KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1+"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Activate B1+ Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN. Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego nowożytnego. Ogólne kryteria oceny projektów językowych przedstawione są w tabeli na stronie 2. Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się w Książce nauczyciela. Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 1 / 29

2 KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania materiału wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału wolne tempo wypowiedzi proste zdania właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia logiczna konstrukcja wypowiedzi niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja wypowiedź w pełni zrozumiała poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji wypowiedź w całości zrozumiała bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi PROJEKTÓW Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru. Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo. Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne. 2 / 29

3 Unit 1 I like your style! Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, zakupy i usługi. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje niewielką część tekstu. Popełnia liczne błędy Przekazuje większość tekstu. Popełnia sporo błędów Samodzielnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. W większości Samodzielnie i w pełni poprawnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. Uczeń opisuje ludzi i przedmioty. Uczeń nazywa ubrania, które zwykle nosi. ubrań, które zwykle nosi. Wyczerpująco opisuje ubrania, które zwykle nosi. Krótko wypowiada się na temat swojego wizerunku. Wyczerpująco opisuje ubrania, które zwykle nosi oraz wypowiada się na temat swojego wizerunku. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple i Present Continuous oraz przysłówków częstotliwości. Częściowo Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple i Present Continuous oraz przysłówków częstotliwości. W Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple i Present Continuous (w tym z czasownikami typu state) oraz Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple i Present Continuous (w tym z czasownikami typu state) oraz 3 / 29

4 poprawnie stosuje je w zadaniach większości poprawnie stosuje je w zadaniach przysłówków częstotliwości. Poprawnie stosuje je w zadaniach przysłówków częstotliwości. Swobodnie i poprawnie stosuje je w zadaniach Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Krótko opisuje stroje przedstawione na zdjęciach oraz krótko odpowiada na część pytań ich dotyczących. Stosuje wystarczające słownictwo, popełnia liczne błędy językowe, które mogą zakłócać zrozumienie wypowiedzi. Krótko opisuje stroje przedstawione na zdjęciach oraz krótko odpowiada na większość pytań ich dotyczących. Stosuje odpowiednie słownictwo, popełnia liczne błędy językowe, które jednak nie zakłócają zrozumienia. Szczegółowo opisuje stroje przedstawione na zdjęciach oraz wyczerpująco odpowiada na pytania ich dotyczące. Stosuje bogate słownictwo, popełnia nieliczne błędy Szczegółowo opisuje stroje przedstawione na zdjęciach oraz wyczerpująco odpowiada na pytania ich dotyczące. Stosuje bogate słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną. Tworzy formy przeczące od niektórych podanych przymiotników. Tworzy formy przeczące od większości podanych przymiotników. W większości poprawnie wybiera przymiotniki o znaczeniu pozytywnym lub negatywnym w zadaniach Tworzy formy przeczące od większości podanych przymiotników. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach Poprawnie tworzy formy przeczące od podanych przymiotników oraz stosuje je w zadaniach Zwykle rozpoznaje typowe rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Zna zasady użycia przedimków określonych i nieokreślonych z rzeczownikami. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady użycia przedimków określonych i nieokreślonych z rzeczownikami. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Zna zasady użycia przedimków określonych i nieokreślonych z rzeczownikami. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy, opinie i uczucia. Uczeń wyraża propozycje. Bardzo krótko wypowiada się na temat kupowania ubrań oraz fryzur. Popełnia liczne błędy kupowania ubrań oraz fryzur. Krótko mówi, co mógłby zrobić, by zebrać pieniądze na cel dobroczynny. Popełnia sporo błędów Wyczerpująco wypowiada się na temat kupowania ubrań oraz fryzur. Mówi, co mógłby zrobić, by zebrać pieniądze na cel dobroczynny. Popełnia nieliczne błędy Wyczerpująco wypowiada się na temat kupowania ubrań oraz fryzur. Mówi, co mógłby zrobić, by zebrać pieniądze na cel dobroczynny. Uczeń opisuje ludzi. Pisze artykuł na konkurs, w którym krótko opisuje siebie Pisze artykuł na konkurs, w którym krótko opisuje siebie Samodzielnie pisze artykuł na konkurs, w którym Samodzielnie pisze artykuł na konkurs, w którym wyczerpująco 4 / 29

5 samego. Podaje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy samego i swój strój. Stosuje odpowiednie słownictwo. Popełnia sporo błędów gramatycznych. wyczerpująco opisuje siebie samego i swój strój. Stosuje bogate słownictwo i w większości zachowuje opisuje siebie samego i swój strój. Stosuje bogate słownictwo i zachowuje Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 1. Unit 2 Do something different! Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: kultura, podróżowanie i turystyka, sport. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje niewielką część tekstu. Popełnia liczne błędy Przekazuje większość tekstu. Popełnia sporo błędów Samodzielnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. W większości Samodzielnie i w pełni poprawnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. Uczeń opowiada o wydarzeniach Wymienia ciekawe sposoby Samodzielnie i wyczerpująco Samodzielnie i wyczerpująco 5 / 29

6 życia codziennego. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy, opinie i uczucia. spędzania wolnego czasu. ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz roli sztuki. Popełnia sporo błędów wypowiada się na temat ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz roli sztuki. Częściowo uzasadnia swoje opinie. Zwykle zachowuje wypowiada się na temat ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz roli sztuki. Uzasadnia swoje opinie. Zachowuje Zna formy i zasady użycia czasu Past Simple i Past Continuous. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach Zna formy i zasady użycia czasu Past Simple i Past Continuous. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach Zna formy i zasady użycia czasu Past Simple i Past Continuous. Poprawnie stosuje je w zadaniach Zna formy i zasady użycia czasu Past Simple i Past Continuous. Swobodnie i poprawnie stosuje je w zadaniach Uczeń opisuje miejsca. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy, opinie i uczucia. Podaje nazwy ciekawych miejsc w swoim miejscu zamieszkania. Podaje nazwy ciekawych miejsc w swoim miejscu zamieszkania oraz krótko je opisuje. Popełnia liczne błędy Wyczerpująco opisuje ciekawe miejsca oraz pomniki/rzeźby w swoim miejscu zamieszkania. Popełnia nieliczne błędy Wyczerpująco opisuje ciekawe miejsca oraz pomniki/rzeźby w swoim miejscu zamieszkania. Zachowuje Uczeń opisuje miejsca. Uczeń wyraża swoje preferencje i życzenia. Mówi, jakiego typu miejsc brakuje w jego miejscu zamieszkania. Mówi, jakiego typu miejsc brakuje w jego miejscu zamieszkania. Częściowo bierze udział w dyskusji na temat budowy nowego centrum rozrywki lub sportu. Stosuje część wprowadzonych wyrażeń. Popełnia liczne błędy Aktywnie bierze udział w dyskusji na temat budowy nowego centrum rozrywki lub sportu. Przedstawia swoje preferencje i uzasadnia je, próbuje przekonać innych rozmówców do swojego punktu widzenia. Stosuje większość wprowadzonych wyrażeń. Popełnia nieliczne błędy Aktywnie bierze udział w dyskusji na temat budowy nowego centrum rozrywki lub sportu. Przedstawia swoje preferencje i uzasadnia je, próbuje przekonać innych rozmówców do swojego punktu widzenia. Stosuje większość wprowadzonych wyrażeń. Zachowuje Zna znaczenie podstawowych przyimków miejsca i ruchu. Częściowo poprawnie stosuje podstawowe przyimki miejsca i ruchu w zadaniach Poprawnie stosuje wprowadzone przyimki miejsca i ruchu w zadaniach W większości poprawnie rozwiązuje pozostałe zadania egzaminacyjne. Poprawnie stosuje wprowadzone przyimki miejsca i ruchu w zadaniach Poprawnie rozwiązuje pozostałe zadania egzaminacyjne. 6 / 29

7 form stopnia wyższego i najwyższego. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach form stopnia wyższego i najwyższego (w tym podstawowe formy nieregularne). W większości poprawnie stosuje je w zadaniach form stopnia wyższego i najwyższego (w tym podstawowe formy nieregularne). Poprawnie stosuje je w zadaniach językowych (w tym bardziej skomplikowane konstrukcje, np. by far the best, as high as). form stopnia wyższego i najwyższego (w tym podstawowe formy nieregularne). Swobodnie i poprawnie stosuje je w zadaniach językowych (w tym bardziej skomplikowane konstrukcje, np. by far the best, as high as). Uczeń opisuje miejsca. Uczeń stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi. Pisze raport, w którym krótko opisuje przynajmniej jedno interesujące miejsce w swojej okolicy. Popełnia liczne błędy językowe, które mogą utrudniać zrozumienie tekstu. Pisze raport, w którym krótko opisuje dwa interesujące miejsca w swojej okolicy. Stosuje odpowiednie słownictwo. Popełnia sporo błędów Samodzielnie pisze raport, w którym dokładnie opisuje dwa interesujące miejsca w swojej okolicy. Stosuje bogate słownictwo i w większości Samodzielnie pisze raport, w którym dokładnie opisuje dwa interesujące miejsca w swojej okolicy. Stosuje bogate słownictwo i zachowuje Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 2. Unit 3 School rocks Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, szkoła, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. 7 / 29

8 Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje niewielką część tekstu. Popełnia liczne błędy Przekazuje większość tekstu. Popełnia sporo błędów Samodzielnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. W większości Samodzielnie i w pełni poprawnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń opisuje ludzi. Mówi, czy potrafi wykonywać czynności pokazane na zdjęciach. umiejętności przedstawionych na zdjęciach. Częściowo poprawnie wypowiada się na temat zagadnień z przeczytanego tekstu. Wyczerpująco wypowiada się na temat umiejętności przedstawionych na zdjęciach oraz zagadnień z przeczytanego tekstu. Swobodnie i w większości poprawnie opisuje słynną osobę wykorzystuje wiele poznanych wyrażeń. Wyczerpująco wypowiada się na temat umiejętności przedstawionych na zdjęciach oraz zagadnień z przeczytanego tekstu. Swobodnie i poprawnie opisuje słynną osobę wykorzystuje wiele poznanych wyrażeń. Zna formy i zasady użycia czasu Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach Zna formy i zasady użycia czasu Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach Zna formy i zasady użycia czasu Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. Poprawnie stosuje je w zadaniach Zna formy i zasady użycia czasu Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. Swobodnie i poprawnie stosuje je w zadaniach Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia. Uczeń opisuje doświadczenia swoje i innych osób. Częściowo poprawnie zadaje pytania z Have you ever...? Częściowo poprawnie zadaje pytania z Have you ever...? oraz krótko na nie odpowiada. Swobodnie i poprawnie pyta o oraz opowiada o doświadczeniach swoich i innych osób. Popełnia nieliczne błędy Swobodnie i poprawnie pyta o oraz opowiada o doświadczeniach swoich i innych osób. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy, opinie i uczucia. Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia. szkolnych przedmiotów i swoich hobby. Częściowo poprawnie uzupełnia swój profil. szkolnych przedmiotów i swoich hobby. W większości poprawnie uzupełnia swój profil. Wypowiada się na temat szkolnych przedmiotów i swoich hobby. Uzupełnia swój profil. pyta kolegę lub koleżankę o danego z jego/jej profilu i Wypowiada się na temat szkolnych przedmiotów i swoich hobby. Uzupełnia swój profil. Poprawnie pyta kolegę lub koleżankę o danego z jego/jej profilu i podaje swoje dane. 8 / 29

9 podaje swoje dane. Uczeń wyraża swoje preferencje i życzenia. Mówi, które z osób na zdjęciach chciałby zaprosić do swojej szkoły. Mówi, które z osób na zdjęciach chciałby zaprosić do swojej szkoły. Krótko i częściowo poprawnie wyjaśnia swój wybór. Wyczerpująco wyjaśnia, które z osób na zdjęciach chciałby zaprosić do swojej szkoły. Proponuje inną osobę, od której można nauczyć się czegoś ciekawego. Popełnia nieliczne błędy Samodzielnie i wyczerpująco wyjaśnia, które z osób na zdjęciach chciałby zaprosić do swojej szkoły. Proponuje inną osobę, od której można nauczyć się czegoś ciekawego. Zachowuje Częściowo poprawnie uzupełnia zdania odpowiednimi przyimkami. stosuje przymiotniki z przyimkami w zadaniach Poprawnie stosuje przymiotniki z przyimkami w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Poprawnie stosuje przymiotniki z przyimkami w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Rozwiązuje inne zadania egzaminacyjne. Zna znaczenie i zasady użycia zaimków zwrotnych (np. myself). Częściowo poprawnie stosuje zaimki zwrotne (np. myself) oraz zaimki each other, one another w zadaniach stosuje zaimki zwrotne (np. myself) oraz zaimki each other, one another w zadaniach językowych oraz własnych wypowiedziach. Poprawnie stosuje zaimki zwrotne (np. myself) oraz zaimki each other, one another w zadaniach językowych oraz własnych wypowiedziach. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy, opinie i uczucia. różnych typów edukacji (tradycyjnej, nauki przez internet, szkół z internatem, samodzielnej nauki). Wyraża swoje opinie. Stosuje ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy gramatyczne. różnych typów edukacji (tradycyjnej, nauki przez internet, szkół z internatem, samodzielnej nauki). Wyraża swoje opinie i poglądy. Stosuje odpowiednie słownictwo, ale popełnia sporo błędów gramatycznych. Wyczerpująco wypowiada się na temat różnych typów edukacji (tradycyjnej, nauki przez internet, szkół z internatem, samodzielnej nauki). Wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy. Stosuje bogate słownictwo. Popełnia nieliczne błędy gramatyczne. Wyczerpująco wypowiada się na temat różnych typów edukacji (tradycyjnej, nauki przez internet, szkół z internatem, samodzielnej nauki). Wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy. Stosuje bogate słownictwo. Zachowuje poprawność gramatyczną. Uczeń przekazuje informacje i wyjaśnienia. Pisze krótką odpowiedź na od nauczyciela. Przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy Pisze krótką odpowiedź na od nauczyciela. Przekazuje większość wymaganych informacji. Popełnia sporo błędów Samodzielnie pisze odpowiedź na od nauczyciela. Przekazuje wszystkie wymagane informacje. Popełnia nieliczne błędy Samodzielnie pisze odpowiedź na od nauczyciela. Przekazuje wszystkie wymagane informacje. Zachowuje 9 / 29

10 Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 3. Unit 4 Go for it! Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka, sport. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje niewielką część tekstu. Popełnia liczne błędy Przekazuje większość tekstu. Popełnia sporo błędów Samodzielnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. W większości Samodzielnie i w pełni poprawnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy, opinie i uczucia. Nazywa czynności przedstawione na zdjęciach. Nazywa czynności przedstawione na zdjęciach. Mówi, które z nich wykonywał a których chciałby spróbować. Nazywa czynności przedstawione na zdjęciach. Mówi, które z nich wykonywał a których chciałby spróbować. Wypowiada się na temat Nazywa czynności przedstawione na zdjęciach. Mówi, które z nich wykonywał a których chciałby spróbować. Wyczerpująco wypowiada się na temat stosunku 10 / 29

11 stosunku ludzi do wyzwań. ludzi do wyzwań. Zna formy i zasady użycia konstrukcji używanych do wyrażania przyszłości (Present Simple, Present Continuous, going to, Future Continuous, Future Perfect Simple). Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach stosuje poznane konstrukcje wyrażające przyszłość (Present Simple, Present Continuous, going to, Future Continuous, Future Perfect Simple) w zadaniach stosuje poznane konstrukcje wyrażające przyszłość (Present Simple, Present Continuous, going to, Future Continuous, Future Perfect Simple) w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Poprawnie stosuje poznane konstrukcje wyrażające przyszłość (Present Simple, Present Continuous, going to, Future Continuous, Future Perfect Simple) w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Uczeń wyraża swoje preferencje i życzenia. Mówi, jakie przedmioty zabrałby ze sobą na wakacyjny obóz dla nastolatków. Mówi, jakie przedmioty zabrałby ze sobą na wakacyjny obóz dla nastolatków. Wymienia zajęcia, które chętnie wykonywałby w czasie obozu. Samodzielnie i swobodnie wypowiada się na temat wakacyjnego obozu dla nastolatków. Wyraża opinie i przypuszczenia. Popełnia nieliczne błędy Samodzielnie i swobodnie wypowiada się na temat wakacyjnego obozu dla nastolatków. Wyraża opinie i przypuszczenia. Zachowuje Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy, opinie i uczucia. czynności przedstawionych na zdjęciach wyraża swoje opinie. Używa niektórych spośród części wprowadzonych wyrażeń. Popełnia liczne błędy czynności przedstawionych na zdjęciach wyraża swoje opinie. Używa części wprowadzonych wyrażeń. Prowadzi rozmowę z kolegą lub koleżanką: zadaje pytania i odpowiada. Popełnia liczne błędy Wyczerpująco wypowiada się na temat czynności przedstawionych na zdjęciach wyraża swoje opinie i preferencje. Używa większości wprowadzonych wyrażeń. Prowadzi rozmowę z kolegą lub koleżanką: zadaje pytania i odpowiada. Zwykle zachowuje Wyczerpująco wypowiada się na temat czynności przedstawionych na zdjęciach wyraża swoje opinie i preferencje. Używa większości wprowadzonych wyrażeń. Prowadzi rozmowę z kolegą lub koleżanką: zadaje pytania i odpowiada. Zachowuje Dobiera niektóre przymiotniki o znaczeniu neutralnym do przymiotników o silniejszym znaczeniu. Dobiera przymiotniki o znaczeniu neutralnym do przymiotników o silniejszym znaczeniu. Dobiera przymiotniki o znaczeniu neutralnym do przymiotników o silniejszym znaczeniu. W większości egzaminacyjne. Dobiera przymiotniki o znaczeniu neutralnym do przymiotników o silniejszym znaczeniu. Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne. zdań typu future time clauses. Częściowo poprawnie stosuje zdania typu future time clauses stosuje zdania typu future time Poprawnie stosuje zdania typu future time clauses w zadaniach 11 / 29

12 w zadaniach clauses w zadaniach językowych oraz własnych wypowiedziach. językowych oraz własnych wypowiedziach. Uczeń opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności. Pisze krótki list, w którym prosi o dodatkowe informacje. Uzyskuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy językowe, ale tekst jest zrozumiały. Pisze krótki list, w którym prosi o dodatkowe informacje. Uzyskuje część wymaganych informacji. Stosuje odpowiedniej słownictwo. Częściowo zachowuje Samodzielnie pisze list, w którym prosi o dodatkowe informacje. Uzyskuje większość wymaganych informacji. W większości zachowuje odpowiednią formę i Samodzielnie pisze list, w którym prosi o dodatkowe informacje. Zachowuje odpowiednią formę i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 4. Uczeń rozwiązuje Progress Test po rozdziałach 1-4. Unit 5 Weird and wonderful! Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. 12 / 29

13 Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje niewielką część tekstu. Popełnia liczne błędy Przekazuje większość tekstu. Popełnia sporo błędów Samodzielnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. W większości Samodzielnie i w pełni poprawnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. Uczeń wyraża swoje preferencje i życzenia. Mówi, czy lubi książki i filmy science fiction. książek i filmów science fiction. Wyczerpująco wypowiada się na temat książek i filmów science fiction oraz podróżowania w czasie. Wyczerpująco wypowiada się na temat książek i filmów science fiction oraz podróżowania w czasie. Szczegółowo uzasadnia swoje opinie. Zna formy i zasady użycia czasu Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach Zna formy i zasady użycia czasu Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach Zna formy i zasady użycia czasu Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Zna formy i zasady użycia czasu Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous. Poprawnie stosuje je w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Uczeń opisuje ludzi. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy, opinie i uczucia. Wymienia nastoletnią gwiazdę muzyki lub kina. nastoletnich gwiazd muzyki lub kina. Popełnia sporo błędów Wyczerpująco wypowiada się na temat sławy i nastoletnich gwiazd muzyki i kina. Popełnia nieliczne błędy Wyczerpująco wypowiada się na temat sławy i nastoletnich gwiazd muzyki i kina. Zachowuje Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń wyraża swoje preferencje i życzenia. Krótko opisuje zdjęcia z Doctor Who. Opis może być trudny do zrozumienia ze względu na liczne błędy Krótko opisuje zdjęcia z Doctor Who oraz wypowiada się na temat filmów przedstawionych w podręczniku. Wybiera film, który wolałby obejrzeć. Popełnia sporo błędów Dość dokładnie opisuje zdjęcia z Doctor Who oraz wypowiada się na temat filmów przedstawionych w podręczniku. Wybiera film, który wolałby obejrzeć i krótko wyjaśnia swój wybór. Popełnia nieliczne błędy Dokładnie opisuje zdjęcia z Doctor Who oraz wypowiada się na temat filmów przedstawionych w podręczniku. Wybiera film, który wolałby obejrzeć oraz wyjaśnia swój wybór. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Zna znaczenie i zasady użycia czasownika used to. stosuje czasownik used to w zadaniach stosuje czasowniki used to i would w zadaniach językowych oraz własnych wypowiedziach. Poprawnie stosuje czasowniki used to i would w zadaniach językowych oraz własnych wypowiedziach. 13 / 29

14 Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Pisze krótkie opowiadanie na konkurs. Liczne błędy językowe utrudniają zrozumienie tekstu. Pisze krótkie opowiadanie na konkurs. Tekst jest w większości ciekawy i zrozumiały, mimo sporej liczby błędów Samodzielnie pisze pisze opowiadanie na konkurs. Tekst jest ciekawy. Stosuje bogate słownictwo, w większości Samodzielnie pisze opowiadanie na konkurs. Tekst jest ciekawy. Stosuje bogate słownictwo, zachowuje Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 5. Unit 6 So you want to get fit? Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, sport. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje niewielką część tekstu. Popełnia liczne błędy Przekazuje większość tekstu. Popełnia sporo błędów Samodzielnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. W większości Samodzielnie i w pełni poprawnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. 14 / 29

15 Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy, opinie i uczucia. aktywności i sprawności fizycznej. Popełnia liczne błędy aktywności i sprawności fizycznej. Popełnia sporo błędów Wyczerpująco wypowiada się na temat aktywności i sprawności fizycznej oraz klubów fitness. Popełnia nieliczne błędy Wyczerpująco wypowiada się na temat aktywności i sprawności fizycznej oraz klubów fitness. Wypowiedzi są swobodne i poprawne. Zna znaczenie i zasady użycia części wprowadzonych czasowników modalnych (can, be able to; could, was/were able to; should, ought to, had better; need to, have to, must, mustn't; don't need to, needn't; don't have to). Częściowo poprawnie używa wprowadzonych czasowników modalnych (can, be able to; could, was/were able to; should, ought to, had better; need to, have to, must, mustn't; don't need to, needn't; don't have to) w zadaniach gramatycznych. używa wprowadzonych czasowników modalnych (can, be able to; could, was/were able to; should, ought to, had better; need to, have to, must, mustn't; don't need to, needn't; don't have to) w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Poprawnie używa wprowadzonych czasowników modalnych (can, be able to; could, was/were able to; should, ought to, had better; need to, have to, must, mustn't; don't need to, needn't; don't have to) w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy, opinie i uczucia. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Krótko wyraża swoją opinię na temat formy treningu opisanej w podręczniku. Popełnia liczne błędy Wypowiada się na temat formy treningu opisanej w podręczniku. Krótko opisuje czynności, które był zmuszone wykonać oraz ich skutki. Popełnia sporo błędów Wypowiada się na temat formy treningu opisanej w podręczniku. Samodzielnie opisuje czynności, które był zmuszone wykonać. Wyczerpująco opisuje ich skutki. Zwykle zachowuje Wypowiada się na temat ćwiczeń treningu opisanej w podręczniku. Samodzielnie opisuje czynności, które był zmuszone wykonać. Wyczerpująco opisuje ich skutki. Zachowuje Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia. Krótko opisuje zdjęcia. Prowadzi krótką rozmowę z kolegą lub koleżanką dotyczącą sportu: wyraża opinie, zgadza się lub nie z usłyszanymi opiniami. Popełnia liczne błędy Krótko opisuje zdjęcia. Prowadzi krótką rozmowę z kolegą lub koleżanką dotyczącą sportu: wyraża opinie, zgadza się lub nie z usłyszanymi opiniami. Stosuje część poznanych wyrażeń. Popełnia liczne błędy Dokładnie opisuje zdjęcia. Swobodnie odgrywa rozmowę z kolegą lub koleżanką dotyczącą sportu: wyraża opinie, zgadza się lub nie z usłyszanymi opiniami. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Popełnia nieliczne błędy Dokładnie opisuje zdjęcia. Swobodnie odgrywa rozmowę z kolegą lub koleżanką dotyczącą sportu: wyraża opinie, zgadza się lub nie z usłyszanymi opiniami. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Zachowuje poprawność Zna znaczenie i zasady użycia części wprowadzonych Częściowo poprawnie używa formy wprowadzonych używa formy wprowadzonych Poprawnie używa formy wprowadzonych czasowników 15 / 29

16 czasowników modalnych (should/shouldn't, needn't, must, can't, could/may/might + have + past participle). czasowników modalnych (should/shouldn't, needn't, must, can't, could/may/might + have + past participle) w zadaniach gramatycznych. czasowników modalnych (should/shouldn't, needn't, must, can't, could/may/might + have + past participle) w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. modalnych (should/shouldn't, needn't, must, can't, could/may/might + have + past participle) w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie, poglądy i uczucia. Uczeń stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. Pisze krótką pisze rozprawkę za i przeciw. Nie zachowuje odpowiedniej formy tekstu. Popełnia liczne błędy językowe, które mogą utrudniać odbiór tekstu. Pisze krótką rozprawkę za i przeciw. Częściowo zachowuje odpowiednią formę i organizację tekstu. Stosuje odpowiednie słownictwo, ale popełnia sporo błędów gramatycznych. Samodzielnie pisze pisze rozprawkę za i przeciw. Zachowuje odpowiednią formę i organizację tekstu. Stosuje bogate słownictwo. Popełnia nieliczne błędy gramatyczne. Samodzielnie pisze rozprawkę za i przeciw. Zachowuje odpowiednią formę i organizację tekstu. Stosuje bogate słownictwo, zachowuje Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 6. Unit 7 Cool it! Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, życie społeczne. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje 16 / 29

17 odpowiedzi. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje niewielką część tekstu. Popełnia liczne błędy Przekazuje większość tekstu. Popełnia sporo błędów Samodzielnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. W większości Samodzielnie i w pełni poprawnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Mówi, kiedy zwykle się złości. gniewu oraz sposobów radzenia sobie z nim. Popełnia nieliczne błędy Swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na temat gniewu oraz sposobów radzenia sobie z nim. Opisuje kłótnię lub konflikt, które nie powinny mieć miejsca. Popełnia nieliczne błędy Swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na temat gniewu oraz sposobów radzenia sobie z nim. Opisuje kłótnię lub konflikt, które nie powinny mieć miejsca. Zachowuje Zna znaczenie i zasady użycia czasowników make i let oraz form trybu rozkazującego. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach Zna znaczenie i zasady użycia czasowników make i let oraz form trybu rozkazującego. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach Zna znaczenie i zasady użycia czasowników make i let oraz form trybu rozkazującego. Poprawnie stosuje je w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Zna znaczenie i zasady użycia czasowników make i let oraz form trybu rozkazującego. Swobodnie i poprawnie stosuje je w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Uczeń prosi o radę i udziela rady. Odgrywa krótką rozmowę z kolegą lub koleżanką, w której udziela rad młodej osobie (na podstawie informacji z podręcznika). Popełnia liczne błędy Odgrywa krótką rozmowę z kolegą lub koleżanką, w której udziela rad młodej osobie (na podstawie informacji z podręcznika). Stosuje część poznanych wyrażeń. Popełnia liczne błędy Swobodnie odgrywa rozmowę z kolegą lub koleżanką, w której wyraża propozycje i udziela rad młodej osobie (na podstawie informacji z podręcznika). Stosuje większość poznanych wyrażeń. Popełnia nieliczne błędy Swobodnie odgrywa rozmowę z kolegą lub koleżanką, w której wyraża propozycje i udziela rad młodej osobie (na podstawie informacji z podręcznika). Stosuje większość poznanych wyrażeń. Zachowuje Zna znaczenie i zasady użycia czasowników suggest, would rather, would prefer. stosuje czasowniki suggest, would rather, would prefer w zadaniach stosuje czasowniki suggest, would rather, would prefer w zadaniach językowych oraz własnych wypowiedziach. Poprawnie stosuje czasowniki suggest, would rather, would prefer w zadaniach językowych oraz własnych wypowiedziach. 17 / 29

18 Uczeń opisuje ludzi. Wymienia swoje najlepsze cechy charakteru. Krótko opisuje swoje najlepsze cechy charakteru. Opisuje swoje najlepsze cechy charakteru. Wyczerpująco opisuje denerwujące go zachowania innych osób. Popełnia nieliczne błędy Opisuje swoje najlepsze cechy charakteru. Wyczerpująco opisuje denerwujące go zachowania innych osób. Zachowuje Uczeń udziela rady. Pisze krótki list z radą do magazynu dla nastolatków. Podaje przynajmniej jedno możliwe rozwiązanie problemu. Popełnia liczne błędy Pisze krótki pisze list z radą do magazynu dla nastolatków. Podaje przynajmniej dwie możliwości rozwiązania problemu. Popełnia sporo błędów Samodzielnie pisze list z radą do magazynu dla nastolatków. Podaje różne możliwości rozwiązania problemu. W większości poprawnie stosuje odpowiednie słownictwo i struktury gramatyczne. Samodzielnie pisze list z radą do magazynu dla nastolatków. Podaje różne możliwości rozwiązania problemu. Stosuje odpowiednie słownictwo. Zachowuje poprawność gramatyczną. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 7. Unit 8 It's your environment Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: dom, podróżowanie i turystyka, świat przyrody. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje 18 / 29

19 odpowiedzi. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje niewielką część tekstu. Popełnia liczne błędy Przekazuje większość tekstu. Popełnia sporo błędów Samodzielnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. W większości Samodzielnie i w pełni poprawnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. Uczeń wyraża preferencje i życzenia. Uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości. Mówi, które z opisanych w podręczniku miejsc chciałby odwiedzić. podróżowania i turystyki w swoim kraju oraz w miejscach opisanych w podręczniku. Popełnia liczne błędy Wyczerpująco wypowiada się na temat podróżowania i turystyki w swoim kraju oraz w miejscach opisanych w podręczniku. Popełnia nieliczne błędy Wyczerpująco wypowiada się na temat podróżowania i turystyki w swoim kraju oraz w miejscach opisanych w podręczniku. Zachowuje Zna formy i znaczenie zdań warunkowych (typy 0-3). Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach Zna formy i znaczenie zdań warunkowych (typy 0-3). W większości poprawnie stosuje je w zadaniach Zna formy i znaczenie zdań warunkowych (typy 0-3). W większości poprawnie stosuje je w zadaniach językowych (w tym słowo unless). Zna formy i znaczenie zdań warunkowych (typy 0-3). Swobodnie i poprawnie stosuje je w zadaniach językowych (w tym słowo unless). Uczeń opisuje miejsca. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie, poglądy i uczucia. Krótko opisuje środowisko w swoim miejscu zamieszkania. Krótko opisuje środowisko w swoim miejscu zamieszkania. Wyraża proste preferencje go dotyczące. Opisuje środowisko w swoim miejscu zamieszkania i wyraża preferencje go dotyczące. Wyraża opinie dotyczące użycia zwierząt jako symboli ochrony środowiska. Dokładnie opisuje środowisko w swoim miejscu zamieszkania i wyraża preferencje go dotyczące. Wyraża opinie dotyczące użycia zwierząt jako symboli ochrony środowiska. Uczeń przekazuje i uzyskuje informacje i wyjaśnienia. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie, poglądy i uczucia. Dobiera pytania z kwestionariusza do tematów. Udziela bardzo krótkich odpowiedzi na niektóre pytania. Spośród podanych rozwiązań wskazuje dwa, które można wprowadzić w jego szkole. Dobiera pytania z kwestionariusza do tematów. Pracując z kolegą lub koleżanką, odpowiada na pytania z kwestionariusza. Spośród podanych rozwiązań wskazuje dwa, które można wprowadzić w jego szkole. Dobiera pytania z kwestionariusza do tematów. Pracując z kolegą lub koleżanką, odpowiada na pytania z kwestionariusza. Aktywnie bierze udział w dyskusji nad różnymi rozwiązaniami proekologicznymi. Wskazuje najlepsze rozwiązania. Dobiera pytania z kwestionariusza do tematów. Pracując z kolegą lub koleżanką, odpowiada na pytania z kwestionariusza. Aktywnie bierze udział w dyskusji nad różnymi rozwiązaniami proekologicznymi: w logiczny sposób przedstawia ich zalety i wady. Wskazuje najlepsze rozwiązania. 19 / 29

20 Zna formy i znaczenie konstrukcji have/get something done. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach Zna formy i znaczenie konstrukcji have/get something done. stosuje je w zadaniach Zna formy i znaczenie konstrukcji have/get something done. stosuje je w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Zna formy i znaczenie konstrukcji have/get something done. Swobodnie i poprawnie stosuje je w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Uczeń opisuje miejsca. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie, poglądy i uczucia. Spośród zdjęć w podręczniku wybiera to zdjęcie, które najbardziej przypomina jego miejsce zamieszkania. Spośród zdjęć w podręczniku wybiera to zdjęcie, które najbardziej przypomina jego miejsce zamieszkania. Sugeruje przynajmniej jedną zmianę, którą chciałby wprowadzić. Wyczerpująco wypowiada się na temat zdjęć w podręczniku oraz swojego miejsca zamieszkania. Opisuje zmiany, który chciałby tam wprowadzić. Uzasadnia swoje wybory. Popełnia nieliczne błędy. Wyczerpująco wypowiada się na temat zdjęć w podręczniku oraz swojego miejsca zamieszkania. Opisuje zmiany, który chciałby tam wprowadzić. Dokładnie uzasadnia swoje wybory. Zachowuje Uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości. Uczeń stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. Samodzielnie pisze krótki raport dotyczący ochrony środowiska naturalnego. Wyraża niewiele propozycji i sugestii. Popełnia liczne błędy językowe, które utrudniają zrozumienie tekstu. Nie zachowuje odpowiedniego stylu ani formy. Samodzielnie pisze krótki raport dotyczący ochrony środowiska naturalnego. Wyraża propozycje i rekomendacje. Popełnia liczne błędy językowe, ale w większości zachowuje odpowiednią formę. Samodzielnie pisze raport dotyczący ochrony środowiska naturalnego. Wyraża propozycje i rekomendacje, uzasadnia je i wyjaśnia ich skutki. W większości zachowuje odpowiednią formę, styl i Samodzielnie pisze raport dotyczący ochrony środowiska naturalnego. Wyraża propozycje i rekomendacje, uzasadnia je i wyjaśnia ich skutki. Zachowuje odpowiednią formę, styl i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8. Uczeń rozwiązuje Progress Test po rozdziałach 5-8. Unit 9 Whodunit? Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: 20 / 29

21 szkoła, kultura, życie społeczne. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje niewielką część tekstu. Popełnia liczne błędy Przekazuje większość tekstu. Popełnia sporo błędów Samodzielnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. W większości Samodzielnie i w pełni poprawnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie, poglądy i uczucia. Mówi, czy lubi książki i filmy detektywistyczne. książek i filmów detektywistycznych Wyczerpująco wypowiada się na temat książek i filmów detektywistycznych oraz postaci detektywa. Wyczerpująco wypowiada się na temat książek i filmów detektywistycznych oraz postaci detektywa. Szczegółowo wyjaśnia swoje opinie. wybranych form strony biernej. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach form strony biernej. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach form strony biernej. Poprawnie stosuje je w zadaniach form strony biernej. Swobodnie i poprawnie stosuje je w zadaniach Uczeń wyraża i uzasadnia opinie, poglądy i uczucia. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Bardzo krótko wyraża swoje opinie na temat przestępców opisanych w podręczniku. Krótko wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat przestępców opisanych w podręczniku. Wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat przestępców opisanych w podręczniku. W większości poprawnie relacjonuje inne przestępstwo. Wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat przestępców opisanych w podręczniku. Poprawnie relacjonuje inne przestępstwo. 21 / 29

22 Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie, poglądy i uczucia. Krótko i częściowo poprawnie opisuje dobre i złe zachowanie przedstawione na rysunkach. Krótko, ale w większości poprawnie opisuje dobre i złe zachowanie przedstawione na rysunkach. Wyczerpująco opisuje dobre i złe zachowanie przedstawione na rysunkach. Swobodnie wypowiada się na temat zasad obowiązujących w szkole. Popełnia nieliczne błędy Wyczerpująco i poprawnie opisuje dobre i złe zachowanie przedstawione na rysunkach. Swobodnie wypowiada się na temat zasad obowiązujących w szkole. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie, poglądy i uczucia. Uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie. Krótko opisuje różne sposoby poprawy zachowania uczniów przedstawione na zdjęciach. Wyraża swoją opinie na ich temat. Popełnia liczne błędy Częściowo bierze udział w dyskusji na temat sposobów poprawy zachowania uczniów (na podstawie zdjęć w podręczniku). Wyraża i uzasadnia swoje opinie, podejmuje decyzje. Popełnia sporo błędów Aktywnie bierze udział w dyskusji na temat sposobów poprawy zachowania uczniów (na podstawie zdjęć w podręczniku). Wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia zalety i wady rozwiązań, podejmuje decyzje. Popełnia nieliczne błędy Aktywnie bierze udział w dyskusji na temat sposobów poprawy zachowania uczniów (na podstawie zdjęć w podręczniku). Wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia zalety i wady rozwiązań, podejmuje decyzje. Zachowuje Zna znaczenie i zasady użycia części wprowadzonych czasowników modalnych (may, might, could; must, have to; can't; must have + past participle; can't/couldn't + have + past participle). Częściowo poprawnie używa wprowadzonych czasowników modalnych (may, might, could; must, have to; can't; must have + past participle; can't/couldn't + have + past participle) w zadaniach gramatycznych. używa wprowadzonych czasowników modalnych (may, might, could; must, have to; can't; must have + past participle; can't/couldn't + have + past participle) w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Poprawnie używa wprowadzonych czasowników modalnych (may, might, could; must, have to; can't; must have + past participle; can't/couldn't + have + past participle) w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie, poglądy i uczucia. Podaje przykłady wiadomości przekazywanych przy pomocy mowy ciała. mowy ciała. Popełnia sporo błędów Wyczerpująco wypowiada się na temat mowy ciała. Popełnia nieliczne błędy Wyczerpująco wypowiada się na temat mowy ciała. Zachowuje Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Pisze krótkie opowiadanie, które kończy się zdaniem podanym w podręczniku. Zrozumienie wydarzeń z tekstu utrudniają liczne błędy Pisze krótkie opowiadanie, które kończy się zdaniem podanym w podręczniku. Stosuje odpowiednie słownictwo i struktury Samodzielnie pisze opowiadanie, które kończy się zdaniem podanym w podręczniku. Stosuje bogate słownictwo i struktury Samodzielnie pisze opowiadanie, które kończy się zdaniem podanym w podręczniku. Stosuje bogate słownictwo i struktury gramatyczne. Zachowuje 22 / 29

23 gramatyczne. Popełnia sporo błędów gramatyczne. W większości Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 9. Unit 10 Behind the scenes Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: praca, kultura Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Przekazuje niewielką część tekstu. Popełnia liczne błędy Przekazuje większość tekstu. Popełnia sporo błędów Samodzielnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. W większości Samodzielnie i w pełni poprawnie przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie, poglądy i uczucia. Uczeń opisuje ludzi. pracy w mediach. Stosuje ubogie słownictwo. Popełnia mediów oraz pracy w mediach. Stosuje odpowiednie Wyczerpująco wypowiada się na temat mediów oraz pracy w mediach. Opisuje cechy Wyczerpująco wypowiada się na temat mediów oraz pracy w mediach. Opisuje cechy dobrego 23 / 29

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Activate B1 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14)

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) OCENA Klasa 1d- okres 1 - uczeń zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów związanych z opisem wyglądu

Bardziej szczegółowo

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Język angielski kl.4-6 PSO stanowi załącznik do WSO i definiuje wymagania edukacyjne, sposoby ich realizacji oraz wszystkie inne kryteria oceniania nie zawarte w WSO.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Wymagania edykacyjne dla klas III Treści Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

język angielski kl. VI

język angielski kl. VI Wymagania na oceny: Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: język angielski kl. VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceniania na ocenę dopuszczającą, nie wykazuje postępów

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2, 3 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Look! 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa II poziom III.1 grupa A2 Podręcznik: Live Beat 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Zadania egzaminacyjne Ocena dopuszczająca Uczeń w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny 2017/2018 1 Kryteria oceniania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III.1 grupa A2 Podręcznik Live Beat 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Activate B1+ PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Activate B1+ PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Activate B1+ Unit 1 I like your style! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Częściowo poprawnie wykonuje zadania leksykalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA VI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA VI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA VI POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Unit 9 Out and about sport, podróżowanie i turystyka, życie rodzinne i towarzyskie, kultura. Zna zasady tworzenia czasu Present Perfect. Uzupełnia zdania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2 Język angielski KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO USTALONY NA PODSTAWIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W PLESZEWIE 1 1. Podstawowe dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny język angielski klasa V

Wymagania na oceny język angielski klasa V Wymagania na oceny język angielski klasa V Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 2 Uwagi do poniŝszych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II B GIMNAZJUM OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II B GIMNAZJUM OCENY ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II B GIMNAZJUM OCENY ŚRÓDROCZNE Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca Zna różnice

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DLA KLASY II III GM ROK SZKOLNY 2017/2018 MÓWIENIE: PISANIE:

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DLA KLASY II III GM ROK SZKOLNY 2017/2018 MÓWIENIE: PISANIE: SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DLA KLASY II III GM ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Aby uzyskać ocenę celującą uczeń : - zakwalifikował się do konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu rejonowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16 WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w zakresie tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Kryteria oceniania ogólne

JĘZYK ANGIELSKI. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Kryteria oceniania ogólne JĘZYK ANGIELSKI wymagania edukacyjne na poszczególne oceny podręcznik: Matura Focus 3, wyd. Pearson Kryteria oceniania ogólne Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II Umiejętności podstawowe Gramatyka / środki językowe Zna i poprawnie stosuje czasownik to be, to have got. Zna i rozumie zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Pre-Intermediate - kryteria oceniania

New Matura Success: Pre-Intermediate - kryteria oceniania 1 1 1 czasy teraźniejsze: present simple, present continuous; rozróżnianie czasowników dynamicznych i statycznych - kartkówka wizytówka użytkownika strony internetowej: wypowiedź pisemna wyrażanie opinii,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum 1. Uczeń w trakcie nauki języka angielskiego otrzymuje oceny:

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC - grupa logistyczna

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC - grupa logistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC - grupa logistyczna 2015/2016 Ocena celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny: celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo