrażania przyszłości (wykonuje zadania gramatyczne). Prawidłowo uzupełnia tekst przymiotnikami z negatywnymi przedrostkami un-, im-, in-. Potrafi je zastosować w wypowiedzi. Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi must, can t, should, ought to, may, might, could. Dokładnie wypowiada się na temat urządzeń elektronicznych, które ma lub które chciałby mieć. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Dokładnie streszcza W rozbudowany sposób przedstawia swoje plany na weekend. Swobodnie rozmawia na temat swojego stosunku do pieniędzy. Wyraża swoją opinię.

4 Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Zna niektóre konstrukcje, służące do pytania, wyrażania sugestii i rad. Częściowo poprawnie reaguje w określonych sytuacjach językowych. Krótko opisuje rytm swojego typowego dnia. Pisze list oficjalny odpowiedź na list ( słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Zna konstrukcje służące do pytania, wyrażania sugestii i rad. Prawidłowo stosuje je i reaguje w określonych sytuacjach językowych. Dokładnie opisuje rytm swojego typowego dnia. Pisze list oficjalny odpowiedź na list ( słów). Praca jest poprawna pod względem Unit 4 Festival fever Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 4. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 4. Zna formy oraz zasady użycia czasów Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w odpowiednich czasach. Zna zasady tworzenia przysłówków. W większości poprawnie tworzy przysłówki od podanych przymiotników. Częściowo poprawnie stosuje przysłówki w wypowiedzi. Częściowo poprawnie porządkuje wyrazy w zdaniu z dwoma dopełnieniami. Prawidłowo posługuje się czasami Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi. Poprawnie tworzy i stosuje przysłówki. Poprawnie formułuje zdania z dwoma dopełnieniami. Umiejętności językowe Wymienia festiwale i święta obchodzone w swoim miejscu zamieszkania. Krótko opisuje festiwale i święta obchodzone w swoim miejscu zamieszkania. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Krótko streszcza Wyraża preferencje dotyczące festiwali opisanych w podręczniku. Wypowiada się na temat potrawy opisanej w podręczniku. Mówi, jakie festiwale lubi. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz). Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Streszcza informacje z przeczytanego tekstu. Wyraża preferencje dotyczące festiwali opisanych w podręczniku. Wymienia cechy dobrego festiwalu. Wypowiada się na temat potrawy opisanej w podręczniku. Opisuje nietypowe potrawy, których próbował. Mówi, jakie festiwale lubi. Krótko opisuje i wypowiada się na temat festiwali na zdjęciach. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz).

5 Potrafi w prosty sposób uzasadnić lub podać przyczynę. Krótko opisuje grupę muzyczną i jej występ. Krótko opisuje wybrane wydarzenie muzyczne. Pisze artykuł ( słów) na temat festiwalu, w którym uczestniczył. Praca jest częściowo poprawna pod względem Potrafi zapytać o przyczynę i dokładnie uzasadnić lub podać przyczynę. Dokładnie opisuje grupę muzyczną i jej występ. Dokładnie opisuje wybrane wydarzenia muzyczne. Pisze artykuł ( słów) na temat festiwalu, w którym uczestniczył. Praca jest poprawna pod względem Unit 5 Extreme behaviour! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 5. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 5. Częściowo poprawnie tworzy przymiotniki o znaczeniu przeciwnym przy pomocy przedrostków il-, ir-, dis-. Zna zasady zastosowania oraz formy czasowników w trybach warunkowych (zero, first, second). Częściowo poprawnie uzupełnia zdania i formułuje częściowo poprawne pojedyncze zdania. Potrafi połączyć niektóre czasowniki z odpowiednimi przyimkami tworząc wyrażenia typu blame (sb) for sth. Uzupełnia zdania słowami such, so, such a Częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Prawidłowo tworzy przymiotniki o znaczeniu przeciwnym przy pomocy przedrostków il-, ir-, dis- i stosuje je w wypowiedzi. Prawidłowo posługuje się trybami warunkowymi (zero, first, second). Prawidłowo stosuje w zdaniach i w wypowiedzi czasowniki z przyimkami (blame sb for sth). Prawidłowo stosuje w wypowiedzi słowa such, so oraz konstrukcje z ich użyciem. Umiejętności językowe Rozwiązuje quiz. Rozwiązuje quiz. Porównuje swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Przekazuje Mówi, czy zgadza się z radami przedstawionymi w tekście. Mówi, jaki kraj chciałby odwiedzić. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Przekazuje szczegółowe Mówi, czy zgadza się z radami przedstawionymi w tekście. Komentuje swoje stanowisko. Mówi, jaki kraj chciałby odwiedzić. Wyjaśnia swój wybór. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie).

6 Krótko przedstawia swoją opinię na temat tatuaży. Stosuje niektóre wyrażenia służące do wyrażania opinii. Krótko wypowiada się na tematy związane z dojrzałością. Pisze list z poradą (letter of advice). Praca jest częściowo poprawna pod względem Obszernie wypowiada się na temat tatuaży. Potrafi zastosować wszystkie poznane wyrażenia służące do wyrażania opinii. Dyskutuje, zgadza się lub nie zgadza z rozmówcą. Wyczerpująco wypowiada się na tematy związane z dojrzałością. Pisze list z poradą (letter of advice). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Unit 6 Stay in or go out? Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 6. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 6. Zna formy i zasady stosowania czasów Past Simple i Present Perfect Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania i stosuje czasy w wypowiedzi. Stosuje niektóre rzeczowniki złożone. Zna kategorię policzalności / niepoliczalności rzeczowników. Częściowo poprawnie stosuje odpowiednie określenia ilościowe. Częściowo stosuje właściwą kolejność przymiotników opisujących jeden rzeczownik. Prawidłowo uzupełnia zdania czasownikami w czasach Past Simple i Present Perfect Continuous oraz stosuje je w wypowiedzi. Stosuje poznane rzeczowniki złożone. Prawidłowo stosuje odpowiednie określenia ilościowe (quantifiers) w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Stosuje właściwą kolejność przymiotników opisujących jeden rzeczownik. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na temat gier komputerowych. Wypowiada się na temat gier komputerowych. Podaje cechy dobrej gry. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test typu prawda/fałsz). Przekazuje Krótko wypowiada się na temat korzystania z komputera i Internetu. Krótko opisuje doświadczenia swoich rodziców i dziadków z komputerami. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Opisuje ulubione zajęcia, które wykonuje w wolnym czasie. Stosuje niektóre przymiotniki wyrażające opinię typu fantastic, terrible itp. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test typu prawda/fałsz). Przekazuje szczegółowe Wypowiada się na temat korzystania z komputera oraz Internetu. Opisuje doświadczenia swoich rodziców i dziadków z komputerami. Opisuje zmiany, które zaszły. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Swobodnie rozmawia na temat zajęć wykonywanych w wolnym czasie. Stosuje poznane przymiotniki oceniające (pozytywne i negatywne).

7 Mówi, czy chciałby być pisarzem. Wskazuje na tematy książek, które go interesują. Pisze recenzję książki. Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Mówi, czy chciałby być pisarzem. Wskazuje na tematy książek, które go interesują. Mówi, czy woli książki czy filmy. Pisze recenzję książki. Praca jest poprawna pod względem Unit 7 Horrible history Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 7. Zna i stosuje niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 7. Częściowo poprawnie zapisuje i wymawia liczebniki porządkowe. Częściowo poprawnie podaje daty. Zna zasady oraz formy czasów Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w odpowiednich czasach. W większości poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika be able to oraz can. Formułuje proste, w większości poprawne zdania. Prawidłowo zapisuje i wymawia liczebniki porządkowe. Podaje daty. Prawidłowo stosuje czasy Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Prawidłowo formułuje zdania w różnych czasach z czasownikami can oraz be able to. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na tematów filmów o piratach. Wypowiada się na tematów filmów o piratach oraz o życiu piratów. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Przekazuje Mówi, jakie aspekty życia w XXI wieku podobają mu się. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Przy pomocy podstawowych wyrażeń opisuje zdjęcia, podejmuje próby porównania fotografii. Krótko wypowiada się na temat wydarzeń z życia rodziców i dziadków. Pisze artykuł pod tytułem Then and now. Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Przekazuje szczegółowe Wypowiada się na temat życia w XVIII wieku. Mówi, jakie aspekty życia w XXI wieku podobają mu się. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Przy pomocy rozbudowanych wyrażeń i bogatego słownictwa opisuje zdjęcia, porównuje je. Wyczerpująco wypowiada się na temat wydarzeń z życia rodziców i dziadków. Wyraża swoje opinie i uzasadnia je. Pisze artykuł pod tytułem Then and now. Praca jest poprawna pod względem

8 Unit 8 Communication breakdown Środki językowe Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 8. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 8. W większości poprawnie tworzy nazwy zawodów. Zna zasady użycia oraz formy strony biernej w czasach Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect, Future Simple. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania i niekiedy stosuje te formy w wypowiedzi. Częściowo poprawnie stosuje poznane czasowniki złożone. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania formami question tags. Poprawnie tworzy nazwy zawodów. Prawidłowo stosuje formy strony biernej w czasach Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect, Future Simple w zadaniach gramatycznych i swobodnej wypowiedzi. Prawidłowo stosuje poznane czasowniki złożone. Poprawnie uzupełnia zdania formami question tags i w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na temat zadań wykonywanych przez roboty. Wypowiada się na temat funkcjonowania i roli robotów. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Krótko streszcza Krótko wypowiada się na temat urządzenia/wynalazku, które wykorzystujemy codziennie. Krótko opisuje różnorodne metody komunikowania się między ludźmi. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji). Przy pomocy podstawowych wyrażeń opisuje wybrany przedmiot / wynalazek. Krótko odpowiada na pytania dotyczące problemów z urządzeniami elektronicznymi i nowymi technologiami. Pisze list-skargę (letter of complaint). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Wyczerpująco streszcza Wyczerpująco wypowiada się na temat urządzenia/wynalazku, które wykorzystujemy codziennie. Spekuluje, czy roboty mogłyby usprawnić jego użycie. Dokładnie opisuje metody komunikowania się między ludźmi. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji). Przy pomocy różnorodnych wyrażeń opisuje wybrany przedmiot / wynalazek. Wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące problemów z urządzeniami elektronicznymi i nowymi technologiami. Pisze list-skargę (letter of complaint). Praca jest poprawna pod względem

9 Unit 9 Getting on... Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 9. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 9. Zna zasady użycia mowy zależnej. Częściowo poprawnie przekształca zdania. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania przedimkami a/an, the, zero article. Formułuje proste, w większości poprawne zdania z czasownikami w formie gerund i infinitive. Poprawnie przekształca zdania na mowę zależną. W większości poprawnie posługuje się mową zależną w wypowiedzi. Poprawnie uzupełnia zdania przedimkami a/an, the, zero article i w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Formułuje różnorodne zdania z czasownikami w formie gerund i infinitive. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na temat zawierania przyjaźni, przyjaciół i współlokatorów. Wypowiada się na temat przyjaźni, trudności w jej zawieraniu, przyjaciół i współlokatorów. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza Przy pomocy części przymiotników opisuje, którą dobrze zna i krótko opisuje relacje między nimi. Mówi, z kim się więcej kłóci: rodziną czy przyjaciółmi. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Odgrywa zaprezentowane scenki, stosuje część wyrażeń (kłótnie, konflikty). Mówi, czy chciałby mieć dużą rodzinę. Krótko uzasadnia swoją odpowiedź. Pisze opis ( słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Wyczerpująco streszcza Dokładnie opisuje osobę i relację z tą osobą. Stosuje poznane przymiotniki. Mówi, z kim się więcej kłóci: rodziną czy przyjaciółmi. Spekuluje nad przyczynami. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Odgrywa zaprezentowane scenki (kłótnie, konflikty). Poprawnie reaguje w różnorodnych konfliktowych sytuacjach. Mówi, czy chciałby mieć dużą rodzinę. Krótko uzasadnia swoją odpowiedź. Wymienia zalety i wady dużej rodziny. Pisze opis ( słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Unit 10 Planet Earth

10 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 10. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 10. Zna zasady użycia oraz formy czasowników w III trybie oraz po czasowniku wish. Częściowo poprawnie uzupełnia / przekształca zdania, sporadycznie poprawnie stosuje te formy w wypowiedzi. Częściowo poprawnie dodaje przedrostki i przyrostki -less, -free, re-. Częściowo poprawnie formułuje zdania z konstrukcją have sth done (by sb). Prawidłowo stosuje III tryb oraz czasownik wish w zadaniach gramatycznych. Zasadniczo poprawnie posługuje się tymi formami w swobodnej wypowiedzi. Dodaje przedrostki i przyrostki -less, -free, re- oraz prawidłowo stosuje utworzone wyrazy. Prawidłowo posługuje się formą have sth done (by sb). Umiejętności językowe Krótko opowiada o sytuacji, gdy przebywał poza domem z przyjaciółmi. Krótko opowiada o sytuacji, gdy przebywał poza domem z przyjaciółmi. Spekuluje, jakie warunki pogodowe byłyby trudne dla niego i grona przyjaciół. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza Wybiera wycieczkę, na którą by chciał pojechać. Przy pomocy podstawowych wyrażeń potrafi opisać warunki pogodowe. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Krótko odpowiada na niektóre pytania dotyczące przetrwania w warunkach ekstremalnych. Częściowo poprawnie odgrywa krótkie rozmowy: pyta o usługi z użyciem konstrukcji have something done. Pisze raport ( słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Wyczerpująco streszcza Wybiera wycieczkę, na którą by chciał pojechać. Wyczerpująco uzasadnia swój wybór. Stosując rozbudowane słownictwo, potrafi scharakteryzować klimat i warunki pogodowe. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Prawidłowo formułuje pytania oraz odpowiada na pytania dotyczące przetrwania w warunkach ekstremalnych. Odgrywa krótkie rozmowy: pyta o usługi z użyciem konstrukcji have something done. Pisze raport ( słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Unit 11 Get fit, have fun Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 11. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 11.

11 Częściowo poprawnie tworzy nazwy zawodników od dyscyplin sportowych. Zna czasowniki modalne have to, must, don t have to, mustn t. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi. Poprawnie tworzy nazwy zawodników od dyscyplin sportowych. Prawidłowo stosuje czasowniki modalne have to, must, don t have to, mustn t w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Częściowo poprawnie stosuje czasowniki do, play, go z nazwami dyscyplin sportowych. Częściowo poprawnie przekształca / uzupełnia zdania z zastosowanie czasowników modalnych w czasie przeszłym could / must / should + have + past participle. Prawidłowo stosuje czasowniki do, play, go z nazwami dyscyplin sportowych. Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi w czasie przeszłym could / must / should +have + past participle. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na temat uprawiania sportu w szkole. Swobodnie wypowiada się na temat uprawiania sportu w szkole. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Krótko streszcza Krótko wypowiada się na temat sportu opisanego w podręczniku. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (uzupełnianie informacji). Wyraża swoją opinię na temat sportów ekstremalnych. Krótko uzasadnia. Odpowiada na pytania quizu How sporty are you? Przy pomocy podstawowego słownictwa opisuje ulubionego sportowca. Pisze rozprawkę ( słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Wyczerpująco streszcza Wypowiada się na temat sportu opisanego w podręczniku. Wyjaśnia, jakich nowych sportów chciałby spróbować. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (uzupełnianie informacji). Wyraża swoją opinię na temat sportów ekstremalnych. Szczegółowo uzasadnia, podaje przykłady. Swobodnie rozmawia na temat uprawiania różnych dyscyplin sportu. W trakcie rozmowy stosuje konstrukcje wyrażające zaciekawienie lub zdziwienie. Prawidłowo reaguje w określonych sytuacjach językowych. Przy pomocy urozmaiconego słownictwa opisuje ulubionego sportowca. Pisze rozprawkę ( słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Unit 12 Thrills and chills Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 12. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 12. Zna zasady stopniowania przymiotników. Uzupełnia zdania, częściowo poprawnie Prawidłowo stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym w zadaniach

12 stosuje formy stopnia wyższego i najwyższego w wypowiedzi. Częściowo poprawnie posługuje się formami czasów Future Simple i Future Perfect Continuous. gramatycznych oraz w wypowiedzi. Szczegółowo opisuje plany na wakacje. Stosuje rozbudowane słownictwo. Poprawnie posługuje się czasami Future Simple i Future Perfect Continuous. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na temat parków rozrywki i dostępnych tam atrakcji. Przy pomocy rozbudowanego słownictwa wypowiada się na temat parków rozrywki i dostępnych tam atrakcji. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza Krótko wypowiada się na jeden z tematów w podręczniku (dłuższa wypowiedź ustna). Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Krótko wypowiada się na temat wakacji przedstawionych na zdjęciach w podręczniku. Krótko opisuje plany na przyszłość. Pisze opowiadanie ( słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Wyczerpująco streszcza Wyczerpująco wypowiada się na jeden z tematów w podręczniku (dłuższa wypowiedź ustna). Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Wypowiada się na temat wakacji przedstawionych na zdjęciach w podręczniku. Swobodnie wyraża swoje preferencje i uzasadnia je. Wyczerpująco opisuje plany na przyszłość. Używa różnych konstrukcji. Pisze opowiadanie ( słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Ponadto uczeń: 1. Dokonuje samooceny wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 2. Współdziała w grupie. 3. Korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 4. Stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne. 5. Posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic miedzy językami) 6. Czyta lektury (Readers) polecone przez nauczyciela (2 w semestrze How to be an Alien, History of Britain)oraz wykonuje zadania do nich. 7. Ma wiedzę z zakresu kultury i geografii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wie w jakich jeszcze krajach mówi się w języku angielskim. Zna podstawowe fakty na temat Kanady i Australii. 8. Prowadzi zeszyt przedmiotowy i teczkę z własnymi pracami oraz materiałami dodatkowymi. 9. Współdziała w realizacji projektu klasowego. 10. Czynnie uczestniczy w zadaniach dodatkowych, konkursach, projektach. 11. Poznaje we fragmentach klasykę literatury angielskiej i biografie twórców. (W. Shakespeare, M. Twain, L. Carroll, A. Conan Doyle, C. S. Lewis) 12. Zna najważniejsze daty i fakty z historii Anglii i Stanów Zjednoczonych. 13. Zna zwyczaje typowe dla angielskojęzycznego obszaru kulturowego. 14. Zna podstawowe idiomy. 15. Czynnie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego interpretacja sceniczna tekstu w języku angielskim.

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Activate B1+ PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Activate B1+ PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Activate B1+ Unit 1 I like your style! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Częściowo poprawnie wykonuje zadania leksykalne

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I) Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE Uczeń

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 3

New Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA New Exam Challenges 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2-B1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II Umiejętności podstawowe Gramatyka / środki językowe Zna i poprawnie stosuje czasownik to be, to have got. Zna i rozumie zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Insight Intermediate Kryteria oceny - klasa Ib i Id Rok szkolny 2014/2015 UNIT 1 słownictwo z Unitu 1 (w ty, m.in., związane z opisem wyglądu zewnętrznego i cech charakteru, modą i ubraniami ); bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Introduction Unit OCENA CELUJĄCA CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności TEMAT ZAKRES TREŚCI 1 Test diagnozujący 2 Zapoznanie z PZO, strukturą i wymaganiami maturalnymi 3 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Nazwy czynności rutynowych i innych czynności 4 Present Simple- ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

4) ocena opisowa w klasach I-III śródroczna klasyfikacyjna i końcoworoczna klasyfikacyjna.

4) ocena opisowa w klasach I-III śródroczna klasyfikacyjna i końcoworoczna klasyfikacyjna. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy VI Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniana Szkoły Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.1 POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia: 1. TEEN LIFE prostymi słowami wyraża własne preferencje dotyczące stylu uczenia się opisuje

Bardziej szczegółowo

New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN

New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PODRĘCZNIKA New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN Uwaga! W przypadku niespełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny :

Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny : Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny : 2016-2020 Wymagania edukacyjne dla klas II-IV zostały sformułowane w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Look! 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 2 Kryteria oceniania

New Exam Challenges 2 Kryteria oceniania New Exam Challenges 2 Kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielnośd,

Bardziej szczegółowo