Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Częściowo poprawnie wykonuje zadania leksykalne dotyczące zawodów i umiejętności. Wykorzystując podane wyrażenia, układa zdania opisujące umiejętności. Zna zasady użycia i formy czasów teraźniejszych i czasowników typu state. Częściowo poprawnie wykonuje zadania gramatyczne. Częściowo poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi w wypowiedzi. W większości poprawnie uzupełnia zdania odpowiednimi przyimkami (kolokacje z przymiotnikami). Poprawnie wykonuje zadania leksykalne dotyczące zawodów i umiejętności. Samodzielnie opisuje zawody i umiejętności osób wykonujących określone zawody. Poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi oraz czasownikami typu state w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi. Poprawnie stosuje kolokacje przymiotników z przyimkami. Umiejętności językowe Wymienia zawody, które są dla niego atrakcyjne. Opisuje zawody dla niego atrakcyjne. Uzasadnia wybór. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko przekazuje główną myśl przeczytanego tekstu. Mówi, kim chciałby być w przyszłości. Krótko wypowiada się na temat roli wyglądu i osobowości. Krótko opisuje ulubione gatunki muzyczne. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji). Zwięźle odpowiada na pytania dotyczące swoich zainteresowań i upodobań. Krótko odpowiada na pytania z kwestionariusza dotyczące gumy do żucia. Pisze odpisuje na ogłoszenie, opisuje siebie. Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Dokładnie przekazuje treść przeczytanego tekstu. Mówi, kim chciałby być w przyszłości. Wyraża opinie dotyczące przeczytanego tekstu. Wyczerpująco wypowiada się na temat roli wyglądu i osobowości. Swobodnie rozmawia na temat muzyki i gatunków muzycznych. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji). Zadaje różnorodne pytania dotyczące zainteresowań i upodobań. Odpowiada na nie. Wyczerpująco odpowiada na pytania z kwestionariusza dotyczące gumy do żucia. Pisze odpisuje na ogłoszenie, opisuje siebie. Praca jest poprawna pod względem

2 Unit 2 Rule the school Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 2. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 2. Częściowo poprawnie tworzy rzeczowniki od podanych czasowników (-ment, -ion). Zna część form czasowników nieregularnych. (z listy podanej przez nauczyciela) Zna zasady użycia oraz formy czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia tekst oraz stosuje czasy w wypowiedzi. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania poznanymi czasownikami złożonymi (phrasal verbs) oraz kolokacjami typu make friends with. Wybiera odpowiedni zaimek względny w zdaniach przydawkowych (relative clauses) lub uzupełnia zdania brakującymi zaimkami. Częściowo poprawnie formułuje zdania przydawkowe z dwóch podanych zdań pojedynczych. Uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami. Sporadycznie stosuje je w wypracowaniu. Poprawnie tworzy rzeczowniki od podanych czasowników (- ent, -ion). Zna formy czasowników nieregularnych. (zgodnie z lista podana przez nauczyciela) Swobodnie posługuje się czasami przeszłymi Past Simple i Past Continuous. Prawidłowo uzupełnia tekst oraz stosuje czasy w wypowiedzi. Posługuje się poznanymi czasownikami złożonymi (phrasal verbs) oraz kolokacjami typu make friends with. Uzupełnia zdania i stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie formułuje zdania przydawkowe, dokańcza zdania przydawkowe (relative clauses). Prawidłowo stosuje zdania przydawkowe w swobodnej wypowiedzi. Często stosuje spójniki budując zdania złożone w wypracowaniu. Umiejętności językowe Krótko opisuje zdjęcia i wypowiada się na temat szkoły. Wyczerpująco opisuje zdjęcia i wypowiada się na temat szkoły. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza Krótko wyraża proste opinie związane z treścią przeczytanego tekstu. Mówi, ile czasu zajmuje mu wykonanie pracy domowej. Przy pomocy podstawowego słownictwa i prostych zdań krótko opisuje swoje zajęcia w czasie wolnym. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz) Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Dokładnie streszcza Wyraża opinie związane z treścią przeczytanego tekstu. Mówi, ile czasu zajmuje mu wykonanie pracy domowej. Krótko komentuje swoją odpowiedź. Szczegółowo opisuje zajęcia w czasie wolnym, stosuje różnorodne słownictwo i konstrukcje. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz).

3 W prosty sposób przeprasza i podaje powód: I m very sorry I didn t do my homework. I was ill. Częściowo poprawnie proponuje proste zmiany, które mogłyby uatrakcyjnić szkołę. Pisze opowiadanie ( słów) konkurs na najśmieszniejszą historyjkę szkolną. Praca jest częściowo poprawna pod względem Prowadzi dialog przeprasza, podaje powód, stosuje różnorodne konstrukcje. Prawidłowo reaguje w określonych sytuacjach językowych. Proponuje rozwiązania, które mogłyby uatrakcyjnić szkołę. Pisze opowiadanie ( słów) konkurs na najśmieszniejszą historyjkę szkolną. Praca poprawna pod względem Unit 3 Room for improvement Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 3. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 3. Umiejętności językowe Częściowo poprawnie tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników i czasowników. Zna sposoby wyrażania przyszłości. Częściowo poprawnie wykonuje zadania gramatyczne. Częściowo poprawnie uzupełnia tekst przymiotnikami z negatywnymi przedrostkami un-, im-, in-. Rozumie znaczenie czasowników modalnych must, can t, should, ought to, may, might, could, ale popełnia błędy w ich użyciu. Krótko wypowiada się na temat urządzeń elektronicznych, które ma lub które chciałby mieć. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza Stosując podstawowe formy wyrażania przyszłości, krótko przedstawia swoje plany na weekend. Krótko odpowiada na pytania dotyczące stosunku do pieniędzy. Poprawnie tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników i czasowników i stosuje je w transformacjach oraz wypowiedzi. Prawidłowo posługuje się formami wyrażania przyszłości (wykonuje zadania gramatyczne). Prawidłowo uzupełnia tekst przymiotnikami z negatywnymi przedrostkami un-, im-, in-. Potrafi je zastosować w wypowiedzi. Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi must, can t, should, ought to, may, might, could. Dokładnie wypowiada się na temat urządzeń elektronicznych, które ma lub które chciałby mieć. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Dokładnie streszcza W rozbudowany sposób przedstawia swoje plany na weekend. Swobodnie rozmawia na temat swojego stosunku do pieniędzy. Wyraża swoją opinię.

4 Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Zna niektóre konstrukcje, służące do pytania, wyrażania sugestii i rad. Częściowo poprawnie reaguje w określonych sytuacjach językowych. Krótko opisuje rytm swojego typowego dnia. Pisze list oficjalny odpowiedź na list ( słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Zna konstrukcje służące do pytania, wyrażania sugestii i rad. Prawidłowo stosuje je i reaguje w określonych sytuacjach językowych. Dokładnie opisuje rytm swojego typowego dnia. Pisze list oficjalny odpowiedź na list ( słów). Praca jest poprawna pod względem Unit 4 Festival fever Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 4. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 4. Zna formy oraz zasady użycia czasów Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w odpowiednich czasach. Zna zasady tworzenia przysłówków. W większości poprawnie tworzy przysłówki od podanych przymiotników. Częściowo poprawnie stosuje przysłówki w wypowiedzi. Częściowo poprawnie porządkuje wyrazy w zdaniu z dwoma dopełnieniami. Prawidłowo posługuje się czasami Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi. Poprawnie tworzy i stosuje przysłówki. Poprawnie formułuje zdania z dwoma dopełnieniami. Umiejętności językowe Wymienia festiwale i święta obchodzone w swoim miejscu zamieszkania. Krótko opisuje festiwale i święta obchodzone w swoim miejscu zamieszkania. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Krótko streszcza Wyraża preferencje dotyczące festiwali opisanych w podręczniku. Wypowiada się na temat potrawy opisanej w podręczniku. Mówi, jakie festiwale lubi. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz). Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Streszcza informacje z przeczytanego tekstu. Wyraża preferencje dotyczące festiwali opisanych w podręczniku. Wymienia cechy dobrego festiwalu. Wypowiada się na temat potrawy opisanej w podręczniku. Opisuje nietypowe potrawy, których próbował. Mówi, jakie festiwale lubi. Krótko opisuje i wypowiada się na temat festiwali na zdjęciach. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz).

5 Potrafi w prosty sposób uzasadnić lub podać przyczynę. Krótko opisuje grupę muzyczną i jej występ. Krótko opisuje wybrane wydarzenie muzyczne. Pisze artykuł ( słów) na temat festiwalu, w którym uczestniczył. Praca jest częściowo poprawna pod względem Potrafi zapytać o przyczynę i dokładnie uzasadnić lub podać przyczynę. Dokładnie opisuje grupę muzyczną i jej występ. Dokładnie opisuje wybrane wydarzenia muzyczne. Pisze artykuł ( słów) na temat festiwalu, w którym uczestniczył. Praca jest poprawna pod względem Unit 5 Extreme behaviour! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 5. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 5. Częściowo poprawnie tworzy przymiotniki o znaczeniu przeciwnym przy pomocy przedrostków il-, ir-, dis-. Zna zasady zastosowania oraz formy czasowników w trybach warunkowych (zero, first, second). Częściowo poprawnie uzupełnia zdania i formułuje częściowo poprawne pojedyncze zdania. Potrafi połączyć niektóre czasowniki z odpowiednimi przyimkami tworząc wyrażenia typu blame (sb) for sth. Uzupełnia zdania słowami such, so, such a Częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Prawidłowo tworzy przymiotniki o znaczeniu przeciwnym przy pomocy przedrostków il-, ir-, dis- i stosuje je w wypowiedzi. Prawidłowo posługuje się trybami warunkowymi (zero, first, second). Prawidłowo stosuje w zdaniach i w wypowiedzi czasowniki z przyimkami (blame sb for sth). Prawidłowo stosuje w wypowiedzi słowa such, so oraz konstrukcje z ich użyciem. Umiejętności językowe Rozwiązuje quiz. Rozwiązuje quiz. Porównuje swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Przekazuje Mówi, czy zgadza się z radami przedstawionymi w tekście. Mówi, jaki kraj chciałby odwiedzić. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Przekazuje szczegółowe Mówi, czy zgadza się z radami przedstawionymi w tekście. Komentuje swoje stanowisko. Mówi, jaki kraj chciałby odwiedzić. Wyjaśnia swój wybór. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie).

6 Krótko przedstawia swoją opinię na temat tatuaży. Stosuje niektóre wyrażenia służące do wyrażania opinii. Krótko wypowiada się na tematy związane z dojrzałością. Pisze list z poradą (letter of advice). Praca jest częściowo poprawna pod względem Obszernie wypowiada się na temat tatuaży. Potrafi zastosować wszystkie poznane wyrażenia służące do wyrażania opinii. Dyskutuje, zgadza się lub nie zgadza z rozmówcą. Wyczerpująco wypowiada się na tematy związane z dojrzałością. Pisze list z poradą (letter of advice). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Unit 6 Stay in or go out? Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 6. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 6. Zna formy i zasady stosowania czasów Past Simple i Present Perfect Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania i stosuje czasy w wypowiedzi. Stosuje niektóre rzeczowniki złożone. Zna kategorię policzalności / niepoliczalności rzeczowników. Częściowo poprawnie stosuje odpowiednie określenia ilościowe. Częściowo stosuje właściwą kolejność przymiotników opisujących jeden rzeczownik. Prawidłowo uzupełnia zdania czasownikami w czasach Past Simple i Present Perfect Continuous oraz stosuje je w wypowiedzi. Stosuje poznane rzeczowniki złożone. Prawidłowo stosuje odpowiednie określenia ilościowe (quantifiers) w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Stosuje właściwą kolejność przymiotników opisujących jeden rzeczownik. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na temat gier komputerowych. Wypowiada się na temat gier komputerowych. Podaje cechy dobrej gry. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test typu prawda/fałsz). Przekazuje Krótko wypowiada się na temat korzystania z komputera i Internetu. Krótko opisuje doświadczenia swoich rodziców i dziadków z komputerami. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Opisuje ulubione zajęcia, które wykonuje w wolnym czasie. Stosuje niektóre przymiotniki wyrażające opinię typu fantastic, terrible itp. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test typu prawda/fałsz). Przekazuje szczegółowe Wypowiada się na temat korzystania z komputera oraz Internetu. Opisuje doświadczenia swoich rodziców i dziadków z komputerami. Opisuje zmiany, które zaszły. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Swobodnie rozmawia na temat zajęć wykonywanych w wolnym czasie. Stosuje poznane przymiotniki oceniające (pozytywne i negatywne).

7 Mówi, czy chciałby być pisarzem. Wskazuje na tematy książek, które go interesują. Pisze recenzję książki. Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Mówi, czy chciałby być pisarzem. Wskazuje na tematy książek, które go interesują. Mówi, czy woli książki czy filmy. Pisze recenzję książki. Praca jest poprawna pod względem Unit 7 Horrible history Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 7. Zna i stosuje niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 7. Częściowo poprawnie zapisuje i wymawia liczebniki porządkowe. Częściowo poprawnie podaje daty. Zna zasady oraz formy czasów Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w odpowiednich czasach. W większości poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika be able to oraz can. Formułuje proste, w większości poprawne zdania. Prawidłowo zapisuje i wymawia liczebniki porządkowe. Podaje daty. Prawidłowo stosuje czasy Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Prawidłowo formułuje zdania w różnych czasach z czasownikami can oraz be able to. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na tematów filmów o piratach. Wypowiada się na tematów filmów o piratach oraz o życiu piratów. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Przekazuje Mówi, jakie aspekty życia w XXI wieku podobają mu się. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Przy pomocy podstawowych wyrażeń opisuje zdjęcia, podejmuje próby porównania fotografii. Krótko wypowiada się na temat wydarzeń z życia rodziców i dziadków. Pisze artykuł pod tytułem Then and now. Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Przekazuje szczegółowe Wypowiada się na temat życia w XVIII wieku. Mówi, jakie aspekty życia w XXI wieku podobają mu się. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru). Przy pomocy rozbudowanych wyrażeń i bogatego słownictwa opisuje zdjęcia, porównuje je. Wyczerpująco wypowiada się na temat wydarzeń z życia rodziców i dziadków. Wyraża swoje opinie i uzasadnia je. Pisze artykuł pod tytułem Then and now. Praca jest poprawna pod względem

8 Unit 8 Communication breakdown Środki językowe Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 8. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 8. W większości poprawnie tworzy nazwy zawodów. Zna zasady użycia oraz formy strony biernej w czasach Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect, Future Simple. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania i niekiedy stosuje te formy w wypowiedzi. Częściowo poprawnie stosuje poznane czasowniki złożone. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania formami question tags. Poprawnie tworzy nazwy zawodów. Prawidłowo stosuje formy strony biernej w czasach Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect, Future Simple w zadaniach gramatycznych i swobodnej wypowiedzi. Prawidłowo stosuje poznane czasowniki złożone. Poprawnie uzupełnia zdania formami question tags i w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na temat zadań wykonywanych przez roboty. Wypowiada się na temat funkcjonowania i roli robotów. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Krótko streszcza Krótko wypowiada się na temat urządzenia/wynalazku, które wykorzystujemy codziennie. Krótko opisuje różnorodne metody komunikowania się między ludźmi. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji). Przy pomocy podstawowych wyrażeń opisuje wybrany przedmiot / wynalazek. Krótko odpowiada na pytania dotyczące problemów z urządzeniami elektronicznymi i nowymi technologiami. Pisze list-skargę (letter of complaint). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Wyczerpująco streszcza Wyczerpująco wypowiada się na temat urządzenia/wynalazku, które wykorzystujemy codziennie. Spekuluje, czy roboty mogłyby usprawnić jego użycie. Dokładnie opisuje metody komunikowania się między ludźmi. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji). Przy pomocy różnorodnych wyrażeń opisuje wybrany przedmiot / wynalazek. Wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące problemów z urządzeniami elektronicznymi i nowymi technologiami. Pisze list-skargę (letter of complaint). Praca jest poprawna pod względem

9 Unit 9 Getting on... Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 9. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 9. Zna zasady użycia mowy zależnej. Częściowo poprawnie przekształca zdania. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania przedimkami a/an, the, zero article. Formułuje proste, w większości poprawne zdania z czasownikami w formie gerund i infinitive. Poprawnie przekształca zdania na mowę zależną. W większości poprawnie posługuje się mową zależną w wypowiedzi. Poprawnie uzupełnia zdania przedimkami a/an, the, zero article i w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Formułuje różnorodne zdania z czasownikami w formie gerund i infinitive. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na temat zawierania przyjaźni, przyjaciół i współlokatorów. Wypowiada się na temat przyjaźni, trudności w jej zawieraniu, przyjaciół i współlokatorów. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza Przy pomocy części przymiotników opisuje, którą dobrze zna i krótko opisuje relacje między nimi. Mówi, z kim się więcej kłóci: rodziną czy przyjaciółmi. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Odgrywa zaprezentowane scenki, stosuje część wyrażeń (kłótnie, konflikty). Mówi, czy chciałby mieć dużą rodzinę. Krótko uzasadnia swoją odpowiedź. Pisze opis ( słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Wyczerpująco streszcza Dokładnie opisuje osobę i relację z tą osobą. Stosuje poznane przymiotniki. Mówi, z kim się więcej kłóci: rodziną czy przyjaciółmi. Spekuluje nad przyczynami. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Odgrywa zaprezentowane scenki (kłótnie, konflikty). Poprawnie reaguje w różnorodnych konfliktowych sytuacjach. Mówi, czy chciałby mieć dużą rodzinę. Krótko uzasadnia swoją odpowiedź. Wymienia zalety i wady dużej rodziny. Pisze opis ( słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Unit 10 Planet Earth

10 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 10. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 10. Zna zasady użycia oraz formy czasowników w III trybie oraz po czasowniku wish. Częściowo poprawnie uzupełnia / przekształca zdania, sporadycznie poprawnie stosuje te formy w wypowiedzi. Częściowo poprawnie dodaje przedrostki i przyrostki -less, -free, re-. Częściowo poprawnie formułuje zdania z konstrukcją have sth done (by sb). Prawidłowo stosuje III tryb oraz czasownik wish w zadaniach gramatycznych. Zasadniczo poprawnie posługuje się tymi formami w swobodnej wypowiedzi. Dodaje przedrostki i przyrostki -less, -free, re- oraz prawidłowo stosuje utworzone wyrazy. Prawidłowo posługuje się formą have sth done (by sb). Umiejętności językowe Krótko opowiada o sytuacji, gdy przebywał poza domem z przyjaciółmi. Krótko opowiada o sytuacji, gdy przebywał poza domem z przyjaciółmi. Spekuluje, jakie warunki pogodowe byłyby trudne dla niego i grona przyjaciół. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza Wybiera wycieczkę, na którą by chciał pojechać. Przy pomocy podstawowych wyrażeń potrafi opisać warunki pogodowe. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Krótko odpowiada na niektóre pytania dotyczące przetrwania w warunkach ekstremalnych. Częściowo poprawnie odgrywa krótkie rozmowy: pyta o usługi z użyciem konstrukcji have something done. Pisze raport ( słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Wyczerpująco streszcza Wybiera wycieczkę, na którą by chciał pojechać. Wyczerpująco uzasadnia swój wybór. Stosując rozbudowane słownictwo, potrafi scharakteryzować klimat i warunki pogodowe. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Prawidłowo formułuje pytania oraz odpowiada na pytania dotyczące przetrwania w warunkach ekstremalnych. Odgrywa krótkie rozmowy: pyta o usługi z użyciem konstrukcji have something done. Pisze raport ( słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Unit 11 Get fit, have fun Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 11. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 11.

11 Częściowo poprawnie tworzy nazwy zawodników od dyscyplin sportowych. Zna czasowniki modalne have to, must, don t have to, mustn t. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi. Poprawnie tworzy nazwy zawodników od dyscyplin sportowych. Prawidłowo stosuje czasowniki modalne have to, must, don t have to, mustn t w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Częściowo poprawnie stosuje czasowniki do, play, go z nazwami dyscyplin sportowych. Częściowo poprawnie przekształca / uzupełnia zdania z zastosowanie czasowników modalnych w czasie przeszłym could / must / should + have + past participle. Prawidłowo stosuje czasowniki do, play, go z nazwami dyscyplin sportowych. Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi w czasie przeszłym could / must / should +have + past participle. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na temat uprawiania sportu w szkole. Swobodnie wypowiada się na temat uprawiania sportu w szkole. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Krótko streszcza Krótko wypowiada się na temat sportu opisanego w podręczniku. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (uzupełnianie informacji). Wyraża swoją opinię na temat sportów ekstremalnych. Krótko uzasadnia. Odpowiada na pytania quizu How sporty are you? Przy pomocy podstawowego słownictwa opisuje ulubionego sportowca. Pisze rozprawkę ( słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Wyczerpująco streszcza Wypowiada się na temat sportu opisanego w podręczniku. Wyjaśnia, jakich nowych sportów chciałby spróbować. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (uzupełnianie informacji). Wyraża swoją opinię na temat sportów ekstremalnych. Szczegółowo uzasadnia, podaje przykłady. Swobodnie rozmawia na temat uprawiania różnych dyscyplin sportu. W trakcie rozmowy stosuje konstrukcje wyrażające zaciekawienie lub zdziwienie. Prawidłowo reaguje w określonych sytuacjach językowych. Przy pomocy urozmaiconego słownictwa opisuje ulubionego sportowca. Pisze rozprawkę ( słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Unit 12 Thrills and chills Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 12. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 12. Zna zasady stopniowania przymiotników. Uzupełnia zdania, częściowo poprawnie Prawidłowo stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym w zadaniach

12 stosuje formy stopnia wyższego i najwyższego w wypowiedzi. Częściowo poprawnie posługuje się formami czasów Future Simple i Future Perfect Continuous. gramatycznych oraz w wypowiedzi. Szczegółowo opisuje plany na wakacje. Stosuje rozbudowane słownictwo. Poprawnie posługuje się czasami Future Simple i Future Perfect Continuous. Umiejętności językowe Krótko wypowiada się na temat parków rozrywki i dostępnych tam atrakcji. Przy pomocy rozbudowanego słownictwa wypowiada się na temat parków rozrywki i dostępnych tam atrakcji. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza Krótko wypowiada się na jeden z tematów w podręczniku (dłuższa wypowiedź ustna). Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Krótko wypowiada się na temat wakacji przedstawionych na zdjęciach w podręczniku. Krótko opisuje plany na przyszłość. Pisze opowiadanie ( słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Wyczerpująco streszcza Wyczerpująco wypowiada się na jeden z tematów w podręczniku (dłuższa wypowiedź ustna). Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie). Wypowiada się na temat wakacji przedstawionych na zdjęciach w podręczniku. Swobodnie wyraża swoje preferencje i uzasadnia je. Wyczerpująco opisuje plany na przyszłość. Używa różnych konstrukcji. Pisze opowiadanie ( słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym. Ponadto uczeń: 1. Dokonuje samooceny wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 2. Współdziała w grupie. 3. Korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 4. Stosuje strategie komunikacyjne i strategie kompensacyjne. 5. Posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic miedzy językami) 6. Czyta lektury (Readers) polecone przez nauczyciela (2 w semestrze How to be an Alien, History of Britain)oraz wykonuje zadania do nich. 7. Ma wiedzę z zakresu kultury i geografii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wie w jakich jeszcze krajach mówi się w języku angielskim. Zna podstawowe fakty na temat Kanady i Australii. 8. Prowadzi zeszyt przedmiotowy i teczkę z własnymi pracami oraz materiałami dodatkowymi. 9. Współdziała w realizacji projektu klasowego. 10. Czynnie uczestniczy w zadaniach dodatkowych, konkursach, projektach. 11. Poznaje we fragmentach klasykę literatury angielskiej i biografie twórców. (W. Shakespeare, M. Twain, L. Carroll, A. Conan Doyle, C. S. Lewis) 12. Zna najważniejsze daty i fakty z historii Anglii i Stanów Zjednoczonych. 13. Zna zwyczaje typowe dla angielskojęzycznego obszaru kulturowego. 14. Zna podstawowe idiomy. 15. Czynnie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego interpretacja sceniczna tekstu w języku angielskim.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I etap edukacyjny: klasy I III Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo